Goudsche Courant, woensdag 3 oktober 1894

33st l Jaargang Donderdag 4 October 1804 No 6473 LOmBOK A 8 DONDERDAGAVOND ten S ore Godsdienstoefening ten voordeele der nageiateu betrekkingen van de gesnenvelden in Aerfw Ind en Lonihuk m het lokaal Tot Hsil des Volks Peperstraat Spreker de Heer P v WOBRDEN van Rotterdam JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken M f Cognac fin Bois t l AO d Liter Do COGNAC riN BOI3 van de SortfU wnt me iloor bel Rotaeelc land om hatcKOcdo hocdanigliodi n gunstig bokpnil wordt geleverd In ruTigaliê bemande flcsaelien van 5 Litet tnlioad vooi zioi van het attest van Dr P J van HAIURL R009 UJtslmteud verkrijgbaar bii P H J v WANKüM 6rnia Wed P J MËLKKRT Oosthaven B U Gouda ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgove dezer Courant gjëschiedt cl a g e lij k s met uilzondering van n en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ingeTDld Art had nl todigntie gernagd om TeriDindermg Tan alraf te teraoekeo in een te gen hem gewezen Tonnia e Burlet zclf laat dit thans heveetigen io eeo schryren van zgu kAbinetschef aan de lod Beige c De Elnite B lget en eeoige andere liberale bladen znlleo zich echter wegens hun beBchntdigiDg nog Toor de rechtbank te verantwoori en hebbon SPECULITEIT IN PARAPLIIIKS SAALDPABAPZUIES van af 1 79 A van S Al £ 73 73 Beurs van Amsterdam 1 OOTOBKE Vor kre io V ios 10 1 79 94 96V 87 109 88 mij 100 91 844 600 loiv 7B lOSV 10 180 101 138 98 68 104 loov 198 1861 104 47V B8V 100 104 1Ö8 102 66 94 101 140V 188V 11 927 f los 87V as 198 188 I08V 108 102 my lOft ttotkoeri 92 lOO l lOSV 2BV 94 V 102V 101 100 88 Hasnumi Ort Ned W 8 dito dito dito a dito dito dito SVi Hoxsil Obl Ooudl 1881 S 4 ItU InHhrÜTiDg 186S 81 B Oonm Obl in pipior 1868 5 dito in zilTir 1868 t FoUDftll Oblig mtttiiiket 8 dito dito 8 ftuuilD UU Oom Se Serie i dito Oooooe 1880 4 ditobgBotlii l88i4 ditobgHopelSSMOi dito in goud leos 1888 6 dito dito dito 1884 6 8run Ferpet loliuld 1881 4 Tuuuu Oepr CooT leen 1890 4 Geo leeuiag lerie D fieo leODio urie C ïwdAm Bip Beo v üW 1892 8 Idxioo Obl Buit Sch 1890 6 VinMoiLi Obl 4 onbep 1881 AwTllDUi ObligatieD 1861 8Vi Bomuuu Sted Iaën 1886 S NlD N ifr Hiciieliir uud Imdeb Tab Mj Oertifiestei Dvii Uttteohappü dito Arnh Ut potbeekb paodbr 4 Cult M j der Toralenl aand a Or Hjrpothaakb pandbr 4 HadeHanaaohe bank aand Ned Handsimaalaob dito H W k Fae Uyp b pandbr i Rott Hfpotbeekb pandbr 4 Utr Hfpotboekb dito 4 OoaTE B OoBt Hottg bank aand KllBl Uypothoekbank pandb 4 AuilUKA Kquit bypoth pandb B 48 Bsy Haiw L U Pr Lien eort 6 Nm lloll U Spoari Hg aand li tot Bip T et Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito i IliUi 8poorirl 1887 89 A Eobl S 681 Zuid lul Spwmij i H obl 8 PouK Waraobnu Weenon aand 4 KvaL Or Buii Bpw Uij aand 8 Baltiaehe dito aand 108 lOj Faaton dito aand lirang Dombr dito aand B KnraK Cb Azow Sp kap aaad B Loaovo Sowaat Bp Uj oblig B Orel Wtebak dilo oblig 5 ZnidWeat dito aand B dito dito oblig 4 ssy 1081 loji AHUiiu Cont P e Bp Hij obl 6 Okie It North W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer k Bio Gr Spm oert T a Illinoia Central obl in goud 4 Louiar k ItraabrilloCert v aand Hntoo N 8pw Mü lehyp o 6 Ulaa Kanene t 4 p t pref aand N York Ontario k Weat aand dito Penue Obio oblig 6 Oregon Calif U bvp in goud B Bt Paul MiQu k Mauit obl 7 Uu Pao Hoofdliju oblig 6 dito dito Lino Col Ie li p O B OiaiBi Can BoutÜLCurt r aand Tm 0 Ballw k Nar Ie h d e O Aailtard Oinnibue Mg aand Botterd TramwegMaals aand N fi Stad AraBterdam aand 3 Btad HoUordam aaud S BiLOll Stad Aut olp inle87 8 Sud Bfuieel 1886 ü i HOHO Theiat Regullr GeBollaeh 4 OoaTINK StaaUleuniug I860 B K ICOoat B Cr 1880 8 Smimi Stad Madrid 8 1868 Ver NlD Boa Hyp Spolil oert B aw 346 Staats loterij é Klaaaa Trekking vao Dinidag 2 Oot 189 No OIB IS OOO No 891 18J77 en 16084 1000 No 6248 18109 en 161B0 400 No 6BB9 7UeB 12041 18976 18124 17908 18496 en 18 42 200 No 2 864 1988 7B91 8401 I1B84 18834 14800 en 19748 IdO Prgten van 70 18 iS89 4428 7811 lOlIO 13424 16812 19010 lOfl 620 4J18 770B 10843 18498 16800 1906B 986 8669 4B98 7777 10843 18616 16809 I909B t36 8887 4609 7781 104t0 18686 16386 19 53 B7S 8S66 4786 781 10807 13671 16484 19163 6 4 2883 4884 7834 10692 14008 16B32 19179 63 891i 4887 794 10784 14342 18 81 19219 198 80 9 5068 78BB 107eS 143B5 17091 19945 71 S17 8449 7887 110S7 14370 17239 19251 1084 8195 10B6 321B 1261 8940 1267 3852 1280 3338 1373 3 BB 8607 3683 1564 36861787 87151938 38361970 39812084 40649141 41168170 41622206 41602399 41622428 48742442 4886 24BB 438B Vorigen 9429 No 88 714 B795 5837 5921 5030 6083 6909 14470 14543 14551 14699 14632 14829 14883 1491B 14988 14977 15067 16071 1B082 15207 15326 15425 15897 15999 16972 16241 860 No 4489 m z 70 17389 19897 17399 19444 17416 19468 17460 19647 17643 9764 17681 1977B 17704 19888 119B0 19958 17946 20029 17960 20147 18036 20204 18079 20434 18151 20462 18221 20530 18329 20632 18392 20719 1843 20787 18485 20939 18620 940 8817 11188 8358 11185 8403 119 4 8 49 11405 8625 11431 8788 11441 8861 11497 8969 11 84 6246 9045 11 48 6275 9189 117B2 6398 0913 11888 6489 9303 11906 8570 9482 12018 6S25 9588 12411 6646 9669 12463 6794 9772 19S2S 7070 9906 13007 7282 9968 13038 72 0 10017 13190 7331 10022 13314 Lqit No 8060 m z 15976 m z 18976 BurgerlUka Stand GEBOREN 28 Sopt Anua Cornelia onder A Koot en C Bouwman 30 Geertruida Heudrika ouders P Bik en J Koorn Elizabeth oadera J Binee en A M Hecmekerk OVEULEDEN 30 Sopt J A S an Trotseubnrg A ni W C de Gonst 12 m 2 Oct C Ungersar 18 d J Donk wed P vnn Ommen 72 j ADVERTENTIËN AlKBm IIN i De GARNlZOENS VOEDlNGS COMMISSIE te Gouda Ml op MAANDAG den 15 OCTOBEK a s dei middags ten 12 ure op het bnreel van den Garnizoens Commandaut Kazerne alhier in het openbaar aanbesteden De LEVERING vanAA RDAFPELBN benoodigd voor de menages der troepen alhier in Garnizoen voor het tijdvak van 1 November 1894 tot en met 14 Juni 189S De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen dagel ks behalve des Zondaga van 10 12 ntir v m op gemeld bureel t r inzage Namens de Oarnizoens Voedings Commissie de Ie Luitenant Kwartiermeester Secretaris G Q DB BLADW STEENKOLEN Aangekomen de Lading ÜllUUlVV lJUIlj waaruit wg tot 70 Cenl per II L koaiaat zonder korting vr in huis afleveren Echte Belgische Anthtacit ITcotjes De minat aanslaande brandstof voor Vulkachels f 1 40 per I1 L lie Kantoor TDBFMARKl H 101 Gimda 2 October 1894 BESTELLINGEN worden tgdig ingewacht om voor eene geregelde uitvoering te kunnea zorgen STOOMBOOTDIEITST OE IJSEV geregelde vaart tusschen OOVDA en HOTTEBüAM sedert U APRIL 1840 WINTERDIE ST van af 1 OCTOBER alle werkdagen van GOUDA 7 unr v m en 3 uurn m van ROTTERDAM 11 uur v m en 2 uur n m Bovendien op JUAASDAO en DIXSDAO een EXTRADIENST van GOUDA des morgens j anr A K VAN BEK GARDEN DIRECTEUR TE GOUDA GEVRAAGD een Winkelier liefst met vergunning genegen een Depot in Cognac op zich te nemen Flinke provisie zuiver depot Brieven franco letters A E VV Algemeen AdvertentieBureau NUGH vak DITMAR RotUrdam tanuahtskh W J BLIK IIOM BLITS Nieunendijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTBEREN Maandagë Woensdags en Vrijdags van Onfeilbaar Middel TEOBN Infiuenza Hoest Borst en 20 tot d uren Alarkt 154 rouda HET ALOM BEROEMDE MELIANTHE Superior Borst Honlg Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Oaeago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak raaagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijh Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen baisgezin ontbreken IMELIANTH E is het boste middel der wereld ll vanSchaik Co MuchmaleFabriek DE HONIGBLOEM Sumatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bü F H A WOLFF Drogist Markt Gouda TKAPPISTËNBIEK nit de Klooaterbrouweri DB SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als tievëterkend en ge stond wordt per fust en gebotteld geleverd door G J Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Ageot voor Gonda en Omstreken Wnf li de but lairriivjiv teges Jicht Bhaunutiek Lude guen kortom fev Anfcer Pain Expeller Vgt laautlletllllimMuuteweiidgiitageu = a Aiiker Pain Expeller AnfcerPainlxpeller bU PUIKE OU DE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz Flijl SO oiat 7B oeat w 1 26 d Tooitudu ia i mMste Apothekei Ad mohtar t Oo te Botleriam Te Gouda bu A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Zeer Nette Gesteendrukte NB AU bewijs van eolithoiil ii cachet en kurk ateede voorzien van don naam dor Firma P HOPPE worden GELEVERD door A BRINKIHAX en Zn bedraagt in t gelukkigste geval ile lioofilprlja der Plan aUer 87 500 prijzen Dnitsche Geld 1 gaooHoold en gewaarborgd door di llBakTtnbarf Da hoofdprt bedraagt In t gelukUgate go al 500 000 Mk 75 000 Örigineëri ioten en 37 500 Prijzen biittflnitawi r De k iig IpIb la Int btlionden M n de prU t 1 it M 800000 I volgt KOOOOO Elke trreedo lot moet met een priJB iittkomen aooooo = aooooo lOOOOO = 100000 60000 60000 50000 == 100000 40000 = 80000 S000O == 60000 25000 = 25O0O 20000 = 20000 lOOOO = 70000 500O 125000 8000 = 6217000 2000 = 204W0 100 © = 492000 500 = S 2500 80O = 21300 ptijaen i M 00 M 1 62 150 M 140 M 1 it I i a k a k a it 1 k 1 it 1 k S il ao i 10 it 492 tl 665 it 81 k OM H IM M 140 M 108 ena te amen 37 500 prijzen Allu 17r ül prljsen worden biJhaM jalit ala la deNeil rUndBclieKiaiienl oti rU In 6 poedlfrOpeUuuider TolKCnde klassen uitgeloot en ilndelijk In ooatant uitbetaald El worden slectitB prt en arelrokkan da nlelen blHven dus in de bus Op deae manier beeft ieder beiitter van een lol kans teta te winnen Mt op den lanlBlen das der rekking der 6de klaiie en bflboen bU niet IdO als l de Neilerlandacho Kiaiaen LoterUlo vreien dat ïijn lot met een niet getrokken en BÖ daardoor tan bet verdere medospelen wordt uitKealotan e prija dor origlnoele loten ia wettelÏÏk vaMgeateld en bcdrangt TOor de eerate trekking UatMi woop aohtfll orlfllneele loten N C fl 1 kwart halve 4 getteete 8 BoetelTlnEcn voor do Ut kiasae venoflkaii wU ons 100 ai oediK nioKPJIJk Ie lenden of nlUrllJk tot IS OCTOBER a Pe IniCDdlngr van het bedrag kan In HoUaidMfc bankpapier of door postzeffeU geicbleden DadalUk na ontvaneat van het bedrag icnd Ik di vlnaala loten aan de opdracbtflrevera Aan elke aendlnv wordt bet offlcieele trekklaKfiplan bUfrevoertl es na elk IrckklnK onlvanirt leder Deaitter van een lot da oflcleele trukklngalijat en wanneer by wonaeii nHA de op dB trokhlnffBllJat aanpverene aom D Lewin Berf c Bankier Spandanerbrück H Gouda Suelperadruk thu A Bbiskiuh fc Zoon BINNENLAND GOUDA 3 October 1894 Dinsdagmorgen 2 October ontatond te WaddingBveen brand in de borstel bootmaker y van den heer C Radder De brandspoit der Qoudikade uit den aard der 7aak het eerst aanwezig staitte echter het ruur in zgn verderen voortgang li O M B O K Aan hot departement van Koloniën is ontvangen het navolgend telegram van den gou verneur generaal van Ned Indië betreffende de expeditie Lombok Eenstemmig bericht dat troonopvolger op Loaibok 29 September gesneuveld is De troonsop volger big kens bovenstaand telegram gesneuveld draagt den naam vau Anak K toet Karaug Assem hg was de ond8ke wettige zoon van den Balineeschen vorst Hatoe Agoeng G dé NgoeraL Earang Assem ZooaU men weet heeft de onv rettige zoon Anak Agoeng Made zich indertijd uit eigen beweging gekrist Voor den Hoogen Raad diende gisteren het Woep van den proflureur generaal te Leeuwarden tegen het arrest van dat hoi waarbü A Rot letterzetter S W Coitof oorrector en Chr Cornelisaen journalist allen te Amsterdam ieder tot f 50 boete werden veroordeeld wegens het in het gebouw Toekomst te Groningen deelnemen aan eene bg de wet verboden vereeniging gepleegd door drie bestuursleden en strafbaar volgens art 140 strafrecht 2e en 3e lid zijnde genoemde beklaagden als leden van den sociaal democratischen bond in Nederland bij het houden van hot jaarlgksch congres van leden en afgevaardigden van genoemden bond opgetreden resp als voorzitter secretaris en tgdelgk waarnemend secretaris en als leden van het hoofdbestuur van meerge melden boud Bg de nu te Groningen ingestelde vervolging vroeg het openbaar ministerie veroordeeling wegens bet deelnemen aan eene by de wet verboden vereeniging welke ten doel heeft het plegen van misdryf strafbaar volgens de eerste alinea van art 140 strafrecht De rechtbank te Groningen en het Hof te Leeuwarden achtten echter de zware strafbepaling van die eerste alinea niet toepasselgk en t en die uitspraak kwam de procureur generaal by eene uitvoerige memorie van cassatie op Mr N A Calisch uit Amsterdam bestreed het cassatieberoep van het openbaar ministerie FEVILLETOX EEIT JOITGE HELS NAAK I HABKU8 JOIUI Duidelyk ziet de overate dat twoe vyatidfllljke 1 soldaten er reeds boven op zyn en een er van 1 reeds diohlbij hem is doch in hetzelfde oogenblik slaakt de eeoe een en stort hals over kop in den I loopgraaf terwijl de andare slechts tyd boeft om I aehierom te kgkeu eo dan ook tor aarde stort 1 Er was hulp komen opdagen vooraan liep een 1 officier wiens degen den beiden Kasten het levens1 licht had uitgeblazen en reeds het voljeade oogenI blik is de loopgraaf gezuiverd wie den wal heeft heklommen iudt ook den dood I Do ter bulp gesnelde officier vocht bewondereas waardig Ala een Cbineeaoh danser die ziob tns ehen pnctigo messen bevindt werpt hg zioh tua schen de bajonetten in een oogwenk vangt zyn degen tien houwen op en beantwoordt ijt hier r kt hij terug daar glgdt h op zyde hq loopt onder 1 de loDpen der geweren door en als zyne rechterI hand vermoeid is neemt hij de sabel ia de linker 1 yWie g ook z t ge zyt een kranig vechter I 1 roept EycrtoQ en werpt zich nu met sijn geheele gewicht tegen da v andeljike meaigte Voortdurend begint de vyand terrein te verliezen 1 de Engebohea herwinnen het verlorene en van den en ontwikkelde zanerzyds namens de gerequireerdeu Rot en Cornelissen die ook in cassatie waren gekomen een vgttal middelen ten betooge dat de beklaagden in deze niet strafbaar zyn als hebbende de meerbedoelde motie slechts ene politieke beteekenia Het openbaar ministerie zal 29 dezer conclusie nemen Met het ambt komt bet verstande zegt 1 tcon doch goede spelling en taal volgen het niet altyd op den voet zooals btykt nit het onderstaande briefje ontrangen door een geneesheer van den borgemeester eener gemeente waar besmetteiyke ziekte waa oitgebroken en ontsmettiug eener woning moest geschieden Wel E Heer llin hnntwoord op u achryven van3Febru Daar ik het geheele buis maar laaten hontametten heb hen alius laaten r niegen tot geruptstelling zult u hook wel goet vinde wat üet iiJdekantje betreft zal goet voor gezorgt worde Met de meest hagting Uw Dienaar ♦♦ Het papier waa netjes gestempeld met den naam van X X burgemeester en het schrift was zeer goed regelmatig en doidelyk Uit sommige fouten kau men eenigszins opmaken in welke streek des lands de schryverhoofd der gemeente is 8ehoolblad Het Museum van Kuustnyverheid te Haarlem werd gedurende de maand September door 1149 personen bezocht Voor den Catalogue der boekery van het Museum waarvan het eerste vervolg 1894 in druk is verschenen werden gedurende de maand September 119 aanvragen ontvangen terwgl aan 87 personen uit 30 verschillende plaatsen van ons laud 125 boek en plaatwerken verzonden werden De aan het Museum verbonden school voor Kuustnyverheid is primo September begonuer met 52 leerlingen van den dagcursos 32 leerliugen van don Woensdag en Zaterdag cursus 70 leerlingen van den avoud cnraus en 35 leerlingen der Ryksnormaallessen totaal 189 leerlingen De werkstukken der leerlingen die op de wereldtentoonstelling te Antwerpen weiden ingezonden zyn met de gooden medaille bekroond Hoeveel geld er by gelegenheid van kermissen zoek raakt kan men afieiden uit het feit dat een eigenaar van een atoomdraaimolen voor t enover liggeade z de dreunt KeuzelolTa kommando nVaar I Het hoofd omlaag 1 roept Kyerton den koenen jongeling toe die den vijand van de schansen verdreven had De jongeling eoliter gehoorzaamde niet Hoog opgericht bleef hij staan en toen Kazakoff vuur kommandeerde herkende Eyerton bij de korte flikkering der ontbranding tot zijne verwondering den fmelkmnil Geen enkele kogel trof hem ofsohoon er honderd schoten op hem getost waren Voorwaarti kinderen I roept de melkmail na het salvo en tot een tweede heeft de viijaod geen tijd meer H wordt met onweerstaanbaar geweld teruggeworpen en Kazakoff kan het zich tot een geluk rekenen dat men bij een liohaamsgewiobt van tweehonderd en vijftig pond den vgand niet kan achtervolgen andera had de Ëngolsohroan hem thans gevangen genomen Hg roept hem nochtans na dat hy het vriendelijk bezoek zal beaütwoorden Eerst achter de geveoblBlinie ontmoet de overste opnieuw den Jongen luiteaant Eyorton drukt hem de hand drukt die lang en warm zondereen woord te spreken en bij Eyerton beteekeot een handdruk meer dan eene beleefdheidsvorm Gedurende het aan bezwaren zoo rqke i dfverloop der volgende maanden werd de jonge officier de hevallng van hel leger Men gaf hem allerlei vriendelijke bünaman zooals melkmnil rlafbek ïkwajongen en too noemden hem ook de soldaUn Tier drukke en drie slappe kermisdagsn te Tiel f 1611 huur voor eene standplaats betaalt F L laatsteiyk onderwyzer te Haelen vroeger te Linne tegen wien wegens bet plegen van ontuchtige handelingen door bet O M eene gevangenisstraf van 8 jaren werd geëischt ia door de rechtbank te Roermond veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf De Residentiebodec deelt omtrent de werkstaking der typographen te a Gravenhage mede Aan een tweede deputatie van gezellen der Zuidhollandache Boeken Handelsdrukkery heeft de heer Stempels directeur dier drukykery gisterenmiddf het volgende antwoord gegeven dat hem in verband met de thans bestaande tarieven voor drukwerk en de loupeode contracten met derden op die tarieven gegrond eene loonsverhooging op dit oogenblik oumogelyk ia dat hy zich echter bereid verklaart den toestand der werklieden te verbeteren en daartoe zal trachten te geraken door binnen acht of veertien dagen eene vergadering van patroons in den lande te houden met het doel om tot eene verho oging van die tarieven te komen welk hooger voordeel dan den werklieden ten goede zal komen dat hy dit alleen wit doen ouder de oltdrukkelyke voorwaarde dat de werklieden Woensdagmorgen 3 October bet werk hervatten Ieder die dan niet verschynt wordt geacht te zyn ontslagen € Ook bij de firma Smits in het Westeinde hebbeu de tjpografon gestaakt De firma De Bussy te Amsterdam heeft d baar gestelde eischen afgewezen De heer De Bussy wil wèl met zyn eigen personeel doch niet met het loon comité onderhandelen Alvorens de staking te beginnen hadden de werklieden de persen onklaar gemaakt en van een academische dissertatie die voor het afdrukken gereed was zyn de letters dooreen geworpen Gistermiddag doorde de taking nog voort dos reeds twee dagen Ëenige zetters die gisterenochtend aan het werk wilden gaan verden hierin met geweld verhinderd De politie bewaakt het gebouw der drukkerij groepen werklieden wandelen rond over Rokin Dam en Nes onder elkaar en daarb wist ieder dat deze groensnavel oon der dapperste officieren van het geheele leger was Tot de gcvaarlükste ondoraoraingen werd hg gekozen en zei de een of andor dat dit of dat onmogelijk was dan sprak de kommandant dan zullen we er don jongen mee belasten Want voor bem was niets onmogelijk Zwaard noch kogel treft hem wie achter zyn rug staat ia zóó veilig alsof hij achter den sterksten wal stond Zeker bidt daar thuis eene liefhebbende morder voor hem en bare smoekingen wenden het gevaar af van het dierbare hoofd In de laatste dagen van April toon do vereenigdo legers na een tiendaagsch bomharclement het doei had tMreikt toen ze aangekomen waren d r waar ze begonnor waren riep Eyerton op eakeron avond z jn jongen vriend bij zich rVan nacht brengen we den Kuisen een bezoek mijn kind We zyn dat eigenlijk al lang veiplicht on nu zouden ze wel eens kunnen deuken dat we niet wiiten hoe het hoorde Ik hoop dat je meegoat ffOngetwyfeld Alles ia reeds gereed en ik wil alleen waoblen tot bet donker is Keem je een revolver meeP Neen het zou jammer wezen veel kruit te verschieten Ge hebt gelyk Dus enkel sabel en bajonet En wil je nu ook nog aiet drinken P Een slok cognac kan geen kwaad Het spyt me dat je dit nog niet weet Vc heb DC tyd genoeg om het te leeren zeide Jonge man opgeruimd Ongeveer een kilometer teo westen van OU denzaal is door den oud beid vorscber Ort uit Deventer een nitgestrekt Oermaansch grafveld ontdekt Verscheidene urnen zyn reeds ontgraven waaronder er een is met versieringen en een met twee ooren gevonden in heuvels die in grootte zeer verachiTlend zgn Ze waren gedekt door een aardlaag van niet dikker dan M Eoodat de meeaten in stokken warden aangetroffen H K H Mevrouw de PriuMi Van Wied Prinses der Nederlanden heeft aan het oentrMkl comité voor de nagelaten betrakkipgen tu gesoenvelde militairen in Indië de beUingnJke gift van f 1000 doen toekomen Voor de Arrondisaementa reohtbank te Rotterdam werd behandel de zaak tegen L v d H 43 jaar veehouder te Oowerschie De aanklacht loidt als zonde hy op den 2360 Juli 1894 te Oowerschie terwgl aldaar de besmettelyke veeziekte mond en klaawzeer heersohende was opzettelyk niet hebben voldaan aan het hemgedaanbevel vnn den burgemeester dier gemeente belast met bet toezicht op dt zaken dier gemeente om 31 althans 7 aan hem toebehoorende rnhderen volgens adriet van den districtsveearte verdacht van monden klauwzeer en die ich op een weide bevonden op te stallen of op te hokken daar dit door den diitricts veearti en z n plaatsvervanger ter voorkoming van de verspreiding der I genoemde ziekte noodzakelyk werd geacht Beklaagde bekende het ten lute gelegde Hy zelf had aangifte gedaan doch had t n het bevel tot opbokken verschillende bezwaren daar hy geen geld had om voeder te koopen en ook geen voldoende weideruimte had De burgemeester had echter gemeend de runderen I m beslag te moeten nemen j Het O Kf wat van meeniug na hetterhoor der getuigen en deikundigeo dat beklaagde zich had schuldig gemaakt aan het opzettetyk niet voldoen aan een bevel krachtens wottelyk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de I uitoefening van eenig toezicht belast en vorderde met het oog op bet ernstige van het feit nl de uitbreiding der veeziekte eene maand gevangenisstraf I De verdediger mr J B D Schenkenberg van Mierop concludeerde op Terachillende I gronden tot ontslag van rechtsvervolging I eerstecs omdat de 7 in bealag genomen runderen niet verdacht waren en volgens de wet van 1870 niet verdacht konden worden verklaard ten tweede omdat art 3bia van het I K B van 1892 voor zoover het verdachte Modetydend liefdevol sag Kyartoa hem aan Am kind 1 Hg kan t is waar aog vgftig jaar leven Ja hij heeft nog tgd genoegt De nacht bedekte de verwoestiDgen van den dag 1 Groene velden bloedige weiden levende monsehen en ontzielde lichamen lagen vrcedsaam in de nachtelijke datsternis naast elkaar het lioht der van Igd tot t d dreunende kanonnen flikkert slechts een oogenblik Tuisohen de Kussisohe bolwerken en de EngeUcben aanvals linie ligt een dubbele aarden wal die de Kusaan tegen het vuur van het Engolsche gesohnt hebben opgeworpen Eene sterke afdeeling der belegeraars naderde in den donkeren nacht zonder eenig gedruisch dez stormwallcu De reusachtige Eyerton en de hoUIhaftige pkWBjongen zyn de aanvoerders Ieder der soldaten weet dat het een bloedig werk zat worden anders zouden ze jaist die aanvoerders niet gekr n hebben Rn ze branden van btrydluat Niemand bemerkt hunne nadertug Na den dag zoo ryk aan moeite en bezwarM slaapt alles op don eersten wal sleobti enkele sohïldvaobts msrcheeren heen en weer i Laat ze naar rechts en links gaan fiuisterm de sanvoerdoTs En nu de bajonet geveld voorwaarts I Ten strgde I Gelijk de leeuw die ieh op zfjti buit werpt b klimt do voorhoede der Engolschen de schansen Bé bajonnetten worden in dep grond gestoken en daarop steunend klauteren zij by den wal op de bovensten op de schouders der volgeuden staande deelen de eerste bajonnetsteken uit aan de Kussisohe schildwachts volgt t i