Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1894

Vrijdag S8 September 1894 SSste JaArgang JVo 6467 601IM1HE COHMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ti Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 13667 16764 18741 18668 16817 18747 13647 1692S 18819 13679 16962 18886 13693 16997 18967 12768 16090 18926 13986 16161 19063 14020 10340 19346 14062 16443 19401 14096 16631 19404 14099 16633 19409 14167 16642 19441 14364 16814 19606 14S79 17014 19816 14407 17066 10846 14406 17186 20076 14690 17263 20096 16003 17361 20180 16062 17868 20206 16068 17SS3 20816 16214 17688 20181 16809 17648 20143 16393 17693 20586 16406 17769 20670 16644 17961 20691 16660 18062 20749 16667 18126 20783 16604 18181 20797 16613 18974 20863 14120 70 S fl 30 UU SliS IIUO 5SB S7SS iiOi SlSg 11129 Ml t764 66 1 8161 11960 iST S7S7 8600 8186 118S6 706 S8S9 un SSil llSOl 8 27 11316 8236 11861 8464 11378 8628 11411 9008 11817 038 11918 084 11924 9099 18022 9846 12123 9672 12278 9676 19464 9636 12621 74t S04S 6748 796 8848 6939 804 S408 6I6i 48 8469 8167 980 3S96 6219 8664 11418 1010 3642 6260 8614 11437 1072 9770 6364 3811 11669 1170 8787 6301 8877 11886 1181 8888 6304 1194 8919 6388 1838 3967 6410 1341 4044 6466 1247 4067 6604 9268 12077 1302 4088 6690 9278 12101 1468 4102 6746 1666 4429 6816 1602 4661 889S K21 4669 6997 1 17 4696 7181 671 12733 18 6 4700 7376 10036 12831 1844 4704 7408 10117 12966 1986 4848 7416 10196 18998 2680 4888 7617 10299 13120 2174 4908 7646 10601 18121 2878 6072 7794 10602 Vorige Lijst No 14220 m z KantODgerecht te Gouda Zitting ysn Woensdag 26 September 1894 De volgende personen z n veroordeeld wegens ViiehoTeitreding J E te WaddingsTeen en W t L te Gouda ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis Th r d B te Waddingaveen tot f 3 of 2 dagen hechtenis M K te Gouda tot f 6 o 4 dagen hechtenis Overtr Pol Verordening Gouda Th A en C P te Moordrecht ieder tot f 3 of 2 dagen hechtenis N P Z te Gouda vrijgesproken G W wed B te Gouda W 0 teNieuwer kerk a d IJsel en J B te Gonda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis Pr T d H te Gonda tot f 1 of 1 dag hechtenis ürertr Strafw D ï D te Aarlauderveen tol f 3 of 2 dagen hechtenis J S te Gonda tot f 2 of 4 dagen hechtenis M S te Kamerik A W S wed C S A Th te Rotterdam L Z te Zoetermeer B V H iwervende J B en J 0 K IeGonda W W te Bleisirflk ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis A t te Gonda tot f 5 of 3 dagen hechtenis APVERTEMfTIfiN Geboren PIETBE CORNBLIS Zoon van K SCHOUTEN HOOGENDIJK en J SCHOUTEN HOÜGENDIJKBbouweb Woerden 25 Sept 1894 Aanbesteding Tl Steesa llsolesD volgens monster ten dienste der Gemeente Gouda op ZATERDAG den 29u SEPTEMBER 1894 des namiddags ten een nre De Voorwaarden liggen ter lezing op deSecretarie Cognac fin Bois t X 40 de Liter D COOKAC FIV BOX Tm de Soëi i Anotwme door b t gfllieele luul om ntra EO de kwduilgbedaii gitaitlB befcena wordt geleverd In verraaelde Imnnde fleaiohen m a Uter fathoBd Tooneien yut betatteft vmDt P f vakHAMKLkoos OlUluitand vertrtJgbfcfcr bU P H J v WANKüMfirma Wed P J MELKEBT OosthaYenB U Gouda GEBR TERWINOT Waalsteenfabrlkanteo r Si i JAARUJKSCHE PRODUCTIE van 26 UiUioen Steenen Fraaie Klenr Scherp gevormd Vümunimde KuaUteU Conourreerende Pryeen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Vraagt PrIJxen en Maners i J Is STEENKOLEN Binnenkort vlechtende eene Lading I waaruit w tot 70 Cent per H L contant zonder korting vrg in huis afleveren Echte Belgische Anthracit Uootjes De minst aanslaande brandstof voor ValkacbelB f 1 40 per H L tie Kantoor TURFMARKT H 101 Goada 26 September 1894 BESTELLINGEN worden tgdig ingewacht om voor ene geregelde uitvoering te kunnen zorgen Sr Onfeilbaar Uiddel MELIANTHE Superior Borst Honig Ëxtract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame hestanddeelen is aangenaam van smaak maagveraterkend en zacht pnrgatief Oeneest onmMdellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H I vanSchaik Go Machinale Fabriek DE HONIQBLOEM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda f 2r FDIKB OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar bg M PEETER8 Jz N B Als bew s vaD ecbtheid is oaobet m kurk steeds voorzien van den naam der Pirmt P HOPPE Een ware Schat Toor de ongelukkige slacfatoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime nitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARINO Hollandscbe uitgaTe met 27 afb Prhs 2 galden Ieder die aan de verscbrikkelgke gerolgen van deze ondea Igdt moet bet lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaarlflkfl duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt S4 franco tegen inzending van het bedrag ook iil postzegels en in eiken boekhandel in Bolland 44 GRATIS behnnt elke leiervaii dit blad het niet alleen voor deheN nuuroekTooriszmilea hoogst belugrljke en aittlge Imk DE WIEID na IIEKII Men söhliivo eene briefkaart aan Biohter s Boekhandel te MMM Botterdam wja Qnuda Snelpersdruk vanA BaimiuK k 2ook EoUandsche IJzeren Spoorweg naatschappij Aanvangende 1 October 1894 worden plaatskaarten verkrijgpbaar g esteld tusschen de stations ROTTISRO IM ilAAS en GOtJUA en de stations BAAR HILVimSllM tVAARDEN BUS8UM en WËESP De retourbiljetten zijn vier dagen geldig Het vervoer tusschen LTBI1GHT 1IIAL1EBAAI en lJTRECHT CEi TRAALSTATIOI geschiedt met de treinen daarvoor in de dienstregeling aangewezen Amttmdam September 1894 De Raad van Administratie Het Gedelegeerd lid R VAN HASSELT Gerolsteiner Sprudel is het beste Bronwater Den Verkoop voor GOUDA en Omstreken heb ik opgedragen aan den Heer A NORTIER Gouda sflay 25Sept 94 De Hoofdagent J i WEBSMB bedraagt in t gelukkigste geval de hoofdprijs der Plan riler 87 600 prijzen De hoofdprtji bsdru in t gelnkfcigste geval Dnltsche Geld Loteri gesortMlil an aewavborgd door d HMtuiaki Schwsrln tctii slutirflatcrtBi Oeie Tooie Qeld LoteriJ besiut tleohtt nlt 500 000 Mk Int im nde i D de pr sen ali volgt 1 il M 300000 = j 75 000 Origineele loten en 37 500 Prijxen Elke tweede lot moet met een prijs uitkomen 200000 100000 60000 100000 80000 60000 25000 20000 70000 125000 627000 20000 402000 882500 24300 M 162 M 108 200000 100000 == 60000 = 50000 = 40000 = 80000 = 25000 = 20000 = 10O0O = 5O0O = 8000 = 2000 = 100O = 500 = 800 = en i M SOO M Ï40 enz te zameii 1 n 1 It 1 il i a i X 1 it 1 i 7 k SS l 200 ü 10 k 402 il 665 l 81 i deHederl BH dsdieKlaaaen Loterij In S ipoedlg op eUunder volgende kluBen nltKeJoot en dadelijk In eoiïuit nltlietatld El worden ilechta preien getrokken da nieten blijven dus in de bua Op deu nutnter heaft loder bezitter van een lot kani ieti te wlnnent tot op den taaiBlen dat der trekking der 6de klaHB en behoen hfj niet EDO alB bij de KederlnndaclieKlunn LoterU te yreien dat ilJn lot met een niet getrokkbn en b daardoor Hn het verdere medespelen wordt altgetloten e prijs der origineele loten la wittemk vutgeateld en bedraegrt Toor d eerate trekklng klUHi voor achtel origineele lotea N C fl 1 kwart 8 f II If 4 geheele 8 Bestetllngen voor de late klMae Tflnoeken wU oni zoo B ioedlg mogelijk te aendea of nlterlj k tot IS OCTOBMR a s ü H li De Insending tui bét bedrag kAn In BoUaadadibankpapler of door paitsegeli geicUedoi Dadatllknft ontrusBt ran het bebag lend Ik dAriglBA al n aan de opdraohtgevera Au elke apnding wurdthë offlcleele trekklngapJan bUgevoegd en na alk trekking ontvangt teder Dealtter ran een lot da efflcleele trekkingalljat en wanneer h J gevonnoi heaft de op de irekklngalüat aangegerene aom 37 500 prlJzeB D Lewin erUm c Bankier Spandauerbrttoke 11 Ilederlandsche Stoomboot lllaatschappij De Stoomachepen BATAVIMB kapt J SAUER en HOLLATSD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of paasage vervoege men zich hg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam Ds Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter Kaai en te Londen HoUandsche Maatschappij van Landbdiw Afdeeling GOUDA en Omstreken lULtf ïü l BU GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s HOOJDPEUS BESPAMEN UTEECHTSCH WAGENTJE Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij H BRINK lytI en Zn Lange Tiendeweg D 60 BINNENLAND GODDA 27 Septamber 1894 Door de firma Geb de Vreagt is heden ontTftDgen en ter bevo de plaatse gedeponeerd een valschen rykadaalder dragende het jaartiil 1852 en de beeltenis van Koning Willem ÏII Hoewel overigens ruw ontbreekt geen der opschriften ook het randschrift niet Heden is op de Markt alhier een kalf afgeoiaakt dat aan ziekte leed en onder toezicht der politie blaren Op vermoeden an bedrog in den boterhandel ia heden morgen een monster boter ia beslag geuomen van J v d W wed J L wonende te Utrecht In den nacht van Maandag op Dinsdag zyn uit de weide van P C v W te Bodegraven twee geiten ontvreemd die men direct in dezelfde weide heeft geslacht van een dier beesten beeft mee de hnid laten liggen Volgens het Maandagavond te Haastrecht opgemaakte versify van beeren dirt ctenren der spaarbank aldaar waren er by het einde van het boekjaar in omloop 2 boekjes van minder dan f 1 14vanfl f I0 104vanfl0 fl00 68 van f 100 f 1000 en 5 van meer dao ƒ lOOÖ In het geheel hadden er plaats gehad 246 inlagen en $ 6 nitbetalingen Uit Hoenkoop schrijft men Uit het weiland van eeu onzer veehouders zyn eenige met borden voorziene palen weggehaald welke daar geplaatst waren ter aabduidiug van het monden klauwzeer De politie met het gebeurde in kennis gesteld doet g erig onderzoek Zaterdagmorgen vergaderden te Hoenkoop aan de Rolaf du stemgerechtigde ingelanden van het waterschap Hoenkoop om in vereeniging met stemgerechtigde ingelanden van den polder Vliet en Dykveld eene voordracht op te maken van drie personen voor de betrekking van voorzitter van het vereenigde waterschap oenkoop Vliet en Dykveldc Tot Ie candidaat werd gekozen de heer J A van Buma bargemeestar van Benschop ca met 227 stemmen De heer S I Cambiervan Nooten voorzitter van Hoenkoop bekwam 213 stemmen Tot 2e candidaat werd gekozen de heer S I Gambier van Nooten voornoemd met 239 Itemmen De heer H A Montgn te Bozendaal voorzitter van den polder Vliet en D kveld bekwam 227 stemmen FEVILLETOIM Se laatste eener FamiUe N ar iet FrantcA 1S9 frl £ begin er iets vaa te begrijpeo prevelde de beer Saoej met een blik op het stoomschip dat met ToUe kracht de haren binaenliep Eu wat gelooft go dan f nDtkt de hoer Van Triohtvoorde werkelyk verdroaken is bjj eea poging om zwemmeod da kleine stoomboot te bareikea welke gy daar ginds ziet Ik ken dat jaoht De eigenaar verfanurt btt aan vreemden om zeetoohtjes te maken en setfs voor laogere reizen Hfj zal ongetwijfeld op zich genomen heb ben om den heer Van Triohtvoorde naar Eu eland te brengen £ a hij moest ch inaohepen op het eiland aan den voet der rotsen Ik zou dnrren wedden dat de heer Van Triohtvoorde al mooi op weg was om ztch te redden toen hg m ja soldaten gezien heeft Hü heeft ze niet voor politiebeambten kannen houden maar ala men geen zmrer geweten heeft hoadt men er met van gewapende soldaten ie te ontmoeten H ia omgekeerd en beert i etraoht het zoogenaamde geiteopad te bereakeo dat zeker op last van den minister van oorlog zal rerdwynw als het plan doorgaat om het eiland te Toraterken Voor t oogenbiik is dit pad bruikbaar hoewel t zeer moeiligk ia Van Triohtvoorde beeft er ziob op gewaagd ea zal een miaatap gemaakt hebben Hq vial Ïd zee en verdronk tis werkeljjk een galuk Tot 3e candidaat werd gekozen de heer H A Montijn met 289 stemmen De beeren I C Stalenhoef Haentjes Dekker en K Sille verkregen 136 32 en 9 stemmen Uit deze voordracht zullen Ged Staten van Znid Holland en Utrecht een voorzitter benoemen Binnen 14 dagen na die benoeming zullen de voorz van Hoenkoop en die van Vliet en Dykveld andermaal eene vereenigde vergadering van stemgerechtigde ingelanden byeenroepen tot de verkiezing van de overige 4 bestaorsleden Zoodra die bestuorsleden in banden van den nieuwen voorzitter den eed hebben afgelegd treedt het reglement van het vereenigde waterschap Hoenkoop Vliet en Dykveldc in werking Voor den notaris Stoop te s Hago ia de akte van oprichting gepasseerd van de naamlooze vennootschap Maat chappy tot bereiding van koolteerprodactent gevestjgd te Krimpen a d IJ Het maatsoliappeiyk kapitaal bedraagt f300 000 geheel geplaatst direoteoren zyn Me beeren dr PlJ Hoffmaon thans directeur der Chemische fabriek te Oos Baden die met de technische leiding der zaak belast is en L A Labonchére te Amsterdam voor het adminissratief gedeelte Als commissarissen treden op de beeren generaal den Beer Poortugael lid vaa den Raad van State D Ko leman directeur der maatscbappij Geldbeleggingc J F Dykman indastrieel en mr Th G van Ëck allen alhier Met den boaw der fabriek zal binnenkort een begin worden gemaakt Vóór 1 M i 1895 moet zg in werking zgn Tossohen Poeldyk en Loosduinen speelde gister een kindje van hoogstens 2 jaar geheel zonder toezicht tosschen de rails van de stoomtram toen een trein met volle vaart naderde De machinist remde met alle kracht doch zou het kind met hebben kunnen redden maar op het beslissende oogenbiik greep de condacteur die van den wi en was gesprongen het kind toen de machine het als t ware reeds raakte Daar er voortdurend meer behoefte ii aan plaatsruimte in s Eyks buitenverblgven te Veenhhizen wil de Eegeering aldaar een nieuwe villa stichten voor 1200 bedelaars en landloopers en het bestaande nieuwe gebouw uitbreiden tot een verblgf voor 2100 van die heeren waarna een der oude gestichten voor werkplaatsen magazynen enz kan worden ingericht Toor hem te noemen want als b zich had laten pakken zou er veel kans bestaan hebben dat fa zyn leven in het tnohthnis geëindigd had als men hem ten minste niet aan den beul wilde overleveren Deze lijkrede troostte den beer Harris eenigszins die er diep ongelukkig over was als getuige dienst gedaan te hebben bg een miadadifter Hg zeide echter niet veel uit vrees dat de geschiedenis als ze bekend werd hem bespottel k zou maken Hy gevoelde wel dat hij zich wat al Ie snel had laten inpakken door de goede manieren van den onbekende die biet mooie praa es den sohyn aannam van den besten mensoh ter wereld te zyn Thans begon hg zich echter ongerust te maken orer iets anders Denkt ge mijnheer dat deze ongelukkige geschiedenis voor mg nog noodlottige gevolgen kan hebben F vroeg hg levendig fik hoop van neen maar zekerheid kan ik u daaromtrent niet geven antwoordde do officier ffWas ik in uw plaats dan zou ik Sint Malo van daag nog verlaten vóór de geschieden van het tweegevecht en de verdwyning van den heer van Triohtvoorde in de stad bekend is Hoewel t niet woaraohyulgk is zoo men u kannen beschuldigen vau medepliobtigheid aan zyn vlucht In elk geval zondt gy groote onaangenaamheden hebben en bovendien is t beter voor uwen naam dat t niet slgemeea bekend wordt dit ge zulk e n man een vriendsohapsdienst bewezen hebt Dat was myn voornemen ook maar ik vrees dat de vletterman die my hier bracht vertrokken zal zyn Hoe kom ik aan de overzyde P yMaak u daarover maar niet ongerust 0e kant gebruik maken van mgn boot Maar acht ge t niet ïlen en ander zou de som van f309 000 kosten Verder is aangevraagd £ 60 000 voor den bouw van een strafgevangenis te Haarlem Het plan tot stichting van een kleine strafgevangenis op het terrein achter het rechtsgebouw aldaar is o egeven er wordt nu naar een ander terrein geschikt voor bouw van een grootere gevangenis omgezien De maatregelen welke de R eering neemt nu het mond en klauwzeer zyn uitgebroken gaven fiij bet hoofdbestuur der Frieacbe Mg van landbouw aanleiding tot uitvoerige en belangryke discussies vooral omdat het opstallen van het vee zoovele bezwaren meebrengt daar de boer doorgaans meer vee in het land heeft loopen dan er plaatsruimte op den stal is en omdat dit honderden guldens kcwten veroorzaakt voor aankoop van voer Ten slotte is de volgende motie aangenomen Het hoofdbestanr der Friesche mg van Landbouw van oordeel dat tot bestryding van den voortgang van het mond en klauwzeer eene opstalling van het vee niet kan worden vermeden en dit is een maatregel die otrekt in het belaii g van den veestapel meent de vrgheid te hebben bg Uwe Exc aan te dringen op een billyke t emoetkoming in de kosten die door betrokkenen bg die opstalling vorden gemaakt Aan het dag be i ïaur werd opgsdmgeb oh tot den Minister te wenden en tevens te overwegen eenige vragen te dezer zake in de afdeelingen ter sprake te brengen In eene te Gondriaan gehouden bgeenkomst van ruim honderd veehouders uit de Alblaseerwaard ter bespreking der maatregelen die thans genomen worden bg het heersohen van het monden klauwzeer werd nadat een voorste van den Bond van veehandelaren gevestigd te Streefkerk om opstalling te verzooken van het zieke vee in plaats van de thans voorgeechreoven maatregelen ernstig was bestreden met bgna elgemeene stemmen besloten eeu adres te zenden aan den minister van binnenlandsche zaken om hem ter kennis te brengen dat vele landbouwers wier vee niet aan een besmettelgke ziekte lydt noodeloos groote schade lyden en hem beleefdelgk te verzoeken do voorgeschreven maatregelen zoo te willen wyzigen dat de belemmerende bepalingen alleen zullen gelden voor het aan mond en klauwzeer Igdend vee Het bestonr van den Bond van veebaodelaren meende echter gesteund door enkele aanwezige veehouders ook hunne zienswgze aan de Regeering te moeten kenbaar maken zoodat twee adressen zullen worden verzonden gewenacht om eens te gaan zien wat er voorralt op de plek waar het tweegevecht plaats had Als die jonge man slechts gekwetst is is t gewenacht hem zoo spoedig mogelyk ergens in een bed te brengen Mün soldaten kunnen daartoe een bandje helpen De heer Harris die onder een hoedje te vangen was volgde den heer Saoejr Da heeren vonden Arthur op den rag liggend terwgl hij ondersteund werd door zyn vriend AUanic die hem met de armen omatrengelde Naast den gekwetste lag Ëlize geknield een van de handen van haar neef in de bare houdend Dokter Bertrand peilde de wonde van den gekwetste met een a len priem wBaar ia hy zeide h jaist in het oogenbiik toen de beide heeren de ruimte binnentraden tusschen duim en wijsvinger den kogel omhot houdend ff Hij heeft geen edele deelen geraakt en is afgestuit op de vierde rib En opmerkend dat Arthur hem vriend aankeek ging hij voort frBifinen drie weken zult gg weder op de been zgn Eq als ge er lust in hebt zyt ge over drie maanden getrouwd voegde de goede dokter er glimlachend aan toe XLI De voorspelling Van dokter Bertrand is aleohts ten deete uitgekomen Arthur finsee was binnen enkele weken geheel buiten gevaar maar trouwde eerst n zes maanden ï reule Bartan wUde wachten tot de rouwtgd verloten wu BD men dan onsoholdig verdachte weder Het Nieuws van den Dag ontving beden uit Batavia een in het Bngelsch gesteld t Ugram van deu volgenden inhoud Opportunity Üneia ranovation poUtioat contacts € Het blad vertaalde dit telegram aldus De Balioeezen achten het oogenbiik gako meq tot hervatting van do staatkundige be trekkingen Het moet worden erkend dat de beteekanis van dit tel ram nog niet volkomen dnidelgk is De tegenovergestelde lezing dat wg thans het tydstip gekomen achten om de finüërs in de gelegenheid te stellen de onderhandelingen weder te openen kwam ons minder woorscbgnlgk voor c Aan de in de o£Bcieele JavascbeCrt co nomen telegrammen omtrent den verraderlgken overval der Baliers ontleenen wg nt hei volgende Onder dogteekening van 26 Ang seinde de commandant der sobeepsmacht in de wateren van Lombok dat in den nacht van Zaterd 25 op Zondag 26 dezer het hoofdkwartier Tjakranegara en de legerplaats te Matanm waarschgnlgk waren aangevallen Althans van half twaalf s nachts tot half aaven in den morgen werd voortdurend hevig gesohaten geweervuur van die zgde gdboord Van uit net bivodao te Ampenan was getnülllt door middel van de cavalerie gemeenschap te rerkrggen met Mataram doch die poging was mislnkt daar de w bezet was door vyanden die op de oavelerie vaurden en een paard verwondden De bevolking van Ampenan vluchtte Zondag naar de reede Daar Ampenan met een aanval bedreigd werd werd de bezetting ver sterkt met 200 met geweer gewapende mannen van de Koningin Emma en de Prins Hendrik In den loop van den 26en werden tot 7 Qur in den avond slechts enkele zware schoten en geweersalvo s gehoord in de richting van Mataram daarna bleef het rustig tot 12 nur op welk tgditip het bericht vertonden werd Op dit bericht volgde een 28 Aug van generaal Vetter ontvangen tel ram waaraan bet volgende ontleend wordt Te elf nor in den avond ran 25 de r werd het bivouao te Tjakranegara onverwacht aangevallen Do beschieting dunrde voort ook gedurende den daaropvolgendec dag terwgl de Baliêrs o m vuurden door schietgaten welke des nachts waren geboord in den bnifenmnur der vlak t enover het open bivouac poeri in vrybeid gesteld had Als de juslitje een vergissing maakt komt zy er niet gemakkeliÜk toe de dwaling te enceonen Zy neemt er den tgd voor en eerst na een lang onderzoek besloot zg den verdachte te ootalaan die op een valaohe getuigenis gearresteerd was Zoodra de procureur generaal bij het hof te Bennes het verslag ontving van de zitting te Sint Briouo had hg bevel gegeven zioh onmiddellgk te verzekereu van Van Triohtvoorde En als het mogelgk was geweest hem te achterhalen zou het nieuwe onderzoek zeker van korter duur geweest zgn dan het eerste want dan zou de pachter van de Fazantenboeve el ge joodzaakt geweest zijn te erkennen dst hy een vaUobe getu enis had afgelegd Maar deze keer was de eigenaar van da Fazantenboeve voor goed dood De zee bod de tijken van het minnend paar op het strand geworpen Mon wist door het venaal der hnatrozen die m de boot gezeten hadden op welk een vreesl ke wijze zg asn hun etude gekomen waren en daaruit kon de gevolgtrekking gemaakt worden dat zg schuldig waren Zooals men zioh herinneren lal had Badolf van triohtvoorde op den ochtend van zyn dood een soort van biecht geschreven voor he6 geval hg den dood vond of gearresteerd werd Toen was t niet in hem opgekomen dat hg in de zee zgn graf loa vinden en daarom had hy er ook niet aan gedaoht het geschrift t eo den invloed van het teewater te beschermen dIo vOfti