Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1894

Zaterdag 39 September 1894 33ste Jaargang No 6468 liet yvora op de toet ECHT 60ÜM1HE COHAMT Nieuws en Advertentieblad vóór Gouda én Omstreken ObsriahnstBin De üi ave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uilzondering vab Zon en Feestdagen De prijs jer dne mtUnden is ƒ 1 25 franco pêr post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruinite Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fractie Borgeüua elnbvergaderittg iOtt itSS 7B88 100 8 lS6Se 1S8 7 181tS 90 I4 il 9 5109 7569 10201 12637 16M0 18185 I0S47 t272 S129 7629 10240 12641 U620 18199 20460 9468 5248 7788 10S14 12907 15584 18271 90464 9697 6248 7868 10319 1S067 16770 18347 90567 9588 5980 7983 10349 13104 16774 18351 90680 9651 80659 90832 20833 80864 90908 90934 90969 90641 SPBCIALITKIT IN PARAPLIIES NAALDPABAPLVIBS van at 1 7S A van OS At E 73 73 Bears van Amsterdam 96 SEFTEMBKB Vor kri 92 101 109 99 78 791 Vl 96y 84 74 96 96V 10 l 66 861 96 97 109 i 661 401 100 100 94 644 699 loiy 78 1021 210 190 88 109 101 138 08 69 80 104 1001 198 186 104 l 187f 1001 62y Vi 104 99 102 102 661 wf 101 1401 1881 Vl 981 66y 92 99 16V 1011 781 j 111 103 41 511 11 199 171 108 1071 102V 102 1181 190 lotkoen 99 101 1091 791 95 KiDnuLHD Cert Ned W B 91 dito dito dito 8 dito dito I dito SV HoKOU Obl Qoudl 881 88 4 Italii InsohryTlng 1869 81 5 OoBTBMB Obl in papioT 1668 6 dito in lilver 1868 5 PoBTuaiL Oblig met tioket 8 dito dito 8 1031 180 Kmuiii übl Ooit 2e Serie 6 dito Oeoooe 1880 4 ditabyik tbi lS89 4 dito hjj Hope 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sfxhji Perpet lobuld 1881 4 Tcuiu eepr CooT leen 1890 4 Oeo loeniog eerie D Oeo leenint lerie O Ziin Ani BlP See r obl 1899 6 Muioo Obl Buit Boh 1890 6 TiKiBDiu Obl 4 onbop 1881 kummaiM Obligitien 1861 S l BoTTluiui Sted leen 1886 8 i NlD N Afr HandeUr and A nd b Tsb Hy Gerti£e ten DenMaateohapp dito Anh Hypotheekb paodbr 4 Gult Mij der Yorstenl aand e Gr Hynotheekb paudbr 4 NederlanOsohe bank aand Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Kott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoeTMKX Ooat Hong bank aand P 8L Hypotheekbank pandb 4Vi ItlKDUL Equit hypoth pandb 6 48 Haiw L B Fr Üen eert 6 Ni Holl ïJ Spoorw M aand Mij tot Eipl T Bt Spv aand Ned Ind fipoorwegm aand Med Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S lTAI lI Spoarirl 1887 89 A Iobl S Zuid Ital Spwmq A H obl PoLBN Wanehau Weenen aand 4 Ron Gr Kuia Bpw Uij aand I Baltiaohe dito aand 1021 6 V Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 KstalÉ Gh A v Sp kap aand 6 Loaowo Bewaat Sp M oblig 6 Orel Titebak dito oblig 5 ZuidWeet dito aand 5 dito dito oblig 4 U l 108 A aHiKjL Oent Pac Sp Mij obl 6 Chio fc North W pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer k Blo Gr Spm oert T a lUinoia Central obl in goud 4 Louiar k NaahvilleCert T aand Mexico N Spv My lehyp o O Miaa Eanaaa r 4 pot pref aand N Tork Ontario k Weit aand dito Panne Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Canidi Can Bonth Cert v aand Tik G Ballw k NaT Ie h d e O Amiterd Omnibua Mjj aand Botterd Tramireg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Blum Stad Antirerpenl887 9 Buul Brunei 1886 2 i Hom Theiu Begullr Oeaellaeh 4 OoeTKNR Btaataleening 1860 6 K K Ooal B Cr 1880 S Smkji Blad Madrid 8 1868 Ver NiD Bez Hyp SpoM oert 6 411 106 KEMJMiSGEf iXG Do BÜBGEMBESTEB Tan Goud brongt by deze ter kenuie van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rolterdam op den 25 September 1894 executoir is verklaard bet Kohier na ie belasting op het Personeel No 6 dienst 1894 5 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zynen tanslag op den bg de vet bepaalden voet te voldoen en dat hedea ingeat de termen van Drie Maanden binoen welken de reclames behooren te worden ingediend Gonda 27 September 1894 De Botgemeester voornoemd VAN BERQKN IJZENDOORN BurKerlUire Stand OVEKLEDBN 25 Sept S M Berlyo 6 w H J Verkerk 15 m 26 A van Straalen buisvr Tan A Zoeteman 69 lOm M van den Hoek 79 j 11 m P J Hersobe 62 j GEHDWD 26 Hept P Zwanenbnrg en M de Bruin P J Spee en P M van Brand wijk ADVERTENTIEN 12 Blikslagers aan de Amsterdamscbe Blik Emb enUetaalwaren Fabriek 318 Prinsengracht Amsterdam STEENKOLEN Binnenkort wachtende eene Lading waatnit wg tot 70 Cent per H L contant zonder korting vrg in huis afleveren Echte Belgische Antliracit ITootjes De minst aanslaande brandstof voor Va kachels f 1 40 per H L lie Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 27 September 1894 BESTELLINGEN worden tgdig ingewacht om voor eene geregéUle uitvoering te knnnen zorgen BET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËSIBIËR oit dr Kloosterbroawerg DK SCHAAPSKOOI c TUhurg door onderscheidene geneesfaeeren aanbevolen als versterkend en ge ond wordt per fast en botteld geleverd door G J Heetmarif Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Agent voor Gouda en omstreken VANDAIITSGll W J ELIT2 LmBLII2 Nieuwendijk 241 Eerste hnis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEREN Maandag Woensdag en Vrifdag ytn 10 tot 3 uren Markt ISA Gonda lenpünen kortom ir Wal ii da beste tanijvlni Ugta Jiobt HO Bhoiniatiet Laadenpij tegen stinen vaa alGSaiwidr GSaiwidrygt is Bat list Ml mni aan te wanden tegen ÏIS Onkerfalii Expeller If g SMMt du BtMdB in ieder hTtiagesin Sffg Anker PaiiiIxpeJIer bendeBr Fl B 60 OM 76 oaat en 1 35 de flesoh TooiUBdan b de ntêHto potfaeken en by r Ad BieUtr k Oo la iottudam Ta Gonda by A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zd o aS i Overal MacUsehappiJ ti ffevestiffd Verkrggbaar in t HoofddepAt SLOT JÊ vwijrijflliiar exploitatie de ïiofifirdam 7a Oor Gouda en Onietre MAKEÈ en p r cstorfo jJ9tw idbltuik 8 Co per heele Fleschl ii lB cents per halve llesoh a 13 cents 11 Krnik 17 J Bk k 13 terwgl voor de ledige FlesscAn en KifiiitiS n wordt vergied i pet heele Flesc 3 cents der halve Beach 2 lients Kroijfl 1 cent I Kruik 1 cent i r f HoUandsclil Maa scli appij van Xandboiw I Afdeeli4 èÖÜDA en Omstreken h ll BIJ QELEGKNHEID DËB J J 1 i VRIJE FAARDENMARKTop Vrijdag l9 0 ober a l HOOFDPEUS BESPAPEN ÜTEECHTSCH WAGEiItI Prijs per Lot ƒ 1 Il Loteil voor ƒ 10 te bekomen ffi 11 H BR i iK llA en aEN ange Tiendeweg P 60 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen I OE dat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet kerdet kennen Het ia niet xelden dat geaeziag aBDbrengeade middolea toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam genaeshèct een goed ancoei hebben Waa niet Prieanita de geleerde reatiger eer walerkuur methode wiena wooupiaats een bedevaartsoord voo de lijdende mensohheid geworden is den eenvoudige boor F Hetft niet een Zweedaoh mnjoor Tbura Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der ohirurgen reeds minder noodaakelük heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneeabeeren begint te worden P Ook op het gebied ter beperking van xeuuwziektoD begint er IJobl te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvondigste flo natuurlijkate manier resul ten oplevert welke wel in staat z n de sedert jaren ou eranderd aangewende geneeakundige hulpmiddelen eoo als by voorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Ér zijn vele menschao die nooh ziek nooh gezond ajja en tooh klagen dat zij ziob ia liohaam en zielallesbehalvewelgevoelen het geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordeln en zoo zich zelvon en anderen tot last zijn zonder het te willon Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst of door droefgeeatighaid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan cijn er weder an re die te kampen hebben met hoofdpyn eongestie zwakheid van geheugen oorauizen en toevallen Emnolgk lydan de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al Jeze ongelukkigen die meu op eiken leeftyd onder elk geslaoht en eiken stand vindt zya zenuwziek en min of meer de slaohtoiFers der leefw ze van onzen tgd Wie tot eene dezer categorièn vau lijders behoort en ingelioht wensoht te worden over de wer king eener nieuwe metbode adrasseera zich aan Amsterdam H CLEBAST k Co Heiligaweg 43 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Bffilmatigd door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabric tle m ultsloitend gebruik van ne en fijnste grondtitoffon garandoeroi ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordoude aan den inhoud der reep Etiketten De Firma behaalde 87 Breyets als HoflereraMcier 44 Eere DIpIoma s gouden enz Medailles een bew s van uitmuntend fijn febrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Koua vous déoemona une n dalUe d or première elaeise en ooneidöratlon devotra exoeUente fobrioatton de Ohooolat bonbons varies eto eto Stollwerck t bbrlkaat is Terkr gbaar bij U H Confiseure Banketbokkera enz enz OeneraalTertegenwoordiger voor NederlandJdiiu Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Mederlandscbe Stoonaboot Maatschappij De Stoomecbepen BAXAYIEB kapt J SADER en BOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Oargadoora der Maatschappij Boompjes 72 te Rotterdam Be Btoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter Kaas en te lK nden öoudi Snelpandruk TsaA Bbdikmax k Zoom I BINNENLAND GOUDA 28 September 1894 Zaterdag € Ootobef zal 4n de zaal Kunstmin c eene nitreeriig plaats hebben v n de Gymoastiek VereeDigiifg EiC8laior hetwelk met een bal besloten zal worden De Uitvoerièg van Concert Ouverterei Hanstét heelt het volgende seite Vumei vim b lm zulteli v PbilfaarmoniKh Pjrki Bonman s D mati8 ihe jdet leiding im professori instige gefol dat er in tere Orkest mpositiën den uitgevtfpd door t tan S nur rattesne e Kiesvereenigltig plaints ivereenigingi Ojd r rkieiiog raqnnren Maandag 1 W ohet gadering der Etthóliel hebben in de B C 1 erp Uemseuteraadsi nsn en Hoefhan er All een staaltje van verregaande brutali dieue bet volgende Qiaterenavond lomstreeka 8 uur vervoegde zich by de bemners der Crabethstraat een Amsterdammer die daags te voren met de politie reeds had vennis gemaakt wegens openbare dronkensoh Bedoelde persoon was in bet bezit van eei zoogenaamde bedeibtief die hg de t ewoners ter lesing aanbood om zoodoende ban medeiyden op te wekken en tot afgifte Tftn eenig geld te bewegen By een dier bewoners werd hem een 2 ceut stuk gegeven dit was niet nsar zijn lin t minste bjj belde weder aan en begon de béWoners nit te schelden en zeide dat het schande was aan een btsoenlgk mensch een 2i cent stok te geven De politie heeft zich met de zaak bemoeid zoodat by wel een fatsoenlijke woning zal erlangen Door het departement van biuuenlandiobe zaken ii een dezer dagen weder een deel van de bg gelegenheid der laatste algemeene volkstelling gehouden beroepetelling naar de meer vereenvoudigde methode nitgegeven Het betreft de provincie Overgael Aan het omvangrgke weA ontbreken thana nog alechts Friesland en Limbnrg De katholieke leden der Tweede Eamer hielden in een der sectie kamers van het gebouw een vergadering waarin het oude beatuor werd herkoien De leden der geavanceerd liberale Kamergroep FEVIILETOX De laatste eener Familie Naar het FratucA 140 Op het lijk vond men hpt stuk en uit hetgeen er nog van leeabBsr wss bt epeu da rechters wel dat het e n soort van bekentenis waa maar de juiste toadracbt van al hetgeen er getieurd waa voor en DB dcD dood van den geoeraal bleek er niet uit He Btnk was tot op aokeoo hoogte nog eea beletsel voor de invrijheidateUiDg van De Butter daar zgn aaam ia den brief meermalen genoemd nerd maar in welk verband viel oomogelük te gisaea daar er gekeele stukken nitgevut waren Maar eindelijk waa men tot een andere overtuif ing gekomen Het getukte aan den afsohuwel ken Be Pooiter eene beltentenis te ontlokken Bit was niet gemakkeUJk geweest want hij wist mat welke itraf de wet een valsohe getuigeuis Itedrsigt Na ew reeks van verhooren bad b zioh vastgeklampt aan de hoop de goedertierenheid van sijn reohlera te sttllon verwerven door de verklaring dat zijn meMter de heer Tan Tnobtvoorde die er niet meer was om hem tegen te spraken hem bevolen bad een valsohe getnigcHiiB af te leggen H eindigde met da verklaring dat hy den dag van de misdaad de boeve niet verlaten bad en bggevolg was t dan ook onmogetijk geveeat de Euitei te sleo ia het oogenbtik toon deze eyn geweer van ander de atmiken te voorsobyn haalde waar bjj hst verborgen houden Dinfdag een Il Men aeiitt nit Batavia Het gerucht gaafc hier dat er w er WderbandeliDgea tnet de BaÜDeezen zqi wkg knoopt wgl d rerorering van Matarfiitt eo Tjakra Negara beiwaarlyk gaat t oorlogasohip £ oqingin Smmft derNedanand n zal naar Bali gezpnden wdrdenmet Meen bataljon ialaaterie omdat GoestiDjitailkik daar itookt De bnrgery van Macassar ia ong rttst wegeoB djB aanwezigheid van T fdaiwodlman halptroepeb ait Goa en Sidenreng B BoTeustaando berichten laiden niet eeer bemoedigend Inderdaad stoit men by de Ëalwrs op hardnekkiger en krachtiger tegenatana dan meu vertpoed had Bgaa 14 q gen geleden op 14 September werd uit Indië geseind dat 4e stal gelooMe binnen een week Mfttaram te kunnen bemachtigen En thaps wordt zelfs bericht dit er sprake soa zgn van hervatting der oaderhaudelingeQ omdat de verovering van Mataram en Tjakra Negara zooveel moeite ilcoBt Br wordt e fater nog enkel van gernohten gesproken Wanneer die al een grond van waarheid hebben dan zal die Wel een andere zya dan dat ooferxgda de estate $ ia gedaan om te onderhandelen omdat de onderwerping der Baliërs door kracht van wapenen zich langer laat wachten dan men gemeend had Veeleer ia het aan te nemeo dat nn de Baliërs een poging is niigegaan om weder tot een schikking te geraken en heeft het ondervonden oponthood dat vermoedelyk met terreiobezwaren samengaat aanleiding gegeven tot het gerucht dat men OQzerzyds aanraking zoekt Het gerucht klinkt al zeer weinjg geloofwaardig Stellig laidt het bericht dat een oorlogsschip en een bataljon naar Bali gezonden zgn omdat Goesti Djilantik dnar onrast stookt Men zat zich herinneren dat deze vorst van Karaug Asem op Bali vazal is van dea vorst van Lombok en met zgn volk naar Mataram was gekomen om hulp te veileenen Hy was de ziel der vorige onderhandelingen en werd beschouwd als de vredestichter Aan het verraad verklaarde hi j geheel onschnld d te zyn en men liet hem ongemoeid naar Bóli terugkeeren Nu hij daar onrast atookt schynt by het masker te hebben afgeworpen Het is te hopen dat de komst der troepen tydig genoeg zal zyn om die zaak in den aanvang te smoren Ben opstand in Bali zon zeer ern bad Toen De Poorter eenmaal sprak werd veel duidelyk wat tot dusver duister waa geweest voor al de peraoneu in dit verbaal Hij vertelde dat bem door zgn meester de opdraobt was gegeven om bet doen en laten van geoeraal Van Uanaweeid steeds te volgen daar de heer Tan Trichtroorde ala de generaal uitging ataeda diens vrouw IwBocbt Aan deze bijtanderheden werd door de reobterlgke ambtenaren gaen ruohtlïaarbeid gegeven Wel werd de Baak van De Poorter in opeabare zitting beliaadeld maar iaaria was eokel sprake van zijn valsohe getaigenis Blize had dua niet het verdriet dat de sohanda barer zuater algemeen ruchtbaar werd al begreep men tbana tooh wel boe de vork in den ateel stak Zoodra de Poorter djiaa belcenteDis bad afgelegd was bevel gegeven tot bet ontslag van den ongelaktcigeD boacbwaobter uit de gevangenis te Binao waarheen men hem weder gebracht bad Be kleine Karet herkreeg s n vrijheid op deazelfden dag en beiden gingen dadelijk naar Triohtvoorde waar Mize en Arthur hen wachtten Be oude vrouw leefde nog en bad bet geluk baar zoon terug te zien Het goede mensob was om eoo te zeggen ia leven gehouden door da hoop zijn vrijspraak te vernemen waaraan zij eerat geloofde toen zy dea knappen jongen man in levenden lijve voor zich zag Hij koerde terug s een aoder meusoh want hij waa eindelijk genezen van de dwaze liefde welke hem byna noodlottig was geworden Etize Bartan waa er bepaald op gesteld in de kerk te Trichtvoorde te troujven Daar was zy geheel te huia Elk plekje in de kerk was haar lief ea de giheele bevolking aanbad bet jonge mei e Misschien stige gevolgen kannen hebben Ook met het oog daarop is het wensehelqk dat op Loo bok spoedig de zaken een beeliaMnde wending nemen Waarom ongernstbeid te Macassar heersobt gdlyk het telegram verder meldt is wegens de beknoptheid der mededeeling niet goheel te verklarend Br wordt gesproken van de aanwezigheid van 5000 man hulptroepen uit k a en Sidenreng Oit zyn staatjes in hèt tttidwestelijk deel van Gelebes waar ook Macstsar is gelegen Reeds vroeger is gemeld d£t de hoofden der staa es hnlptroepen aan het gouvernement hebben aangeboden Van aanneming is echteJr niets vernomen De hooiden scfayaen echter alvast 5000 iban te hebben b Vigebraefat en in de nat yh id van ziflk een mlandach leget acht de biirge y van Macassar zich blyfcbur niet volkomen veilig Volgens een verhaal dat onlangs nit een der Indische bladen werd overgeoomeuf heeft een persoon uit Ooa getracht op Lombok een politieke rol te spelen maar is daarby omgekomen Wellicht heeft dit eenigen invloed gehad op het aanbieden en verzamelen Tan hulptroepen at zyn slechts giteingen over beriehteo die naar wy hopen spoedig zullen worden gerolgd door andere van aangenamer inhoud Het bestnnr der Vereenïging Opleiding vam dnderwyzefs in Znid Hollaadc wenschtfaetgevoelen der leden te kennen omtrent het al of niet wenschelyke der behandeling van de volgende onderwerpen Hoe moet het ouderwys in den zang opde ryksnormaalflcholen by de daarvoor aangewezen uren ingericht zyn opdat de teerlingen na den cursus doortoopen te hebbeo beantwoorden aan de eiaohen welke gesleld mogenworden by het examen voor de akte bedoeld by art 56a der onderwyswet Hst teekenonderwya op de normaalscholen De bespreking van dit pnnt op dejongste vergadering leidde tot geen resultaat waarom de wenschelykheid nitgesproken werd het in 1895 weder op de agenda te brengen Welken omvang moet het onderwys in de aardryksknnde aan de normaalscholen hebben Hoe moeilgk het soms is het iemand naar den zin te maken is opnienw te Baarn gebleken Daar had ecu inwoner in vorige jaren gekla d over te lagen aanslag in den boofdeIgken omslag en nu is hy opgekomen tegen xyn te hoi en aanslag bad Artbar Erzee met bet soboone bruidje wel willen pronken te Parys maar bjj onderwierp ziobatilzwygend aas baar verlaagen innig gelukkig dat zyo wenacbea eindelijk ia vervulling kwamen Be getuigen van de bruid waren dokter Bertraud en de burgemeester den heer Miniao Nianaad was gelukkiger dan deze beide menacbeo oen het bloedige treurspel eindelijk een ontkaooping had gevonden die hoe treurig ook ten minate aanleiding bad gegegeven tot het outali uit deu kerker van den ouBobuldige Arthur Brzee koos als getuige natuurlijk zyn soboot vriend Allanic en na met Etize gesproken te hebben versoabt by Piet de Baiter den emvoudigen bosohwaobter ala tweede getuige op te treden Be jongelui meendea dat zy hem dere openlijke genoogdoening moesten sobenkea Dat de nieuwe eigenaar vac bet kasteel op deze wyze een vergiaaiog van de justitie trachtte goed te maken daarvoor waren al de bewoners ait het dorp hem dankbaar De Buiter is tbana rentmeester van liet kasteel en de daaromheen gelegen gronden Zyn peraoonlijke vyand de brigadier van de rykaveldwaobt die met zooveel genoegen bad medegewerkt aan de arreatatie werd tot zijn spyt niet bevorderd maar wet verplaaist met een aanmaning om in bet vervolg goed uit zijn oogen te zien De Poorter kwam er af met zes jaar tuchthuisstraf maar na verloop van dien tijd zat hy niet naar Bretague terngkeeren De boeren zouden hem eteenigen en kolonel Jugon beeft bepaald het plan hem weg te jagen als hy zich nog zou durven vertoouen Be notaris de beer Phdntel waarmede wg ia dit Omtrent het bezoek dor Koninginnen san Alkmaar schrijft men De etad was ryk venierd Overal vrapperden de vliegen en met kwirtige hand waren do hoi zen met groen getooid Ten half elf ia de koniuklykeJbrein unge komen Op het perron waren aahwezig de b r meester A Maclaine Pont het Dagelgkioh Bestuur der Gemeente de commandant fan de Cadettenschool J de Vlaming en die nn de dd schutterij J vau Leeuwen Voor bet station stond geschaard eene compagnie der Bchnttery de koninklyke handbooi aohatfettry de ridders van hét Metalen Kruie de beataorders van de afd Alkmaar van deA Bond voor onderofficieren Na inspectie deser eerewacbten werden HH MM naar de Cadettenschool geleid waar een dejeuner gereed stond De sooeven vermeMe commandanten de kapiteins en officieren da burgemeester de president van de rechtbank mr T A Sannes zyn griffier mr B viin der Feen de officier van just mr F F KaraebooiQ de kaatOfirecht r mr M Büchperi de lup tenaar van het O M mr P Buys kolonel Bomswinckel de ondste cadet voor den dieoit hier te lande en die voor ederlaadaoh Indië hadden de eer met Qare Majesteiten aan te zitten Alle kinderen van de openbare en büsondore scholen op bet tenein der Cadett aohool byeengebracht zongen daar eenige bederen Nadat tot 3 uur eenige oefeningen der oadetten hadden plaats gehad b on da rytoer door de stad De Groote Kerk en de Ambac i richool worden bezocht De weeskinderen boden eenvoudige bouquetten van levende bloemen aan HH MM een eenrondige hnlde was het aangenaamst Te half vyf werden de leden van den Baad en die der feestcommissie tm Stadhuize voorgesteld Beu rijtoer naar Heilo en een bezoek aan de Willebrordusput stond mede op bet programma Daarna vertrokken Hare Ms jeetaiieD weder naar s Hage Voor het Haagsobe Gereehishof werd gister ochtend gepleit in het geding tuaschen twee veehandelaars die na eerst getuimen tijd g zamenlyk zaken te henben gereven plotseling tot ongenoegen waren gektimen Op een schoonen zomermorgen tooh in 1892 zoo alÜians Inldde de toelichting van mr Jos Van Kaalte nit Rotterdam die voor den oorsprookelyken eischer thans appellant opkwam was een der twee beeren vreemdeling by zyn aankomst aan het station te Rotterdam vanwege ryn vorigen vriend in voorloopige gyzeling gesteld of althans byna gesteld als de vreem verbaal kenois maakteo heeft siob nooit knnnen troosten over het noodlottig uiteinde van de laatsts der Van Triobtroordea Hij waa er zoo bedroefd over dat hy er over deukt zyn zaak te verkoopeo EÏiu heeft het fortuin aanvaard dat do generaal haar nageUten heeft Zy beeft zeUii volgens de wettelijke voorBcbiifteo geërfd van haar zaater ouutr bjj Dotarieele akte aobook zy honderd vyitig duisend gulden aan de armeu vao bet arrondisseBent Dinan fierst bad zy deze som aaogeboden aan de Bniter die geweigerd beeft haar te aauvaardea Het geld vao mevrouw van Hanawserd zou hem in de banden gebraad heblien Elize heeft op aioh genomen van deo kleinen Karsl eea man te maken en bjj wordt of eleid voor soldaat Na zooveel mogelyk de fouten barer luster her steld en de toewyding betoond te hebhen had freule Bartan mevrouw firzee geworden wet bet reoirt om van het duurgekoebte geluk te genieten Zij vertrok met haar eohtgenoot naar ItalU ea bleef daar een winter Zij kwamen tegen de lente terug en besloten hna intrek te neneo op het kaaleel waar zfj gedurendehet geheele jaar blyven S Arthur heeft zijn ontsUg genomen en Elize liet de deur in de torenkamer diobtmetselen Zy zyn gelukkig vooral nu de verwachting bestaat dat Elize moeder zal worden pa eenige persoon die er nog al ongelukkig afkwam was de opper oipier uit Dinan die zijn smaak voor oesters moest l etalen met zjju ontslag