Goudsche Courant, donderdag 4 oktober 1894

GOUDA aOTTERDAM 10 55 18 08 1S 18 18 61 1 84 S 6S 4 50 11 08 1S 58 4 57 11 08 1 05 6 04 11 18 I IS 5 11 11 S5 1S S8 11 88 1 81 1 44 4 10 5 S0 UOTTKRDA M 0 0 0 D A 8 36 9 46 9 51 10 17 ll iO IS SO 1 45 10 87 1 65 10 84 S OS 10 41 8 09 10 03 10 11 10 47 19 08 18 40 8 16 87 6 59 7 18 8 S9 9 37 11 06 11 18 lHag 6 487 807 438 80 11 9 4 Voorb 6 64 6 16 N d L d6 69 f SS 9 58 Z Z gw6 08 8 81 Bl Kr 6 14 6 S8 10 10 Zti lLl l 56 8 417 48 0 1511 33 11 43 Gnudl 6 30 7 60 8 13 3 18 4 47 5 S8 6 67 7 46 8 38 10 14 Utrraht 6 33 7 60 9 6 87 7 69 10 87 Woerdun 6 58 8 11 6 05 6 45 6 17 8 07 8 56 10 35 Uudcnaler 7 07 8 19 8 60 6 89 8 81 6 85 8 88 9 11 10 58 Gouda 7 S0 8 3 9 4 47 6 S8 7 45 10 14 Amalordan Wp 6 60 i 45 85 9 4S 11 18 Gouda 7 80 8 Een vreeselijke brand heeft Zaterdag gewoed in eene Paryscho te Saint Ooen ge estigde fluikerraffinadery s Ochtends te 5 uren zag een vaker de vlammen uit de vierde verdieping van het gebouw uitslaan Hy waarschuwde onmiddellyk den directeur en al het personeel iu de inrichting De spuiten der fabriek gaven wel spoedig water doch by den omvang dien de brand al dadelyk had gekregen mocht dit weinig baten Te 6 ure stond bet geheele gebouw dat een oppervlakte van 1200 vierkante meter besloeg in lichtelaaie Bet waa een indrukwekkend een aangrypend gezicht die reusachtige vlammenzee zich hoog en hooger en weer hooger voortheflende uit de fabriek die vyf verdiepingen telde Gaandeweg kwamen er stoom en andere brandspuiten aanrukken Te acht uur begon men door aller krachtsinspanning het vaur moester te worden Van alle zyden waadde men ver en diep door het water het suikerwater want de 1 500 000 kilo suiker in de fabriek had zich voor een goed deel daarin opgelost Het gebouw is geheel vernield f e schade wordt op meer dan een millioeu geschat De fabriek telde 950 arbeiders en arbeidsters Gelukkig is er bij dit onheil slechts éeo persoon gekwetst niet ernstig De parlementaire socialist Cohen ia waarschynlyk hy de vechtparty op bet toooeel van Couiitantia met een mes aan het hoofd verwond Aan eenige boeren uit het eiland IJselmonde die gisteren vee en schapen naar de markt aau den Boezemsinget wilden brengen werd de toegang over de Maasbrug geweigerd omdttt de brog niet io den besmetten kring is opgenomen Hadden zy hun vee per boot over de rivier laten brengen dan had niemand hun dit kunnen verhinderen De Duitscbe Doggenclub heeft te Berly n haar eerste tentoonstelling van Duitsohe doggen gehouden Ingezonden waren 145 honden door 102 eiposaoten Behalve uit Berlyn waren er ook inzendingen uit Saksen Anhalt en Wnrtemhnrg en zelfa één uit Nederland De dieren waren verdeeld in klassen volgens kleur geslacht en ouderdom er waren er gestroomd geel grysbluuw zwart en gevlekt De tentoonstelling duurde van Zaterdag tot Maandag jl Directe Spoorwegverbinding mei GOUDA WInlererdienst 1894 05 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcb 8 07 8 18 SODDA DEN BliG Goud 7 80 8 8tt 09 9 87 10 48 1 08 4 57 1 H 1 17 5 08 i se 5 80 1 67 4 85 5 S5 5 OOI D A II TEICHT 10 08 10 18 10 66 18 48 S SS S 6I 11 08 S S7 lO SO 11 17 S 46 8 07 10 51 11 45 1 80 8 06 8 88 O O U U A A M 8 T X R D A M 10 08 10 56 IS ll S 51 11 18 1 MO nmileren beirafi lb ïn Ignrechtett str d met art 21 der wet van 1870 en ten derde omdat art 184 Straiw zeer zeker hier niet toepuselyk ist daar de burgemeester oiet is de ambtenaar met de uitoefening van eenig toezicht belaflt dooh volgena artt 1 en 2 daarmede belast ia de districtsveearts Mooht de rechtbank echter de feiten als strafbaar aannemen zoo zoa I i het O M uietontvan kel k moeten verklaard worden daar de rechtbank dan onbevoegd zonde zgn van de zaak kennis te nemen die volgens art 35 der wet van 1870 tot de competentie den kantonrechters behoort In Terband met de rooraaaude zaak stond nlsnu terecht J P 51 jaAr veeh uder te Onwerschie Volgens de aanklacht zuu deze toen de burgemeester dier gemeente eenige ronderen van L v d H die weigerde zgo rnndvee te verplaatsen of het op te stallen of op te hokken had in beslag genomen en ingevolge advies van den districts veearts plas tsvervanger naar de daarby aangewezen plaats wilde vervoeren opzettelyk dat door den burgemeester ondernomen vervoer hebben belet of belemmerd door op 23 Juli jt met de bedoeling om dat vervoer niet te doen plaats hebben aan een of meerdere hekken die den eenigen weg welke toegang geeft tot dendgk vao beklaagde en de daarachter gelegen weide waarop zich die runderen bevonden te bevestigen een gzeren ketting met hangslot dit te luiten en den sleutel hiervan te behouden en door verder met dezelfde bedoeling op 23 en 24 Juli 11 toen de hargemeester aan hem toegang vroeg door die hekken en ovoi zjjn d ff ten einde de rnudereu alsvoren te verroeren te weigeren hem dien toegang te verstrekken en de hekken te openen Ook deze beklaagde bekende Hy had getteigörd do in beslag genomen runderen van V d H te doen vervoeren over z n land en dgk omdat hij niet hebben wilde met het oog op de veiligheid van zgn eigen vee dat bedoeld Toe dsarover ging Evenals in de vorige zaak werd ook in deze eene maand gevangenisstraf geëiscbt Op dezelfde fjronden als in de vorige zaak zou volgens pleiter ook lu deze een ontalag van reohtsvervolging moeten volgen Pleiter beriep ziob op Terschilleude vonniasen waaruit Tolgt dat er geen wetteiyk vooricbrift bestaat dat den burgemeester toelaat met io beslag genomen vee over den grond van een ander te gaan Pleiter gaf nog een voorbeeld van de consequentie die ia deze zaak is in acht genomen De district veearts decreteerde de 7 runderen als verdacht daar er gevaar bestond dat zy reeds besmet waren na hunne inbeslagname zfjn zg echter weer vrygegeven voor eene som van f140 terwyl vrijgeven alleen volgens art 37 der wet van 1870 kan plaats hebben wanneer er geen gevaar voor besmetting bestaat Derhalve waren de 7 runderen verdacht er bestond gevaar dat zg reeds besmet waren en tegetyk bestond er geen gevaar voor besmetting t Met het oog op al het voorafgaande zag pleiter met vertrouwen de uitspraak der rechtbank tegemoet Uitspraak over 8 dagen Van de bekende barones Burdett Couttfi lie van haar groot vermogen reeds zooveel heeft besteed voor nuttige instellingen en pbilantropiscbe doeleinden komt in de Times c een brief voor die wel verdient geleien te worden Mevr Burdett heeft nnmelyk veertien dagen geleden van den secretaris der xVereaoiging van Huisen decoratieschilders inNoMdWest Londen het volgend scbryven ontvangen MeTrouwU 40 S 47 8 4 0 01 10 t Oi 8 18 il t t 7 Si 7 i 7 8 7 4 7 5S Oeadft 8 80 Uoontreolit Kiguirerkerk OtlwU I Eoltordum 7 i t io i ia I M t atUidaa Oa la Xiniirtrknk Koordnokt 7 46 Zar U 7 4S 8 47 11 01 Bl Kr 7 47 Z Zagw 7 i t tt 11 10 N dL d 8 01 I Toorb 8 07 S 08 U SS iHlga 8 IS 18 0 M 10 07 U S7 Ooadl 5 88 8 40 7 88 8 08 8 8 Oudew 5 50 t C4 Wowdes 5 e 7 08 8 1S i Utnokt 8 18 7 S8 8 88 8 41 8 S1 a io Goudt 8 40 7 r Ik heb de opdracht gekregen u kennis te geven dat hedenavond een aanklacht is ingediend donr twee leden van bovengenoemde vereeniging omdat de atalknechts in uw dienat worden gebezigd om de stallen te Brookfield te verven nadat zy hun gewoon work als stalknecbtH hebben Terrioht Zg doeld n ons mede dat zy dit werk voor extra loon verrichten Tegelykertyd zyn er bekwame scfailders buiten werk in en buiten de vereeniging die bly zonden zyn met een karweitje Vertrouwende dat n deie zuU begunstigen blyf ik met achting enz Mevroow Burdett Contts heeft hierop geantwoord dat niet zy maar haar man eigenaar is vnn de bedoelde stallen en dat die geheet onder zyn beheer staan Persoonlyk staat zy dus bniten de zaak Maar dan gaat zy aldua vooit Uw brief ii echter zóó zonderling van vorm en ilunkt my wat de strekking betreft zoozeer in airyd met de ware belangen der werklieden dat ik de gelegenheid gebruik om enkele opmerldngen te maken De taal heeft veel van bet gebiedende van een politierechter en de inlichtingeo schijnen te zyn verkregen door een stelsel van spionneeren over eens andermans zaken maar hoofdzaak acht ik de strekking en den geest van uw brief a De feiten naar ray by onderzoek ia gebleken zyn juist De stalkuechts waren bereid en geneigd iets boven hun loon te verdienen na bet eindigen van hnn gewone dagtaak welke in dit jaargetyde lichter is en niet hun vollen werktyd in beslag neemt Zy wilden aldus iets op zy l gen roor een kwaden dag in plaats van hnn vryen tyd in luiheid door te brengen en tevens nuttige kennis opdoen die hun te stade kan komen ïn hnn verder leven als zy gebruik maken van hnn ontwijfelbaar recht om hun toestand t verbeteren of te veranderen Daarop komt das de aan klacht neder die tegen ben is ingediend Dat gy of uw vereeniging als gy namens haar schrijft u aanmatigt als rechter op te treden over andere arbeidera buiten uw vak en hen tracht te verhinderen in de uitoefening Van pryze DS waardige arbeidzaamheid en in hnn streven om bun toestand te verbeteren door al zulken arbeid als zy gaarne op zich nemen en bly zyn te vinden dat dunkt mji monsterachtige en onduldbare onderdrukking Hec zou lederen arbeider en iedere arbeidster hier te lande versteken van het recht om vooruit te komen door eigen volharding en ben berooven van t geen de goede oude radicale beginselen waaraan ik ben opgevoed my hebben geleerd myn geheele leven door lief te hebben bet aangeboren recht van persoonlijke vryheid onder de wet dat in iederen Engelschman vastzit en noch door den Vorst noch door een gewoon burger kan worden vervreemd ïk vraag verschooning als ik my watkraa oitdruk Het vak dat gy vertegeuwoordigtj heett heelwat werk uit myn handen outvan gen ik bon ook niet ongevoelig voor de nooden van degenen die nu buiten werk zy i zoo in dat vak als in zooveel andere en ik hoor met groot leedwezen dat velen uwer valcgenooten iu dien toestnnd verkeeren Bet ligt echter voor de hand dat by gebrek aan werk in eenig vak het logiach gevolg van uw bewering zou zyn dat r1 de beoefenaars van dat vak tot volslagen of gedeeltelyke werkloosheid worden gedoemd daar hun immers wordt verboden een ander soort van karweitje aan te nemen om in hun behoefte en die van hun gezin te vooralen Uw vereeniging is wellicht gerechtigd op grond van de gemeensohappelyke toestemming van hare leden voorschriften en bepalingen te maken in eigen kring en ik begryp dat het voor de hand ligt dat menschen van hetzelfde vak elkaar zooveel mogelyk helpen Maar als gy dit uitstrekt buiten uwe vereeniging zoo ver als uit uw brief volgt dan brengt gy een slag toe aan de persoonlyke vryheid en aau eerlyken arbeid en bouwt gy een oueogelsch stelsel op waarover ik uw brief beantwoordend niet mag nalaten n myn gevoelen dnidelyk te zeggen Is een groote oorlog te wachten 7 47 Onder bovenstaande titel maakt do DeDtsche Revue € een zeer belangwekkend artikel openbaar van Gerraanicus € een schrijver tegenwoordig beslist door groote en snelle slagen Twee nederlagen in de Middellandse be Zee zouden Eogeiand s macht daar breken zyn gez in Egypte omverwerpen zyn handel met de Middellandsche Zeehavens dl 54 000 000 per jaar en door het Sue kanaal dl 60 000 000 per jaar te niet deen Het if oumogelyk te voorzien ot de oorlog tusschen China en Japan tot zoo verreikende gevolgen zal leiden Het voorloopig succes van Japan dat voor den oorlog gereed waf acht de schryver niet beslissend want China heeft een onuitputtelyken voorraad menschen Waarschijnlyk zullen de Europeeache mogendbeden tusscheabélde komen als beide tegenstandera uitgeput zyn Rusland hetft officieus verklaard dat het niet dulden zal dat Jap ui op Korea vasten voet kj ygt en dat het zal trachten een ysfrye haven te krygen mnar dan komen ook de belangen van Engeland in het spel dat niet toelaten kan dat de Rnssen zich op Korea vestigen die blykbsar goed op de hoogte is van den politiekeu toestand vau Europa Liet artikel begint met een overzicht der betrekkingen van Fraukryk met de andere mogendheden De scfaryver hecht niet veel waarde aan de Fransch EuKsisehe verbroedering en gelooft niet dat Frankryk Duitschland zou aanvallen zonder een verbond aangegaan te hebben met een groote mogendheid terwyl Duitschland geen oorlog zal aangaan die al eindigt hy met een overwinning verpletterende opofferingen zou kostea Om het verkrygen van meer Fransch grondgebied kan bet Duitschland niet te doen zyn daar het zoofilf Bismarck gezegd heeit slechts wenscht te behouden wat het heeft Een aanval van Frankryk op Engeland acht Germanjcus eer mogelyk De iigelschen zyn in Frankryk op het oogenblik meer gebaat dan de Duitschers en zelfs meer duu de Italianen De Franrchen kunnen de bezetting van Egypte niet vergeven en k agen allyd d t Engeland hen overal tegenwerkt in hunne pogingen om hun koloniaal gebied te vergrooten Wel wil schryver niet zeggen dat de mannen die nu te Pary=i de macht in banden hebben geneigd zyn tot een oorlog met Engeland maar de stap van beleedigende uitingen in het opttubaar tot een werkelyke botsing is dikwyis verre van groot en geen oorlog zou in Frankryk zoo populair zyn vooral daar er veel kans btjstiiat op een overwinning De schryver acht de bewapening der Franachen beclist beter dan die der Engelscheu en wyst op de gevaarlyke positie waarin Engeland zou komen ats het een vy ndige mogendheid zou gelnkken den invoer van levensmiddelen te beletten en den handel te verlammen een taak waarvoor de vlugge Frauscbe en Russische kruisers ten volle berekend zyn GermanicuB is er van overtuigd dat by een oorlog tusschen Frankryk en Engeland dat laatste land alleen 7al taan zooder bondgenoot terwijl het zeer mogelyk is dat Rusland Frankryk by zal staan Uurfland heeft geen aanval van Duitschland noch van Oosteoryk te duchten tenzy het in Runienië ol Bulgarye gewelddadig optreedt of de hund naar Kouatantinopel uitstrekt Eu het zal noch het een noeb het ander doen Rusland is niet gereed voor oen grooten oorlog Slecht een derde deel van zyn leger is met het kleiu kalibergeweer gewapend en de overige tweederden zullen niet voor het eind vau 1896 van dit wapen voorzien zyn De Russische soldaat is dapper maar de administratie is slecht en de officieren zyn onbekwaam En dan ia de financieele toestand zeer ongunstig leder jaar blykt dat de inkomsten tu hoog en do uitgaven te laag zyn geschat Reeds andere redenen behalve nog om zyn vredelievende gezindheid is de czaar afkeerig van een oorlog Bovendien vertrouwt hy niet meer geheel en al op zich zelf sinds zijn Bulgaarsche staatkunde mislukt is Mattheus N te Winschoten verdacht vau in den nacht van Donderdag op Vryda jl met een revolver op den marechaussee Jansen te hebben geschoten en sedert Vrydagmorgen jl te dier zake vertoevende in het arrestautenlokaal der kazerne der marechaussee is hedenavond wederom op vrye voeten gasteld N moet hebben verklaard gedurende zynverblyf in de kazerne aan ergo mishandelingen van de zyde der gewapendo macht te hebben bloot gestaan Hy beeft eeae klacht gedaan by den officier van justitie Deze overwegingen zyu van weinig belang voor h t geval Rualaud Frankryk wil helpen Rusland kan Engeland in Azië bedreigen De toestand in Indië acht G ver van stabiel en hy kan govuartyk worden indien EugeInnds tegenstanders door Rusland aangemoedigd worden Aan het eind van het artikel komt de schryver tot de slotsom dat een groote oorlog der mogendheden van bet vasteland onder elkander zeer onwaarscbynlyk blykt te zyn en misschien alleen kan voortvloeien uit voorvallen die nu nog niet te voorzien zyn Maar een oorlog tussohen Frankryk en Rusland aan de eene en Engeland aan de andere yde schynt wel niet dreigend of waarschynlyk te zyn maar is toch mogelyk nu er inderdaad een botsing van belangen tusschen beide partyen bestaan en Frankryk en Rusland de grootste kans op een overwinning hebben Wel verklaarde DiaraeÜ in 1875 dat Engelands hulpbronnen om zoo te zeggen onnitpnttelyk zyn maar de vrai is of het den tyd zal hebben ze te gebruiken en deze vraag moet om de bovengenoemde redenen ontkennend worden beantwoord Do oorlogen worden 6 S6 8 08 6 10 8 17 6 SA 8 0 7 10 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 ll OS u io 7 30 6 48 B 03 4 46 4 BB fi OS 5 09 6 16 10 1 80 7 07 7 17 7 S4 7 81 7 87 8 10 9 41 9 fiÜ t 0 18 8 80 lo oe S 48 B ftl 4 40 3 10 4 0 DEN H A A 0 8 S0 9 SS 9 46 lÜ lS 11 8818 16 1 88 3 16 8 46 3 48 4 16 4 48 5 17 7 8 0 M 4 48 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 7 08 7 11 7 80 7 86 7 81 10 18 B ll 10 10 80 1 68 5 10 86 u 10 41 8 09 B 09 9 68 10 16 10 68 18 0818 46 8 30 M6 8 18 4 18 4 48 6 80 6 47 7 42 8 86 10 10 UTHECH T GO U D A 9 68 11 84 18 08 18 60 S 10 S0 3 68 4 48 6 80 6 86 8 09 S fiO 8 69 10 84 10 16 ll GU 18 86 8 48 4 16 6 47 r v 9 119 8410 61 10 84 o 4 84 p w t 9 19 11 07 10 00 11 i 9 84 10 87 18 06 1 88 8 60 4 37 6 80 7 06 8 41 9 38 AUSTEKDi U G O U D A 8 16 9 66 11 11 11 80 S 6K 4 86 4 88 7 B0 9 04 10 44 18 16 11 48 MO 1 0 1 18 9 98 Iets voor boeren die met hun tyd meegaan Een groot beswaar voor den landbouwer ia het dat 8 zomers de paarden ia de weide loo f eu dikwyis meer dan een half aur van huis en landbouwer te Beest die tevens goed wieU rgder is ging daarom op zyn stalen ros zyn ander paard uit de weide halen en bond dit vast achter het rywiel Met eenige moeite ging t best maar nog beter ging t toen una boerke het paard vóór de velocipede zette Kerst in fctap toen in korten draf ging t allengs sneller en nu kan men het merkwaardig veracfaynsel zien dat de ryder op deviets gezeten bet stuur in de rechterhand met de linkerhand den ouden bruine regeert en zich heet kalm naar huis laat ryden t Is waarlyk een aardig idee om het paard zoo te dresseeren en zeer zeker is teen goed middel om by t halen en brengen van paarden naar de weide veel tyd te beeparen Nws Acht dagen geleden ontving iemand te Utrecht vyf eenden uit Friesland Denkende dat zy gekortwiekt waren liet hy ze vry loopen Den volgenden morgen naren zy verdwenen en vyf dagen later kreeg hij tyding da een van de dieren weer op zyn oude plaats in Friesland was teruggekomen Die eend is nu eens een ware i canard De gemeenteraad van Arnhem nam met 18 tegen 6 atemmen het voorstel van den wethouder Everts aan om het landgoed Warnaboruc uit de hand te koopen van den heer W F Pieck 93 hectaren ann den Amaterdamschen weg voor f 130 000 pi us 6 pCt alzoo f 137 800 Dit terrein o a de villa Klein Warnsborn de boerdery Hoog Erfen de uitspanning Wurnsborn omvattende brengt thans f 6017 aan pacht op Bloedige daad onder knapen Twee broeders te Stettin jongens van 11 en 12 jaren gingen in het veld om een vlieger op te laten Daar er te weinig wind was gaven zy dit voornemen op en gingen o een zandhoop spelen Een jongen vau 15 jaar wilde met hen meespelen maar de hroeders weigerden waarop eerstgenoemde met steenen naar heii begon te werpen Eensklaps haalde hy een revolver te voorichyn en vuorde op de broeders Do jongste kon zyn hroeder nog toeroepen O ik ben getroffen I en viel toen dood neer De ongekwetste wilde den vluchtenden misdadiger verTolgCD maar deze keerde zich om en dreigde hem eveneens met het vuurwapen De dader is gevlucht en men is er nog niet in geslaagd hem te vatten Op een marechaussee geschoten Zondag hebbeu de burgemeester van Winschoten en de officier van justitie op de ilaats waar een schot werd gelost opden marechaossee Jansen een onderzoek ingesteld Niets by zondere kwam er aau het licht De revolver ÏB nog niet gevonden en van een kogel is geen poor te ontdekken De verdachte een handelfTüiziger zit nog gevangen Hy zegt van niets te weten Direct nadat het schot viel werd hy gevisiteerd doch men vond geen revolver of pistool Vandaar het onderzoek aan den Stationsweg bovenbedoeld Vyf personen die in het café Beifóvue zaten hebben geen schot gehoord Jansen zelf eo de keer G De Vries zyn de eenigen die het hoorden Zy beweren dat de aangehoudene de eenige persoon was die zich in hun onmiddellyke nabyheid bevond Toen de kogel Jansen langs de ooren suisde greep hy onmiddellyk den man by den kraag t Is onbegrypelijk hoe de dader het schietwerktuig heeft kunnen veiwyderen zouder dat het opgemerkt werd BaiteDlaodsch Overzicht Te Peking neemt de vyandige stemming tegen de vreemdelingen toe zoodat de overheid met moeite het uitbreken van rnatverstoringen verhindert Toongevende Ohineezen te Peking vreezen dat ingeval de Japanners op de stad aanrukken deze zal worden ingenomen daar tengevolge van ontevredenheid over het bestaande bewind de soldaten niet te vertrouwen zijn De afkondiging der bekroningen van exposanten had gisteren in de feestzalen der Antwerpsche tentoonstelling plaats in tegenwoordigheid van den Koning omringd door de ministers het dlplomatenkorps het personeel der geuotschappen leden van Senaat en Kamer benevens bnrgerlyke en militaire overheden Ongeveer 10 000 personen woonden de plechtigheid by De Koning werd zeer tpegejuioht Het totaal der exposanten van alle landen bedroeg 12 000 Daarvan verkregea er 401 r te pryzen 812 eere dipIoma s 1813 gou2238 zilveren 1671 bronzen medailles en 870 eervolle vermeldingen Vóór schoone kunsten ontvingen Duitschland eu Holland de meeste pryzan Van de 386 Nederlandsche exposanten ontvingen er 12 groote pryzen 14 eeredip oma s 81 gonden 102 zilveren 73 bronzen medaille en 27 eervolle vermeldingen Als men da clericale bladen in België moet gelooven heeft hun party de overwinning reeds behaald Of alle clericalen echter zoo gerust op die overwinning zyn is nog de vraag Het lykt wel heel waaraohynlyk dat de liberaleu hun tegenstanders voorloopig niet uït den zadel lichten maar men moet ditmaal rekenen met een onbekende omdat de komende verkiezingen de eersta zijn onder het nieuwe stelsel Dat de bondgenootschappen tusschen de liberalen en de socialisten op vele plaatsen niet tot stand zyn gekomen is zeker een voorbeeld voor de clericalen maar toch is het de vraag of het de liberalen by voorbeeld iu Brussel niat zal gelukken hun tegenstanders te kloppen In de geheele Vlaamscbe provinciën het bolwerk der katholieken is ook niet alles geheel tuiveir Over de kracht der socialisten is weinig of niets te zeggen De verkiezingsstrijd in het algemeen levert het gewone schouwspel partyen die elkaar verdacht pogen te maken en zichzelf als de deugd in eigen persoon voorstellen die heilige middelen zooals de Vlaamsche taal misbruiken voor onedele doeleinden die elkaar in onoprechtheid en moedwillig verkeer begrypen van de bedoelingen van den tegenstander vaak al heel weinig toegeven De groote belangen die op het spel staan worden verduisterd door den dikken nevel der partyzucht der verkiezipgspraktyken en der blinde woede tegen andersdonkendcïn Het is waar we zien de gebeurtenissen alleen door den bril der couranten die ons enkel het onverkwikkelykste van den stryd vertoonen de scheldpartijen eu het geschreeuw niet de kalme redeneeringen en de eerlyke bedoelingen die een groot gedeelte der kiezers leide zullen by hun keuze We achten het waarschynlyk dat de clericalen zullen zegevieren maar een beschouwing over nog meer nadere byzonderheden vinden we onnoodig en ondienstig In de Salie Wagramc te Parys wordt een Internationaal congres van Spoorwegbeambten reopeud waaraan gedelegeerden uit Frankryk Engeland Nederland Oostenryk Zwitserland Italië Spanje en Portugal zullen deelnemen maar niet uit België en Duitschland waar de spoorwegen onder stastsbeheer staan Behalve over een algemeene werkstaking en over natioualisatie der spoorwegen zat ook beraadslaagd worden over een viertal voorstellen onderscheideolyk door Nederlandsche Zwitsersche Italiaansche en Spaansche gedelegeerden ingediend Io het stichten van een algemeeoe bondskas 2o invoering van den achtuorschen werkdag met een wekelykschen rustdag en geen goederenvervoer op Zondag 3o verhooging van salar s en afschafiBng van premiëu voor machiiüsten en 4o opklimmend salaris naar leeftyd met verhooging om d vyf jaar en pensioen na 20 jarigen dienst Zaterdagnacht en Zondagmorgen hebben io Berlyn een aantal militaire arrestatiën plaats gehad die meer sensntie wekten wegens de manier waarop dan wegens de misdrijven waarom zy werden verricht Te middernacht verscheen het tweede batailloD van het 4de regiment der garde met geladen geweer voor het gebouw der pyrotechnische hoofdschool in het noorden der stad Toen werden 180 mau uit het bed gehaald en gevangen genomen Des ochtends tegen 4 ura ontstond vóór het gebouw nieuwe levendigheid Een eskadron van het tweede garderegiment der ulanen kwam aanr den omsiogfdde het gebouw en toen werden er nóg 20 man uit het led gehaald en gevangen genomen In den voormiddag volgden aldaar weer eenige arrestatiën zoodat de school nu half ontvolkt 18 De arrestanten werden onder scherp escorte met een buitangewonen spoortrein naar de vesting Maagdenburg overgebracht Wat hadden ze gedaan Eerst heette het dat er sprake was van socialistische voelingen ouder hen maar dat ia onjuist gebleken Men had hier te doen met een niet politieke in subordinatie Ziehier wat er gebeurd is In de genoemde school worden onderofficieren uit verschillepde legerkorpsen meest personen die reeds 6 ik 8 jaar hebben gediend tot opperpyrotechnisten opgeleid omdat zjj rèeda zekeren leeftyd bereikt en zekere ontwikkeling verkregen hebben Er was hun tot nog toe meer vryheid gelaten dan anders by militairen gebruikelyk is en het kwam wel eens voor dat die vryheid in ongebondenheid oversloeg en de superieuren er last van hadden Toen er nu eenige dagen geleden een nieuwe commandant kwam aan het hoofd der school begon die een strenge tucht in te voeren en de vryheden te beperken wat kwaad bloed zette Het bleef eerst by grappen en kwinkslagen maar weldra kwam het tot ernstige plagerijen tegen de wachthebbende officieren Verscheidene waarschuwingen van den bevel voeren den majoor en directeur der school Von Stetten bleven vruchteloos Zaterdagavond kwam het tot een uitbarsting toen de majoor om elf nur een aantal onderofficieren aan een verboden drinkgelag verraste en met getrokken sabel tusscbenbeide trad De aangeschoten boos geworden Heden maakten een hevig kabaal maar zonder dat het tot mishandeling kwam Von Stetten waarBohuwde terstond den miniiter van oorlog en deze verzocht telegrafisch de toestemming van den keizer om dadelyk alle verdachten naar Maagdenburg over te brengen waar een betere gelegenheid bestaat tot voorloopige hechtenis dan te Berlyn Nadat die tontemming verkregen was volgde op de reeds vermelde wyze de gevangenneming van ongeveer de helft der leerlingen uit de school Ze waren gerecruteerd uit de beste onderofficieren der artillerie uit alle legeroorpsQu En om by de school te worden geplaatst moeten zy de beste getoigenissou van han regimen taco m mandanten overleggen Van elk regiment worden er jaarlyks maar weinigen hiertoe aangewezen en daarvan worden gewoonlyk nog eenigen tyd wegena ontoereikende kennis teraggezonden t Gold hier alzoo een keurcorps waarin de insubordinatie voorviel Men kan wel verwachten dat de belhamels die er zich aan schuldig maakten streng gestraft zullen wordeu want voorul in Pruisen valt met de militaire tucht niet te gekscheren Op het misdryf waarvan ze beschuldigd zyn tast een gevangenisstraf vnn vyf jaren By de verkiezingen voor de arbeidsraden te Berlyn die volgens de wet van 1890 voor de helft uit werkgevers voor de helft uit arbeidera moeten bestaan zyn de sociaal democraten zoo yverig in de weer geweest d t in drie districten sociaal democraten als vertegen enwoordigers der werkgevers gekozen zynn een dezer distrieten stonden op de lyst der werkgevers 208 kiezers waarvan 100 sociaaldemocraten waren Van hunne tegenstanders iitemden 33 niet mede zoodat de soc dem met 100 tegen 75 stemmen wonnen Evenzoo ging höt in het tweede district Iu hefc derde schuift het hoofdcomité de schuld op den vorkiezingsagent die na 3 maanden niets uitgevoerd te hebben voor zyn mandaat bedankte zoodat aan den vooravond der verkiezing de tegenparty nog niet eens candi daten had gesteld Hier wonnen de sociaaldemocraten met 103 tegen 30 stemmen Er zyn te Berlyn 93 000 kiesrechtigdo werkgeverü van wie in het eerste jaar slechts 2100 stemden Dit jaar Heten zich ondanks den yver van het hoofdcomité niet meer dan 6804 op de lyilen inschryven Het schyot dat de fabrikanten en andere industrieelen de beteekeuis niet inzien van de arbeidsraden die de socialisten blykbaar beschouwen als welkome ladders en trappen om omhoog te komen GEVONDEN VOORWERPEN Lyst van gedeponeerde en niet afgehaalde voorwerpen gedurende de maand September 1894 1 bfljonetschede 1 onderstuk van een oorbel 1 pr wollen konsen 1 geel lederen ceinture wagenscbroef 1 apoormandje 1 boekendrager R C kerkboeken 1 Fransch leerboek 1 lorignet 2 duimstokken 1 gouden oorbel 1 onderstuk van een gouden oorbel 1 pantoffel 1 stuk leer waaraan 2 sleutels 1 boek Degoedkoope advocaat c De gevonden voorwerpen in de maand April 1894 niet door de verliezers afgehaald zyn ter dispositie van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van H 1 s mollens GOUDA den 2 October 1894 De Commissaris van politie W N VAN GARDEttEN Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 3 October 1894 De volgende personen zyn veroordeeld wegens Overtreding verordening op bierhuizen enz te Gouda C R te Gooda tot f 1 of 2 dagen hechtenis A üv h V G E te Geuda tot f 10 of 3 dagen hechtenis Vischwet overtreding M G W G en 8 R te Gouda ieder tot f 5 of 3 dagen hechtenis P B L B en P B Jr allen te Waddings veen No 1 en 2 tot f 3 of 3 dagen hechtenis No 3 vrygesproken Overtreding Prov Reglement J J K te Nieuwerkerk a d IJsel tot f 1 of 1 dag hechtenis W V D te Zwammerdam tot f 0 50 of 1 di hechtenis Overtreding Verordening Stoomraart A B te Oude Wetering A v D te Zie rikzee J B zonder bekende woonplaats en K V H te Leimaideo ieder tot f 10 of 5 dagen hechtenis Overtreding Strafwet M V G eu T K te Zevenhuizen iader tot f 1 of 2 dagen hechtenis Overtreding Strafwet en Politie Verorden ing van Gouda N L te Gouda tot f 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap by Iste herhaling J A R te Gouda tot f 3 of 3 dagen hech tenia Openbaro dronkenaohap bij 2do herhftling F H te Gouda tot heohtenisstraf van aMi week Openbare dronkansohap bg 3de herbaling op 2 verschillende tydstippen J S te Gouda tot 6 weken heohtenisstraf Openbare dronkenschap by 4de herhaling P v W te Gouda tot 4 weken hechtenisstraf eu opzendiog naar een werkinrichting O S te Gouda tot 6 weken bechtenisatraf Op9nhure 4ronkenachap by 9de herhaling T V d H te Gouda tot drie weken hech tenisstraf Openbare dronkenschap op twee veracbilleB tijdstippen E M te Waddiogsreen tot f 4 of 4 dagen hechtenis Openbare dronkesfeohap J P te Gouda thans gedetineerd te Rotterdam tot f 2 of 2 dagen hechtenis C J V W te Boskoop tot f 1 of 2 dagen hechten ia P de H te Ouderkerk a d IJsel tot f 3 of 3 dagen hechtenis SPECIALITEIT IN PARAPLVIES SAALVFAnAFLVlSa van af ITB A van OS Az S 73 73 Beurs van Amsterdam S OOTOBBR Vor kra lOt 101 n i T V 14 74 98 6 10 Vi 64 16 17 109 66 alotkoare ly 109 79 79 88 40 loo loo v 40 100 91 44 608 101 78 10 6U i 180 88 88 lOJl 101 188 98 6 88 104 lOO I 198 186 104 47 48 M a 184 100 l 78 104 10 lOI io v 66 8 98 lOl l lOlV 140 188 11 U i 93 BS Vl mm 18 1 lolVi 101 77 notj 108 mm 89 m 8 19 W l 171 108 10 108 108 i t 117 110 94 m iV 106 tiiuiiUMD Cart Ked W 8 dit dito dito 1 dito dito dito 81 HoNOU Obl Ooudl 1811 88 4 talii IniolirijnDK 186S 81 6 OoBTlli Obl in p pior 1808 t dito in zilver 1866 6 PoRTUoiL Oblig met tioket 8 dito dito 8 amuHD Ubl Ooit i awi i dito Oeeoni 1860 4 ditobijBotbi l86 4 dito bü Hope 1831 90 4 dito Id goud ieea 1688 6 dito dito dito 1884 5 Sfakji Farp 1 lohuld 1661 4 Tduiu Oepr OanT leen 1880 4 Öeo leeeing lerie D Geo leeniDK eerie C 2upAl nn Beo T obl ISti 6 Mllloo Obl Buit Soh 1890 6 Vbnszdbla Obl 4 oobep 1661 AllSTUSUl Obligetien 1881 6 aoTTlBSlK Sted leon 1886 9 Htv N J fr Hecdfller und A endfb Teb liy OertMeMea Duii MaetBoh ppu dito Aruh ilypotheekb peodbr 4 Cult Mij der Voretenl eend Or Hypotbeekb peudbr 4 Nederlendeohe benk und Ned Hendelmiataoh dito K W k Pao Hyp b pendbr 6 Rott Hypotkeekb pendbr 4 Utr Hypotbeakb dito 4 OoaTINl Óoet Hong benk eend RusL Hypotbeekbaok pendb 4 Amiuu Squit bypotb pendb 8 Ueiw li O Fr lien eert 6 NiD HoU Ii Spoorkr Ug eend Hij lot Eipl r 81 8pw eend Ked Ind Bpoorwegm eend Ked Zuid Afrik Spm eend 6 dito dito dito 1691 dito 8 TUJi 8poorvl 1687 89 A Iobl t Zuid Ilal 8p mn L H obl 8 PoLlN Wirecheu Wmnen e nd 4 RoeL Or Buee Bpw Mg eend 6 Belliecbe dito eend Futowe dito eend IwenR Dombr dito eend 6 Knrik Cli A o r 8p ke eend 8 LoBOWo Sewaat Sp Uij oblig 6 Orel Vitebik dito oblig 8 ZiidWoit dito eend 8 dito dito oblig 4 Aluuu CenL Peo Bp Mij obl 8 Ohio k Nortb W pr C T eend dito dito Win St Fatar oU 7 üenrer fc Rio Gr Spm oart v e Illinois Ceatrel obl in goud 4 Louiiv k NeekrilleCart eend Uaxico N Spir Uy lahyp o O Sliee Keneee r 4 pot pref eend N Tork Onterio fc Weet eend dito Fenne Ohio oblig 6 Oregon Celif Ie hyp in goud 6 8t Peul Hinn fc Uenit obl 7 Un Peo Hoofdliin oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 C M DA Cen South Cert eend ViH O Bellir k NaT Io h d o O Anelerd Omnibne Hy eend Botlerd Tremweg Maati eend Nij Sted Amsterdem eend 8 Sted Rotterdam eend 6 Bklsii Sted ADtwerpenl887 8 8led Bnieeel 1886 S l HoNO Theiae Regullr Gesetlioh 4 OoeTBNR Steeteleaning 1860 S K COoet B Cr 1860 8 8uwl Sted Uedrid 8 1888 Ver Nll Bei Hyp 8pobl eert 4