Goudsche Courant, maandag 1 oktober 1894

33ste Jaargang Maandag 1 Octpber 1804 IN O 6469 x ALZu rs s SSa ÖJ Middel influenza iitiist Borst en Nieuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met ui zondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco p er post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 7540 10 77 7602 loom 766 10152 767410842 7718 10820 7722 10321 7892 10S98 8024 10957 818711050 12948 12996 18080 18117 13146 13166 18826 18374 13826 15283 17676 15853 176 2 15844 17690 15414 17987 16487 17997 16689 18018 15697 18019 15788 18037 16765 18207 20216 20291 20310 20432 20449 20687 20780 80896 MIS 43St mi 4842 8374 4856 191 8 48114 45 016 484 5104 iSOi 5214 UU 5866 2693 6459 SPECIALITEIT IN PARAPLGIËS SAAZDPABAPZVIJBS van af 1 7 S L van OS Az E 73 73 Beurs vao i msterdain 7 SEFTEMBEB Tor kn 92 A 1017 102 99 79 B l 74 95V 96 96 108 66 88 86 87 109 40V loo 100 91 644 689 101 76 lOSf 210 12 83 1081 101 138 98 62 80 104 lOOVs 195 186 104 135 100 627 ivu 104f 98 109 102 66 94 lOli 140 i 1381 11 66 8 831 16 lOlV 78 111 103 41 61 11 128 171 108 107 102 108 US 18 6 40 106 alotkoera loiV 102 78 80 ey losVi isö Nunuxi Oart Ned W S dits dito dito dito dito dito 8i Hmub Obl Qoudl 1881 88 4 Iulh InMhrijnQg 1862 81 6 Oaanm Obl in papior 1868 6 dito in EiWer 1868 5 f eMusii Oblig met ticket 8 dito dito 3 EVILIKD übt OoBt 2e Berie 5 dito Oeooni 1880 4 dito bij aollu 1889 4 dito bü Uope 1889 90 4 dito io load leea 1688 6 dito dito dito 1884 6 iiwin Ferpet lobuld 1881 4 Tduxij Gepr Coor leen 1890 4 Qeo ieeeiiig serie D Oeo leeoing serieC ïnsAn BlP Beo T obl 1892 6 ICuiOO Obl Buit 8ob 1890 6 Tljluoiu Obl 4 oobep 1881 AwniOAH Oblilitien 1861 S i ItoTTUluil Sted leen 1886 8 Hm N Ut Hecdelar und A endab Teb Uy Gertifioateo DeuUutubsppiJ dito Anik Hrpotbeekb pudbr 4 OnltMif der 7oreteal und l Gr Hypotbeekb pudbr 4 NederUndeehe beek lud Ked HendelmMtiob dito N Vr k Pw Hfp b paodbr 6 llott Hfpotbeekb pandbr 4 inr Hjrpotbeekb dito 4 OoallKi Öoat HoDg bank aaod SOiii I tbeekbtok tuodb 4 i Axniu Bquit bypotb pandb 6 Huw L Q Fr lien eeit 6 KwHoll U 8poot Mij aand Mij tot Bipl T at Spir aand Ked lad Bpoorwegm aand Hed ZuidAfrik Spm aand 6 dito dito dilol891 dito 6 IfunkSpoorwl 1887 89 A Sobba 68 68 7 V Ziid Ilal 8p rm i H obl 8 FoUN Waraobau Weeuen a Dd 4 Stil Or Buia 8pir M j aand 6 Baltiaoha dito aand 61rt lïv 66 16V 50 108 JPutova dito aand 6 Iwanff Dombr dito aand 6 Knnk Ch Aaow Sp kap aaod 6 Loaowo Sewaat Sp Mg obKg 6 Orel Vitebak dilo oblig 6 2iid Weat dito aand 6 dito dito oblig 4 Jl Kniu Oant Fae Sp Mij obl 8 Okie k North W pr G t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Senrer k o Or Spm eert T a Illlnoia Oeotrel obr in goud i Looier fc NaahTiUeCert T aand Melioo K Spv Mjj lehyp o Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N Tork Ontario k Weat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 8t Paul Minn fc Manit obl 7 Un Fae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hjrp O 6 OiKADi Oan 8outb CertlT aand Tw O Ballw k Nar Ie b d e O Anaterd Omnibaa Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nio Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Biun 8tadAntirerpenl887 8 Slad Brouel 1886 2 HoHo Theisi Begullr Oesellsob 4 Qoanim Staatalsening 1860 6 K E Oost B Cr 1880 9 Sruui Slad Madrid 8 1868 Ter Nil Bai Hfp Spobl eert 6 ADVERTENTIfiN Heden orerleed na eene kortstondige liekto en Tooizien ran de H Sacramenten der sterrenden onze geliefde Eohtgenoot Tader en Bebuwdrader OORNEUS Dl KEUZEB in den ouderdom ran 74 jaren Uit aller naam Wed C Dl KEXJZEB VlSZIIJL Bouda m Sept 1894 Smul a Snelpersdrok vanA BiiXiauN fc Zoos V Voor de rele bewgzen Tan deelneming onderronden bg de ziekte en het OTerlgdon Tan onzen geliefden Ecbigenoot Tader en Behnwdrader betuigen wg onzin oprechten dank Uit aller naam Wed A VBULANDT PauTus Gouda 28 Sept 1894 De BURGEMEBSTEK der Oemoenie Oouda maakt bekend dat de atnkken bedoeld bg art 6 en ter Toldoening aan art 7 der Wet Tan 28 Aognitne 18S1 Staatiblad no 125 betreifende de Terbetering ran den Waterweg toesehen den Bollandtehm IJuel en deringTaart Tau den BaarUmmermeerpolder Toor soOTer de uit te Toerea werken binnen deze gemeente zallen zgn gelegen ter Secretarie der gemeente Oouda ter ittiage Tan een ieder allen worden nedergelegd Tan 3 October 1894 tot en met 5 iVaeetnier daaraanrolgende en dat belanghebbenden binnen dien termgn himne bezwaren mondeling of ichriftelgk moeten opgeren aan het Collegie Tan Bnrgemeeiter en Wethonders Oouda den 28n September 1894 De Surgemêetter voornoemd VAN BERGEN UZEN DOORN Kneipp sche de eesktmdige Badiaricliti g gerestigd STATIONSPLEIN 8 Tan af 1 OCTOBER 1894 DAGELIJKS GIJPEND Tan 9 12 en Tan 2 4 nur Consultatie uren Tan Dr S C M Soer Arts lederen Dinsdag en VrUdag Tan 1 3 nar n m STEENKOLEN Binnenkort wachtende eene Iiading i I waaruit wg tot 70 Cent per H L contant zonder korting Trg in huis afloTereii Echte Belgische Autliracit Uootjes De minst aanslaande bnmdstof TOor VnK kachels f 1 40 per H L ja r ie Eatftoor TURFMARKT B 101 Ooud 28 September 1894 Cognac fin Bois Taa da SwMM Amiuimt door kat nlMtle land om aars aood koodaalfhodea sanstls Mond BESTELLINGEN worden tgdig ingewacU om Toor eene geregelde uitvoering te knnnen zorgen DltdiUlond TO s l P H J T WANKUM firma Wed P J MELBCERT OoathaTen B 14 Oouda Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Fine Balken en prima Delen Oregon Fine Balken en Delen gescfa en gepl Delen Flaathont Ellens Joffers Kolders Sparren enz enz H LAGUPBUZXS mmm MELIANTHE Superior Boi t Honlg Extrtct Bekroond met Eere Diploma en Gooden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWABD 1893 Eere Diploma en Gooden Uedsille 1393 TE PARIJS Worlds Hygienic Exposition Chuago Zenden gratis en franco ket prachtig geïllustreerd IBDE ALIOI met Aollaodschen of franschen tekst barattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wintepselzoen van kleederen tioedenNaqz roor heeren dames n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan I JULES JILUZOT k C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen l ken enz enz worden eveneens Aïnoo toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prezen te bepalen Dit album bevat tevens de inllohtingen iralke voor de goedeen prompte uitvoeringen Aer bestellingen benoodigd n Bestellingen van SS francs en hooger wor den met eene verhooging van 5 0 0 traHe oracfit i orif oan tnkaiMnda rechten tn alle plaauen van Nederland aan fiula bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of anderamts te vervuUen daar ons réexpémlehuis re flozendaal Noord Brabant daarmede belast Is Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maagvereterkend en zacht pnrgatief Oeneeet onnUddelUJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgozin ontbreken UELIANTaE is het beste middel der wereld H van Schalk Co Machinale Fabriek DE BONIGBLOEM Somatra straat 267 Den Haag Verkrggbaar bg F H A WOLPF Drogist Markt Gouda Zeer ITette Cresteendrukte mmMEs worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn hoofdpvija der Dnitsclie Geld Loterit norlMfd urUrll fut U ütMIllter 8 liw riH Mi nMtarM H4R D e srooto Oeld LotertJ tulut iloohta uU 75 00O Origineele loten en 37 500 Prijzen l e kan letg te wtnuan 1 dm bgltaairoirowt bedraagt In t gelukldgste geval Plan illw 87 60 0 prijzen D booMgill Indnust tol EelukklsM noot di la 500 000 Mk £ lke tweede lot meet met een prljg nltkomen iD t bUionden M o d pry ei wi Tolgti 1 it M 300000 = 800000 Allo WJiflTTryaënwordaTblffiSonSr d Nad rl mdioiioKlsM n LoterU In i ipMdlv op al volgende kluien nftgoloot en djtdelljk tn eonlut nH totuld Ea wordm ileohu niÜ eo BOtraHkn nieten blUren dm in da bas Op dese mtider Mft foder beaitter vu een lot kasa leti te winnen tol on den la len dkif der tr üüns d Ade klMn en b bMA bU niet 100 ulsbU deNedei udioheKluun I il rU 14 TreuD dat a n lot met een nUt etrokkn a U d nraóor van het verdere medeapelen wordt nitgfl ÏMii De prU aer origineele toten wettolïïk TUtK steld en oedrMigt voor d eenie trekUnc klHiet voor aohlel origlaeere lotsii N C fl 1 kwart ve 4 aeheele B BcBtelllngcn voor de Iste kluae venoekan wH oB Eoo in oettiK mofreJUk te naden ot nllaHUk m IS OCTOBXin a De insendlns van het bedrw kaa Ia Ho 1 k 200000 = aooooo 1 k lOOOOO = lOOOOO 1 k 00000 ± 60000 a k soooo 100000 S k 4O0O0 = 80000 k soooo = 60000 1 k 25000 = 29000 1 k 20000 = 20000 7 k 10000 70000 25 k 5O0O = 125000 200 k 8000 = 627000 10 k 2000 = 20000 402 k 1000 = 492000 bfcnkpapi of door poatunla taiohledea ItaMUkna ontvantfit a fttbeJrag nd tt d riJtawS loten aan de o ï 665 k 500 = 882500 n ontvVn it Tan het bèJrag wnd hm £ 1 aendJBg wordt 81 k 800 = 24300 S6000 srijzen i M SOO M leS tMkklng ontvanfrt laue oleole irokklngeHJit en wannéér hit nu de op d trekkInBiltJat aangegevuie lom an ieder beattter vu een lot de e B 150 M 140 M 108 D Lewin Beru c Bankier Spandaserbrfioke II enz te zamen 37 500 prijxen Holhndsclie Maatscïiappij van Landljouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ OKLEOBNHEID DBR VRIJE PAARDENMARKT op Vrydag 19 October a s HOOFDPEUS BESPAKITEIT ÏÏTEECHTSCH WAGENTJE Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij H BRII KMAIV en Zn Lange Tiendeweg D 60 Kraepelien en HoltrCs IQiiina LarocheQ j i5TS is dr meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN aaobeTolen door tal Tan binnen en bnitenlandsche geneesbeeren Bekroond met EBREK DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons k i 90 en f 1 Depot te Gouda bj den Beier A E TBEPE Apotheker Toorheen C TM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist BINNENLAND GODDA 29 September 1894VïaUJADElilNGTAii Dffl GEMJEENÏERAAD Diiudag 4en 2 October 1894 des namiddags tan féu lura Aan de orde B TOoratol betrefieade de continnatie der heffing van teergeld aan het pontje op de Torfsiogelgracht Het adres raa J Bik Jr e a betreffende verlaging en rerbreeding der brng op de Baam tusicben de Kaiperstrast en de Hontensteeg Hot adres T n A Zwjoenbnrg betreffende de Teriiaobtigg tan den tol en de boereoboovo aan bet Qoodsehe eo Amsterdamsche rgpad Het voorstel betreffsnde de herstelling van het metselverk van den Grooten of St Janstoren De benoeming van eenen Voorzitter en vier Leden en hunne plaatsrerrangers in de gtembureaoi voor de rcrkiesing van twee lalden voor den gemeenteraad Bfl kon heeloit tya benoemd bj het wapen der inf tot Ie Init by hun tegenwoordig korps de 2e luite H Prins en H 1 E do Bourbon beiden van het 4e reg eerstgen gedet bp bet leger in N L Hedenmiddag had ten Baadhnise dezer Ge meeote de aanbestediog plaat van de benoo dlgde steenkolen IngeKhreven jverd door Kachelkolen f8 28 6 98 7 19 7 97 6 72 7 27 Haard J Prince en Cie A Lambert C M Kleflweg J de Koster D van StavelF Krygsman f 11 9 90 9 89 9 80 8 75 Verplaatst met mgang van den Ie Novembf r a 8 do comma venlioalear L van Dorp van Loluth naar Gouda de comma verificateur F Boddo Ton Delft naar Zevenaar de kommies J J Hanewinkel van Hillegersberg naar Rotterdam en is de kommies P Neve van Waddinxveen met den len October gedetacheerd aan do B W Soikerfabrisk t erkendam De heer Vf M Moree ia te Utrecht geslaagd TOOr bet tweede natourk eiamen Zondag 30 Sept a i zal te Moordrecht de ZeerEerw heer P A Le Jeune door den FEVILteTOK EEIT JOITGE HELD NAAB MAEKÜS JOKil 1 ffUeb je pluier een eohte Fortorico to rooken jonge TiieDdr Mag ik j er een aaabisdan Ze i wel niet loo oet rIi suiker en bijt wst op de lippen WMX beb bet ook geprobeerd toen ik nog een jongen waa fik dank u eeer Bigareniook daar kan ik niet tegen maar dea ta beter tegen den rook der kanoDD u Duur sla ik myne oogen niet voor neer a s ket noodig is yBij mgne zielt Die jongen b gt van rich afl Dit gesprek bad ptaats rtSór Sebaatopel in de Engehehe legerplaats waar versobeid ie Eugelsobe officieren Hider elkaar wat verstrooiing soobten en die van een uooien Norembermiddag gebruik maakten om het alük en vuil dat zicb get ureode verscheidene veken bad aangecet af te schudden Die dit gesprek was begonuen was een krijgsman in den bloei dee levens overste Eyerton vroeger kapitein der Spabis in Oost Indië een groote man Tan kraohtigea liobaamsboaw die slechts daarom te voet moeat gaan omdat geen paard lign gewicht kon Anfeq Do MOiform barstte bqna va bet reusaohtige liohuni en c jne icboaderi berinnerdan aan d B HoogËerw heer Maliogré deken en pastoor alhier worden geinstalleerd Donderdag is te Berg Ambacht het detacher ment iefanterie oit Gooda met deu len Initenant Spaan weclet naar zijne garnisoensplaats vertrokken ffOe vereeniging voor Chr Nat Ond hield gisterenavond hare gewone jaarlgkaoheSeptem bervergadering in de school vooi 0 N O ia de lange Groenendaal Onder de besluiten die genomen werden bohoort ook het aanstallrn van een derden onderwgzer op 1 Jan a s wegens het toenemend aantal kinderen A14 zoodanig werd in diezelfde vergadering benoem de heer C J van de Putte thans onderw zer aan de Chr School te Waddiniveen De aangeboden begrooting der gemeento Stolwgk voor het jaar 1895 Wraagt in ontvangst en oitgaaf de som Tan f 15997 80 Voor kosten van het onderwg wordt voorgedragen f 7175 waarvan aan jaarmdden van onderwyzer f 5650 buiten de kosten voor bet herbalingsoaderwös Het subsidie aan het burgerlek armbrataor bedraagt f 500 Dinsdagavond is te Stolwgk de zangvereeniging die reeds seijert eenigen Igd in wording is in het loven geroepen Hoe de jooggeborene zal besten is nog oxibekellA Inaar wel wetoa we dat zg onder gunstige oraataudigheden het leveuslicht beeft aanschouwd De voorloopige commissie heeft alle eer van haar werk gehad het door haar ontworpen reglement word bijna onveranderd goedgekeurd en op een enkele na traden alle aanwezigen tot de jonge vereeniging toe Tot leden van het bestuur werden gekozen de beereo H A Westbroek Joh de Vreugt J t Hart J Krugt en J Mulder De heer D C de Kooing zal als directenr optreden Tot hoofd dor school met den bgbel te Oudewater is benoemd de heer A F Derkseu te Rotterdam Bij de op den 25 dezer maand te Gonderak gehouden verkiezing voor een lid van den ge meenteraad hebbon de mesate stemmen erlangd de heeren F S W Qautier en K Verdoold en zal mitsdien eene herstemming plaats hebben tusschen genoemde candidaten op Dinsdag 9 October aanstaande ffbemeldrsgendeD A tlas Zgne harde gelaatatrekken zgn door de zoo verbrand en door de koade rood gekleurd maar nog rooder en barder maakt het de uitdrukking van hooghartigheid eo trots die ieder zijner bewegingen kenmerkt en licht voor uitdagende zelfverheffing gehouden ko i worden Die hem antwoordde was een zeer jong soldaat met de epauletten en de sabelkwaaten van een offi oier en met het allerzaobtste gezicht van louter melk en bloed ea de allervriendelükate blauwe oogen Zijn halsdoek zat zoo onberispelijk alsof de liefdergk zorgende hand eener moeder den strik tir in bad gelegd en op zijn voorhoofd meende men den teederaten kus nog te zien die sobeen tt willen zeggen ffDenk om je leven m n kind I Denk aan je moeder en wees voorzichtig mgn kind 1 De jongen kwam juut op t d I De oude door het weer geharde en in den krijg gestaalde kr gers vloekten ea raasden dat de regeeriug hun halfwMsen jongens als officieren toezond die geen andere verdienste hadden dan bet geld waarvoor ze de offi oiersepauletten hadden gekocht zooals nu weer dezen melkmuil die blijkbaar paa was aangekomen waut zijn uniform was nog zindel k en ne es I De jonge bevalt me 1 sprak overste Eyerton toen de jongeling met een blos op de wangen zyn weg vervolgde Je zult zien dat er bier gauw een oud man van hem wordt Hoe meen je dat I vroeg hem een andere officier ffDaarooder versta ik iemand die dicht bQ zyn dood is Het ventje scb nt me te behooren tot diegenen die door den eersten den besten kogel worden weggeraapt Wees onbezorgd trooatts hem wq lange lendie I O M B O K De correspondent der N R Ct ts Batavia teint onder dagteekening van heden Het Gouvernement spreekt de gemohteq omtrent onderhandelingen met de Baliërs tegen De hulptroepen te Makasser ign ontbonden De Koningin Regentes heeft aan den gouverneur der Koninklgke Militaire Academie het portret van de Koningin in Igst geschonken als herinnering aan het jongste bezoek en tevens aan het oadettencorpa toegezegd een vergroot portret van de jouge Koniogin De directeur van de Gadettenschool te Alk maar en het korps cadetten aan die inrichting zullen mede dergelgke portretten ontvangen Het bericht dat de KoningioDeii voornemens zouden tgn begin October de stad Kampen en den militairen hoofdcorsus aldaar te bezoeken mist allen grond Van zoodanig bezoek il niets bekend on tot dusver ook geen sprake geweest Het iBat Nieuvabl t bevat een artikel onder het opschrift Opruimingen in het ofBcierenkorps c De sohrgver zegt dat do groote opruiming die thans plaats heeft onder het oudere gedeelte van het korps speciaal ouder dat der kapiteins baar oorzaak vindt in de omstandigheid dat bg het begin van den Atjeh oorlog velen tot officier zoowel hier S als in Nederland werden benoemd die nooit tfanden gedroomd de epauletten te sullen dragen Gebrek aan ofBciereo dwong toen daartoe Deze officieren hebhea tot en met den rang van kapitein oitetekende dieosten bewezen Nu zooveel meer weienachappelgke krachten in bet leger zgo gekomen heeft voor hen het klokje van achaiden geslagen Zeker zegt achrgver een bitter oogenblik voor de braven nog erger omdat stelden zij zicb bij het begin van hun loopbaan voor dat een penstoen van 2000 golden een schat was ook in dat opzicht hun denkbeolden zich gewijzigd hebben en zij er van zgn overtuigd geraakt dat zg aan die anm met ban gezin maar met de meest sirikte zuinigheid genoeg kunnen hebben Hoeveel medelgdeo men met de slachtoffers ook moge hebbeo er is echter niets aan te doen s Lands belang gaal boven alles en de tgd van gaan is voor hen gekomen Maar de sobrgrer acht om dergelgke decepties in den vervolge te voorkomen het dringend noodig dat de kapiteinapensioeoen verhoogd worden Waar zegt bg in Nederland tnascben het pensioen Tsn een kapitein en dat van een majoor slechts 40 gulden verschil per jaar bestaat kan het zeker geen recht van bestaan hebben dat het officier Hij zal wel tam worden zoodra hy eep granaat over zijn boofd boort fluiten en zoodra hij een paar bommen siet springen zal hy naar moeders pappot terug verlangen Zooveel is er niet noodig meende een kapitein der pionniers wiens jas alle sfihakeeringen van modder eo Tuil vertooode Laat hem maar een naoht by de voorposten in de loopgraven doorbrengen en zoodra bij tot aan de knleSn in het slijk vastvriest en de doorweekte uniform stijf en atrak om zijn lijf zit dat h er uftzièt alsof by met suiker was bestrooid dan zal hy wel jammerend aan grootvaders kacheltje denken vUao moet zich zoo n kind in een veldslag toorstellen sprak nu een met litteekens bedekte ruiterofficier ffala men vecht man tegen man en sabelhouwen en bajoDeteteken moet uitdeelen Wat moet daar nu zoo n kwajongen beginnen die nng nauwejijks aan de roede des meesters ontgroeid is F ir Wie zal echter het arme ven e vasthouden als we zoo n storm krygen zooals taatetP aobortste Brownie de vrooUjkste van alle offioieren De wind zal het kleine te e kereltje opnemen en in zee smyten als hy zich niet oan een kanon laat vastbinden Nog lang sohertsten de officieren onder elkaar over den jongen kryger en ze kwamen overeen af le wachten hoe lang hy het w I zou uUhouden Want ze meenden dat het buiten twyfel was dat bij reeds na eene week zgn ontslag zou vragen of anders zich als estafette mot de weerberichten van Lord Kaglans naar hui zou latan zenden Op den mooien dag volgde een elleodiga misexabele naoht De regen viel tol aan den morgen verschil in IndiS 800 golden bedraagt Hot 14 besluit hg de plicht van het Ooavemement om degene die niet roor den hoofdofflciersnuig 10 aanmerking kunnen komen en toch steeds goed bloed en gezondheid voor het Vaderland veil hadden hst heougnan gemakkelijk temaken Te Wierden en ook te Enter vervoegde xioh eergisteren en gisteren hg versohillenoe winkeliers een persoon eerst voorgevende ta n een zoon van een geachte firma te Deventer wiens reiziger niet terug zou komen daar deae eene zaak in sigaren bad opgericht Daar mtn achterdoobt begon te krggen en naar Deventer telegrafeerde kwam men at spoedig te weten dat men met een oplichter te doen bad Daarna verklaarde hg eerst te beeten Spiering en vervolgens noemde hg zich Wsnaols en gaf hg op te reizen voor eene firma Spiering en Mtttsemaker te Antwerpen Hg ia aangahonden en naar Almeloo oveigebraeht Men schrgft ons Er zgn van die gebruiken en gewoonten die oit louter sleur gehandhaafd worden on waarvan toch op den keper beschouwd niets goeds te zeggen valt Zoo de in onze stad bestaande gewoonte om de aoboolgelden van sommige lagere schoten door de scholieren zelven op de schoot te doen betalen Men is er zoo aan gewoon geraakt dat men dit als ieta van zelf sprekendi beschouwt En toch kan geen veratandig mensck dia gewoofita goedkeoren De gemeente bespaart sioh eontgo kosten van invordering maar de kinderen worden blootgesteld aan t gevaar bet geld ta verliezen of bet zich afhandig te zien gemaakt de jongelieden aan de veel grootere gevaren der verleiding Men zegge niet er is nog nimmer van slechte gevolgen gebleken t Is raaditam ten deze af te wgken van de vaderlandaobe hebbe Igkbeid om den pot te dempen als het kalf verdronken is Bovendien wie weet of niet wel eens slechte gevolgen zich hebben geopenbaard die men lievor niet aan de groote klok heeft gehangen 1 In 1892 beeft vanwege het beainiir vwi het Pensioenfonds de opsporing plaats gehad Tan wedvwen en weezen van bnrgerlgke ml tenaren die in de jaren 1878 tot en met 1890 overleden waren en geen aanvniag hadden ingediend om in het genot van pensioon te worden gesteld De uitslag heeft et toe geleid om ondai den zeer omvangrgken arlwid daaraan verbonden een dergelgk onderzoek in te stelten naar in stroomen neer toen het begon te dagen itak een koude noordwesten wind op die tot op da huid doordrong en T $dr den morgen was bet slfjk ateenfhard geworden 00 de wakkere soldaten die volle tien nur in den regen badden gestaan kregeo over hunne iniformon een acbitterende yskorst De ountels kon men niet uittrekken men moest ze breken en wie laarzen aan had scheen ware oHfantavoetaD te hebben zulke stukken modder waren er aan vaatgevroren God bless UB I bromde de lersche artillerie officier terwyl bij roet den eeam roet tegen deo anderen sloeg Op zoo n manier toa je niet eens meer weten wat vuur was 1 Als we tenminste maar konden stoken t Onder stoken verstond by zyne kanonnen De medelijdende man I Hy zelf leed kon en nof tuu wou bij roor zgne rijandao stoken I yWat zou er wel van dien melkmuil geworden zijnP mompelde bij in zgne varrelinc Nu die ia misschien in de modder raatgafrorenT zoodat men er hem moet uitamelten I Hy zal ziob el al op de ziekenlysthebbm laten schrijven de arme jongen bet ton me toob spytm als zyn nens er af gerroren was s Morgens begonnen de ambulancen de soldaten ie balen die s nachts in de loopgravfn ziek geworden waren Het was wezenlyk een grimmige nacht geweest de eene wagen volgde op den anderen Cholera typhus en longontsteking dunden de getedenn der soldaten was iemand zoo gelukkig dat alleen zijne handeo of roeten bevroreo waren dan werd bjJ niet eens onder de zieken mergateld r nttf rMVA