Goudsche Courant, woensdag 10 oktober 1894

bondord personen voor het meerendeel niet onder dan 16 18 jaar die kuirerend en bibbetvnd ran de koude tau de gare najaarsdag rondwandelden en trippelden in den draanigen bodem ziedaar de groote proteatme ting tegen de bloedwet vanwege den SociaaUdemocratiBcfaen jougeliedenbond tegen Zondag 30 September op tn atnk weiland aan de Hoef kade te s Grarqaliage Door drie partygenooten werden de aanwezigen egesproken waarbg du woorden proletariëra en militairisten enz telkeumafe met atemverheflBug weerklonken In de pauze Speelde een muzieloorpa waarby de Turkscbe trom den hoofdtoon voerde een paar colportenra die Zaterdagavond strooibiljetten voor deze meeting op atraat verspreidden raoeaten door de bonding van eentge honderden burgera Try spoedig inrnkken In de Yeeneatraat was het zelfs noodig dat de politie den reuters een veiligen aftocht Terzekerde Sen professorale werkstaking Prof Winkler te Utrecht heeft op zyn college san de studenten medegedeeld dat hy omdat op de Btaatabegrooting voor 1895 geenIwdrag voor verbetering van het onderwys inde pajohiatrie is nitgetrokken en in verbandmet de vele teleurstellingen die sedert 1888 door niet nagekomen beloften zyn deel werden besloten beeft tegen 1 Jannari ontslag als boogleeraar in de psychiatrie to nemen indienttiet alsnog door wijziging van de begrooting bet uitzicht wordt geopend dat eene kliniekin bet door hem onderwezen vak van weten ehap Bal worden geopend H Ot Sen advocaat geschorst Zooals ia medege feeld is mr S G Piccardt C Hzn ontzet nit bet ambt van procureur en voor den t d van éen jaar seschorst in bet ambt ala advocaat De N Winach Ct deelt hieromtrent het folgeode mede Het voorgaande jaar haarden de heer J W Post en echtgenoote een deel der behuiBing van den heer A Postma en mej in de liieflEensNtraat en in den loop der tyden ontllond er tusachen huurder en verhuurder een felles behalve goede verstandhouding wat voor een derde die trouwens geheel buiten de Kaak stond aanleiding was bet huurcontract op te vragen en naar beweerd wordt buiten weten van den huurder dit ter hand te stellen atn den heer mr P Op een goedeu dag toch kwam deze ten huize van den huurder die van den ppns geen kwaad wist en het einde van de uu volgende onderhandelingen was dat een proces werd begonnen Dit werd ten slotte ten Toordeele van den verhuurder beslist maar de huurder moest het werd hem duidelyk onder het oog gebracht ook ter bandhuving van eer en gOeden naam in booger beroep gaan en ofschoon by naar men zegt daarnaar weinig ooren had toch werd ten slotte het hooger beroep aangeteekend en diende de zaak voor het gerechtshof te Leenwarden In den loop van het geding moesten kosten worden gemaakt en gedurig werd de hnarder Ustig gevallen om een voorschot of boe men het ook noemen mng De derde persoon die het huurcontract had meegenomen en ter hand geateld aan mr P bood ook bier zyn behulpzame en bemiddeteude hand en zoo kwam men nllengskens tot het niet onaanzienlyke bedrag van i 4150 binnen een jaar tyd buiten nog de reiskosten aan den derdon peraoon ter hand gesteld Serat toen schynt bet zaakje aan het licht te zyn gdiomen en bemoeide de rechtbank zich met de historie met het gevolg in dan aanvang van dit bericht medegedeeld Naar da N Winsch Crt verneemt zal na de heer Post mr P doen somraeereo tot lanigbetaltiig van het te veel ontvangene Hoe te IJlst een wethouder benoemd werd Aan de Nicuwe Sii eker Of t is aanhet Ke Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wloteierdlenst 1894 95 Aangevangeo 1 October TUd vao Greenwicb GODDA ROTTBEUA M 18 61 U 68 1 06 1 18 1 81 KOTTBRDAM 9 61 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 Goud Moordreohl Niguwtrlnrk C HlU Botterdiiu 7 30 3 48 Utiiidui Otpella NleuwMkMk Moordnokt 12 08 12 40 2 16 8 48 3 10 4 08 4 40 6 15 6 61 7 87 8 30 DKN HAAS 60VDA OobiU 7 808 369 09 9 37 10 49 12 11 18 81 12 64 1 87 3 6 6 46 6 27 6 69 7 18 8 89 9 87 11 06 11 13 Ml 6 16 Uy Ü 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 Z Ze ir 7 68 8 68 N d L d 8 02 Voorb 8 07 9 08 Hêge 8 119 13 8 39 10 07 11 27 OoBd 6 36 6 407 66 8 09 8 21 0 dl1i 6 60 6 64 Woaidn 6 69 7 03 8 18 UltMhl 6 18 7 28 6 28 8 41 9 ai 10 9 68 10 1610 6212 0312 46 2 80 2 46 3 15 4 13 4 48 6 20 6 47 7 42 6 85 10 10 UTKBOHTGOUD A Ulreoht 6 33 7 60 9 9 63 11 84 12 02 18 60 8 10 8 80 8 62 4 43 6 80 6 36 8 09 8 60 8 69 10 84 Woerdsn 6 68 8 11 10 16 11 60 12 26 8 48 4 16 47 9 119 24 10 61 Uudenaler 7 07 8 19 10 24 4 24 9 10 Gouda 7 80 8 32 9 84 10 87 18 06 1 32 3 60 4 37 6 20 7 03 8 41 9 32 11 07 AUSTEIDAH SOVDA Amitmdani Wp 6 0 8 16 9 65 11 15 11 80 8 68 4 86 4 36 I tO 10 00 Ooilda 7J0 9 04 10 44 18 16 11 48 60 5 80 1 68 9 88 11 6 40 7 tr Ooiid ImMluitm Wp trouw verslage eener raadsvergadering te IJlst op 26 Sept het volgende ontleend By stemming verkrygt Rypkema 2 Boachma 1 en V d Meulen 1 stem één ia blanco Voorz Rypkema die heeft 2 Boachma éen hm hm dus nog weer een vr e stemming Is bet niet By deze atemming verkrygt Etypkema drie en van der Menlen twee van de vyf uitgebrachte stemmen Voorz Dus een herstemming héP Sec en Landstra Nee nee Voorz Nu dun feliciteer ik je wel Rypkema En ik geef in overweging nog staande deze vergadering het beakiit te willen nemen Rijpkema Ik heb wel wat veel bezwaren Vooreerat ben ik de jongate onder de broeders niet waar En dnu moeten we ook niet vergete dat ik zelfs oog al een drukke zaak heb zoo as de beeren wel wete Dna as ik het zegge moet ik bad t graag anders had Voorz ü ia benoemd V d Menlen Het komt my voor dat deze bezwaren niet geldig bennen De meerderheid heeft Rypkema stemd niet waar Boachma Ja ik zou graag wilte dat Rypkema t mar aonam Rypkema Ik heb nog wat tyd om erover te denken Hoe iang is het ook weer t Staat wèl in de wet Voorz Ala u niet by de benoeming was was t langer Zandstra Ja was t dan niet drie dagen Maar ik dacht Rypkema moest t nou maar dsadlijk anneme Seer 24 uren staan er voor Voorz U heeft dus weinig tyd Ik zou dus aandringen om maar aan te nemen Rypkema tegen z n buurman Stiet d t artikel der eak mei ien verband Zaudatra Toe ik nam t maar direkt aan Rypkema Nu as ik het anneem dan ia tachoorvoeteod Voorz t Is doch beat dat u maar besluit die 24 uur geeft tnch weinig Rypkema Voor boe lang zat Wesaelius ook nog Voorz Ja dat geeft niats Maar wiMen we tusscbenbeide maar u kop kofBe bestellen want t wordt mooi laat Rypkema Jonge ja dat waar goed Concierge breng koffie en koek De beeren confereereu drie aan drie Voortdurend gemompel Voorz We zilte lydzaam te wachten Rypkema Rypkema We moeaten eerst maar n kop koffie binnen hebbe aond ik zegge Boachma Jonge ja t moat eerat waasakje tocht ik Stilte gerinkel van lepeUjea Voorz Moete we oog langer wachte Rypkema Ik vraag zoo an v d Meuleo of bij taanneme zou as ik bedanktje maar die wil dan ook niet Ik vraag dus kan ik er de hh n genoegeo met doen en ook beo ik er wel voor berekend Voorz Och die wethoudorsvergaderingen zijn niet zóó officieel als hier en dan wordt daar vanzelf eerst voorbereid wat we hier behaodtile zuUe dna Rypkema Ja bedank ik dan doen v d Mealou en Boschma took ik zal dna maar anneme Voorz Nu dan hoop ik van harte dat Rypkema zegeuryk werkzaaum mag zyn voor deze plaats en dan leg ik niet alteen de klemtoon op de stoffulyke maar io de eerste plaats op de zedelyke en geestelijke dingen in deze gemeente Rypkema Dank je wel m nheer Uit Parys schryft men 18 18 10 88 11 08 11 09 11 18 11 88 8 36 8 40 8 47 8 14 9 01 10 OS t lS 8 81 8 35 f it J S 7 8 1 4 7 S6 S8 7 88 B I IO i lB B St S Si 7 47 lO Ot lO U 7 46 8 07 tlEN 8 18 Il AG OOUDA Te Argentenil even boven den apoorbrug werden gisterenmiddag op de Seine de roeiwedstryden gehouden om het kaupioenachap van Frankryk Br waren nfttionale nummers enkel voor jnniores en een internationale kampatryd in single sculling outriggers openataande voor liefhebber roeiers van alle lauden Voor dit laatste nummer waren negen deelne 9 49 68 11 01 4 67 1 06 1 11 11 10 l ll 6 08 e 29 1 86 6 31 11 88 1 38 6 80 6 86 10 10 18 4112 81 1 861 67 4 26 6 26 6 66 6 417 48 10 1611 3811 48 3 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 38 10 14 6 87 7 69 10 27 6 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 86 3 60 6 89 6 216 36 8 28 9 1110 68 001 DA BTKÏCHT 10 0610 19 10 66 18 48 8 83 2 61 7 46 9 41 10 14 11 13 11 09 2 37 10 80 11 17 2 46 3 0 10 61 11 46 1 20 3 08 3 88 O O V U A A M 8 T E n D A M 8 21 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 23 10 10 15 18 19 1 8 40 8 46 6 86 mers ingefcbreven onder wie twee Nederlandera Schilling van de Hoop t en Ooms van Neptune beiden te Amsterdam De wedstrijden wareo georganiseerd door den Oercle nautique de France wiens vriendelijke voorzitter de heer Fleuret een veteraan op het gebied der roeisport maareen veteraan die jong blijft van lichaam en van hart zich met genoegen de dagen herinnerde toen ook hy en zyne kameraden tegen Hollanders geroeid hadden en zoo in 1860 by de wedatrijden van de Yaclïtclub te Rotterdam in tegenwoordigheid nog van onzen bftreurdon prins Hendrik hen hadden geklopt Het was de negentiende maal dat het kampioenschap van Frankryk ia single sculling outriggers onder leiding der genoemde vereeniging werd vermeid De winnere in al die jaren zijn Franschen geweest met uitzondering van 1891 in welk jaar Ooms den prys wegdroeg Er werd eerat geroeid in afdeeliogen Schilling kwam de eerste uit maar was niet gelukkig Door de deining welke eene stoomboot veroorzaakte rnakte hy even met zyn bakboordariem van slag zyn giek kwam dwarsboord te liggen verloor een oogenblik haar vaarten de oogenblikkeu tellen Schilling kwam derde aan Nummer één in deze afdeeling was de heer Jansen een geboren Indiër maar lid vau de Parysche Rowing club Zyu stiefvader de heer J Bodaao een onzer te Paryn gevestigde landgenooten behoort tot de mannen die er op nit zyu om al wat tot sport in betrekking staat in Frankryk tot ontwikkeling en bloei te brengen De tijd van Jansen de baan was 2500 M stroom af bedroeg 8 min 45 sec die vau schilling 1 48 Démaró tSociété nautique da la Marec had 8 47 noodig Ooms deed in de tweede afdeeling mede Ook hy kwum derde uun maar onder protest Zyn giek schoot op het laatste oogenblik byna op die van Deltour zoodat Ooms de ruimte miste om nit te slaau De schuld van Ooms of van Deltour De meeningen waren verdeeld mRar met gebruikmaking van eene bepaling uit bet reglement waaronder de wedstryden werden geroeid werd a n Ooms hoewel derde aankomende vergund om deel te nemen aan den eindwedstryd Tot verder protesteeren bestond dus geen aanleiding Een Hollander bleef caudidaat voor het kampioenschap en Ooms is altijd een ernstige kandidaat Z iu tyd in deze afdeeling wna 8 47 tegen 8 4J waarmede Lepron winner van het kampioenschap in 1890 92 en 93 éen wer 1 Hoe ernstig Oomi cnndidaat waa bleek uit de noteerini eu vau bookmakers Ooms en Lepron beiden stonden op de meeste borden égalité f Vcracliilleode deskundigen beschouwden de overwinning van den Hollander als veker En taai en sterk is hy Vlak vóór het beginnen van den beslisaiugswedstryd roeide hy de geheele baan af naar liet punt van afvaart De andere deelnemers zaten daar reeds zeer kalm te rusten Toen Ooms gearriveerd was begon men Lepron gaf spoedig den strijd op De leiding kreeg weldra Démaré Societé nautique de la Maruec op hem volgde Deltour Rowing Club Castülonnaisi dan Janseu en ten alotte Ooms Met vervaarlijke slagen haalde Ooms echter nog op en werd derde Démaré werd kampioen in 8 39 minuten Maar Ooms werd gedisqnalificeerd daar hy herbaalde malen oordeel der jury in Lepron s vaarwater gekomen was en hem io zyn roeien bemoeilykt had Jansen ontving dus den derden prye Algem ieo was de indsuk dat Ooms veel heter zou aangekomen zyn stellig tweede en misschien wel eerste als hy zich niet had bezig gehouden met Lepron m wien hy zyn meest gevreesden tej eu tander scheen te zien maar recht en flink had doorgeroeid Men meldt nit Arasterdam 6 24 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 6 03 0 10 8 17 6 2 2 60 3 63 6 48 2 80 1 44 4 10 O O IJ S A 11 60 18 20 1 46 1 66 8 08 8 09 18 08 12 40 2 16 N d L d6 5U Z Z gw6 0 Bl Kr 6 14 Z r M 6 l9 Gouda 6 30 7 60 8 18 10 30 10 36 10 41 Het ia niet te verwachten dnt de pnrleraentaire socialisten die zich onlangs constitueerden als sociaaldomocrutiBche arbeidtrsparty ftpoedifj vpcT iIp frplp PtiliPÏd zulh ti zoeken in aanraking te komen met honne vroegere kameraden van den Hociafil democratiscben bond Althans de vergadering gisterenavond in ConstAntia door het bestuur onder voorzitterschap van W P G Helsdingen samengeroepen en waarop W H Vliegen en P J Troelatra als sprekers optraden had een voor de nieuwe party weinig aanlokkend verloop Wel waa de zaal smoorvol maar behalve het bestuur op het tooneel scheen er nauwelyks een geestverwant der parlementairen tegenwoordig Met zeer veel moeite gelukte bet in den aanvang bet allengs tot wraakgeroep overslaand gejoel in de zaal tot zwygen te brengen op dat de sprekers van den avond hun standpunt konden uiteenzetten Vliegen sprak over anarchisme en sociaal democratisme Troelstra over foiize tactiekf Hnnne reden werden vrij rustig maar bigkbaar zonder instemming aangehoord Toen echter eenige sociaal democraten alg Goltofif en Heni ana tegen hem in het debat met scherpte waren opgetreden num hetpubliek tegenover de leiders der nieuwe party eene zeer agressieve houding aan die zich eerst uitsprak in de met woestt gehuil aangenomen motie van Hermans In die motie sprak de vergadering hare innige verachting uit voorde opricht er der socinal democrati che arbeiderspartij wier eenig doel waa en is de organisatie der arbeiders te verbreken en dienst U doen ala verraders der orbeiders tegenover de boorgeoisie De vergadering weigerde verdere repliek aan te hooren van Vliegen eii Troelstra en droog ten slotte naar het tooneel om op deze beiden en hunne medebestuurders los be stormen Hoewel er eenige klappen werden uitgedeeld loiite het kababl zich ten slotte op in bedreigingen welke hetrekkelyk kalme afloop waarBchynlyk te danken is aan het jumineaze denkbeeld van een der aanwezigen om het tooueelacherm te laten zakken Voor het publiek ill de zaal dat nu nïets meer Ie zien kreeg was de aardigheid er toen af en op bet tooneel stonden de atryders zoo dicht op elkander dat zy zich nauwelyks bewegen konden en den stryd maar opgaven De politie te Zutfen neemt zoo meldt de tZutph Ct thans strenge maatregelen om oploopen en wanordelykheden op straat die vooral het gevolg waren van de pogingen tot vryheidabelemmering van werklieden die daar hun brood willen verdienen met sigarenmaken voor den fabrikant Broere te voorkomen De stryd tusschen de werfcstaker en de arbeiders die voor den beer Broere aan het werk zyn gegaan neemt wel een ietwat ander karakter aan een enkele bots ng en woordenwisseling ontbreekt niet doch bet schynt dat het met de iotimidatie van de menschan die aan het werk gegaan zyn uit is Zy bewegen zich thans nl wat wnarlyk geen overbodige luxe roor een menseb mag heeten vrij door de stad Het schynt wel dat er onder degmieu die thans aan het werk zyn gegaan enkelen zyn die zich de lui die hen in het nuan en komen van hun werk willen belemmeren wel van het lyf kunnen honden Een flinke daad van prof Winkler Anderhalf jaar geleden werd hy te Utrecht benoemd ter vervulling van den uien wen leerstoel die aan de Utrechtsche universiteit was ingesteld voor de psychiatrie zielsziekten en zeuuwziekten Voor deze ziekten welke in onzen tyd zulk een groote rol speten waa toen aan geen der hoogescholen hier te lande een specialiteit ala hoogleeraar verbonden De overheid liet het onderwys aan lectoren en privaat docenten over Eindelyk vrenl in 1893 van rykswege overgegaan tot vaststelling van den nieuwen leerstoel en wel te Utrecht 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 8 62 4 80 9 08 4 46 4 66 6 02 6 09 6 16 11 20 D SO 6 81 8 10 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 9 41 9 60 56 ie ó 9 8 I 1 49 1 68 3 04 2 09 7 11 7 80 7 86 7 81 6 6 Ó Dr C Winkler die at dert 1885 te Utrecht lector in de psychiatrie geweest wus na n de benoeming tot hoogleeraar aan Voor de goede vervulling van zijn tuak heelt hi uen afzon derl k gaathaia noodig wat Tolgeoa den aard det ziekteo welke tot z a vak behooren ook nogal Toor de haud ligt Bij zgne benoemioi of kott daarna achflnt dan ook ran regeoringswege toezegging te zijn gedaan dat zalk een kliniek zo 1 worden gebouwd Maar op d staatsbegrooting voor 1895 is geen peuniug dairTOor nitgetrokken Liever dan zijn ambt niet naar behooren t vervullen heeft prof W besloten het nedei te leggen maar zich eeril nog tot de Tweedr Kamer gewend Deze kan bezwaarlijk dei ontbrekenden poat op de begrooting brengen Oe vwantwoordelijkbeid voor dergelflke zakeii behoort aan de Regeering te worden gelaten die toch niet kan worden gedwongen gebruili te maken van een krediet dat tegen haren zin op de begrooting ia gebracht Maar wel kan de Kamer de miniater van binl zaken den heer Van Hoaten inticbtingen vragen wat er ia van de belofte aan prof Winkler gegfiven en waarom in da behoefte aao een io alleQ gevalle niet overbodige afzonderlgke inrichting niet wordt voorzien De inlichtingen zullen naar wjj hopen van zoodanigen aard zj n dat prof Wiukler voor de Utreohtaobe aniversiteit wordt behoaden Op Zondagavond den 24n Juni bad in di Gedempte Saamatrant in Den Haag weder een van die tooueelon plaats waarover reeda zoo menigmaal werd geklaagd Op dien avond ging het er zóó bar aao toe dat de politii zich aanvankelijk moest bepalen tot het afzetten van de beruchte eteeg omdat een paar bewoners een geweldig bombardemeot uit het dakraam op hanr openden Eeu ijzeren ledekant een petroleumetel bloempotten dakpannen enz enz dienden tot projectielen en gelakte het aan een der agenten onder de gootIget in gedekte stelling te komen dan werden emmers zeepsop eu andere welriekende producten gebruikt om hem uit die stelling te verdrijven Dat het standje honderden menschen op de been bracht en er gescholden au geraasd werd dat het een aard had laat zich begrijpen De twee woestelingen hadden zich gisteren TOOr da Haagsche rechtbank te verantwoorden Snbat officier van justitie mr Pleijte releveerde in het kort het onstuimige tooneel waarvan de couranten destijds een zoo getrouw relaas gaven dat Z Ë Achtb verdere beschrijvmg overbodig achtte en vorderde resp 6 en 3 maanden gevangenisstraf Op den straatweg Amersfoort Eode had Zondag de wielerwedstrijd plaatn over een afstand Tan dO kilometers Qin bet kampioenschap van Nederland Deze wedstrijd op éen persoonstweewielers was uitgeschreven door den Algemeenen Nederlandachen Wielrjjdersbond Het championat verwierf Jaap Eden van Haarlem in 1 29 39 terwijl do weg door C Witteveen van Baarlem en J Spaans van Utrecht in 1 31 30 werd afgelegd In den terugrit werdeu de rijders Cordang van Maastricht J Siep van Arnhem en Spaans gepaced door een satety tandem terwjjl Eden reeds eenige meters voor was Door het slippen van de tandem kwamen Cordang Siep en Witteveen te vallen Witteveen en Spaans konden door rijden doch Siep en Cordang moesten den strijd opgeven Siep door verbogen pedaal en Cordang doordien zjjne machine geheel ontredderd was Deze wedstrijd had een spanneuden strgd te zien kunnen geven tusschen Eden en Cor dang alsook tusschen Siep en Witteveen doch door voormeld ongeval werd het interessante van den wedstri d weggenomen en was bet voor Jaap Eden gemakkelyk winnen Volgens een bericht in Poolsche bladen zonden te Kief 37 porsouen aangeklaagd wegens hoogverraad na twee jaren in preventieve hechtenis te hebben doorgebracht thans veroordeeld z n en wel do voornaamste beschuldigde een officier Kwiatkofaki tot levenslangen dwangarbeid in Siberië en acht anderen evoneros tot vorbanning doch voor korteren tyd en de overigen tot dwangarbeid voor den daar van twee tot twintig jaren Allen waren aangeklaagd in het jaar 1892 plannen door den staf te Kiëf gemaakt betreffende dislocatie van lussische troepen alsmede plannen voor de verdediging van Warschao verraden te hebben aan Oostenrijk Een 100 omvangrjik spionnen proces zal nog wel nergens zgn voorgekomen Eenige dagen geleden stierf te Brussel een oude dame Haar zoon die te Parfls studeerde vroeg zijn vader na de begrafenis de geldzaken te willen regelen en hem hot erfd el zijner moeder te geven De vader beloofde dit te znllen doen zoodra by eenige zaken afgedaan had waarvoor hy op reis moest Toen de vader weg waa liet de student een slotenmaker komen en de brandkast onder voor wendael dat bet slot onklaar naa opei breken Daarna nam hg er alles uit wat zjj aan geldawaarde bevatte ongeveer 250 000 francs en vertrok toen te gelijkertyd de lyat meenemende met ce nummers der gestolen obligatiën enz By zyn thuiskomst ontdekte de tachtig jarige vader dat hij geruïneerd wna Hjj ia naar Parys vertrokken om zyn ontaarden zoon op te zoeken üit de omstreken van Alkmaar de verder afliggende zoowel ala de naaste stroomden Donderdag jl duizenden naar die stad om de Koninginnen te zien Hoewel 93 jaar oud en arm kon ook de ond stryder Jan Dudink uit Myzen gem Schermerhorn het niet van zich verkrygeu dieu dag thuis te blyven Op een open hakwagen kreeg hij plaats en zoo bezocht hy de feestvierende stad Hoewel er voor de oud strydsrs geen afzouderlyk plaatsje was ingeruimd beeft Dudink HH MM toch gezien en het heeft hem vervuld met nieuwe geestdrift voor het Vorstenhuis De Haagsche rechtbank heef heSen tot 2 jaren gevangenisstraf veroordeeld den persoon die in vereeuiging met een ander die zich aedert van het leven beroofde in het tiuygenapark te s Gravenhage ren adjudant militair apotheker nit Delft bestal Door het O M bij de rechtbank ie Amsterdam is hooger beroep aangeteekend tegen het vrysprekend vonnis van Reens in zake het beletten van een gerechtelijken verkoop ËRGADËRINGVilNDËNGËMËËKTERUD j DINSDAG 2 OCTOBER 1894 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Fortuöo Droogleever van Veen van Vrenmiugen van der Post DerckBen Koning Hoogenhoom Straver Deasing en van Iterson Mededeeling was ingekomen van de bh van I der Garden Prince en Jager dat zy verhinderd waren deze vergadering bg te wonen de laatste wegens afwezigheid uit de gemeente De notnlen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen 1 Eene missive van den heer A K vanIer Garden ontslag nemende al lid van denGemeenteraad Aangenomen voor kennisgeving De nieuw benoemde gemeente ontvanger de heer N Cos wordt beëedigd volgens art 83 der grondwet en art 108 der gemeentewet De Voorzitter wenscht hem geluk en hoopt I lat genoemde heer die betrekking tot genoegen j nn hem zelve en ten nntte Van de gemeente al vervollen De heer Cos dankt den Voorzitter en belooft tan nutte der gemeente werkzaam te zgn j Ingekomen 2 Het rapport der raadscom missie belast I net het onderzoek der gemeen teb grootingi Deze commissie brengt hulde aan B en W dat zy de uitgaven en inkomsten rnim f 33000 lainder heeft voorgesteld De commiseie knn ich niet vereenigen met 80 opcenten op de lersoneele belasting De commissie wenscht voorts de verordening p kaai en havengeld die in bewerking is aan j Ie vullen met een belasting op de voorwerpen I ilie langs de grachten en vaarten worden neder gelegd Ook wenscht de commisiie eene belasting j voor te stellen op de velocipedes en wel van i 5 voor iedere velocipede De voorzitter zegt de commissie dank voor iet uitgebracht rapport en stelt voor net ter kennisgeving aan B en W toe te zenden 3i Eene anppletoire begrooting van de vülkugaarkeuken over 1894 In handen eenur commiflsie waarin worden i benoemd de hh van Vreumingen van Veen I on Deasing 4 Een voorstel van B en W tot aanI stelling van een adsiateut in het onderw s ie het teekenen aan de Burgerschool tegen een 1 aalarta van 300 Daaraan werd toegevoegd dat het eene tydelyke maatregel was daar eene reorganisatie van genoemde school binnen kort zal inkomen Ter visie 5 Het voorstel van B en W betreffendehet verhuren van een stuk grond aan hetNieuwe Veerstal aan de erven van der Gardenen wel onder de volgende voorwaarden De huurders zullen een hnurprya betalen ran f 13 benevens de grondlasten De verhuurders hebben het recht demuur als aanplakptaats te laten bezigen i De verhuurder verbinden zich geenacbnde van de gemeente te vorderen wegenshet omvallen van een boom of een gedeeltedaarvan Ter visie I 6 Een adres van A J Schilt verzoekende 1 te mogen overgaan tot het rooien van twee boomcn daar hg een woning wil bouwen aan den zoogenaamden bruggendyk i B en W steUen voor die boomen door I adressant te laten rooien tegen eene vergoeding van f 60 Ter viiie 7 Een adres van J W Vorater en 10 ingezetenen verzoekende het schoolgeld aanhet gymnasium niet te rerhoogen daar nog I geen jaar geleden een dergeiyk voorstel was ingekomen en toen rerworpen mocht evenwel de raad daartoe besluiten dan verzoeken zy het schoolgeld tot in de tweede graad van bloedverwantschap met een vierde te verminderen Ter visie 8 £ en adres van de afd Gonda van het Ned Werklieden verbond mededeelende dat zyop 11 Dec 1893 een adres hadden ingediendtot het in de bestekken opnemen van eenminimumloon en een maiimom werkdag vanoude werklieden en dat zy daarvan nog nietshadden vernomen De Voorzitter merkt op dat hetgeen in het adrea werd gezegd niet waar was daar dit adres ter visie was gelegd en stelde voor ook dit adres ter vi ie te leggen Aldus besloten 9 Een missive van den heer A Nortier dankzeggende voor de hem verleende gratificatie Aangenomen voor kennisgeving Aan de orde 1 Het voorstel betreffende de continuatie der heffing van veergeld aan het pontje op de Tnrfsiugelgracht De heer Hoogenboom wenschte het te ver 1 pachten want daar er veel gebouwd wordt i wordt de opbrengst minder dat komt hen nogal vreemd voor De Voorzitter merkte op dat alleen concessie tot heffing wordt aangevraagd de wijise jwaarop of het verpacht zal worden of boe dan iook is voor latere bespreking Wordt zouder hoofdelyke stemming aange I nomen Aan de orde 2 Het adrea van J Bik Jr e a betreffende verlaging en verbreeding der bruR op de Raam tusachen de £ uiperstraat en de Houten steeg De beer Derckaen had er wel eens op gelet dat die doorvaart zeer gering ib hy zag alleen de schuit van den heer Goedewaagen de oprit is zeer hoog en weet niet waarom die brug nog niet lager kan daar toch die schuiten eeu anderen weg kunnen nemen De Voorzitter merkte op dat reeds veel voorkomen was doch zeide dat alle bruggen hooger dan de straat liggen en dat de doorvaart niet belemmert mocht worden De heer Dereksen zegt dot er meer vrachtwagen overgaan dnn er schuiten onder door varen en deelt mede dat menschan daar wonen die geregeld balken voorhanden hebben om de wagens tegen te houden De heer van der Post kan met het rapport van B eu W medegaan daar het bovendek m uitstekenden staat verkeert De heer Desaing heeft die brug in oogenschouw genomen en stelt voor by eene eventueele vernieawing een weinig te verleggen zoodat hy over de Houtensteeg komt Het voorstel van B en W wordt in rondvraag gebruikt en aangenomen met 10 tegen Btemmen die der hh Fortuyn Droogleever en Derckaf u Aan de orde 3 Het adres van A Zwanenburg betreffendede verpachting van den tol en tie boerenhoeveaan het Goudsche en Amsterdamsche rypad De heer van Iterson wilde het land en de woning gelyk verpachten zoodat of met 1 Januari of met 1 Mei de huur ibging Nadat de heer Straver en de Voorzitter hem hierop hadden ingelicht dat het land steeds vroeger werd in buur genomen werd het voorstel met alg stemmen aangenomen Aan de orde 4 Het voorstel betreffende de beratellingvan het metselwerk van den Grooten of 8t Janstoren Aangenomen met algemeene stemmen Aan de orde 5 De benoeming van eenen Voorzitter envier Leden en hunne plaatsvervangers in deStembureaux voor de verkiezing van tweeLeden voor den Gemeenteraad Tot Iste lid van het hoofdbnreau wordt benoemd de heer C Hoogenboom Tot 2do lid de heer A van Veen Tot 1ste plaatsvervanger de heer C C H Prince Tot 2de plaatsvervanger de heer C G v d Post Tot Voorzitter van bet onderborean de heer J M Noothoven van Goor Tot plaatavervauger de heer G Straver Tot late lid de heer H M Derckaen Tot 2de lid de heer C P W Dessing Tot 1ste p aata ver vangend lid de beer H Jager Tot 2de plaatsvervangend lid de heer D G V Vreumingen Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door don Voorzitter gesloten Buitealandscb Overzicht China begint nu zulke krachtige maatregelen te nemen dat het voor vreemdelingen in de buurt van Peking gevaarlyk wordt Vele Engelschen o a de tolk van het gezantacfaap hebben het moeten ontgelden en de regeering waarschuwt vreemdelingen niet in de nab heid te komen van Tnng chow bfl Pekia nl waar 25 000 soldaten tot beacherming der hoofdsUd zgn gelegen t Heet dat desen door EnropeaQen zjin fgericht Indien bet waar is schynen ty dus alleen van de lessen in den wapenhandel te hebben partg getrokken en overigens horden te zyn gebleven Voorts zonden binnenkort 20 000 man nit Kaahgar verwaoht worden en souden 5000 uitgelezen Mantsjoe soldaten gelegerd worden te Shanbai kvam China s voornaamste garnizoensplaats waar de groote kustweg dU het noorden naar Pekin door den mnnr gaat De leiding van den oorlog is na opgedragen aan een commissie wou van s keiwn oom prins Kung dii pinda jaren in ongenade waa en ook Li Hnng Chang over wiens lot men maar geen zekerheid krggt lid soaden zgn Over de bewegingen der Japanners ligt nog een waas van geheimzinnigheid Er wordaa voortdurend troepen verscheept die niet alle naar Korea en naar ds golf van Petajili gaaU Wellicht is een aanval op Formosa beraamd In den laatsten tijd zün herhaaldeliik Japansche kruisers gezien ten zniden van Shanghai Ëen klein eskader van een drietal Japansche saeW varende achepen ging zuidwaarts omstreeks den tyd dat China transporten naar Formosa begon te zenden i Gerucht liep dnt het was buit gemaakt maar sinds dien tyd kwam te HongKong bericht dat een Japansche vloot in het kanaal van Formosa gesieo waa De Chineezen hebben torpedo s gelegd inden ingang der havens van Foochow en Tamsui en byna alle kastlichten gedoofd loodsen zgn gewaarschuwd geen hnip aan Japansche achepen te verleeneu Zoodra de oorlog uitbrak poogden China en Japan oorlogsschepen nit Eoropa te krggen maar moesten vernemen dat de wetten der neiHraliteit dit beletten In Japan wordt hard gewerkt ook de arsenalen in China kregen orders onniiddellyk met het bouwen van achepen re beginnen Het grootste arsenaal teFooohow is het eenige waar groote achepen geboaw4 kunnen worden ofschoon niet zonder de hntp van Europeeache acheepbouwera Het tweedy arsenaal te Wbampoa echter ia volgens dfttt corr der Timeac jammerlyk slecht roonient De burgerij van Nimes gaat voort met protesteeren tegen hrt besloit van den prefect waarby stierengevechten met terdoodbrei ng der stieren worden verboden De burgemeester heeft den minister van binnenlandsche zaken verzocht het besluit in te trekken of althans eene nitzondering te maken ten gonste ran Nimea Miniater üupuy antwoordde dat Pet besluit niet herroepen kan worden want het ia gebaseerd op de wet en de e moet worden nageleefd Nog minder kan een uitzondering voor Ntmes gemaakt worden want de wet geldt voor alle burgers Aan den prefect van het departement Gurd waarin Nimes ligt zond de minister een telegram met nttdrukkelyken last bet verbod te handhaven Het progressieve successierecht dat door de Frsnsche regeering ia voorgesteld is naar den verschillenden graad van bloed ver wantoohep verdneld in zeven klassen In de rechte lyn wordt voorgesteld een recht van 1 pCt van een kapitaal tot 2000 fr U pCt Tan een kapitaal tot 10 000 fr v n 1 pCt van een tot 50 000 fr enz Verder loopt het tot 24 pCt van een kapitaal tot en boven een millioen Tusachen eohtgenooten tal het reoht S pCt ziJn van Me kapitaal tot 2000 fr 4pCt van een tot 10 000 fr en zoo voortgaande tot 7 pOt wordt geheven van eeu kapitaal boven het milliöen Tusachen brooders en zusters zal het laagste reoht zyn 8 pOt en het hoogste 12 pCt tusschen ooms of tantes en neven en nichten 10 en 13 pGt tusachen oudooms of oud tanlea en aohterneven en nichten en neven en nichten kinderen van beider ouders dlo broeders of zusters waren 12 en 15i pCt toHeben bloedverwanten van den vyfden of zeeden graad 14 en I7lt pet tusschen hloedverwaotan boTm den zesden gi aad 15 en IS pCt Beide laatstgenoemde cyfera syn tevena van toepai ing by teatamentaire beaobikkiogen ten bate van peraonen buiten eenigen graad van bloedverwantschap Zondagmorgen la te Brussel een vergadering gehouden van staatsbeambten en werklieden bijgewoond door de candidaten der verschillende partyen in de hoofdstad Niettegenstaande miniater Van den peereboom de beambten verboden had daaraan deel l Bemen waren ze in grooten getale opgekomen t Onderwerp van debat was de lotsverbetering der beambten en de wyze waarop die kan worden bereikt De veraobillende candidaten gaven in min of meer duidelyke bewoordingen hnn r Töelcii te kennen Over t algemeen kanmerkte de byeenkomat zich door een onpartgdigen toon De Belgische minister preaident De Bnrlet waa beachnldigd zekeren Art als agent provocateur gebruikt te hebben om Hbenle kiesvergaderingen in de war te stnren en men beriep oich op een reobtntreeksohe nitnoodiging van het ministerie aan Art ow neh aan het departement ran Binnenlandiche Zaken te vervo en Dit blykt echter alechta een gewone gedrukte circnlaire te zyn geweest voor het toestaan van aangevraagde audiënties waarin enkel de naam en het nnr sohriftelyk waren I