Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1894

33ste Jaargang Maandag 8 October J894 No 6475 mimm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midAV De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uil zondering van Zon en Feestdagen De prijs j er dne maanden is 1 26 franco per post 1 70 A zonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADY ERTEN TIEJV nalle 8 Hnig en BuUenlanüitche Couranten wordeu dada1 jk opgezonden door het AdsertfutieBureau rao A BttlNK AN ZOON te ffoi fa X 1 16 MM lSi9 4077 1437 4110 111 4Mt 1S58 48il 1918 4367 1 8S 4543 iOOO 4535 8109 4007 91 4808 8427 4819 8485 4 41 849 487 8U0 4 11 8936 4850 8940 897 1989 SOli 1018 5053 8087 6081 179 8941 6193 9073 6358 9095 480 9188 6474 9165 6567 9568 67 9 9679 6778 9680 6860 9682 6983 9777 6987 9784 7017 9811 7043 9838 7054 9871 7090 9986 71to 9964 7347 lOWO 7890 10U7 11588 14851 11578 14679 11644 14730 11666 14889 11782 14919 11798 14984 11819 15044 11946 16135 11981 16137 18088 15147 18069 15801 18259 16810 12308 15250 18517 1J891 18631 16308 18644 15387 18686 15834 18744 15618 16711 H1J8 16786 U811 16808 19298 18857 19808 17016 19320 17087 19498 17127 19535 17834 19981 17292 19968 17430 30110 17484 20328 17490 20498 17616 20613 17821 20523 17890 80590 17938 20681 17090 20948 18060 80968 ingSzondbn Good 5 October 1894 Stadgmooten I Er heeft zich bier ter itede erenals in zoovele findere plaateen in odb Toderland eene Commissie gerormd die zich ten doel stelt gelden te verzamelen roor een Nationaal Fonda tot ondersteuning voor de nagelaten betrekkingen van han die in en door den stryd in onze KoIoniSn zyn gevallen B j de ontvangst van het bericht dat zoo velen in korten tyd in Lombok den dood vonden was de deelneming algemeen opnieuw werd gevoeld hoe nauw de band is die Nederland aan zgne Koloniën bindt hoe diep het besef dat het zonen van Nederland zgo aan wie in bet verre Oosten zulk een moeitevolle en gevaarl ke plicht is opgelegd De stiyd tegen een aapperen lulandschen v and die dikwerf in het verbreken van eed en belofte aan Europeanen gedaan eene eer stellende van de beginselen van modern oorlogsrecht geen begrip heeft een strjjd gevoerd in een afmattend klimaat op vaak onbekende en schier onbegaanbare terreinen eischt elk jaar talrjke o rs Bet doel van bovengenoemd Fonds is in den rnimsten zin des woords werkzaam te ipn in het belang van de nagelaten betrekkingen van alle militairen behoord hebbende tot leger of vloot die in of door den strijd tegen den vijand in Indië of door ziekte en vermoeienis als gevolg van don dienst in de troepen vielen of in den vervolge zollen bezwijken fVü zjjn diep overtuigd dat de kans om in ol door den str d dÏKwerf een smartelijken dood te vinden geen enkel Ënropeesch of Inlaudsch militair van leger of vloot in Indië zal terughouden zyn pHoht te doen een plicht waarop hg trotsch is omdat die hem 19 opgelegd door Koningin en Vaderland maai wg weten dat de gedachte aan de betrekkingen die door den dood van echtgenoot vader zoon of broeder in dikwgls zorgelgke omstanhedeu ja zelfs in kommer en gebrek achterblgven menig stervunsuur heelt verbitterd menigen doodstrijd verzwaard Wg doen daarom een beroep op Uwe welbekende offervaardigheid en vertrouwen dat U onze commissie met Uwe milde bgdragen zult willen steunen De commissie stelt zich voor a s Maagdag 8 October eene collecte met open schaal langB de huizen te honden Mr A A VAN BBHGEN IJZENDOOB Voorzüttr Mr D J VAN HBOSDB Pmningmeeatir O PBINCK Sterttarit 0 J D A EIESZ H W G KONING J M NOOTHOVEN VAN GOOU Mr P N BftOUVVBB T G G VALETTE I Dr H IJ8SKI DB SHHEPPEB L P BOOGENDUJC G A BODTER Ml M M SCHIM VAN DEB LOEFF U P J A LEVEDAG 0 D JtlLIOS A VAN VEEN A JASPERS J VAN DANTZIG Ai A W ROES ƒ l B OAVIËT JAN VAN DEB MBÏtt f BIBMAN F jSj l 8 KAMPO ADVERTENTIfiN Heden overleed onze jongste lieveUng FHIT8 in den ouderdom van ruim 9 maanden H A DIESTELHORST M l DIE8ÏBLH0RST DlISTDLHOUT Oo da 4 Oct 94 C BRUNT Kaashandel Friesland o Prima geheel Leidsch model 8LEUTELKA AS roodkorst Pj IVagfel en Komm Kaas roüd or wlikorst g m mmmimmmimmim halfoeUe xeer goede en mindere noorten Fijne Edammer en mindere soorten Hollandsehe roodkorst ih 4a wederverkooperg sterk eoneurreerend 2 JORRIT DE JOiXG 5 LEEUWARDEN Kaashandel P Plan lier 87 500 prUzen Di luiiMprUi faadiuart In l telnkklEita y l 500 000 Mk P 3 Vraagt prijscourant en vergelgk met anderen overtuigt U naar qnaliteit gswaarfaerad door dl MMUflnl SchwsHii fchB Slatlaregairlng Dczr ifriiolc lU LmiTij bmiaal lechla nit 75 000 Origineels loten en 37 5 M Prijzen I buüengayoon rr oot ll volgl sooooo 200000 100000 60000 100000 soooo 60000 25000 20000 70000 125000 627000 20000 40204 0 8 2500 21300 M I 2 M 108 iD l bUundtn lUs d prllien 1 ilM 8OO0OO KIke tweede lot moet met een prfJH iiHkomen 1 il 1 k k k 2 k 2 k 1 k 1 k 7 k 25 k 209 k 10 k 492 k 665 k 81 k saooo M 200000 = 100600 = 60000 = 50000 == 40000 = 80000 = 25000 = 20000 = 10000 = 5000 = 8000 = 2000 = 1000 = 500 = 800 = izen il M 00 Alle ST U piijïui word ii bijkdns jalat ftli deNeUerl iid cheKlMien Lolörijln6gpoedlffopeIk ndar volicende kinden uilKeloot en dadelijk In oontAnt uitbetaald ICi worden ilechti prtjion fetrokken da nieten blijven du In de bu Op deie manier heeft lodor l eiitlar van een lot kam leta te winnen tot op den laalMlen dag der trekking der flde klagie en behoeft Il ij niet Eoo alfi bIJ de NederlandachcKlasien Loterii te Treeën dat tijn lot inet een nlel tcetrokken en hU daardoor van het Terdore modegpelen wordl uitKeilotea De prtja der orlfclneelo loten ii wettelijk raatgeiteld en bedrangt voor do eerste trct k kin gr klaas i voor aohtfll origlneele loten N Cfl 1 kwart a balve 4 M fl hoele 8 Bcitcllingpn voor de l e klaa Tenoeken wtf om 100 ai oedlir mofteltJk te aanden of oltwlljk M 16 OCTOBER f f 150 M ii enz te zamen jDa loiendlng ran i t bedrag kan In Hollandaali baakpapt r of door poilawela geichteden Dadelllk na ontTanBit van het bedrag end Ik dArlglneeU loten aan de opdraohtgevera Aan elke ending word hot ofncieele trnkklntcBplan bijgevoegd en na elk trekking nnlTanjrt edcr bcilKer Tan een lot de ofBole lo trekkingalijit en wanneer hij gewonnen baeft de op do trekklngalljat nangegeTene lom 37 500 prijxen D Lewin f rf Bankier Hollandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMAKKT pp ïmdaffJBOctöber a s HOOFDPUUS BESPANNEN ïïTfflffScOPïOTTTJE Prys per Lot ƒ 1 11 Loten voor ƒ 10 te bekomen bij H BKI K li en Ziv Lange Tiende wegD 60 LOMBOK Zooeren rerscheen een Bundel STEENKOLEN Aangekomen de Lading waaruit wj tot 70 Cenl per H L kontant zonder korting vrg in huis afleveren Echte Belgische Anthracit ITootjes De minst aanslaande brandstof voor Vulkachels f 1 40 per H L Louise Stratenua Tb vaa Hccnndouk Walter Besant en anderen ODgereer 230 blz drnks met 15 platen benevens de portretten van de op LOM HOK genneuvelde officieren rintüor TUBFMAKKT H 101 Gouda October 1894 BESTELLINGEN warden tgdig ingewacht om voor ene geregelde uitvoering te kannen zorgen Z3or ITette Gesteendrukte mUSAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAiX en Zn Deze keurige bundel bestaande nit zes uitste kende novellen fraai geïllustreerd wordt nitgegeven ten voordeele der betrekkingen van de op Lombok gesneuvelden De buitengewoon fage prys van 60 Cents in iraai omslag en één Gulden in linnen band stelt ieder in staat jich dit werk aan te schaffen en toch iets af te zonderen voor het goede doel Verkrüg baaar in eiken Boekhandel en na ontvangst van poslwissel bg den Uitgever N J BOüN te AmDterdam D van Diigteren van de DIERGAARDELAAN naar den Haringvliet z z ITo 58 SPBEEküBEN van 12 3 en Vi7 8 Rotterdam 5 October 94 Steenkolen IN LOSSING eene Lading BI107ERIJHIl Ei iIirE EN ffaarnii wy leveren franco thuia contant i 70 Cent per H L A JONRER ZONEN Kantoor VË8T Gouda Uen biede het Cfeluk de hand 500 000 Mark sis hooftlprijs ill Iiot gelukkigst geral biedt de nieuwsUJ groote Geldrerloting dis door de Uooge Usj eering van Hamburg goedgekeurd en guwnarbortjd ia Do vnordeetigu inrichting van lirt uieuwe plan bestaat daarin dut iii den loop van slechte weinige maanden in 7 verlotingen van 110 000 lotou 6S 400 prijzen bedragoude 10 868 900 Mark ter volledige büslissing zullen komen dnarondpr iijn kapitalo prijzen vati avuntuoel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 priis iM 800 000 1 prij bM 200 000 1 prijs i M 100 000 2 prijzen II M 75 000 1 prijs M 70 000 IprÜ a M 66 000 1 prijs aM 60 000 l prijs ÜM 66 000 3 prljicn a M 60 000 1 prijs aM 40 000 3 prijzen a M 30000 n prijzen a M 10000 46 prijzen a M 5000 106 prijzen a M 3000 20g prijzen a M SOOO 75S prijzen a M 1000 1320 prijzonaM 400 3 945 pryzenaM 165 13990 pryzonaMSOO 200 160 134 100 08 69 42 20 Do prijstrokkingon zgn volgens plan vau ambtstvege vAstgestuld Voor du annstnande eorsto prijstrekking dezer grootd door den Slaat gewaarborgde Getilvertoting kost 1 goheel orig lot slechts M 6 ot 3 Bü 1 half ff ff 3 1 76 1 kwart ff IV ff 90 tegen inzending vau bet bedrag iu bankpapier of per postwisset Alle commissies worden onmiddoliijk met do grootste zorgvult i heid uitgevoerd on joder spelnr ontvangt van ons do mei het wapen van don Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling ivordt het vereisohte offi cieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verBcbilloode klassen als ook de betreffende iuleggotden te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers onaangevraagd na olka trekking de officieelèlijaton De uitbetaling der prezen geschiedt stoeds prompt onder waarborg van den Staat en kan iloor diroote toezending of ook naar verkiezing dur Belanghebbenden in alle grootere plaatsen Tim N 4itrlHud bewerkstelligd worden Una dobTbt leods door het geluk baguuBtigd en onder vele swlor uiAzieol ki prijzou bobben wij meermitlBu volgens offioieele bewyzcn de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 2fi0 Q00 100 000 80 000 60 000 40 000 en Het is te voorzien dm bij deze updenheolitsten grondslag gevestigde ooderjiefniog van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle commissies to kunnen uitvooron de bcstullingcii zoo spoedig mogelgk iu elk ovai Yoor deu 31 OCTOBMH e k te doen tookomon KAÜFMANJS SIMON Baukiars ea Geld wis letaari in HAMBUH0 F S Hiermede danken wj voor het rerttouwen ous tot hiortoe geschonken en daar wg by het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bedio ning d tevredenheid van onze geëerde Begunstigers to vprwerven ï FEANSCHE STOOMVEEVEEU KN Ghemisehe WassclieriJ II OPPE IIEIMBR 19 Kruiskade Rotterdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit roor het atoomen en verren ran alle Heeren en Dameegarderoben alaook alle Kindergo ederen Speciale inrichting roor bet stoomea ran plachemantels reeren bont tra Oordynen tafelkleeden ent worden naar de nieawate n laatste methode gererfd Onudt Saelperadnik raiiA BaaiUfAN h Zoon Gemeenteraad GisterenaTond ie in eene goed bezochte Tergadering uitgeschreven door het bekende comité een tweetal candidaten gesteld Toor de verkiezing op a s Dinsdag 9 October Zooals men weet moeten dan de plaatsen worden vervuld van de heeren Steens Zijnen die overleden is en Hoefhamer die de stad metterwoon verlaat Het komt ons voor dat de kiezers eene goede keuze hebben gedaan De heer F Herman Fz is bij allen bekend als een man vol Ijver voor algemeene belangen en volkomen bekend met de toestanden en behoeften onzer gemeente Daarenboven heeft hij den noodigcn tijd om zich aan de gemeentezaken te wijden Eeeds eenmaal heeft hij een aanzienlijk getal stemmen op zich vereenigd zoodat men met grond mag verwachten dat hij thans met groote meerderheid zal worden verkozen De heer Dr H IJasol de Schepper heeft geene aanbeveling noodig Hij is een gterig en gewaardeerd lid van den raad geweest ieder niet het minst zijne medeleden was overtuigd dat zijn heengaan een verlies was voor de stad zoodat de kiezers zeker gretig de gelegenheid zullen aangrijpen om hem weder op de plaats te brengen waar hij hunne belangen zoo wakker behartigde Misschien bestaan er bij hem zelven nog bezwaren tegen het bekleeden van dat ambt maar wij hebben goeden moed dat de heer De Schepper indien een groote meerderheid hem verkiest ter wille van het algemeen belang daarover zal heenstappen Behalve de persoonlijke eigenschappen van dezen candidaat die hem een uitstekend raadslid maakten mag ook de overweging gelden dat de directeur van de grootste industrieele onderneming onzer stad als het ware aangewezen is om op het stadhuis zitting te nemen Ten volle vereenigen wg ons dus met de oandidaturen van het comité De kiezers op de meeting hebben hun plicht gedaan Zij zullen het ook doen op a 9 Dinsdag FEVILLETOm 4 Eene ertelUng uit lulie LoreoBo verkte rerig hij had ziob van den rroegco morgen tot den Uteo srond in de kerk opgesloten en lelfs als hij die verliet stoot hij dedeur nohter ziob opdat uiemand sijn werk u EÏeo roor het geheel was geëindigd Eens verliet LoreoM de kerk in geen drie dagen es liet ook aiemand bg zich zoodat z jno hf tpera angstig oaar den Groot Hortog gingen om dezen mede te deeleD dat hun meester onf etwijfetd eon ongeluk moest hebben gekregen devrijl hij reeds drie dagen zonder sp s en drank in de kerk had vertoefd De Groot Hertog sneldu er zelf heen en nadat nl hut kloppen vergeefsoh was gebleken liet hij de deur met geweld openbreken en drong in de tot nu toe geslotene ruimte binnen Verrast blikte hij in het rond want de zoldering en de muran droegen zonder uitzondering de beeltenis van eene en dezelfde vrouwen gestalte betzoltde gelaat bij de met palmtakken ten hemel opkhmmonde heiligen en bi de uit den hooge op de aarde neerziende engelen bg de treurende Magdalena en de zegevienoda Madonna Sn liet gelaat dat de gaheele kapel vervulde was van aiemand andera dan van Bosaura MoDtalboDt De kanatenaar self stond op den preekatoel en liet den starren blik ran de eene beelteBis naar de andere en niet nalaten hun medekiezers op te wekken tot trouwe opkomst en het steunen der beide candidaten De overige kiezers zullen begrijpen van hoeveel belang het is degelijke mannen naar den Raad af te vaardigen Wij rekenen er op dat met aanzienlijke meerderheid uit de stembus komen F Heraan Fz wu stembuiet Dr H IJssel de Schepper teSet BINNENLAND GOUDA 6 October 1894 Dinsdag 9 October zal in de Bt Janakerk alhier de openbare samenkomst plaats hebben van de NederUodache Gusiaaf Adolf vereeniging Ala sprekers treden op de heeren Dr C H rau Rh n en Ds Keiler van Hoorn terw l een zangkoor aa 130 heeren en dames onder directie ran den heer Spaanderman met medewerk ng ran een Orchest zich zal doen hooren Het Programma luidt aldus 1 Kerkeiyke feest oavertore over het Koraal Een vaste borg ii onze God van Otto Nicotai voor Orgel bewerkt door Franz Liszt 2 Doehter Sions Koor uit hetOraiorium Josua G F Bandel Hflivormingülied Jos Schrareznnde Hymne Eeuwig is God Joh J H Verhuist Halleluja uit het Ora torium der MesHias G F Haudol 6 De Ueem len vertellen de eere Godsc uit ede schepping c ran Joa Haydo voor Orgel bewerkt door Markül Nrs 1 Voorspel en 6 Naspel roor Orgel de heer J H B iSpaandermaa Nrs 2 3 4 ea 5 voor Koor enOrcheat De Ie luit L F H baron van Boecop van het 4e reg inf te Gouda is tot 15 Februari gedetacheerd bij de normaalschietscbool te sGravenhave tot het volgen van een curaua iu gymnastiek en schermen Naar wy vernomen treedt den 10 October a s des avonds ten half negen voor da Christeiyke Volksbond in de zaal Oranje en Nederland op de Torfmarks op de heer J van Gorknm Jzn die behandelen zal het onderwerp Zonda rnst dwalen hij herkende noch zijn vriend dan GrootHertog nooh diena begeleiders hij sag nie s dan zijne gksohilderde phaulomen Hij was waanzinaig geworden en bleef het zoolang hjj leefde De vorst liet de kalk van de muren afbeitulen en do kerk alniten voor alt d H i was nog jong eerst twaalf jaren an wift nog niet welke betoovering er woont in de o eu oener vrouw en hoe moeilijk bet valt die te wederataan Thans werd Uosaura Montalboni Toor de vierde keer voor da rechtbank gebracht thans werd haar pohter een masker dat een doodshoofd voorstelde voor het gelaat gebonden opdat de stralen ran hare sohoone oogen de zinsbed wel monde glimlach ran hare rozenlippen niet opnieuw de wet krachteloos Muden maken tfZijt gy die whoone Rosaura Montalboni die door de aohoonheid van baar gelaat oud en jong in het verderf stort Dit vroeg de rechter aan het doodshoofd pik ben het was het antwoord Hoe dof klonk die atem van onder het masker Ia hot waar dat wie u aanziet door uwe schoonheid van zijn veftland beroofd wordt P Hot ia waar antwoordde het doodahoofd het leelijke beenderengelaat naar den vrager keerand rKoDt go het aantal van hen die om uwentwil den dood verkozen boven een teven dat voor hen eene marteling was geworden f Het doodshoofd snikte Door de la e oogbolten drongen wel ia waar geene tranen dooh bet ge eeo drong ook door het beenderig masker Bosaura Montalboni vorneem dan het door de rechtbank over u gevelda ronnts rGs blijft uw leven laig opgesloten en afgezoadelCl Op verzoek van den spreker stelt het Bestanr dien avond ook voor niet leden de zaal open Met het oog op de belnngrykheid ran het onderwerp ia talryke opkomst zeer zeker te wachten Door den beer C C Regt te Waddingsveen worden pogingen aaugewend tot het oprichten van een Fanfare corps in die gemeente Van ganscher harte wenschen wy den heer Hegt succes op jjti btfeven toe t zou waariyk eenig leven in de brouwery brengen De politie te Berg Ambacht doet onderzoek naar de personen die eene aan mond eu klauwzeer gestorven en begraven koe uit den grond hebben gehaild en vervoerd Als eene byzouderheid kan gemeld worden dat hQ deo heer C Oodijk landboower te Waddingsveen het mond en klauwzeer nog niet heertcht Eene zeug Tan den veehouder M Oskam Jz te Berg Ambacht bracht in dete week niet minder dan 22 jongen ter wereld lleeds in 117 gevallen is door den districtsveearts te Üerg Ambacht mond en klauwzeer geconstateerd Tengevolge het niet aangeven van het beerBchen der veeziAte mond en klauwzeer onder hun vee zgn ïn de gemeente Brandwyk verbeurd verklaard by den eenen reehonder 12 en bij deo aoder 1 stuk rnnderen By de Ned Hervormde kerk te Ouderkerk a d IJsel is beroepen ds C Verhagen te Zuilen Utrecht Te Oudewater hebben onder voorzitterschap van den burgemeester de raadsleden eene collecte gehouden tot het vormen van een fonds voor de opvoeding der achterblyvende kinderen van officieren en onderofficieren van het Indische leger in Indië gesneuveld of aan hune bekomen wonden overleden De collecte bracht netto op i 238 90 Benoemd te Haastrecht tot Zetten van sUyka belastingen de Heeren H Uittenbogaart en D Verkerk Idem te Vlist de Heeren A Veleman en J Kasbergen van alle gevangenen Opdat gij rchter niet uw cipiers of diens superieuren kunt verleiden zult gjj ateeds dit doodeomaaker dragen opdat een ieder van a terugschrikke die u aantiet en g in plaats van liefde slechts vrees zult opwekken Verbleekte ftoaaura Montalboni toen dit vonnis w rd uitgesproken P Verduisterden hare schoO Je oogen van onluttiiigP Trilden hare rozige lippen van af en onbewegelijk schuw en smart Het doodshoofd bleef stij Negen en dertig jaar zat Ferdinand van Madioi op den vorslontroon van Florence in het negen en dertigste jaar sijaer regeering atierf by Gosimo do Derde volgde hem op Bij zijne troonibestijgiug vaardigde hij eene algemeeuo amnestie uit voor allo in de karkers smachtende varoordaelden Het ward aan de reobters opgedragen de akten t doorsnuffelen ieders misdaad vast te stellen en te beoordeeion of de amnestie ook hiar van kracht zou zyo En toen vond men eene veroordeelde vrouw in de gevangenis wier eenige miadaad hierin bestond dat ze te schoon was I Wegens dit vergryp was ze tot levenslange kerkeratraf sn tot het dragen van een doodenmaaker veroordeeld Toon men haar het maaker afdeed ontdekte nien een ren lykvaat en vervallen gelaat met ingezonken oogen ea rimpeliger huid als het muker telt dat het bedekte Dit va Bosaura Montalboni die voor laoge lange jaren tot loo n gruwzame straf was veroordeeld omdat M te schoou was Zekere J v W uit de gemeente MoeroApelle voor een paar dagen naar Loidvn twtrokken bleef langer weg dan hg mvroön waa dit te doen Weldra kende men tifirde oorzaak van dat wegblyven J v W d voor eene week by een ingezetene ran g noemde plaats een gooden horl ontrreead Een en ander kwam men te weten doo een tel ram dat de burgemeester ran Leiden zynen ambtsbroeder iu deze gemeente toeaond Er wurd een onderzoek itigeateld in de woaiag van V W Het eobynt evenwel dat deaelwt gestelene reeds had verkocht Op aanduidingvan iemand wien hy het horloge tan verkoop had aangeboden is de dader aangehondeo Na twM dagen preventieve hechienii is hy weder in de gemeente ternggekeerd LOMBOK Eergister 4 October is by het departement van koloniën een telegram ontvangen ran don GpuverneurGeneraal ran Nederlandsefa IndiS ren den rolgenden inbond By verkenning bedoeld in myn ielagrim van 1 dezer gesneuveld fuselïer G Knoop algemeen stamboek No 21220 en eerst heden bericht vermist een sergeant en aeht mindere mititaireii allen Europeanen Hierop is aanstonds aan den GoaremetrGeneraal om opgave der namen geaeind die hedanoehtend by het departement onlranffen syn en faedenavondin de yStaatseourant tanen worden gepubliceerd nadat eerst de lamilwbetrekkingen voor zooveel mogelyk gewMW schuwd zyn geworden Sedert het telegram ran Zondag bericht bracht van bet bezetten van een gedeelte van Mataram is geen andere iyding ontvangen dan die van de hinderlaag welke niaowe offers heeft gekost De rerwachting dat in de volgende dagen dezer week rerdere behaalde voordeelen zouden worden gemeld is tot dusver onvervuld gebleven De reden is rermoedelyb daarin gelegen dat de opperberelhebber alvorens verder te gaan de in Mntaram veroverde stellingen soo kraopig heeft willen versterken dat ij ala basis der verdere operatiën kunnen dienen In het regeeriogstelegram dat Maandag namidd werd openbaar gemaakt wordt van de werkzaamheden tot versterking der stellingeD gesproken Daarmede is blykbaar nog al veel tyd gemoeid ook roor aanvoering ran materieel van de kust De gebouwen in Mataram hebben zeker door de beschieting veel geleden en er zal heel wat arbeid vereischl worden om de geschikte punten in staat van rerdedigtog te brengen Eerst na afloop van dien arbeid kaa men berichten omtrent rerdere krygiverrichtingen te gemoet zien De Rotterdameche Wielryders rereeiilglag aThorc zal a e Zondag 7 Oetober een wedstryd honden over 25 KM om het kapioen schap der cinb op den weg Rotterdam Zwyndrecht waarin zullen mededingen o a M Cordang C WitUveen Jac Siep H J Gortier De Waardt Bolle en IsraSls beiden nit Antwerpen en misschien ook Jaap Eden Na afloop van dezen wedstryd dw oogetwyfeld een snccea zal zyn wordt er nog een 10 K M wegwedstryd met voorgift gehooden Volgens de Delreoaar oet het volgead aardig praatje de ronde Men vertelt roor waar dat geen der Tweede Kamerleden over 1895 95 in de bedrüiibelaating betaalt omdat er op 1 Mei geen Tweede Kamer was Ook vertelt men dat de nieawe Miaieters gren bedryfsbelastiog betalen omdat deze op 1 Mei geen Minister waren Wel betalen de onde Ministen de rolU bcdryiibelaeting omdat ig op 1 Uei wel Miniiter waren Tak betaalt dnt roor Van Honten PienoD roor Sprenger iu Syk