Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1894

No 6474 Zaterdag 6 October 1894 338te Jaargang mimm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uit7ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN J ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middl en D Bentchop Muwten Coroolis ouden O Dekker en A L Hofland VM t GEBOREN Atie Gy hertu onder H Koken G Kok Beewakjk QEBUiiEU JohaonaJ oaden 1 an der Siar en A Verhoef Poibert ouders A van Dijk en A M Perdyk Margaretha Johanna Oornelia ondcrs J van Triet en A J tan Os OVERLEDEN B Oo terwyk 19 jaar SPECIALITEIT IN PARAPLI1IG8 IfAALDPABAPLUIES van af 1 75 L van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 8 OOTOBKB Vor kn 92 10 1081 112 78 7 74 8 V löïv 8 V 15 27 10 V 66V 40 100 100 gi 644 607 Tl 130 i 101 188 100 alotkoers 9S 8 100 1021 Vla 79 s 26 4y lÖ2 28V 40 12 V 29 47V 62V Tmamilll Cerl Ked W 8 H dito dito dito 8 dito dito dito HaHau Obl aoudl 1881 88 4 Itaui InHhrüving 1863 81 SOonnia OU in papier 1899 dito in silver IBG8 PoatuoiL Oblig met ticket 3 dito dito 8 RIIUIID Obl OoU Se 8erie Sdito Qeooni 1880 4 ditobgUoth l88g4 dito by Hope 1881I 90 4 dito ia Roud laea 1888 6 dito dito dito 1884 tgrXNJI Perpel obuld 1881 4 Tsuiu Oepr Conv leen 18110 4Geo loeiiiag serie D Geo ieeuioK Hrie O 2ini Al a ll r Bec v obl 1893 6 lluioo Obl Buit Seh 18110 6 Vniiiiill JL Obl 4 oobup 1881 AHtTIIDU Obligation 1881 S Koniuiui SUd laen 1886 8 NlD N Afr llaDdelav asud ad b Tab Mg Oertiaooten DeuMaatwhappij dito Amh HypotUeekb pandbr 4 Cult Uq der Voratenl aaod Gr Hyaotbeakb paudbr 4 Naderianduhe bank aaud Nad Handolmaatieb ditoN W fcP o Hyp b pandbr 5 Rott Hypotkaekb pandbr 4 Utr Hypotkaekb dito 4 Oo T Na Ooat Hoag baukaand KDsl Hypotbaekbank paadb 4 i AmuKX Squit bypath paudb 6 62 Maivr L Ö Pr Uen aart 6 2 NlD Holl U Spoorw Mfl aaud 104 Mü totlUpl T St 8pw aand 1 lOl i N d Ind Bpoorwagm aand 198Nad Zuid Afrik Spm aand 6 136 dito dito dito 1891 dito S 104 TAUl Spoorvl 1887 89 K Eobl 8 481 Zuidlul Spumij it ll obl 8 1 82 PoUH Wanabau Waenau aand 4 184 i Rdbi Gr Ku 9p r MiJ aand 6 99i BaUisoba dito aand 63 lO l 66 10 i y 28 Vastowa dito aand B 72 Iiraag Dombr dito aand 104 Karak Ck Aiow 3p kap aaad t Loaowo Sawaal Sp Hij oblig 6 102 Oral Vitabak dito oblig lOSi i ZnidWeat dito aand 8 6gVi dito dito oblig 4 94Vt Anuix Ceot Paa Sp Mg obl 6 101 Okio k North W pr O f aand I 140 dito dito Win St Peter obl 7 188V DenrarkBioGr Spm oort ra UIlUnoiaCeatral obl ia goud 4 91 liouiar t Na hvilloCart v aand 85 Mexico N Spw Mij lohjp o 92 Miaa Kanaaa T 4 pat pref aaod 88I 4 N Tork OnUrio West aaod 14 dito Panas Ohio oblig 6 101 Oregon Calif la bvp in goud 6 77Vi St Paul Uinn k Haait obl 7 110 Un Paa Hoofdliin oblig lOS 12 l 411 dito dito LIno Col la byp O B 80 OiKADi Caa South Rert T aand 8 g VlH C Sallw k Nav la h d a O 28 Analard Omnibus Mij aand 192 lotterd Tramweg Maal aand 171 Nis Stad Amsterdam aand S 108V Stad Kolterdam aand 8 108 Btioil Stad Anlwornenl887 2 i lO V Stad Brussol 1886 2 102 HOKO ThaiuRegallr Gesollscli 4 UI OoaTKK SlaaUleeuiog 1860 121 K K Oost B ür 1880 3 4i SriKJl Stad Madrid 8 1868 4 l t Ver NiD Boa Hyp Bpobl eert 4 108 ADVERTENTIËN Heden overleed ploieeling onze liereling JEANETTE CLAUA in den leeftyd van 5 maanden C J 8PARNAA1J H A A SPABNAAIJLampe Goadn 3 Ootober 1894 Gouda SnolpeTMlruk vanA BBlNK lali h mok KIEZERS VOOR REN GEIHËEIVTERAAR worden uitgenoodig d tot het bijwonen der ipilift f fptolig welke gehouden zal worden op VRIJDAG den 5 OCTOBER a a des avonds ten 8 uur in de Soeieteit 0n8 Genoegen tot het stellen van TWEE CANDl DATEN voor de a s GemeenteraadsVerkiezing P S Volgens artikel 14 van het reglement worden alleen kiexer tot deze byeenkomst toegelaten Namena het üomité H 8TBAVER Voorzitter i h vaN EU E Secretaria Gouda 4 October 1994 mmi WATESLEMe uatsciaffij Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER De DirKtmr D C W VAN DER L AR G J BËRLIJI i flEUWERKERK Hoek OOVWE HAVES Bericht de ONTVANGST van een Oroote Sorteering der Nieuwste lUodellen DAMES EN EarDEEHOEDEir Veeren Linten Gillen enz Htf Uiterst billijke prijzen S Kaashandel Friesland a O 1 Prima geheel Leidsch model SLRUTELKAAS roodkorst S IV ag el en Komm Kaas roüd ol wllkorsl g I m FIJNE SniTERTETTE BOÜDAMOBELEAAS Ö halfuette zeer goede en mindere tooHen I Fijne l dammer en mindere soorten Hollandsehe roodkorst 1 p Aan wederverkoopera sterk concurreerend g 1 JORKIT DE JOiXG S LEEUWARDEN Kaashandel 9 P 3 Vraagt prysconrant en vergelyk met anderen overtuigt O naar qaaliteit Xet vooral op de ECHT liandlMekBaiaff m9t roodm letterm Oberiahnslein f OmeenURDCRVieTOKIABROH OBC llAHJISWII Overal i l CENT 3 verkrijgbaar Mttatschappi j tM ExptoUuMe der Victoria Bron pvcufif ft I0 ïiotlp til tint Zwdblaak Terkrygbaar in t Boofddepót Toor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch ik 18 cents per halve Flesch h 13 cents Kraik k 17 Kmik n 13 ierwgl roor de ledige Fleaschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halre Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent Hollandsehe Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken ¥ 11MTÏÜC BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s HOOFDPRIJS BESPAMEN ÏÏTEECHTSCE WAGEITTJE Piijs per Tjot 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRIi K IIA I en Zn Lange Tiende weg D 60 Ifl de Keij ers TURFMARKT H 156 blgft lich aanbevelen oor t aan huis bezorgen Tan DINERS De zaak zal NI EX zooals door sommige wordt beweerd ophouden te bestaan of in andere handen overgaan Te Koop voor 10 een goed onderbonden met Onderwijsboek en Kist Adres Bureau dezer Courant onder No 2349 STEENKOLEN Aangekoqjen de Lading waaruit w tot 70 Cent per H L kontant zonder kortinij vry in huis afleveren Echte Belgische Anthracit Nootjes De minst aanslaande brandstof voor Volkachels f 1 40 per H L Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 4 October 1894 BESTELLINGEN worden tgdig ingewacht om voor eene geregelde uitvoering te kunnen zorgen TANUAIITSI W J BUTS LION BLITS Meimeiidijk 241 Eerste huis v d Dam A MSTERDA M Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandags Woensdags en Vrijdags van 10 tot 3 uren Markt 1S4 Jouda Onfeilbaar Middel THOBN Inöucnza Iloesl Bors en MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Ëere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Uiploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengeateld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld II i van Schau Co Machinale Fabriek DB HONIGBLOEM Snmalra straat 207 Den Haag Verkrijgbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Cognac fin Bois da Liter De COGNAC FIN BO nu de Soeiiti Atwnvme door het MhMlc Und om h re go a hoe Uiilclieden guniUg beKonil wordt geleverd In vniBeiteldo bemande aewobeu van 5 Lltar Inhomd Yooralen van hotêttort vanDr P F vanHAMELBOOS ültalnltend verkiijgbur bU P H J v WANKÜM ürma Wed P J MELKERT OoBthaven 13 U Gouda BINNENLAND GOUDA 5 October 1894 Gisterenavond bad de algemeene jaarlijksche vergadering van de psclub iGoudat plaats waarop rekening en veraotwoordiug werd gedaan over het winterseizoen 1893 94 De rekening sluit met een batig saldo van f 131 39 Door bet aftreden van den beerA W Hoes all bestuurslid die niet meer voor eene herbenoeming in aanmerking weuschte te komen beaerens voor twee vacatures werden als beBtnorsleden gekozen de beoren Hooftman A van Oorschot en G A Bouter In het weekblad Het Oosten c deelt de heer J van t Liudenhout het volgende mede Alle weezen die voortaan de inrichting verlaten met goedvinden vau heereu bestnurders ontvangen een bewgs van ontslag dat huu teven in de toekomst tot aanbeveling kan dienen We zyu tot dit besluit gekomen door de dwaasheid vnn familiebetrekkingen die hetz bg persoonlijk bezoek oi door brief wissel mg een ongunstigen invloed op de kinderen uitoefenen en de verpleegden gaarne bg zich nemen indien ze hoop hebben er eenigevoordeelen van te kunneu trekken En zoo dit bun niet gelukt laten zy ze aan hun lot over Dikw yls trachten zulke kinderen wier opvoeding elechts ten halve voltooid is dan later een plaats te vinden door zich aan te dienen ats weezen van Neerbosch Het O M bg de rechtbank te Groningen eischte gisteren tegen dr Baliler eene geldboete van f200 subsidiair 50 dagen hechtenis Gisteren gelgk alle jaren op den 3n October was t weer feest binnen Leidens wallen om er het Leiden ontzet c te gedenken Het feflBtprogram dat gedeeltel k alle jaren dezelfde genietingen aanbiedt bestond in koraalmuziek carilloubespeling springen der fontein nitdeeling van brood en baring aan ongeveer 2928 vrouwen en van tabakspüpen en bier aan ongeveer 2618 mannen terwgl voorts de gewone kermisvermakelijfehoden op het Schuttersveld plaats hadden en s avonds het feest besloten werd met een drievoudig concert op t Schuttersveld en met eec groot vuurwerk door den heer A Gall van Rotterdam vervaardigd Het voornaamste punt echter van het program was een harddraverg en een paardenversieringswedstrijd waarbg ook de bergders in aanmerking kwamen FEUILLETON Elene vertelling uit Italië i ZS6 schoon dat sedert cij op don reokteroever vau den Arao woonde daar sedert eene gebeule nj van paleizen ea woningen bij gebouwd was terw l de liDkeroflver zijn ondergang te gemoet ging want edellieden kooplieden en ronteiiiers giugen op den rwkteroevs wonen Zóó aohoon dat als ze de kerk van Santa Mana del Yiite binnentrad de menschen zich van het altaar tten nsar baar toe keerden en in plaats van troost sleobts leed en smart mee naar huis namen van de ksilige piaati Als de TiBsohers s morgens bet l k van een bleekeo jongeling uit de wateren van den Arno ophaalden dan was dit ongetwijfeld een ongelukkigeu minnaar van Kosaura die zich ora harentwil het leven bad benomen als de naobtwachts s naoht i iu de donkere traten op de lev nlooze gestalte van een in fluweel gekleeden ridder stieten die met een dolk in het hart in E jn eigen bloed baadde dan was bij zekerlijk gevaUen i m Rosaura s wil die hem misschien vrien delyk had toegelaoben on daardoor den woedeeden itljd van een medeminnaar had opgewekt als rgke vadera een onvoorzionen dood stierven dan waren Be ongetwijfeld ter wille van Rosaora vergiAigd want om hara sohoone oogen te aiea glimlaohen had eea Na afloop van dien in den middag gehouden wedstrijd die veel kgkers had gelokt waartoe ook het gunstige weer medeW erkte werd een groote optocht door de stad gehouden met de paarden n begeleid door muziek Toor de rechtbank te Roermond is de zaak behandeld t gen X wonende aldaar die onlangs onder Horst met nog drie persouen aan het stroopen was eu toen met ongeluk zgn zwager W doodschoot Door den Bubeituat officier van jaslitie werd tegen X 4 maanden gevangenisstraf geëiscbt Uitspraak over 8 dagen De heer Bloemen arts te Tilburg heeft cassatie aangeteekend tegen het vonnis der arrondissemeota rechtbank te Breda waarbg hg met bevestiging van het vonnis van den kantonrechter te Tilburg veroordeeld werd tot f 3 boete wegens het leveren van geneesmiddelen in dat gedeelte der stad waar een apotheker gevestigd is Door het gerechtshof te 8 Gravenhage werden gisteren bevestigd het vonnis van de Haagsche rechtbank waarbg de practizgu A J J van Gogh tot 3 jaren gevangenisstraf is veroordeeld wegens oplichting en het vonnis der rechtbank aldaar veroordealende een boekhandelaar aldaar wegens het ter verspreiding in voorraad hebben van voor de eerbaarheid aanBtooteljjke afbeeldingen of vliegende blaadjes tot 1 maand De straf van 1 jaar en 6 maanden opgelegd aan een hoeden en pettenmaker aldaar wegens verduistering van een premielot is door bet Hof tot 1 jaar verminderd Gisteren diende voor het Hof te Amsterdam het hooger beroep door Boddeoborg ingesteld tegen het vonnis der Haarlemsche rechtbank waarbij deze het faillissement van B bevestigde Namens B wilde atr Van Gigch eene Igvige memorie van grieven tegen het vonnis indienen toen mr Dammers namens een crediteur verxocht in het geding in appèl te mogen intervenieeren Deze interventie is gegrond op het feit dat de betrokken crediteur belang beeft b j het faillissemeot en deze crediteur nimmer gewenacht had noch wenscbt dat B failliet ging Integendeel verklaart hg dat hg nooit aan iemand wien ook had opgedragen bet faillissement van B te Haarlem aan te vragen schoon da officier van justitie aldaar zich bg zji i requiiitoir juist beroepen had op ieder zelfs vader moeder broeder of zuster gewillig opgeofferd Eens heerschte er hongersnood in de stad bet gepeupel raasde omdat bet geen brood had en drong woedend in het paleis Montalboni welks eigenares zioh in melk baadde de bloemen van baar tuin met wyn begoot en dagelyks gastmalen aannohtte lerwyl het volk van honger stierf Toen na de razende menigte de poort had opengebroken en de fraai uitgedoste bedienden op de vlucht gedreven bad daalde Rosaurs geheol alleen de marmeren trappen af waarbij haar wonderbaar goudblond haar over hare schouders nedergolfde en zij met oen met diamanten bezetten waaier haar rozig gelaat verkoeling toewaaide en bet gepeupel verstomde voor haar de oproermakers kusten den zoom van haar kloed en de menigte trok zich terug Ze brulde naar brood Uosaura schonk een glimlach en ze was bevredigd Driemaal werd ze om hare schoonheid aangeklaagd door verbitterde aders wier zonen als offer van hare schoonheid gevallen waren Driemaal klaagden zo Eosaiira aan soboon te zyül De rechters boorden de aanklacht aan lieten de schuldige voor zich komen en overtuigden zioh of het vergrijp ii werkelijkheid bestond De werkolükboid overtrof zelb de woorden der bitterste aanklacht Eosaura was nog schooner dan men baar bohilderde En tweemaal luidde het vonnis De aanklager heeft gelijk het vergrijp beataat de aangsklaagde is vrij Hare schoonheid was aeue groote misdaad maar eene nog grootere rarontsohuldïging Als m hars i e rekest namens dien crediteur ingediend strekkende tot faillietverklaring Door het Hof werd nn bepaald dat de bopld aak zou worden opgeschort zoodat mr Vw Gigch zjjne memorie vooral nog niet kon iniienen De oflBcier van justitie en mr Van Gigoh moeten thans eerst antwoorden op de coDolusie tot interventie van dien crediteur Voor het bof te Amsterdam is behandeld de zaAk van den 21 jarigen P J van der Linde beschuldigd van poging tot vergiftiging op zgne moeder en z jn oom Door den toegevoegden verdediger mr Benjamin was Ter7ocbt alsnog als getuige te hooren mr Biederlack die verklaarde dat de houding van beklaagde bg hem den indruk maakte dat h abnormaal was Het O M waargenomen door mr W R Op ten Noort vroeg bevestiging van het vonnis der rechtbank van 15 jaar De verdediger behandelde de identiteit van het ia beslag genomen goed Het streed volgent pi met de beginselen onzer wet dat door de rechercheurs het goed zonder verzegeling w s afgegeven aan eon kruier eu een agent van politie die het des morgens om 9 uur naar het bureau brachten terwgt bet dien Maandagavond eerst verzegeld is geworden Do on toerekenbaarheid leidde spr af nit verschillende feiten Op grond van hei gemis aan bew s der identiteit vermeende de verdediger vrgspraak te mogen vragen en subsidiair dat het hof alsnog een nader onderzoek naar beklaagde s geestvermogen zoo bevelen Uitspraak Dinsdag 8 October De houdiug van beklaagde was ook nu weer zeer onverschillig Bg het Koloniaal Verslag is dit jaar een duidelgke kaart gevoegd van de spoorwegen en tramwegen op Java Er staat ook bij op Madura c maar op dat eiland ontbreken tot dusver zulke wegen zelfs nog op bet papier Wflut ook de Ignen die in aanleg zijn en die op het in 1893 vastgestelde spoorwegplan voorkome I viodt men op de kaart aangegeven Men ziet met één oogopslag dat op 1 Juli 1894 tot welk tgdperk de kaart is bijgewerkt de hoofdlijn van den spoorwegen die door geheel Java zal loopen gereed was van Batavia tot Probolingo op het gedeelte na dat de Preanger regentschappen met Tjilatjap 119 k m zal verbinden Daarbij zal dan nog io den Oosthoek die van Probolingo naar Pa noroeltan 216 k m komen welke ook in aanleg is en in den Westhoek een Ign van Ba rechters in bet gelaat zag rergaton doze de wet als ze weende dan zwoeren deze dat ze onschuldig was en als ze hen toelachte dan waren ze bereid ziob zelf voor schuldig te verklaren Het derde gevat was dat de beheerder van de schatkamer des hertogs de bem toevertrouwde sohat ten toeeigende en zioh van het leven beroofde nadat bjj alles voor de sohoone had verkwist Thans kon men geene genade meer laten gelden De schooae dame werd wederom voorden rechterstoel gebracht en met meerderheid van stemmen bet ronnis over haar aitgesproken dat ze vooraltijd uit Florence verbannen en haar schoon hobaam gebrandmerkt moest worden Het schavot waarop de straf voltrokken zou worden werd voor het Paleis Pizzi opgesteld In dichte drommen vulde de menigte do groote ruimte en de daken dor huizen van waar men een goed gezicht op bet schouwspel bad De botooverend sohoone dame werd T Si5r gebracht de beul nam het rood gloeiend brandyzer in de band en rukte het zyden gawaaa van Roaaura a lohoudor om er het brandmerk op te drnkken En toen hij den gladden aneeuwwitten aohouder voor zieh zag vergat by dat bjj een beul was en drnkte er in plaats van hst heete zer t ae brandende lippen op Die grap kostte den beul bet hoofd maiar redde Rosanra want er was niemand te vinden die bet vonnis tegen dewn schoonen schouder wilde uitvoeren Ieder die haar zag wilde haar kassen maar niet misvormen door een gIo4 iead yzur Het wonder kwam den Qroot Hertog teroore Gosims van Medici was toaa reeds wm bejaard man net eene neiging tavift naar Anjer 143 k m waaraan oog niti is begonnen Van die hoofdljja behoort d apoonrag Batavi Baitenzorg 56 K m aan de N d Ind Spoorwegmaatsobappg evenali de belang rgke lijnen 205 K m Samarang Vorateif tanden Willem I Ambarawa De overige deelen zgn StaatsspoorwMf dïe met de zglynen welke gereed z n 971 K 111 laag zgn en waarvan nog 408 K m in asoleK z jo Bovendien komen op het algemato plaa nog 765 kilometer spoorweg voor waarmMU nog moet worden begonnen en die tan claele voor stoomtram wegen kannen worden aangelegd Tot die 764 EM behooren bebalredereede genoemden de Ign van Krawang dat na al door de Ign der Bat Oostermaatechappjj mei Batavia 57 K M is verbonden naar OberiboB met sgiak naar de Preanger do lynMegelai Djokjokarta de verbinding van den ipoorweg Samarang Voratenlanden met Soeraba door de residentie Hembang been en dei iak in den uitersten Oosthoek naar BaDJoflwaagi tegenover Bali Eindelijk vindt m n nog de Iga Tagal Balapoerang 24 K M vao de Jsvaspoorweg maatschappij De at K mtramwegen in exploitatie hebbea reeds een lengte van 281 km er ii nog Toor 591 K M veigiuning verleend Werkstaking van Typografen De commissie gisterenavond benoemd om met de firma Nggb Van Ditmar te onderhandelen over bet zetten en drnkken van het weekblad De Verzekeringabode eigendom van genoemde firma doch gemakshalve in Deo Haag bg de Zuid HoU Boek en Handeladrak kerg gedrukt heeft gisteren die onderhandeliogen gevoerd De commissie verlangde dat De Venekering8bode niet zon verschenen zoolang de werkstaking bg de Zd Holl Boek on H Dry aanhield de firma N v D voerde daartegen aan dat daardoor niet genoemde drukker maar zgzeïve zou worden benadeeld Nu de Zuid Hollandsobe door de werkstaking niet meer in staat was dat blad te drakkeo moest het volgens de meening der nitgeveri den werkatakers onverschillig zgn waar dat blad nu wèl gedrokt zon worden Gedeeltelijk overtuigd voor een deel nog niet werd eobter de eiBch eenigszins gewijzigd en alsna door beide partgen aangenomen dat deze week De Ve rzeker inga bode niet zal wordeo gezet en dus ook met zal verschijnen dat echter dea daaropvolgendeu Zaterdag do beide nommera van 6 en 13 October zullen worden verzonden tot vroomheid £ a missobieu doed by het ook uit vroomheid dal toen men Rosaura vó Jr ham bracht hy haar genade schonk en de itraf kw t schold VjHitaan mocbt Boiaura Montalboni ongestraft sohoen zyn Niemand waagde bet maar eona aaaklaoht tegen baar in te dienen niemand waAgde het hare stralende oogen hare gliralacbende roode lippen de verleidelijke kuiltjes ie de rozige wangen aan te klagen Ka Cosimo besteeg Ferdinand van Medioo den troon Ferdinand was nog jong nauwelijks twaalf jaren toen bij de regeering aanvaardde Nog ala knaap was hy met Lorenzé Frasuati bekend geworden die ouder was dan hij en wien by trouwe vriendschap beloofd had Lorenzo werd schilder j Ferdinand heersoher toch vergat by aU zoodanig ook ziJQ vriend niet Hjj liet hem van Padua komen en in E in eigen slot wonen om hem in zyoa maoht eu heerlykheid te doen deelen Lorenzo was een vroolgke steeds tot scherts ganeigde jongeling zooala schilders doorgaans ziJD so met zyne koddige invallen vroolykte hg dan Jeogea hertog dikwgla op Plotseling begon kij echtar ernstig en in zioh zelven gekeerd te wordeo sija vroolgke scherts bleef uit en do vorst zalf moast trachten bem op te beuren Ferdinand liet aan den oever van den Arno e a nieuwe kapel bouwen en om aan Lorenio aHige werkzaamheid en afwisaaliog Ie bnengen drieg h hem op het inwendige te versieren met tcbUdergen naar eigen keaze