Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1894

Aangevangen 1 Ocloiwr Tüd van Greenwicli WlnlererdleBSt 1894 95 OOUDiJ ÜOTTBRDAM Directe Spoorwegverbinding met GUUÜA 18 18 U 51 U 58 1 06 1 18 18 88 1 81 liOTTBRDill 7 80 3 48 18 40 2 15 8 48 3 10 4 08 4 40 5 16 6 61 DBN HAAG OOÜDA b Hago 6 48 7 207 43 8 S0 9 28 9 4610 19 11 83 1S 1S 1 38 2 15 9 46 8 48 4 16 4 42 6 17 7 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 06 N dL d6 59 1 49 7 11 Z Zegw6 08 10 80 1 68 6 7 80 Bl Kr 6 14 10 86 2 04 7 86 Zo M 6 19 10 41 2 09 5 09 7 81 lö Gnuda 6 80 7 60 8 13 9 68 10 1610 52 18 0818 46 2 20 2 45 8 15 4 13 4 43 5 80 6 47 7 42 8 85 10 10 DTKKCHT OOUDA Utreckt 6 33 7 60 9 9 63 11 34 12 08 12 60 8 10 3 20 3 52 4 43 5 20 6 36 8 09 8 50 8 59 10 34 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 12 25 8 42 4 16 6 47 0 119 24 10 61 Uudenaler 7 07 8 19 10 24 4 24 9 19 Gouda 7 20 8 82 9 84 10 87 12 06 1 22 3 50 4 87 6 20 7 08 8 41 9 32 11 07 AMSTEKDAM OOUDA Airalonleii Wp 6 60 8 16 9 55 11 26 11 80 8 65 4 91 4 85 7 60 10 00 OottlU MO 04 10 44 19 16 11 48 MO i SO 5 18 H 11 8 07 8 18 GOUDA DEN H1A6 Goudn 7 80 t S6 9 08 8 87 10 48 18 11 18 81 12 64 1 87 S 66 4 45 I iS v M 7 48 8 47 11 01 1 06 Bl Kr 7 47 1 11 Z Z gw 7 5S 8 66 11 10 1 17 N dL d 8 0t 1 86 VoorU 8 07 9 08 11 88 1 88 iHlga 8 18 9 13 9 39 10 U7 11 87 18 41 18 51 l ji6 1 67 4 26 t 0 1 DA11 T KUCH T 10 06 10 19 10 66 12 48 8 83 2 51 11 09 8 87 10 80 11 17 8 46 8 07 10 51 11 45 1 20 S 0SS 32 R OU II A A MSTKRDAU 8 81 10 06 10 56 18 11 8 51 9 10 10 16 1 19 1 MO 10 14 11 1 HfldenoiorgeD is door eea noodlottig toevBl ie Hautrecht t rwül zy de koeien wilde aanbaleo om te melken ia een aloot verdronken J M Mocking ond 25 jaren dienstbode by J B Zondagmorgen nam Dn W Willem afscheid ran zyno gemeente te Langerak met de woorden nit Col 3 rera 15 De belangitalling by die gelegenheid was nog al groot Zeker ware m nqg Teel grooter geweest ïoo ij op een aa Br nor had plaats Zondagmorgen nam Da Van Ooeten te Lekkerkerk wegens langdurige ongeateldboid afscheid van zgne gemeente Hetkerltgeboow WAfl goed gevuld too zelf dat velen geen zitplaats konden bekomen Da Van Langeraad van Stolwgk leiddu de godadieoatoefening ïn met de woorden opdat het U welga c welke men vindt in het 3de Uoofdatuk vao Ruth daarvan het latovera t laatste gedeelte Toeu deze leeniar met welgekozen woorden in verband met bet tekstwoord de 8cheiding8 ure besproken bad betrad Ds Van Oosten den kanaal Het deed allen aanzien hoe moeilgk t scbeideu is in menig og blonk een traan en toen Van Oosten zijne afscheidsrede goëindigd had bief de gi meente het vierde vers van Paalm 121 aan waarop de schare oor een groot deel diep geroerd het kerkgebonw verliet Naar men ons nit Moordrecht meldt zyta Binsdagavood te Kortenoord als t ware spelend twee kinderen van den schipper v de W die aldaar kolen ann de glasbiazery lag te loaaen overboord gevallen met het ongelukkig gevolg dat het eene een jongetje van 8 jaar dadelgk zonk en verdronk terw jt bet den vAllr gelakte het oudste een meisje van 14 jaar te redden Hoewel men spoedig na het ongeval niet dreggen aan bet visachen ging was men er tot Woensdagmiddag oog niet in geslaagd het lykje te vinden De begrootiog voor do gemeente Haastrecht Toor 1895 ia vaatgefiteld tot een bedrag id ootvangaten eu uitgaven op f 13544 78 waaronder is begrepen f 500 voor sobaidie aan een spooriyn van Gouda op Schoonhoven Benoemd tot lid van het bargerlyk armbe ftnur gemeente Haastrecht de beer H J F Heijmao Benoemd tot lid von bet HooaendnaUch aruibeatuur gemeeute Haastrecht do he r J do Veeu De begrootiag voor het Roo endaalscb Arm beatnur gemeento Haaatreebt voor 1895 is vastgesteld tot et n bedrag in ontvnngateii en uitgaven op f 2291 34 De oiid miniater van koloniën mr W K baron van Dedem die gel k mon weet ene reis naar Indië gaat doen vertrekt morgen naar Berlin Reeda lang wiat men dat de Regeetiug te eeniger tyd zoo moeten besluiten tot overbrenging der Delftsche fabrieken en magazüuon naar een terrein binnen de Amsterdamsche stelliog Dat het daartoe komen zou stond reeda lang vaat t was nog slechts de vraag wanneer De tegenwoordige minister acht het oogen blik voor die overbrenging nu gekonu n Niet minder dan een millSoen gulden wordt door hem aangevraagd voor den bouw der noodige iu richtingen 8 40 8 17 8 14 t Ol a io 6 0 e is 81 g st 6 85 I ii 7 8i 7 8 7 4S 7 65 HouH 9 llmrdTWiht Niaunrkgrk 0 wll Rottordun 7 otimdui Chpall 1 10 Ki inv rk k l Hoordrwskt 6 S aoud B 8S 7 46 Oouda 5 85 6 40 7 65 8 09 8 81 Oudsw 6 50 6 54 Woerdon 6 69 7 08 8 19 ülrwhl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 Gouda 6 40 Amtt J ai Wp 7 5r H t vermoedelyk bedrag door het liyk krachtens art 54biH der Ouderwy wet over 1894 uit te keeren aan bgsondere lagere acboT len ia voor Noord Brabant f I46 6 0 Gel derland f 100 124 99 Zttid Holland f244 266 66 Noord Holland f162 050 Zeelandf 24 458 33 Utrecht f66 850 Friesland f 57 159 83 Overyael 33 250 Groningen f 34 683 31 Drente f7550 Limburg f51 229 17i De gep kapitein van het 0 I Leger doheer H P M W van der Wedden burgemeester der gemeeute Hurweueo die sïch totden minister van koloniSn gewend had zichbeschikbaar atellende om in dien rangdeel te nemen aan de krügaverrichtingenop Lombok heeft naar wg vernemen van denmioister een zeer waardeerend achryveu ont vaugen waarluj hem onder dankbetuitjing voorzyn vaiierlandslteidu mededeeliug wordt gedaan dat zyn aanbieding voorshands niet noodigwordt geoordeeld D Do minister van binnenlandscbezaken brengtter keunia van belanghehbenden dat de commisiiëu die in dit jaar belast zyu met betafnemen van de ezameua van apothekerabediende bedoeld in art 17 der wet van 2 December 1878 Staatsblad No 222 zullenzitting houdeu te Ariihem op 8 October envolgende dagen en te Grouiiigen op 7 November en volgende dagen Btct c By de politie aan de Nasaaukade te Rotterdam ia door een vrouw opaporing verzocht van haar zoon die reed eeu paar maaudan van buia ia iVan een in de Katendrecbtscbehnven liggend schip wordt een knecht vermist Meu vermoedt dat hem een ongeluk ia overkomen De N Rott Ct c eu het Vaderland ver $ teu den Minister van Kolonign op grond zyntr eerate Indische begroottug eeui tdetba ar gemia aan ernat Vau eunig atreveu iu eu afget akeode ricbtiug van een geest van initiatisf en hervormend talentf viuden beiden btdr niet bet minste spoor Df koloniale richting van dit Ministerie zegt eerstgenoemd blad openbaart zich uitsluitend in do zorg voor verbetering der ludiache middelen Deze acbynt zelfs zoo dringend noodig geacht te worden dat reeda een wetaontwerp tot wyzigiug van het algemeen tarief de StatenQeneraal dezer dagen bereikt heeft Maar dit hulpmiddel zat naar het oordeel van de N R Ct c niets baten Rationeele verbetering ia atieeu te wachten als afgezien wordt van het steunen op zekere inkomstfu Zooals het tbana gaat stapelt men belasting op koffie zooder eeoigeu regel die den geweuschten overgang verzekert c By eeue onzekerheid als die iu Indië met de koffie bestaat die tekoiteo vau ly millioen omzet in overschotten van 25 raillioeneu dieust 1887 tekorten van 7Vg millioeo in overschotten vau 8 mitlioen dienst 1883 ontvalt elke grondslag van berekening Ben redelyk standpuut om tot een juist overwicht van dea toestand te komen zal nooit verliregen kunnen worden zoolang niet de prodncteu rekening van de begrooting wordt afge froord en uit de wisselende kofBeoogaten van een zeker aantal jaren een gemiddeld jaarbedrag aan de Indische begrootiugen wordt toegekend Een wetsontwerp vau Minister Van Dedem in deze richting was reads vóór maanden in bewerking De N R Ct c heeft nog eenige hoop dat oofc de t enwooordige minister tot de indiening van eou weatvoorstel in dien geest bereid zal zyo Of dezelfde overwegingen is de afkeurende critiek van het Vaderland gegrond De Indische begrootiog van Minister Bergsma noemt het blad een staaltje van politiek zonder perspectief c Eu scherper nog vraagt bet Wat beteekeut de keuze van dezen Minister van Koloniën in dit Kabinet 10 55 ll OS u oa 11 18 11 85 8 35 lt l8 9 46 11 06 61 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 18 10 08 1 U 87 6 69 7 18 8 99 9 37 11 06 1 Il 6 16 6 82 8 31 6 86 65 6 41 7 43 9 8 18 9 49 H 9 68 4 67 6 08 10 10 10 1611 33 11 43 6 80 6 86 6 4 47 6 83 5 57 7 45 8 38 10 14 6 37 7 58 10 27 5 06 5 46 6 17 8 07 8 56 10 35 8 50 5 29 0 216 85 8 28 9 1110 58 7 46 5 28 4 47 1 41 Dit Kubinft wil er tocli een zyo van her vorming Maar waarom dan juist op het gebied der koloniën geen bewye gegeven van bervormingsziu c Daar toch is meer dan ergens de liberale party geroepen eindelyk eena baar begioael om door vrgheid tot welvaart op te leiden tot zyn recht te doen komen Waarom moet nu juist Mr Bergsma zitting nemen oaa t Mr Van Heuten den pionier van den vooruitgang in de koloniën Wy turen op de cyfers raaar vinden geen antwoord Het zal voor velen onzer lezers zeker een verrassing zgn te veruemen dat het koloniaal gebied van ons land in Ooat Iudië in eena ia toegenomen met niut minder dan 4555 vierk geographische mylen of byoa V4 gedeelte Deze uitbrei iiog van ona gebied in losuliDde ia in de jaren 1892 en 1893 voorbereid heeft geen bloed en ook weinig geld gekost en zal ook geen verboogiug van beatuurHuitgaveu na zich sleepen Zy is namelyk geheel van wetenschappelijken aard Het grondgebied namelyk dat volgeus de tot dusver beleende officieele gegevens grootendeela van 1849 dagteekenend en oppervlakte van 30 231 vierk geogr uiyleo bedroeg is in de beide vorige jaren aan het topographisch bureau te Batavia uog eena nagemeten op de voorhanden kaarten Daar de topngrapbische kaarten op te kleine achaal zyü geteekend zoodat vele eilandjes er öf niet op voorkomen óf niet merkbaar waren zyu voorul de marinekaarteu geraadpleegd Ook op deze ontbreken echter nog tal van leer kleine eilandjes en de grenzen van andere zyu vaak onvolledig aangegeven Het Koloniaal Veriilag vau 1894 zegt dan ook dat de nieuwe becyferiageu later wellicht zullen blyken nog aanmerkelyk in werkelykheid te veracbilleu Deze nieuwe metingen hebben intusacben reeds geleerd dat de Buiteubezittingen aanzienlyk grooter oppervlakte hebben dan tot dusver was aangenomen en wel de genoemde 4555 vierk geogr mijlen Hoe is bet mogelijk geweest dat zulk een groot verschil niet eerder ia opgemerkt Het antwoord is dat die groote oppervlakte op een achtste na al over byna 4000 mylen tot de residentie Ternale behoort wt lke hoofdziikelyk door een betere berekening van ouze bezittingen op en bij NieuwGuinea nu wordt gesteld op 8306 in plaats vau vroeger 4340 mylen Verder zyn ons gebied op Sumatra met de resideutïe Riouw en ouderhoorigheden maar zonder het onafhankelyk eu nog niet regelmatig onder ons beheer gebracht gebied op den vaaten wat 193 mylen en Nod Borneo 675 mylen gebleken grooter te zyn De oppervlakte van de verschillende deelen waarmede de geographische niet de adrainisstratieve indeeling is bedoeld is nu met de bygelegeu kleinere eilanden m vierkante geogr mijlen van 5506 3 hectaren als volgt Groote Soendaeitunden Sumatra 8405 Q Geogr mylen Banka 210 4 Billitou 78 9 Java 2388 3 Bürueo N ged 10049 2 Celebes 3567 4 Ktt iue Soeuda eitaudeu Bali 105 5 Lombok 85 6 Soembawa 267 7 Flores 282 2 Soemba 201 2 Solor en Allor eilanden 94 4 Savoe 10 8 Rotti 33 1 Timor Ned ged 305 8 Molukache archipel Halmaheira en verdere Ternataansche eilanden 586 9 17 Ceramen eigenlyke Amb3n8cbe eiland 350 3 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 55 8 02 2 09 2 15 6 66 6 03 6 10 6 17 6 26 2 50 6 42 2 30 1 44 4 10 o O n D A 18 08 18 Boeroe 174 7 Banoa eilandeB L 0 Zuidwester tnp Znidooster eil 408 8 NienwGuioea enz N Guinea N gtd 7014 2 Papoea eilanden 155 6 Te zamen 34785 8 G öeogr mylen Diep gezonken Naby Parys op den boulevard Gauvion Saint Cjr hielden twee ogenteo in den uacht iu het kreupelhout naby de fortificatie een man aan van 40 jaar ellendig gekleed Voor den commissaris von polit egebracht weigerde de landlooper iu bet eerst hardnekkig te tiggeu wie hy was en deoverheidsperaoon werd getroffen door zijn beschaafde taal en matiieren Met veel moeite bracht hy den man er eindelyk toe opbelderiug te geven on toen verklaarde hy markies van geboorte te zyo Een 10 tal jaren geleden bezat hij een kapitaal dat 300 000 francs rente afi wierp en dat hy geheel verkwist had thans be at bij niets meer Toch bad hy nog aanspraak op een millioen waarvan hy echter geen som van zyn voogd kon loskrygeo en dientengevolge verkeerde by in de diepste elleud j Tevergeefs bad by aan alle deuren geklopt Ten alotte had hy zicfa ten einde raad tut de groote faiuitïën geweud waaraan hy verwant waa maar meu had hem als eeu bedrieger weggejaagd Een maaud geleden was hy uitgeput door armoede en ziek van gebrek in het hospitaal Beaujan opgenomen en daaruit eenige dogen geleden ontalagen Een paar nachten had hij in een toevluchtsoord doorgebracht waar hy ook nii t durfde terug komen Bevend van koorts had hy zyn hoed opgehouden toen een van yyn bloedverwanten eeu millionair voorbyging Deze had zouder hem te herkenoen eeu tion sous atukje in zyn hoed geworpen waarvan hy vyn honger had geatild De politie wie de waarheid van dit treurige verhaal gebleken is zal stappen doen by de familie om den ongelukkige uit zyn bopeloozeu toestaud te redden In bet Dagblad voor Helder en Holland s Noorderkwartier wordt door den beer J Hendrik van Balen te Helder de wenachelykbeid betoogd om uit eeu oogpunt van billykheid ook ieta te doen voor de nietc wettig erkende kinderen van gesneuvelde ludlache officieren Reeds kwaaien arvoor van een paar dames giften in en do schryver hoopt dat of de commissie te a Gravenhage gfCouiftitueerd ook voor deze kinderen iets zal willen doen of dat anders anderen met hem zullen willen medewerken om tot het doel te geraken ot steun voor zyn denkbeeld haalt hy uit de levensschets van Toontje Poland een passage aan waaruit blykt hoe trouw en zelfopoffer nd diens Indische huishoudster hem tydens den opstand der Padries er yyde stond Op dit en op andere voorbeelden van trouw en gehechtheid der Indiöche vrouwen wyzond doet de heer v B een beroep op allen die iets voor zyo plan gevoelen Hy wil iu verschillende plaatsen commiasiën gevormd zien en daarna een hoofdbestuur kiezen pn verklaart zich inmiddels voor het ontvangen van giften beschikbaar te stellen Voor de rechtbank te Winschoten heeft terechtgestaan een thans geschorst brie vengaarder wien te laste wordt gelegd dat hy van December 1893 tot Maart 1894 de aan zyn kantoor bezorgde brieven bad ontdaan ven postzegels en vervangen door reeds gestempelde en deze laatste had ovurgestempeld met het dagteekeningaatempel vau bet kantoor met het oogmerk om ze voor ongebruikte te doen doorgaan Van de zyde van het O M hetwelk werd waargenomen door mr Baart de la Faille ubsituutofficier van justitie waren gedagvaard 20 getuigen en eenige deskundigen terwyt de verdediging werd gevoerd door den heer f J Socr procureur te Veendam 8 88 9 4U 9 47 9 64 10 01 10 10 IIJO 1J 30 8 10 ïn een uitvoerig requisitoir trachtte de officier de schuld van bfklaagde aan te tonnen 6 31 4 45 4 66 6 02 6 09 5 16 7 07 7 17 7 24 7 81 7 37 8 30 8 06 10 06 9 8 t f 9 11 9 41 9 80 9 B6 alimede dat het miadrijf riel onder het bereik n art 222 Wetboek von Strafrecht Beide meeningen werden io een insgelijki nitroerig pleidooi door den verdediger bestreden Volgen dezen ontbraken hot wettig en het overtuigend bewya terwgl indien de rechtbank mocht oordeelen dat de Bchnld bewexen waa beklnagde wel atrafwaardig doch geenazios strafbaar zoude zyn lo omdat het ontdoen waarvan art 222 gewaagt alleen moet worden opgevat in den zin van verwjdoren bet zuiveren van merken wat blijkens het in casu te laste gelegde niet kan worden gelijk gesteld met gedeeltelijk overstempelen en la omdat indien dat al in dien zin moet worden opgevat door beklaagde was gehandeld io omgokeerden zin doji bij het ingeroepen artikel is bedoeld daar hg eerst de zogels gebruikte en later stempelde Tegen beklaagde werd 4 maanden gevangenisstraf geëiacht Over 14 dagen volgt de uitjpraak Door een duizeling overvallen tuimelde gistermorgen vroeg op de Wilhelminakade te Botterdam een sleeper van don bok en kreeg het eene wiel over hit rechterbeen De politie bracht den man naar zijn woning inde Fejjenoordstraat aldaar Buitentandscli Overziclit Het Britsche Kabiuet is tot een buitengewoue zitting opgeroepen waartoe zelfa op reis zyode ministera zijn teruggeroepen zooulsBanuerman uit Parya en lord Rosebery zelf uit Schotland Er moet dus iets heel gewichtig gaande zgn men verdiept zich in gissingen en mompelt reeda van ernstige verwikkeling met Frankrijk ter zake van Madagascar ofachoon ook mogelijk ia dat de jongste gege vens uit den oorlog in het Oosten lot dezen buiteugewouen ministerraad aanleiding geven De qusestle van Madagascar brengt weer eens duidelyk aan den dag dat het tua cben de Fransche Rupubliek en t Vereenigd Koninkryk aan de overzy van het Kanaal niet betert De koloniale politiek zooals Frankrijk die nu bijna vijftien jaren volgt maakt dat men in alle wereiddeelen maar vooral in Azië en Afrika met Brittanje in minder aangtnoam contact om niet te zeggen conflict komt Wat men iu Republiek niet kan verduwen het ia iu de eerste plaats dat a lands aloude invloed in Egypte door een geniaal Fransebman voor het wcreldverkeer outaloten eu meer dan ooit een begeerlijke plek vuor allen die bij den waterweg naar het Oosten een overwegend belang hebben tot een minimum gedaald ie sedert John Bullc daar feitelgk de opperheerschappij oefent In Engeland ziet men daarentegen het optreden der Franschen in Tonkin en Siam met groot wantrouwen aan In Afiïka zgn de punten van geschil vele meu deoke maar aan de botsingen die o m in het Nigergebied zyn voorgekomen Het Congo tractaat door Engeland gesloten heeft kort geleden scherpe vertoogen uitgelokt I en nu belooft Madagascar eerlang een land te worden vol van voetangels en klemmeu Wg laten hierbg de ge beu r enisaen iu het vefre Oosten die zoo folgenBchwerc kunnen 4JDi u g rusten maiu ook daar zat naast Engeland en Rusland de Fransche republiek voorzeker een woordje willen medespreken als het er op aankomt eenigen invloed nit te oefenen Zooals we aeiden de qnaestie va i Madagascar doet aan e reeds gespannen verhoudingen alles behalve goed Als het tot een expeditie komen riiocht zullen bet wederom vuurwapenen ran Engelscho makely zyn waarmee de Frunsdhen beatookt worden Nog ernstiger zou de zaak worden indien het gerucht juist bleek i dat Britsche officiereu de troepen dur Hova a zouden aanvoeren JSu reeds ia de taal der bindeu zeer bitter de Temps releveerde o a dat onze lieve buren als t ware de gave der alomtegenwoordigheid bezitten zoodra ergens quaesties opduiken ia John Buil er by om de kaarten te schudden Ten pnrechte zegt men dat in Engeland geen wolven zyn zy zyn er veel en met duchtige taiJden ook maar tevens van meoBohelyke aangeiichten voorzien Waar een blad ala de Temps c in dier voege over den buurman spreekt behoeft men niet te Tragen of de zaken ongunstig ataan ook al mag men geen groote waarde hechten aan hetgeen Figaro s Londenscbe correspondent de heer Villars seinde dat de spanning zoo groot is dat een klein incident tot een catastrophe zon kunnen Feiden Men begrypt licht dat een eventneeie expeditie van de Franschen naar Madagascar in Engeland met leede oogen zou worden aanschouwd In de eerste plaata is ieder krachtig optreden van welke mogendheid ook niet naar den zin der Britten die wat zy zelven niet kunnen inpalmen liefst door anderen maar onaangetast zagen Qierby komt echter dat er op het eiland der Hova s een aanzienlyk aantal Engelache protestaotache zendelingen zyn die aldaar scholen en kerken hebben gnticht en voorti vele nuttige dio D tot ataud gebracht Drie Engelache zendiogagenootacbappen de Londenscbe aedert 1820 de Quakers sedert 1869 en de Evangelische zendiugavereeniging aedert 1864 hebben op het eiland een werkeljjk vruchtbaar gebied gevonden voor hun werkzaamheden De velden waren er wit om te oogsten En aedert 1B67 zjjn ook Luhteracbe zendelingen uit Noorwegen mot succes op Madagascar werkzaam Alles ging goed tot in 861 een missie van de patera Jvzaiuten op het il ud werd gesticht Botsingen bleven toen niet achterwege goeddeels voortspruitende uit zel re onheilige jaloeaie bij de nieuw gekomenen die niet veel vordering maakten De spanojng onder de Hova s en de afkeer van het Fransche protectoraat moet naar men meldt zyo grondoorzaak hebben in dit optreden der Roomache miasie die natnurlyk door de Franschen wordt voorgetrokken by de Proteatantache zending Dat uit een en ander tusschen Fraokryk en Engeland een casus belli zou ontstaan ia haast niet aan te nemen al achtte Figaro het ook niet onmogelyk De Temps zelf verklaarde dat beide lauden nieta liever willen dan dat de hangende quaesties eervol voor beide partyen geregeld worden De diplomatie kan dus aan bet werk komen Daartegen niet opgewassen heeft de beer Decraia sedert byua een jaor Fransch gezant te Londen alvast zyn ontslag genomen Onverholen spreken sommige bladen bet uit dat Decrais niet berekend was voor de inderdaad zware taak die op hem ru8t e AU ambnsaadeur te Weenen was hy wel vertrouwd Reraakt met de groote lynen van die staatkunde die iu de laatste jaren toougofend is doch daar de politiek van Oosteoryk Uongaryezich voor een groot deel naar de zyde der Balkanstaten conceutreert zyn de quaesties die het Fransche gezantschap te Weenen moet bebondelen niet zeer talryk en maar zelden van neteligcu aard Baron De Courcei ia Decrais opgevolgd Deze wordt algemeen in stnat geacht de belangen van zijn land met energie te doen gelden maar tevens door zyn tact eu wereldkennis de kanseu op een vergelyk te verboogen Hy bezit veel werkjnat en is in hooge mate acherpzinuig Te Berlijn toonde hy reeds tegenover een man als Bismarck zijn atandpunt flink te kunnen baudliaven en als pre ident van het scbeidsgerecht in de moeilyke quaesties tusschen Engeland en Amerika over de visachery io de Behringzee bleek opnieuw zyu buitengewone bekwaamheid by de behandeling van strgdvragen Daarby eeu man van de wereld iu den goeden zin van t woord kan meu van hem verwachten dat hy tegenover lord Bosebery en lord Kimberley zoowel met gezag en digniteit ala met die wellevendheid zal optreden die aan eervolle schikkingen zoo by uitstek hevorderiyk is Voor Chiofl wordt de toestaud hachelyk Het heet dat de Japonache vloot by Shanhoi ICwau verschenen la Niets kan lioar dit beletten dan de wetenschap dat oenige duizenden Cbineescbe soldaten hy die plaats staan Doch de Cbineescbe regeering wantrouwt deze troepen zooals zij het leger rondom Peking en zooals zy liaar eigen rnodslieden wantrouwt Wie verzekert dat dit leger zich niet eveneens en bloc zal overgeven als de veel betere troepen bij Ping Yang Een correspondent van de New York Herald verwncht dat de tegenwoordige keizer onttroond zal worden ten behoeve ran den zoon van zyn oom prins Kung die uiet de Japanners zou ouderbaudelen Prins Kung geniet het hooge voorrecht ten allen tgde het paleis te Pekiu te mogen binnentreden t Is de vraag of het gebeele Japanache le er niet binnenkort dat voorrecht met hem zal deelen De regeeriog acht het bezwaorlyk een uitbaratiug der onlusten te verhinderen z t eeu telegram nit Sbaughai Werkelyk moet io het binnenland een groote gisting beerscbeu indien de ootevredenheid bedwongen moet worden door verzinsel a s byv over den slag by Ping Yang en den eersten zeealog by de Yalu van overheidswegen werden verspreid De Taipiog vereenigingen zyn ainds de opstand onderdrukt werd niet verdwenen hoewel de omvang van deze bew ing moeilyk te schatten is In een land waar het individu geen andere bescherming heeft tegen dedwingelondy der ambtenaren don het lidmaotschop van geheime aecten was het ondanks de alachtingen die men aanrichtte onmogelyk de Taipings nit te roeien Hunne vereenigingen bestaan nog ala nationale party die een onverzoenlyke v andin ïa van de Tataarsche overbeerschera PesterUen eo Telegrapbie Benoemd l Oct Tot klerk der posteryen en telegrapbie van de 2de klaaae H A Doewes te Schoonhoven en R P Goudschaal te Vliaaingen postkantoor Verplaatst 1 Oct De commiezen der telegrapbie van de 3de klatae O H de Bok van Rotterdam naar Helmond en J G Gooaaens Cz van het I tetegraafkantoor te Amsterdam naar het bykantoor Polgieteratraat aldaar De klerken der poateryen van de 2de klasse C C L Schermer van Sittard naar Wo drichem en H G B Bolk van Aaten naar Ginneken De brievengaarder D G Zegler van erkwerve naar Stryen 16 Oct De commies der poateryen van de 2de ktaaae F J W van Goor ten spoorwegpoatkaotore n 2 van Antwerpen naar Amsterdam 1 Nov De klerk der telegrapbie van de 2de klasse G A Criuce van Willemstad naar Amsterdam de klerk der poateryen en telegrapbie van de 2de klasse A J Valk van Amsterdam tetegraafkantoor naar Willemstad Eervol ontslagen op versoek 16 Oct De vrouwelijke klerk der telegraphic vau de 2de klasse H H Goedhart te Amsterdam LOTING YCOR DE Nationale Militie Eerate Openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den 19n Augustus 1861 Staatsblad no 72 en aan art 20 van Z ner Majesteita besluit vau den 8n Mei 1862 Staatsblod no 46 brengen ter algemeene kennis dat de Loting der in dit jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze emeentezal plaats hebbeu op Dinsdag den 23n October aanataaode aanvangende dea voormiddaga 9 urej I dat de ingeschrevenen naar Alpbobetische orde opgeroepen zelven hun nommer trekkeu dat ook voor den niet opgekomen Loleling de trekkiug kon geschieden door zyu Vader Moeder of Voogd terwyl dit by hunne afwezigbeid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten eu opgaaf te doen van de redenen van vrystelling die zy ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag en uur zullen moeten bevinden ten Raadhuize dezer Gemeente Dat op Maanda den 29n October daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot dea namiddags 1 eu van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegena 3roederdien it of van te zyu Eenige Wettige Zoon en dat belanghebbenden ten bewyze van volbrachten of werkelyken Broederdienst daarby moeten overleggen een Paspoort Zakboekje of Attest van dienat by plaatsvervanging eu zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne Veranlwoordelykbeid de vereischte getuigenis hunnen afleggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen Voorts dat de benoodigde bewyzen van werketyken dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belaoghebbenden bfl de betrokken korpsen zullen wordeu aangevraagd indien zy zich voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeeute en de daartoe noodige inlichtingen tjjdig veratrekkeu eu dat zy die bezwaren mochten hebben tegen de wyze waarop de Loting ia geachied die kunnen inbrengen by de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen vyf dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heeft plaata gehad by eea op ongeaegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewyeatakken geistaofd tegen bewgs van ontvang zal hehooren te worden ingeleverd by den Bnrgemeeater dezer gemeente Gouda den 4 n October 1894 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretaris BROUWER Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Ooederen Uitslag van don verkoop van de Bouwmanswoning met 20 40 37 heet land te Lekkerkerk gehouden op 3 Got 94 door Notaris Mablatede 1 tot en met 14a T Breedveld voor ƒ 29910 15 A van Rede voor 1550 16 C de Jong Wz voor 1100 ƒ 32560 MAR2TBERIOHTEN Oonda 4 October 1894 Granen met weinig aanvoer in u doen Tarwe Jarige Zeeuwsohe 6 60 1 f 6 90 Minderedito ƒ a Nieuw Zeauwaohe 6 40 tl 5 90 Mindere dito 6 k S 25 Afwijkende 4 40 4 80 Nieuwe Polder 4 2B i f 8 Rogge Zeaowsohe 4 10 f 4 60 Polder 8 85a 8 76 BaifentaDdsche per 70 k ƒ 8 86 ü 8 50 Gerat Winter ƒ 8 8 B0 Zomer 8 fi y 8 40 Chevallier ƒ 4 i 6 60 Haver per heet 2 ti ƒ 5 5 per 100 kilo ƒ 6 26 k f 6 60 Hennepzaad I lulinëaeb i BuiténUadaohe 6 Ï6 A 6 60 Kana riasaad 9 60 l f 10 76 KooUaad 6 4 6 76 Erwten Meatiag i aiet kokende l f Booasn Nieuwe Bmice boonen 13 il ƒ 14 60 Witte boonen a Duivenbooqen l f PaardeobooaeD Ü ƒ Maia per 100 Kihi Bont Amerikaansohe 6 40 it 6 76 CiaaaiBtine 6 75 ti 8 Vrkhabxt Melkvee weiaig aanvoer Handel eu pryxeo flauw Vetta varkeaa redel aanvoer handel redel 17 a 1 et per half KG Biggen voor Enge laad red aanvoer handel redel 17Vi l8Va ot per half CG Magere Biggen goede aauvoer hiadol red 0 65 a 1 16 per week Vette ohapep goede aanvoer handel flauw 14 it t Wetlammereu red aauvoer haudel flauw ƒ Noohtere kalveren red aanvoer handel red y 6 IS Graakalveren goed aaaveer hamlet flauw 18 it 4S Aangevoerd 127 partjjen kaas Handel vlug te jual 24 a ƒ 26 60 2a qual 81 ü n Zwaardere f tl f 88 NoordHol laadacke 88 a Ss Boter goede aanvoer handel afloopend Goeboter 1 80 a 1 40 Weiboter 1 10 il 1 80 p KiU 346 i Staats loterii 6 Kluu Trekkiiig nn WoenxUg 3 Oct 18 Prijceu rao 70 IS aaia 5389 8582 10689 13517 H177 18538 108 8637 64C1 8807 10 73 13667 16197 18597 182 8718 S648 8700 10934 13604 16808 I860 178 2773 6731 8714 10980 13916 16861 18847 814 8Sli 5741 8746 11067 14080 16896 18654 894 8878 5786 un 11180 14091 16408 18761 465 2914 6918 n i 11390 14866 6440 I99II nM 8976 6976 8966 11647 14877 1 57 19060 808 3000 6058 9020 ll r 7 U41S 16774 19078 1039 boeo S068 9079 11681 14487 1 804 1911S 1098 S086 6181 9181 11869 1450 16870 19116 1098 3106 6318 9176 11983 14 33 16967 19878 1107 8107 6468 9286 12029 14539 17069 19341 1271 3321 6540 9314 18187 14616 17147 19369 1598 3387 6660 341 18267 14870 17156 19668 1668 8846 6697 9338 12871 14907 171 5 19694 1760 3388 6724 9418 18503 14968 17805 19869 1763 847J 678S 9680 18667 15048 17888 19910 1821 3580 6974 9741 18673 16057 17818 80018 1973 3033 7886 9881 18604 16076 17604 80088 8086 3638 7868 9907 18680 15079 17647 10076 8145 3938 7478 9923 18689 15096 17586 80186 8163 4008 7714 10064 18874 151 6 17688 80109 2191 4066 7723 10127 18681 16860 17734 80847 8809 4847 8088 10166 18750 15464 18033 90318 8218 4849 8088 10809 18839 15589 18088 80388 8819 4863 3031 10806 18911 16 53 18104 80668 8830 4861 8069 10260 18981 15660 18801 80698 2284 4668 8347 10878 18970 15784 18863 8070S 8894 4915 8399 111478 13080 15790 10381 80840 8898 4916 8437 10563 13204 16793 18256 10865 2304 6825 8456 10567 13208 1 891 18889 10870 2871 6337 8478 10580 188 0 16189 18320 80968 8431 6864 8483 10680 13965 16146 U498 6e Klnoe Trokking vin Donderdag 4 Ottotifr No 18874 85 000 No 7698 1 600 No 6136 6281 8623 en 16417 1000 No 981 1683 1955 10676 14171 11677 en 18960 400 No 6786 8939 7888 18448 18016 en 1 140 800 No 1184 3834 7197 7451 10817 11169 13448 13596 16388 18877 en 17167 100 Prijzen n 70 18 8709 4717 7838 9483 19808 14713 17906 lO i 2889 4838 7417 9843 18627 14868 17984 119 8938 4847 7470 9901 19668 14941 18086 154 8933 4888 7513 10071 18788 14981 18315 184 8938 493 7519 10087 18814 1 048 1846 299 9968 4057 7 82 11184 18861 16800 18187 387 8101 6081 7663 10886 13183 16894 11787 488 3376 6161 7788 10896 13189 15880 16800 686 SHS4 6888 7736 10861 13166 15860 189 8 3691 5387 7789 10355 U871 16081 H161 3798 6381 777 10488 18894 16086 19888849 8840 5403 7807 10509 13356 16190 19981 903 8856 5683 7860 10563 13317 16886 19641 1877 3894 5739 7876 10658 13378 16399 19680 1368 8897 6782 7913 10738 13619 18461 10669 1468 8949 6985 7946 10799 13639 16476 U866 1486 4034 8011 7940 IIOOO 13678 16 87 19988 1647 4069 6083 8014 11819 18764 16647 80008 1559 4177 el44 8168 11364 13818 16709 80118 1719 4220 6151 8186 11369 18918 16766 10184 1781 4866 6107 8837 11483 14008 16890 80135 1748 4885 6366 8397 1U06 14034 17088 80191 8027 4409 6671 8441 11668 140 1 17980 80S10 204 4468 8694 8602 11745 14 98 17397 80488 2117 4469 6619 3548 11807 14481 17440 80491 8333 4479 673 8566 11995 14489 17594 90141 2407 4548 6787 8606 18018 14471 17 89 8069 2430 4590 8819 9144 12381 14 99 17691 80748 348 4604 6633 9151 183 7 14584 17789 10 9 8487 4D39 7049 9884 18881 14638 17759 8084 8578 48S6 7148 9817 18547 14661 17760 lOtlS 2688 4714 7866 9461 BurseriUka Stand UËBOBKN 1 Oct Cornelia Johannes ouden O BroDwer en A Hogeodoorn Pieter Johannei oude W T n d a Berg en M P Snel Giliam Johannes ouders H A J Bron en ti van Leest 2 Johanna Margaretha ouders C Zapper j eu M H de Boo Ernst Christinan ouder E C Schuileeren J W Beriyn 3 Cornells Antoniiis ouders F van deu Uroek eu J A Roejolstn Hendrik Cornelia ouden A BerkouweronC M Baas ÖEHUWD a Oct O J Breedü ï Evon Leeuwen P Boef en G den Os J J van Houweninge en M G Lafeb r Hauitreoht GEBOREN Johanna ouders A de Groot