Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1894

g afe Toen doanellreiu ftrlijn Vlisaingen Zaterdag om 10 u 15 m te Ho7 ndaal aankvaoi waa een der wagens zoo warm geloopeo dat de rlam er oit sloeg Ëen beampte die het raar wilde blossen kreeg daarbg herige brandwonden aan de vereeniging verzochl tot ben over te komen dit alleen kan geacbiedeo wanneer Tole protestanten hunne gaven aan de vereenigiag scheuken volgens de officieelo opgave ia de afd Gouda ook teruggegaan dit lezende dacht hjj kan ik de Ooudache prottsUnten niet meer en daarom leg iedere week twee centen weg en giJ houdt per jaar nog wat orar en moga Tan de Gouwenaara een gloed uitgaan voor deze vereeniging die alle afdaeliugan overtreft de Gustaaf AdolfVereeniging arbeidt in denzelfden geest als de koning vau Zweden iu de Gustaaf AdolfVereeniging zjjn rerschiUend richtingen van protesUnten vereenigt doch dit maakt juist haar atreven achoon Wy waardeereu wat wy in Nederland hebben onze kerken ons godsdienat onderwys en er zyn nog zoovele plaatsen die de hulp der vereeniging 1 noodiu hebben De vereeniging telt slechts 4000 leien die UOOO sjaara opbrengen maar veel wordt er gevraagd Laat oua allen toetreden tot de Gnstaaf AdolfVereeniging tot uitbreiding van bet koninkryk Gods Door bet zangkoor werd bet laatste nummer Ballalnja gezongen waarop Dr van Hhyn een dankgebed uitsprak en de geheele vergaderde menigte stiande zong hot laatste vera van psalm 96 De Tarschillende zangnnmmera benevens da orgeluummers werden uitstekend uitgevoerd waarom wy meenen een woord van dank ta moeten toebiongen aau damea en heeren van het koor en in bet hyzouder aan hnnnuQ directeur den heer J H B Spaanderman Te Bloomaeld Indiana heaft een 1 rntale bankdiefatal plaata gehad Drie Jieton deden de hoofddeur met dynamiet apriogen en maakten zich van 5000 dollar meester Een hnoner werd door de politie doodgeachoteo hj had ongeveer 1100 dollar bij zich De beide anderen ontkwamen Voor dp betrekking ran weeavaderen weesmoeder in het weeshnia van de Ned Berv QemeeDte te acbeveningen bobben zich 105 aollieanten aangemeld Aan den Westerdoksdijkle Amsteidam wann aenige jongens bezig de spoorwagens te wrrjden Bet vierjarig dochtertje van Van der S wilde Toorbgloopen viel en kreeg een zwai n wagen over het lichaampje Neg levend werd het arme wicht dal pas herrtéld was van een gebroken armpje naar bet gasthuis verroerd doch dair overleed het Echo In het laatjt der 196 eenw Oe rechtbank te Bergen Henegouweo heeft een vroaw uit Wannes die zich toelegde op duivelbaonery n ipokeoverdrijviug en daarmede aaa den kost kwam veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf met last tot oumiddeDyke ge vaogeDBeming BuiteolaBdscb Overzicht Het Rongaanche Uoogerhuis heelt ook de wet waarby do Joodache godsdieust erkfnd wordt rerworpeo met 109 tegen lOHatemmeo Meu bid dit verwacht want de clerioalen van allerlei slag trefsden dat door deze wet bua kerk schade cou lydeu vooral by gemengde hnwehjken Iu Oostenryk is de Joudsche eeredienut reeds 27 jaren erkend by de wet ia Hoogarije m dit nng uiet en te Pest stemden zelfs de bofdignilariosen die alt zoodanig lid fan het Mago tenhuii zyu tegeu hetgeen bier een nieuwigheid c was De liberale liegeering ge ft echter den stryd niet op De wet g at opnieuw naar het Huis van Afgevaardigden wordt daar opnieuw aangenomen en gaat dao dau weer uaar het Magnat inbuii terug Miasehien dat een prebsie an den Keizer op de bofdigoitariteen genoegzaim Uykt om de wet de tweede maal t doen aannemen tieluktdit niet dan wordt de census verlaagd en uit Zevenbergen xooveel nieuwe libenle teden ge haald als noodig blykt Franschfl bladen hebben de grieven opgeteekend die de Fraaechen hebbeu t eu de JSugel schen De klachten van Engeland worden uitgesproken in eeu hoofdartikel der Times Engeland breft ongeveer een nienechenleeftyd lang aan Frankryk in Weet Afiriba de vrye linnd gelaten van welke vrybuid Frankryk ruimschoots gebruik lieeft gemaakt Van Senegal uitgaande heeft het langzamerhand het gebe4 Ie aitgestrekt gebii d tiisscfaBu den tioveu Niger éu de zee bezet De Ëugelscbe kolonie aan de Uambia is door Fransche bezittingen ingesloteu tot zy niet meer wus dao een strook aan den benedenloop der rivier De kolonie £ iera Leonue onderging hetzelfde lot Aan den Bt oedeu Niger heeft do Ëng maatschappü zich staande gehouden msar zy wordt bedreigd door allerlei aanspraken vau de FraU schen die ten doel hebben bet Ëngeltche gebied te beperken en zyne ontwikkeling tegen te houden Met betrekking tot deze geheele streek heeft Engeland volgens de Times c de grootste voorkomendheid getoond In vele richtingen kon het zyu bezit uitbreiden maar het heeft dit niet gedaan Het heeft de toekomst lyner kroonkoloniëo opgeofferd en zelfs waar de belangen der Royal Niger Company in het spel kwamen voorbeeldige gematigdheid getoond Volgens de Timee zyn deze feiten voldoende om onpartydige Franicheu te overtuigen dat Ëugeland niet nayverig is over de nitbreiding van het koloniaal bezit der Franschen y mogen vry l oune overtollige bevolking naar Algiurt zenden een tuin maken van de Sahara eu te Timboktl a een groote handelemarkt iarichten zonder dat de Ëogelichen er beu boos om zulten aaozifn Maar Frankryk is met zyne uitgebreide bezittingen aan de westkost eu aan de Middellandsche Zee uiet tevreden eu wil zyn grenzen uitbreiden tot de bronnen van den Nyl In deze richting kan bet niet ver gaan zonder de grens van bet Britsche gebied in Oost Afrike te bereiken Met allen goeden wil ter wereld zegt de ffTimes kannen de Engelschen niet aannemen dat de uatnurlyke grenzen van Franech Congo zoo rer reiken als senige Franschen die wi len plaatsene Het Cityblad wyst daarby op het grooie gevaar voor den handel dat het protection istieche stelsel derFranechen hierbij oplevert terwyl markten die onder Engelschen invloed kernen vry zyn voor den gebeelen wereldhandel Indien de Frauichen niet Inzien dat een Fransche bezitting in de onmidddlyke nabyheid van dm Nyl uiet geduld mag worden behoeit men niet te ver Bet schip Messalec komende van Domhasle sor Meurthe met bestemmiog naar Antwerpen en geladen met soda is in de ZuidWilleawvaart aangevaren door do stoomboot U belle Alliance c De MaiS8le heeft een groot gat bekomen tengevolge waarvan een gedeelte der lading ie Mautricbt ia gelost waar ook het schip in reparatie is genomen Men meldt uit Haarlem Iu den afgeloopen nacht is ingebroken in do villa s 57 en 59 in het Florapark bewoond door de heeren jbr P Quarles van Utlord en S J Qranf van Limburg Styrum Door bet opschaïven van een raam aau de voorkant heelt men zich toegang nr uft Een groot aantal ail eren voorwerfl r zjjn ontvreemd Daden onbekend Zes raenschen omgeloSmen By een brand t Detroit V S in ecj fabriek viel een muur eosklaps naar buiten nm en stortte op 5 brandwoergaaten waarbij cc iuitenaot die allee gedood werden Een toeschouwer die er diobt bg stond werd eveneens door de gloeiende steeuen doodclyk getroffen Sommige ijken zgn vreeselyk verminkt Bovendien werdan negen brandweermannen gewond waarvan een gevaarljjk Toon de muur viel ontstond er onder do toeschouwers een gedrang en een paniek waarby een aanial vrouwenen Kndeina onder den voet geraakten doch waarTan er niet een ernstig gekwetst is Krnstige ramp in een kolenmijn In de miJn Saint Julion te Bracqueguies in het bekken van Charleroi heeft een aardverzakkiog plaats gehad waarven twee mijnwerkers broeden de slachtoffers zgn geworden De een werd terstond gedood de tweede aau do tjjde oo eraslig verwond dat er weinig hoop op behoud is Téu teeken van rouw hebben de werkzaambedeu in alle mijnen te Bracqueguies een dag itilgostaan X t 4nini ter van Financiën heeft beslwl dat het inkomen van ringpredikanteriFter zak Tan de waarneming van den dienst in een vacature behoort tot de inkomsten wegens t idelflk werkzaamheden bedoeld Wg 4 § 2 der wet op de Bedryfsbelasting bedoelde werkzaamheden volgens de reglementen van het Ned Herv Kerkgenootschap hebooron tot de amblaverrichtingen van een predikant en derhalve de daaruit Terkregen inkomsten niet zjjn te beschónwen als inkomsten laamheden Wlntererdlenst 1894 95 AuWm 1 October Tijd van Greettum art omdat zyn wegens tjjdelijke werk llOITÏBDiM OOnili 8 30 8 60 8 48 4 10 Zondagavond werd te Maeterik een gehucht T n Horst aan sobot uit een geweer gelost op don landbouwer J L Hij werd in den rechterarm en in den buik getroffen De dader die nog onbekend ia wordt door de marechaussees yverig gezocht u n niAO eOUUA t Hage 1 48 7 807 488 80 18 4810 18 11 3318 16 1 88 8 16 1 46 8 4 4 11 4 41 1 7 7 06 1 1 Voorb 14 lO K 1 44 4 4 7 08 N d L dl l t l I 7 11 Z Zegw 08 t t 10 0 1 68 6 7 10 11 Bl Kjr 14 10 38 1 04 7 l Zaf M l f 10 41 l M 0 7 1 10 Onuda O 7 10 1 1810 1810 68 11 0818 411 10 1 46 3 16 4 13 4 43 6 10 6 47 7 48 8 16 10 10 D T X Z C H i e O D D A Utncbt e 83 7 60 b 63 11 84 18 01 11 10 8 10 3 80 68 4 43 6 10 88 8 08 8 60 8 6 10 4 Woerden 68 8 11 ÜDdewaUr 7 07 8 1 10 84 04 f 1 Gouda 7 10 8 3 84 10 87 11 0 1 81 8 0 § 37 1 10 7 08 8 41 9 38 11 07 AsatwdaBWp 8 60 16 6 11 16 11 80 8 8 4 11 4 8 7 0 1M Qmda 7J0 04 lt 44 l t 1 48 M 6 0 11 Nederlanklie Goslaaf Aèlf FenieDii iiH Gisterenavond werd in de St Janskerk eene openbare samenkomst gehouden van bovengenoemde Tereeniging Bjj deze gelegenheid werd door e n zang hoaden toAgftDkel jk tegen lOcaatentrM Ten bepaalden tgde was e ne grooiemeoiiitebyeeo die bet lokaal binnen ging doch weigerde entree te betalen Schaper kon zich niet rerBtaanbaar maleo daar de unwesigen bem door het ciogen raii faderlaodache liederen orer temden Na afloop der vergadering coebt Schaper op heim ljke wjjze een goed heenkomen nit Treee roor zgoe hoorden dia eene vijandige bonding unnamMi scbyolgk dat op d ze zettergen bet werk lal worden g ütaakt het perconeel bestaat er grootendeels uit bezadigde gezelleOt die een goed loon verdienen De geruchten dat de ateendrukkers het werk hadden laten liggen is onwaar Op de drukkerg van het Nieuwsblad ven het Noorden staan reeda enkele zetters van eiders aan de kast een nit Sneek aangekomen zetter is echter door de staker tot meekaieren overgehaald Op het wetsontwerp tot onderateuning ran het Weduwen en Weezenfoode roor de ofl eieren in Ned Iodië beeft de heer Bool ee i amendement roorgetteUl om art 1 te lezen Ten einde tnitchen de inkomsten en uitgaven van het Weduwen en Weezeufonds voor de officieren der landmacht iu Nederlandsch Indië evrnwicbt te brengen wordt jaarlyki totdat de inkomsten oit renten pn bgdragen voldoende zyn om de uitgaven te dekken aan dat fonds een subsidie uitgekeerd waariau bet bedrag wordt bepaald op een som Tan miosteni f UiO OO Het is biliyk meent de voorflf ller dat iu den treurigen toestand waarin het fonds veriMatif w e voorzien maar het ontwerp vordert meer dan noodig it danrdoor wordt aan da Indische middelen een eiach gesteld die uiet bilïük is Naar zijne meeniog is het Toldor nde om evenwicht te brengen tusicbeu de inkomsten en uigaven van bet fonds en das te zorgen voor een kapitaal groot genoeg om nit de rente daarvan aan te vullen wat aan contribntilo te kort komt Tot dat einde moet telken jare een subsidie op de Indische begrooting gebracht worden Dit subsidie moet op een maximum gesteld worden dat zoowel moet roorzien in het onverhoopt geval dat hek tekort eens grooter mocht zgn als om meer te verstrekken wauDfter de Indische gelditiddelen dit toelftten ten einde het kapitaal des ta spoediger op die hoogte te brengen dat uit zynn renten m bet tekort op do contribution kan worden voorzien Volgt men deun weg dao kunnen de offit oiereo van bet Indische logea volkomen geruü zQu omtrent de zekerheid der uitkeeringen en cal van de schatkist een miudor groot offer gevergd worden dan in hot stelsel der Itegeerlng Voor 1894 Btelt hg verder voor bet mbsidia te bepalen op f 50 000 Vermoedelijk xal de courant van avond in het gewone formaat kurineu eracbgoenr De heer Hazewiokel is bereid aan belangittellen den uit zgne boeken aan te tonen dat eene door de staken per circulaire verspreide opgaaf van loonen op zgoe drukkerij oojiiirt is Intusschen bejjveren de typografen zich lieden uit bet volk tot bedanken voor het shonnement op het NieuwsbUd te doen besluiten Naar rerhoudiog van bet genoten loon dat de stakers lau morgen a n het comité hebben opgegeveu ztti hun geld uit de reserrekas worden verstrekt In den namiddag maakten zg gezamenlgk met enkele socialisten eene ordelgke wandeling door de stad De werkstakende gezellen ter drnkkerg fan de heeren Gebr van Laugenbuyzeu te s Gravenhage hebben gistermiddag allen het werk hervat in bel vertrouwen dat de commi fiie uit patroons die een onderzoek naar eene mogelgke loonsverhoc iug zou instellen zooveel mogelgk op de belangen der gezellen zal acht geven Groote ontsteltenia ontstond Maandagavond tusscheu vgven en halfzes te Antwerpen toen het bericht kwam dat Oud Antwerpen de clou der tentoonstelling in brand stond Bet nieaws vloog van mond tot mond en troepen menseben stroomden weldra na ir de ten toon oteli ing Men vreesde het ergste daar het geheele stadje van hout is maar gelukkig bleef de brand lot i nkele buizen beperkt Bet bof te Amsterdam in hooger beroep nitepraak doende in Üo zaak van P A van der Linde door de orrood rechtbank veroordeeld tot een getaligenisstraf van 15 jaren wagtDs poging tot vergiftiging van zgne moeder o ijjn oom noeft dat vonnis b9Testtgd Uit Utrecht wordt gemeld Gisterenavond is eene zeer druk bezoohfe vergadering van tjpografen gehouden Ër is eene commiaeie benoemd uit het personeel van veraohillende drukkergen welke in last heeft gekregen met de patroons over verschillende vrensoben te overleggen Van de bonding op de bgeenkombt door de patroons aan te nemen taI het afhangen of hiar tot werkstaking zal worden overgegaan Men meldt uit Groningen Giüterenoohtend is ook het werk gestaakt door de grootste helft 14 man van bet personeel op de drukkerg van den heer Haan nitgefer van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant orgaan van ds Brumiuetkamp Gisterauavond kon de courant nog in het gewoon formaat verschyoen heden echter zullen de lezers zich met een half blad tevreden moeten itelUn Zyn myne inlichtingen vnn de zgde der tvpografen verkregen jnitt wat ik geloof dan is het loon h den heer Haan verreweg bet laagst en de wurktyd daar het langst Ër zgn thans nog vier druklieryen in de stad waar het werk zgn gewonen gimg gaat namel k by da firma Wolters uitgeeftter van de Nieuwe Groninger Conrant de firma Van Hegningen Bosrh uitgeeftter van de vProvicciale Groninger Courant Scholtene ea Zoon en Hoiteema Het is hoogst onwaar f In den xuidelgken boek by den ingang der Kipdorppoort was het vuur uitgebreken in bet magazyn waar de costumes voor de optochten bewaard werden volgens eenigen door een gebrek lan de electrische geleiding volgens anderen door petroleum Zes buizen braoddeu af allereerst de theewinkel der heeren Coperus en Zd en den daartegenover liegenden banketbakkerawinkel van den heer Tielemans lioeyackers De vlammen breidden zich snel oit en bereikten in enkele oogenbtikken de likeurtapperg van den heer Hendrik Gnllemaert Ao lUnard daarna den tabakswinkel van den heer Jaque St 4rn en den speelgoedwinkel vau den heer Antoon Lauwere die daaraan grensden De brandweer zoowel van de tentoonstelling als van bet museum en de naburige kazerne was vlug byde baud De politie de gendarmen de hellebardiers en magistraten c verleenden hulp zoodat men een boute me igeliog zag van oudHolUndsche en hedeodaagache kleereu en uuiformeo Gelukkig was de wind noord zoodat de gebouwen aan de overzyde vau het marktplein gespaard bleveu IntusKclien had de brand eenn ware paniek teweeggebiacbt en de bewonen der huizen aan de Grand d Place en de aangelegen straatjes brachten in alleryl hunne kostbaarheden in veiligheid Burgemeester Jan viin Ryawgck en een menigte andere notabelen die juist van de begrafenis vau Victor Lyuen terugkeerden waren tegenwoordig by dnzen brand van het vertedeuc souals eeu tJelgiicbe verslaggever hot noemt Om 8 nur was men bet vuur geheel meester Ëeu der vernielde gebouwen bevatte een aantal oude en moderoe schildergen toebehooreDde aan den reataurateur van bet Antwerpsche museum en ter waarde au omstreeks 200 000 frs Nagenoeg al deze kuuatwerken zgn Ih door een i onder gered De ergxtd nchade lydt het bestuur van Oud GOU Dl18 18 DlTMte SpoorwcgverblndlDg met GOIÜA l 40 10 4 1 0 8 40 8 47 84 0l 10 01 18 t ll t lt S8 I0 tt 11 01 11 0 11 18 ll tl 8 SI 7 S T M J M T 4 7 11 11 18 88 1 08 1 11 l l Uornl HoordiMlit NUunrknk U 10 7 7 47 0 U aoUerdui 7 11 8 11 06 a 4t 8 81 10 17 J0 17 10 84 10 41 10 47 1 1 l l t M mnwnlwk Mootdndit iM Ooudi aot 9it o ZtT U 7 4t M7 Bl Kr 7 47 I Z IW 7 II N l L d OI Toorb 1 07 08 ileltonUm 7 4t 8 07 10 08 10 11 11 01 ll lO aOÜDA DBN Hiiö 87 10 4 18 11 ll ai 11 84 1 87 88 4 48 t 7 7 l8 B M 8711 05 11 18 4 f 68 f t f 10 10 10 1111 3 11 43 1 00 1 11 l i7 1 88 1 8 1 8 1 67 4 16 4 67 8 U 1 8 18 81 6 10 36 6 18 6 66 41 7 43 6 08 1A1 na all njn 11 11 iHage 8 18 18 8 H 10 07 11 17 18 4118 1 4 47 6 l 67 7 46 8 10 14 6 7 7 6 10 7 6 06 41 1 17 8 07 t lt 10 86 V OIDA I T ÏCHT Oolda 6 6 8 40 7 88 8 0 8 11 10 08 10 1 10 66 18 48 1 13 f 61 S K Oade 8 60 8 64 U Ot 1 87 iWomlM 6 6 7 08 8 18 i 10 10 11 17 8 46 3 07 Utnekl 18 7 18 8 88 8 41 10 81 11 41 1 10 08 8 1 8 0 e l 11 6 8 88 11 10 68 O O D U A A USTtlSAH i Ol da 8 40 81 10 08 10 6 18 11 61 4 47 6 1 7 46 10 14 I 10 10 86 If l 8 48 41 40 11 18 ▲ ntuda Wp 7 ir Antwerpen doordien de prachtige costnmen van den optocht van Kerel V geheel verloren gingen Ëenigen tgd geleden ontving de kleermaker Ooldwaner in rlgn een dagvaarding om als getuige voor de rechtbank te rerscbgoea Ooldwasjter i Israëliet Hg schreef terstond aan den president der recbtbaik en vroeg vrijstelling te mogen oottaugen voor zooveel bet afleggen van den eed betrof wgl de zitting aamenviel piet een grooten Joodecben feestdag De getuige verscheen nut en aan een deurwaarder werd opgedragen b m met een rgtuig te gaan baUu De rechtbank reroordeelde hem toen tot f 40 mark f 24 boete dajireoboven moest Ooldwflsser het rgtuig botalen £ o wat uu nog zonderliugt r if is de omstandigheid dat toen de getuige aanwezig was partyen desisteerden van zgn verhoor Men schrgfl uit La Louvière België Het ia niet te geloveu welke nootlottige gevolgen de nieuwe kieiwet nu reeds ouder het werkvolk heeft De grootste helft brengt den dag in de h rbergen door redetieerende over de grieven tegen de iadustrieelen elkaar ophitsend loopend van de eene meeting naar de andere Men vraagt zich af waarzg bet geld vandaan halen oiu reeds van nu af tot na de verkiezingen maar zoo te verteren Ëenige jaren geleden gaf een lid van de Michigan Pomologieal Societj op een te Adrian gehouden vergaderiog verslag van zijne proef met t bewaren van winterappelen by verhaalde boe bij het had aangelegd om in Mei frisch fruit te hebben De appeleu werden iu October geplukt daarna lu hopen in den boomgaard geplaatst en met hooi bedekt Het spreekt vanzelf dat de gekwetste of gekneusde appelen zorgvuldig erwyderd werden Tot December liet by de hopen onaangeroerd De weinige vochtigheid van den grond en de dnnne laag huoi beichulteu dv appelen zelfs voor taoii lyke felle nacbtvorsten Nq werden ze gesorteerd en in bakken gepakt die goed tiiclit gemankt iu een koelen kelder gnpliuitst werden waar de temperatour zoo n by mogelgk op 32 graden gehouden werd Zelfs al was de temperatuur eeuig graden lager dan nog knnden de appelen voor eenigen tyd goed blyveu omdat ztj door de bakken eeuigH in tegen den invloed van de vorst beschermd werdeu Ëlk aI erkuioen dat het bovenstaande zeer p geloofwaardig ocbynt Imiiiem iedereen beeft vaak gezien dut jongens iu het voorjaar appelen opkochten dieden guheeleu uioter onder gras of onkruidbadde i gulegou en die er zoo goed en zoofrisch uit7 agt n aU waren ze pas van deoboom geplukt In elk goval is bet wel de moeite waard er eens ten proef mee te nemen Hempervirens In atryd met het verontrustend bericht iu de Haarl Ct wordt aan de Stand c uit Brussel gemeld dat ook deze week de toestand van dr Kuyper bevredigend bleef muur dat gure weergesteldheid bem dwong binnenshuis te blyven zoodat het vertrek naar het Zuiden nog niet kon plaats hebbeu 1 14 6 14 4 80 4 67 8 04 6 11 10 1 46 6B 8 01 8 0 1 16 6 6 03 10 8 17 t M 7 10 1 44 6 41 7 30 11 80 11 80 18 08 11 40 1 48 4 08 3 10 OEN Voorgevende agent te zyn van de Lombok bommiasie tot inzameling van gelden voor de nagelaten betrekkingen van gevallen militairen te Lombok vervoegde zich by de damea J te Wassenaar en net gekleed beer om ondersteuning vau bovfugenoemd fonds De edele geefster geen argwaan koesterende gaf daar voor du belangryke som van f 1000 Spoedig evenwel bleek dat de dames J mét een sluwen oplichter te doen hebban gehad daar by lu eiiociiid commissie vnn a reizend agent nieti bekend ii Naar wg varneraeo ie dadader bekend en proces verbaal tegen hem opgemaakt De Ned c Uit Ngmegen ecbrgft men Dat de werving bg de Koloniale Reaerve in omvang toeneemt kan bigken oit het volgende Van 1 6 October werden alléén 20 maa aaogenomeu terwyl in de maand September 111 man werden geworven van wie alléén te Nymegeu 92 man De gezamenlgke sterkte te Nijmegen en Zutphen ie thans 12 officieren en 261 minderen ierwgl de sterkte in IndiÖ bedraagt 20 officieren onder wie 7 gedetacheerden 38 onderofficieren en 601 minderen zoodat de gebeele sterkte der Koliale Reserve bier en in Indié bedraagt 32 officieren en 948 onderofficieren en manschappen Ër ia thans dns weder een detachement aanwezig De maaltyd ForeUeu zgn fraaie viaacben met roode vlukjea Zy zgn in Doitachland als een kostbaar en smakelijk gerecht bekend Men vindt Mt meeftal in de berg troomen en bet oog v H aangenaam verrast wanneer meu die viacbjes in het heldere water ziet sparteleo Maar de forellen wnarvao niyu verbs al iets zal zeggen waren van zuiver goud Ëen rgk koopman in Hamburg genaamd Bohl had een gastmaal voor 30 personen te zynen huize bereid Zyn vrouw die voorden houfdscbotel ieta buitengewoons wilde geven kooi forellen want niet minder dan een dukaat werd voor ieder stuk betaald De heer Bohl zeide nu tot zijo vrouw Hoor mijn lieve wg kuooen dien duren schotel ruim betalen en beboeven ons daarvoor nitts te ontzeggen maar vindt gij die oit faaf niet ongeoorloofd Is het iiiut zondig znlk een pracht tentoon te stellen Wg moeaten dit dunkt mij laten Denk eens hoevele armen wg hiermede zouden kunnen helpen weet gi wat wy doen moesten de furi llen geven doch zonder olie en azyn De vrouw die baren man kende lachte vriendelijk en was met xyn v orstel tevreden De vriendenkring was aan den disch vereenigd en nadat een ruime voorraad uitgezochte Bpyzon gebruikt was verscheen er een gedekte schotel de koopman richtte toen het woord lot de aanzittenden M ne vrienden sprak hij hier zjju forellen die mjjne vrouw voor u bestemd had maar toen hg het deksel wegnam zag men in stede van forellen 30 gouden dukaten tiggeo doch wy vonden dal op eeu burgeriykeo disch die visschen te prachtig waren en daar er zoovele armeu in onre stad zyu maakten wg het ons eene gewetenszaak u die visch aan te bieden Ziebier echter de waarde van lederen visch wilt de vricndelykheid hebben een dukaat te nemen en dien aan een uwer bekende armeu te geven en zegt my of ik mg in myue gasten bedrogen heb of nietPt De aanzittenden waren getroffen over debandelwyze van den heer Bobt en zeiden Wy zullen nu n dukaat daarby voegen ende armen zullen zich dubbel uver nzen maaltyd verheugen f De Heraut t Toen de hertog van York Zaterdag een standbeeld had onthuld te Leeds drong een man naar zyn rgtuig en wilde ar in klimmen t Bleek een kriinkzinuige te zijn die den beroemden naam draagt van Wiliam Thackoray Op vele plantsche heerscht onder de kippen eene ziekte die tot gevolg beeft dat ze veel minder eieren leggen dan andere jaren Thans doet zich weer een ander verachgosel by de jonge kippen voor eene huidziekte rondom de oogen en onder de vleugels waardoor zy eerst blind worden en kort daarna sterren 8 43 40 47 64 10 01 10 10 lf l0 03 4 46 4 6 01 6 0 6 U 11 0 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 10 MI r MO Ml O io é 4 40 6 61 e Pur s heeft een joagen n eeiüeo jareD die verlie d wus op de even oade dochter Tan zgn patrooa en door dezen wu afgedankt ich doodgeachoteo koor vau 130 heervn en dames ouder directie Tan den heer J H B SpaandermBB enkele onmmers ten gehoore gebracht welke werden opgeluisterd door de begeleiding van een orcheat beslaande oit eenige Leden der Utrecbtsche ürcheatvereeniging Bat kerkgebouw ma meer dan Tol Telen moesten zich met een staanplaata tevreden stellen Nadat door den heer Spaanderman tot opening nu deze aamenkouiBt een kerkelyke feestooverture was uitgevoerd betrad de Voorzitter der Afdeeling Gouda die de aanwezigen uitnoodigde t zingen Psalm 118 het laatste vers nadat dit geschied was sprak hy een gebed nit waarna by ongeveer het volgende zeide Geachte toehoorders aan mg ia de vvreereude taak opgedragen namena het bestuur der Gustaaf AdolfVereeniging u allen welkom te heeten in dit achoone b dehuis welkom in de allereerste plaata aan het hoofdhosluur die y dank ggen dat deze vergaderiog dit jaar hier Ier stede zal plaata hebhen welkom aan da afgevaardigden nit alle deelen des lands onder hen zie ik ook eeu broeder uit Diiitschland ook aan hem loep ik een bartelyk welkom toe Vervolgens moet ik Jank zeggen dat da geëerde sprekers van dezen avond de oiluoodiging hadden aangenomen daar zy tot ons zullen spreken van den grondsUg en het doel der Gustaaf AdolfVereeuiging ook bet welkom roep ik alle leden toe en verder alle belangstollenden welkom aan dat dames en heerenkoor en den directeur daarvan die den luister van deze samenkomst wilden verhoogeo Bet waa wel eene vergissing dat er een conoert zou worden gegeven doch ik verbeug niü daarin omdat velen anders deze openbare vergadering niet zouden hebben hygewooud en bartelyk hoop ik dat de invloed van het achoone lied van Dochter Sion s in die stemme des geestes van het ware protestantisme zullen medewerken dat velen zicli aansluiten hg de Gustaaf AdolfVereeniging want ieder dio met ons mede wit werken aan dat schooue doel dezer vereeniging is ons bartelyk welkom myne taak is biermede geëindigd waarom ik bet koor nitnoodig het Herrormingslied tf zingen Ds F M Keiler van Boom predikuut te Dordrecht nam na het nitvoereu van bet Uervormingslied het woord hy sprak over den Zweedscben Koning Gustaaf Adolf den dapperen held by uitnemendheid als mensen als protestant en als lieihebbend Christen en acht bet nadat het koor die woorden badden gezongen een voorkeur om bier op te mogen treden ten einde over Gustaaf Ado f te kunnen spreken en te moeten erkennen dat alles van God geschiedt en door hem geschiedt daar de vrybeid van deo geest door Hem gegeven was in dien zin zou hy spreken daar wy allen geroepen zyn tot dien heiligen strgd van vrybeid des geestes waarom de e vereeniging de arme goloofsgenooten door voorbeeld en gitten steunen doen wy dit dan drukken wij het spoor van den overste leidsman die Gustaaf Adolf tot zijn voorbeeld gesteld had Zie even den tyd waarin bij leefde toen het licht van Luther op den kandelaar geplaalat werd en de hervormers een machtigen invloed verkregen hadden zoodat toen Ferdinand de Tweede tot Roomsch keizer was gekroond iu 1G19 hy oen eed deed dat hy geheel Europa weder tut het H C geloof zoo terugbrengen waarin hy word gesteuud door zyne uitnemeude veldheeren die Bohemen en Hongarye te vuur en te zwaard verwoestten hieraan werd door Gnstaaf Adolf paal en perk gesteld overal vertrouwde hij op God en eer hy slaags geraakte werden door hem en zyne soldaten gebeden ten hemel gezonden om de zegen der overwinning te m0i ea erlangen overal waar hij kwam nadat hy eerst niet geneigd was op te rokken daar by aan zyne onderhoorigen mededeeldi dat dit misschien de weg tot zyn dood was liep het volk uit en werd hy begroet in zgn leger heerschte krygstucht elke roof elke doodslag was niet alleen verboden maar werd streng gestraft bg iedere atdeeliug was een prediker wat hg voor het leger noodig had werd in klinkende munt betaalt bet leger was geheel andera dan dat zyner vyau en die raaadeu en vloekten Zyne vereering werd vergoding Gustaaf Adolf die zyn bloed ja zyn leven heeft veil gehad voor zgne ongelnkkige geloofsgenooten en die God tot zich had genomen toen li n taak was verrieht waardoor die vrybeid zyn ontataan te danken heeft waarin wg ons bier en elders mogen verheugen moge zg een spoorslag zyn dat er wat meer heldengeest en naastenliefde in de protestanten mogen komen opdat het protestantisme nog meer de vlag boog moge opheffen Daarop werd andermaal door het koor een nummer uitgevoerd en vel sEenwig is God c Dr C H van Khijn Boogleeraar te Groningen nam daarna het woord om de Gustaaf Adolf Veroeniging to bespreken en aan to bevelen daar de vereeniging van Gustaaf Adolf eerst twee eeuwen na den dood van den Zweedscben koning was opgericht n wel op den 15 November 1832 Warao vroeger velen ter bedevaart opgegaan om het graf van die koning te zien en ingenomenheid aan dien edelen atrijdor te betuigen de vereeniging atelt zich ten doel het protestantiame op te hefbo n door ral noodlgdanda kerken wordt wachten dat de Afrik oMtiJfia heei ipoedig tallen worden geregeld De Timee herinntvt de FranicbeB eraan dat ook Engeland ijue preooeuMtioaa hiitoriquea heelt Een daarvan dat de wegen naar IndiS veilig moeten lyn on in gevaar komen indien een groot Frenscbe rykin Middelt Afrika ontstond Madagascar zyn da Engelscbaa bg tractnut verplicht te ontci O maar zy behoeven niet toe te taan dat de Frouacben in het gebied van Britaohen iofloei post vatten Fraukriik a baaatige poging om zich in deze streken te veatigen ii niet vricudsohappelgk j ena de Ëngelecben Er komen nn gnoatiger berichten over Czaor Alexander De Ruaaiache gezant te Berlyn deelt mede dat eedert eenige dagen verbetering iagekomM iu den toestand van den patitint Na lyM aankomat te Livadia gevoelde de keizer teh minder wel tengevolge van de vermoeieaiaa i der reis maar nu zyn de ongunstige vereobBnselen weer geweken De Czaar slaapt goeoM ook ia andere opiiehten is ayn toeataod naar omstandigheden bevredigend Hetzelfde wordt ook medegedeeld door profeseor lisyden op grond van berichten door hem oit Livadia ontvangen gaan Men is nu reeds druk beiïg met het fflakfo van de toebereidaelen voor de reis uMr Corfu Ten einde van de Krim naar Corfu te moet Czaar Alexander de DanUnelien ren Dit tal de eerste maal zyn dat eNi der HttsaiKhe keizers van deien door Turkschef forten bestreken vaarweg gvbmik maakt Over het regeoteobap ran den CiorewUch is niets meer vernomen Alleen wordt na nit Berlyn gemeld dat dit plan reeds in overweging was toen de Czaar no te Spola vertoefde Een besluit daarover ii nog niet g vallen Vermoedclyk zat men eerst afwaobten welken loop de tiekt dea Cxaren gedurende de eerste dagen zal nemen De opstand der Kaffers in Delago baai hut sicb ernstig aanzien Ze bedreigen thaae 4i hoofdstad en zullen miaeohien spoedig tot Ml aanval overgaan Te Liasabon blyft men beweren dat d Portugeesrbe troepen die Loreuio MiTi 1 t bezetteu sterk genoeg zyn on de Kaffers af te slaan by een eventueelen Mttval op de stad maar in Znid Alrika is men daar niet zoo geruit op Het noasthyzyode leger der inboorlingen ia tnana geen zeven mylui meer van Lorenzo Marqoet verwyderd Alle niagl zgnen in het land zyn geplunderd e n hoeveelheid wapenen on ammuottie door de Portugpezen in den steek gelaten ie in hou den der Kaffera gevallen De bevriende JnbflNWlingen hebben itch ter beaohibking geatald van den Portogeeten gouverneur maar bet scheut dut zg slecht gewaand en danron van niet veel nnt kunnen zyn In hoever onder dezen opeland de verbett ring der haven waarby Transvaal loo groot belang beeft zal te lyden hebben moet nc blyken In bet laatste nummer van de Volksstem f heette het dat er met krocht aan gewerkt wordt De gesteldheid vao het hedendaagsche wereldverkeer stelt achreef dit blad twee hoofdr reischten aan een haveoplaats namelgk imelheid en goedkoopheid van het ootecbepen en inschepen der koopmaosgoederea Er is geen haveu ia gaoscb Zuid Afrika welke beter dan Delagoaboai beantwoordt aan die vereiaehten mits men maar de handen uit de monw steekt hetgeen nu ten slotte schynt te gebeuren Ürt is intuBschen merbwoftrdig om te zien lioe laogzamerbaod de oogen der groote betigheida mensoben te Johannesburg opengaan voor het groote gewicht der Delagoabaii ljjn ten opzichta van den inroerhandel naar d goudvelden Eerst heden beginnen de eitlanHers wezenlyk te begrypen dat presideoi Krnger toch woarlyk geea zwakhoofdige wae met z n doordreven ran genoemde lyn Doge iyka wordt het besef levendiger dat de jarenlang met onoitpattelyk geduid doorgtdnr t spoor wegpolitiek der Regeeriug aan de Z A Itepubliek een positie heeft geschonken bovoa die van eenige andere a aatsgemeanaehap ti dit ons wenlddtet Natuurlijk zien de Jingo s dit met leeda aogen en ze sporen de Engelsche regeering aan om voor zooveel ze dit kan de l Ilepubliek in haar ontwikkeling te betemmereo Onder geen voorwaarde mag eduld wor den dat de Transvaal het oitèlaitend beheer krygt over tolk een belangryke haren ala im I elagoabaai zegt de Saturday Heriow t£ngetand moet inzien hoe belangryk het is dak bet icb bet behe r van dit haven verwerft lit het algemeen belang en od i uch te beichtfpien t en de sterken aanwas van FraSk ryks gezag op Madagascar in het kanaal Mozambique en in den Indiscben Oceaan i De Jingo s zonden dus den waggelenden rena nog zwaarder willen belasten Vol begeerlijkheid hadden liefst dat Brittanje de halve wereld annexeerde moor ze vergeten dat eeve zoo groot bezit zware zorgen meebrengt Pao zal mro eerst recbt voelen als ooverhoopt Jobn Bolle eens in een ootI met een macfaViga ze niog iidh d mocbt gewikkeld worden