Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1894

4 60 8 94 6 66 7 10 8 33 8 43 9 40 1 4 67 8 03 9 47 6 04 6 10 r 9 64 6 11 6 17 10 01 6 90 6 49 6 96 7 80 8 69 9 08 10 10 1 1 46 9 30 9 60 3 48 4 90 4 46 6 81 7 07 1 66 4 66 7 17 9 08 t 6 09 7 94 9 0 6 09 7 81 8 16 9 48 3 10 4 08 4 40 6 16 6 61 7 87 DEN I i A 0 GO U UA Directe SpoorweeverblndlDg mei GülÜA Wlntererdlenst 1894 95 Aansevaogen 1 October TUd vao Greeowlch 00 U D A ROTXBRDA M 18 18 U 81 1 14 18 88 1 06 1 1 88 l il 1 44 UOTTKRDA H O O U D A t l8 10 11 08 7 98 7 47 IS OB s Hage 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 46 lÜ lS 11 8812 16 1 38 2 Ü 2 46 3 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 9 86 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 06 N d L d6 59 t 0 M 1 49 n M 7 11 Z Zegw6 08 V V 10 80 1 68 g 6 7 20 8 61 Bl Kr 6 14 10 86 8 04 w 7 86 Zo M 6 19 n M w n $ 10 41 8 09 5 09 7 81 10 Gnuda 6 80 7 50 8 18 9 68 10 1610 68 18 0812 46 9 80 2 46 8 16 4 1S 4 48 5 80 5 47 M2 S 86 10 10 l T K B O H T G O ü D A I Utrecht 6 88 7 60 9 9 6SI1 84 12 02 18 60 8 10 S SO 8 524 48 6 20 6 36 8 09 8 608 6910 84 1 Woerden 6 58 8 11 10 16 ll Sü 18 86 3 42 4 16 y 6 4 y 9 119 8410 61 I Oudevster 7 07 8 19 10 84 g w $ 4 24 k k w 9 19 1 Gouda 7 80 8 88 9 S4 1 87 12 06 1 88 8 B0 4 87 B 20 7 08 8 41 9 88 11 07 AII8TEKDA M 6 O U D A AKslenUbWp 6 60 8 16 9 65 11 25 11 80 8 66 4 S6 4 86 7 60 10 00 Gouda T40 8 04 10 44 18 16 12 48 1 60 i 80 S 68 0 88 W OOVDA DEN Ril O Ooudi 7 80 96 0 00 9 87 10 4 IS Il 18 81 18 111 87 8 86 4 4S 11 01 1 06 4 67 f 1 11 11 10 1 17 8 08 r y 1 86 11 91 1 88 6 90 1 8G 1 87 4 98 6 96 6 col DA llTSICHT 10 0810 1 10 66 19 48 9 98 9 61 11 09 9 87 10 90 11 17 8 46 8 07 10 81 11 46 1 90 8 08 8 89 O O U U A A USTKRDAM 8 91 10 06 10 68 19 11 9 61 9 10 10 66 18 19 1 8 40 die dm in den loop via de volgende week salleD i 6rden gezet en gedrakt In eene bgeeuknmBt van faoekdrukkerRpairoons ta s Gravenhage gtstereaavond gehoaden is met algameene stemmen beelotea dat deeiicben Tim de gezellen onder den drang van eene fferkitaktng ais tfaana is uitgebrokeo niet roor inwilliging vatbaar zijn Dn vergadering benoemde echter eene comuituie vin drie leden nit haar midden om te onderzooken in boorerre am bill ker rertangenstotloteTerbetering Tan de werklieden kan worden tegemoet gekomen Deze commissie zal ten spoedigste hare taak aanTaarden n bestaat nit de heeren F J Betinfante G J de Swart en B G Stempels TJit Amsterdam meldt men Thans hebben de AmsterdamscbeBoekdrokkerspatroons eene Nederl Yereeniging van boekdrnkkersputroonac gesiicbt 24 der voornaamite firma s traden reeds tot dezeVereenigiog toe Het bestour zal zich onverwijld met alle patroons door geheel Nederland in rei binding stellen De uarolgeude bepalingen werden door den Bond reeds aangenomen ter bespreking en uitwerking lo VastetelHog in overleg met arbeiders fln patroons in Nederland en geregeld naar plaatseiyke behoefte en eischen van een ioonstandaard die beantwoordde aan biliyke ttsoben 2o Instelling van een arbeidsraad ter beslechting Tan geschillen tusschen patroon of gezellen gerezen 3o Invoering van het leerling stelsel Zgn wy wel ingelicht dan bestaat het bettanr uit de heeren A H Boldert firma Holdert Co A Roeloffzen firma RoeloffHn Hübner B C £ Zwart firma ËUerman Harms Co Later zal dit bestuur aaogavold worden met andere patroons ook uit andere plaatsen dan Amsterdam De firma Boefer Krdber en Bakels heeft de eischen der gezellen ingewilligd zoodat het werk hervat is Bg de firma De Bussy was hedeumiddag nog geen antwoord Tan het comité uit de gezellen ingekomen zoodat de toestand dezelfde is gsbleTou Het comité heeft reeds namens de gezellen leedwezen betuigd wegens de aan de penen toegebrachte schade Een der voorwaarden der firma bepaalt dat het werk oiet vóór Maandag sal kunnen worden hervat De letterzetters aan de boek en courantdrokkerg der firma De Roeber Krober en BakeU hebben hedenochtend het werk gestaakt Hier worden o a gedrukt het Cen rumc het Algemeen Ëfifectenbladc het Tydschrift voor Geneeskundec het Nieuwsblad voorden Boekhandel ff enz Tusschen de firma De Bussy en de werkstakende gezellen heeft heden weder eene onderhandeling plaats gehad waarbg de patroons verklaardeo Toor den lyd van 3 ivekoD in de loousverhooging te zullen berusten Zg verlangden echter dat de schade aan bet materieel toegebracht door de gezellen zou hersteld worden wat deze toezegden Overigens atelden de patroons nog enkele andere minder bezwarende voorwaardeo waarover de gezellen thans rugifsBpraab houden By het verlateu van het gebouw Rokin gaven zg echter aan de aldaar postgevat hebbende agenten van politie te kennen dat zy wel konden inrukkeu zoojat allerwsarschyuiykst het werk wordt barvai Hei grootste gedeelte van het peraoueel op de drnkkery van de firma Gebr Belinfante voorheen A D Schinkel te s Gravenhage heeft gisterenmiddag het werk gestaakt Men leest in de Residentiebode Aangaande het beleidvol optreden waardoor de directeur der drukkery van eeu der groote bladene hier te lande een werkstaking welke Onder de typografen dreigde bedwongen heeft wordt ons het volgende medegedeeld 8 40 8 47 8 54 a oi a io 8 01 18 6 11 8 19 8 88 t it 7 S IM T M T tS i 1 10 Qoudft UoordrMlit NMu rkerk 0 iMlle ftottordam 7 tottordui Otpelli Kieuwtrkevk Moordnoht Goudft i sg s st 7 46 Zei ll 7 49 8 47 Bl Kr 7 47 K Z gw 7 88 8 B N 4 U 8 0i Toorl 8 07 9 08 iHlge 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 ia 4U8 81 QouiU 8 86 8 40 7 66 8 09 8 81 Ouihw 6 60 8 64 Wurdn 6 6 7 08 8 18 Utrachl 8 18 7 88 8 18 8 41 8 40 7 6f Gouda Amitoldaa Wp Dezer dagen kreeg de direeteur do heer X fattoek van een deputatie nit het bestuur der ten zgnent een onzer groote steden geveatigde Typografenbond Als doel van hun komut gaven de beatnareleden aan het richten van een verzoek tot verhooging der zetloonen voor het personeel der My wimrvan de heer X directeur is 3el antwoordde de heer X komen de heeren m dat vragen V Dat verwondert my Zijn onze zetters dan op gespaonen voet met my kunnen zy zelve niet voor bun belangen opkomen Of is t den heeren beKend dat er ernstige grieven bestaan bij ons personeel tOfren onze My of tegen hare directie Titeu hierop een ontkennend antwoord volgde ging de heer X voort Het blykt dus dat den heeren geen g Ï X Q by onze zetters bekeud zyn welaan dan wil ik my in hun byzyu er van overtuigen of üie ook bestaan buitea het medeweten zoo wel der heeren als van my c Hierop schelde de heer X en gelastte dat men het gelieele personeel der zettery zou biuneuroepen Na de zetters met het doel van bet bezoek te hebbeu bekend gemaakt vervolgde de heer X fiet ztil wel buiten kyf wezen dat dez deputatie liier niet geheet uit eigen beweging gekomen ia Op wieua of op wier uansporing zy kwaui doet niets ter zake en wil ik uiet onderzoekeu Alleen dit Zyn er ernstige grieven by een uwer over de wyze waarop gy hier wordt behandeld Algemeeue stille Nog eens 7 yu er ernstige grieven men spreke ff Welou uit uw zwygen maak ik op dat die niet bestaan en dao kan ik niet natateu u myn verwondering uit te drukken dat andereu Qiy over uw belangen iu uw plaats komen spreken Op een photographie ann den nmar wyzend Ziet onlangs hebbeu wg te zamen eeu schoon feest getierd By die gelegeubeid vereerdet gy my deze groep die myu kamer alert Ik was daar zeer gevoelig aau maar hoe is het was dat geschenk gemeend of uiet Hoc is het vrienden moet ik dat portret van den muur haleuVc Een züttei naar voren tredend Neeu wia en waarachtig oiet Bijnu allen Neen zeer zeker niet Dan vridnden ff vervolgde de directeur ge oof ik dHt de heeren op de deputatie wy zeud bevredigeud kunnen wezen Hebt gy zaken die gij gaarne gewyzigd zaagt be spreek die eens kalm onder elkauder ik vind dat zeer goed en deol my den uitslag uwer beaprekingen mede maar laat mon zich buiten onze zeken houden Tot de depu tatie Kan ik de heereu nog met verdere inlichtingen ter wille xyu c Geen antwoord volgde en het hoofd eenpaar milimeter minder hoog dan by hun komst verlieten de heereu het gebouw der drokkerydoor den hoffelyken directeur ik aan de deurvergezeld Er zal te Amaterdam in 1895 een Wereldteutoouateliing van Hotel en Reiswezen gebonden worden a 40 10 88 11 Oi 11 09 U l 11 88 3 3S 1 I8 9 48 S1 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 10 08 10 11 27 6 697 13 8 99 9 37 11 06 11 13 6 11 6 16 9 49 68 6 89 6 81 6 86 y 66 6 41 7 48 10 10 10 1611 38 11 43 8 18 4 47 5 88 6 57 7 45 8 SB lO U t 5 87 7 59 10 S7 g fi 06 6 45 fi 17 8 07 6 5E 10 36 8 50 6 89 8 216 85 8 26 9 1110 68 7 46 0 48 10 14 11 11 6 88 8 86 4 47 1 46 Aan de tentoonstelling zal zyn verbouden eene groote lotery waarvoor pryzen tu koopen nitsluitend uit de geëxposeerde voorwerpen zulten worden hebchikbaar gesteld Heeds heeft de Holl Spoorwegmaatschnppy vry vervoer van goederen voor en na de aluiting van de tentoonstelling toegestaan en meu verwacht dat de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsapoorwegen hetzelfde zal doen Men wendt aanvankelyk reeds luet kana op slagen pogingen aan ora vrgen invoer der voorwerpeu te erlangen nit het buitenland eu de ministervan buitenlandsche zaken was zoo welwillend aan mr Calisch persoonlijk toe te zf gen dst hy het comité zooveel mogelyk Ier wille zou zyn Er zal benoemd worden een internationale jury voor de bekrouiugen en de bekroningen zul len bestaan iu eerekruizeu diploma s en medailles de laatste uit te reiken m edel metaal De Duitsche en Zwitsersche hotelhoudersbonden hebben reeds hun machtigen steun toegezegd Wat nu het tentoonstellingsterrein betreft dit zal een oppervlakte beslaan van + 160 000 M Het hoofdgebouw d t meu heb terrein door den grooten doorgang van het Museum betredende aan zyne rec iterband zal vinden zal groot zyn + 25 0 X M In de fa9adevan dat hoofdgebouw zullen zich bevinden tien groote restaurants waaronder er zullen zyn die de comsnraptie leveren tot zeergoedkoope prg zen opdat de werkman ook van deze tentoonstelling zal kunnen genieten Achter deze restauranta zullen zich de groote teatoonstellingszalen aansluiten Tegenover dit hoofdgebouw zal een étrook opeu blijven waar men een aantal cafe s reataurauts enz zat kunueu bouwen Aan de linkerhand za eeu oudHollandsch marktplein komen Oud Hotland genaamd Om dat plein zullen een nantal oude gevels uit verachilleude steden des lauds worden nagebootst en iu die oude gebouwen zullen taveernen e d komen ongeveer evenals vroeger op de tentoonstelling van voedings middelen Op het plein zal de oude Nieuwmarkt getoond worden zullen muziekuitvoeringen plaats hebben enz enz Reeds bestaat de kans dat ook in de oabyheid van dit plein j eo straat uit Cairo zal verryzeu Ëeu der twee groote aantrekkingspanten vuu de tputoonstelting belooft te zyn oen groote maïlstoomer van + 100 M lang dio in een basBio zal komen te liggeu en die des avonds tot den top der maaien verlicht zal zyn Deze boot zal zoodanig zyn ingericht dat men zich een volledig denkbeeld zal kunnen vormen van bet leveu op een groote mailhoot Men zal er aalons hebbeo op de brug zal eiken avond muziek zyn en op het dek zulleu allerlei feesten worden gegeven De tweede attractie moet zyn de electrische realaaraut waar geen kellners zullen bedienen doch waar men door op een electrtacheu knop te drukken een besteld maal naar zich toe zal zion wandelen drukl men op een aodereu knop dan verdwyuen de vuile borden en kometa schoon gewasacheo terug kortom iets dat te Amsti rdam noch nicht da gewesen iut Verder zal midden op het tnrrein ook een muziektempel ataan waar duj elijks voor goede muziek gezorgd wordt terwyl het cooiité zich met het gemeentebestuur ia vci binding zal iitellen ten einde te verkrygeu dat tentoonbtellingbezoekera van het terrein tevens toegang zullen kunnen erlangen tot bet SuasaoMuseura dat 1 Mei wordt geopend pu waar d n de driejaaiiykscho tentooni tblling al worden gehouden Voor het opstellen der hoofdgebouwen zonder de oiugevini ia oitgctrokkeu een aom van + 500 0 X Hel geheele benoodigde bedrag zal dua een zeer aauzteulyk cyfer beloopen Het comité hoopt apoedig de werkzaamheden te kunnen beginnen en de tentooustelling te kunnen openen op 3 Mei 189ü en te doen voortduren tot 1 November In de Vragen van den Dag 4ieeft de heer A H Gerhard eeu belangwekkend opstel geschreven over de veel besproken weesinrichting te Cempuia by Parya onder het opschrift Eeu ideaal opvoedingsgesticht Descbryver geeft daarin de indrukken weer die hij by een bezoek aau die model inrichting beeft ontvangen Hieronder laten wy kortelyk geresumeerd volgen wat hy over de zedelyke opvoeding aldaar zegt 11 60 18 40 Het weeshuis te Cempuis slaat op geen kerk el y k dogmatisch standpunt maar ii ook volstrekt geen neutraal weeshuis in de Hollandache beteekeuis van het woord De heer Guilbot de onder directeur schreef ia een artikel over de iuiichtiug o a Ons ideaal t is waar gaat niet over de grenzen dezer nederige aarde waar nog steeds te veel mt nlüchen in stoffelyke en zedelyke ellende gedompeld zyn het doel waarnaar wy streven is elk zyn hoogt te genot er ia is doen vinden om te arbeiden gelyk een wy geer het genoemd heeft aan het grootst mogelyk geluk voor het grootst mogelyk aantal menschen opdat de aarde die nu uog een hel is voor velen een paradgs words voor allen Broederschap en gemeenschapszin zgenzelens en wg trachten die door onze kinderen in toe passing te brengen Wil dit citaat ze en dat de kinderen ook socialistisch worden grootgebracht In zoo ver antwoordt de sohryver hierop bevestigend als de opvoedingswyze die te Cempnia wordt iu practyk gebracht zooveel mogelyk de in gewortelde hebzucht onderdrukt Zonder dat men er zich ooit over de wetea schappelyk economische atrjjdvraag over privaat gebruik of bezitrecht bekommert wordt er liet onderscheid uitstekend in toepaaaitig gebracht Al wat er ts behoort aan allen te zameu is er tot aller voordeel en genot Niet één kind heeft byv eigen apeelgoed wel de geheele klasse d i die groep van kinderen voor wie een bepaald soort speelgoed meer geëigend is Eu alles wat door bloedverwanten of vriendeu aan de kindereu wordt geschonken van dien aard wordt door dezen zelf aan de klassen gegeven of ter versiering van den wand of voor aaoBchouwingslessen of voor gemeeuschappelyk amusement Hetzelfde systeem geldt in de sverkplaatseu Wat u kind vervaardigt om te dienen voor voortdurend eigen gebruik hlyft onder zijue berustiug wat daar uiet voor geschikt is komt het algemeen ten nutte Zorg voor het geheel wordi den kinderen steeds ingeprent hIs zorg voor het gemeenschappelyk eigendom eu hulpvaardigheid en voorkomendheid jegens anderen is er minder een deugd dan wel eeu plicht alt een te kwyten ichutd voor hetgeen men zelf van anderen heeft genoten of uog verwacht Maar boveual wordt er de arbeid geëerd als de hoofdplicht voor allen zonder welka vervulling niemand aanspraak maken mag op de achting en vriendschap van anderen Eigen arbeid alleen schept verdiensten Vao de volwassenen wordt verwacht dat zy in dit alles het voorbeeld zullen geven Na oen uitvoerige ontleding van de opvatting van zedelykteid welke te Cempuia wordt gehuldigd en in practyk gebracht merkt de heer Gerhard op dat meu er volkomen van doerdroigen ia dat elk kind eeu voorwerp van aparte studie behoort te zyn Vooral echter wordt steeds getracht liever kwaad te voorkomen dan te herstellen nog meer dtm op somatisch geldt op zedelyk gebied dat de hygiënist srhonner taak heeft dan de medicus n een Naschrift zegt de achr het zeer begrypelyk te vinden dat de Fransche clericalen en chaovinisteu de inrichting haten Misschien aldus besluit hy znlteu wij op het oogenbtik dat dit artikei vei ichynt meer weten van wat er broeit boven Prévost Doch zonder aarzelen durf ik thans reeds staande te honden alleen op grond van wat ik daar gezien eu beleefd heb dat er geen zedelyker weeshuis kan zyn dan dit niet Christelyk gesticht en dat er nergens gezonder tncht en meer vrywillige gehoorzaamheid aanalgemeene wetten en belangen heerscht dan in deze anarchistisch gescholden sehool i De kostbaarste bybela De drie kostbaarste bijbels bevinden zich in het Britach Moaeum te Londen in da Bibliothéque nationale te Pargs en in het klooster Beien nabg Lissabon De eerste is een manucript geschreven door Alcain en zyn leerlingen eu dat aau Karel den Groote op den dag zgner kroning in het jaar 800 werd overhandigd Omstreeks bet jaar 30 onzer eeuw was dit kostbare stuk ia handen van een particaUer te Bazel die het voor 42 X francs ann de Fransche regeering aanbood eiudelyk werd bet voor den betrekkelyk geringeu prys van 750 pond aterling verkocht In fijn sierlgk schrift gsRchravent is de bijbel ryk aan prachtige vignetten en arabesken De opschriften der kapittels en de naam Jezus zyn geheel iu t goud uitgevoerd Aan een hoofdletter van 20 centimeter hoog omgeven door zilver ia een kruis beveatiga waaraan een lamp hangt die voor de helft gevuld is met heilige olie Op een andere 11 S0 11 80 8 10 1 41 8 80 10 08 MO 9 1 plaats zyn de portretten van Moses en A ron Toorgeateldf in de kleederdracht der achtste eenw en men vermoedt dat Mozes een voorstelling moet zyn van Karel den Qrooten en Aaron van Mcnin De Parysohe Bybel verscheen in het jaar 1527 is gedrukt op bevel van kardinaal Ximenez en o edragen aan Paus Leo X Een van de drie op velin papier gedrukte exemplaren fferd in il verkocht aau een Engelscbman TOOr 12 000 irunca Dit ezemplaar werd in het jaar 1840 geschonken aau Louis Philippe en kwam later in de Nationale Bibliotheek De derde de Bybel uit het klooster Beien beatannde uit 8 folio deelen ia op perkament geachreveo In 1807 kwam hy te Parijs ala eigendom vanden heer Jurnot Toen zyn vrouw later vernam dat de Portugeezen den Bybel gaarne terng wilden hebben vroeg zy een prys van 150 000 franca Later ia deze Bybel door Koning Lodewyk XYIII aan Portugal ten geacbenke gegeven Uit Boenoa Ayres komt het bericht van talk een zonderlinge on vreealyke vergiftigiogi dat men er geen geloof aan zou slaan indien er oiet de beate beste bewyzen voor waren eu de rechtbank er zich niet reeds mede bezighield De giftmenger was de bekendsj hoogleeraar Beauregard een hoogst begaafd man wiens voorlezingen over pathologie een aantrekkingapunt vormden voor de studenten aau de academie te Buenos Ayrea De hoogleeraar die ook een uitstekend taalkundige was en een elegante man van de groote wereld was gewoon kleine diners te geven waartoe nooit meer dan drie personen werden uitgenoodigd Allengs viel het in het oog dat vaak een of twee van de drie gasten binoen korten tyd veelal binnen 24 uren onder hevige ziekte symptomen stierven De oorzaak van den dood bleek echter nooit vergiftiging te zyn maar wees steeds op cholera of gele koorts Nadat kort aciitereeo vyftien zijner gasten op deze wyze een geheimziunigen en vreeaelyke dood waren gestorven groeide de verbittering tegen prof Beaurerd zio aan dat de rechteriyke macht zich genoopt 7ag hem wegena moord gevangen te nemen en voor de rechtbank te brengen Maar de aanklacht berustte op zulke zwakke gronden dat hy niet scheen te kunnen worden veroordeeld Toen terwyl men reeds dacht dat de aangeklaagde in vryheid zou wordeu gesteld verzocht het 0 M plotseling de zaak op te schorten tot den volgenden dag daar hy op eens gewichtige bewysmiddelon in handen had gekregen Tegelyk waa een jonge Spanjaard binnengekomen by wieus aanblik de aangeklaagde verbleekte De zitting werd daarop tot den volgenden dag verda d Den volgenden morgen vond meu evenwel prof Beauregard dood in zyn ce Hy had zich met een droppel doodelyk vergif dat hy in een gouden capsule in eeu holle kies vfrborgeu had gehouden om het leven gebracht Het bericht verwekte groot opi ien in de stad het volk werd opgewonden eu V werd daarom besloten de zittiugen van het gerechtshof voort te zetten ondanks den dood van den aangeklaagde De jonge Spanjaard werd verboord en uit zyn getuigenis bleek dat de professor telkens na het diner zich even verwyderde en persooulyk in zyn laboratorium voor zyn gasten een glas yswater gereedmaakte van eeu brok gs dat hy op eeu afgesloten plaata bewaarde De jonge Spanjaard die zyn bediende naa bemerkte dat telkens en vond het vreemd ook viel het hem op dat de hoogleeraar zelf nooit van het ys gebruikte maar steeds een glas cognac nam Eu het kwam byua altyd QÏt dat zy die van het y gebruikten weldra ziek werden en stierven ïlflns bleef er een glas atann waarin nog iets van het ija aanwyzig was De bediende nam het mee aaar het laboratorium eu bewaarde het zorgvuldig Nu bleek het by het bAflteri lngisch onderzoek dat het ys letterlyk van cholerabacillen wemelde Het vermoeden ligt voor de hand dat prof Beauregard die met opzet had gekweekt en in ija bewaard om er proeven mee te nemen op zyn vrienden Te Marseille ie door de politie een anarchiatiach komplot ontdekt Het ging met het pUn om het Italiaansch conanlaat generaal door dynamiet in de lucht te doen vliegen en alzoo den conaulgeneraal te dooden De zaak ia aan het licht gekomen door zekeren TuUio die gemeene zaak met de anarchisten scheen gemaakt te hebben om als spion te dienen en dua alles te verklappen Tullio heeft veertien personen allen Italianen genoemd als betrok ken in het komplot Acht hunner zyn gearresteerde De overigen worden opgespoord Ten huize van de gearreateerden zyn tal van brieven van Italiaansche kameraden te Triest te Genna en te Londen gevonden Toen de gevangen genomen anarchiaten bij elkaar gebracht waren verklaarden zy elkander niet te kennen en geen anarchistiache gevoelens te hebben Maar de politie hoodt zich overtuigd van bun helach voornemen Zy hadden bot vooral gemont op den con sulgeneraal omdat deze de Fransche regeering behulpzaam is geweest in het opapoteu van anarchiatische kameraden In Sept 1887 vermaakte zekere heer Hngh Mc Calmont te Londen zyn fortuin aan een achterneef den Initenautby de Schotacbe garde onder bepaling dat zyn kapitaal echter eerat nog zeven jar n rentegevend belegd moest worden Waa de erfgenaam dan niet meer in leveu dan moest de erleuia tuaacheu drie andere bloedverwanten worden verdeeld De neef heeft het echter uitgehouden eu komt dezer dagen in t bezit van ongeveer 4 millioen pd st 48 millioen gnlden Hy is 33 jaren oud en weduwnaar De kogels van de nieuwe geweren die meu voor ons leger wil aanschaffen gaan afgeschoten op een afstand van 100 meters door een blok vurenhout van 1 10 meter en op 900 meters uog cloor hout van 27 duim Op korte afstanden kunnen door een enkelen kogel 4 achter elkaar staande mauaobappen buiten gevecht gesteld worden Een in de richting staande infantervst wordt met het 6 5 m M geweer binnen GOO M steeds getroffen wanneer de schutter slechts horizontaal voor zich uit echiet De snelheid van vuren kan tot 20 goed gerichte echoten per minuut opgevoerd worden Het mindere gewicht der munitie geeft het voordeel dat de soldaat 160 patronen van dit geweer zal kunnen medevoeren tegen lOU van het ihnns iu gebruik zynde Dan bouwden ze vroeger toeh steviger I Te Amsterdam zyn in de 2de Parkatraat weer eens twee in aanboaw zyude huizen ingestort Het was gelukkig onder schafttijd waardoor slechts eén der werklieden licht gewond werd Het was een chaos van steeuen balkeu en planken enkele venaterkozynen hingen nog half iu hun voegen Na den val lagen duizendtallen steenen naast en over elkaar alsof een steenhoop was omvergeblazen We zien geen kalk zeiden eeoige timmerge zeilen die van hun werd komende by de plaata van het ongeval bleven staan t Is alsof de steenen met nat zand op elkaar zijn gelegd c Bultealandsch Overzicht De Duitsche Reichsanzeiger bevat het volgende De door de bladen aangeheven klacht dat de militaire autoriteiten het publiek niet snel en niet uitvoerig genoeg hebben iugelicht omtrent hetgeen er gebeurd ia aan de pyrotechuische school is noch gerechtvaardigd noch gegrond Tot 30 September had men nog niet alle gegevena byeen over het ontstaan den omvang en de daders van de gepleegde buitensporigheden en het was dus niet mogelyk meer mede te deelen dan hetgeen de Staat8anzeiger van 1 October bevatte Het legerbestuur denkt er niet aan de belangstelhog der bevolking voor hetgeen er in het leger gebrnrt te minachten door opiettelyke gebfimhouding Ala het publiek pyul jk getroffen en verontrust wordt door avontuurlyke geruchten en onware berichten van hoogverraad en anarch istiarhe en sociaal democratische manifestaties in het leger dan ligt de schuld daarvan by hen die deze berichten in de wereld brengen De juistheid der berichten van den Staatsanzelgert en van Wolff s Tele gramBureau kou eerat onlangs bevestigd worden en meu mag met reden verachten dat door de getroffen maatregelen de aan stokera van de gepleegde boitenaporigheden spoedig ontdekt zullen worden Volgens officieel bericht bestaat geen verband tusschen de gelijktijdige byeenroepiug van den Eugelschen en deu Franscheu ministerraad Die sobere mededeeting vermindert uieta aan de heteekenia van het geschrijf der groote Engelsche en Fransche bladen Op vele plaatsen iu alle werelddeelen raken Engelsche en Frauache belangen elkaar Wy moeten er aan deuken schryft de bezadigde en goed ingelichte Manchester Guardian c dat Egypte eeu voortdurende reden van nayver tuaschen beide landen is en ons koloniaal en handelsover wicht nog veel meer en dat de meeste Fanschen eerlyk gelooven dat Frankryk in welke richting het zich ootÉ uitbreidt Engeland op zyn weg vindt Alle verstandige mannen in beide landen beseffen dat een ernstige twiat tuaacheu beide volken een ongelok zou zyn niet alleen voor ben zelven maar voor de menscbheid en zullen hun bo t doen dien te voorkomen Ongelukkig zyn de Jingoes eu heethoofden aan beide zydeu van het Kanaal op zyn minst talrijk en de Fransche chauvinist heeft evenveel afkeer van Engeland als de EngeUche Jingo van Frankrijk De Politique Colonialec geeft zeer onvrieudelyk een lyst van geschillen tusschen Frankryk en Engeland De meeste ziJn echter zoo onbeteekenend dat zelfs byv een Japanner er nog geen voorwendsel om oorl te maken uit zon kunueu smeden et et opmerkeiykst in de dagbladartikels is dal beide partyen verklaren volstrekt geen twiat te zoeken met de andere maar te gelyk geen acbendiog van onbetwistbare rechten te zullen dulden De heer Waddington ia tien jaren ge ant voor Frankryk aan het Britscbe hof de heer Decrais was het nanwelyka 10 maanden Oeeu wonder dat zyn heengaan npitien wekte Men merkt nn op iu Engeland dat de tegenwoordige Fransche minister van buitenlandsche zaken Hanotaux een dik boek geachreven heeft om de koloniale ataatkunde beter het gemis daaraan van Lodewyk XIV in het licht te stellen en eerzuchtig genoeg lohynt om het in dezen den zonnekoning te willen verbeteren Bij zulk een politiek moeaten Franacben en Engelschen elkaar ouvermydeiyk ontmoeten Veel hangt daarby af van den tact der diplomatie Ook Wbiat in den Figaro wyat er op boe zelfs daarby niet altyd alles van den gezant afhangt Zelfa indien hy aan het vreemde hof gezien is wordt de geregelde afhandeling der zaken dikwyla door allerlei omatandigheden belemmerd Lord Saliabury achryft Whist c heeft als eerate miuister dikwyis meer moeilykheden opgelost aan den oever van den Oceaan en de Middellandsche zee in een têU têtec met een officieus vertegenwoordiger dan mei den heer Waddington Een der redenen voor de onverwachte byeenroepiug van deu ministerraad te Londen was volgens de Palt Mali Gazette t de ontvangst van een telegram uit Pekin van den Engelschen gezant O Conor Daarin werd aangedrongen dat onmiddellyk maatregelen genomen werden om de Britache ingezetenen te Pekin en Tientain te beschermen Ook in het binnenland van China wordt het gevaarlyk voor Treemdelingen on de soldaten byua allen naar Formoaa en Mantsjoerye gezonden of rondom Pekin opgehoopt zyn Te Hankow dreigen onlusten en wordt het wenscbelyk geacht vrouwen en kinderen naar Shanghai Ie zenden Te Hongkong is de tegenwoordige Britscbe legermacht onvoldoende om een oproer der inlanders te bedwingen In overleg met lord Kimberly heeft de Indische regeeriug reeds soldaten gemobiliseerd om oostwaarts te t nden waarvoor echter nog toestemming van AB ministerraad noodig ia De delegatiën te Pest zyn nn reeds gevorderd tot de behandeling van de marinebegroo iiDg De Oosteuryksche delegatie beeft deze hegrooting reeda aaugenomen nadat de miniater van Marine admiraal Von Sterneck de meerdere a tgaveu die de regeeriug voor de vloot vraagt uitvoerig had toegelicht Vervolgens kwam het crediet ter sprake dat de regeering weer noodig heeft voor Bosnië De Jong Gzecheu maakten van deze gelegenheid gebruik om hun grieven te berde te brengen en natunriyk kwam toen ook weer Oostenryk s politiek ten opzichte van het Ralkan sclmmpland ter sprake Graaf Kalnoky verklaarke wen nogmaals uitdrukkelyk dat alles wat verteld is over eeu militaire couveutie die tusschen Ooatenryk Hougarye en Servië zou gesloten zijn volkomen onjaiat ia Van het aluiteneener dergelijke overeenkomst tusschen beide ataten is nooit sprake geweest lumiddela heeft de Maguaten Kumer te Pest den abeid hervat Terstond werden de laatste der nog niet afgedane wetsontwerpen betreffende de kerkelyke hervormingen aan de orde gesteld Vermoedelyk zullen de Magnaten nadat zy vóór het reces het voornaamste dezer ontwerpen dat betreffende bet burgerlykhuweiyk reeda hebben aaugenomen ook nu de overige voorstellen van het mlniaterie Weckerlé wel aannemen De minister president Dupuy wordt uit Parya aan de ludépendanoe beige geschreven beeft door zyn circulaire tot verbod der atierengeveohteu zich eene nieuwe categorie van tegeuatanders op den hala gehaald Ik geloof niet dat er vele minist rieel gezinden zyn onder de afgevaardigden uit de streken waar de hartstocht voor de atie rouge vechten het bloed aan het koken brengt maar zoo er die zyn dan zullen zy naar Parys terugkomen met vyandelyke bedoelingen tegen het Kabinet en by gebrek aan gelegenheid om stieren te dooden zullen zy den minister willen dooden De voorzitter van den ministerraad is een man die zich weet te verdedigen maar de baat dieo hy zich op den hals heeft gehaald ia een bewya dat de deugd niet altyd beloond wordt op deze aarde iets waaraan men al twyfelde Nimes die oude Komeineche atad trotsch op hare monumenteu trotach op hare renperken trotsoh dat zy den Romeinen een keizer heeft gegeven keizer Adrianus die oude atad vol herinneringen vol overleveriugen vol reliquien gloeiend van staatkundige en godsdienatigu bartHtocbten verdeeld iu katholieken en Hugenoten in witten en roodeu Nimes kent thans geen verschil van party van secte van geloofsbelydeuis meer Hare 70 000 inwoners hebben slechts één programma slechts één verlangen slechts één wachtwoord Stie rengevechten De l itimistiscbe euclericale plebejers de liberale en protestantache burgerklasse de rfactionaire van bitterheid en wrevel gelieel doortrokken aristocratie zg alleo verecnigen zich om protesten petitiën en klachten de wereld in te zenden Het ii eenopmerkelyk schouwspel I SPBÜIAUTSIT IN PARAPLUIËS NAALDPABAPLVIBa van af lit A van OS Ai S 73 73 Beurs van Amsterdam 4 OOTOBUS alolkoMi V 109V Vor kn 99V UI f 1091 1 9 77 79 94 74 Vi u f 79 le i 98 109 61 W 100 loov 1 44 07 loiv 76 1091 111 199 1091 101 118 100 v 1041 101 198 1881 104 Vi lOOV 71 104 109 1091 86 08 101 1401 US 0 l 911 661 99 981 lolV 771 no 108 199 171 1081 108 109 1091 116 191 94 41V 108 108 1991 MiDlmUHD Oart Ned W 8 91 dit dito dito 9 dito dito dito 8 Ho iaxt Obl Ooiidl 189188 4 lTi ul Imohrü iDg 1869 81 8 OosTlNE Obl inp pior 1868 6 dito iniilrerlSCS 6 PoETUQiL Oblig met ttoltet 8 dito dilo 8 KoiuND Ubl OoBt 9 Sorio 6 dito Oeooni 1880 4 ditobi Rotbi l88a 4 dito by Hop 189a 90 4 dito in goud leoB 1868 6 dito dilo dito 1884 6 Spanje Perpei tohuld 1881 4 Toum aepr Goni iMn 1890 4 Geo loeoiog ieri D Geo leeoioK Mrie C ZuiD a BlP Beo T obl 1899 6 ttiuoo Obl Buit Sob 1890 I Vbmbeuela Obl 4 ODbep 1881 msTElDiu Obligitieu 1881 8V SoTTOUH Sted leen 1886 S i E ED N kix Hkcdelir und Arindib T b H OettitoileE DutiMiktMbeppij dito A rnh Hypotbeekb pkodbr 4 GuitMij der VontMl aand a Gr Hynotheekb paudbr 4 Kederlandeohe baalc aand Ked HaDdelmaataoh dito N W k Pao H p b pandbr 6 Rott Hjrpotbeekb pandbr 4 Utr Hy otheeltb dilo 4 OoaTEKa Ooet Hoag bank aaad Rusl Hypotheekbank pandb i A MEalKA Equit liypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lien oert 6 Ned Holl U 8poorw M j aand Mij tol Bipl T 8t 8p r aand Ked Ind anoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dilo 6 lTau apoor l 1887 89 A Sobl t 69V Znid IUl Spwmlj i H obl 8 Polen Warsohau Weenen aand 4 RuBL Gr RuH Spw Mij aand 6 BaitiMlie dito aand IMV v lóïl 10V 4 i Vi Faelova dit aand 6 Iwana Dombr dito aand 6 KHnk Ch AEOW Sp kap aaod 6 Loaowo SewaBt Sp lij oblig 6Orel Vitebek dilo oblil 6 ZnidWeit dito aand 6 dito dilo oblig 4 99V AllEUlA Cant Pao Sp Hij oU 8 Ohio k Korlh W pr C t aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denrer fc Rio Gr ëpm eert a Illiooia Geotral obl in goud 4 Louiiv fc NBekrill4Cert T aand Mexico K Spw M lehj p o 8 Hiai Kaoaaa r 4 pat pref aand N Tork Ontario k Weet aand dito Penni Ohio oblig fl Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pae Hoofdlijn oblig 6 dilo dito Lino Col le hjp 0 6 C NJkDa Can South Oert T aand Ven C Rail k Kar le h d e O Anaterd Omnibui Mij aand Rotterd Tramveg Uaati aand Ned Stad Amiterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Belqib Stad Aotwerpenl887 9Vi Siad Brunei 1888 9 i HoNo Theiu ReguUr OeeellKh 4 OoiTENR Staataleening 1880 6 K K Ooil B Cr 1880 8 ilkvn Sud Madrid 8 1868 Ver NBD Bai Hyp SpobI oert 4 346 Staats loteriy 6e K laue Trekking ran Vrqdag 6 Ootober 1884 Ko 6B62 lOno en Premie 80 000 No 9744 6667 7161 8681 10888 n 17986 1000 No 441 sua 8646 au 104t6 400 No 3790 6099 9917 19040 en 90976 900 No 448 623 9079 9808 481S 4834 44 2 6193 6394 1989S 19807 IS106 14468 17686 18188 en 19698 100 Pryaen an 70 60 3179 6076 7693 1046S 19908 16194 18067 8j 3214 6827 7694 10613 18188 16670 18199 968 3919 6936 7731 10637 13947 16637 18914 tin nn 6619 7767 10649 18968 16799 18978 402 3346 680 7874 1088 18989 16808 18983 793 3403 66 7 7903 10889 13404 16869 18818 798 S418 6793 7917 10979 13468 16984 16341 748 3497 6803 8016 11061 13674 16169 18880 860 8471 6830 8309 11073 18698 16193 18700 871 3611 6831 8699 11118 18886 16969 18810 888 3647 6914 8848 11167 13816 16809 1S9S 949 3666 6096 8796 11900 14011 10860 19001 1016 3768 6048 8874 1196t 14964 10409 19019 1186 9861 6077 8901 11611 14687 16479 iaiO