Goudsche Courant, woensdag 10 oktober 1894

338te Jaargang Woensdag 10 October J894 JNo 6477 OPKIVBARK VERGADERING VAN KIEZERS VOOR DGK ilMEK TËRAAD g ehouden 8 October 1894 in de Sociëteit ONS GENOKGKN Tot andidaten voor de verkiezing op a s DINSDAG 9 OCTOBER zijn gesteld de Heeren Wit stembrietje 4e Eqbt P HermaiL Fz Geel stembriefje dfl HSOI Dl II IJSSOl dO Scheppei die alxoo met den meenten aandrang worden aanbevolen Namens het Comité H STRAVEB Voorzitter J L VAN EIJK Secretaris eoudo 6 October 1894 F 8 Bet Stembureau is geopend a s Dinsdag van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur De Kiezers worden attent gemaakt by het invulUn der namen op de kleur der Stembiljetten te letten fiOlDSeHE eOlRANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uily ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN werklieden met hunne vrouwen vereeuigdeu zich daarna aan een feestdisch waaraan de meest hartelijke toon heerschte Te Waddinxveen is overleden L de Korte oud atrijder van 1830 in den ouderdom van 84 j 3 m Te s Hage overleed de gepens kolonel der infanterie P J ytraatrnan In 1851 trad hü als cadet iu dienst van 1873 tot 90 diende by als kapitein majoor en overste by de grenadiers en jagers en van 1890 tot 1892 was hy kolonelkommandant van het 8e regiment infanterie Twee jaren geleden werd hy ge bedraagt in t gelukkigste gpiai A lioofdprIjH tipr Mevrouw Beersmans werd gisteravond in bet laatHe bedryf van MadaiLe SanyGêoef te Rotterdam door een beroerte getroffen Mevrouw vru Eysden Viuk las verder hare rol De toestand is naar omstandigheden gunstig maar naf uuriyk zal de begaafde actrice in de eerste weken volkomen rast moeten nemen Zaterdagavond ontsliep na een lydan van ruim een balf jaar in zyne woning aan de Hugo de Grootstraat no 39 te Rotterdam ds Hendrik Wildeboer Jr predikant by de Nederd Gereformeerde Gemeente aldaar en die ook een paar jaar liier ter stede woonde Dii veMcbeidea werd in ruime kring met groote deelneming vernomen want de heer Wildeboer was niettegenstaande hy tot de JoDgste predikers behoorde niettegenstaande hij nlechts korten tyü aldaar werkzaam mocht zijn een der meest geziene en een der mtest populaire leeraars die de Rotterdamsche ge meente heeft Hendrik Wildiboer werd in het jaar 1854J geboren Oorspronkeiyk bettemden zyne oadttf v hem voor den handelsstand en hy was iuder daad ee lige jaren werkzaam op het buroau 1 van de vennootschap Blauwhoedenveem te I Amsterdam Het bureauleven beviel den jon 1 gen man niet begaafd met een helder verstand I bezittend een innig warm geloofsvertrouwen I gevoelde by in zich een wyding aan iets hoogs I ietsedela onbewust nog wat en boe In die jaren I na gebearde bet dat by ter gelegenheid van I een wereldconferentie van Christelyke jonge I lingsvere uigingBn te Londen eeu rede hield 1 zoo gloeiend zoo vol zuivere logica een rede 1 waarin zoo trilde de zucht naar krachtige mee 1 willendoen aan de beschaving der meuachheid I door den godsdienst dat het geheele auditorium 1 j in vervoering geraakte Wat later vroegen de I I daar aanwezige HoUandscue predikanten zich haar te beschouwen want zy heeft om wkor al gezien Ik houd niet van damet die bloemen plukken en herderinnetje spelen ff Onverbeterlijke bespotter van al het goede en reing I Heb ik u niet gezegd dst de dochter van doo proost geen gewoon meisje ia Ën hel bewys daarvan ziet gy f j pl kt geen bloemen maar is op den schommel gaan zitten lezen 0 hoe idylisoh I zeide Kuno op schimpenden toon jrHet komt tea slotte toch daarop neer dat zij het doet on door ons opgemerkt te worden Kom laat ona gaan ik gevoel denzelfden afkeer van de kuDstgrepeu der onschuld op het land als van die in de siad De damea in de stad geef ik dan nog de voorkear omiUt zij haar spel fijner spelen Kuno ging den heuvel af en Jozef die zioh in alles door zyn makker aobeen te laten leiden volgde hem Kuno ik zou er op durven zweren dat gij op de dochter van den proost verliefd zult raken irKn ik geef u mijn eorewoord dat dit niniaier geaohieden zal Boveudien ben ik reeds voor drie kwart verloofd en geloofk gy dat ik mijne sohitlerenda toekomst of myne wraak opgeven zoude voor iets zoo d aas ala de liefde tot eene landelijke aoboone f Goed ala gy verliefd wordt dan straf ik a met een partij aan al onze menden in 3tokbolm die u beugen zal dat beloof ik n I vTopl antwoordde Kudo en reikte Jozef de hand lotussohea moet ik u zeggen dut w heden middag in de pastorie ten eten gevraagd zijn zeide Jozef Haar wat i dat voor een aohreeuwF voegde b er bQ n vtriuutte s nt schreden Afloop Tsn Openbare Verkooplngen van Onroerende Qoederen AFLOOP VEILING É i OrTOBEtt Boia en Erf waarin rerg nning R No 31 BB 8U f 2960 t L E ber old Twee Hnizon en Enen LI No 22 eo 22 f 8470 k J IJpelaar Pz Hnia en Erf L No 54 en 6 550 k F G T n de PaToordt Vijf Hniien en Er en L 63 64 65 66 en 67 f 840 k K O van de Pavoordt Hnit en Erf L No 41 f 895 k i H Peettn Huis en Erf O No 282 t 610 k J A KEXXlSGEf IXG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg dese ter kennÏR van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Delaatingeu enz te Rotterdam op den 2 October jl executoir zijn verklaard vjjf Kohieren der Bedrgfibelaating dienit 1894 95 Dat Toormelde Kohieren ter invordering zjjc ge9t4 ld in haoden van den Heer Ontvanger dut ieder die daarop voorkomt verplicht it zynen aanslag op den bj de tret bepaalden voet te voldoe en dat heden ingnat de teruijn van Zee Weken binnen welken de recinmos behooren ta worden ingidiaud Gflud den 5 October 1894 De Burgemreater voornoemd VAN BEUGEN UZENDOOUN ADVERTENTIfiN AAKBmUIING DoGABNlZOENS VOEDlNÜB COMMlijSIË ta Gouda zal op MAANDAG den 15 OCTOBER a fl des middags ten 12 ure op bet bureel Tan den Garnizoena Commandant Kalorne alhier in het openbaar aanbesteden De LEVERING TanAAHDAPPELEN benoodlgd voor de menagea der troepen albier In Oarnlioen voor bet tijdvak van 1 November I8B1 tot en met 14 UDl 1886 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen dageljjks behalve des Zondags van 10 12 nur v m op gemeld bureel ter inaage Namens de Garoizoens Voedings Conimissie de Ie Luitenant Kwartiernieest rSecretaris G G oa BLAUW VerMezingspraktijken Volgens loopende geruchten tracht men de candidatunr van den Heer P HERMAN Fz tsgan te werken op grond als zoude hiJ tegen iadere vermindering van onderwysuitgaven zyn Wy noemen deze tegenwerking eene oneerlijke en ontedelUke Al wie den Heer HERMAN kent weetzeer AIMd dA hy voor een zainig beheer is dit paeft hj getoond in alle Colleges waarin hy fitting heeft De Kiezers kunnen er van verwkerd zfln dat Vg gMO onnonillue uitgaven tal toestaan en dat tg zal medewerken om de belasting minde te doen worden indien dat met een goed Ssng van zaken Tereenigbaar is Allen die er dus belang by hebben dat onza stad goed en zuinig beheerd wordt mogen zich door geen onedele Viesmaneuvers van de wgs laten brengen en moeten allen hunne stem uitbrengen op den Heer F1 HERIMAW Fz R Mefje Senige eerlijke K lexer Eeniee Kleeers van hel ronilié brengen DINSDAG hun stem uit op de Heeren F Herman z tn J J Grootendorst in de pliats ran den heer Dr H IJSSEL db SCHEPPBR éiv reedi rroeger rnadslid was en toen bedankt beett Onu U BnelfMndruV thuA nEiNXMiK k Zoon Plan aller 87 500 prijzen Da hMfdpr l badrMfft In t s lul klgit rev l 500 000 Mk ftll TOlKtl 300000 20OOOO 100000 60000 lOOOOO 800 N 60000 250OO 20000 roooo 125 HM 627 HM 200 0 402 HK t 2S M 2130O M I 2 M 10H In t btlMDde Mjn de prUien 1 1 1 a a 1 1 95 SO 10 409 665 81 S6000 M 1 1 il M 800000 200000 100000 60000 50000 40000 80000 = 95000 = 90000 = 10000 = 5000 = 8000 = 2000 = 1000 = 500 800 = Ijzen i M XflO 9 M 141 enz te zaïucn 37 500 priJKen IJ innrn Openbare Samenkoni st Oil Dinsdag 9 Octolier 189 i des avonds zeven uur in de St Jans Kerk te GOUDA Sprekers de Heeren i De C H mi lifUm Hooglerraar te Groningen Ds P M KELLEK van HOOBN Predikant Ie Dordrecht Ds U TIN BOSCH Voonitter der Afdeeling GoUUA van 130 Heeren en Damoa die welwillend medewerken ondet diftetiB nni don Heer J 11 B Sf M DERMAN aal eenige werken uit Yoeren met begeleiding van van leden der Utrechtache UrchestrereeDJging UI Progromraa s tevens bewijs van toegaög zijn Terkri gbaar ü 2S Centtt biJ de heeren J VAK BENTÜM ft Zn en J T SWART SENBÜRü Dé Stcrelarit Pwningmteêter der Afd Gouda J M NOOTHOVEN tan GOOH Toeiianq Deur Korte Steenkolen IN LOSSING eene Lading SI107£B JnS UCIINE EN waaruit wg leveren franco thuis contant i 70 Cont per H L A JONKER ZONEN Kantoor VEST Oouda Dnltsche Geld Loterij gioorlooM en oBwin bornd door di MackltnbvrfSflhwerln sclts Stiilireoaarlng pzo tfi ml l hi Lot ilj lil HlHHt li chU Uit 75 0 M Origineele loten en 37 5 M Prijzen r bultBtiiceyooa KIko twe©il lot moet met eea pHJB uitkomen doNeilerlKn l8i lieKlui8uti I oluriJ Iii0 iioedi rope1luindor voU i lc klüBBpii uirffolool lil dadelijk fn oonlRitt uitbelnalil Ëi worden ileuhtl proton ntrakken d nleien blijven dua In de bue Op deïo manier heoft ledur bcKttler van een lot kftiii iel to winnen lot op den IftatBlentluttdertrnkkltiirderedu klmsB on behoeft hU nicl soo aU bIJ de Nederlandicht KtaBaen Lolerh Ie vre en dat nljn lot met een niet Kotr ikken en hlJ daardoor tnn bel verdere meitespclcn wordt uitKeiloten De prija tlor orlRlaoele iDlun wettelÜk raitfc letd en liedraitfft mor ilo eerste trokking kiMH woor aohtol origineele loten N Cfl 1 kwart a halve 4 fleheela 8 UcatflUnKi n Toor de lite klaiie renoeken wU om Eoo oudlic moKelIJk lo loadeo of nlterlljk tol IS OCTOBEJU a s De Iniondihg van het bedrag ka In Bollaidaak bankpapier of door poMzegoU geiclileden Dadelllh na ontvanslt ran hot bedrag srnd Ik di rlglneeU loten nan ilo ojidiaohlgeverB Aan elke lending wurdt hei offlclecle trekkihKBi lnn bijgevoegd en na elk rrkkintr ontvangt leder boillter van een lot de offlcir lo irLkkIngiliJgl en wanneer hlJ gewonnen liBeA de op do iK klilngBlljit aangcgovone lOm D Lewin Berlin c Bankier Spandauerbrtcke 11 Kiezers welke voornemens zyii op den Heer r HERMAN te stemmen gelieven wel te orerwegen dat hy aanbevolen wordt door de party der se b ooi meesters zie verslag openb verg dio tegen alle bezuiniging is op onderwijsgebied Wie dus vermlntJerinf van belasting wensctt in plaats van verbooging stemme niet op dezen candidaat STEENKOLEN Nog Twee dagen in tossing de Lading niirii aTin flUUUIjl U jlJli waaruit wfj tot 70 C iil per II L koutaut zonder kortint vry in huis afleveren Echte Belgische Antliracit ITootjes Da nii st aanslaande brandstof voor V ïhels f 1 40 per H L Kantoor TURFMARKT H 101 Oouda 8 October 1894 BESTELLINGEN worden tydig ingewacht om voor eene geregelde uitvoering te kannen zorgen TANDARTS LIO BLITZ ie Woeniidag 10 October ITIET te Consultéeren Verkiezing voor den Gemeenteraad KIEZERS wilt gy iemand in den Kaad brengen die over een groote hoeveelheid werkkracht beschikt die voor een zuinig beheer zal zorgen die geheel op de hoogte is van de toestanden van Gouda kieatdanopDINSDAO n s als een man den heer F HERMAN Fz wil stokiljei EENIGE KIEZERS IN LOSSING eene Lading puike Grove muLmirn gednrende de Lossing tot eyVa Cent per Mud k z k vry te huis geleverd Aanbevelend Turfatiigel P HO Gouda Oct 94 Prima DUITSOHE GAS COKES 50 Cent por H L vrij te huis Prima BELGIBSOHE ANTHBACIT NOOTJES 1 40 per H L vrij te huis Men biede het Qehk de hand 500 000 Mark als hoofdprija in liot geliikki st govnl biedt ile nieuwste j oota öeklvorloting i door de ilooge Kegeeriug van Hiiniburg oed f keurd en gewaarborgd ta De voonieeli u iiiriclitiii van lirt iiieuwe pliin beslaat durln dut tti duri loop ran slechts wei n o moandeD in 7 vorloli gü vau 110 000 luteu 65 400 pryzeB beilragoiide 10 8 8 i 00 Mark tor volledige boalissing ziilloii komen dnarondiT zijn kapitald pryzeii vaii evontuoel 600 000 Hark by uitoemendhoid echter 1 nru8 a M 300 000 1 S prijsen a M 20000 Iprij M 200 000 1 prijs M 100 000 2 priizeii a Al 75 l O0 1 prijs aM 70 000 1 pr i ïi M 65 000 1 prij ÜM 60 000 l prgs iiM 86 000 SprijzoiiüM 30 000 1 pnjB iiM 40 000 21prgzonaM lOOOO 46 prijzeiJ tt M 5000 10 prijzen h M 3000 208 prijzen a M 2000 752pryzünaM lOOO 1320pnjzoiiaM 400 3 945 prijzonaM 166 13990 pr jzeuaM800 200 150 134 100 98 69 47 20 De prij 8t rek kingen zijn volgons ptnn van ambtswege vastgeslelJ Voor du SAiiatuandf eoreto t r js trek king dezer groote door den Staat gewaarborgde ÜeldverlotiDg kost 1 geheel orig bit sluahts M 6 of 3 SU 1 half ff ff 8 1 76 l kwart ff ff IVi H 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapicr of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van oua do met het wapen van don Staat voorzieiio Origineele Luton zelf in handen Bij iedere bcstolling wordt het vereiachte ofli cieole plan waaruit de rerdoplipg der prijzen op de verschillende klassen ah ook de betreffende iuleggolden te vernrmei ia gratis bögevoogd eu zenden wij aan onto Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de offioiaele lasten De itilbetaling der prijzen geaohiedt steeds prompt ouder waarborg van deu Stunt on kau door directe toezending of ook naar verkieEÏng der Belanghebbenden iu alle grootere plaatsen van ÏJederland bawerkstolligd wonlen Ons debiet is steeds dour bet geluk begunstigd en ondor vele andore aaccioulijke prysoo hebben wg meerraalen volgens officieele bewijzen de eersto Uoofdtreffera verkregen en onze Begunstigers self ttïibetaald o a Mark SSU OOO 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia Ie voorzien tiat bij deze op den hechtsten grondslag gevuatigde onderneming van alle kanten op eene zeer fferkzame deelneming b paald kan worden gerekend en versoeke derhalve om aite oommiasiea to kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoodig mogelijk in elk aval Toor deu 31 OCTOBMM e Jfc te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Baukieri en Geldiriaielaari in HAMBURG P Slliofmede danken wij voor het reruouweo oua tot hiertoe geschonken en daar wjj bü bet begin dor nieuwe verloting ter deelaemini inviteerou lulien v ook voor het vervolg bemoeid ziju door een stipte en reSele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven BINNENLAND GOÜDA 9 October 1894 Bij de heden hier ter stede gehouden stemming Toor twee leden van den gemeftoteraad z Q ia de beide stembureaus uitgebracht 715 witte en 71C geele stembiljetten Het getal kiezers bedroeg 1143 De opbrengst van dé gister gehouden collecte TOor een nationaal Foods tot ondersteuning voor de nagelaten betrekkingen van beu die in en door den Btrgd iu onze Koloniën zyii gevallen heeft opgebracht 770 b7 Donderdag 18 October heeft in do zaol Kunstmin der Sociëteit sOns Genoegen de eerste Voorstelling in het Abonnement plaats welke gegeven wordt door de Vereenigde Rotterdaraacbe Tooueelisten onder directie der heeren Le Gras eu Haepeta Opgevoerd wordt KoNiNaBN drama iu 4 bedröven wit het Fraosch Les Rois van Jules Lemtütre door C F van der Horst dairin treden op de dames van KerckhoveuJonkers Alida Klein vau Ey deu Viuk Coelingh Vorderman en de hh D Haii ela F Tartaud Brondgeest van Eijsden J Haspels Kerckhoven Vietor Faaasen Fritz Boowmeester en W van Zuilen Jr In de stoomboot Volharding 7 die gistermiddag 12 nar van Alfen naar Gouda afvoer werd in do Gouwe tusschon Gouwaluia en da ipoorwegbrug van het jaagpad met groot kracht een ijzeren voorwerp dooreen der raampjei van de voorkajuit gegooid waardoor de glasruit verbrözeld werd en het projectiel in de kajuit terecht kwam In de kajait bevonden zich de heeren A Koster Mz van Boskoop en U Wiersma van Alfen De heer Koster werd aan het hoofd licht gekwetst Men meldt uit Stolwyk Voor de werklieden der firma De Vreugt Co kaashandelaars alhier was hel gisteren een blyde dag Bet zeldzaam geval deed zich nl voor dat de oudste werkman W Fredrikze 50 en z n zoon H Fredrikze 25 jaren lang inet voorbeeldige trouw de firma hadden gediend Met eene harteiyke toespraak van het hoofd der firma den heer J Schilt ontvingen beiden keurige geschenken waarbg voor den vader nog een geschenk in geld gevoegd was De loden der firma met de bunnen en de FEVILL ETOM Uit Ael Zieeedsch door C EUKMAN En ik dan mon oher die u als uwe schaduw gevolgd ben van den tijd hf dat wg student werden en daarbg de beleefdheid gehad heb u telkens een paar treden hooger op den ladder der eere te laten komen Hoor ee iB mga beste I ik noem mij zelven eeu model voor atle vrienden pJa by myD ziel I gy hebt geluk antwoordde KuDO ditmaal zonder zijn amadelyken gtimlaob en reikte hem de hand kU bod niet gedacht dat gij dit zoo gladwog erkennen zoudt Maar zie eens daar in den lain van de pastorie zweelde een engel tassoben de boomeo riep Jozef uit ter yl hy het lorgnet voor het oog bield Dan is het zeker een echte gedienstige geest viel Kano in want de doohtor an den proost is gewis veel te Bofaijoheilig om uit do kerk te blyren Wilt ge nu eens ophouden met uw smalen F Men zou eene indigestie kunnen krijgen Tan de taal die gq iemand aauhoudeod doet slikken Keoe melkmeid met een herderinnehoed op en met zoo n elastiseben vWil ik a eens zeggen wat zij doen zal F Bloemea plnkkea om ons ia de gelsiténheïd te stellen af wie de jonge man wezen kon en aan ben is het te danken dat nu herhaalde ernatig 1 barudslagingen de jonge Wildeboer zioh aan I d n dienst des heeren wydea mocht Eerst op lateren leeftyd begon hy dus i n studie aan I de Hoogeachool te Groningen en daar behaalde j by in het jaar 1883 den predikantstitel Den 2 n December van dat jaar werd hy beroepen te Benthoyzen en het was als predi ant ïn dez streek dat hy heel Nederland van ïich spreken deed door de krachtige wyze waarop hy iu dr Herv Kerk te Leiderdorp de doleantie in haar pfetlikant Vlug aamiel Men herinuert zich oog het heftige tooneel d t toen door alle bladen tot in byzonderhedeu beschreven werd In het jaar 1887 werd de heer Wildeboer beroepen te Oudewater en juist 5 jaren later den Ben November 1892 te Rotterdam SUchts een jaar mocht hy hier handelend werkzaam zyn en in dien betrekkeiyk korten I tyd verwierf hy zich den roop van te ijn een voortreSeiyk leider een man met een schat van goede en edele boedanigbeden eenvoudig en beminnelyk Het liefste werkte de heer Wildeboer in de wyken der armen en dan nog j in die wijken waar het arbeidsveld in de lange versteenende konde der zonde zoo bard eo zoo moeielyk te bewerken is De andstraat met hare zijstraten bare gangen en krotten bezocht deze edele prediker dag aan dag I overal woorden van liefde en van goedheid I sprekend Hy richtte een vereenigingslokaal I 9P in de Zwanensteeg daar verzamelde hy de I afgedwaalden om zich en wie hem in zgn I vrieudelyk woord volgde ééa nur maar ging I er vandaan met tranen in de oogen met de I begeerte in het hart beter te zyn en te I trachten mensch te worden I Aan ds Wildeboer beeft deze stadiwyk I haar meest vertrouwde en meest geziene raadsman heeft de gemeente een barer edelste voorgangers verloren De begrafenis zal plaats hebben Woensdag a des morgens te tien uur opdealgemeene begraafplaats te Crooswyk Met loedvrzan vernemen wij dat de heer S T Land lid der Tweede Kamer en kapitein luitenant ter zee in den Haag is overleden Sedert Mei 1888 had hy in de Kamer zitting voor bet district Helder Reeds als jong zeeofficier deed de beer Land zich kennen als een yverig beoefenaar der marine wetenschap die by door middel van geschriften en voordrachten verbreidde Zyne beschouwingen over marine aan gelegenheden en zyne belangstelling in de publieke zaak dedeo herhaalde malen op hem de aandacht vallen Aan den weg gekomen zagen iij eeno oude vrouw die in volle botaillo mtit een schaap was dat eene schrede achteruit deed om zjjne tegenpartij een geToeligen stoot toe te brengen maar de oude uam een § verdetligende stelling aan door een mand in de hoogte ts houden en haar aanvaller daarneüe een slag op den kop te geven terwyl zy luidkeela om hulp schreeuwde Haar kre t werd herhaald door eeno kleine vrouwelijke gestalte dïe hare toffvluoht achter een boom aan les kant vsn het water geDomeu had Wij krijgen permissie om de oude to helpen zeide Jozef en snelde toe Ken heerlijk leven zich tot ridder te maken van eene oude boeriu en met schapen te vechten zeide Kuno en volgde Jozef tamelijk langzaam Deze had den ram bij de horens gegrepen en zich op zijn rug gezet om aldus hot vertoornde dier te bedwingen dia nu in volle woede met zijn ruiter voortrende Hoi daar I riep Jozef oen man toe dio op het veld liep Deze schoot toe om deu galopperendeu ram tegen te houden hetgeen hem im elyk gelukte Kuno had lachende den zonderliugea rid aangezien zonder eene enkele beweging te doen om z n vriend te helpen Toon Jozef zich van den ram bevryd zag zeide hij met een vuurrood gezicht en bijna buiten adem ffOefl oefi daar ben ik warn van geworden hoor 1 Ëeu kwaad beest en sterk ook I Gij zyt my ook een mooie Gy staat daar te laofaeo in plaats van my bij ta staan iu myne pogingen om de zwakken te helpen Maar waar is de oude vrouw met haar gesebobsp gabl vcnr voor een Kamercandidatuor tofcdftt eene marineplaats by uitnemendheid als Helder na hare verbeffiog tot hoofdkiesdiatrict by de herziening van de kiestabel den toenmaligea luitenant ter zee Ie kl Land uit O IndiB riep om het eerH voor het nieuwe district zitting te nemeOi dat hem by elke nieuwe verkiezing bleef f vaardigen De adviezen door den heer Land in de Tweede Kamer gegeven bepaalden tioh nlU teraard tot de zaken der zeemacht vaa Nederland en Oost Indië Ëukele malen sprak hy ook wel over politieke onderwerpen Vooral de opleiding van bet personeel der marine en de toestand der SQhepelingea gingen hem zeer ter harte Onder het bestuur van den niinister Dyierinck wan zyn persoon zelf het onderwerp eener levendige gedachteawtsseling in de Tweede Kamer by de interpellatie over zyne niet bevordering tot kapitein luitenant ter see welke rang hem kort na het optreden van een nieuwen minister dea heer Janeen werd toegekend Tydens ryn verbiyf bij de Indiiche tMmacht verwierf de luit ter zee Land de riddurorde der Militaire WiUemiorde Loyaal kameraad en trouw lid van de liberale party zat bet veriies van den heer Land in de kringen zyner wapenbroeders en politieke geestverwanten ongetwyfeld diep worden betreurd Omtrent de militaire loopbaan van den heer Land wordt om nader hei volgende medegedeeld In 1861 benoemd tot adelborst beeft hij op veraobillende bodems gediend o a aan de kust vtn Guinea Later volgde hy als officier de lessen aan de poijteohnische school te Delft en werd deswege belast met ingenieariwerkzaamheden voor den scheepsbouw aan het marineetablissement te Soerabaya Zjjn groote verdiensten als leeraar by het iastitunt te Willemsoord werden door byzondere goedI keuring erkend Land was echter niet alleen een wetenschappelgk man doch ook een I dapper soldaat Zyn gedragingen by een brand I te Hellevoetsluif bezorgden hem een tevredenI beidibetuiging en zyn gedrag in Atjeh de I Militaire Willemsorde I Dit jaar gedurende korten tyd op oonaotiI viteit gesteld ten gevolge van de KameroniI binding zag hy zich opgedragen rapport nft I te brengen omtrent het ontwerp wetboek voor I militair strafreoht en het ontwerp der krygsI tucht I Ofschoon iydende aan een ongeneeslyke I kwaal stierf Land nog vry onverwacht I Donderdag zal de begrafenis plaats bobben Ue oude ia haar weg gegsau tn ik moet den heer griffier bedanken die oaa in den uood hielp antwoordde eona heldere stem achter de beide heeren die dadelijk omkeerden Voor hen stond eene kleine vrouwelyke geatalte die een sppelbloetem kleurlg kleedje met witte streepjes aan had Een xomarmtntelijo van grijze stof met rood gevoevd en om het hoofd een blauwe katoenan dook met groote gele ronde moeajet voltooide het toilet Zjj had voor hare lengte een te groot hoofd met blond haar glad over oen ho en breed voorhoofd gvatreken door welka fyne en glanzige huid het gansohe aderweefael heen scheen en een paar groote blauwe oogen welke zij strak geveatigd bial op dongoae tot wiea zij sprak Voeg hierbij kleluc i blanke handen tonder handschoenen etm tamelüf gozet liohaara en een leeftijd van omstreeks veertij jaar dan hebt gij eonig begrip aangaande deu persoon die een oogenblik te voren oe oude vrouw had hel § 9n cobreenwen en nu voor de beide heeren atond ie dadetyk hunne hoeden afnamen en beleefd groetln Ik voel my zee gelukkig mejulfrouw Beodbl van haren schrik verlaat e hebben zeide de griffier Jozef Arnold Ik dank u ofachoon gy eigeptlyk aan de oude vrouw dacht Gij z t voor uwe delmoedigbeid sleohta met bespotting beloond gewerd Juffrouw Bendel wierp een eenigzins ironischen bliff d i den rechter Kuoo Arlboi die hare aaomerking mt eaf fijnen glimlach beantwoordde en op baitengeWooQ beleefden toon zeide