Goudsche Courant, zaterdag 29 september 1894

Zomerdlenst 1894 03 300D1 ROITKSDAU Aangevangen 1 Alel T d van Greenwlcli it O T T 1 K D A M 6 O U S A 8 80 8 60 8 48 3 10 DEN H A A e 60DDA iHage 6 48 7 90 7 48 9 88 0 4810 1911 8819 161 88 9 16 8 45 8 48 4 16 4 48 6 17 7 4 08 4 40 1 44 1 49 1 68 5 9 04 f 9 0 t t 5 0 Gnnda 6 807 6 8 18 9 58 10 1810 6918 0819 46 9 90 2 46 3 16 4 18 4 43 6 80 6 47 7 49 8 86 10 10 lo 88 ü T R ï C H T G O D D A I Utrecht 6 88 7 60 9 9 6311 34 19 09 19 60 9 66 8 10 8 59 4 48 6 88 8 0 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 19 84 4 16 t ll 10 61 üudewater 7 07 8 19 10 94 19 48 4 94 9 19 Gouda 7 90 8 3S 9 84 10 87 19 0619 66 1 98 8 97 S 60 4 37 5 90 7 08 8 41 9 89 U 07 AUSTEKDAHOODDA Anntfrdam CS 8 40 ll lo 11 87 9 40 4 10 4 10 J 8S 45 AK Urdail Vtp 6 60 6 16 9 65 11 96 11 49 9 66 4 96 4 86 7 80 10 00 Qoudi IJ M 10 44 18 16 11 58 8 50 8 M l il M 11 M deling niet oomiddellyk een jvig groot bedrag hftd Toldtut De vreeoideling bracht denselfdeu dflg en protest nit er op wijzende dab hg slechts betaald had om aan de ggzeling te ontkomen en stelde tegen den ander een condictio indebitic in tot een bedrag van f 1500 Uit een op 19 Februari 1892 gegeven décharge soa toch folgena dea eiacher moeten volgen dat alle Toraeringen van vroegere datum waren verTalles waaronder das ook een post van gemeld bedrag op 2 Febroari genoteerd welke op bovengenoemden schoenen zomermorgen ook in rekening was gebracht De Rechtbank te Rotterdam ontzegde de vordering vandaar appel voor het Gerechtshof in den Haag Mr Hg ans pleitte voor de geïntimeerde De aitspraak wordt nader vermeld Ëen man uit Dabbeldam beklaagd van in een Decembernacbt van het vorige ja een dritital schoten uit een met kogels geladen revolver t hebben gebat op iemand die wel eens onaangenuimheden had gehad met den vader van eerstbodoeldeo man werd te dier zake vervolgd wegens poging tot moord doch door de rechtbank te Dordrecht slechts schuldig verklaard aan zware mishaudelibg en veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tgd van ééa jaar Het Openbaar Ministerie by het gerechtshof te s Gravenhage vroeg gisteren by de bebaodeling dezer zaak in booger beroep schuldigverklaring vau den bekl aao pogiog tot moord en veroordeelÏDg tot gevangenisstraf van vier jaren Heden werd voor de Haagsche rechtbank behandeld de zaak van den Daitschen kleermaker en een by hem inwonende naaister beklaagd de eerste van bet vervaardigen van valsohe rgkedaalders de laatste van het in omloop brengen van valsche muntstakken wetende dat zg vervalacht waren Achttien getuigen werden in deze zaak gehoord en het getoigenverhoor bevestigde eenvoadig de bachnldiging terwjjl bovendien de man bekende de vervaardiger te z jn van de vervalschte muntstukken de vrouw geweten te hebben dat haar gegeven geld valach was Bovendien was de man zoo niededeelzaam omtrent zgne werkzaamheden dat bet een wonder moest boeten dat hg niet reeds vroeger gesnapt was Nadat nog was gebleken dat de beklaagde herhaalde malen ia het buiteland was veroordeeld wegens diefstal en tot 2 jaren door het Hof te s Hertügenboeoh wegens oneerbare hsndelingen nam het O M zgo requisitor eu Troeg veroordeling van den kleermaker tot 6 jaren en ran de naaister tot 3 jaren gevangenisstraf Uitspraak heden over 8 dagen Mr Jos van Raalte uit Rotterdam meende dat de rechtbank te Dordrecht terecht in dezen geen voorbedachten rade heeft aangenomen omdat bekl in Abnormaien beschonken toestand handelde voorts dat bier elecbts sprake kan zgn van poging tot gewone niet zware mishandeling hoedanifce poging n et strafbaar is en eindelijk de bewysvoering bestrijdende concludeerde pleiter tot vrgapraak Uit Schagen wordt aan het N v d D geschreven Sedert de arrestatie en de daarop gevolgde bekentenis van den jongen misdadiger Klaas Boes is bier niets veel naders bekend geworden wat e ig meer licht over de gepielde miadaad zon kunnen doen opgaan Voor zoover men naar aanleiding van de bekentenis meent geloof te moeten hncbten aan de door Klaas Boes afgelegde verklaring dat hy alléén den moord beeft gedaan is een schynbaar nietige omstandigheid oorzaak dat deze meening onwillekeurig eeoigszins aan het wankelen wordt gebracht Zooals reedi vroeger is gemeld was nadat de beide vrouwen waren vermoord de olie uit de toen in bet huis van de wed Bute aanT ezige lampen over de lyken gegoten blgklnar met hec doel om door é a daarna gefctii ten brand de sporen van de misdaad te doen verdwgnen hetgeen echter niet is gelokt Op de photograpbieën welke op laat van de justitie van de slachtoffers op da plaats vau de misdaad zelve zgn genomen komen deze lampen dan ook voor Terwyl nn twee der drie toen Mnwezige lampen door pofsonen die meermalen ten huize van de wed Bate badden verkeerd zijn herkend als behoorende aan de weduwe is het voor zoover bekend t A beden niet gelakt de herkomst van de derde abtp op te sporen dewyl deze zooals uit een dó betrefEeud aauwkearlg oaderiook is gebleken noch aan de weduwe Bute noch aan Boes toebehoorde Naar aanleiding van een gerucht dat ér penoneo zouden zgn die aanwgzingen omtrent de bedoelde lamp zouden konnen doen zgn ize in de loop dezer week door de jnatitie geboord het ia tot heden niet bekend hoe de mtsli van dit verhoor is geweest Uitspraak 4 October Het gerechtshof te s Gravenhf e behandelde gisteren de saak van twee personen een arbeider en cgn patroon beklaagd van in Jnni 1893 in eene aan den tweeden bekt toebehoorende hofstede te Koon opzettelyk brand e hebben gesticht toen de bewoners sliepen Soodat voor ben levensgevaar bestond en terwgl by den brand 6 kalveren en 30 kippen sgn omgekomen De tweede bekl zon bovendien dóór aanbod van geld herhaaldelp pogingen hebben aangewend om bedoelde hofïttede in brand te teken De rechtbank te Dordrecht veroordeelde den len beklaa fde tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en sprak den 2en vrg omdat zgn bekentenis niet voldoende was bevestigd De officier van justitie voora g zich van dit vonnis in appel De persoon die er de vorige week in slaagde eene zending kaas en boter machtig te worden door die onder valach adrea aan bet station der Gooische stoomtram te Naarden te laten zenden is aan bft station Bussum waar hg gn bedrgf trachtte voort te zetten gevat De eerste beklaagde verscheen niet voor het hof De tweede vrggeaprokene kwam op zgne bekentenis terug en beweerde na dat hg geen aanbod heeft gedaan teneinde brand te doen stichteni maar dat hem door zgn medebeklaagde is aangeboden tegen tekere beloooing brand te stichten en dat hg bekl daarin heeft toweitemd Het gerechtshof te a Öravenhage heeft gisteren i t de zaak van de attefmoeder en deo vader die wegens mishandeling van het kind van laatstgenoemde door de rechtbank te Rotterdam ieder tot vier maanden gevangenisstraf werden veroordeeld dat vonnis b ve igd voor zoover de veroordeeling van de stiefmoeder he treft ten aanzien van den vader achtte het Hof het ten laste gelegde niet bewezen zoodat deze werd vrggesproken Het Hof bevestigde voorts bet vonnis der rechtbank te i Gravenhage waarbg eene weduwe wejfens het verborgen van een min De procurear generaal mr Bgleveld achtte bekl s bewering onaannemelgk doch meende dat hg door in bet gedane voorstel toe te stemmen iemand tot brandstichting heeft gebracht 1 E G A eischte daarom schaldigTerklaring van dezen bekl aan het opzettelgk door eene belofte uitlokken van brandstiobting met veroordeeling tot 5 jaar gevangenisstraf en voorts Terho ng van de aan den eersten bekl opgelegde straf tol 4 jaar Mr J M Kens uit Dordrecht pleitte dat het plaa tot brandstickting niet van dien beklaf e is ai aan en concludeerde tot handhaving der vryspraak Uitspraak 4 October 18 08 18 18 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA 10 86 11 08 11 08 11 18 11 85 8 S 8 4S 8 49 8 1 8 M i 5 10 s ia 8 98 B 8 TM 7 M 7 8 T 4 f ti B md IbarArMlit KiMwukuk 0 r U Bottardui 18 88 g SS 10 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 6 08 e is 6 11 6 89 8 85 lottenhm OipaUe Xuuwnknk Mooidncht Omd 7 4 8 45 8 51 7 45 8 18 10 08 10 11 SOOSA DEN HAAQ Goud 7 80 8 40 9 09 9 87 10 4 18 11 18 811 01 1 97 S 9 8 66 4 45 B S7 6 6 7 18 9 37 11 06 11 18 9 49 1 9 68 4 87 8 11 6 16 6 89 6 81 6 38 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 0 f 11 99 a T lt 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z ï gir 7 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 6 90 10 10 HurB 818 9 l8 9 8 10 07 ll 87 19 4118 61 1 48 1 67 8 56 4 96 5 96 6 65 6 41 7 48 10 1611 88 11 48 Oond 6 85 6 10 7 66 8 0 8 91 lO U 10 68 19 48 8 93 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 38 10 1410 88 Oad w 6 60 8 64 ll OO 9 87 6 87 7 6 10 97 4 47 6 98 7 46 10 14 6 45 8 85 8 49 11 18 8 8 80 5T 11 88 8 81 8 10 i8 Oondt 8 40 Antoidui Wp 7 8 1 oi 8 14 Badinlii v l K 69 7 08 8 19 11 17 9 46 8 11 5 04 6 46 6 88 8 07 8 65 10 86 Obïïl 618 l i K 8 41 9 1 10 51 11 46 1 90 8 08 8 8 8 60 6 89 816 68 8 98 9 1110 68 11 10a O U D A A IISTEKDAM 10 06 10 56 19 11 9 61t 10 55 18 19 1 8 40 11 10 11 84 1 18 56 derjarig meisje en onttrekken aan de nasporingen der politie tot 6 weken gevangenisstraf werd veroordeeld Op den Gedempten Burgwaf in Den Haag viel gisterenochtend eene 19 jarige dienstbode by het glazenwasBchen uit het venster van een pi m 10 meter hooge boveaverdieping Zwaar inwendig gekneasd vooral aan het hoofd werd de ongelukkige opgenomen un onmiddellijk overgobracht naar de algemeene Haageche polikliniek waar de eerste geneeskundige hulp werd verleend Vervolgens werd het ineisje door de politie per raderbaar naar het R E ziekenhuis vervoerd Volgens een particulier scbrgven uit Transvaal aan het Heerenv Nieuw AdV blad is het standbeeld dat de Koningin van Engeland heeft laten oprichten voor den ongelukkigen zoon van Napoleon III ter plaatse waar by sneuvelde tegen de Zoeloe s gestolen eu ia een som van f 600 uitgeloofd voor de aanwyzing der daders Sieren moeten nn eenmaitl rzonden worden reeds door het enkele feit dat sommige landen niet genoeg eieren opleveren voor het verbrnik dat men er van dit voedingsmiddel gelieft te maken In Engeland bgv worden met alleen voor ham and e a maar Vooral door de biscuitfl fabriekeu zulke rsnsaohtige hoeveelheden eieren verbruikt er zgn fabrieken die 5000 a 6000 eieren per week noodig hebben dat het land zelf oiet in zgn behoeften kan voorzien Men heeft nn om de groote bezwaren van het versendan zoowel bet breken aU heb bederf oit den weg te mimen beproefd de eieren gebroken zonder schalen te varzeuden iu ronde blikken bussen die hermatïich worden gesloten In Rusland is men het eerst op dit denkbeeld gdctj en en een Italiaaoscb handelsorgaan deelt thans mede dat men over deze wgze van verzenden ze r tevreden ia In iedere bus doet men 1000 1500 eieren wit en geel door elkaar de ronde opening wordt met eenknrk en lak oi wel met een gesoldeerd plaatje gesloten en ora de eieren beter bet ttiengsel van eiwit en dojers te gebruiken brengt men een kraan aan en laat zooveel nit de bns vloeien als men noodig heeft Het schgnt dat men op deze wyse verpakte eieren zeer lang kan bewarsn Natnurlgk zal de nieuwe wgze van verzending alleen gebruikt kunnen worden voor verbruikers eagro Voor de handelaars in haar breekt schgnt bet weder een gulden tyd aan Het eigen hoombanr zal by de opkomende mode weldra ontoereikend zgn Beerls bannen sommigen te twijfelen aan de eohtbeid van de dikke lokken over de slapen en de noren bandeaux k la Vierg6 cen thans wordt de directoiro hoed gesteund door een zoo groote hoeveelheid krullende lokken dat het eigen haar in de meeste gevallen daarvoor wel niet toereikend zal zgn Het voorhoofd is met lok an bekroond het gelaat gevat io een raam van lokken Ëenige dames dragen daarbg het haar van achteren in en dikke wrong tit3dere laten dezen weg Tevens wordt gepo eene wyziging te brengen in den snit van bet kleed Men ziet nn japonnen verschynen die veel op mantels gelykeu De schoot loopt van onderen waaierof klokvormig nit om de beopen en het middel ia de japon slechts iets ingenomen zonder eeuig g rneering daar de stof tet aan de schouders doorloopt Deze zgn omgeven met een dubbel i of overhangenden kraag zooals men tot nogtoe wel hg eokele jakken zag Het geheel ziet er zeer nieuw en eenvoudig nit Maar een vroow gelgkt in een dergelgk kleed veel op een ongelgken zandlooper 4 50 4 67 6 04 6 11 5 80 5 68 8 03 8 10 6 17 t 88 18 58 1 06 1 18 1 1 1 88 Het uitgraven der bieten heeft overal een aanvang genomen Zooals zich liet voorzien blyft de opbrengst beneden het gemiddelde en 6 48 11 60 1 45 I 5S 8 08 8 09 9 16 8 48 18 88 10 18 Toorb 6 64 N dL d6 6 Z Zi gw6 08 Bl Kr 6 14 Ze 6 19 10 30 10 86 10 41 4 10 verre beneden die van lul vorige jaar Werd toen per hectere mental 40 000 EG gegraven thans wiiselt dit over het algemeen af van 20 000 tot 25 000 KG Toch kan men het gewaa niet bepaald schadelgk noemen daai d bruto opbrengst per hectare nog allgd f 200 il f 250 bedraagt Ougaubtiger financieele resulteten zal waarsobgnlyk nog de chicorei opleveren Ook bg deze is de opbrengst ongeveer de helft ran die van het vorige jaar terwyl de prgzen aanmei kelgk lager zyn Door de dikwyls zeer snelle schommelingen waaraan de chicorei op de markt onderhevig is komen tbana met dit product vele landbouwers bedrogen uit die verleid door de hooge pryzen van den vorigen oogst vry wat chicorei hebben uitgezet Vooral in de gemeente Dsntumadeel waar gewoonlgk zeer veel diicorei wordt verbouwd hoort men vele klachten over de resultaten Uit Amsterdam melldt men De redenen der vertraging van den bouw van het nieuwe post en telegraafkanteor is gelegen in het feit dat bei terrein te klein ia gebleken zoodat naar een grooter terrein moet worden nitgazien Naar luid van gerachten wordt onderhandeld met de gepseente over het Damrakplein De beer Dx H van Cappelle leeraar in de plant on dierkunde aan de H B S en het gymnaciam te Sneek sedert 10 Jan 1893 door den Raad te Leeuwarden belast met hel onderwas van diezelfde vakken aan de M S voor meisjes aldaar werd Onlangs als zoodanig ontslagen toen mej Will te a Hoge benoemd was tot directrice van die school en tevens tet leerares in die vakken De heer H v Gappvlle beweert nu in mn adres aan den Leeuwarder gemeenteraad dét zyoe benoeming op 10 Januari 1893 niet was een zoogenaamd tgdeljjke eu dat hg door de willekeurige bandelwyze van den Riud groote schade lydt omdat hg teneinde de gecombineerde betrekkingen van leeraar te Sneek en te Leeuwarden goed te vervallen heeft l dankt als onderwKzer aan de normaalsohool te Sneek Hy stelt ten slotte voor om hem ter tegemoetkoming in die schade gedurende minstens 2 jaren een wachtgeld toe te kennen van f 650 of eene achadeloosstutliug in eens te geven ad f 1300 De Raad heeft het adres in handen van B en W gesteld om advies De noodlottige hypnotische proef £ r zaleen gerechtelyk onderzoek ingesteld wordennaar de omstendighedon waacroudelr mej ËllaTon Salamon de dochter van een Hongaarschengrondeigenaar overleden is tgdetis een bypuotiscbe proefneming Een ooggetuige dr VonBragBsty geeft van bet voorgevatlene het volgende verhaal dat belaogrijk afwgkt van h etrelaas dat eerst gegeven werd m 7 10 9 40 9 47 9 54 10 01 18 10 11 10 T 80 8 08 11 90 11 80 Onwaar is zegt dr Vnn Braga y dat men het meisje suggereerde dat zy miii tering leed Evenmin als de ouders zou ik als geneesheer dat hebben toegestaan De bypnotlsenr Neukom besloot het meisje te vragen naar den toestand zyns broeders die aan een boratkwasl leed In ongeveer 12 minuten rii p het medium uit Ik ben V tst in slaap fiet meisje gaf teekeneu van groote opgewondeoheid die by vorige proeven uiet wnargviiomen was Neukom vraagde bet medium zyn broeder te gaau bezoeken en te z geo van welken aard zpne ziekte was en welk geneesmiddel toegepast moest worden Wat nu volgde ia byoa ongelooflyk Het meisje dut nooit een geneeskundig werk had gelezen noch in de raedicynen bad gestndeerd begon een wetenBCbappelyke beschryving der longen waarbg de ziekteverscbynaelen zeer nauwkeurig opgesomd werden met tal van t cboiache byzonderheden die zelfs eene gewone dokter niet zoa geven en slechts te wachten waren van een specialiteit Met een bewonderenswaardige juiatheid in de technische uitdrukkingen gaf zy een volledige diagnose van de ziekte Zij 4 46 4 56 5 08 6 09 6 16 8 10 7 07 7 1T 7 94 7 81 7 87 9 41 9 60 66 4 48 7 0 7 11 7 90 7 98 7 81 9 11 10 8 80 10 06 8 06 88 10 10 TerklnarJe dut de towland leer ongnnstig w a daar da geneeskundigan tegenover deze ziekte machteloos waren Ten lotte beschreef zij hot overlijden van deu patiënt in do gevrone Lat oecbe termen lOnmiddelI li hierop uitte het medium eendoordrÏDgenden kreet Ik wendde dadelflk alle mogelijke pogingen aan om haar tot bewustzgn te breDgeUt maar tevergeefs Na acht minuten hield de polsslag op en kort daarop was de dood ingetreden Bg een Igkschouwing op verzoek van den vader is als oorzaak van den dood vast hecsenschndding Men meldt nit Haarlem Hoewel Jaap Eden eerst had besloten dit jaar niet meer mede te dingen in wielerwedstrijden ia hg daarvan in zooverre teraggekomen dat hg a s Zondag zal uitkomen in den wegwedstrgd Amersfoort Ede waarbg het kampioenschap op deu Weg van Nederland wordt verreden De bedelwagén in den j l Woensdag te Utrecht gehouden optocht heeft opgebracht 4 muntbiljetten 1 gouden tientje 322 guldans 37 rgksdaalders 28 halve guldens 1615 kwartjes 6111 dubbeltjes 431 stuivertjes 7809 halve stqivers 43085 centen 7500 helve senten 11 biermarken en nagekomen en gewisseld geld tec bedrage van f 21 22 zamen i 2171 02 Eoateloole pandbeleening Naar iet Hbl verneemt is door den kassier der Amst Stadsbank van Leening die naar Frankrijk en België is geweest met een opdracht van commissarissen om een ouderiqek in te stellen naar de werking van kostelooze beieening van kleine penden een rapport nitgebracht dat ongunstig luidt Het strekt nl om het stelsel van kostelooze beleenitig van kleine panden niet in te voeren De eer Van Zgll de Jongh president van de cAtlimisiie tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van Indische strgders ontving van do Koningin f 10 000 en van de Begeotes f 5000 met een scbrgven namens ds BaMutes waarin zg hare zeer groote ingenomeimeid met het doel der commissie te kennett geeft en de hoop uitspreekt dat alte andei commisaiei en oomité s riob in deze eene Mllen oplossen Hefr beeW van een millionnair heeft te Broo n aanleiding gegeven tot een proces Dr Hfwtjora oldaar had den millionnair Brid ges het rechterbeen afgezet Om reclama t maken stelde de tlokter het been op spiritas ia zijn wachtkamer ten toon met het opschrift Dit been behoorde eenmaal aan mr Dasy Bridges on is door mg den 14 iugusTO 1894 geamputeerd Bridges wil eobler zgn een met tot reclamemiddel laten bezigen en heeft len dokter die weigerde het weg te nemen sregens diefstal aangeklaagd De behandeling is rejds tweemaal verdaagd zeker om het it ressante van dit proces te verhoogen Oittarenavond te 7 30 had er voor Pouderoogen eene aanvaring plaats tuaschen de passagieraliaots Cornelia komende van Oorinchem naar Hausden en de goederenboot Amsterdam komóide van s Borsch naar Amsterdam De Amsterdam werd aan stnurboordzjjdeaangevaren eu bekwam zooveel schade dat de kapi tein rplioM was de boot aan den zuiderwalaan Étp grond te zetten waar de boot directzonk II De 1 Cornelia bekwam eenige schade aan den steven Persöoolgke ongelukken hadden er niet plaats EEN LIEFDE Hy was zeventien jamr zy twintig Hy beminde haar zooala Siebel in Faust Ofetehen bemint met een knische en tegelyk hartstochteiyke liefde zoo zoet en zoo rein dat hg nanweigks wiet wat er in hem omging en hy verrnkt laisterde naar dat lied dat er dBArbinnen gezongen werd en dat hy niet kende Beminnen 1 dat was het dos niet een dag te knonen leven zonder Deniae te zien te beren als h reeds vaq verre hAar rose japon zag Dat was dns liefde dat hy zich altyd zoo beklemd gevoelde tf nover haar dst hy alteos hloo e als zy reeds van verre hem toeriep dag Fiet U of als zy als een oudere znster hen een kus op de wangen drokte Dan kon zyn hart kloppen ontzettend snel dan weer zoo langzaam dat het was als dreigde het stil te ataan dan ook kon iets vaag weemoeóim komen over hem dat hem heete tranen deed schreien zonder dat hy recht wist waarom Zoo vloog zyn geheele vacantia om als een droom Piet had zijn candidaataexamen al gedaan en bracht nu dé vacantia door by zyn moeder mevrouw Borel ten einde zich voor te bereidaa voor de tadifin die bem nog waohtten Reeds den eersten dag na zijn aankomst had by haar weder gezien Denise Marschal zyn nicht die aedert zyn laatste verlof een zonnig hoekje in zyn hart had achtergelaten Slanke hrnnette als ly w met lachende oogen en achitterende teuden was zy het beeld van ieogd en frischheid zy vermoedde niet welk een gevoel zy iu Piet had gewekt en zonder eenige nevengedaohte wandelde zy met hem lederen morgen door bosBohen en weiden schertaend en zingend en wederkeerend beladen met bloemen AU zy hem verliet was het Piet of do zon zich sluierde Hy wachtte ongeduldig en koortsachtig dan de wandeling van den volgenden dag af Om zich te verstrooien sloot hy zich op in zyn kamer ten einde zich te verdiepen in de beschoawing der reiiquieëu die hy in een doos bewaarde een handschoen eea bonqnetje of een stokje lint of hy achreef gloeiende verzen om ze vol schaamte weder te verscheuren Zijn moeder die zijn gedrag vreemd vond ondervroeg hem soms Maar hy verdedigde zich met energie slechts vermoeidheid als een gevolg der examens voorwendead Voor niets ter wereld had hy gewild dat zy zijn passie had vermoed hy bewaarde daarover het stilzwygen als gold het een misdaad Een vriendschapsbetrekking kwam hem een weinig verstrooiing brengen George zyn acht ja r oudere broer was zeer bevriend met den nieuwen dokter die zich pas in de stad gevestigd had Manrits Danbray Deze een knap man van vyf en twinligjaar met open en intelligent gelaat had spoedig genegenheid opgevat voor Piet dien hy met zich in zyn rijtuig medenam naar ver buiten wonende patiënten Als de dokter visites maakte las de jonge man langnit in zyn rytaig liggend daarna vertrok ken Ü idfio pratend ala onde kameraden terwyl het kleine paardje Instig voortdraafde langs velden en wegen Ondanks het verschil van acht jaren in leeftijd stelden zij zeer spoedig elkanders ge elachap op hoogen prys elkander wederkeerig waardeerend en denren aan è67 e uitstepjes besteed waren weldra de eenige waarop Piet althans niet geheel en al aan Denise dacht II Al twee maanden dnarde dit zoo voort Reeds tintte de herfst het gebladerde der hoornen purper n goud Een lichte nevel bedekte bot aauur des hemels en de geheele natuur kreeg een nieuw aanzien kalnier eh ryper als t ware Wat het de melancholie van etjaargetyde die een volk bracht op het voorhoofd van Deniae Zy scheen ieto tan haar uitgelaten vroolykheid te hebben verloren Ni t meet als voorheen klonk haar heldere lacli byna om niets en lang kon zy vaag voor zich uit ataren Piet altjjd aanbiddend zjjn madonna merkte deze verandering op hy urfde niet naar de oorzaak vragen vreezende elke nlllegging als door een voorgevoe dateen woord zyn achoone droomen in rook zou kunnen doen opgaan en zyn geluk verwoesten Sedert enkele dagen vooral was het meisje a etrokken op hun wandelingen door het woud des morgens deed zy een poging om te spreken over onverschillige dingen ieder oogdnblik het gesprek latend voor wat het waa en slechte ztch overgevend aan haar gedachten vergetend byna het gezelsehap van den jongen man Op een mooien Zondag hadden zy een henvel beklommen van waar men een vsrrasaend Bohoawspel genoot op de atad en de omliggende dorpen Denise had juiat een groote bouqnet van faeidekruid gemaakt Ëen klein bonqaetje had zij reeds op haar borat een ander op haar strooien hoedje gestoken Met een uitdrnkking van matheid zette zy zich neder terwyl Piet zich naast haar uitstrekte Eenige oogenblikken bleven zy zwygend naast elkander zitten Plotseling richtte het jonge meisje zich op sterend naar deu lang wifctea w aan den voet van den henvel Kyk zeide zy met ietwat haperende stem dat rytaig daar is dat niet het rytuig van mynheer Daubray Piet keek in de door haar aangewezen richting Ja antwoordde hy ik geloof dat hy het is gistwen was hy eenigazins ongerust over een zyner zieken en vatte hy het plan op hem dezen morgen te bezoeken Terwyl hy zoo sprak werd hy getroffen door den glani in de of en tui Denise Met haar blikken verslond zy als t ware bet rytuig dat in de verte wegrolde al kleiner en kleiner wordend een kleine zwarte stip op t laatst Een ongewone blos lag op haar wangen zij scheen geheel veranderd Een anydende pyn gevoelde Piet in het hart Nooit had ze hem zoo aangestaard I Hy wilde zich geruststellen ongetwijfeld was een andere reden de oorzaak dier plotëelioge verandering En bovendien had dat rytnig daar ginds niet ook zyn belangstelling gewekt Desniettegenstaande was het of hem de keel werd dichtgeknepen een hevige emotie leefde in hem op doodsbleek Z hy Deniae aan Hy is heel goed voor zyn patiënten niet waar hsra m lü na een korte aarteling Ik weet het niet antwoordde Piet terwyl hem de stem in de keel stekte En hernam zy zonder zyn verwarring te bemerken gij zyt zyn onafscheidelyke vriend Die rytoertjes moeten wel aanganaam zyn I Waarover spreekt ge gewoonlyk Hy kan zoo onderhoudend redeneeren mynheer Danbray Piet gaf geen antwoord niet in staat een woord uit ie brengen zy sloeg er geen acht op en vervolgde ala tot zich zelve sprekend Soms bezoekt hij ons Niet dikwijla ik heb geen broeder wiens vriend hg zon kannen zijn maar ik zie hem lederen dag voorbygaan Waar gaat ge iederen dag met hem heen Kom I teon my de plaatsen die gy gisteren zyt doorgereden Ge zoadt mg daarmede genoegen doen voegde zy er by Bewogen keek hy baar aan met tranen in de oogen Ach 1 Denise gg bemint hem I riep hg zuchtend uit Snel l de zg hem de hand op den mond Wordt vervolgd Bnitenlandscb Overzicht Nog eenige belangwekkende cyters betreffende het nieuwe Belgische kiezerscorps wor den door het Ittd Bsigec medegedeeld Telt men het aantal kiezers in de verschillende districten met uitzondering van Brosael waar de bevolking gemengd is te zamen dan ziet men dat het Vlaamache element oïerheeracht Op het geheele aaatel kiezers zyn 611 660 in het Vlaamache en 591 343 in het Waalsohe deel des lands J Iaar wat het aantel stemmen betreft hebhen de Walen de overhand 948 206 tegen 926 738 in het Vlaamsche Dit komt omdat Vlaanderen het grootste aantel kiezers met ééne stem Walenland de meeateo met meer stemmen heeft Voor het geheele land is de verhouding tesachen de kieaers voor de Kamer met 1 en die met 3 stemmen ruim 3 tet 1 Naast elke 10 000 kiezers met 3 stemmen xyn er 38 212 met ééne stem Is het overwicht der kiezers met meer dan eene stem in Walenland te danken aan zyn grooter aantal meer ontwikkelden aan een grootere verdeeling van grondbezit of aan 4ieer hawelyken j De Ind Belgec antwoordt hierop dat het f rottdbezii In het Waalsche minder verbrok old is dan in het Vlaamsche land en dat qiet betrekking tot het auitel howelgken beide vrgwel op gelyken voet stean Daaruit blykt dps volgen bet Braaselacbe blad dat het Walenland booger staat wat ontwikkeling dan Wat bezit aangaat Het rapport van den hoogen i aad van Arbeid in Frankryk over de werkstekingen is dezer dagen verschenen en bevat belangryke cyfers In het jaar 1893 bebben 634 werkstekingen plaate gehad waaraan in het geheel 173 123 arbeiders deelgenomen hebben Van deze werkstakingen liepen 24jl procent gunstig af voor de strikers en 43 procent ongunstig terwyl by 32 j procent het geschil door arbitrage bygelegd werd Het aantal verloren arbeidsdagen bedroeg 3 170 000 hetgeen een verlies aan arbeidsloon van minstens 10 milHoen frs vertegenwoordigt Het jaar 1892 telde 291 werkstakingen waaraan deel werd genomen door 47 908 werklieden met 920 000 dagen waarop gestaakt werd Deze cyfers versebillen niet veel van die der beide vorige jaren Maar 1893 men zag het heeft veel groot cyfers Juist io die districten waar de vertegenwoordigers io de Kamer socialisten zyn was en is nog bet aantel werkstekingen bet grootst tp de districten b v van het Paa de Calais waarvoor Barly en Lamendir optreden in de Kamer heeft men 18 werkstekingen gehad met l 488f470 dagen van ateking en in het district Tarn waarvoor Jaurès zitting heeft telde men 11 strikes met 103 040 dagen Geen wonder dat er onder de socialiaten zelve een strooming temelyk sterk gaat om een eind te maken aan dat roekeloos steken van den arbeid naar de grillen van de leiders terwyl de werklieden er meestel de dopen van worden t Zgn de aanhangers van Gaeade de Geusdisten die nn paa weer zich op het congres in Nantes krachtig hebben verzet tegen een generale strike c waarvoor de vurigste rooden het plan at badden opgemaakt In t eind hebben dezen echter toch getriomfeerd de meerderheid heeft deu Guesdisten met de kracht van het aaatel het zwggen opgelegd en teen gingen de temmen naar huis en was van vereeniging van alle tekken der revolutie onaire warkliedenparty geen sprake meer De difiOQS ies op dat congrea hebben o a geleid tot het vormen van een comite voor een algemeene werkatekiog zoodat men in Frankryk nog heel wat beroering kan tegemoet zien De socialisten wachten het geachiktote oogenhlik af Dat ze verdeeld zyn verzwakt han kracht echter niet weinig Een goeden indruk heeft Dnpny gemaakt by alle fatsoenlyke lieden door de afzetting door te dryven van deu rooden Gemeenteraad van Toulouse Men wist reeds lang dat de sociale heeren hier tip het knnen n gekomen door hat vervalsohen van de kieiarslysten Baar de overwgldigers em groeten mond plegen op te seiten dorfde men hen niet aan totdat Dapoy de laak doorzette Een delegatie van vyf leden is benoemd om de funotiën van den Kaad te vervullen en allereerst beboorlgke kiezerslyateu op te maken De prefect van het Departcment deheerOohn die al het geknoei had laten b aan is overgeplaatst naar Loire Het Journal des Debate spreekt baar voldoening uit over deze daad van gerechtigheid Vroegere Ministers zegt het blad hebben het even goed geweten maar recht en billykheid aan de belangen der coDcentratiepolitiek opgeofferd De Jour en de Liberte pryv en evenzeer den heer Dnpuy De Gazette de France de MoniteQr C de Univers vinden dat de prefect Cohn de hoofdschuldige is en er veel te goed afkomt De daad der Regeering lonter boerenbedrog zegt de tMoniteur c Hel Joornal officieU zal heden een besluit behelzen volgens hetwelk de Fransche Kamera tegen 23 October in eene buitengewone zittiug hyeengeroepen worden Het besluit is reeds door den president der republiek geteekend Of de begrooting dan zal kannen afgedaanworden trouwens in de laatste jaren heeftmen gewoonlyk toevlucht moeten nemen toteene kredietwet zal de groote vraag zgn Nu reeds zyn tal van interpellaties aangekondigd onder anderen eone van radicale zydeover het ontslag vau Robin als directeur vande weezenschool te Campuid en eene over denmoord van Barrême prefect van het departe ment Euro in 1886 gepleegd iu een spoorwegrgtuig De naam van Wïlaon schoonzoon van wijlen Jules Grévy president der republïekf wordt in die geheimzinnige zaak genoemd waarvan le Soir beweert meer bgzonderheden te weten Wg zeiden daar dat er tel van interpellatiea te wachten zgn De vloed daarvan neemt ge stedig toe zoodat de wetgevende arbeid van het parlement er niet weinig door belemmerd wordt De klachten deswege zgn dan ook niet gering en om het miabrnik dat er van gemaakt wordt hebben sommigen het plan een voorstel te doen ter beperking vbq het recht van interpellatie in dien zin dat het gereglementeerd worde Zooals het nn wordt uitgeoefend is bet wordt gezegd maar al te vaak een middel van obstructie Ia het te doen om inlichtingen of ophelderin gen over z ere zaken te verkregen en hierby wordt gewezen op het echt oousiitiltionfsele Engeland dan kan men aldus wordt geredeneerd zich bepalen tot eenvoudige vragen aan den minister waarop geen motie en ons ook geen stemming volgt De Duitaehe nauonale bladen spreken thans van een Oatwacht die fest und treu an der Weiobsel nnd Warthec moet staan ter bescherming t en de Poten Op venohilleiwle plaatsen worken vereegigingen opgericht welke zich tot taak stellen net Dnitsche element in Poolsche streken te versterken De toesprak door den Keizer te Thorn gehouden tegen de Polen was niet vooraf opgesteld en men deelt mede dat de Keizer zoo scherp waa orod§t hy ontdekte dat een Katholieke werklieHbvereeniging de onbeschaamdheid had in den optocht te verschynen met een Poolsche vli wat da politie scheen over t hoofd gezien te hebben of wellicht gemeend dat dit hoorde by den nieuwen koers Toen de Keizer afacneid nam van den burgemeester van Thorn de Kohli moet hg gezegd hebben kWasich heote gesagt babe m wohl beaohtet werden Ich kann auch sehr nnangenebm werden c Z M waa dns zeer uit zyn hpmeur M l 1 346 Staats loter 5e Klasse Trekking van Vrgdag 28 Sept 1811 No 2018 10 000 No 12829 l tOO No M 7081 on 7988 1000 No 3407 en 8599 400 No 11260 12817 12996 14121 14860 en 16615 200 No 4861 4879 4882 6986 12968 13817 18816 13889 13926 13932 en 20615 ƒ 100 PrijzeD van 70 87 2762 55S8 8264 11187 184M 11829 1IJ04 128 2818 5628 8867 11SS6 18522 16911 18484 218 2861 6680 8S94 11886 13543 16976 18618 175 2991 6726 8477 114 6 13703 16038 18627 279 3101 5901 8549 11496 18734 16 06 18584 292 3178 5946 8674 11850 13761 16170 18698 509 3230 6949 8688 11866 13808 16217 18706 726 8461 600S 8711 11884 13894 167 0 18788 75 3653 6132 8765 11914 18942 16761 18841 1079 3748 6186 8966 12063 14086 16953 1888t 1112 3768 6234 8988 12103 14116 18918 189 1 1164 8845 6283 9037 19192 14158 17016 190g 1223 8849 6434 9044 12196 14841 17095 19181 1836 3860 6511 9049 12223 14244 17047 i9918 1862 4064 6627 9062 12325 14276 17053 1936 1862 4175 6806 9343 18410 14895 17121 19407 1 96 4200 7020 9366 19469 14414 17189 19838 1829 4811 7108 9469 19626 14482 17174 19860 1679 4417 7120 9608 18780 14601 17465 l 88t n 4431 7169 9629 12793 14644 17468 19904 1948 4602 7186 9806 12811 14871 17478 IW9 2047 4689 7809 9897 12849 15159 17563 10997 9086 4763 7386 99S8 18872 15179 17579 90091 2139 4777 7689 10075 18983 15905 17847 90901