Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1894

fVo 6470 Vrydag 12 October J894 33ste Jaargang liOIIMlE GOIMIVT NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De piij per dne maanden is ƒ 1 25 franco per poBt 1 10 A onderlyke Nommers VUF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsmimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd PARAPLVIES SAALnPABAPLVIBB van at ItS L vm OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam g OOTOBBE stotkoers Vor krs V 101 loiv l 77 7 V V JS s Vt 74 8 Vs 4 s 108 86 84 Vll 87 io Vs 66 100 loov 1 644 686 lOO i 74 losv au ia 88 10 101 i87 100 l HDnum Cert Sed W 8 i dits dilo dito dito dtu dito 8 UoKau Obl aiKiai 18I18S 4 iTiXia InschruTlQg 1868 81 I Oonwa Obi la papior 1888 6 dito innWer 1868 8 PoaTVOAL Oblig nut ticket 8 dito dito 8 tlisuMD UU Oost Se Serie 8 Hm Ootods 1880 4 ditabijBothi l88 4 ditobijHopel88ll 0 4 dito ia KOud tsea 1888 8 dito dito dito 1884 i SpaHJB Perpet sohuld 1881 4 TOKKXU Gepr OoDT leen 1890 4 Oee leeutDg serie D Oeo leeoieK serie Cl lltili Ara Uar Beo r obl 18 8 lUlIoo Obi BuU Beb 18tO VlIiaiDau Obi 4 oDbep 1881 XionutiM Oblifstien 1881 8Vi BoTTlaDUi Sted lees 1888 i Nai N AU Hscdelsr ssud A sndsb Tsb HiJ Certineatea DuiUaetsebsppIJ dito Arab Iljpotbeekb paodbr 4 auU Mg der Vonteal aaud s Or Hypotbeukb peudbr 4 Nsderlsndsehe bank tied Nsd HsDdeluiSKtsob dito N W k Pso llyp b psndbr t Hott lijrpotbeekb pandbr 4 Ulr Hypolbeekb dito 4 OoeriKa Uost Hoog bank suid ftlisu Hypotboekbaiik pandb 4 i Aalalll Kqult hypotb poiuib 6 S l 88 104 lOO i 181 186V 104 47 is 186 64 70 101 S s 10 108 661 1 4 807 B4 s s 1017 7 6 im s 108 88 V 81 108 171 107 108 108 108 UB 188 sV 40 106 47 Vis klaiw L 1 Pr Lieo eert 6 Nao HdM U Spoorw Mij and Hij tot Kipl v SI ap aand Ksd lad Spoorwegin aaud Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito ditolSVI dilo 6 I TU ia 8paorwl 1887 81 A Kobl S 6B Zaid Ual 8pwmu A U obl 8 huilX Warsobau Weeaeu aand 4 liu Or Buss 8pw Mg aand 8 Balliselie dito aand l Fasto a dito aand B Iwaat l o mbr dito aand 8 ICank Oli Asow 8p kap aand 6 Laeowo Bewaat Bp Hg oblig 6 Orel Vilebek dito oblie 6 ZaidWaet dito aand t dito dito oblig 4 ♦ lOS i AuauA Ceat Pee 8p Ui obl 6 Otlle fc Nortb W pr ü t aand dito dito Wiu Bt Peter 0 7 Dearer k Rio Or Bpia eert r a IlliaoisOeetral obl in goud 4 Louisr k KaakTUieCerl v aand Heiioo N 8pw Hij lehyp o 6 Uiss Kansas r 4 pot pref aand N TorkOnUriok West aand dito Penas Ohio obiig 6 Dragon Calif Is hrp in goud 8 Bt Faal Hinn k Hanit oU 7 Un Pee Hoofdlijn oblig 6 dUe dilo Line Col Ie byp O 6 Oamada Can Bouth Cert T aand Tbh C Ballw k Nlf Ie h d e O Ansterd Omnibus Hy aand Botterd Trsmweg HaatB aand Nbd Stad Amsterdam saml 8 8tad Boltenlam ftsad 8 Biuil Blad Antworpenl687 8 8lad Brussel 1886 Ham Tbeiss Eegulii Oesellseb 4 Ooerana BtaaUleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 3 SpANia aud Uadrid 8 1868 Ver Nan Bea Hyp Bpold eert 40 APVERTENTICN Pailli ssement M ITeuts De rangtehikking in borengenoamd iailUaaemant ia met de bescheiden ter Griffie dar ArroDdisaementa Ilechtbank te Rotttnlam gedeponeerd om aldaar gedurendo veertien V dagen te blgren ter inaage ran e n ieder De Curator Mr M M SCHIM taü d LOKFF HUISKNECHT gevraagd oagabnurd en goed gedrag Zich te Terroegen Hnismeeater Onde Mannenhnis Spieringatraat Oouda Bualpandruk snA BaiMiuuii k Zooa IN LOSSING eeite Lading puike Grove mHAClELKOLEN gedoraode de Losaiog tot 67 y4 Cent per Mud k z k Try te hals geleverd AanbeTelend Turfëtngel P 80 övuda Oct 94 Prima DÜ1T8CHE GA8 C0KE8 50 Cent per H L rrj te hoi Prima BELG1E8CHB ANTHBACIT NOOTJES ƒ t 40 per H L rrg te huis Onfeilbaar Middel Influenza Hoest Borsi en Keelaandoeningen MELIANTHE Superior llorsl llonlg Extract Bekroond met Eere Diploma en Jouden Medaille GENT 1893 Gooden Medaille BOLSWAKD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1803 World a Hjgienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen ia aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld II van Schalk Co Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMc Somatrastraat 207 Den Haag Verkrögbaar bij F B A WOLFF Drogist Markt Oouda HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËKBIER uit de Kloosterbronwervi DE 8CHAAP8KOOU Tilburg door onderscheidene geneeaheeren aanberolen aU veraterkend en ge tH nd wordt per fust en gebotteld geleverd door G J H eet man Weatharen B 159 en Peperstraat K U Eenig Agent voor Gouda en Omstreken FEANSCHE STOOMVEEVEEU Ghenilsohe WasscherIJ TAN H PI E llCliHRn 19 Kruiekade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoolddepót Toor GOUDA de Haar A VAN OS Az SpMialiteit foor het atoomen en Terven Tan alle Heerenen Dameagaideroben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen ran plucbemantals Teeren bont ena Oordynen tafelkleeden ena worden naar de nienwate en laatste methode ge ertd Alle goederen hetag gestoomd of geverfd worden onschsdeljk voor de geiondhoid en rolgens staal bewerkt 1 Wegens nitbreiding der fabrieken lö d prgieu 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 8 dagen te verren goederen in eene wiek ADVEBTENTIEN nallejB tin H en BuUeniandeeht Couranten worden dadelijk opgeionden oor het Advertentie Borean van A BEINKMAN SeOON te Oouda STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ I Gewijzigde vertrekuren van GOUDA l aar Amsterdam als jyewoon Zaterdag 5 30 vm Leiden vm 7 precies Alfen 8 0 Leiden 11 Amsterdam nm 1 € Boskoop 3 30 Leiden e Boskoop 7 40 Z Hierop blijven de gewone uitzonderingen in de algemeene dienstregeling aangegeven van toepassing bedrftagt in t gelukkigste gevat de hoofdprijs der Dnitsche Geld gaoorlaiilil n gaMiirberail doar it HMkMiihwt Schwerin icha SlutiragMrini l ete Kri ol ifld LiitrrlJ be Ukl leebtl nlt Plan ftUer 87 500 prijzen Dt iKwrdpttJi b drM t In t Inkklstte gevtl 75 HH Origineele loten en 37 504 Prijzens len la lim bnltgBip jnroot 500 000 Mk Glh tweede lot moet met een prlJB flUfcomen int Miwnders ija de prUftn sli volgti 1 k M 800000 = 800000 Allo 37 WU urljMH ironlen bUkriUS Julit li M deNeucrlundBdieKlaiien Loterij f n 6 pocdlg op elluiider vnlKCTiile klaniien oflffoloot en dmdrlljk In eontant nll betBklil El Worden ilecbti pryten r trokkcn d nieten blijven iluB In de bni Op dcie msnler heeft Icdpr beillter aa een lol knni leli te winnen lot on den laaliten daif dor trekklnR der Ode klniie en befaoen hi nkt soü ftlg blJ de Hederlandiche KlUHin LoterU te vreten dat i n lot met een niet Ketrokken en kU dtanlflar vnn het verdere mrdcepelon wordt nitsMloten De prljR der oHidneele l9ten l wellelUk vutgeiletd en lirdma roor de eenle Irekklng kJmet oor achlel origlneole loten N C fl kwart Jl halvo 4 geheel e 8 Iti i telllnffcn roor de lit kluie renoeken vH ons 00 titsAif inci fel Jk te unden ol ulterl k IM IS OCTOBBR a ê fDt IniendlBg vnn het bedrait knn In HoIludMh liankpnpl r of door pi Mttig6 § Koichieden DadelUk nft oiilvan t van hot bi drait icnd ik dt riffinew loten nan dn opdrsphlfruvcre Aw elke lendlnK wordt het oflWlKlü irikklnmpUn bljKo ueKil en nn elk rcUkintr mliaiiirt leder bi itltor van ein lol de officii Ir tr kliliijr lij t in nnniuer hIJ gowonnen keaft lie Of i ir kl ii KsHj f nitiKiveno lom D Lewin erün C l nkor Sinnilanerbrücke II Ik 200000 = 200000 1 k 100000 = 100000 1 k 60000 = 60000 k 50000 = 100000 S k 40000 = MOOOO S k 80000 = 60000 1 k 28000 = 250O0 1 k 20000 = 20000 k 10000 = 70000 25 k 5000 = l tit MIO 20 k 8000 == 270OO 10 k 2000 = aOIMM 402 k 1000 = 4 20tH 665 k 500 SSaSOO 81 k 800 = aiaoo S600O prijsen l M 00 M llli M 150 M 140 M lOH ens te aiwii 37 500 piljxeii Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATA FIBK kapt J SAUER en HOLLASD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rerroege men zich bg de Cargadoors der HastschBpn Boompjes 72 te Rotterdam De Stoonuchepen lossen te Breweraquay de markt van Boter en Kaai ta LoDden Xot Toorai op de EOHT JttutiUeeinaiiff mmt rooé lettam CtORIAIKiiy Oberiahnslein 0 mm Overal a gtenuMon victormbroh oberiahhstiih verkrtjgkaar MaaXaéhappij tot ExploitaMe der Victoria Bron getegttgd te BotterdwiH Zuidbkiak 8 BINNENLAND GOUDA U October 1894 Qiiteren werd eene openbare vergadering gebonden ran de Chr Volksbond waar aU spreker optrad de beer J ran Qorknm Tr die bat onderwerp behandelde Zondagsrust Is het een teeken des tgds zeide spreker dat alle rraagstukken aan de orde gesteld werden is bet toezicht op de fabrieken frgen ongelukken een feit bestaat er kans dat er een normale arbeidsdag komt wordt er reel gedaan om de arbeiders op te wekken tot het ttgiBgasD ran drankmisbruik om de Zondagsrast der werklieden te rcrzekeren wordt nog tiet genoeg gedaan en daar zon oog zooreel toor kannen gedaan worden krggl men Zondagfnst dan komt men van lelf lot Zondsgsheitiging en dit was bet ideaal ran spreker la om rolgend nummer komen wy nader hierop terug Maandag 8 October hield de MetsalaarsVfla ei igiog Onderling Holpbetoonc haar21e jaarl scbe rergadering in bet Café ran den keer O Tuithof De president opende de vergadering en door den secretaris werd verslag ran de kas gedaan lliefi it bloek dat het saldo der rorige rekening was f 317 59 en nu slechts in kas f 216 16 alzoo een nadeolig saldo ran f 101 43 üuar het nadeelig saldo ran dit jaar by bet Bestuur het rermoeden had opgewekt dat er wel eens misbruik ran trekking werd gemaakt daar er leden sgn die by ziekte uit twee of meer rereenigingen trekken deed het bestuur bet Tooratel tot wyzigiag ran art 4 ran het reglement Dit werd lu stemming en met op twee na algemeene stemmen aangenomen Nn zal by dit art gevoegd worden dat eeq lid Tan deze vereeniging van geen andere vereeniging lid mag zyn waar by ziekte nitkeering wordt gedaan Daarna werd deze algemeene rergadering door den Pteaident gesloten Op 19 October a s hoopt de beer J Kiewit de Jonge te Ondewater den dag te herdenken dat by róor 25 jaren als hoofd der tkpenbare lagere school optrad Dat deze dag TOor den jabilaris niet zonder belangstelling al roorbggaan blgkt daar zich reeds eenige vereerders en rrienden aldaar tot eene comSlissie rereenigd hebben om hem op dien dag en biyk ran waardeering aan te bieden Tot onderwgzer aan da sobool no I te FEVILLETOX B X 3L BI Üit i t Zweedêck door O BTJKMATT Men lachte om haar sen ioherU dd de vroljjke leniidige mevfonw Bei die bij de bmüie Löncen inwoonde zeide tot mejuffrouw Bendel M a liere Albe gg vergeet dat de heer Arlborg ala rechter gewoon U eene Mfk nauwkeurig te overwegen alrorena hjj ijja Tonnis relt tZoo is het juist m uffroaw Bendel meTrouw B il 00 goed geweest myne partg op te nemen eo het is haar waarlük gelukt da xaak m het ware Itokt te ttellen f Volstrekt niet toen de rechter lachte bewees dit dat het Tonnis gereld en de xaak oader de ruhttek der jokkeray gebracht was Op zulk eene wgfe de edelmoedigheid ran een rriend te beoordeelen is een ooreobtraardtg vonnis reUen Dea namiddags onder een gesprek in den tuin toasehen Kudo eo Jozef sprak de laatste Na wat ugt g ran da jooge juSroaw GfalloerP Ia h et jftje n iaoemend meisje P t MMrlteffri met de oogeo jrU HMlol Kudo I Het is om razend te worden 9 uw twgfel aan al h goede bg de mnwoheo moet aahoonn Wordt du rtuendt ik nl ia dim taMokwt Nienwerkerk a d IJasel is benoemd de heer F Kaptegn te Bentbniaen Gisterenmiddag te 2 aren werd bet sloffeiyk oreracbot ran den heer H Wildeboer Jzu predikant bg de Nederlandacle Hervormde gemeente te Botterdam op de begraafplaats te Grooswyk ter aarde beeteld Reeds oren te Toren bad zicb eene dichte menigte op het kerkhof rerzameld om ran die byzetting getuige te zgn zoodat toen de lykstoot ten kerkhove rerscbeeu het aantal aanwezigen op duizenden mag geschat worden Van te roren hadden ziob om de groeve reeds geschaard de bestnurderessen van Zondagsscholen en het fanfarekorps van de christeiyke jongelingsvereesiging Obadjac De lijkkist gedragen door leden van genoemde Vereeniging was gedekt door een palmtak van de echtgenoote een zelfde hulde Tan Obadja en een tuil bloemen door onbekenden uit de wyk ran den orerledene gezondea Nadat de kist boren de groere was neergezet en roor zoover mogelgk de menigte zich daar omheen had gesebaard trad naar voren de heer S Dlfers pr ikant te Rotterdam lig sprak namens den kerkeraad een woord van hulde rouw en dank Van hulde roor de omvangrgke werkzaamheden tot leniging der maatecbsppeIgke nooden door het Evangelie overal te brengen aan bet krankbed aan de armen aaL de kinderen en niet het minst in zgne wyk welke de meeste beruchte straten omrat en waar zgne geraoedelgke en vrieudelgke rerschgning op zoo velen een heilzamen invloed had Van ronw over het verlies van dezen pastor die getoond bad e kerk lief te hebben ook in de dagen toen bet er op aan kwam dit te toonen Van rouw dat deze gemeente dezen leeraar na slechts twee jaren bediening moet missen eo zgne weduwe en familie in diepe droefheid achlerblgven Maat ook van dank omdat God den overledene in ign bitter Igden zoo zichtbaar had gesterkt In naam van bet min sterie van predikanten te Rotterdam aprak daarna bg verhindering door ongesteldheid van tt Attn ds Krayenbelt naar aanleiding van het woord van Salomo Beter is de dag des doods dan de dag der geboorte Ook de overledene bad zeide spreker dit ervaren toen hg heenging tot die wereld waar geen zanden en geen strgd meer zyn zal De woorden door hem opzgo sterfbed gesproken hadden dit bewezen Ds J Hoek van Ondewater die den orerledene in zgne bediening aldaar bad opgoolgd bracht namens de Oodewaterscbe gemeenteeen groet aan den afgestorvene die in zgne ge foeproereo uw engel een weinig verlegen te maken door ta vertellM ilat wg haar ran daag van bet kerkplein gezien hebbra Qij zalt eens zien hoe onnoozel zg kgken en uitioepen zal Uemel of Grut en beweren dat zg volstrekt niet rernoedd dat wg ons daar bevonden Ea toch beo ik vast en zeker overtuigd dat zg ons gezien heeft Wanneer ik ooit eene vrouw moeht ontmoeten die niet loog dan zou ik haar als het achtste wonder werk der wereld aanbidden Dan moet gg met mejuffrouw Gallner beginnen want z heeft iets soo onschuldigs en opnohts io haar wezen dat men er door betooverd wordt H n rriend gg belastert bet meisje zeide Arlboig Kene poos later was het gaulaohap weder in de voorkamer verzameld Kano nam zijne plasta naast Ellen en zeide met zijne diepe weilaidende stem Ik heb het geluk gehad mejuffrouw Gallner dezen morgen te zien Hg verwachtte on dat Klleo heel verwonderd vragen zeude i Wiar dao f Maar h bedroog tieh zg keek hem aan en zeide heel Mnroodig Miaaohien toen ik in den tuin was jraat de heeren stonden op het kerkplein eo ran daar ziet men de beele pastorie Kuno gevoelde lidl door dit antwtord zoo rerrast dat hg eeu Uik op Jozef wihrp om zich te overtuigen dat deze hare woorden niet gehoord had maar de oogen vao den griffier ontmoetten de zfjon K sohittn n van pret Bah I daebt Kuno f er is ook eoe manier om opreobUioid en watiAeidsUaCda t koketteerea Na KV Migt vovtóm tot EUm garidit t hdbb n meente bad getoond hoeaeor hy baar liefbad Ten aiotta werd nog gesproken door de Itteren Liolard ond bestuunler van Obadja c die in berinneriog bracht hoe ds Wildeboer aelf ondlid eener jongelingsvereenigiug in lief B tsed Obadja steeds had bygeataan en gellolpen door den heer Laffrand namens de wgkbroeders en door da Roose namens de geheel ontbonderavereeniging De orerledene aeida deze spreker bad nog in zgne laatste ren geraden de blauwe vaau der gebeelontbonding omboog te houden Ten laatste nam de heer G Wildeboer hoogleeraar te Groningen eenige broeder des overledenen het woord om ook namens de weduwe en de zusters zgu hsrtetgken dank te betuigen aan de gemeente die hoewel hg slechts korten tgd in baar midden mocht zgn hem toch zooveel aaohaokelgkheid had bewezen iets waarioor de orerledene cb zoo dankbaar bad betoond Als zgn wensch had hg meermalen genit üat men God zou danken roor de genade hem betoond en dat men aan zgn graf slechts Hem eere zon brengen Wat hg ook had gerraagd was dat de gemeente aan zgn graf een lied ter eere Gods zon zingen en daarom rroeg spreker aan te heSen Pulm 89 rera 8 Allen ontblootten toen het hoofd en onder begeleidingivan de muziek ran het fknlkrekorpa werd dat r ra gazongen Nadat een groot deel der aanwezigen zich Hadden rerwg rd werd nog door de meisjes ran een krans welke ender de leiding ran merr Wildeboer staat onder begeleiding der mnziek gezongen nit Gezang 181 bet ren Stille rustplaats ran Gods doodane waarmede de plechtigheid werd beslaten Is O M O K Blgkens een den 9dett deier ran dan Goarerneur Generaal ran Nederlacdaoh Iadil ontrangen telegram is de in de St Ct van 4 September als vermist opgegeven sergeant der artillerie J Roza algemeen stamboek no 36728 zooala later bleek ygesneaveldt en moet de opgaaf der vermisten welka in hetzelfde nummer der St Ot voorkomt nog rermeerderd worden met korporaal J van der Menlen alguiAan stamboek no 36266 en tamboer 1 Diepstraten algemeen stamboek DO 30705 Aan bekomen wonden is orerieden de foselier M Dehm algemeen stamboek no 34599 St Ct Dta 9den October heeft aan bet departement stood h op tn giog röor het overige gedeelte van den avood aan eene speeltafel zitten yNu boe riodt juffrouw Beadel 0 0 rriwd Arl borg vroeg de griffier en ging naast Alba tiVMa vOjj weet da ik hem van verleden jaar kea toen hy met dea ouden rechter hier wks eo hijj beefl Booit e eer gehad mg te bevallen irSn hoe xoa hfj juffrottw Okllner bevallen i n f Eveu als mg antwoordde Alba lachende Maar dat is al te erg ïlg ziet er toch goed uit is wellevend becchaafd Dat ontken ik niet en wanneer gy aan dejoo dames Lonners dezelfde rraag doet dan zullen zg in koor uitromen Wat tiet mijnheer Ariborg er knap uit wat u bg beminnelgk beleefd aacdig eu maar eeu knap man is ver het algemeen zooids Bnlw r zegt vniats aadeis da de trots zguer tantes en de oogappel yler meisjes Og zgt al te streng viel Jozrf laehmds in Ik verzeker u tt Arlborg volstrekt geen waarde heciit aan zgn uiterlijk Niet F Alba zag met een glimlaoh ran tw jfol den griflïcr aan terwgl zg haar doordringeoden blik op ham vestigdo Hoe kuot g dat s igeoP Hg beschouwt ztca als beeldschoon als oowetrstaanbaar itg meent als Cesar te kunnen z gen ik kwam ik a ik overwon a De hemel weet of er in dm heelea omtrek zulk e i onbannhart e toog als de uwe geroadeo wordt saide de griffier Ja wol er is ar DB nn dit sdierpet ii Eu aan wien behoort dU Lieve hemel tk daoh d t g dU bMvr lottdt vatu du ik ran buiiealandsoha zaken te Boekarait de onderteekening plaats gehad ran eene nieuwe orereenkomst tot weduzgdache nitlereriog na miadadigan toMahea Nadetlud an BoeDMnU SL a f Staten Qeneraal 2e Kum Zittiod ru Woensdag 10 Octobat 1894 Ingekomen was bet doodfaerieht na danheer Land Bel is beantwoord aal aan brief ran rouwbeklag De heer Veegana knwU haMaaan da nagedachtania ran dan bagaaUan afgevaardigden dia tot hei laatal oofanblikarbeidde in a lands baUiig dan l 2oofaatornar aan het militaire Btnfraehl aa totVrgdag nog in da afdedingta Da MisiaMr ran Oorlog rarklaude dal da Begaadag iiokgeheel bg die balde awaloot Bg bet ontwerp tot maAtfgiag dar ilg rekenkamer tot rtraraoing der sitbataling ras het militair panaioaa jarkfaunle da Miniater van Ooriog ieh naid om nat a ambtgaaoot aa manna ia orarlag ia tndw omtrent de nogalgkhaid ran da initalling raa een penaiotaraad roor da loekaaaiag raa ailitaire pensioenen Da onteigeniag roor dea aanlag na oaa aobeepraartkaaaal raa Eagalan naar da Ha riettawaard niada raadt tadwt Jnai 1898 Vj de Kamer aanbaagig is aoader kooldtliilw stemming goadgakeord Nadat da anbaidia raa l ton ia atat roor bei varroei dn poai ala tagaaoai koming in de kosten ran dan aanlag raa aaa stroomtramweg ran Samarang naar dwiboa tonder disonssis of stemming was ioegaotaaa is bet debat begonnen over de teraggara ri i bet waarborgkapitaal ran 2 5 ton der apaorwegconcesait aamarang Oheribon Door den hter Oremer ia dit roorstal tea sterkste bestreden Naar tjjne meeniag bebbaa de oonattaionariaaan in 1886 toen het tgd was niet gedaan om aan hunae rerpliahtia gen te roldoea Wel lal na da atroaaiinM tot stand ktman aa ia ar ia da gawitoalda stukken beweerd dat dit geaehiedi msi a d werking ran ke rroagei eoaoatsioaaiiaata ran dta tpoorwag dc h woarii dait madewerking zon bastaaa daarna fa rolgena daa beer Cramer nieia gablakaa Orer dit ontwerp wordia da diaaoaUbibeden roorgaiat Da werkstaking on de Znid Bollaodtolie Boek en Haadaltdruuarjjs te s draranhog is ge idigd De werkttakert ign giatsraa aa htdea wodtt op bat node looa aanganonun op aan aaatal aa dit door tadttaa ullaa wordta rerrtngaa Ik veneker n cm pün woord dat ik aiet v waar g htn wilt Of bedMlt m tottff iMh Biat Heere un i jrï ti t tt loarïnnig ta rrel jk o 4 ooaa rd g ta Knni miar uw rriand de reehtM li het TOOT u beldw tÜÊomèt TCnrtttorda Alba zich vao den griflUr Die ia klaar mat haar voorden daekk cnaC No cal KÏJ mij dU een liohtiioolgea dwaas m v vrimid als eeo ibarmhartigtn oeaaw abtdUUarao Onxa actUa koaan vp deia T jze niat raon fiUc staan Do griffier Jttef Arnold was aU atndaat gonvarOMT op aan brak In da naboonokaik ga ael I sedert dten t d zoonral in da pastoria als b ia fuDÏlie L Doers bdcnd Hg praatte eena poos met £ 110 0 onr m 6r Wk iud orer den ouden raohter wicosbttnkkii daÏMI Arlborg zon waargenomoB worden m abd tjk laida hy Hoe vindt gQ dat mi a vriend ar Bil liat r Mu ondt hem evar bet algeneen roor kate Ik kan daar loo niet over oordeaM BaMr ik rtod hem niet knap antwoordde KUea p HU is toflh aMuranaam la dra b Haar hfj hoafl teU kittdari fct doek laat Uc dit niet faggen mieeohlao oordeel Ik te atran Qoadaardi Is hjj sakar niet ten niaeta wwumtt lê n uitaridk niet liegt HQ is een goede k Ban d eo aeo trouw Ttiend rerzakerde Jw londer reehtstraeks ta aatwoóttlaB fDan hab ik m va t meo ouwt ook de menaeku niat naar dan aarsbu iadruk booordealeo