Goudsche Courant, maandag 8 oktober 1894

Dinsdag O Ocioier J894 JOSEPH VAM DA1 TZIG A zoon GROOTE MARKT A 66 TD©xicla t d e 338te Jaargang No 6476 PARXjrs Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Japonstoffen en Robes met bijpassende Garneeringfen i Costuums worden op maat zeer spoedig geleverd OPENBARE VERGADERIING TAN KIEZERS VOOR DEN GEMEENTERAAD grehouden S October 1894 in de Sociëteit ONS GENOEQEN Tot andidaten voor de verkiezing op a s DINSDjAG 9 OCTOBER zijn g esield de Heeren Wit stembrietje do Hoep F Homan Pz Geel Stembriefje do Hsei Dl H IJssol do Scliepper die alxoo met den meesten aandrang worden aanbevolen Namens het Comité fl STRAVEB Voorzitter J L VIN EIJK Secretaris Gouda 6 October 1894 P g Het Stembureau is geopend a a Dinsdag Tan dea morgens 9 tot des namiddags 4 uur De Kiezers worden attent gemaakt bg het inTuIkn der namen op de kleur der Stembilietten te letten 3De IS©T7 ancla e o jp Hioioi Tools Zie de Wereldkroniek Tan heden it 10 Ots Terkrggbaar bg de BoekT J v BENTCM ZN die terens abonnementen op genoemd Geïllustreerd Weekblad aanneemt Tan af 6 OCTOBER af 1 50 per kwartaal Bg dezelfde Boekhandelaars kan men inzage bekomen Tan De Kindermode en Dameitkleedlng Men abonneert zich op deze beide bladen te zamen f 1 2S per 3 maanden fr p p Op de Dameekleeding alleen 4 7S Cta fr p p f 1 per 3 maanden ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend inaar plaatsruimte J Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgove dezer Courant geschiedt dagelijks met uil zondering van Zon en Feestdagen De prijs I er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Ateonderiijke Nommers VU F CENTEN Jiolil kortom Wit BlwuiulUI LoJl uii fea Anfcer Paln Expeller IfUt WtMIütl MM uota wenden tegen ItAnfcer Palnlxpeller Ea Anfcer Palnlxpelle r h l N Mi ra Mt 1 39 de fleKk Tgoikaiiilai ii aiMito Ipolhakaii en bü F Ad Blokt t Oo t SotUnIm T Gouda by A WOLFF Markt A 144b D DB LAAT en VAN SON apotheker Markt ofEMRE wimm GOUDA ten orerataan ran de Notariann FORTDIJN DBOOOLKEVDR n GBO£f EN DA AL MAANDAG 8 OCTOBBB 1894 des Toormiddag elf ur in het Eo9Sebuia HiBiioiiii aan de Markt aldaar tak No 1 Een HUIS en ERF waarin Yer a unning met Schnnr en Plaatsje in de oIenwerf te Üouda WnkB Nos 3l en 31a Verhuurd f t 15 Mei 1897 voor 4 50 in de week No 2 Een HUIS en ERF aande Noordigde Tan de Doelesteeg Wgk L No 225 te Qouda Niet Terhnnrd No 3 Een HUIS en EUF aan het Plantsoen nabg de Doeleeteeg Wjjk L No 226 te Qmda Verhnnrd tot 1 Jannari 1895 Toor 2 in de week No 4 Een HUIS en ERF in da Qenisenatraat Wnk L Nos 54 en 56 te Qoiida Verhuurd bU de week TOor 1 75 No 5 9 VIJF HUIZEN en ERVEN in denOeeuenatraat Wgk L Nos 63 64 66 6667 te Gouda ê L 63 en 64 zgn elk Terhnnrd by de week Toor 0 85 L 65 is Terhnnrd Toor 0 76 in de week L 66 en 67 inn niet Terhnnrd No 10 Een HUIS en ERF in de Oeozenatraat Wyk L No 41 te Oouila Verhnnrd by de week Toor 1 50 Kn No 11 Ren HUIH en ERF in de Urapierstraat te Gouda Wgk O No 282 Verhuurd bg de week Toor 1 60 De perceelen agn te bezichtigen de laatste drie werkdacen TÓór den dag der Telling van des Toorraiddaga 10 tot des namiddags 2 uren en op dien dag dea Toormiddaga tan O tot 11 ren Nadere inliohtingen zyn te bekomen ten kantore Tan bovengenoemde Notarissen OPENBARE VERK00PIN6 C3 o TJ Dikten OTerataan Tan de NotAriaaen FORTUIJN DROOOLEBVER en GROENENDAAL WOENSDAG 24 OCTOBER 1894 dea Toormiddaga 9 uren ten aterfbuize Tan den WelEerw Zeergeleerden heer Dr M A G VoasiUit aan de Gouwe C No 197 TAN het zich in goeden stoat boTindende GOUD LEDEREN BEHANG Tan oen kamer ter lengte Tan 7 9 M en ti3r bnedta Tan 4 32 M etien netten goed oiulerhouden INBOEDEL waaro jder 4 Kabinetten 2 Secretaires Cilinder Mangel Pera direrae Tafels Stoelen Ledikanten Bedden en Beddegoed Linnen en Tafelgoed Spiegels en Schildergen Vloerkleeden Poroelein Kriatal Verlakt Qlaa Blik en Aardewerk eenig gewerkt Zilrer antiek Poroelein enz Ta lien Dinsdag 23 October 1894 des Tooruiddaga Tan 9 tot 12 en dea namiddags van 2 tot 4 nren W J BUTS LION ELIT2 NiouniiRilijk 241 Eerste huls v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandag Woen dagK ea Vri dag ina 10 tot a uren Markt ÏM Uouda P g anjLNDS MAQABXNB DU Fiitemps TE PARIJS Zenden gratis en franco fedt prachtig geïllustreerd laDE ALIIII met Aollandschen offranachen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren damea n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan M JULES JILUZOT C PARIJS Stalen van zijden wollen on katoenen toffen laken enz enz worden eveneens ft anco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de prgzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen 4er bestellingen benoodigdzyn BiiteUtngen van S5 franc en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 frane eracM n oHJ oan Inkomênda nchtan n aih plaa4ien van Nederland aan haU bezorgd De klanten hebben goene formaliceltan TOor de inklaring of anderslnta te vervultea ttaar ons ré xpéaiU9hui $ 19 Bozêndaal Noord Brabant daarmede bolast is Bh De NoUria s HL Mr I MOLENAAR te Wad tiSSKÊ dinxvun zal te Haastrteht ten Koffiehuize Tan de Wed BLANKEN publiek Terkoopen Op WOENSDAG 10 OCTOBER 1894 s morgens ten 11 nre Vier Woonhuizen Wgk B Ns 8 7 8 en 5 met achtergelegen TUINEN en Toorgelegen GliOND allergunatigat ataande Tlak buiten het Dorp aan den IJaseldgk binnen de gemeente Haastrecht ayode eigendom Tan de Wed M Th SCHOON DERWOERD en Kinderen en wordende be lend door eigendom Tan G A T NISTELBOOIJ O G HATELAND en F KRAMER Kad Sectie B Ns 2204 i 2207 groot GA 28 C De Telling in 4 peroeelen in billetten om schreTen De afslag peroeelsgewga in comb en maaeaal Betaaldag 1 Not 1894 Nadere informatiën ten kantore Tan genoem den Notaris MOLENAAR te Waddinmen mEmummi TA Teen Hy s en Eietgewas te Bergambacht A ten oTerstaan Tan den Notaris J P gl MAHLSTEDE op ZatwHag 1 7 October 1894 dea Toormiddaga ten 10 ore in bet Toormalig Rechlhuis aldaar De Igsten der Tan ouda Terpacbte en der bygekomen perceelen liggen 14 dagen te Toren te loiing ter plaatse der Terkooping en in het Toorraalig Recbthnia te Ammeratol Kneipp sche Geneeskundige Badinricliting geTestigd STATIONSPLEIN 3 Tan af 1 OCTOBER 1804 DAGELIJKS GEOPEND Tan 9 12 en Tan 2 4 unr Consul tatie m en Tan Dr S C ill Soer Arts lederen Dinsdag en Vrijdag Ton 1 3 nnr n m STEENKOLEN Nog Twee dagen in lossing de Lading IJllUUUlI waaruit wy tot 70 Cenl per H L kontant zonder korting vrg in huis afleveren EV hte Belgische Anthracit ITootjes De minst aanslaande brandstof voor Vnlkachets f 1 40 per H L Pie Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 7 October 1894 BESTELLINGEN worden tgdig ingewacht om Toor eene geregelde uitvoering te kunnen zorgen WAAR il in Gouda een roim gesorteerd SIGARENMAGAZIJN t welk alleen ingericht is tot de Terkoop Tan 816 A BEN en SI GABMTTEII Uifaluitend in t depot der firma A HILLEIV Delft ni GOUDA LANGE TIENDEWEO D 25 MüO M PDIKE ODDB a t SCHIEDAMMER GEFEVEE Merkt NIOHTCAP Verkrygbaar bn M PEETERS Je NB AU bewqs Tan echtheid ii cachet en kurk steeds voortien van den naam der Firma P HOPPE a ad Snelperadruk vuiA BaiKUwi k Zoo Op een KANTOOR alhier Hn geplaatst worden een Jongmensch tusachen 18 en 18 jaren oud de Hollandsche taal goed machtig en eene goede band achrgTende Adres met eigenhandig geaohrcTen brieTen onder No 2350 aan bet Bureau van dit blad Steenkolen IN LOSSING eene Lading SMEEÜHIl UACIINE EN waaruit wg lereren franco thnia contant i 70 Cent per H L A JONKER ZONEN Kantoor VEST Gouda Pima J WELTEE WIJDSTBAAT A 42 MAGAZIJN VAN lïïi i ÖIMB De Nouveautés in KINDERÜOED KINDERJURKEN tof den leeftijd van 8 10 jaar Wij bevelen voor de Verkiezing van twee leden van den Gemeenteraad op morgen aan de heeren F Hennaa Fz wu stemMMet D H IJssel de Schepper tei£buiet BINNENLAND GOÜOA 8 October 1894 Wij herinneren er aan dat nog gelegenheid bestaat tot het zenden van giften voor het Lombok Comité alhier b j deu Penningmeester Mr D J Tan Beusde Door de R K KieBTereeniging alhier zyn in eene nadere vergadering tot candidateo voor den gemeenteraad geproclameerd de heeren J J van der Banden wit siembiijtit eo Dr H Ussel de Schepper geel stembiljet Door de anti revolutionaire Kiesvereeoiging zgn in eene nadere vergadering geproclameerd de bh A Vinyerling wit stembiljet en voor het gele stembriefje de heer J J Grootendorst Naar wg vernemen zal b i geleKenheid van de Vergadering der Ünataaf Adolf Vereenigiug in d St Janskerk waarbg e n koor van 130 damen en heeren zich znlleii laten liooreü op morgenavond een extra dienst plantH liebben door de Stoomboot de Vereenigingt van Boskoop Ook de IJselstoomtram zal extra treinen laten loopen Teder die uog geen entrrébiljet heeft raden wg nan zich spoedig daarvan te voorzien ten einde verzekerd i zyn een plaats te kunnen bekomen Brandende petrolenmlampen te vullen is zi ker zeer onvoorzichtig en loopt zelden goed af Woensdag t l wilde de dienstbode van den heer V te Ondewater in de keuken een petroleumlampje vullen dat nog maar flauwtjeB brandde Denkende zeker dat zoo n klein lichtje niet hinderde ging zg haar gang doch hoe schrikte ze toen eenaklap bet gevnarlgke vocht vuur vatte Gelokkig dat de vrouw des huizes die dadelgk op het onheil afkwam tegenwoordigheid van geest genoeg bezat de vlam te dooven q de op 5 October te Moutfoort gehouden raadsvergadering werd de begrooting voor 1895 tot een bedrag aan inkomsten en uitgaven van f 13 042 79i vastgesteld Zeer ten nadeete der hervormde gemeente FEVILLETOX 3 Uit hetZKeedêok door C BUKMAN 1 In eene vaa de noordelijke provincieu van Zwedoa ergon aan den weg tusschen de steden S en W vvrliief üoh op eene hoogte waarlangs eeu rlviortjo liep eene oioawe in eenvoiidigvn maar Euiveri n stgl gebouwde kerk Aan den andoren kant an het wat r in een dal met hooge schaduwrijkfl boo men was de pastorie gelegen Do daarbg be too reoilu fraaie tuin strekte zich tot aan het water uit De landstreek in den omtrek der kerk was zoo weinig uitlokkend dat de pastorie zoo als zo daar met hare witte muren en grasperken te midden eeaer karig bedeelde natuar Ug als een heerl k plekje mofst beschoutrd worden Het was op een Zondagmorgen in Mei De klok ken luidden en de op bet kerkplein rerzaoielde menigte Ring met de kerkboekoo in de hand den tempel binnen alwaar kort daarna het orgel zijna tonen langs de gewelven deed golven De plaats om do kerk die paa geleden geheel beiot was was nn W g slechts twee jonge mannen tot den aanzienleken stand bnhoorende bleven nog staan eo hielden de oogen op de pastorie gericht De eene waa tang en rank van gestalte donker van galaataUwr en had aene onruktigs nn eena maar wel in het belang der burgerlgke gemeente zal de lang aanhangige quaestie der memoriegoederen aldaar beëindigd worden Vroeger had de raad dier gemeente zich tevreden gesteld met f 1 500 nominaal uit dit fonds te ontvangen doch doordat de voorzitter van die gemeenteraad iudertgd verzuimde dat besluit uit te voeren en hg later in abuis die zaak in eene raadsvergadering opnieuw aan de orde stelde dacht de gemeenteraad er aoders over en wilde nu tot de scheiding niet meewerken tenzij de burgerlijke gemeente in contanten f 3 000 zou worden toebedeeld Aaogexieu de tegenwoordige predikant met geweld i eue nieuwe pastorie wil hebben bogen kerkvoogden en notabelen op agn aandringen voor di n wil van den gemeenteraad en zal de hervormde gemeente nu ongeveer f 2300 mioder ontvangen ilan de mmiiter vroeger had voorgesteld en waar de kerkvoogden en notabelen en de gemeenteraad genoegen mede hadden genomen Voorts werd eene commissie benoemd om eene nieuwe verordening op de hondenbelasting te ontwerpen li O M B O K Uit Batavia ii ontvangen het onderstaande particulier teWgram omtrent Lombok In Mataram gn driehondenl vaten rooklooB buskruit vier kisten pittronen voor repeteergeweren en eenigo ontplofbare stoffen dour Ons gevmdflii De Nederlandsche vlag wappert in ïjakra Negara naast de witte vlag De verovering van Mataram heeft een zeer diepen indruk op den vijand gemaakt Kenige boofden hebben zich met hunne volgelingen overgegeven Do directeur van binuenlandsch bestaur is naar Batavia teruggekeerd De gezondheidstoestand der troepen wordt beter c Van den Gouverneur Oeneraal van Ned Indiè is bij het departement van koloniën ontvangen het volgende telegram Bg voortzetting slechting Mataram Igken vermisten gevonden bg kruithuis waarin groote voorraad gevonden Pemenang door marine getuchtigd c £ r zgn dus weder berichtsn nit Lombok gekomen Opmerkelijk is het echter dat in het regeeringstelegram het voornaamste niet voorkomt dat de particuliere dépêche vermeldt Het hijschen van de Naderlandsche vlag te Tjakra Negara naast de witte een toeken dat men onderhandelen wil zooals in de ontvangen dépêche als wg die goed begrgpen te peinzende en sombere dan weder geheel onverklaarbare uitdrukking in do diep liggende groote dookere oogei De neus was sterk gebogen en de mond van de schoonste w tte tanden voorzien werd vaak ontsierd door een verachtelijken bgna duivelichen glimlaob OlschooQ in al zyua trekken te lezen stond dat bet oordeel der wereUl hem geheel onverschillig wss verried toch zyn geheele voorkomen den aristocraat Hij had donker krulhaar zijne handen waren klein en blank zijtif bewegingen ongedwongen en tevens btvnilig terwijl zyne kloeding van meer smaak getuigdo dan meo over het algemeen op het land aantreft Hij had eene karwats in do hand die hg luchtig been en weur bewoog en aan nljiio voeten lag een groote bruio en wit ge vlek te bond Zijn makker was klein en gezet van gestalte had roode wangen oen tamelijk gevuld gelaat en oen neus die waarschynlyk in hooger orden naar sympathie zocht want hy was altijd naar boven gekeerd daarby had hij een grooton mond lachte gaarne en vertoonde dan daarbij een paar rijen van zulke witte gelijke taiMen als ooit den mond van een jong meusch versierd bobben Dus mijn waarde Jozef zijn wy veroordeeld ons erblijF in deza afschuwotyke streek te houden Moq kan ztador overdrijving beweren dat r geen leel ker te vinden is Maar dat is ook betzelfde de menschen lyn overal even vervelend en niftig al wonen ze op de bekoeriykste plaatsen sprak de eerstbesebrevene met een glimlach vol veraefating op de lij pen Wat zegt gy van ouze verplaoUing naar hier Ik P Ik vind dat hst bier nog al nit te hou lezen staut is een feit van groote beteekenis evenals de onderwerping van eenige hoofden ten gevolge der vermeestering van Mataram Het is dan ook wel te hopen dat die berichten worden bevestigd Uit het regeeringstelegram mag man opmaken dat van onze zgde na de verovering van efoige versterkte ponten in Mataram bet aerate werk is geweest deze hoofdplaata van het Lombokach bestuur vorder te bezetten en de vgandelgke versterkingen af te breken Ëen daarvan rerd votgena bet talegrara van Maandag jl door de onzen versterkt waarop reeds is gewezen als teden voor het lang nithlgven van nadere benchteu Het is ook niet onwaarschgnlgk dat de opperbevel bobber heeft willen afwachten welken indruk het verlies vau de hoofdstad op den vgaud maakt alvorens tot verdere operatie over te gaan Wanneer de Baliërs in het verder binneufilands gelegen Tjakra Negara inderdaad de witte vlag hebben geheschen en hierin niet een krijgshst is gelegen om tgd te wioneo maar een bewgs dat zg verder veraat ho loos achten zou bet einde van den atryd ophanden zgn wat zeker wel te wenschen is hl een buitengewoon nummer der N B Gt lezen wg o a het volgende De terugtocht De redacteur van de Loc c Üa de generaals Vetter Vao Ham aUchtotfera acht van gruwelijk bedrog en Goesti Djilantik een soooden verrader geeft een verhaal van het gebeurde op Lombok waaraan het volgende is ontleend Eerst ia generaal Vetter vertrokken meteen 70 man later generaal Van Ham met een kleine 60 Ik vermoed dat de beide bevelhebbers aldos z jn overeengekomen om des te meer kans te houden dat slechts éen van beu snetiveidfl on de ander zou overbleven voor het commando De dooden werden in het verhoogde bivak begraven in een grooten kuil waarhg onder het vuur van den vgand ec men begrijpt met welke diepe ontroering onze brave predikant llogge nog een toespraak hield De afdeeling Vetter was vertrokken itf den loop van den morgen generaal Van Ham met ds Rogge en de 3de sectie van de 4de oommgnie 6de bataljon vertrokken in den middag Van een geregeld marcheeren kon geen sprake gn met zooveel mogelgk snelheid moest teder onder een steeds oorverdoovend vuur maar zien voort te komen Naar ik met zekerheid verneem is de weg van ïjakraocgara naar Mataram bgna over de geheele lengte aan weerszgden omzoomd door een hoogen mnnr en hadden de beschietingen van den vijand plaats gedeeltelgk door traten in deze muren gedeeltelgk den is antwoonlae de heer die nU Jozef was Aangesproken terwijl hij EJjn neus in de luoht stak en zijnu oogen hot ronddwalen en ik zie volstrekt niet in waarom gy zoo ali de Booze in etgen persoon behoeft te lachen omdat gij bier als rechter zijt aangesteld on ik het geluk geuift u ds griffier te volgen Mij dunki dat de vooruitzichten niet beter kunnen zgn wg behoeven ten minste voortaan niet van verwachtingen te leven Maar de landstreek i Wat bobt gü daartegen Is bier niet een water d r eene iwstorie ginds eeae kerk verderop eene gzermijn Eindelijk wijs ik u op Akersholm waar wij een good verblijf gevoodon hebben en bij dit alles de Meizon boon en met zwellende knoppen het groene veld op bet goad tot de mijn beboorende knappe meisjes n in de pastorie eene jonge dochter Zorg nuar uat g j een goeden wijnkelder hebt dan geloof ik dat bet hier batt zal zgn uit te houden ifja voor u die nog kunt dweepon met vrouwen sn wjjn en niets meer dan eene gevulde maag bohoaft om tevmden te zijn maar voor mjj Voor u declameerde Jozef Die ttevaa vol bedrog en leugen ivDer raensohenkiad raQ moedr zgt kan het onvorschiUig zijn waar gü woont Te Stokholm zeidet gij met uw ssler latm Kan men al doze dwaze meuscben noemen P Moet men geen medelijden hebben met al degenen die daar jagen naar genot en onderscheiding Ik tan minste ben al de cobgenaamde vermaken dat leven overal behalve te huis moede Ea gg geeuwdot van verveling gjj hadt het land j gfj waart ds ridder der droe op door dwarswegen veroorzaakte open vakken Of do onzen daar nog gelegenheid hebben gahad tot terngvuren weet ik nietf maar ik betwgfet het wanneer men bedenkt welk een klein troepje zich daar moeat redden de gakwetuten nog met zich voerende en sooder hat minste of geringite uitzicht op venterkin Het best moeten er nog zya afgekomea v die voortslopen in gebukte houding vlak laoga de muren zooals o a veel bedienden deden Het verhoogde bivak benting verliet men door een uaawen uitgang aan welks buitenzgde men over eeu kort traieot oamiddeliyk aan het vgandelyk vuur schgnt te zgn blootgesteld geweest Met groote kalmte veriiet generaal Van Ham te midden van het oorverdoovend schieten den naawen uitgang Nau welgkfl 20 meter ver getoopeu hebbende kreeg hg een schot door den linkerarm in de bomt en een ander in deu buik Tot xgu joogea die hem vergezelde en eergiitereu behouden bQ de familie Van Uam ia teruggekomen aeide hg akoe eoeda kena pellor en werd terstond door den sergeant der arlUlerie Viseer stamhoekaummer 24579 eohoon sulf gewond weer binnen de benting gebracht Daar werd bjj met behulp van den nog binnen sguden da Hogge genoemden sergeant en zgn jongen tooveel mogelgk verbondao door een doek vast om den buik te winden terwgl ds Kugge dan noornblaaer om den dokter liet blaten deaa was echter reeds weg zooals reeds getegd eeu geregeld aftrekken was niet mogelgk aa ieder zag maar zoo goed mogelgk hoe hg ar door kwam Generaal Van Ham werd in een tftudoe gelegd en nn ging het opnieuw op weg ditmaal in gezelacbap vau ds llogge Weldra kon men de tandoe niet meer dragen de weg waa besoaid met Igken hooren enzien verging van het schieten de dragera waren uitgeput De generaal beproefde toen te loopen maardat ging uiet waarop bg tegen een boom ging staan zeggende slaat mg maar aan mlja lot over Dl Rogge waa toen in het gedrang Tin hem verwgderd geraakt Bg dan boom zeeg de generaal neder maar werd door den kwartiermeester Ponrchez eere znlken dapperen weer opgericht en geholpen door twee brave fusetieri met levensgevaar verder gebracht tot in een Dewalempet bg Mataram waarin ook het overgeblevene van hei 7a bafctaljon was teruggetrokken en yitM alle T twh tehngen van Tjakranegarm een tchnilplaata kwamen zoeken Vele waren deze niet helaaa 1 Van de sectie van 53 man waarmede generaal Van Ham en ds Ro bet bivak te Tjakranegara verlieten kwamen ilrcbts ackt man min o meer behouden in dien tempel aan 1 Ds Rogge zelf door bet hevige vureu vige figiHir torw l ik danste eo tong en prut maakte Kn oniilHt mijn opgeruimd kumear nij getelsobap houdt waarheen ik ook trek ben ik van plan ia dezen hoek aan t eind der aarde mgn pleizierwagontje in vollen draf te lalen gaan Ik bdioiteer u antwoordde Kuao met den hem eigenen glimlooh Bovendien moet gg weten dat de deohter van den proost inderdaad een bekoorlgk awi e II Ik wsnsoh u geluk t vWensch u lelveo geluk Ik durf er mijn nieuwste jas op verwedden dat zü u niet minder lal betooveren dan mij Mij Het il onmogelijk de nitdrukkiog van trotsohe veraofating te beschrijven die op Kuao s gelaat te leun stond of den toon terag te geven waarop h j dit enkele woordje uitsprak Ja Ui tij is een engeltje en gg lijl geea heilige Daarin bobt gij gelijk Ik ben eer bet tagenovergestelde van een heilige mur om tgelea te Odubidden moet men tooh unleg bobben voor kelligheid Bah I ik heb u tot over de ooren verliefd gezien Hebl ja maar dit suit gij niet meer tien Ik ben dit spel moede de vrouwen konen mg zooverbazend nietig voor Karo t vervolgde hg ouklopte den hond op het Igf gij zijt inderdaad bet eenige wezen waarvoor ik eenige sympathie gevoel Oy zijt trouw dot Ts eene eigeDsohap die de isett scbea missen Worit emw