Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1894

338te Jaargang Donderdag 11 October 1804 No 6478 wmm COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken bedru in t gelukkigste geval de hsofdprlja der Dnitscbe Geld M B Her 87 60 0 prijien Do bMMpttll badruwt lol riliiUIxMin 500 000 Mk r c P irrooie fh rd LolVrij bêitÜt ïrMhU tt 75 0 K Origineele loten en 37 500 Prijïen Ub iitna It l If wlnn m Aan bitlteBip wooM KTPot ADVERTENTIEN worden geplaafal vau 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending van Advertfentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 85 franco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers V IJ F CENTEN lat bUiaidata ii di prilu 1 ik M 800000 = ala vo1 ti sooooo xooooo 100000 60000 100000 SOOOO 60000 2504 0 S M 0 70000 IÜ5000 627000 2o no 4 2 i t 250O 2 l tiiO M HM M KIN Elke tweede lot meet met prija nltkomea iMMNWO 100000 = 1 k 1 k 1 k Alle 87 600 prljBen worden bljkiuia JnUt kil ta deNederlandecheKfaiRfin LoterU in S npatUg op llunder volgende klMeen ultfreloot en dideIJJk In eORtont bl biiteald El worden ileehta prijien ffetrokkeo do nieicii blijTen dog In de bu Op deie mulor bttgt leder bt iitter van een lot kkna leti te wlnoen tol a l B II 8 k 1 l 1 k 7 k 35 il XO il 10 k 40 il 685 il 8Ï k 000 piizen i M 2110 M ISO M 140 M eiiB te 7amc ii 87 500 pi ijzrii SOOOO == 40000 = 80000 = iISOOO = 20000 = 10000 = 5000 = 8000 = il000 = 1000 500 == Bnrcerlljka B t nd SKBOREN 5 Oct Barnardai onderi W Lanrier en H M Strarer Tennii Nicolaai oudera A Hooimeijer co W Beebean 0 Aairt onderi 0 A van tier Want en M Ameaz Matthyi ouden W Jnnuen en K tan Schaik Arie ondeti G Scbouteu co O deJoog Klaiiua Adriana oudefi 1 J Verbj en J M van Waa Johanna Marin en iVedrik Ëogelbertus Jobaoneii oudfra V E J Brjjbag en J M Ueerkeo 7 Andwa Arooldui onder J Moont eu 0 M Blom Daniel Martinus ouder 0 ilu Graauw en A R van Hoorn Coroeha Wilbelmina ouders M B Dekker en C vhu der Sleet Andriei Jobanoei oudere J Uittot en W tan Uoogen OVEBLEDEN 6 Oct P van Waas 55 j H tan Meerten 6 m 7 J M T de i Hertog 3 m U NienweehuiMu 3 r 8 M L van Leenven 55 j OEHUWD 9 Oct J T Uongelniani en A M StigUr ZerenhalMn i J OEBOREN Jillea onden J Eotboren en W Lietaart Janije ouden J deu Hertog en W Haak Picterlje onder 1 Ardon en F Hofman OVERLEDEN E van der Wiel 12 j GEHUWD L W Vermulm eo A Hoegareen ADVERTENTIËN ♦ Heden ontvingen wg uit Nid Jtutil de treurige tyding van het overladen onier geliefde Dochter Zuiter en Bphoirdiniter Mevrouw R C SCHU1 HACBBll viif RooiJiN in den onder hdoita van rnim N M 28 Jaar viK BOOUBN ROOIJEN Kurwiiï vm BOOUEN viS ROOHEN Oabeit V R001J8N 1 T VAN ROOIJBNBo nii P M A N Waddinjnun I Volunk j 8 Oot 04 TANDARTS LIOIM BLITZ ië Woengdag 10 October HET te Consulteeren HUISKNECHT gevraagd ongehuwd en goed gedrag Zioh te vervoegen Hniimeeeter Oude Manneshnii Spieringatraat Iemand die dagelgki 2 it 3 uren diaponibel heeft vraagt daarvoor Loopwerk f andere werkzaamheden Adna oodet No 2351 aan het Bureau van dit Uad Een ware Schal voor de ongelukkige ilachtoffers der ZelfherlekkioB Onanie en geheime uitepattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFOEWAIUi G HollftndMh aitgare met 27 ofb Prya 2 ffulden I der die un de reriohrikkelgke geToIgen tui dese ondeagd tydt moet het lesen de oprechte ieering die het geeft redt jaariyka duizend vau een sekeren dood Te rerkrygen by het VerlA fl Moguin te Leipkig Neamarkt 34 franco tegen tuMnding van het bedraa ook in poetzegelB en in dikeh bo handel in Holland Zeer ITette Gesteendrukte NAmAABTJSS worden GELEVERD door A BRIi KllfA en Zn Uen biede het Qeluk de kani 500 000 Maik lU Iioofttpr a ill hot KflIuVkiKtt gov l biedt de oieuwile groote Geldverlotiog dis door de lIooKO lUftecrÏDg van Hamburg goed keanl eu güwaarbargd is De foordeeligo inrichting van het nieuwe plan bMUftt daarin dut Id den hmp ran ileo li weinige mannden ia 7 Terlulirg u van 110 000 loten 56 400 prijzen be reigende 10 868 900 Mark ter volledige IxjiliHtng lullon komen daarondfr z D kapitale prgien ran erentuoel 500 000 Mark bli uiinemendlieid eebter 1 prga a M 300 000 1 prga i M 200 000 1 prjji B M 100 000 SpryzenèM 76 000 1 prjji k M 70 000 1 prjja l U 66 000 i prgs a M 60 000 l priji aM 66 000 2prgzon M 50 000 I prijt h M 40 006 S prgzen ü M SOOOO SI prÖzenaM 10000 46 prijzen M 6000 106 prijzen a M 8000 206pnjzonaM 8000 762 prijzen a M 1000 1320 prezen a M 400 3S946 pryzenilU 16S 13990 prüzenfiMSOO SOU 16O 184 1OO 98 09 4 2O De prijit rek kingen xgn Tol eD plan ran ambtiwege vaatgeiteld Voor de aanitnande eerate prgstrekking dezer grootd door den Staat gewaarborgde Oeldverlo ting koit V geheet orig lot sleobU M S of S SU 1 half fff M i If 0 I 7B l kwart IVi 1 90 tegen inzonding v n het bodrag in bankpapier of per pottwiiseL Alle oommiasiei worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgeroerd en ioder pcler ontvangt van oaa do met het wapen van don Staut voorziene Origiueele Loten zülf in handen Bij iedere beatulling wordt het rereiiehte oflïcioele plnn wanruit de vordoeling der prg n op de vonchillonde klBsien als ook de betreffende inleggoldon te vernemon ii gratia bggoToogd en zonden wij aan onzo Üegutietigera onaangevraagd na elke trekking do oflicieelelgsten De uitbetaling der prijzen geachtodt atoeila prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen Ton Nederland bewerkatelligd worden Uns debiet ia aterds dour hot geluk boguiisligd en onder vele andoro aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgeua offioieele bewijzen de eerste linordtrctfers verkregen fd onze j Begnuetigert zelf uiibeta td o n Mnrk 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hut is Ie voorzien ilnt bij deze op den heohtsten grondalag geTcaligdu onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle oommisaLea te kunnen uitvoeren do boatullingen zoo spoedig mogelijk iu elk eval Toor deu 3X OCTOBSM e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Uaokiera en GeJdwiaielaari in HAMBURO F 8 Hiermede danken w j voor het vertiouwen ons tot hiertoe geschonken en daiir ij bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeron zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reéele bediening de tevredenheid Van onze gefaerde Begunatigera te verwerven Cognac rinBoi f 1 40 da Lllu D COaNAC FIV BOU hit KVhMle iKDil oiu htreVocdtf hoi ifftnlffhedt B Kunitlg btbonil woidl itltierd In Tuninld b aikndft tieasniicii vtii tt Lllu tBhoud Touriirn vkD lietati Ht vtn lir l F VANUAMKf BOOa UlUluftvnd VBrlirUKl aitr bü P H J V WAIJKÜM flrma Wed P J MKLKERT Ootthaven B U Gouda Wal il de baete laviijvlu tt vi Jioht Wal BluiunaUik Leiida dnaii kortom jaen van al Helaaidr Vlt ilMtlMtlnllMIHaaiit wendente aii Vat in ieder huisgeib fafcerPainExpelJer ggg toJiBr PaiiiIxpeiier F4 i M eat 76 e t aa fl iS do llo li Tooihtnfa k 4a maaita Ipothotan ee bti r ld Boktar Oo te Bettnrdun Te Gouda bü A WÜLFK Markt A 144b eu DS LAAT en VAN SON apothelier Markt ï FDIKE OUDE SCHIEDAMMEH GENEVER Merks NiaHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B AU bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorlien ran den naam der Pirmi P HOPPE des iKalitea dan der trekkinr der 8de klaj liU niet loo Ik bIJ de KederUndache Klaaaea LoterÜ te vrecFD dal zijn lot met een niet K lrokk en kt daardoor van het verdere medeapclen wordt DltKMlot i I c prijs der oriitUeele lolcti la weltelUk rut goit ld en Uedraagl Toor de eorate trekklnff kljuMi voor acblel eriglneeie IMan N C II 1 kwirt M halve 4 gaheele 8 Itni iTinffcii vdor Ue late klaaae venweken wH on roo otirflL iin freHjk te enden 1 nlterlUk tot IS OCTOBSJR fl I e IniondlKK an bel bedrair kan Is Hollaada banltpaplT of dtwr pnalregeli ge chfeden Dadaltik lift iiitvanRal van liet buJratr vni Ik dt ri neeU li icii unn de op lrat hit v4 ra Aan elke tending wurdl li l oWclpcle tn kkinfcupian bljffeiocird en na elke irekkinff nlrair irdi r DcRiller van een lot de dele Ie tfpkkhiiMl J t n wannrer hIJ gewonnen liaëa lie op dfi irrkklnKkltJsr aangcgivene aam D LeWin Berlin C Djnkicr Spamlanerbrücke II HoUandsclie Maatscliappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken ¥ iaf¥Tïü e BIJ GELEGENHEID DER VRIJ E PAABÜENMAKKT op Vrijdag 19 October a s HOOFDPRIJS BESPANNEN ÏÏTEECHTSCH WAGENTJE Piijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BIU XKHA en Ziv LangeTieudeweg D 60 haadtaek aimr ECHT £ roorai op de JJberlahnstein OIRiCTCUK om VICTORIABROH OB£RLAHIIISWII baar MaatHchappi tot Jixploitatie der Victoria Bron javeHtiofl te TfottPvilnm Ziiitlblaak 8 Verkrygbaar in t Hoofddepftt voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch 18 ceDta per haUe Fleach ït 13 cents KrrfHc k 17 Kroik k 13 terwryl TOor de ledige Fleaschen en Kraikeo wordt vergoed per heele Fleach 3 ceota per halre Flesch 2 cent Kruik 1 cent Kruik 1 cent G brS StoUwerck s Chocolade en Cacao C3i a ia Doelmatige door de nieuwste lütTindingon op niarhiiiaal gebied rerbeterde fabricatie ea uitalttitend gebr uili van fyne en lijiiseu gi niistol en garnndcem lo i verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Caca o oen aanbevelenswaardig fkbrikiial nauwteurig hijutKuordonilo aan den inhoud der iwp KtikettêB De Hrma behaalde 27 Brevets als Hoflereraacfer 44 Eore Diploma s gouden enz ModnlUes een bewye van uitmuntend i n fabrikaat Kceda 1874 sihretf de Acmdomie natiunal de Paris Noiu T01U dAmaons un H dalU d or première cl n en ooneideratlon de Totr wKoeUent flabrioatloii de Ohooolat bonbüne variee eto eto StOllwerck fabrikaat is verkrygbaar bg U il Conöseura Banketbakkers onz enz OenerUlvertegenwoordiger voor Nederland JdUiu Mtttenklodt Amsterdafti Kalverslraat 103 Oeiida SaalpjH f ok ItanuM k Zaax BINNENLAND GOD DA 10 October 1894 TERGADERINGvasdenGEMEE TERAAü Vrgdag 12 October 1894 des namiddags t D Üa ore Aan de orde De Toorstellen betreffende de herzieniog der verordeningen op de heffing van scbooU geld op het GymnaBium en de LagereScbolijo Het aires Tan J W Peetera e a betreffende de demping van een gedeelte der Nieuwe Haren Het adrea van A J Schilt betreffende e rooÜEtg van twee boomeu op den Bruggedyk Het voorstel iot verbuur vun een stuk groad aan het Nieuwe Veerstal aan de Erven C G van der Garden Het voorstel betreffende de aiustelling van eencD tydelgkeo assiatent voor het teekenooderwijs op de Burgeravondschool 1 De aitst der rerkiezing voor iiwee Leden van deo Gemeenteraad op Diusdag 9 October 1894 is aldus Vacatnre Steens Zgnen witte briefjes Uitgebracht 715 ktemmen Van onwaarde 15 Geldige 700 stemmen Volstrekte meerderheid 35 L stemmen Hiervan verkregen de Heer n F Haricau Fz 252 steramen J J van der Sanden 224 A Vingerling 161 Mr M M Schim van der Loeö 28 J W Vorster 3 D Zuidam 2 en nog 8 personen ieder 1 atem Zoodat herstemming moet plaats hebben tn Bchen de Heeren P HERMAN Fz eo J J van dee SANDEN Vacature Hoeihamer geele briefjes Uitgebracht 718 stemmen Van onwaarde 26 Geldige 692 stemmen Volstrekte meeMerheid 347 stemmen Hiervan verkr en de Ueeren Dr H IJasel de Schepper 404 stemmen Ja J Grootendorst 199 F Bermau Fz 25 J J van der Sanden 22 J W V rster 9 Mr Schim van der LoeffO en nog 18 personen ieder 1 stem Zoodat gekozen is de Heer De H IJSSEL de SCHEPPER Bêtdi per bulletin in deze gemeente ver$preid FEVILLETOX Hl IEIST VU het Zmxéteh door C EUEHAN 8 H d ik in de r le Yert kunnen vermoeden dal mqahronw Bendel de oude mn geholpen h d met liulp te roepen dan lou ik mgn ynend niet alleen de eer gelaten hebben in ign atrijd tegen hel halilarigc aohaap Nu rond ik dat de beweging hem goed eon doen Toeh geloof ik dat ge Heter all toesohonirer om het geheele tooneel loudt gelachen hebbon Kn waarom hebt gij mik eene geringe gedachie lan mijne ridderlijkheid P 0m de eenroudige raden dal ik n altijd meer geneigd geaien beb uwen naaate te beepotten dan hem in den nood te helpen Onder dit geaprek waren de heeren en mejahrouw Bendel den weg langa Toorbjj de kerk gekomen eo lagen n eene geheele atraat met roode buiten en boomen er roor dia tot de üaermijn behoorde Ik ben Wloreo hernam Kuno met njn glimlach dio een hoog goroel ran eigenwaarde en minachting ran anderen Tem li want het i hier eene raalo gewoonte geworden Ie getoofon dat mejnlTroow Bmdel rich nooit in haar oordeel omtrent men h n tergial En dew l gij nn lulk eene gennge geduhta tui mij hebt opg lal de k le plaal L e beer H Dorlaa is aau de uiiKersiteit te Utrecht geslaagd voor het eerste natnurkundig examen In de gewone jaar vergadering van deafdeelin Oudewater en Omstreken van den Nederlandscben Proteetantenbood werd tot afgevaardigde ter algemeene rei adering dit jaar te s Hertogenbosch ta houden benoemd de hetir A van Aelst Do afdeetÏDg die nog eeo tachtigtal leden telt zal door den verkoop van t oude schoolgebouw tegen l Januari 1895 naar een ander vergaderlokaal moeten omzien on ie dien einde zich nien te verstaan met een psar audere corporaties die in t zelfde geval verkeercn De afdeelingen der Tweede Kamer hebben gekojieii tot rapporteurs over Hoofdstak VI Marine der staatu beg rooting voor 1895 de heeren De Kas Goekoop Van Vl imeu Guyot en A Smit De aanbiedffig van het holdeblyk aan den oud minister Tak van Poortvliet door de werklieden kies vereen i ging Ontwikkeling zsl biy keus mededeeliog van het bestuur plaat 4 hebben op Zondag 14 October a s De Werkmansbode meldt abusievelijk 4en2lBten dezer des middaga te 12 uur in hei gebouw der Graveahsagsohe Ambaehtsvereen iging Namens den minister van oorlog zgn de commandanten der schotterüen uitgenoodigil tot invoering met 1 Januari 1895 van eii teu gebruike b j de schietoefeningen dier schut tergen door Z Exc vastgesteld schietboekje waarin een aantal oefeningen zgn voorgeschreven waaraan door de leden der schuttergon moet worden roldaao om aanspraak te ver krggen op het radicaal van 8clierp cbQtter met het daaraan verbonden onderscheidingsteeken Voor de rechtbank te Rotterdam stond gisteren terecht H de K 16 jaar maudenmaker te Lopik Ier zake van I in het begin van Augustus van 1894 ia Lopik een aan J G M toebehoorend bankbiljet van f 2 te hebben weggenomen met het doel vau wederrechtelgke toeeigening U den 1 September 1894 te Schoonhoven mrt het oogmerk om zich wederrechtelyk te bevoordeelen onder bet valsche voorgeven van te zgn gezonden door J de V te Lopik om voor dezen op zicht te mogen hebbnn dameskuooplaarzen J K te hebben bewogen aan die weldra deelen O houdt mij dus voor een orakel I Oij Eoudt mij waarlijk trotach msken zeida juffrouw Bendel lohertaend maar iot zonder aohefpte in atem en blik yZullen wjj u vsd dsag op do psitorie lien vroeg de grifRer rArlborg tal er lijne Intrede dom Hg kent da familie nog niet Ja wg egn er slleo uilgoi digd De heeren vergezelden mejuffrouw Bendol tot aan het hek vsn het heerenhniB slwnar zij afscheid van haar namen Ik verzeker e dat die kleine impertinente gouvernante mot hare doorborende oogan m beter be valt dan iemand die ik nog hier oatmoet heb Hare antwoorden zyn zoo soherp ala oaao rU maar i j heeft den moed haar ongucatig ordeel iemaod in het aangezicht te zeggen zeide Kuno En toch bon ik vast overtuigd dat gij eindigen zuU met haar tA haten Bemicneo haten Mijn goede vriend gij denkt zeker dat ik noc in de jongelingsjaren hent om te kunnen vooroüderstelleo dat mijn gevoel in gisting kan geraken B mjjn eer ik wee t niet wie ol wat liefde of baat in mij zou kunnen opwekken dit nlteeB weet ik dat ik de menaehen veracht ea het leven tamelijk vervelend viod Hebt gij ooit waarde lorer eene pastorie gedeo Em alfl dié behoort te zgn nsmelgk metecneiaohte vrisndelyke goede en in alle opzichten beinionolijko psstoorake tot gastvrouw P Een huii zoo rein zoo keurig onderhouden dat hH u rolitrakt onmogolök toesehaen een enkel atofje te ontmoeten dat in het geboende heiligdom verdwaald kon zjjoP AUss Kl hem bekliiugde tw ie paar dames kuooplnarson it te geven Deze jeugdige beklaagde bekende at het hem ten laste gelegde Het geld wm door hem gedeeltelyk verteerd gedeeltelgk gebruikt TOor veruhillende aankoopeu Ook de laarxen waren te gelde gemaakt Het O M er op wgcende dat beklaagde Biet gunstig bekend staat eiacbte ter take van dielstiit eu oplichting drie maanden gevange nisstraf De toegevoegde verdediger mr E S Hollander was het met het O M eens dat de feiten waren beweaen en dat het 2e tsit terecht als oplichting waa gequaüfliceerd Hg meende echter dat voor dit feit vrgBpraak ou volgen zich beroepende op een vonnis van daze rechtbank het vorig jaar gewezen waarby voor een gelyksoorbig gevat als bet boven vermelde eene veroordeeling ter zake verduistering was uitg sproken Zoo deze rechtbank dus sedert hel Tonge jaar niet van beschouwing zal zgn veranderd zat beklaagde voor het 2e feit niet worden veroordeeld Verder drong pleiter aan op iuvnjlieidsteiliug van zgn client daar er geen vrees voor ontvliichting bestaat en b in den tyd in voorloopige hecbténis doorgebracht reeds genoeg geleerd heeft zich niet meer aati strafbare feiten scboldig te maken Uitspraak over H dagen Naar aanleiding van het groot aantal ver zoeken van het personeel der Maatscbapp tot Exploitatie van Staatsspoorwegen geplaatst aau stations en halten om zoowe voor zich zelf als ten behoeve vau huisgenooteo vrg verroer te verkrggen ten einde in een naburige gemeento de kerk te kunnen bezoeken of wel iokoopeu van levensmiddelen te doen en wel op grond dat op de standplaats zelve daartoe de gelegen beid ontbrrekt en wgl nn en dan blgkt dat niet hot niet aanwezig zgn eener kerk of het niet bestaan van de gelegenheid tot inkoopen sanleidiug tot de aanvraag gaven doch dat andere belangen tol het verzoek leidden om oeno voor allen te dier zake geldende bepaling in te voeren is bet noodig zekerheid te hebben op welke standplaaUeo de gelegenheid ontbreekt ter kerke te kunnen gaan en ook te weten of tot het doen van inkoopon van levensmiddelen eene andere gemeente en zoo ja welke moet worden bezocht Om tot die wetenschap te geraken heeft de directeur generaat aan do burgemeesters der gemeenten dia aan de Ijju zgn gelegen staten ter invulling toegezonden betreffende het al of niet aanwezig tgn vau kerken no 4 of R c gelegenheid tot aankoop van levensmiddelen in een afitaad van de plaats van inwoning van dat personeel tot ds kerk wat uwe ooguc duur ontmoetten wai glimmend ge wrevttn on gatuigdo van een geeat van huiaelijkbeid en orde die in het grootate zoowel alt in het kleÏDsle heersohte Wanneer gij ooit xalk eene pastorie op bet land gezien hebt dan hebt gij een begrip van die vag Wetala alwaar ik a nu wil inleide b Eene tauge met smaak gedekte tafel stond In de zaal Toor bet middagmaal gereed toen de kerk uil was en de proost in huia trad Kene pooa later kwam de brukipatroon lijnuera eigenaar van de miJD van Wnala met itJne familieen dadelgk daarna de nieuwe rechter Arlborg met den grifhor Arnold Toen K U00 door den prooat aao diena vrouw werd voorgeateld konde hg hoe onversabillig hg ook wilde Bchgnen eene beweging van verrasaing niet onderdruk kon zoo getroffen waa hij door de kinder Igk reine en zaoble gelaatstrekken die nog den stempel der cboonbeid droegen Het eenvoudige welwillende en toch waardige in baar groet boezemde den san alle wesenttijk goed twgfolendea jonkman een gevoel van achting in die zich ook io zgne eerbtMlige buiging uitilrukte Hg kende deu brukapatroon ï nneri van vroeger en groette diena familie mrt zgne gewone beleefdheid eene beleefdbeid die echter ni t van aohleioosheid en hoogmoed wu vrij te pleiten want ze gine an zijn gewonen sareaaliaoben glimlach vergezeld Daarna keek bij rond alsof hg naar nog meer meoseben zocht maar de prooat verEocbt bem te gaan aitten De hoeren begonnen apoedig over ataatkunde te apreken lerwyl Jozef by de dames ging litten en de vtouw van den proost voor aea oogenblik da kamer respüct tut de plaats waar leventmiddeten kuB nen worden aangekocht ten tinde daarvan t overwegen of eene vrgkaart voor het btoogd doel gewettigd is Door den brigade oommandaDt dar man obansiee te Steenbergen ia proces verbaal opgemaakt tegen den directeur dar saikerfabriak aldaar wagens overtreding der londagswet Zq battoad in het laten werken op het tm alle kanten toegankelijk ea opao terrein d r fabriek Het bleek na echter dat da bargamasstar tevens eerste lid der ftrma Van Loon da Kam C zguen eitpn dinctaar schriltelgk een doorloupend verlof bad gegeven om op Zond te werken Wanneer mea bedenkt dat aen varguaning volgens de wet weliswaar mag worden var leaod doch telkens alleen i in geval van aoodzakeigkheidt en dat da bedoelde werkzaau heden beatondan in het verwerkea van fabrieksafval het oitbaggeren van basinkpaitai het kmien van fabriakaaarde steenkolen ena dan blgkt het ten duidelijkste hoe zonderling sommige burgemeesters ten platttilande de wet dnrveu opvatten wanneer hun eigen belang er mea gamoeid ii Nog en eigenaardig lioht wordt door d M haodeiwyae ontstoken by het feit dat d Katholieke Kerk ook buiten de burgarlyke wet allen stoffelyken arbeid op ZoniUg tan atrangata vwrbUdt en dat hat audara lul der genoemde firma een katholiek afgevaatditfds is en het hoofd der gemeente in de katholieke kerk vCfscbilleode Vaardigheden bekleedt larwgl bovendien ook de arbeiders allen katholiek zgn en zeker niet dan gadwonj n zich aan Zoudagssrbeid onderwerpen Iloè weinig Bood zakelgk trouwens al die arbeid is ook die welke op Zondag verricht wordt door de n wone ploegen binnen de gabouwan dalarfabiialf en waarmee de Zoodagswet nicia ta nakan heeft hoewel zg even b enkalijk is Opaiehtans da Katholieke Kerk bVgkl uit da oautondig beid dat in eene t by gelegana nog grooteta luikerfabiek ta Niaaw Gaate gaan enkel man op Zondag werkt iNatuurlijk echter strekt hat fii ancieal tot een groot voordaal Zondags door ta werken doch om de batvns rackt te houden sobynt bet jaiat bg deze f briak al evenmin noodzakelijk UQ agbji da laatste campagne na aftrek van alle afsehrijvingen uiikearmgen van extra winit aan administratie an directto nog 25 pet dividend haaft knnnan nitkaarao Schaper van Groningau soa Maandagavond I ean koffiehuis ta Smilde ean voordracht verliet Kon daarna trad xg we r binnso gevolgd vso eeo lang tenger meisje met eun gelut vol uil drukking a met een swevenden gang Wal m dit meiaje eigtnigk sebooa konde genomd wofdea sa de oplettendheid van den waaroemei tjrok waren da oogeneen sohoone oogen Z warso niet ifroot maar er lag iels in dat van een geest sprak dis niet lang op sarde zou vertoeven van eenjtsrt dat In e ne andara wereld leefde en tierde Het voorhoofd was niet ligzonder hoog maar door s n paar boogvormige zwarte wenkbraowen versierd De neus was oogeb en de tamelijk groote mond had witte taadea en gevotdo lippen Tagen den versa van het gelaat had meu kunnen aanmorken dat die watbread en de huid niet wit genoeg waa Het donkarbnilaa haar lag in een paar breede vleobtun achter ds oonNC Zg had een teedoren lichaamabouw dte eeoezwalAil gegrondheid deed vermoeden Hat jonge metaja droa een Uobtgeel kleedje Ken kleedje waa b t rigenlgk niet maar een ja aetje mat rok intuasohan waa bet eerste niet culk een gefataoeneerd dmg ala men op ds roodeplateu ziet het was met garaeersel geplooUl an met oen ceintuur om het Igf vaatgemaakt Mgn dochUr Ellen I zalde mevrouw luUnar terwijl zg üoh tot dan reobtar wendde die z oe doordringende oogen op hot jonge meiaje raatigds Haar groet was bevallig aa eenvoudig De middag verliep ala gewoonlijk Mejaffroaw Bendel die naast cfen rechter ut gat hen aar gepaste en aohsrpe antwoorden en verhaaUe saa bat gezelschap op eane lamel jk bumoriatiaoke wijze het gebeurde net den am ea Arlborg a rol van toasekouwer vwva Btj