Goudsche Courant, dinsdag 9 oktober 1894

000 Di HOTl r EROA M 18 18 18 61 1 84 K 19 68 K 1 06 f 9 1 19 u 18 88 1 81 1 44 IIOTTBBDAM GOUD A 9 61 10 17 11 60 K 10 87 f 10 84 K 10 41 10 11 10 47 18 08 Directe Spoorwegverbinding met GOIDA Wlntererdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October Tyd van Greenwich 3 48 7 47 I 3 10 4 08 i DEN HAA6 G0UDA Hage 6 48 7 80 7 43 8 S0 88 9 4810 1811 8818 16 1 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 6 17 7 8 07 8 18 GODDADEN BIAO Oobdl 7 80 8 88 9 09 9 87 10 49 19 11 19 91 18 84 1 87 3 65 4 46 5 87 6 69 7 18 8 89 9 87 11 06 11 18 1 06 4 67 8 11 1 11 6 18 1 17 6 08 8 88 1 86 81 1 88 5 80 9 S iHug 8 18 9 13 9 89 10 07 11 97 18 41 18 1 1 8 1 67 4 96 1 86 6 65 8 41 7 43 9 I OI D D TBIOHT 10 08 10 19 10 66 11 48 8 83 8 61 11 89 8 87 10 80 11 17 8 45 S o 10 51 11 46 l iO 3 08 8 386 O U U k K USTtRSAH 8 11 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 6 83 9 10 10 86 18 19 1 8 40 8 48 S 0 68 10 1 10 6818 0319 46 8 80 2 46 8 15 4 18 4 43 6 80 5 47 7 48 8 85 10 10 U T H E O H T 0 O U D A Utrecht 33 7 60 9 68 11 84 18 08 18 50 3 10 8 80 3 68 4 43 6 80 6 3 8 09 8 50 8 69 10 34 Woerdoii 68 8 11 10 16 11 50 18 85 8 48 4 18 5 47 9 119 84 10 51 üudenaler 7 07 8 19 10 84 w t 4 84 9 1 Gouda 7 80 8 38 g 34 10 87 18 06 1 88 3 60 4 37 5 90 7 08 8 41 9 38 AUSTEKDA U G O U D A Aicatardaii Wp 5 50 8 15 65 11 86 11 80 8 66 4 86 4 36 7 50 Ooad TJO 9 04 10 44 19 16 18 48 8 10 6 90 8 63 89 FiBtHie Sonate bo 4 S de Lang fk Allegro Moderato b AndaDte c Maestoao e VÏTMt a aebttt F Hiller b Psalm 121 lohhabe Meioe Augen auf a Grell Voor Baiyten m 5 a Noctnrntf J Field S Toor Sobo Trompet b Allegro J 8 Bad Solo TOorCarrillon 6 a ËotsagDDg F MeDdetssohn Voor Sopraan Ik Aria 6 Tartini i Voor Viool 7 a Scheiden R Hol b Litaoey Fr Schubert Voor Baryton c Das gebet des Heran F S Gatener Voor Sopraan Barytoo en Viool met Orgelbegeleiding 8 Fantasie für Orgel mmm Uüaéaa uad w Pedal A HeBM De Primo party door den jougenh W Karper W Teatigen de aandacht onzer stadgenootsQ op achterstaande advertentie waarbij wordt bericht dat de heer P van Woerden van Rotterdam Donderdagavond a a in bet Lokaal l Tot Heil des Volks al optreden Dezeleiing cal strekken ten voordeole niet alleen van de nagelaten betrekkingen der gesneuvelden op Lombok maar ook voor alle nagelaten beirekkingen der strijders ia onze Overzeesche Buiitingen die er reeds zya of noch mochten jkomen Een groote opkomst ia daarom zeer gewentcbt en komt die stryders ten goedo Wy berelen dit ten zeerste aan PÜ baiohikking van dan minitter van watenitolt handel en oyrerheid ia o a benoemd it bnitengewoou opzichter bg do verbeteringawerken van de Boveu Maas onzen stadgenoot A Sliedrecht thans als opzichter werkzaam MD da rerbetering van den Maasmond De rechtbank te Rotterdam heeft uitgesproken het faiiliBiement van A H Uroeneveld Azn koopman te Gouda Katlensingel rechtercommissaris mr A H Lindaal Jacobs curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en procureur alhier Benoemd tot leeraar in deHabreeuwache taal bg bet gymnasium te Ngraegen da heer M Polak leeraar by de Iiraëlietische gemeente Bedankt voor de benoeming van predikant b de Ghr Qer kerk te Woerden P J M è Biftin te Toonoboten Biroepan by de Ned Hervormde Kerk te Waddingsveen c a ds W Zglstra te Vnor obe ifr De begrooting voor de gemeente Schoonhoven Toor 1895 IS aangeboden tot een bedrag in oqtvangsten en uitgaven van f 100 372 95 waaronder is begrepen de 60 mille voor subsidie aan eene apooriyn ran Schoonhoven op Gouda 1 80 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 8 01 i lS 8 81 8 19 6 8t 7 96 7 M 7 8 7 7 B KUuviiliik GniMlla B iti i ii 7 InWifami CpaU in NiauwtrleFk 19 MooTdTwU i M Owb 7 46 11 01 n i 11 88 Xw lt 7 48 8 47 BLKr 7 47 Z Zegw 7 8 8 6 ir dL d 8 09 Toorb 8 07 9 08 Ooadl 6 16 40 7 66 8 0 8 81 Oud w 6 50 8 54 WMrden 6 6 7 03 8 18 UtTMkt 0 18 7 88 8 88 8 41 8 Qoud 8 40 Wf T 6r De heer H C Kooiman agent der Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap bracht in een lokaal te Schoonhoven in 1890 reeds eene bezienswaardige verzameling voorwerpen bgeen alle betrekking hebbende op de zeden en gewoonten der bewoners van Afrika s binnenlanden Thans no de heer K weder met een kort verl l uit dan Kongostaat in ons vaderland terugkeerde is die collectie weer aanzieniyk vermeerderd en vormt meer en meer een hoogst boInngAvplvkend random li O M B O K Uit Batavia kwam gisteren het volgend belangryk telegram Zaterdag is Mataram ingenomen na een hevig gev cht Wij houden nn alle paleizen bezet en heroverden een kanon De vyniid heeft zware verliezen geleden Aan onze zyde sneuvelden de luitenant Valkenburg eu 12 man zwaar gewond werden de luitenant Broekman eu 30 minderen licbt gewond majoor Blonimenstein de luiteoaDts Grootenboer eu Granpré Molière en 18 minderen Later kruien v y bericht dat by het departement vau kolnniën gisteren van deu gouverneur geuoraal van Nederlandsch Iodi § waa ontvangen bet volgeud telegram Gisterou vier poeris te Mataram na heftigen tegenstand genomen een daarvan beznt eu versterkt Gesneuveld een ofiBcier en elf mindere militairen zwaar gewond een officier en dertig mindere mililairen licbt gewond drie officiereu en vyftien mindere militairen wier namen voor zoover reeds bekend later zullen worden gepubliceerd Terugg brncht een verloren veldstuk met voorwBgeii en twee sluitstukken Van Baliëra groot aantal lyken by kruispunt Mataram alleen 67 aangetroffen Het bericht der verovering van Mataram zal allerwegen in den lande met voldoening zyn ontvangen Het be etten van de hoofdstad der Baliërs op Lombok is een belangryk wapenfeit vooral oaidat de tegenstand zoo heftig is gewt est en de vyand blykhaar tot het verdedigen van Mataram alle krachten had ingespainen De inneming heeft dan ook helaas betrekkelyk zware offers gekost Het zal uu de vraag zyn of door deze nederlaag de kracht van het verzet is gebroken ot dus de Baliërs nu reads de wapenen zolleu nederleggeu en zich aan de strenge voorwaarden die gesteld moeten worden zullen onderwerpen Een telegram aan Het Nieuws van den Da ï luidt als volgt Te 4 uur begon de aanval het 2e bataljon ten Noorden bet 6e ten Zoidwesten het 9e ten Zuiden van Mataram optrekkend Het 6e en het 2e bataljon vonden heftigen tegenstand Aan beide zyden werd onversaagd gevochten muur na muur moest genomen worden Te 12 uur gelukte het aan de 4e compagnie van het 9e bataljon onder deu overste Sckeuer en kapitein W G A C Cbristan de eerste poeri Vorstenwouing binnen Ie dringen De Amboineezen van het zesde hadden zwaarste verliezen In het geheel negen dooden waaronder de 2e luit A Valkenburg Zwaar gewond vyten dertig waarby de majoor A A Blommenstein in den voet de 2e luit H G E Granpré Molière in de zyde de le luit W P Broekman ernstig in den ruggegraat De verliezen des vyands zyn enorm De vyaud heoft de sterkten heldhaftig verdedigd na vrouwen eu kinderen omgebracht te hebben De 6e compagnie blyft als bezetting Morgen volgt de aanval op de ooatzyde van Mataram Den 20 September jl zou er te Gent OverBetuwe proefles gegeven worden door 6 van de 65 candidaten voor de vacante betrekking van Hoofd der aehool aldaar Op het bepaalde nar waren Schoolopzieners de Burgemeester enz enz aanwezig dochslechts één der 6 sollicitanten hot waarnemend Hoofd der school waa present De 5 overigen waren niet gekomen omdat verzuimd was hun eene kennisgeving tezenden N v d D 10 86 11 08 11 09 11 18 11 86 8 S6 11 98 10 08 9 49 10 10 10 1611 88 11 43 4 47 6 93 5 67 7 46 8 SS 10 14 5 37 7 6 10 97 5 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 85 8 60 5 89 6 816 96 8 88 9 1110 68 18 18 7 46 9 4 10 14 11 18 Vrydagavond outstoud er brand in eene boerenwoning in Haanwyk onder Harmeien Het gebouw eu de hooiberg zyn verbrand alleen eene schuur is blyven ataan In bet Weekblad roor Woerden ia het vol gend Ingezonden stuk opgenomen dat wg gaarne overnemen Mijnheer de RedaeUurI Ia den laataten tyd trok in de verschillende dageu weekbladen ééne advertentie zeer de aandacht van a len die belang stellen in den landbouw en den landbouwer Zy luidt als volgt Mond en Klauwzeer Voorbehoed en Genezend Middel van D Johnson Wanneer bet middel vnn D Johnson gebroikt wordt als Voorbehoed middelt is het bijna onmogelijk dat Tongljlsar en Klauwzeer uitbreekt enz enz Juist in doze dagen nn de ziekte zich byno algemeen onder het rundvee beeft uitgebreid past dit Op een onzer landbouwvergaderingen kwam ook dit onderwerp ter sprake en werd de wenacheiyitbeid tu kennen gegeven te onderzoeken iu hoovene wy hier te doeu hebben met eouo Hpeculittie op de lichtgeloovigbsid van bet publir k om daaruit geld te slaan of dat dit iilles waarheid is en er werkelyk een voorbehoedmiddel bestaat De ondergeteekende doet daarom pen beroep op alle veehouders die dit middel mochten hebben beproefd met beleefd verzoik hom de resultaten daarvan te willen mededetilen De afdeeting van baar kant verbinilt zich den uitslag van liet onderzoek bekend te makeu opdat du landbouwers voortaan wtten of er werkelyk een voorbehoedmiddel tegen Mondeu Klauwzeer is U dankende Voor de plaatsing dezer rt gelen heb ik de eer te zyn Voor de afdeeling iBodegravt ii en Omstreken van de Holl M v Landbouw De Secretaris J A VAN GHESEL GROTHE te Bodegraven Wij vestigen de aandacht van het publiek op de zeer buitengewone voorstelling die aanstaanden Woensdag 8 Oct iu den Koniuklyken Schouwburg te s Gravenbage zal gegeven worden Het zoo wel bekende Theatre Libre Directeur Antoine dat zich hier in Holland zulk een uitstekeuden naam heeft verwarven zal dan een opvoering geven van bet zooveel besprokene drama iLeu Tisserands De Wevers van Oerhardt Hauptmanu Wegens de enorme kosten aan deze voorstelling verbonden er moeten daarvoor o a expres 23 irtiaten uit Parijs voor overkomen er zyn 60 a 70 figuranten noodig behalve nog een mannenkoor dat Het Lykkleed van Duitschland zal ziu gen kunnen er sleubts twee vooratellmgqn van Lea Tisseranda in Nederland gegeven worden een te Amsterdam in bet Grand Théütre op Dinsdag 2 Oct en de tweede ïn deu Koninkl Schouwburg in den Haag dan moeten de 23 artisten weer naar Paiys terugkeeren Aan deze voorstelling wordt dus alle mogetyke zorg besteed zy wordt dan ook geheel gelyk aan de opvoeringen te Parjis Mr Antoine speelt de rol van Hilse de verdure hoofdrollen worden vervuld door de dames Dutac pas hersteld van bet vreesetyk ongeluk dat baar getroffen heelt Lelran9aii Garnieri Clera Colaa Barny Reynold enz en de beeren Qémier Arquillière Henandot Chariot Benard Lafarge enz enz die alle zoo gunstige herinneringen hebben achtergelaten De voorstelling begint te halfzeven waardoor zy tydig genoeg eindigt om hen die uit Gouda Rotterdam Schiedam Delft Scheveuingen en verdere plaatsen uit deu omtrek deze eenige opvoering wenschen by te woneo in de gelegenheid te stellen nog dea avonda terug te keeren Wy vertrouwen dat velen van deze gunstige omstandigheid zullen gebruik maken 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 6 66 6 03 8 10 17 8 86 8 60 Toorb 5 64 10 18 N d L d6 5 Z Zegw0 08 10 80 Bl Kr 14 10 88 Zer M 19 10 41 Onuda 6 30 7 508 18 Voor de rechtbank te Arnhem stond Zaterdag terecht de 25jarige Th F G te Oberhansen een va het vyftal dat iu deu nacht van 5 op 6 Augustus te Gmmerik bg dea horlogemaker Gipken voor mim 5000 aan horloges en kettingen stalen De overige drie aangehoudenen zyn uitgeleverd alleen deze bekl j als Nederlander stond alhier terecht Hg bekende zyn aandeel aan den gepleegdeu diefstal met braak By de aanhouding waren by hem o a 29 horloges gevonden Het O M eischte tegen bekl eeoe gevangenisstraf van 5 jaren De toegevoegde verdediger mr Thomas vroeg voor zyn cliënt een veel geringer atraf Uitspraak 9 October Te Nyraegen is overleden de heer W Lorentz een hoogst bekwaam bouwkundige die byna die eu derlig jaren by den aanleg der Staatsspoorwegon werlj aam was en iu deze betrekking om zyne groote keunis helder hoofd en nauwgezette plichtsvervulling algemeen werd geacht Als hoofdopzichter waa de beer L de man dio by bt t ontwerpen en vooral by den bonw van de spoorwegbrug over de Waal beneden Nymegen een der hoofdrollen vervulde terwyl onder zyne leiding ook de groote perrons met tunnels eu de overkappingen van het nieuwe station aldaar werden uitgevoerd Behalve deze belaugryke werken waren o a ook de brug over de Maas bij Rotterdam met de pneumatische fundeering de brug over de Wynbaven aldaar de brug by Mook eu die te Venloo aan zyne uilvoering toevertrouwd De heer Lorentz was den 23 Mei 1838 te Ondewater geboren hy genoot zjjne theoretische en practische opleiding hoofdzakelyk te Utrecht waar hy by den toenmaUgen architect Van Lunteren het eerst werkzaam was Hoefeer ook z ne talenten dOor alleu die met hem in aanraking kwameu werden gewaardeerd zoo zou toch op 1 November a s ook zijne werkzaamheid in dienst van den Staat ophouden daar de aanleg van de Staataapoorwegen als geëindigd kan worden beschouwd Uit Amsterdam meldt men In den gevel van een nieuw blok huizen der maatschappy voor volkswoningen is in tegenwoordigheid van enkele belangstellenden eigenhandig een ffedenkateen ingemetseld door den O jarige zoon van deu heer J Nieuhuis oprichter dier My Eeu oorkonde o a ook door den wethouder Serrurier onderteekeud werd mede ingemetseld Door de beeren F Olie bestuurslid der My Nieuhuis opzichter en Vas Visser presidentcommissaris werd het woord gevoerd Door deze sprekers werd onder meer hulde gebracht aan de nagedachtenis vau wylen den heer Dykman die zyne krachtige medewerffing tot de stichtiug der Mnatacbappy verleende Uo de comraisisuriasen en ook aan den wethouder werden berinnerings medailles aange boden Mej L K Saton te Bodegraven die aan de Leidsche Kweekschool met goed gevolg is opgeleid heeft eene benoeming ontvangen als Hoofd der gemeente bewaarschool te Wormerveer t Salaris bedraagt 675 gulden sjaars Er waren niet minder dan 48 sollicitanten Uit Leiden wordt nader bericht dat het achieten met een kamerbuks met heeft plaats g ebad uit een wapenmagazyn maar uit eene particuliere woning De windkamerbuks werd door eeu 16jarigen jongen aan een anderea jongen van denzelfden teeftyd vertoond welke laatste het wapen afschoot tegen een tegenovergelegen muur Het teruggekaatste projectiel kwam een voorbygaand meisje tegen den hals en veroorzaakte een niet noemenswaardig wondje Daar dus niet het minste gevaar was ontstaan heeft de politie op verzoek vau het meisje den jongen alleen onderhouden over zyne handeling Gisteren is door de politie te Gorkom een milicien aangehouden tegen wien rechtsingang met bevel tot gevaugeneming was verleend 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 10 11 80 U SO 8 10 4 46 4 66 6 08 6 0 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 41 9 60 9 68 1 44 1 4 1 68 8 04 8 09 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 8 80 10 08 8 05 9 3 5 09 11 07 10 00 11 10 wegens valachlidpin geflchrifte door hem als klerk op een kantoor te Rotterdam gepleegd tydeos h j aldaar werkzaam was Hy is naar Rotterdam overgebracht Woensdag 3 October belooft oor do aMeeling Amersfoort van den Nederlandscheu Bond van ood onderofficieren een vreugdeodag te wezen r c fli it i l hfl Dan toch zal op plechtige wyze een prachtig vaandel aan die afdeeling worden uitgereikt door haren beschermheer mr F D graaf Sohimmelpeuninck borgemeester van Amersfoort Bg die plechtigheid zullen aanwezig zijn de commandanten van de verschillende wapenen te Amersfoort in garnizoen depntatiën uit onderoKeieren van die wapens benevens vele znstor afdeelingeu Na de uitreiking heeft de rond gang door de gemeente met t vaandel piaais opgevolgd door eeno feestelijke byeenkomst en kameraadscbappelyk diner terwijl een avond Tol genot en afwisseling i i ka siniteu zal De plechtige uitreiking der pryzen behaald op do Wereldtentoonstelling to Antwerpen zal plaats hebhen in het Palais de FêleSY op Dinsdag 2 Oct des namiddags te 2 uur De koning der Belgen zal deze plechtigheid by wo Uit het plan van de door bet Rgk gesubsideerde pfoefvelden in Zoid Hollland over 1894 95 goedgekeurd door den Minister van Binnenl Zaken biykt dat op een 20 tal plaatsen proefnemingen zullen genomen wordi n Men wil trachten aan te toonen o o dat het gebruik van kunstmeststoffen op bouw en hooilaod aanbeveling verdient ook ter verdrgving der heermoes dat door toevoeging van kunstmest aan den stalmest de opbreugst verhoogd kan worden ook van de navrucht dat kunstmest nu en dan den stalmest kan vervangen dat een phosphorzonr bemesting na een vlinderbloemig gewas goede diensten bewyst enz Met de volgende gewassen zullen proeven plaats hebben rogge haver tarwe lucerne en haver aardappels suikerbieten wintergerst en mnngelwortels De aard der proeven zyn bemestingsproeven bemesting en cultuurproeven alsmede die van groenbemesting De grondsoort bestaat uit lichte goede en znarelachtige klei veen en kleiachtig veen Zaterdagochtend is aan de drie grootste drukkerijeo te Amsterdam werkstaking uitgebroken by de firma Boldert Co waar De Tyd De Morgenpost De Offieieple Kerklyst De Echo met Geïllustreerd Zondagsblad de Familiebode worden gedrukt bg de 5rma Roeloffsen en Hübner waar het Nieuws van den Dag het Zondagsblad het Predikbeurtenblad Effectenblad en tal van acdere couranten wori en gedrukt bg de firma Ellerman Harms Co die het Weekblad De Amsterdammer de Nod Sport enz drukt en De Bussey waar de Indische MerouUr wordt gedrukt De eischen die reeds voorloopig voor vier weken zyn ingewilligd door de directies der drukkeryen Exelsior Elsevier de Electrisebe Drukkerij en Het Vliegend Blad werden ook door het stakende personeel der bovengenoemde firmaas gesteld Te 5 uren beden ochtend weigerde iu stryd met het daags te voren gepleegde overleg volgens t welk het zetter i en drukkerspersoneel in elk geval beden ochtend tot 11 uur zou arbeiden de overgroote meerderheid aan het werk te gaan Een sterke afdeeling politie was tegenwoordig ten einde hen die wilden werken tegen eventueel verzet van den kaut der stakers te beschermen Dank zg haar beleidvol optreden ia de orde geen oogenhlik verstoord Een groot gedeelte van den dag bleven de stakers aan de overzyde van de gracht heen en weer loopen en verscheen herhaaldelijk een depntatie om te vragen of de eischen werden ingewilligd wat telkens gewezen werd van de hand Aan hen die heden ochtend aan den arbeid gingen is door de beeren Gebr Boldert vrywillig een loonsverhooging van twee cent per unr toegestaan De firmaas Roolofizen en Httbner en Ellerman Harms Co hebben in de gestelde eiacheu voorloopig bewilligd voor den tgdvan tiet woken In den loop der maand October z I de I langvereeniglng ExceIsiorteAmslerdam in het Concertgebouw onder leiding van mr Viotta ter nagedachtenis ran de gesneuvelden op Lombok en tevens ten voordeele van honne nagelaten betrekkingen ten gehoore brengen hot Requiem van Hector Berlioz H Te ZwiokaOÉ n dezer dagen een paar zestigjarigen ilMH keiykBbootje gestapt De plechtigheid zWTeeoa in 186i zyn voltrokken maar de bruidegom hsd toen het ongeluk bij êen vecbtparty eeu gendarme te dooden en bad daarvoor geboet met dertig jaar hechtenis De bekeerde Spaanache anarchist Salvador de dader van den dynamietmoord iu den schouwburg te Barcelona beeft zich in zyne gevangenis strenge boetedoeningen opgelegd Hy slaapt slechts 3 uren van de 24 en dan nog op den vloer van zyne cel hy draagt een zware keten om het bloote lyf gewonden gebruikt vyf dagen van de week niets dan water en brood en hy bidt voortdorend Velen echter twyfelen eenigszios aan de oprechtheid dezer bekeering Moreno o a de voorzitter van het gerechtshof dat Salvador ter dood veroordeelde behoort tot die ongeloovigsn Godsdienst zegt hy kan wonderen doen nog verbazender dan de bekeering van dezen ongelnkkigen man Maar ik ken Salvador goed Hy ia een man van gering verstand heeft hy alleen de sluwheid van den Spaanschen boer en het is belaohelyk te beweren dat hy bekeerd zou zyn door bet Jezen van de werken van een katholiek wijsgeer die alleen door geleerden kan worden gewaardeerd Salvador is een lafaard by speelt alleen comedie om zyn leven te redden Buitenlandsch Overzicht De Russische Staatscourantc meldt De gezondheid des keizers is siuds hij in Januari eeu zwaren aanval van influenza moest doormaken niet geheel verbeterd Id den zomer vertoonde zich eene Dierziekte nephritis c welke om goed te genezen noodzakelyk maakt dat de keizer zich gedurende het koude jaargetyde in eene warmere streek ophoudt Op raad van de hoogleeraars Sacbarjin en Leydea begeeft de keizer zich voor eenigen tyd naar Livadië c De particuliere bericlitbo over deu toestnod van den Tsaar luiden heel weinig opbeurend In het gunstigste geval heet het kan de kwaal maanden lang slepend blijven maar het gebeurt zeer zelden dat ze geheel geneest Lichte aanvallen van beroerte moeten zich opnieuw hebben voorgedaan Hoewel de professoren von Leyden en Zacharjin de verplaatsing van den zieke naar de Krim voor strikt noodzakelijk houden daar hy in een gunstiger klimaat moet komen zi ze toch de reis en de naaste toekomst met bezorgdheid tflgemoet Professor von Leydon was zelfs alleen ontboden om te helpen beoordeelon of de patiënt bet vervoer nog wel zoo kunen verdragen De zieke lydt veel ook aan benauwdheden Zyn krachten nemen blykbaar sterk af De Tsarina verdraagt haar hard lot met mannenmoed en verpleegt haar man voortreflelijk De Tsaar is zeer neerslachtig en heeft slechts weinig hoop op herstel Er is niet veel kans dat Japan den ntryd opgeeft elk telegram uit Yokohama brengt tyüing van nieuwe krygstoerustingen b na ieder bericht uit Shanghai daarentegen geeft blijk van de verwarring m de kampen der Chineezen De officieren verwyten elkander lafhartigheid en geven elkaar de schuld van de nederlaag by de Yalu Admiraal Ting beschuldigt 7 zyner onderbevelhebbers zich tijdens het gevecht met hunne schepen iu de Yalu te hebben verscholen en de regeeriog oefent snel recht door de aangeklaagden eenvoudig te onthoofden Eenigen tyd geleden werd bericht dat adn iraal Ting zelf wegens lafhartigheid zou gedegradeerd zyn Er valt dus wellicht wat af te dingen op zijn beschuldiging t en officieren eq zeelieden die volgens bet getuigenis hunner tegenstanders met groote beslistheid en moed vochten Maar als een barbaarsche Oosterscbe regeering bang wordt moeten er altyd slachtoffers vallen en dan is het gemakkelyker Chineeache dan Japaneche officieren te onthoofden Zelfs zon de keizer een plan overwegen om de mandaryuen en alle ambtenaren die den oorlog hebben voorgestaan te ontslaan Li Hung Chang inbegrepen Volgens een ander gerucht heeft echter de onderkoning verlof gekregen aan den actieven oorlogsdienst duel te nemen en zoo zal men dan staatsman op zyn ouden dag nog ten stryde zien trekken t Is de vraag of het dan beter zal gaan De Chineezen zouden thans Korea ontruimd hebben De soldaten die by de Yalu ootscheept werden staan 30 Eng uyl ten Westen van de grens Vele soldaten zyn gedeserteerd omdat wapenen en se biet voorraad niet toereikend zyn Volgens de New York Herald zon het leger aan bet muiten zyn geslagen en vernielden de soldaten honne wapenen Iiidien dit waar is kan het Japanscbe leger ongehinderd Mantsjoerye binnentrekken Weldra zullen de overigen indien zy blijven zich te meten hebben met de Japanners dïe steeds noordwaarts trekken en voortdoreod versterking nit Japan ontvangen Te Yokohama wordt het publiek steeds meer oorlogszuchtig Men twyfelt niet of het parlement zal de oorlogskosten goedkeuren De Russische Kovosti acht het tijd dat Rusland Engeland en Frankrijk tusschenbeiden komen en China verdeelen Zy zonden daarmede een oifschatbaren dienst aan de beschaving bewyzèn en bet iHemelsohe Ryk zelf redden van zyn onvermijdelyk verval Het is voor een volk even noodlottig als voor het individu geen vrienden te hebben China moet nu de gevolgen zyner politiek van afsluiting ondervinden Uit de zonderlinge houding der regeering die zelfs nn nog den oorlog uiet sobynt te willen moet men opmaken dat behalve de minderheid die uu boeten moet niemand geweten heeft hoe Japan jaren lang dezen stryd heeft voorbereid Te Nimes in het Fransche departement Gard wordt een manifestatie verwacht om te protesteeren tegen het besluit van den prefect waarby de stierengevechten met terdoodbrenging der dieren op grond van de in onbruik geraakte wetGrammont vaff 1850 opnieuw ten strengste verboden zyn Morgan zou juist de laatHte dertien aangekondigde Toorstelhngeu plaats hebbön Aan elke vooratelling is behalve 1000 frank voor de armen groot voordeel voor alle neringdoenden verbonden door den ontzaglyken toevloed van vreenodelingen Daarom beerscht aliremeene onwindioGf onder de bnrgery en heeft de maire namens den Gemeenteraad en de bolanghebbenden een protest ingediend by den minister van Binneulandsche Zaken terwyl op een morgen te houden meeting de senatoren en afgevaardigden van h t departement zyn uitgenoodigd De liberale Belgische bladen berichten van een aanschryving van den heer Vandenpeeieboom minister der spoorwegen en poateryen Men kent dezen vromen man en zyne zonderlinge opvattingen van de rechten van een vry staatsburger Ziju geëmployeerden staan onder zekere curateele van hun chef die zelfs met ttreng vaderlyke zorg voor hun moraliteit waakt de droeve geschiedenis van den postambtenaar Splingart beeft dit o a bewezen Van een onderlinge vereeuiging zyoer ondergeschikten wil de heer Vanden peereboom niet hooren geen syndicaten luidt syn bevel Zich candidaat te stellen voor de aanstaande verkiezingen van ledeu der kamers verbood hy hun eveneens Thans is hy nog een stap verder gegaan en heeft hun laten aanzeggeu dat zy geen ver gaderingen mogen by wonen georganiseerd en vne de discuter les regiemenis et les actes de 1 bdministtaUouc De zinsnede luit wat dubbelzinnig maar a bon entendeur demi mot soffit En de geëmployeerden van het Belgisch ministerie van Spoorwegen post en telegraphie hebben begrepen Tegen Zondag a was een meeting belegd voor deze ambtenaren waar da beeren Jan800 Berge Lemonnier en andere liberalen het woord zouden voeren Woensdagmorgen werd op alle bureau s van het departement de ministerieele aanschryving bekend gemaakt Men kan zich voorstellen hoe de liberale en progieasistiscbe bladen te keer gaan tegen den csoar der geëmployeerden voor wie zij bou plaiairc wet is Donderdag is te Budapest een bissohoppelyke conferentie gehouden onder presidium van den primaat kardinaal Vaszary waar de gedragslijn werd vastgesteld die jn bet vervolg de geestelykheid teu opzichte van de kerkclyk politiek der regeering zal volgen Wat er besloten is wordt geheim gehouden doch daar algemeen aan kardinaal Vaszary verzoenende gevoelens worden toegeschreven vleit men zich met de hoop dat in de byeenkomst niet een oorlog op leven en dood aan de tegenwoordige regeering is verklaard De zaak ia van veel beteekenis omdat gelyk men weet de kerkelijk potitieke quaestie die reeds zoolang aanbangig is den staatkundigen toestand in Hongarye bebeerscht Het Kabinet Wekerle heeft zyn vyf wetsontwerpen tot regeling van het vraagstuk wel in de Tweede Kamer zien aannemen maar het Huis der Magnaten waartoe ook de bisschoppen behooren heeft nog slechts het Iste dier ontwerpen waarby het burgeilyk buwelyk wordt ingevoerd aangenomen en dat slechts met kleine meerderheid en na den bekenden zeer heftigen stryd Van de vier nog onafgedane wetsvoorstellen vinden voornamelyk de beide die den Joden gelykstelting verleenen en de positie van kinderen uit gemengde hüwalykeu regelen groote tegenkanting Iu de commissie van onderzoek uit het Hoogerhuis zyn de ontwerpen nu in behandeling dat over de gelykstelling der Joden voor de wet is reeds aangenomen maar daarmee is nog niet gezegd dat dit ontwerp evenals de andere by de Magnaten tafel zelve een goed onthaal vinden zal De ongeregeldheden te Bucharest waarvan in een telegram sprake was staan in verband met de nationale Rumeensche beweging die zich tot in Hongarye uitstrekt en daar zooals men weot tot zoogenaamde hoogverraadsprocessen aanleiding gaf Meeting over de Rumeensche beweging met het oog op de verdrukking van de broederen in Hongarye waren reeds lang in den smaak 3 Juni II werd er een groote meeting gehouden te Bucharest en een protest geteekend en gepubliceefd dat later in den vorm van een brochure in het Fransch vertaald en onder den titel Appel la Justice Lettre des citoysRoomaina réunie eu meeting nationale h Bucarest Roumanie 3 Juin 1894 € algomeen verspreid werd Deze brochure bevat niet minder dan 125 bladaydea handteekeningen De Rumeenache Re geering verkeert in een lastige positie iett opzichte van deze beweging is natanriyk sooali al die soort van dingen populair maar de Rfigeering moet de Hongurache Begeeripg ontzien Nu hadden de stadenten te Oonstantia weer een meeting gehoadeo en keeklen naar Bucharest terug Daar hielden zy een betooging maar de Regeeriog verbiaderdli dat nit vrees dat er redevoeringen soudeiji worden uitgesproken welke de Hongaarsche Regeering aanstoot konden geven Na eenigen Uganttand werden de stadeaten door de troepen uiteengedreven Aan weerazyden werden eenige personen gekwetst maar overigens had het opstootje geen ernstige gevolgen SPECIALITEIT IN PAKAPLIIIËS NAATjnPARAPT UTBS van af 1 7B A van OS Al £ 73 73 I Beurs van Amsterdam SEPTKMBBK Vor krs lotko rs i V L m 99 78y V 1081 Va 7 109V hf 100 7 1 7 V S Via 407 800 103 110 190 IS 10 101 188 98 68 80 10 71 100 193 1861 lOS 188 100 63 7 1 I0 981 lO M a NlunuNu Gert Ned W 9 dito dito dito 8 dito dito dito Si Moxsu Obl Ooudl 188188 4 ITIUB InscLrijviDg ISBS Sl 5 OosTSNi OU in papier 1888 8 dito in zilver 1868 t PoKTUo L Ublig mot ticket 3 dito dito 3 RuaUND Ubl Oost 2e Serie t dtw Omm lltO 4 dito bij Uolbi 1889 4 dito bij Hop ISSV sa ditoiui oud louii 1883 6 dito dito dito 1384 8 SUH Perpet uhuld 1881 4 TUKKBIJ Gepr OouT loon 1890 4 Gleo leouing aerie D Geo lesDÏnK Hrie 0 ZciDAn B Beo ubl 1893 i Mllioo Obl Buit Soil 1390 VuNMBMi Obl 4 onbop 1881 kmtmoiM Oblig lieii 1861 8V I aorrnou Stad Isen 1388 8 NlD N Arr Hacdels und t endib Tib Mn CtrtlloiteD DeiiUa tMb pp j dito Amh Hypotheakb pudir 4 Cult Mij der Vontonl aand a Gr Hypolhoakb pandbr 4 Nsderlandsoha bank aaad Ned Haod lmuUob dito N W Pao Hyp b p ndbt Rott Uypotbeekb pandbr 4 Utr Hjrpotheekb dito 4 OoaTlKs OoBt Uonf bank aand Ruil Uypotbeakbank pandb 4V I Ahekiki JCouit hypoth paudb 6 Maiv U O Pr Lien eert 8 NlD lloll IJ 8poorw Mij aand Mij lot JSxpl i St apw aand Nsd lod Bpooraragm aaud VtiZuid Afrik Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dilol TiLU Spootwl 1 87 89 A Bobl S M 681 Zaid Iul Sp mg A H obl 8 Polen Waraobau Weeneo Band 4 RosL Or Suss Bpir Mij aand I Baltiaohe dito aaud k lOS ia sr 1011 1401 188 ll s 98 k Va Faatofra dito aand B Iifaug Dombr dito aand 8 Kurik Ch iow Sp kap aand 8 Loaoiro Sewaat 8p Mij oblig l Orel Vitebak lUto oblig 8 ZuidWHt dito atnd t dito dilo oblig 4 191 163 1081 wij lOS s 1181 lib 4ÏÏ 108 108 AaiaiXA Ciiut Pao 8p Hij obl 6 Chic fc Nortb W pr C f aand dito dito Win St Fetor obl 7 Denrer k Eio Gr Spm eert T a lUinoiaCeotrd obl in goud 4 Louisir k KaahTillaCort r aaod l Melioo N 8pw Mü lehyp o Min KaniaaT 4p t pnr aand 8 N York Ontario fc West aand 15 dilo Peuus Obio oblig 8 Oregon Calif U hvp iu goud 8 St Paul Miln fcManit obl 7 Uu PM Hootllijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 8 Cahaoa Cao Soutb Cert T aand V C Ball fc Nar Ie k d o 0 AmsUird Omoibua Mij aand Rotterd Tramireg Maala aand Niu Stad Amaterdam aand 3 Stad Bollerdsm aaud 8 BlLSll Stad Antwerpenl887 i il Stad Brussel 1886 i i HoNO Tbeiss Regullr Qesellseli 4 OosllKR Slaatsleening 1860 K K Oost B Cr 1880 S SriKJl Stad MadrU 8 1868 Ver NlD Bol Hyp Spohl ocrl 8 KEDllVISGEf IXG De BUBQBMEESTER der Qemwnte Omida miakt bekend dal de stukken bedoeld bg t 6 en ter roldoening aan art 7 der Wet van 28 Aninuta 1851 SlaatAlad no 125 betrelfende de Terbetering Tan den Waterweg taasohen den JJollandmm IJutl en de ringvaart van den Saarlemmrrmeer oldtr voor zoover de nit te voeren werken binnen deze gemeente zullen zgn gelegen ter Secretarie der gemeente Oouda at inzage van een ieder inllen worden nedergelegd van 3 October 1894 tot en met