Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1894

No 6473 Viydag 5 Oct fbër 1894 33ste Jaargang JSÏ0S wiSBRUN LLIFFMANN ff 4 mmm hoirmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t0i 3 OTJID A r o TV iIVGEl de Nouveautés Fluweelen en Zijden Stoffen alsmede PASSEMENTERIEEN KANTEN KNOOPEN VEERENBONT enz GEOOTEKEÏÏZE PELTEEIJEN MOFFEN BOAS EEAGEN EN MUTSEN Groote Sorteering i Corsets Handschoenen Kousen De uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote litters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ttQ wm Astrakans Doeken Voiles enz enz B M K M S D L A G XI P M IJ Z JS S f s Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BAXAVIBB kapt J SAUER en UOLLAXD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 1 te Rotterdam De Stoomschepen losBen te Brewersquay de markt van Boter len Kaas te Iionden Pnfeilbaar Middel SAe Staats loterij Sa Kluu TreVkmg nn WosMilag S Oot 1894 No 8M1 100 000 No 168SI 60 000 No 116 ƒ 1000 No 8660 7 18 en 164 1 400 No 1815 S886 7817 8647 9188 en 10761 00 No 8 1 4866 7856 8976 10638 10699 1J870 16907 n 17887 100 ADVERTENTlBnr Onbeheerde nalatenschap I yao ACHTHOVËN Oproeping ingevolge art 1174 B W Degenen die rermeenen recht te hebben om 1 erigenaam op te treden in de nalatenschap Taniets te rorderen hebben ran of rerschuldigd zijn aan MARU AGNES rm ACBTBOVBN in leren ongehuwd en zonder beroep gedomicilieerd geweest te Hmttncht en ab intestato orerleden te Panheel gemeente Ueel den 27 Febmari 1894 Dochter ran beiden wyien de eohteUeden ETEBARDDS PSTBUB 11 ACHTHOVEN en JOHANNA CORNELIA SCHOUTEN gelieren daarvan opgave ie doen ten Kantore van den door de Arron diiwmeutaBechtba k te otteriiiivi benoemden curator Mr U M SCHIM tas dkk LOEFP Advocaat en Procureur te Oouda Kleiweg Mo 23 AI die ieta te vorderen hebben van of verschuldigd agn aan de nalatenschap van den Heer KRIJN JONKER overleden te fiouda den 17 September 1894 worden verzocht daarvan opgaaf f betaling te doen voor 25 OCTOBER 1894 ten kantore van den Notaris H GROENENDAAL te tiouda Pro Dn Eerste Aankondiging Bg vonnis der Arrondisaements Recbtbank ie Boittrdam van den 28 Mei 1894 is het huwelgk tosscheu CORNELIS JACOBUS vin HOF WEGEN koopman wonende te Goudaeu MARBIGJE viH DSB VOORDEN wonende te Gouda doch verbiyvende te Dil t verklaard door echtscheiding ontbonden De Procureur van den eischer Mr M M SCHIM va dsb LOEFF Pro Deo Bg vonnis der Arrondissements Recbtbank te Rotterdam van 29 September 1894 is A H GBOSNEVELD Azh koopman wonende a d Kattensingel te Gouda in staat van faüliaêtment verklaard met ingang van 24 September 1894 zgnda de dag der inlevering Tan het Terzoekschrift Tot Reohter Commissaris ii benoemd de Edel Achtbare Heer Mr H L LIN DAAL JACOBS Rechter in Toormelde Rechtbank en tot curator de ondergeteekende De eerste vergadering tot verificatie van schuldvorderingen tal krachtens beschikking Tan den Edel Achtbaren Heer Bechter Commissaris worden gehouden op MAANDAG 29 OCTOBEB 1894 des Toormiddags ten 10 ure in een der lokalen van het Gerechtsgebouw te Rotttrdam aan het Haagsche Veer De Curator Mr M M SCHIM van du LOKFF STOOMBOOTDIENST DE iJSEV geregelde Taart tusachen GOV DA en SOTtJERDAia sedert 14 APRIL 1840 WINTERDIENST van af 1 OCTOBEB alle werkdagen Tan GOUDA 7 uur t m en 3 num m van BOTTEBDAM 11 uur v m en 2 uur n m Bovendien op MAANDAG en DISSDAG een EXTBADIBNST van GOUDA des morgens 5 uur A K VAN DEB GARDEN DIRBCTKUB Ooodt Saslpandruk vsnA Biimmia h Zoo Mevrouw M ARTE VS ie Wegraven vraagt met 1 NOVEMBER eene DIENSTBODE goed kunnende koken en van goede getuigen voorzien tot Mut van l Algfemeen COMMISSARISSEN znUen zitting houden tot inscbryving der Lezera in bet lokaal der Werkvereeniging op ZATERDAG den Oden OCTOBER e k des middags van half één tot half twee Slechts zg die den leeft d van 15 jaren bereikt hebben en door een lid ran het Departement schrifteiyk worden aanbevolen worden als lezera toegelaten Ieder lezer ia verplicht zich tegen betaling van 5 Ct van een Catalogns te voorzien Namens de Commitsari sen J H VA DBE VOORT Secretaris STEENKOLEN Aangekomen de Lading waaruit vry tot 70 Cent per H L kontant zonder korting vrg in hnis afleveren Echte Belgische Anthracit Nootjes De minst aanslaande brandstof voor Vnlkacbels f 1 40 per H L KanlBor TURFMARKT H 101 Gouda 3 October 1894 BESTELLINGEN worden tgdig ingewacht om voor eene geregelde uiteoering te knnnen zorgen LOJ BOK A 1 DONDERDAGAVOND ten 8 ure Godsdienstoefening ten roordeele der nagelaten betrekkingen van de gesneavelden in JSederl Ind en Lombok ia bet lokaal Tot Hul dis Volx8 Peperstraat Spreker de Heer P v WOERDEN van Rotterdam iMELIANTHE Superior Borst llonig Ëxtract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gonden Medaille BOLS WARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aaugeuaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kiqderen nemen het gaarne in Mag iu geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beate middel der wereld II van Schaik Co Machinale Fabriek DE BÜNIGBLOEM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrggbaar bij P H A WOLFF Drogist Markt Gouda mm SETBAASB Voor eene oude Binnenlandsche Branduerxekering MaatachappIJi met afdeeling jaar maand en weekpremiën worden op alle flinke plaatsen ijverige GEVRAAGD tegen flinke provisie Franco brieven onder No 2348 aan het Bureau van dit Blad FEANSCHE STOOMVEEYEEU Ckemisclie WasscheriJ VAN II PI E HEIMKIt 19 Kruiskade Rotterdam Gebrevdteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heeren en DameBgarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluchemantels veeren bont eoz Go ynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd r Binnen enkele dagen in Loaaing verwacht eene Lading puike grove im zmmE EN OUITSCHE GAS COKES Belgische en Engelsche nthracit Nootjes 1 40 per H L S Oct 94 TurfHngel P 80 Een ware Schkt voor de ongeli ige slacbtofiérs der Zelfbevlokking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAItli Hollandsche uitgave met 27 afb Próa 2 golden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt iaariyka duizend van een zekeren dood Te verkregen by hfitVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland W J BLITS HON BLITS Nieun endijk 241 Eersie huis v d Dam A MSTERDA M Tandarts Lion Blitz TE CONSÜLTEEREN Maandags Woensdags ea Vrijdags y a 10 tot S uren Markt 154 tiouda Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJiX onder Redactie der beste KathLetterknndigen Maandelgks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomans Novellen Hlstorisehe Verhalen Po xis AUerlei Baadsels Logogrief Bebus en enx voor den zeer lagen prgs van èS CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste inaaDdsobriiit van Nederland P STOKVISWATEKBEDS UlTQEVKR S BOSCU Zeer Uette Gesteendrukte HAAMEAABTJES worden GELEVERD door A BIUIVKNAK en Zn De Gemeentetegrooting II Wij waren bij het doorloopen der gemeentebegrootin voor 1895 gevorderd tot volgnummer 12 en 14 Opbrengst van Schoolgeld Die van hooger onderwijs is geraamd op f 5000 tegen 3375 in het vorig jaar die van lager onderwijs op f 13340 tegen 10780 96 over 1894 De reden daarvan ligt voor de hand B en W stellen voor de schoolgelden te verhoogen Wat het gymnasium betreft wenscht men het bedrag van f 75 dat thans voor eiken leerling wordt betaald te verhoogen tot het wettelijk maximum van f 100 voor de lagere scholen der gemeente is voorgesteld de vermindering oif reductie te doen vervallen welke thans wordt toegekend voor kinderen uit één geain broeders ol zusters die gelijktijdig een of meer scholen bezoeken De gronden waarop deze voorstellen berusten worden uiteengezet in de missive van B en W aan den Kaad van 31 Ang j 1 Verleden jaar heeft de begrootingscommiseie de opmerking gsaoakt dat misschien verhooging van schoolgelden kon strekken tot voorziening in het verlies dat de stad lijdt door afschaffing van de vaartbelasting Naar aanleiding daarvan heeft het dagelijksch bestuur der gemeente een onderzoek ingesteld en de beide bovengenoemde voorstellen zijn het resultaat zijner overwegingen Verder meende het niet te mogen gaan omdat de Raad er steeds prijs op gesteld heeft de schoolgelden zoo laag mogelijk te houden ook om vestiging van gezinnen in de gemeente te bevorderen Dit laatste argument komt ons zeer gegrond voor Wil men het verblijf alhier aanlokkelijk maken dan kan dit niet adders geschieden dan door de levenswijze zoo goedkoop mogelijk te maken nu is het verschil van de kosten der opvoeding van kinderen hier of in groote plaatsen zeer in het voordeel van Gouda maar dat is ook ongeveer het eenige waardoor een verplaatsing naar hier voor vreemdelingen aanbevelenswaardig is Het is nu maar de vraag of de voorstellen FEVËLLETOX EEN JONGE HELD MAAK MARKUS JOKAI 6 yVoorwa rta m o zood 1 riep Ëyertou terwgl bij ziJD jongen vriend als een bal op den sofaanBniuur vierp en er in het volgende oogenblik zijn eigen TeuzengeBtalta opwe kte De breede aabel bield hij toisohen de tanden Hier z n we overate KazakofTI klonk de donderende ttem Van den Engeleohman yWe komen je ook eens eene visite maken Ou de schansen str dt een zwaar gebouwd oRlcier Terbltterd tegen den jongei luitenant wiens heifige slagen hem tot w ken breogaa Eyertoo wil den etr jd niet storen en keert zieh l n anderen vKnap jo eigen zaakjea maar op mqn jongeti roept bg In eea oogwenk hebben de Kngalsohen den eersten wal veroverd en het Russische leger op de vlucht godTeveQ De beide aanvoerders die zich naar rechts en links hebben haan gebroken komen aan den anderen kauf der sohans weor bg elkaar Ze hebben de Kussen van tweezyden opgedrongen naarde tweede versterking ze zien elkaar een oogenblik aan en gaan dan met hun bloedig werk voort By d tweede ichua worden de belegeraars plot van 31 Aug j l met de antecedenten van deze gemeente in overeenstemming zijn Over het algemeen wel meenen wij Het minst bedenkelijk komt ons voor de verhooging van het minerval aan hel gymnasium De ouders en voogden die hun kinderen of pupillen naar het Gymnasium zenden weten dat zij daar eene geleerde vorming krijgen welke aan de Universiteit moet worden voortgezet en dus belangrijke uitgaven zal vorderen gedurende verscheiden jaren In den regel zijn het dus menschen bij wien het op f 26 meer of minder niet aankomt Men zegt nu wel er zijn ouders die maar even dergeiyke opvoeding kunnen bekostigen en voor wie f 25 per jaar een heele som is Dit moge waar zijn maar iktt neemt niet weg dat er steeds op gerekend wordt dat een jaar of tien de zonen veel opofferingen moeten kosten en op een derge ijke academische opleiding maakt een verschil van f 25 in de eerste jaren de goedkoopste voor den stadgenoot niet veel uit Een andere vraag is of de gemeente er veel zijde bij spinnen zal Men rekent op 50 leerljngen dm f 1250 meerder ontvangst maaT wens slechts schijnbaar daar het Rijk de helft van de Toocdselen ganiut aangezien het subsidie i dor kosten naar evenredigheid wordt verminderd Feitelijk gaat dus de stad slechts 025 vooruit zoodat de Raad bij twijfel of de maatregel voor den bloei van het gymnasium bevorderlijk is wijs zal doen het vrijgevig tarief te handhayeii Heeft men echter het geld absoluut noodig dan is deze verhooging onzes inziens zeer gerechtvaardigd Wat de f 2600 betreft die men zich voorstelt meer uit het lager onderwijs te halen deze verhooging zal drukken op de geheele ook de kleine burgerij en is dus van meer belang want het betreft onderwijs waar ieder in zijn stand behoefte aan heeft en de meerdere lasten komen op de schouders van hen die met een groot gezin moeite hebben rond te komen In een gezin met drie schoolgaande kinderen is het lang geen onverschillige zaak of men ƒ 18 b v meer betaalt aan schoolgeld B en W zeggen Nu volgens de in het vorige jaar vastgestelde verordening op de heffing eener Plaatselijk directe be seling door oen hevig geladerenvuur ontvangen rfSlakkenblood roept Eyerton en verdrijft den rook die hem in bot gezicht waait mat de handen Voorwaarts I Gauw 1 Op hetzelfde oogenblik zinkt de jongeling hem aan de borst en klemt ziob met beide handen aan bem vast Wat is er mijn kind V roept de overste en ziet hem aan De jonge iuiteiant glimlacht nog zijn gezicht is nog blozend eene wonde is nog niet te zien doch reeds in het volgende oogenblik springt de roode straal van levensvocht mt en bft is een ontzettend schouwspel hoe in een oogwenk plotsetiitg zijn gezicht veranderd hoe dit verbleekt en hoe eene on zichtbare band plotseling den trotschea glimlach wegvaagt De overste neemt hem in zijne armen en brpngt hom achter den wal toen by hem daar nederlegde was de schoone jongeling bleek en stijf als eene geknakte bloem ffHebt ge p n qiiju zoon vroeg de overste mot tranen in de oogen ffMoeder lieve moeder 1 fluisterde het kind draaide het hoofd om en wae dood Toen de jongeling sa bet schot in elkander zonk zag Ëyer on hoe de zwaargebouwde Bussisohe ofHoier van vroeger een Wolb nischen jager op den schouder klopte en hum zei i Dat was een aitstokend sohot Eyerton raapte nu zyn degen op om dssen vent op te zoeken Midden in het alles veraieligende geweervuur drong bfj naar boren Als korenaren unken d lasting naar het inkomen de aanslag van belastingschuldigen met een jaarlijksch inkomen van minder dan ƒ 3000 die in het bezit zgn van inwonende kinderen een zeker korting of vermindering ondergaat kan er dunkt ons geen overwegend bezwaar zijn de reductie van het schoolgeld af te schaffen Wij twijfelen of de steller dier memorie zieh goed rekenschap heeft gegeven van kij verhouding tusschen dien minderen uitslag en de af Ie schaffen reductie Men wilde verleden jaar den kleinen burger met een groot gezin ontlasten en thans zal men hem des te scherper treffen Stel b v iemand die op het kohier voorkomt met een inkomen van f 1500 heeft drie schoolgaande kinderen Dergelijke personen vallen wel in de termen om nun kinderen te zenden op de Ie burgerscholen voor jongens en meisjes Nu geldt volgens de verordening de aanslag van f 1500 voor 80 pot d i als ƒ 1200 hetgeen naar de tegenwoordige percentage 48 belasting geeft Maar voor 3 of 4 kinderen is er een aftrek van 12 pet dus de aanslag vermindert met f 5 76 Voor de school Huber of v Cittert betaalt die huisvader thtos niet 3 X ƒ 18 maar 3 X M2 Bgens de redactie voor 3 kindereu uit een gezin Volgens het voorstel wordt de uitgave voor schoolgeld f 18 hooger Omdat die brave burger dus f 6 76 minder inkomstenbelasting betaalt kan hij best f 18 meer schoolgeld betalen Zoo luidt de redeneering van B en W Met alle bescheidenheid komt het ons voor dat er aan die redeneering wel iets hapert Is er geld voor de stad noodig Goed laat ieder naar vermogen meer betalen maar het komt ons bedenkelijk voor daartoe in de eerste plaats hen aan te spreken die het minst in slaat zijn te betalen Is het beginsel van art 8 der Verordening op de irecte belasting juist dan moet dat oolf consequent worden toegepast bjj de heffing der schoolgelden De overige poslen op do begrooting van ontvangsten voorkomende geven geen aanleiding tot opmerkingen onzerzijds De traditioneele post onder volgn 42 geldleening ter voorziening in de kosten van openbare werken prijkt thans met f flOOO tegen 12875 in het vorig jaar In de menschen voor zgne zwaardslagen neer niemand vermocht hom te wederstaan Hij vond dion hij zocht midden in den raxenden strijd De Kusaiscbe officier schoot tweemaal op hem op zoo a korten afstand dat hg zelfs een blad van een boom had moeten treffen Eyerton scheen niets te voeten Er zgn wilde dieren die men niet kan neervelten zelfs als de kogels ze doorboord hebben Treft mrn se op de enkel kwestbare plek dan dooden ze zelfs na deze doodelijke wonde nog den jager Met één stag sloeg Eyerton den Rus op den grond Voor dien man zal de zon niet meer opgaan nDie was ook goed steunde de overste zwaaide nog eens zgn degen over het hoofd en viel Nog vernam hij dat de Engelsohen een zegekreet aanhieven Kn onder die liefelijke tonen blies hij den laatsten adem uit laatste jaren wordt daarvan nooit gebruik gemaakt omdat de kosten uit de gewone inkomsten worden gekweten De toelichting luidt dan ook een zoogenaamde sluitpost Een fictief bedrag dus om de cijfers van ontvang en uitgaaf in overeenstemming te brengen Ziehier ten slotte een overticht der inkomsten ia ll iu ia i I OatvangaUjn wegen 1S14 ssovti es 177M1 30041 SI U6 rroegfra dieuilen 01H B I BelasliDgei en hef ngon IKJSU O UI Oemeenta eigon dommen 69 5 lt IV Venoliillenda ontvangsten t68S7 6ti V Buitengewone ont g ten 7 aO Tolaal SUmS SS l S4t4S8 4S BINNENLANÏ GODDA 4 October 1894 Door de anti revolntionaire kiesvereeniging alhier is tot candidaat voor den gemeenteraad gesteld de Ijeer A Yin erling terwgl voor de tweede vacature evenmin als door de katholieke kiesvereeniging nog geeu cendidnat is geproclameerd Daartoe wordt afgewacht de vergadering van het comiti op Vrgdag Gisterenavond werd eene huishoudelgke vergadering van de afd Gouda van den Neder Protestantenbond gehouden op de bovensaal der Sociëteit De Reunie f tot het uitbrengen van het verslag en de rekening en verantwoording van den Penningmeester De afdeeling bad een voordeelig sido an f 33 66 Tot bestnarslid werd gekozen in de plaats van den heer H BrsaI die bedankt had de heer ï Crebas Door den vooriitter word medegedeeld dat in October eene debat avond zal worden gehouden en dat in November Dr Groeoewegen en in December Ds van der Veen eene spreekbeurt zullen verjollen De overige preokbeorton konden nog niet worden opgegeven Bg Kon besluit is o a pensioen verleend van f356 aan II Ueton onderwijzer aan eene openb lagere School te Bodegraven Eene vertelling uit luHü 1 In het jaar dat Ferdinand van Medici den troon van Florênoe besteeg geb nrde bet dat voor de rechters van den bloedraad eene vrouw werd gebracht wier gelaat bedekt was door een masker dat een doodshoofd voorstelde Hare gestalte was verborgen door een laogea mantel die tot op de enkels afhing en waaraan een kapje was bevestigd dat tot over het vjoorboofd was getrokken Wie deze gestalte zag kon niets anders ondersobeiden dan dit vrees aanjagende masker en dit Igkkleed eene spook verse hg uing op het puht slaande deel te nemen aan een doodeudaos Deze vrouw was Kosaura Montalboni die voor de vierde maal aangeklaagd voorden rechterstoel stond ten vierde male aangeklaagd voor een vergrijp dat vreemd genoeg zich zelf verdedigt en in de aanklnoht zelf zijne veroaticbuldigiog vindt En waarin bestond de aanklacht F Men klaagde Bosaura Montalboni aan omdat ze te schoon was Zóó schoon dat als ia des morgens voor bet raam stond bet volk op de straat bleef staan soodat de wagens en rgtuigen niet konden passeeren de kooplieden vergaten hunne waren mt te stallen en de ambtenaren vau de hertogelgkc bureaa a haar aren lang bewonderden in plaats van hunne ambt8b nl f beden te verriohten