Goudsche Courant, dinsdag 2 oktober 1894

Eleeling HagaziJD ie Stal Pargs Markt A 6i GOUDA Markt A 6 2 Opening van liet Najaars en Winterseizoen Ontvangen No 6470 Dinsdag S October 1894 33ste Jaargnng ftOÜDSCHE MURMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VOOREC A lsriDEJlNl Een elegante keuze De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uilzonderinf van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 8 ® 4 f M € f 11 MARKT Ontvangen de Nieuwste Modellen WMTBRHAmiS Groote Keuae in alle prijsen Ilieuwe Zending REGEN en NAJAARSMANTELS JBm PBACaxrOLLM COLLECTIE voor DËAIl S ISOi S NAJAAES COSTtJMES ESKIMO PALETOTS urn FALEIOTS noËkosni FALSTOTS JM 1 deze Goederen worden NAAR MAAT geleverd onder garantie van coupe oliede en nette afwerking REËËLE BEDIENING Uaatschappij tot Ezplpitatie van Tramwegen douda EaastrecM Hekendorp Oudewater IDIElTSTI ElC3 E3LI2srC3 aanvangende 1 October 1894 Tijd van GREENWICH 12 uur Greenwichtijd = 12 uur 20 minuten Amsterdamsche Tijd TEAMNÜMMESS 1 S 6 7 9 11 13 15 17 19 Aankomst S 8 ran Utreoht g g Amaterd ir dan Haag S Si 8 39 9 04 8 13 8 18 10 37 10 44 10 53 10 4 12 48 12 48 12 45 19 40 3 60 3 60 8 15 8 10 6 80 6 53 6 47 6 61 7 08 7 42 7 87 Vertrek ran Oonda Huatreelil a Uekendorp mmtl ta Oadewaur S 16 t 4i 5 15 6 10 6 10 6 40 6 60 7 06 7 S0 7 40 7 60 8 06 9 05 g 86 9 46 10 11 06 11 96 11 88 11 5 f 18 65 l 6 11 35 1 60 8 50 4 20 4 30 4 45 e 6 30 6 40 6 56 8 10 8 40 8 60 9 05 10 40 11 10 TBAUNUMHBB8 1 4 6 8 10 18 14 16 18 80 Verirek ran Ondonter HekoBdorp t I Haaatreokt Aankomat te QoQda 6 16 6 30 6 40 7 7 16 7 80 7 40 8 10 8 S0 8 36 8 46 M 11 11 16 11 96 11 66 19 05 18 80 19 30 1 9 10 9 86 9 35 3 06 4 50 6 06 5 16 6 46 7 7 16 7 86 7 66 9 10 9 95 9 86 10 05 11 15 11 45 Tertlïk S B naar ütreoht f y Amiterd den Haag t a Bott d J 7 30 7 J 8 91 ïl 8 86 8 40 9 87 9 40 19 48 19 11 19 11 12 08 1 97 1 24 S 18 3 55 8 58 6 67 6 69 6 66 8 88 8 43 10 14 10 14 11 6 11 09 AlMén dea Donderdagi § Alléén bj tooneelfoontellingen in de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda Op Donderdag M rkldiig Gooda worden in de trammen 2 4 en 6 retonrbiljetten dag geldig GROOTË IMM18 ®FSfIlIIt vanaf laAAlVDAGl OCTOBER en de overige dagen der week Gebr DE RAADT HERFST PALETOTS Baliné PALETOTS Plokkoimé PALETOTS WINTER COLBERTS Ulsters RKISDEKENS Jongeh DEMI SAISONS WINTER PALETOTS JEKKERS PELERINE JASSEN EINDEfiWINTEEJASJES 6BOOTSTM SOBIEEBIXO PELERIITE JASSEN BILLIJKE PRIJZEN STEENKOLEN Aangekomen de Lading Wi Em ülLlffl waarait wy tot 70 Genl per H L contant zonder kortini vrg in hnis afleveren Echte Belgische Anthracit ITootjes De miDst aanslaande brandstof voor Vulkachela f 1 40 per H L Kantoor TUEFMARKT H 101 Gouda 29 September 1894 BBSTELLINuBN worden t dig ingewacht om Toor eene geregelde uitvoering te kannen EOrgen Weda M MOL Korle Tiendeweg 1 3 is het goedkoopste adres Tan Kieawe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS Ufn h it hmh bmmiu t gn ruht ilAt Bbwmitiat LaBOmmjaaa kortom ijr Anker PalBExpeiler Ifgt IHMtkltlHtl HUI nl wemiMi toten ijS Anfcer faiiiIxpeiler Sgg Anfcer PalihExpeiler Frfl SO omt 76 out u f136 de ïeadi ToiviiutiB k 4 lUMto i othekan w bg r ld Buktor t Oa ta Botintam Te Gouda bu A WOLFF Msrkt A IMk en m LAAT en VAN SON apotheker Markt Firma J WELTEH WIJDSTKAAT A 42 MAGAZIJN VAN mi 1 De Nouveautés in KINDERGOED KINDERJURKEN tot den leeftijd van 8 10 jaar TAtVDAnTSEH W J BLITS WW NieDvteodijk 241 Eerste hnis T d Dam AMSTERDAM Ill Tandarts Lion Blitz TB C0N8ULTEEEEN Maandags Woensdags ea Vrüdagsraa 10 tot a uren Markt 154 Gouda Lange Tiendeweg BSl CTIl p fti De VERKOOPING van de Bouwmanswoningp enz TE Stolwijk aangekondigd tegen den 26n September II ui plaats hebben 3 OCTOBEE 1894 des Toormiddags ten elf are bfl P STOPPELliiNBUUU aldaar A J DE MOOIJ Notaris Zeer oude Jenever Lucas Bols BIJ SLOTEMAKER CO KÊÊÊÊmÊÊmÊÊmmÊÊ mmÊÊ mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmimmÊÊÊimÊmÊÊÊÊÊmiam Qnadt Snolpsridrak TanA Barauux k Zoox De Qemoenteljegrootiiig I Zooals gewoonlijk wenschen wij de voornaamste zaken die onze aandacht trokken bij het doorloopen van de ingediende bogrooting Toor de gemeente over het dienstjaar 1895 met enkele woorden vermelden Allereerst het eindcijfer Het is van f 345 438 tot f 312 193 verminderd Orootendeels is dat minder bedrag te schrijven op rekening van den overgang Tan de vaart door de gemeente aan de Provincie Zuid Holland Daardoor Tcrvalt niet alleen een belangrijke post van inkomsten maar ook uitgaven voor de Taart komen niet meer voor rekening der gemeente Het is echter niet te ontkennen dat de prijzenswaardige zninigheid van het dagelijksch besl r medegewerkt heeit tot dat gunstig resultaat want op de hoofdstukken V tot VU der uitgaTon is ook Termindering Terkregen schoon zij niets met de Taart te maken hebben B en W toonen daardoor dat zij met ernst er naar gestreefd hebben met de beschikbare middelen rond te komen zonder zware lasten te leggen op de burgerij Het evenwicht TI Terkregen zonder Terhooging Tan de directe belasting naar het inkomen welke weder tot een bedrag Tan ƒ 71 O0Ü is uitgetrokken Alleen is weder in uitzicht gesteld de verhooging met 20 opcenten Tan de hoofdsom der belasting op het personeel Bij koninklnk besluit Tan 6 Maart 1872 is deze heffing toegestaan tot 60 opcenten Reeds ten Torigen jare bestond hetzelfde plan doch men is het jaar doorgekomen zonder er toe oTer te gaan hetgeen zeker pleit voor het goede beheer Tan het gemeentebestuur dat wellicht Toorgenomen en minder dringende werken als b v de herstelling Tan den grooten toren achterwege gelaten heeft om de burgerij niet te gelijk twee Terhoogde belastingen op te leggen Wellicht dat Terhooging Tan het personeel weder kan worden ontgaan En dit zou zeer wenscheiyk zijn gelijk wij reeds bij eene Torige gelegenheid trachtten te betoogen Wij zeiden toen Deze Terhooging is niet aanzienlijk ipaar adngezien de personeele belasting Telerlei gebreken heeft is FEVILLETOai EEN JOITGE HELS VA iA MAEKU8 JOKAI 8 ifWie zal er thee z ten voor den armen vent aU zija maag van streek is tei de artillerie officier Bobertsend in zioh zelven irOch och als mamaliof dat eeoi wist 1 Intussohan behoefde hij niet laat meor bezorgd te sijn over het voorwerp van zijn vrees want de persoon in questie kwam tot zjjae niet geringe verwondering op zijoe eigeo beecen naar bem toe Zijne wingen waren wel rood van de koude maar zgn neus lat oog op de oude plaats ja h bad niet eens een dat om I Het lichte halsdoekje van gisteren had hij DOg in denzelfden lossen knoop om zynen hals die eren het bovenste deel van zyne borqt uit zijn loshangende hemdskraag gluurde Ook overigens was geenertei verandering aan hem merkbaar behalve bet slyk dat te Balaklavs gratis werd geleverd Overste Ëyertoa veraoekt u bij hem te komen sprak de jonge oCfioier met heldere stem tot den kommandant fflnderdaad h was niet eens sohor 1 ffOe hebt den nacht in de loopgraven doorgebraoht vroeg de artillerist verwonderd Ja B jolUa heeft het lekar niet geregend F opvoering daarvan per se af te keuren Gelukkig dat er gegrond vooruitzicht bestaat op spoedige wijziging althans wat de meest drukkende grondslagen betreft maar juist daarom is het zoo zeker niet dat het geraamde bedrag uit deze bron zal verkregen worden zie ons nummer 6172 De overige opcenten op de ryksbelaatingcn 40 op de gebouwde 10 op de ongebouwde eigendommen blijven onveranderd en leveren nagenoeg hetzelfde bedrag De eerste is 129 de tweede f 1 hooger geraamd dan op den loopenden dienst hetgeen althans bewijst dat wij niet achteruitgaan al is de voorwaartsche beweging niet noemenswaard De klacht dat vele gegoede ingezetenen de stad Terlaten zonder dat er nieuwe Testigingen plaats hebben moge niet ongegrond zijn deze cijfe s bewijzen toch dat die Terhuizing tot dus Ter geen onrustbarende afmetingen heeft Terkregen Bij afdeeling IV der inkomsten is een groot Terschil merkbaar Volgnummer 7 luidt f 6300 tegen f 49 600 op de Torige begrooting Hiertoe behoorde de belasting op de vaart door de gemeente die met 1 Januari 1896 verTalt en in 1893 opbracht bijna f 41 000 Wel bestaat er plan tot hefBng Tan kaai en havengelden maar aangezien de opbrengst daarvan nog niet geraamd kan worden is dit onderdeel thans Toor memorie uitgetrokken Hier is het eerste groote gat dat gestopt moest worden het tweede komt later waar de Troegere post opbrengst Tan de gabel TOor het boTaren Tan de rivier de Gouwe ad f 17 000 verTallen is omdat de heffing met 1895 ophoudt gelijktijdig met de oTcrneming Tan de Gouwe door de ProTincie Nu is wel dat gezamenlijk bedrag niet geheel Terloren daar er onder no 27 TOor in de plaats is gekomen uitkeeringen Tan de proTinoie Zuid Holland tengoTolge Tan het in beheer en onderhoud nemen Tan de Turfsingelgracht en de Gouwe ad f 21 307 en zijn enkele op Troegere begrootingen Toorkomende uitgaTen Toor de vaart verminderd maar toch zal de stad bij den nieuwen toestand een belangrijke bate moeten missen Het bij dit volgnummer 7 voorkomende Ter vUat zou ik meenea Maar zeker niet zoo gestormd f Gestormd ook ffVindt ge niet dat bet koud is Misscbien was het toch beter dat ge uw goed wat dïchtknooptet hO dat is onnoodig Onder dit gesprek liepen de beide officieren naast elkaar voort de jongeluitenant met zichtbaar geraak zooals zijn elastisobe gang en regelmatige stap bewees de artillerist daareategen bewoog zioh met moeite zooals men bij den winter wet gedwongen is te doen vooral als men zware laarzen aan beeft en een langen mantel om de schouders De artillerist wilde alleen reeds daarom een gesprek aanknoopen om zijn kameraad wat langzamer te doen loopen Hebt ge werketgk geen last van de koude F De jonge officier glimlachte ffNiet in het minst Het weer is zacht Ka dat kan ik juist niet zeggen Wat noemt ga dan eigenlijk koud Koud is bet naar mjibe ondervinding m de buurt van Groenland on de B ringstraat Z t ge daar dan geweest F Ja verleden jaar sloot ik me als vrijwilliger aan by de expeditie die Franklin ging opsporen Dit gaf bem roads een hoogeren dunk van den jongeling Dia znlk een w als vrjjwilliger heeft afgelegd heeft de ijsproef reeds doorstaan Kou daar kon hg tegen dat viel niet te ontkennen Maar dit maakte hem nog lang niet tot een goed soldaat Daarvoor heeft man nog noodig persoontijken moed lichaamskracht vlugheid koelblwdigbeid en meer nog De artillerist iweeg en trooiste lioh met de gedachte schil van f 43 000 toe te schrijven aan den iuTloed Tan het Merwedekanaal zooals de berichtgeTer uit Gouda in de N Bott C Tan gisteren deed Terraadt gemis aan bekendheid met de toestanden alhier Zeker het Merwedekanaal heeft termindering gebracht in het Terkoer op de Gouwe maar deze is niet zóó belangrijk en uit deze cijfers althans blijkt daarvan niets Deze staan alleen in verband met de verandering in het beheer der Vaart De achteruitgang Tan het Terkeer door de opening Tan het Merwedekanaal blijkt beter uit de telkens afnemende opbrengst Tan de Taartbelasting en de gabel Het Tolgende staatje is sprekend genoeg Jaar Vaartbelaeting Gabel f 70381 23 27316 73 69318 92 26988 96 72466 19 28556 76 58338 87 22964 90 40877 14 17084 90 Er blijkt uit dat de opening Tan het Merwedekanaal zeer nadcelig was Toor onze financiën en met het oog op de toekomst ia bet wellicht een zegen dat de etadskas niet meer afhankelijk is Tan deze wisselTallige bate die Terioopen moest naar mate de Terkeerswegen elders werden Terbeterd De overige onderdeden van dezen post zijn voor het toenemend verkeer met de buitengemeenten niet ongunstig De tol aan de Haastrechtsche brug leverde op f 4405 f 4627 f 4860 in de jaren 91 92 en 93 het Moordrechtsche Tcrlaat f iil ƒ 401 en 502 in dezelfde jaren Een gestadige Termeerdering dus De pontjes aan Turf en Kattensingel daarentegen leTeren minder op dan in 1891 hetgeen met Teranderde heffing in Terband kan staan Bij volgn 8 is opbrengst der wik weegloonen enz van ƒ 2500 Terminderd tot f 2000 terwijl daarentegen bij Tolgn de opbrengst Tan marktgelden is verhoogd Tan f 4900 tot f 5400 beide in verband met de opbrengèt in 1893 Uit deze cijfers geTolgtrekkingen te maken Toor den meerderen of minderen bloei onzer markt ware gewaagd zooals wij Troeger betoogden Vergelijkt men de thans Toor waagmeester en marktmeester dat men op zestiot arigen teeftijd deze dingen gewoonlijk nog niet bezit Spoedig was men b den overste aangekomen die achter oen der loopgraven in een uit aardkluiten opgebouwd hutje zat in gezelwhap van eenige andere officieren Hy gaf juist aan zijne ondarboorigen zyne bevelen Daar hg juist eene büzending voortrefFelgke Wvetaatworsten had ontvangen beval bij daartegen een verdelgingsoorlog gesterkt door een enkel verwarmond glaasje Het bevel werd met het grootste genoegen uitgevoerd alleen het jonge officiortje deed er niet aan mee omdat hg beweerde dat hg slechts éumaal per dag at en dan nog alleen water dronk Men kan zich voorstellen hoe hij om deze woorden uitgelaoben werd Verduiveld jonge vriend 1 Dan kan de wind je wel wegblazen I schertste de eene offloier f Wie niet eet en niet drinkt is een slecht soldaat meende een ander Eyerlon zelf sloeg hem verscheidene toasten voor zooals men gewoonlijk jongelui tot drinken aanspoort Hg moest eens drinken op de gezondheid van den gastheer op de inneming van Sebnstopel op de gezondheid van hare majesteit De jonge officier zweeg en kleurde Drink dan op de gezondheid van je liefste I riep de overste elndelgk en hield bem het volle glas tegen De jongeling kleurde nog meer Ik heb geene liefste Wil je dat du ontkennen F 3e open hemdskraag verraad immers dat je daar iets draagt No F Zie ik daar dan geen koordje waaraan loo ieta als aan uitgetrokken bezoldigingen 600 en 930 verband houdende met de raming der opbrengst met die van vroeger zoosls zg voorkomen in het staatje dat wij gaven in ons nummer 6176 17 October 1893 dan zal men zien dat er steeds afwisseling in deze posten geweest ia en d vt deze waarschijnlijk moet gezocht worden in malaise of toevallige tydsomatandigheden Wij komen thans tot de heffing van schoolgelden die ons stof zullen geven tot een paar opmerkingeu in een volgend artikel BINNENLAND GOUDA 1 October 1894 Het ondersoek ran het water dar WatM leiding had gedurende September het Tolgenda resultaat 8 Sept 9 3 iV g permang kaliooi per 1000 co 15 12 23 9 5 p 29 7 1 t Aan het postkantoor Goada en da daaronder reasorteereude halpkantorea werd gedarende de maand September 1894 in da rgkapostspaarbauk ingelegd f4634 H6 teragbetaald f 4502 20 Het laatste door dat kantoor □ ïtg eFen boekje draagt bet nummer 3 8 Wy meeuea on lezers een dienst te doen door hen te berichten dat het orgelconoart op Donderdagavond 4 October door dan heer Spaanderman te geren in geen rerband btaat met het concert op 9 October by gelegenheid van de rergadering der GaataafAdoU Varaa niging te geven waarby een koor van p m 100 heereo en dames zich zallen doen hooreo Beide orgelconcerten zgn een bezoek orer waard zoodat verdere aaobereliog wel achterwege kan biyran Het prograibma van het Concert op 4 Oct is aU volgt 1 PrSladiom nnd Fage g moll Angnil ilhalm Bach 2 Allegro Moderatoen Andante Cantabile uit het Viool CoDoert P Nardini Voor Viool b Aria Ich weis daas tneinËriaierlebetc G F Hftftdel Voor Sopraan medaillon hangt F Ën daarin is oagetwgfeld aea BBooi portretje F De jonge officier scheen met het antwoord vei legen Geene uitvlaehten I barstte da overste loa Portret of niet F Ja een portret antwoordde de jonge maa Het portret mgner moeder Ieder scheen getroffen Wat een kind I Dat kan rooken noch drinken bemint van alle vrouwen alleen zjjne moeder en komt reeds hierheen om in de gelederau der manneu ta streden Zonder te weten wat het leven is kwam h reeds hier om te ervaren wat de dood is I Men liet hen na met vrede en bood hem nltftt meer aan De gevoeligst D kregen medeluden ne hem en voeren uU tegen de regeering die zulkd jonge kinderen tor slaohtbaok zond Twee dagen en drie naebteD lang kon maa da in de loopgraven geposteerde soldaten niat affonen De lUngelsohe troepen hadden de handen zoo vol dat ze de gewonden en dooden uitgetoaderd in gaen drie dagen rust kon krggen Op den derden dag werd da dienet in tSórnn verlicht dat de eene helft wakker noest blgven terwijl do andere helft sioh ter ruste mocht lagsen Gaan liggen I Van al het goede dat de liefdergke hand van moeder Natuur den meusoh nitreiktf is deze gave de sohoonste Dan onzekeren stand opgeven die slechts tan doel heeft bet hoofd rechtop t houden het Hohaam aan riohielf overUteo te liggen te rustan rarAasrw