Goudsche Courant, maandag 8 oktober 1894

Directe Spoorwegverbinding met GÜIDA Winlererdienst 1894 95 Aaiigevangeo 1 Oetüber TUd van GreeowiclJ 7 10 18 61 18 68 1 05 1 18 8 88 i ai HOTTIR DAH 8 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 30 7 at 7 47 4 08 H A A 0 7 45 8 07 8 18 OOUDtUEN HiAS 18 11 18 81 18 64 1 87 8 56 4 46 t f 1 08 4 67 1 11 l 7 i a 1 88 6 80 1 86 1 57 4 85 6 85 5 0 0 1 DA l TRKCHT 10 08 10 18 10 66 18 48 8 88 f 51 11 08 8 87 lO aO 11 17 8 46 8 07 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 GOU UA A M HTK RD A M 10 06 10 65 18 11 8 61 10 56 18 18 1 8 40 Uage 6 48 7 807 43 8 30 9 88 9 4610 18 11 8318 15 1 38 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 9 3 Voorb 6 64 N d L d5 69 Z Zcgw6 08 BI ICr 6 14 Zar M 6 19 9 58 10 1610 68 18 0318 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 43 6 80 6 47 7 48 8 85 10 10 U T 11 o H T G O U I A Ulreobt 6 33 7 60 9 9 6811 34 18 08 18 60 8 10 3 80 8 68 4 48 80 88 8 09 8 0 8 69 10 84 Woerdan 6 68 8 11 10 16 11 50 18 85 3 48 4 16 6 47 0 119 84 10 51 üudawaler 7 07 8 19 10 94 4 84 9 19 Gouda 7 80 8 38 9 34 10 87 18 06 1 88 3 60 4 87 90 7 08 8 41 8 88 A1I8TXI0AH G0VDA AKltatdalk Wp 5 50 8 15 11 86 11 80 8 6 4 86 4 86 7 0 Gosda 7J0 8 04 10 44 18 16 18 48 I 60 MO 1 8 8 88 10 14 U 18 Ba nik informatiëD bleek d D0lTenur dat dit pnuitjec in hoofdzaak waar is en loniMigt iDipwtaura de wet aldu UMpaiwn Het ïCaiotramc meldt dat eon couranten rondbrengér t d De Avoudpoit wiengiiteravond op het WagenpIMn ia den Haag lyne cooraoteD wenltn afgenomeD oomiddeliyk Dieawo exemplarra haalde die toen onder be cheruiiug rm da politie werdeu bezorgd De T id deelt mede Te Haarlem hdbb n naar wy reraamen en aantal letterzetters htm lidmaatschap van den Nederlandache Tjpografeoboodt opgezegd Id de afdeeliog vna den Ned R K Volbtbondc daar ter stede is eeo afdoeling tnt stand gekoman tab katholieke typografen tan eiüde e n onderlingen band te rormeu tegen de aoeiaal deraocratische stroomiog ooder bun vakgeDOoleD Het reglement der katholieke t rpografen uit Amsterdam werd niet OTergenomen maar ia S iheel herzien den gee8teiyki n adviaenr der aarlemsche ufdeeling van den Bond ter J goe dkenriog aangeboden Aan d zetters ran de socialiitische drukker £ zcelcior werd ongevraagd I de loonsverboogiDg toegestaan Toen de jongens ran 14 SA 15 jaar dit hoorden staakten zjj ook en lOregen daarna ook iets meer Uil Amsterdam meldt men Het geheele personeel der drukkersfirma Faddegon Co zetters binders en steendrukken staakten giBtërocbtend het werk en droegen de bekende looneischeu der zetters voor De zetters varen er blijkbasr niet mede gesticht dat de drukkers en binders zich b i hen aaa loten w $ deze rolgens de werklieden zelren onder een ander tarief dan de zetters vallen De uitslag dezer werkstaking was dat de Srma zich hereid verklaarde voorloopig het gerraagde loon aan de zetters te betalen Deten hervatten daarop hek werk en de binders en drukkers zich van den steun drr zetters ver token ziende legden het bgltje er bg neder ffti S eveneens weder aan den arbeid Eeue sndsre drakkersfirroa Metzier en Bastiog toonde zich bereid de eischen van haar ptripneel in te willigen Bollaad Lombok Het sGeïlluatreerd Oedenkbtadt ten voor 4eele van de nagelaten betrekkingen der ge neave den in Lombok uit te geven door den hear F B ran Ditmar te Rotterdam is watde bewerking betreft reeds zoover gevorderd dat de Tarscbyniog vao deze interressante uitgave in den loop van deze msaod kan wordentegemoet gezien H M de Koningin Begentes vereerde het werk met eene bydrage als bewijs van H D sympathie ierwgl de hoogte militaire en civiele autoriteiten in verbinding met Nederland s voornaamste letterkundigen en Bchilders iet achterwege bleven Het financieel resultaat belooft evenredig te myn aan de algemeene belangstelling die het werk ondervindt terwgl der vermelding waard is dat de heeren Blooker Cacao fabrikanten te Amsterdam het doel van dese uitgave willeade vorderen een bedrag van duizend golden beschikbaar stelden voor eeue enkele aankondiging hunner firma op de achterzijde T n den omslag Men verneemt dat de afdeelingen van de Tweede Kamer by het begrootings onderzoek niet trouw werden bezocht eu dat inzonderheid de leden van de katholieke party slecht opkomen Daaraan wordt toegeschreven dat in afdee Ungen waar de leden die thans beschouwd worden de meerderheid der Kamer uit te maken het sterkst in aantal zijn van de 5 rapporteors over de algemeene beschouwingen dur 8 40 at A1 I I4 01 g io D ai 7 M 7 U T ia 1M UcHldl U Nlauwarkerk Onptlla l i lO i ia t i i H t oi e ia ai t aa t Si Ruttardna 7 Miwwnkwk Xoordnokt esudi 7 S0 9i a oa 37 10 4 Z f U 7 48 8 47 11 01 f BLCi 7 47 l Utm 1Mt it f 11 10 K dL d 8 0a Toorb 8 07 08 11 18 H a 8 18 a 18 a aa 10 07 ii a7 ia 41 la ii Oold 8 85 8 40 7 85 8 08 8 81 Oudew 8 80 8 54 WMidn 5 68 7 08 8 18 Vtnekl 8 18 7 88 8 88 8 41 8 81 8 10 Goad 40 6r taatsb rooting 3 leden gekozen zijn nit den groep der vooruitstrevende liberalen benevens de heer De Savornin Lobman De varhoading is nu zóó dat terwyl iu de eerste afdeeltMg werd gekosen tot haren voorzitter de Beaufort Amsterdam eenige du en later tot rapporteur orer de algemeene begrootingsbescboQ wingen gekozen wen de heer Rink in de 3e afd tot voorz de heer Rutgers en tot rapporteur de beer De Savornin tiohman In de 5e aid tot voorzitter de heer Van Karnebeek en tot rapporteur de heer Tak van Poortvliet Verder is in de commissie gekozen e heer Kerdyk Toen verleden week de heer Van Karnebeek als met een 2ucht van verlichting verklaarde dat kg uit de omschryvïng der onderwerpen van sociale wetgeving in de troonrede oangjekondigd met genoegen meende te bespeuren dat dflze regeering op haar hoede was tegen orerdryviog in die materie toen zal men zich hebben afgevraagd boe is het toch mogelyk dit kabinut van socialistische orerdryviog te verdenken Maar toen den volgenden dag het voorloopigverslag ver cheen ran de reeds onder de vorigezittingsperiode in de afdetslingen behandelde Bepalingen tot beveiliging van personen dioin fabrieken en werkplaatsen arbeid verrichtentegen ziekte of ongevallen toen werd betduidelyk dat de conservatieve leden der Kamersedert de indiening van dat wetsontwerp zichernstig bezorgd hadden gemaakt over denminister Van der Blejden die zoider blikkenof blozen een stukje sociale wetgeving door denminister Lely toebfreid zoo maar aan de Kamer had durven vooi zetten Kr is nog te weinig aandacht geschonken aan sommige verzuchtingen by dn behaodeliag van dat wetsonlwi rp in de afdeelingen geslaakt Wanneer men bedenkt dat geen enkele party of richting tegenwoordig vnn den naam couaervatief gediend is of zich laat zeggen dat bet er baar om te doen i iedere hervorming t en te houden dan is het niet van alle belang ontbloot op te merkeu dat enkele leden der Kamer wie dat dan overigens ook geweest mogen zyn zich bg deze gelegenheid principieel tegen een politiek van sociale hervorming hebben verklaard met die eigen woorden Er waren leden die lich vierkant verklaarden tegen de geheele strekking van zoo n wet tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken een zaak die toch zeker tot de tamste soort van sociale hervormingen beooort en die daarin niets anders zagen dan ziekelyke philantbropie Boe jammer dat we er niet achter kunnen komen van wien deze toekeneode uitdrukking afkomstig ia Men moet de volwassen mannelijke arbeiders niet willen behoeden voor gevaren die bun arbeid noodznkelyk met zich brengt c mo tiveerden zy Dat er menschen zyn die bedenkingen maken tegen bepalingen waardoor menden volwassone verhindert te werken op zoodanige voorwaarden voor zoodanig loon byvoorbeeld als hy zelf goed vindt dat is een doctriuarisme maar dat iemand zoover gaat te beweren dat de Staat voor de liefhebbers de gelegenheid niet m g wegnemen om aan gevaren te zijn blootgesteld zoo iets hoort men gt loof ik in het openbaar nooit verkondigen zulke redeueeriu gen houdt meu alleen iu besloten comité Een eind verder lezen we wederom in datzelfde verslag er waren leden die ten zeerste betreurden dat dit onderwerp is gemaakt tot een tweede schrede op den weg waarop de arbeidswet de eerste was en dat men ia tiitgegitau van de verplichting der overheid om hare beschermende zorg ook uit te strekken over de volwassen mannelijke werklieden c Van verscheidene kanten moeten dus dergelijke opmerkingen zyn gemaakt 10 5 ii oa n oa u u ii at 8 8S 10 08 10 11 7 6 58 7 13 8 89 8 87 11 0611 18 0 4 5 11 6 18 sa 6 81 6 88 55 8 41 7 43 3 18 6 08 10 10 10 1511 88 11 48 4 47 6 88 5 57 7 46 8 88 10 14 6 87 7 69 10 87 6 06 6 46 6 17 8 07 8 56 10 86 3 50 6 88 6 816 85 8 88 9 1110 68 7 48 8 48 88 86 4 47 6 46 Üe leer van bet eerbiedigen der contracts vryheid tot in de uiterste consequenties vindt derhalve nog verdedigerH al durfde zelfs in de juristen vereeuigiug niemand het er meer voor opnemen Van de gelegenheid dat de bewoners afwezig waren maakte iemand in den nacht van 1 op 2 Sept jl gebruik om in een perceel Hionwstraat te a raveubage aau de achterzyde in te breken e i eene aanzienlyke boeveelheid zilveren voorwerpen te outvreemden nadat hy kisten en koffers op de ruwste wgze met een beitel had opengebroken Deswege stond voor de Ha gscbe rechtbank terecht Jacob Ritia behanger die niet gunstig by de politie bekend staat Hij beweerde bedoelde voorwerpen gekre f an te hebben van zekeren Bertram in de uilingstraat te s Oravenhage die volgens verklaring van den inspecteur Rietdyk uls fles8cbentr kker bekend staat eu die evenals zyne vrouw verklaarde dat Ruis in den vroegen ochtend te hunnen huize wh i gekomen dnar de zilveren voorwerpen had uitgepakt en verklaard dat 2y door dief ta verkregen waren By had by de inbraak zyn broek gescheurd en deze had hy opgebonden met een stuk gordynkoord juist heUelfde dat in het p rceel Riouwstraut was vermist Bekl noemde dat alles fatale leogensi en bleef volhouden dat Bertram de Bcbuldi e was De getnigenverklaringeu waren ten gunste van deze ten nndeele van Rnia O a werd verktanrd dat in diens bezit nog was gezien een doosje met revolverpatrouen waarop een nanm wsB gegraveerd welken bekl in byzgn van bet echtpaar Bertram had nitgewischt Subst ofF van justitie mr Van Buttingha Wichers wees op het inderdaad zeldzame gevat dat de rechtbank bier te doen heeft met eene ontkeutenis met nanwijziging wie de eigenlyke dader zoude zyn Dank evenwel het vlug eu doeltreffend optreden vau den insppcteurrechercheur van politie den heer P Rietdijk wien Z Ed Acbtb daarvoor hulde bracht beteekent die ontkenteuia mets en ovenmin de aanwijzing vnn Bertram als de dader want door het snelle handelen van de politie kau men klaar eu duidelijk den lieelen gang vau het misdryf volgen Het opguDstig verleden van beklaagde iu aanmerkidg nemende vorderde Z Ed Uitspraak over 14 dagen Willem Jan Fieter van Beek oud 12 jaren wonende la s Gravenhage verliet Maandag de ouderlijke woning om naar schooi te gaan Hy ia daar niet verschenen Sedert is by vermist Het laatst is by gezien t n gesproken op dien dag iu de Delistrsat Hy had plannen in het hciofd om te gaan zwerven in da duinen Ook sprak hfj er van om in het geheel niet meer terug te willen keereu De jongen heeft veel gelezen uit de werken van Aimard en vau Jules Verne Vandaar dat er eenig vermoeden beataat dat hy de meest dwaze plannen in het hoofd heeft Hy ia voor zyn leeitjjd vry lang heeft zwart baar donkere oogeo gave en groote tanden en een Indi icb type Hy ia gekleed in gryzeu domtfiaison met fluwcelen kraag blauw katoenen blouao een korte bluuw laken broek een pet vau stroo met blauw fluweelen band waarop staat een anker en rygacboeuon De commiaaaria van politie der 2e afdeeliog iu Den Hang verzoekt zyn opsporing aanhouding eu thuisbezorging Bet Comité voor Gemeenleraads YerkieziogeD De voorzitter de heer B Straver opende deze byoenkomst sprak een woord vnn dank uit voor hetgeen de heer Hoefhamer voor de gemeente gedaan had en herdacht de heer Steens Zynen dio eeu der beste burgers dezer gemeente was Daarna ging meu over tot de werkzoamhe den in de eerste plaats werd Art 14 van het Reglement voorgelezen luidende zy die ter openbare vergadering verschgneo moeten kiezers zjjn vnn den Gemeenteraad 4 50 4 57 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 15 6 56 6 03 6 10 6 17 6 86 8 50 1 44 0 O IJ D A 18 80 18 08 18 40 8 48 3 10 DEN 10 18 10 80 10 86 10 41 Onudl 6 80 7 608 18 Zij zyn gehouden de presentielijst te teekenen en hebben zich te gedragen naar de voor schriften van het Reglement van Orde hetwelk by de opening der vergadering zal worden voorgelezen Het luidt aldns Art 1 Elk kiezer mag voor iedere vacatnre éen candidaat voorstellen mita die door twee aanwezige leden worde ondersteund Art 2 Het bespreken der candidatuur ia geoorloofd de Voorzitter is echter verplicht den spreker het woord te ontnemen iudïeo de bespreking in batelyke personaliteiten mocht ontaarden Art 3 By volstrekte meerderheid vso stammen wordt de candidaat geproclameerd By geen volstrekte meerderheid heeft een tweede vrye atemmiug plnaU zoo noodig wordt na de tweede stemming de cau iidaat gekozen uit de twee die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd By staking der stemmen wordt de oodste in jaren geproclameerd Art 4 Bedanken voor eene eventueele candidatuur wordt niet aangenomen en kan alzoo geen storing in de Verkiezing te weeg brengen In de eerste plaats werden door den Voorzitter namen gevraagd voor de vacature outataan door het overlijden van den heer Steens Zyuen De beer H Groenendaal voorgesteld door den beer B H van de Werve ondersteund door de heeren P Herman Pz en S W van Ba uren De heer F Herman F voorgesteld door den heer Dr W Julius ondersteund door de heeren P J Bellaart en G Prince De heer Mr M M Schim van der Loeff voorgesteld door den heer N van Krimpen ondersteund door de heeren A Jonker eu h P Hoogendyk Jr Daarop werd op voorstel van den heer Steensma deze candidaatstelling eerat afgedaan De heer van der Werve zyn candidaat verdedigende geloofde dat de heer Groenendaol als een degelijk eu bekwaam man bekend ataat en gelooft dat hy eeu goed en uitstekend raadslid zal zijn De beer S W van Bunren voegde er aan toe dat in den raad zitting moeten hebben mannen die door hunne bekwaamheid en zelfstandigheid boven het gros der kiezers staan De heer Julius verdedigt de candidatuur vau deo heer Herman die hij niet zeer lang behoefde aan te bevelen daar hg algemeen bekend is en tevens een geboren Gouwenaar die in staat ia de belangen der gemeente ernstig te behandelen en zeer werkzaam is daar by reeds zitting beeft in eeu commissie van byatand iu zake de belastiug hg gelooft dat wy geen waardiger opvolger van den heer Steens Zgnen in deu raad kunnen brengen dan juiift de beer Herman De beer van Krimpen beveelt nisnu de candidatuur aan van den heer Mr Schim van der Loeff die zeide dat notaris zyn man niet kan zyn in deo raad zonder ieta af te dingen op de candidatuur van den heer Herman meende hy dat de heer van der Loeff daar juist op zyn plaats ia als de onderwgskweatie aan de orde komt en dat er slechts een Mr in den Raad is Tot stemming overgaande wordeu uitgebracht 123 stcmmcü waarvan de bh Herman 70 Schim vau der Loefl 18 Groenendaal 14 Blanco 20 en 1 van onwaarde Tot candidaat werd geproclameerd de heer F Herman Fz Nu volgde de vaaiture Hoefhamer daarvoor werdeu genoemd de heer Mr Schim van der Loeff voorgesteld door den heer N vau Krimpen ondersteund dour de hh Hoogendyk en Jonker Üe heer H Groenendaal voorgesteld door den heer vnn de Werve ondersteund door de hh van Buuren en Brinkman De heer J J van der Sanden voorgasteld door den heer C A van Berkel en ondersteund door de heeren M J Ooaterling on O Hoogenboom De heer J W Vorster voorgesteld door den heer T G G Valette ondf rstennd door de hh A Dam eu Dr A vau IJaendgk a 40 8 47 9 64 10 01 10 10 11 08 11 10 9 08 4 46 4 66 6 08 5 09 6 16 UJO 1I M 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 41 9 80 0 6 61 4 40 OOU DA 4 48 1 44 1 49 1 8 8 04 8 09 7 08 7 11 7 80 7 88 7 81 6 08 10 11 07 10 00 11 8 80 10 06 De hoer Dr H IJa el de Schepper Toorge teld door den heer Bolhuis Hoitsem onderilennd door de hh A an Veen en Dr W Jülim Daarop hu de beaprekiog plaats der verschillende voorgeatelde candidaten De beer van de Werve deelde mede dat de betrekking van Notaria aan een raadslid niet in den weg ataat daar toch is in Gouda geen snrake van men ziet het aan den ouden beer Droogleever De heer van Berkel beral de candidatuur tan der Sanden ten zeerate aan omdat genoemde heer een degelijk mensch en flink de belangen der gemeente zou behartigen De heer Valette besprak de candidatuur van den heer Vorster die reeds voldoende bj ieder bekend za zyn daar h j een post vnn vertrouwen Tetvult waar duizenden mede gemoeid zyn Hg is wal is waar geen geboren Gouwenaar doch het kan geen kwaad er een vreemdeling in den raad te brengen die eeu open oog heeft voor alle zaken ik noem de Gur uB voor volwassenen die feitelyk te danken is n het iniatiei van den heer Vorster Als lid der Commissie van Toezicht op het lagfr onderwijs is hj wanneer eerstdaags de reorganisatie der Bnrgeravondachool aau de orde komt juist op zijn plaats in den raad De heer Bolhuis Hoitaema besprak daarop de candidatuur van den heer IJssel de Schepper als een groot industrieel die in de Commissie voor de Gasfabriek zoo uitstekend op zyn plaats zon zyn Tot stemming wordt overgegaan uitgebracht worden 120 stemmen welke aldus waren verdeeld op de hh Dr IJssel do Schepper 39 st Vorster 37 van der Sanden 33 zoodat geeüo meerderheid was verkregen Nieuwe vrye stemming Uitgebracht 107 stemmen waarvan 40 op den heer De Schepper 34 op den beer Vorster en 28 op den heer van der Sanden Daar nog geen meerderheid was verkregen had eene herstemming plaats tusscben de bb de Schepper en Vorster Uitgebracht 85 stemmen waarvan de heer IJssel de Schepper er 47 verkreeg en de beer Vorster 37 en 1 in blanco Tot candidaat was dus gekozen de beer Dr H IJssel de Schepper Na een opwekkend woord door den voorzitter werd de vergadering gesloten Buiteolaodscli üverziclit Volgens een dépêche uit Warschau komen de laatste te Petersburg ontvangen berichten over den toestand des Russiach Keizers hierop neer dat do krachten merkbaar afnemen Niettemin ia er voUtrekt geeu onmiddellijk gevaar Er W08 veel drukte op straat toen de President met zgo gevolg te Parijs terugkeerde om niet weer naar bniten te gaan Aan bat apoorstatiou waren aanwezig om den President welkom te heeten de Minister van Justitie de prefect van politie en een aantal hoogeplaatste personen Op den weg naar het Elysee stond aan beide zgden een dichte volksmeuigte die den President met luide kreten toeriep Eergisten werd er groote Ministeraad gehouden onder voorzitterschap van Casimir Perier maar ir en weet nag niet wat het voornaamste punt vau behandeling waa Volgens een officieuse meedeeling is er zoowat ongeveer over de gebruikelgke dingen gesproken o a over de interpellatiea welke in de Kamer znllen worden gedaan de Kamer komt eerst 23 dezer bgeen Het officieuse hermht maakt echter den indruk dat meu iets heeft willen verbergen eu het publiek denkt er ook zoo over Waarom niet Madagascar genoemd of de interrentie in don Chineesch JapanEcben strgd Door de in geval minder aangename verhouding tot Engeland geheel te verzwegen vestigt men er eigenlijk nog meer de aandacht op De volgende Miniaterraad werd hepaald op 9 October een datum die dicht genoeg nabg is om aan belangrijke beslisfiuiien te denken en ver genoeg af om niet aan direct gevaar te gelooven Er zgn er die den spot drgven met de drukie in de pers over de gespannen verhouding tusBohen Engeland en Frankrgk en vragen of mee gok geworden is om aan een oorlog tttsschen Engeland en Frankrgk te gelooven om Madagascar waarover Frankrgks protectoraat door Engeland uitdrnkkelgk werd erkend De verkiezingsfltrijd in Noorw en waar zooveel aan bangt is nog niet beslist Men weet dat de nulicalen in het Storthing een kleine meerderheid hadden en dat ze vol hoop waren deze meerderheid door den huidigen strgd te versterken en alzoo hun eischen eindelgk te kunnen doorzetten Tot nog toe hebben deze verwachtingen zich echter niet verwezenlgkt In het hegin liet de campagne zich gunatiger voor hen aanzien de stad Droutheim die steeds conservatieven had afgevaardigd werd omgezet zoodat de radicalen al dadelgk 4 aetels wonnen Daarentegen verloren zg er in een ander district 2 en thans zgn tu het ambt Buikerud als kiesmannen die weder de afgevaardigden moeten aanwgzen de conservatieven mt de stembus gekomen Zoo gaan nu voor de radicalen weer 4 stemmen verloren Sn aangezien reeds vau meer dan de helft der verkiezingen de nitslag bekend is ia het moeielgk aan te nemen dat de radicalen veel zullen winnen Indien beide partgen in de overige pluatoen hun zetels behielden zouden de radicalen 62 en de conservatieven en gematigden 52 in aantal zgn De verhouding was na de verkiezingen van 1891 re p 64 en 50 terwgl voor 1889 de radicalen over slechts 39 de conservatieven 51 en de gematigden over 24 stemmen beschikten Met veel spanning worden nn nog de aanstaande verkiezingen in de Noorweegache hoofdstad Christiania tegemoet gezien waar tot nog toe steeds onservatieveu werden gekozen Ditmaal rekenen de radicalen er op de vier Storthing plaatsen van Christiania met mannen van bun kleur te bezetten Na de overwinning te Dronthoim hechten zg het meeste gewicht aan een verovering van Christiania Er ia volgens The Nation geen twgfel of handel en ngverbe d toonen eene verlevendiging iu de Ver Staten t Is moeilgk te zeggen of dit alleen uan de nieuwe tariefwet te danken is Wetten knunen heel wat vouren nadeel d cu De zilverwat van 1890 bgv beweei dat een wet het kredietslelsel vnn eeu geheel land kan in de wsr brengen Maar ais het land op den gewonen jaarlgkschen oognt een verlies leed van 400 of 500 millioen dollars was dit alleen door enkele weken misschien enkele dagen droogte en hitte Het moet een kwaadaardig Congres zgn dat zulk een schade kan laurichteu door een wt t Het nieuwe tarief is zoo sterk protectiooincb dat het stellig geen buitengewoon sterken invloed kan oefenen Welke ook de oorzaken zgn de verbetering bigkt onmiskenbaar lo Uit het verslag van het clearing house in het algemeen aatjwgzende het aantal ruilingen van goederen Iu Augustus 1893 bedroeg de omzetinnillioenen dollars 3376 in Aug 1894 3554 in de we k eindigende 1 Sept 700 in 1893 7 7 iu 1894 en zoo met een gestadige vermeerdering 882 in de week eindigende 15 Sept legen 803 in die weck v n 1893 een opklimming v m omstreeks 10 pCt in enkele weken 2o Uit de keoingen door de banken aangegaan Evenals de clearings kau hierbg speculatie de cgfers doen toenemen maar toch toonen deze bet bestaan van een vraag do r solide geldleeners die niet zou beslaan indien zg het geleende niet voordeelïg konden beleggen In de laatste week van Aug I 94 was het bedrag $ 490 000 000 tegen $ 400 000 000 in 1893 en de week eindigende 15 Sept toonde een vermeerdering van $ 3 000 000 ten opzichte van het vorige jaar 3o uit de vermeerdering der gzerproductie Geen industrie kan zich oitbreideu zonder dat de vraag naar blokgzer vermeerdert En nu ia tie productie van die grondstof inde laatste weken op bgna onroatwekkende wg toegenamen Ten westen van de Alleghanies en ten noorden van de Ohio was op 1 Sept het productievermogen der in werking zgnde hoogovens 151 000 ton een cijfer dat sinds Juni 1893 niet ia opgeteekend Een vierde teekeu van vooroitgang is de vermeerdering der spoorwegontvangsten Deze worden niet zoo spoedig en nauwkeurig verstrekt maar zgn ala teekeu van verbetering het meest betrouwbaar INGEZONDBN Oemeenteraadaverkiexing Gisterenavond werden in het Comité twee mannen gekozen wier namen te goed bekend zgn en in Gouda eeu te goeden klank hebben als dat het noodig zou zgn om de Kiezers die het wel met onze stad meenen toe te roepen komt allen ter stemhua en toont door een groot aantal stemmen dat gg de keuze van het Comité van ganscher harte toejuicht Gouda heeft meer dan ooit behoefts aan flinke werkzame zelfstandige en eerlijke gemeenteraadsleden en daarom hopen wg dat de Kiezers ook ditmaal zullen toonen dat zgcich m de keuze van het Comité vereenigen nu die keuze in dit geval een bizonder gelukkige is Kiezers komt dus allen Dinsdag a s 9 dezer ter stembus en brengt als een man uv stem uit op den Heer F HKRIAN h wit bajet en den Heer Dr H USSEL è SCHEPPER geel biljel VELE KIEZERS Bnrserlijke Btsnd GEBOREN 3 Oct Willemijntje Cornelia oadera A M Smit en A Znidam 4 Elsje ondera M Zaal en G de Kooij Geertrnida Cornelia Franoiaca onden C Tan derVlisten G po Jong 5 Simon Johannoa ouders J Hoffmaa en J Streng Ggaberta Maria en Eliiabeth Maria onden P J ScUowaren A Fennet Herman Aoton oadera J H Lamers en P G Peperkamp OVERLEDFN 3 Oot J C Spamaay 5 m 4 F Diestelhorst 9 m SPECIALITEIT IN PARIPLIIIËS NAALDPABAPLVIBa van af IfS L van OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam B OOTOBEil atotkoara 100 10 Vor krs 98V i 100 101 ion 79V a u K3V ge 7 V 7 S5Vi 10 V ♦ Vi S7V 10 65 8 s 100 100 Dl a t ei6 lOO i 74 lOJV ill 1S 83 lOÏ s 101 1S8 100 104 100 193 196 104 47 58 U4f 100 71 104 97 loai 66 s 101 140 133 101 1 53 92 83 14 lOJl 77 uo 10 30 6 18 198 171 108 losy lOi 102 115 191V 94 40 lOt 108 40 18 V 8 Vl eiiuiauNn Gort Ned W S i i dito dito dito 8 dito dito dito SV KoMGia Obl Üoudl 1881 88 4 47 5 MsKw L G Pr Lien cert 8 Vin H0U IJ SpoorfT Mij and Mij tot Expl V at Spw aand Ked Ind Spoorwagm aaad Ned Zuid Afrik $ pm aaad 8 dito dito dito 1891 dito S iTALii Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Vl Zuid Iial Spwmii i H obl 8 PoLiN Wtrachau Wesnen aainl 4 Rdbl Gr Euaa 8pw Mü sBud 5 Baltisohe dito aand lOSV 94 51 Faatoira dito asnd 5 Iwaag Üombr dito aand B Kursk Ch Azow Sp kap aaud 6 Loaowo Sewast Sp M oblig B Orel Vitebsk dito obtig B ZaldWeat dito aand dito dito oblig 4 i 2 8 2 1 V 28 Pac Sp Mij obl 6 ühio tl North W pr G v ftaod dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver b Rio Gr Spm eert r a Illinois Central obl in goud 4 Louisv b NaakvilleCert v aand Mexico N Spw Mg lohyp o S Mlm Kansas v 4 pot pref aand N ïork OnUrio k West aaod dito Fenni Ohio oblig S Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Hinn k Maait obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O fi jKVtLOk Can 8outh GBrt v aand Vbn G Ballw fc Nav Ie h d c O Amaterd OnDoibua My aand Rotterd Tramweg Maats aand Nio Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Beloii StadAntwerpenl887 8Vi Suul Brustel 1886 8 rïoNO Theitb Regullr Oosellich 4 OosTSKR Staatsloening I860 8 K K Ooat B Gr 1880 8 JpiNJi Stad Madrid 8 1868 Ver Nin Bw Hyp Spobl oert 40 3 Q t staats loterij Se KlaMe Trekking van l rdag 6 Ooiober 1894 No 9011 Vreoiia 8 000 g No 1489 100 Pcijien Tan 70 136 2819 6949 9766 13874 15881 17085 19 8 1403 3595 7716 9854 18884 15470 17567 80 9 1551 5436 8190 10779 14188 15879 18690 20801 1555 021 9563 125 09 15237 16428 19451 80420 APVERTENTlfiN Weda M MOL Korlc Tlendeweg ü 3 ia hst goedkoopate aarea Tan Nieuwe parapluien e reparatie Uitslaan Tan ROKKEN EN LUIERS KIEZERS voor den Gemeenteraad bedenkt den ernsUgen toestand waarin QOU DA verkeert en kiest met atgemaene st mm i da candidaten tui het Comité de heeren 11 IJssel de Schepper gd biljei F Herman Fz fii biljet EENIGE KIEZERS miim mmm De Notaris H GROENENDAAL te öouia is rooruemeua op DONDERDAG 8 NOVSMBËR 1884 by Intt en op DONDERDAG 15 NOVEMBER 1394 hg Xoeelag telkess dea roorniiddaga II nnr in bet Hotel di Ikiut aan de Markt t Oo ia in het openbaar te rerkoopen 1 Eene B0DWMAN8W0NINQ met 27 H 39 A 40 C Wei en Booiland en StallingTOor 32 Koeien in deu Krimptturmiard bghet dorp te Ooudtrai Verhaard aan Mej de Wed HALUNO tot 22 Febraari en I Mei 1897 TOor 1770 ajaars 2 Eene B0UWMANSW0NIN0 HnBow3K met 10 H 96 A 80 C Wei en Booilanden Stalling Toor 21 Koeien in den Ooatpolder by het dorp te Moordrtthi Verhuurd aan den Heer A BALLING tot Keratniia 1898 en 1 Mei 1899 Toor 1100 ajaara 3 Eene BOUWHANSWONING met 12 H 43 A 32 0 Wei en Booiland en StallingToor 24 Koeien onder Moordrteht in denZnidplaapolder aan den Ringdgk nabg Qoaia Laatat rerbnurd aan den Heer W A EENHOORN Toor 1400 ajaara Te aan aarden de Lander n bg de betaling dar kooppenningen en de Woning op 1 Mei 1895 4 Eene B0UWMAN8W0NIN0 mat 21 H 5 A 78 C Wei en Booiland en StallingToor 26 Koeien in den Znidplaapolder inhet 3e blok onder Waddinmtm Laatat Terhuurd aan den Heer J VISSER Jz roor 1050 ajaara Te aanraardm de Landeigen bg df betaling der kooppan ningen en de Woning op 1 Mei 1895 Bataaldag der kooppenningen 10 Jannari 1895 Notitiëq der Veiling reikrggbaar ran af 15 October 1804 ten kantore Tan den NoUtiia C A JOEKES te Haarlem en ten kantorg Tan Toornoemden Notaria OROKNENDAAL te Gouda die nadere inforniatiën reratrekt ÊililrWM Men wordt veriocht op t MERK t letten DIT HIT MtGAKUIl Till M HAVENSWAAY ZONEN QOBINOHEH Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelda pakjea ran vjff twee én een half en een Ned ons met vermelding ran Nommer en rPrga voorzien van nerenataand iMerk volgens de Wet gedepoJneerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders Banbeveiende J BREEBAAHT LZ EEMG OËPOT derfljiifitellaagflcheBeschnii LOMBOK i Zooeven verscheen een Bundel Loulw Stntenaa Th van Ntemndtak Walter Uesant en anderea ongereer XBO blz draka met 15 platen henerena de portretten van de op LOM nOK getneuvélde officieren Deze keurige bundel beataande nit zei nititekende novellen fraai géilloitreerd wordt nitgegeTen ten voordeele der betrekkingen van de op Lombok gesneuvelden De buitengewoon lags prgi Tan 00 Cent in iraai omshig en éiti Oulden in linnen band stelt iader in ataat lich dit werk aan te aohaffen en toch iel ai te tenderen roor het goede doel Verkrggbaaar in eiken Boekhandel en u ontTangat van poalwiaael bg den Uitgever N J BOON te Atntttrdttm