Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1894

Men meldt uit Vtgmen Gisterenavond te bulf tien ord slo tijdens een hevig onweder de bliksem in den toren bg de kerk der hervormde gemeente Al de leien werden er afgeslagen alsmede stukken hout gelakkig zonder brand te veroorzaken De toren ia van de bnrgerlyke gemeente De kerk en de pastorie die er aan grenzen bieren onbeschadigd Aan de andere syde van het dorp op de iWolpntf sloeg de bliksem in eene woning kwam door d n wnur verwondde een meisje aan den voet en sloeg op den stal een koe dood Ook hier ontstond geen brand De toren heeft geen bliksemafleider n Bloeiend bijgeloof In het nummer van 25 September van het Nieuwsblad voor Nederland c komen niet minder dan zeven advertenties voor onder elkander van perbonen die zich uitgeven voor waarzeggers en planeetlezers Van die zeven behoort maar één tot het manoelyk geslacht een stucadoorc die zich ook louderwyzerc noemt beoefenaar is van de groote kuust om elks hart Oost of West Noord of Zuid te doorgronden c en met eerbied aaa zyne geëerde begunstigon te kennen geeft dat hg nit den sterrenhemel het verleden zoo goed ala he toekomende kan blootleggen Al de anderen zyn dames die evenals de stucadoor zeer nauwkeurig hare adreaaeu opgeven en verklaren dagelghs te spreken te zgn voor alle wetenschsppelyke zaken c mmra uitgedrukt voor wetenachappelyke onderzoekingen Eene van haar noemt zich bescheiden vau ouds de beroemdste planeetlezeres en verklaart te werken met haar oude hoeken en AmerikaauBche wereldkaarten voor alle standene Zy geven opheldering in duistere zaken meestal van 10 tot 10 uur of raad in alle geheime zakene en oefenen hetbedryf uit van planeet c of hand ynkundige Voor de matige som van 50 cent kan men een conault bekomen Zelfs zyn er die het op een accoordje gooien en zich voor 30 cent beschikbaar stellen De meesten zgn ook aan huis te ontbieden € Het wordt dus het pabliek gemakkelgk genoeg gemaakt de orakeltaal dezer moderne Pythia s op te vaogen Zeker zal van die gelegenheid een ruim gebruik worden gemaakt ofschoon het niet te ontkennen valt dat de vroegere waarz sters met hare geheimzinnige vertooningen in spelonken en algelegen krotten veel romantischer te werk gingen en dua veel meer invloed oefenden op de verbeelding Aan de kappera en barbiersbedienden in Nederland is de Tolgende oproeping gericht Collega s Wie uwer heeft niet in het eerst met schrik en later met belangatelling de bericht gehoord uit ouze koloniën van Lombok waar ons leger een xoo zware stag werd toegebracht onze troepen zoo verradeiyk werden aangevallen I En waar w dit hoorden daar stemden wy in met de algemeeue meening met de uitspraak van geheel het Nederlaodscbe volk dat onze gesneuvelden gewroken moeten worden dat het gevloeide bloed voldoening eiscbte I Maar niet ieder Nederlander is in de gelegenheid met der daad uiting te geven aan de gevoelens die hem bezielen Om verschillende redenen is menigeen gedoemd lydelgk toeschouwer te bleven Maar wg kappers en barbiersbedianden zgn op enkele uitzonderingen na door niets gebonden I Vrij onafhankelijk jong levenslustig maar bovenal vaderlandelieveod houdt niets ons terug mee op te trekken naar Insulinde om daar de eer van ons land te helpen handhaven Sommigen van ons zgn reeds in s land dienst geweest en dus bedreven in den wapenhandel Laat ons dus een club van collega s formeeren om te zamea onze diensten aan den lande te bieden 11 Wie hiertoe lust heeft en er over van gedachten zou willen wisselen wordt verzocht zich te wenden tot den secretaris van Ons ZomerdleDSt 1894 95 0ODD ROTTZRDAU Directe SpoorvegverblodlDg met GOlÜA 1 41 9 60 Bottardam Oapdle lO Kieuirerlerk 1 l MMtinAt B Gtooda 5 SB eODOA DEK HAAG Oouda 7 80 8 40 9 09 9 87 10 4 U ll 18 81 1 0l l 87 8 89 8 56 4 46 6 87 6 69 7 18 9 87 11 06 11 18 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 iHaié 8 l8 9 l8 0 89 10 07 11 87 18 4118 61 1 48 67 8 65 4 86 6 86 6 66 6 417 48 10 1611 8511 48 00 I D A t T ZCHT Oouda 6 85 6 10 7 55 8 0 8 81 10 1 10 56 18 48 8 88 8 618 18 4 47 6 88 5 57 7 46 8 88 10 1410 88 11 0 8 87 6 87 7 59 10 87 11 17 8 46 8 11 6 04 6 46 8 86 8 07 8 66 10 85 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 89 8 81 6 58 8 88 9 11 10 68 11 10 G O D D A A U8TEBDAH 1 10 08 10 66 18 11 S 61i 4 47i 5 88 7 46 10 14 10 6 11 19 1 4D f 46 8 86 9 41 11 18 11 J0 H M U U I De rerliezen waren ontzettend en bedroegen in den loop rsn 26 dezer reeds 14 dooden en 8 $ gewondoD Water vas niet te bekomen de dagelyks plaats hebbende foorageering van Mataram niet mogeiyk en de verUezen namen band over hand toe Ooder die omstaodigheden besloot de opperbevelhebber terog te trekken op Mataram ten einde vereenigd met bet zevende bataljon Tan danrnit handelend op te treden Om drie nnr des namidd s werd afgemarcheerd Alle goederen moeaten worden achtergelaten om de gewonden in wagens te kannen verroeren Langa den weg ontving de kolonna hevig Tunr Dit de in de kleimnren aangebrachte schietgaten en leed groote verliezen Te Mataram werd de toestand nog meer onhondbaar aangetroffen De bivonaccommandaut had het bivouac met vivi s goederen en geld waaronder een kwart millioen dat den 25en was afgedragen moeten prgsgeven en zgne troepen gelegerd in een door een muar omgeven plein op 600 meter afstand van het bivonac Des avonds te 8 nur arriveerde de kolonne die onder den luitenant kolonel Van B levelt te Soekarara vertoefd had Zy had eveneens swftre verliezen geleden de troepen hadden dien dag met gegeten en stonden opeengehoopt Vivres ontbraken het bivonac was niet meer te bereiken dan ten koste van zware verliezen en de gemeenschap met Ampenan was verbrokeoc Onder die omstandi hedra en ingesloten tosachen Tj kranegara en Mataram kon vaa offensief optreden geen sprake meer zyn Daar de toestand met de talryke gewonden onhoudbaar was werd beslotenden volgenden morgen 27 dezer te trachten door een verre omtrekking zuidwaarts Ampenan te bereiken Te zes nur werd afgemarcheerd onderw werden betrekkelyk geringe verliezen geleden en te halftwee was Ampenan bereikt Thans zyn de eerste eenigsziUB uitvoerige berichten bekend geworden over den verraderl ken aanval op Lombok Zy bevatten nog geen verklaring van den plotselingen aanval der Baliërs maar zy geven w l een diepen indruk van de paniek welke onder onze troepen heeft geheerscbt en van het ontzettende der bange uren welke de troepen door onzichtbare vyanden omringd zonder levensmiddelen gedurende byna twee etmalen hebben doorgemaakt Wat hg het lezen van deze eerste berichten ons en zeker velen byzonder geft ofien heeft is wel dat er gedurende de 40 uren walke tasschen het hooren der eerste schoten en de terugkomst der troepen te Ampenan verliepen van daar geen audere poging is gedaan om het tooneel van don stryd halp te yerleenen dan het zenden van cavalorie die nadat één paard gewond was terugkeerde Vermoedelyk heeft de vrees voor een aanval op Ampenan zelf den bevelhebber van het bivak aldaar weerhouden troepen en geschut naar den kant van Mataram te zenden De bezetting dier havenpKats schyct dan ook zeer zwak geweest to zyn want er moesten nog 200 man van de Emma en de Prins Hendrik aan land komen en met geweer worden gewapend Dat er slechts zoo weinige troepen te Ampenan waren achtergelaten bewyst opnieuw hoe groot de gernstheid van den opperbevelhebber is geweest Op den 28en Juni jl had zich voor de arrondissements rechtbank te Haarlem te verantwoorden de 17 jarige Hendrik de Wilde Deze jongen had by een winkelierster dweilen gekocht waa het met haar over den pryi eens geworden had het gekochte op een wagen geladen en geweigerd het terug te geven toen de win elierster een oogenblik daarna argwaan kreeg De dweilen had hy verkocht en het geld verteerd 8 S6 8 4 8 49 8 6 n 7 Si S8 7 7 48 7 61 Genda Hoordreoht Klenwerkerk OapdU Botterdasi SO 7 Zer H 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zeiw 7 68 9 01 N dL d 8 01 Voorb 8 07 9 18 Oudew Woerden Ulraakl 6 60 8 4 6 6 7 e 8 18 8 18 7 88 8 88 8 41 8 1 9 10 Oouda 8 40 Amsterdam Wp 7 6 Aautodaat OJB 1 14 Saeltraia Diefstal aoemde de off van justitie mr v Onteren dit en wegens dit misdryf reqnireerde Z E A 6 maanden gevangenisstraf doch de toegevoegde verdediger mr H P t Hooft bestreed die qualificatie noemde het gepielde 1 oplichtingc en concludeerde tot vryspraak De rechtbank vereenigde zich met deze conclusie waarop de off van justitie in appèl kwam en het Hof te Amsterdam den beklaagde bg arrmt van 5 September hij verstek veroordeelde tot 4 maanden gevangenisstraf wegens diefstal Tegen dat arrest kwam De Wilde in verzet De advocaat generaal drong op bevestiging aan Mr t Hooft tbans voor beklaagde optredende trachtte A k nu weder aan t0 toonen dat alle elementen om het misdryf omschreven in art 310 Wetb van Strafr daar te stellen ontbraken Van wegnemen laat staan van wederrechielyk wegnemen was geen sprake alzoo ook niet van diefstal doch wel van het misdryf oplichting omschreven in art 326 Wetb van Strair waarom hg dan ook weder met vertronwen concludeerde tot vry spraak Het Hof doet a s Dinsdag nitspraak De volgende circulaire is aan heeren He toren van Gymnasia directeuren van Hoogei Bargerscholen Rgkskweekacholen voor On derwyzers en andere Hoofden van Ooderwyters gezonden By dezen heb ik de eer Uwe aandacht te vestigen op de volgende bepalingen betreffende het cReservekader Het toelatingsexamen voor dat kader zal dit jaar plaats hebben op 30 October e k en zoo noodig op de daarop volgende dagen De aanmelding voor dat examen geschiedt door eene Kennisgeving c model A die vdór 30 September e k hg mg wordt ingewacht Hy die als leerling of oud leerling eener inrichting van onderwijs of wel door eenig afgelegd ezamsn in aanmerking wenscht te komen voor de gebeele vrystelling van bovengenoemd toelatiogsiezamen meldt zich bg ray aan ook na 30 September a s met eene kennisgeving c model C Die vrystelling wordt o a verleend aan hen die reeds een militair getuigschrift bezitten en bovendien de 3e of hoogere klasse eener Hoogere Burgerschool de 4e klasse eener ByksKweekschool oor onderwyzers met gunstigen uitslag hebben gevolgd voorts aan hen die toegelaten zyn tot de 4s of hotsere klasse van een Gtimnasiam Hotsere Burgerschool of daarmetre overeenstemmende inrichting van openbaar of tbyzonderc onderwas Voldoen de stokken van hem die Trystelling van het toelatingsexamen wenscht aan de veif eischten dan wordt don aspirant een Bewys i model D uitgereikt Hg die aan het toela tingsexamen voldaan heeft ontvangt daarvan een Bewy9 model B Een dier twee bewyzen is wel noodig doch heta eene noch het andere verplicht om als aspiraot vaaodrig in dienst te tredem Die verplichting ontstaat eerst by het slaite der militaire dienstverbintenis c n Voorzien van een bewgs B of D kan meri zich voor de dienstverbintenjg by het reserve kader te allen tyde schriltel aanmelden by den comman nt van het J iment infanterie of vestingartmeüaHB iIer keuze Zy die 17 of 18 jaar ond nog onbedret ven zyn in den wapenhandel kunnen dit jaa niettemin deelnemen aan het toelaLiogsexamen en TÓór 1 Januari 1895 een naexamen in dat vak afleggen De reeds uitgereikte militaire getoigschrifteu oompronkelyk geldig tot 1 October e k bly ven van kracht tot 1 December a s De adspirant vaandrig toegelaten vóór hg is ingeschreven voor de militie geniet vrystel ling van militiedienst Treedt hg na de inschrgving toe dan moet hy zyoe gewone militieplichten volbrengen wanneer hg by de loting een dienstplichtig nummer trekt Het is daarom een groot belang dat jongelieden in 1876 geboren vóór 1 Jannari 1895 toatreden c IL I lO SS 11 0 Il O 11 18 11 11 0 10 II KOITERDA 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 47 8 g 46 9 61 7 45 8 07 11 g is 88 8 81 8 88 4 67 6 80 1 18 10 08 10 11 Hg die em bewgs 6 of D bezit kan voor een geneeskundig onderzoek zich in elk garnizoen wenden tot den plaataelyken of den garnizoens commandant Den vrgwilliger voor het reiervekader kan vergund worden in dienst een bril te dragen Eene spoedige bekendmaking der bovenstaande bepaliugen ifl zeker in het belang der zaak Daarom veroorloof ik my de vryheid daartoe nwe zeer gewaardeerde medewerking in te roepen zoo noodig n ook een ia oord van toelichting te vragen voor uwe leerlingen By voorbaat u dankz geude heb ik de eer te zgn Uw Dienatv Dienaar J VAN Dam van Issblt Per Conrad kwamen in de vorige week drie gepensioneerde Indische militairen hier te lande terag die door verwondingen in Atjeh voor den dienst ongeschikt zyn geworden de kanonnier A T D Kannegieter Rotterdammer van geboorte de fuselier H Bsank Amsterdammer en de fuselier M Lampers uit Winkel NoordHolland Omtrent hen verhaalt de Amst Ct c het volgende Den 3n Maart 1894 zou er uitgerukt worden om de bentiug Sjech Dnoed te vermeesteren De bevriende Atjebers hadden den kommandant van den troep gewaarschuwd dat de te nemen benting omringd was doer zware bamboe versperring en hooge wallen Eeuige artilleristen onder wie Kannegieter werden dus belast met het dragen van stormladders om de wallen te beklimmen en pekkransen om den boel binoen de benting in brand te steken Deze artilleristen waren slechts gewapend met hunne kapmessen Na een hevig vuur nit de benting dat door de onren druk beantwoord werd en waarby Lampers een schot door den rechterarm kreeg dat hem buiten gevecht stelde werd bevel tot stormen gegeven Kannegieter was met zyn ladder het eerst by den wal plaatste dien hielp eenige infanteristen naar hoveu klauteren en volgde hen toen beladen met pekkransen In de benting waren veel Atjehers die zich dapper verdedigden Kannegieter stond naast kapitein Krul toen op eens een gewapende Atjeber op dezen toevlot Kannegieter sprong tusschenbeiden doch kreeg een klewangslag over den rechterarm Hy liet zgu pekkransen vallen greep den Atjeher met den rechterhand by de keel en met den linkerarm om het midden Al worstelende vielen beiden in een loopgraaf Kannegieter onder De Atjeher kon evenwol van zyn wapen geen gebruik maken omdat de forscbe armen van zyn tegenstander hem omvat hielden Kapitein Krol kwam ter hulp en bracht den Atjeher met zyn sabel een houw toe terwyl een fuselier hem doorstak maar in zijn yver om zyn makker te redden zoo woeat dat Kannegieter die geen oogenblik zyne bezinning verloren bad hem toeriep kerel voorzichtig toch je doorsteekt mg anders ook Opstaande was het gevecht in de benting nog niet afgeloopen Wei r mengde zich Kannegieter hierin en werd nogmaals gewond een klewanghouw verminkte zyne beide handen Ook dit was nog niet voldoende bg het verlaten van de benting werd hy nog door een kogel in het rechterbeen getroffen zoodat hy ter aarde stortte Ook de fuselier Baank hield zich ferm Hy was met den fuselier de Jong een der eersten op de ladder die Kannegieter vasthield en klom op den wal waar zg zich met de bajonet moesten verdedigen Hy kre een schot in den rechterarm zoodat het geweer hem ontviel Toch sprong hy mede in de benting Ofschoon zwaar gewond bood hy zich aan Schot aan om patronen te halen Juist keerde hy met een lading patronen terng toen hij een schot iu den hals kreeg dat hem buiten gevecht stelde AaDgeVaogefi 1 Mei TlJd van Greenwlcb 11 08 IS iS 1 06 l li 1 1 l SS 40 9 47 9 64 10 01 10 10 1 44 4 10 11 80 11 80 7 07 8 10 7 17 7 84 7 817 87 H G O n D A 11 50 ll iO 6 81 11 40 11 08 8 10 4 0 DEN H A A 0 6 61 8 80 10 08 sHage 5 48 7 80 7 489 88 0 4810 1911 8818 161 88 8 15 8 46 8 48 4 16 4 48 5 17 7 8 06 SO 10 10 Beide HoUandsche jongens zyn goed genezen en zien er gned uit 10 18 4 48 Voorb 5 64 N d L d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kl 14 Zev I 8 19 1 44 1 4 1 68 8 04 10 80 10 S 10 41 5 il Gnuda 8 807 6 8 189 68 10 1610 5818 0 7 087 117 801 88 09 r 6 09 7 81 10 18 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 43 5 80 6 47 7 48 8 86 10 10 10 88 t T E E C H T G O ü D A iVtreokt 8 88 7 60 9 6811 84 18 08 18 60 8 66 8 10 8 68 4 48 6 88 8 09 8 5010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 18 84 4 18 1110 51 ündeWBler 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 v 19 Gouda 7 80 8 8 84 10 87 18 00 1 66 l 8 8 97 8 60 4 S7 6 80 7 08 8 419 8811 07 AMSTEIDA H G O V D A 46 10 0 11 00 Amsterdam 0 8 l 9 40i ll lOj 11 87 8 40 4 10 10 7 88 AKItardaaWp 60 1 16 ll t 11 48 4 86 4 7 60 Ooida IJO 8 04 10 44 ll l 11 11 1 10 10 I Mi Ideaal c Vfreenigiag Kappers en Barbiersbedienden te utrecht Voor het gerechtshof ta s Gravechage word heden bepleit eene vordering tot terugbetaling van gelden welke onverschuldigd zouden zijn betaald Twee veehandelaren een Nederlander en een vreemdeliog hadden handelsbetrekkingen aangeknoopt De vreemdeling op zekeren dsg te Elotterdam aankomende werd daar door of namens den Nederlander opgewacht ten einde indien hg niet dadelijk een zeker van hem gevorderd bedrag zonde storten in ggseling zon worden gebracht Niet genegen eenige tgd in jgzeling door te brengen betaalde hg dadelgk het gevraagde doch onder protest Van onverschuldigheid en spoedig daarna dagvaardde hg den Nederlander tot teruggave van de hem afgedwongen gelden onder overlegging van eene quitantie volgens welke op een datum na dien waarop de hem afgedwongen geldan versobnldigd waren alle tosscfaen beide personen bestaande vorderingen waren vereffend De rechtbank te Rotterdam wees echter de vordering af omdat zg de onverschnldigdheid van het betaalde niet bewezen achtte wgl de overgelegde quitantie betrof oen door partgen gemoenschappelgk gedreven handel waarop de gevorderde gelden wegens kosten voor een slachthuis niet noodwendig behoefden betrekking te hebben Voor den appellant trad ter bestrgding van dat vonnis op mr Jos van Raalte uit Rotterdam terwgt mr J M Hgmans voor geïntimeerde het vonnis verdedigde Uitspraak 29 October De voorboden van den winter worden nn reeds in Zwitserland geducht waargenomen Op de Glarner Alpen heeft het tot diep in het dal gesneeuwd De bergwanden zgn met gs gepantserd In plaats van den herfst die door den kalender wordt aangegeven oefent de strenge winter reeds zgn heerschappg uit In de omstreken van Bazel is nadat het 36 uren achtereen geregend had 5 oentimet r hoog de sneeuw gevallen De geheele omtrek is door het witte kleed bedekt er beerscht reeds een strenge kon en alles is bevroren Evenwel zgn de hotels nog vol gasten meest Bngelscheo Ook te Mainz heeft het sterk gevroren i graad onder 0 In het Odenwnld heeft het deze week herhaaldelgk gesneeuwd Een geknipte baringataart Aan het buffet van het Russische station Charkow vroeg een condnoteur een mootjo haring hetgeen de baffethouder hem terstond gaf Toen hg het wilde verorberen maakte bg de aanmerking dat die baring lang niet versch was waartegen de boffetchef aanvoerde dat hg den visch zooeven eerst schoongemaakt had Hierdoor laat de conducteur zich niet uit het veld slaan maar verlangt ter overtuiging den staart van den haring te zien De buffetchef voldoet aan dit verlangen en nu wees de conducteur hem op een klein rond gaatje inden staart Zie zeide hg eergisteren heb ik den haring zelf met mijn tang den staart geknipt durft ge nu nog volhouden hem zooeven eerst te hebben schoongemaakt c Tegen dit bewjjs stond de buffetchef mschlelooa en hg trachtte het ook niet te weerleggen Men hegrgpt dat onder de omstanders de lachers lang niet op zgn hand waren De t Helder bestaande onderofficiers vereenigingen Admiraal de Ruiter Vaderland en Oranjoc en 0 V en de afd Holder van den Bond van oud onderofiicieren zgn voornemens eene gemeeuschappelgke uitvoering te geven ten voordeete van de gewonde manschappen op Lombok Dezer dagen werd het Leidscbe Universiteitsfonds aangenaam verrast door een milde bgdrage van professor Drncker Zooals bekend is werd de heer Drncker tot lid der Tweede Kamer gekozen volgens de bepaling der wet op het hnoger onderwgs als hodgleeraar op nou activiteit gesteld onder genot van de helft zgner jaarwedde als nou activiteitstraktement Dit inkomen heeft hg aan het Uoiversiteitafonds geschonken onder voorwaarde dat ecu vierde volgens de statuten van het fonds zal worden gelÉapitaliseerd en het overige gesteld zal worden t r beschikking der faculteit van rechtsgeleerdheid te Ijeiden opdat deze van de gelden op zoodanige wgze gebruik make ala baar in het belang der juridische studiën het meest wenschelgk zal toeschgnen Met gioota dankbaarheid heeft het fonds dit gescheuk dat nn reeds meer dan 1000 bedraagt aanvaard Bet fonds beschikt thans nog over te geringe middelen om krachtig werkzaam te zgn iu het belang van den bloei der studie aan de Leidache universiteit Men meldt nit Amsterdam Door een strooibiljet daartoe opgeroepen kwam gisteren voormiddag een klein troepje werkloozeu op den Gedempten Voorburgwal bgeen teuoiuda een wandeltocht door de stad te doen en vervolgens naar de Rozenstraat tetrekken waar Tenboekfaorst de menigte zon toespreken Onder de wandeling nam het aantal werkloozeu en nieuwsgierigen toe zoodat ongeveer 200 personen iu het gebouw in de Rozenstraat bgeen waren Hier kwam nn o a de vraag ter sprake bg wie in den naderenden tgd van werkloosheid de regeling tot werk en broodversobaffing zon berusten Aangezien Geel en WoUring zich daartoe niet meer bereid verklaard hadden zou dienaangaande in een morgenavond te houden bgeenkomst beslist moeten worden of een comité nit de vakvereenigingen dan wel uit de werkloozeu zou gekozen worden Telkens wat nienws op t gebied der reclame Hoe grooter de concurrentie hoe grooter de vindingrgkheid Tot zelfs de aanprgzing van prozaïsche havermout gaf eene firma te Amsterdam aanleiding een soort optocht op touw te zetten Vier wagens torenhoog beladen met houten kisten versierd met tientallen vlaggen nationale eu Amerikaansche sterrenvlaggen reden gisternamiddag door de stad De koetsiers waren in t costunm nit het revolutie tgdvak kuitbroek pruik en driekantesteek Êet Kwakers Havermout c was in letters vanallerhanden vorm en grootte op de kistan ge chil erd Bg handen vol werden biljetten uitgestrooid bedrukt met een havermontlied Nu mankeert er nog maar aan dat dit lied spoedig op alle piano s geklingeld en door alle draaiorgels iu langgerekte tonen wordt uitgegalmd Een subsidie van f3000 is bestemd voor het te Leiden te houden Internationale Zoölogisch Congres De Fransohen nog gewend aan het Vive Carnot t weten niet goed hoe zg hun nieuwen president moeten toejuichen Vive Casimir Perier is te lang Vive Casimir is nog het gemakkelgkste Eenige brave rechercheurs die belast waren met het leiden der geestdrift te Chateaudun riepen Vive monsieur Ie président de la Répabliquel maar dat is te lang voor een gewoon meusch Het zeebad te Schsveningen wordt Zondag om 2 uur gesloten Het aantal vreemdelingen te Scheveningen van 3 Juni tot 22 September afgestapt was 28883 met 717 bedienden Bg de ontvang eu betaalkaa te Amsterdam is door een jongen een valsche wissel aangeboden De knaap had in last f 240 in ontvangst te nemen en dit bedrag over te reiken aan een man die hem bg de ronde Luthersche kerk zon opwachten Het is der politie mogen gelukken den bedrieger in hechtenis te nemen BoitenlaDdscb Overzicht De beriohten over den toestand van czaar Alexander luiden gunstiger De Nene Freie Pressec verneemt nu weer uit St Peteraburg dat de czaar langzaam vooruit gaat De czaar wordt sterker eu neemt zelfs deel aan de hof jachteu Volgens professor Zacharin die den czaar behandelt bestaat er alle kans dat de keizer spoedig geheel hersteld zal wezen Te fierlgn daareut en blgft men beweren dat de ziekte waaraan czaar Ëlexauder Igdt zeer ernstig en meer is dan eene voorbggaande ongesteldbeid door te veel arbeid veroorzaakt Vermoedelijk zat het spoedig blgkeu wie in dezen gelgk heeft De financieele plannen van den Pruisischen minister van financiën Miquel waarmede een lang gewenschte fiscale hervorming bedoeld was zgn door de Duitsche regeeriug opgegeven toen de oppositie in den Egksdag te sterk bleek Toch heeft men het denkbeeld van een financieele hervorming niet geheel losgelaten Integendeel in de nieuwe zitting van den figksdag zal een ontwerp op geheel nieuwen grondsl worden voorgesteld De staatssecretaris van financiën graaf von Fosadowsky heeft zich aan de voogdg van Miquel ontworsteld en heeft een finaucteel ontwerp opgesteld waardoor aan de regegeering de miltioenen verschaft zullen worden die zg zegt noodig te hebben Met deze voorstellen hoopt de regeering in den Ryksdag meer succes te hebben De Duitsche bladen doelen mede dat Fosadowsky dezen zomer geen verlof heeft genomen en dat Z Ëx voor niemaüd te spreken was omdat bg het zoo druk had Kn waarschijnlgk zou niemand nog iets weten van de financieele plannen der regeering indien niet een officieuse nota had medegedeeld dat graaf Fosadowsky van het plan van Miquel niets wilde overhouden dan het ontwerp eener tabakabelasting en dit zelfs niet onveranderd zoodat het niet langer een belasting zon zgn op de fabricatie waarvoor in den Rgksdag geen honderd stemmen te vinden zgui maar op de oonsamptie De gebmikers van inlandsohe tabak worden van deze belasting vrggesteld en alleen van sigaren en cigaretten van fijne geïmporteerde tabak wordt belasting geheven Naar men mededeelt zonden 92 pOt van de geheele tabakafababricatie worden vrggesteld Daardoor zou men geen ontevredenheid in de sigarenipdustrie verwekken en beschermend optreden voor gewone inlandsche tabak door belasting op bnitenlaodsche Op het oog schijnt deze belasting voor de fabrikanten n de verbruikers zeer aannemelgk maar hoe zal een belasting die slechts 8 pCt der geheele comsnmpt treft de millioenen opleveren welke men zegt noodig te hebben zelfs l OQ zg naar de letter der wet streng worden wegepast En boven al zal men eerst de noodzakelgkheid moeten betoogen om de lasten te verhoogen wat nog al moeilijk zal zgn nu de uitkomsten van het vorige jaar de pessimistische voorzegging van Miquel zoo hebben gelogenstraft Er ia niet alleen geen deficit Integendeel de loopende begrooting schgnt met een batig saldo te zullen slqiten Bovendien maakt de stgging der Duitsche staatsschuld de conversie der 4 pCta rente noodzakelgk waardoor de uitgaven zeer zullen verminderen Deze conversie zal geregeld om de vgf jareii plaats hebben De rente zal eerst verminderd worden met 4 pCt tot 3i pCt ia 1900 tot 34 pCt in 1905 tot V P t en zoo vervolgens Iu deze feiten zal de oppositie een wapen vinden om de nieuwe belastingvoorstellen te bestrgdeo en het zon wel eens kunnen gebeuren dat er van Posodowaky s ontwerpen al even weinig terecht kwam als van die van Miquel De verkiezingsstrgd in Bulgarge heeft zich gekenmerkt door de volkomen onthouding van Stambuloff Zgu aanhangers hebben er zich geheel buiten gehouden omdat Stambuloff naar zg verzekeren den tgd om ravanche te nemen voor zgn vernedering nog niet gekomen acht Zg hebben zeer goed ingezien dat Stambuloff op het oogenblik zeer impopulair is en zich das wgselgk onthouden van manifestaties te zgnen gunste De verkiezingen hebben zgn val opnieuw ter sprake gebracht Zankoff de Eussiscbgezinde agitator verklaarde in een onderhoud met een zijner politieke vrienden dat de voornaamste reden waarom vorst Ferdinand gebroken had met Stambuloff was gelegen in den vorigen wensch van den vorst om een verzoening met Rasland tot stand te brengen Rusland houdt zich nog steeds aan de voorwaarden welke het in Februari 1888 heeft bekend gemaakt het beroept zich op het tractaat van Berlga en verlangt dat een Sobranje welke besohoowd kan worden als de vrge uiting der kiezers bgeengeroepen worde om een vorst te kiezen In verband hiermede verdient het de aandacht welk moeite Stolloff zich heeft gegeven om de verkiezingen voor te stellen ala de uitdrukking der vrge en onaffaankelgke keuze van de kiezers Dat Zankoff niet ver van de waarheid was wordt bevestigd door zekere incidenten welke zich hebben voorgedaan met betrekking tot Stambuloff s aftreden en de jongste houding van prins Ferdinand waarvan de Weener correspondent der Times uit vertrouwbare bron een en ander heeft vernomen Kort na het overlgden van hertog Ernst van Cobarg stelde vorst Ferdinand een lang memorandum op over den toestand van Bulgarge en zgn eigen dubbelzinnige positie zoolang hjj niet door de groote mogendheden is erkend Dit stuk werd door prinses Clementine medegenomen naar Koburg eu ter hand gesteld aan den nieuwen hertog met verzoek het onder de aandacht van den Czaar te brengen Het document werd den Czarewitch overhandigd bij zgn jongste verblijf in Engeland en door hem bij zgn terugkeer in Rusland aan keizer Alexander medegedeeld Dit alles ging we te verstaan buiten weten van Stambuloff om Daar er te Sofia geen antwoord van den Czaar kwam scbgnt vorst Ferdioand verondersteld te hebben dat men een bewgs van zgn goede trouw verwachtte en daarom zou hg besloten hebben te breken met Stambuloff die altgd het béte noire van Rusland was geweest Ka Stambuloff den bons te hebben gegeven liet vorst Ferdinand weten dat hg dankbaar zou zgn als er eenig antwoord op zijn memorandum kwam Er volgde toen een antwoord ofschoon waarschgnlijk niet rechtstreeks van den Czaar De strekking daarvan was t alvorens er eenige aandacht kon worden geschonken aan de wenschen in het memorandum uitgedrukt er een nieuwe verkiezing van een vorst moest zgn door een vrg gekozen Sobranje en verder dat het nienwe artikel der grondwet betreöende den godsdienst der vorsten van Bulgarge moest worden afgeschaft Eerst dan kou de Bolgaarsche quaestie opnieuw door den Czaar in overweging worden genomen Aangenomen dat deze bgsonderheden in hoofdzaak juist zijn schgnt met het antwoord op het memorandum ïn de eerste plaats bedoeld te zgn dat vorst Ferdinand zou aftreden en eerst daarna de nieuwe verkiesingen voor de Sobranje zouden gebonden worden maar de verkiezing van een nieuwe Sobranje heeft nn plaats gehad terwgl vorst Ferdinand nog altgd de plaats bekleedt welke bg volgens de Russische zienswgze wederrechtelgk inneemt Bggevolg is niet te verwachten dat de uitslaKder verkiezingen er iets toe zal bgdragen omeenige klaarheid te brengen in den verwardentoestand van het vorstendom Tot no toe isnog uit nieta gebleken dat het aftreden vanStambuloff de vooruitzichten van den vorsthoeft verbeterd Voor zoover do andere Eoropeesche staten er bg betrokken zgn komen dede binnenUindsche aangelegenheden van Bnlgarge eerst in de tweede plaats in aanmerking en het geharrewar van den vorst met Stamba loff liet hen geheel onversehillig Maar dewaarborgen welke Stambuloff bood geven zgnopvolgers niet Over het geheel genomen besluit decorrlP pondent kan men zeggen dat bet vorstendom tot nu toe weinig bg dq verandering heeft gewonnen De bladen bevatten een bericht uit Tokio onder dagteekening van 26 September waarin officieel tegengesproken wordt het bericht dat Rusland en Engeland een korten wapenatilsland voorgesteld zonden hebben Het tweede Japansche legercorpSf dat te Hiroshima gemobiliseerd is is ongeveer 30 000 en niet 80 000 man sterk De inscheping der troepen is eergisteren begonnen na een wapenschonwing door den keizer gehouden waarbg een overweldigende geestdrift beerschto De bestemmihg der troepen ordt geheim gehouden De minister van oorlog veldmaarschalk graaf Pyam neemt zelf het bevel op zich Men gelooft dat het korps onafhankelgk van de legerafdeeling van graaf Yamagata zal handelen Deze heeft evenwel het plan der operatiën ontworpen De transportschepen welke de troepen overbrengen zullen tot de Gele Zee door eene tweede Japaosch eskader begeleid worden van daar zal het eerste eskuler de schepen escorteeren tot de plaats van bestemming Gedurende zgne afwezigheid zal de minister van oorlog door graaf Saigo vervangen worden HAR TB3EBI0HTBN Gouda 87 September 1894 Granen met voldoenden aanvoer In de prjjien kwam weder wtinig verandering Tarwe Jarige ZaeuW8ohe 6 60 il ƒ 7 Mindere dito 6S6 ƒ 6 50 Nieuw Zeeuwaobe 6 8B it 5 7B Mindere dito ƒ 5 a 5 30 Afwykande 4 40 ïi 4 80 Nieuwe Polder 4 85 t ƒ B Kogge Zeeuwwke ƒ 4 10 l f 4 60 Polder fUVB a 3 7B Baiteolandaohe per 70 k S 4tel 8 60 Gerst Winter 8 ƒ 8 60 Zom 3 k 8 40 Ohevftllier ƒ 4 i ƒ B BO Haver per heot 1 76 h ƒ 8 86 por 100 kilo 6 35 ï f 6 B0 Hennepzaad XolaDdsob 10 a ƒ 10 86 BaitenUndiohe fi 85 6 60 Kanariesaad 9 60 a 10 76 Koolnud 6 7 Erwwn Mtttiag ƒ a niet kokende 4 Boonan Nieuwe Bniiceboonen 14 fl 16 Witte boonsD a Duivenboonea i ƒ Paaiv denboonen ƒ a Mais pet 100 Kilo BoDtp Amerikaansohe 6 60 6 70 Cinqoantine f 6 75 i f 6 Veeiubkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prezen flauw Vette varkens redel aanvoer handel matig 17 a 19 ot per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig I7V 18V et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel stug ƒ 0 66 s I IB par week Totte tohapen goede aanvoer handel vlug IB 86 Weilammoron red aanvoer handel flauw k Naohtere kalveren red aanvoer handel red y7 jri4 Graakalverea red aanvoer handel flauw 18 ü 48 Aangevoerd 96 partqen kaaa Handel vlug Ie qual ƒ 34 k ƒ 86 Se qual 80 k f 28 Zwaardere ƒ 27 ik NoordHol landsche SO 4 ƒ 87 Boter goede aanvoer handel vlug Gwboter ƒ 1 85 ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 10 1 80 p Kilo 346 Staats loter 6e KluBB Trekkiag van Donderdag 27 Sept ISB No 8651 1000 Ne 3360 068 1730 en 17950 400 No 3141 1984 66Sa 17481 1761 1 en IttiS 200 Ka i860 3738 6042 7835 8240 12241 18862 14391 16889 18120 18806 en 20757 100 Prijzen an 70 13 2670 5336 8019 10357 13203 11819 18309 17 2600 5381 8050 10389 13212 15860 18564 66 2662 5593 8231 10468 13264 16888 18688 70 8713 5840 8242 10715 18330 16216 18866 83 2812 5896 8315 10788 13439 16236 18866 130 2902 6064 8389 10867 13682 16873 16881 145 3030 0134 8463 10964 13776 16613 18918 192 3046 6213 8510 11106 13901 18563 18981 226 3183 6273 8637 11462 13906 16646 18966 286 3428 6387 8697 11617 14037 16081 19029 845 3576 6373 8763 11624 14124 16821 19038 404 8762 6378 6770 11588 14229 16946 19197 694 3914 6609 8852 11664 14238 16968 19437 719 3916 6530 8864 11738 14293 16969 19899 862 3994 6592 0038 11761 14363 17019 19622 947 4036 6700 9087 11814 14877 17067 19881 1089 4067 6710 9131 11870 14399 17218 19646 1146 4117 6799 9284 11871 14620 17860 19674 1339 4232 6828 9248 11912 14674 17461 19691 1461 4274 7026 9151 11938 14733 17471 19716 1464 4991 7088 9427 11966 14866 17601 19928 1481 4474 7160 9464 12084 14979 17634 80006 1686 4681 7219 9547 12180 15007 17669 20114 1661 4741 7283 9667 12883 16136 17726 80128 1923 4777 7184 9664 12402 15164 17881 20144 1961 4809 7827 9916 18488 16260 17944 80162 8082 4812 7864 10014 12148 1618 18006 MlOt