Goudsche Courant, vrijdag 12 oktober 1894

8 8 7 10 8 88 8 48 0 40 UJl 11 10 08 ff V 8 47 V e 8 10 ff ff 8 84 t e 8 17 w ff s 10 01 f 1 Ï 80 S 6t 08 10 10 11 10 U U i to 8 41 4 80 4 46 t 8t 7 07 8 10 41 ff ff 4 88 ff 7 17 t MO f V ff 8 08 ff 7 14 f M V ff ff 8 0 ff 7 81 3 10 4 08 4 40 6 18 Ml 7 87 8 10 10 0 DB H iA GOD DA 10 1111 1811 151 88 1 16 1 46 8 43 4 16 4 41 8 17 7 8 01 M lO U 1 44 4 48 7 0 Ê 1 4 ff ff 7 11 Ê 10 80 1 68 6 7 10 H 10 8 1 04 e 7 U w 10 41 1 Ö8 6 0 7 31 10 delooie zorgeloosheid door bgna heel de Iidiache pen als de oorzaak van de ramp wordtaangewezen en in wien volgens de sJavabode dientengevolge het leger in zóó hooge matebet vertronwen heeft verloren dat hg in betbivac door zgn eigen soldaten wordt nagejonwd en door een zgner officieren openlgkaansprakelgk wordt geiteld voor df verlorenmenschen levens Morgen komt de Tweede Kataeyweerbgeenin opanbare zitting Zou de toestand nu eindelök erg genoeg zgn om haar te bewegen de regeeriug ter verantwoording t roepen ovef hefgi n tegen hare dienaren wordt ingebracht eiy om de natie de zekerheid te verscbsffen dayaltoans in da toekomst de zorg voor hare soldaten en hare belangen zal zyo opgedragen aan de meeet betrouwbare leiders En de Middelbnrsche Zooveel is in elk gevel zeker dat hetgeen te Lombok is gebeurd in de laatste dagen van Augustus eene donkere btadzgde vormt in de geschiedenis van ons militiar beleid in Indie en dat er onvergeeflgke fouten zgn begaan die een streng onderzoek vereischen Dit zeggen de venlagen door de jongste mail ons gebracht maar al te duidelgk Hoerelen zijn van die fouten het elachoffer geworden I Hun dood eischt streng recht over hen die daaraan schold hebben Zoodra dus revanche is genomen voor de neerlaag die wg leden grootendeels door eigen scbul9f dient er gerechtigheid te geschieden en zonder onderscheid des persoons of daarbg de nagedachtenis van overledenen of de reputatie van levenden betrokken is streng gehandeld zoo blgken mocht dat er schuldigen zgn die het drama op Lombok hadden kunnen voorkomen Ons prestige heeft een geroeligen knak gekregen En wezenigk in Indië waar zooveel ter wille van het prestige tu personen wordt opgeofferd hebben wij up é t punt niet veel meer te verliezen Onze invloed gaat op die wijze meer en meer verloren Hg is na slechts te behouden door bloed ellende en vreeselgk leed En zeer beslist concludeert de Middelb Crt dat dit alles had kunnen voorkomen zgu wanneer men slechts zooals het in een vgandolgk land past meer op zgn qui Vire ware geweest Wat in Rusland somtgds wordt van hetgeld dat bestemd is tot bestrgding der cholera is een week of wat geUden gebleken toen devicegouvernenr van Petrikan naar de districlshoofdstad Beudzin reisde om zich te ovrtoigenvan de maatregelen welke genomen wsren totbestrgding der cholera voor welk doel betdistrictshoofd aanzienlgke sommen gelde toegezondens waren Tot zgn verbazing bemerktede vicB goaverneur dat geen enkele maatregelgenomen was De barakke i die gebouwdmoesten zgn bestonden slechts op het papier De vicegonvornenrsprak hierover den districtsgeneesheer aan makr deze mklzarde alleente willen antwoorden in tegenwoordigheid vanhet districtshoofd Beide heeren brachtendezen dus een bezoek en de man bracht eenrapport nit Toen hg daarmede gereed was nam de geneesheer het woord D ze verklaarde dat het districtshoofd zich de gelden voor Ue barakken had teegeëigend en dat geen enkele maatregel genomen was welke de hooge overheid bevolen had Alleen het distriotshoofd zeide hg droeg de schuld van de groote uitbreiding der ziekte in het district Als overeenkomstig het bevel der overheid strenge afzoudenngsmeatrrgelen genomen waren had de epidemie nooit zulk een grooten omvang kunnen aannemen Men kon dat echter niet doen omdat Volgens de bewering van het districtshoofd geen geld voorhanden was Het diatrictsboofd bracht tegeu deze aantgdingen niets in De outruuve ambtenaar ia ontslagen en aan den arts werd opgedragen Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WlDlererdleiist 1894 95 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich iff ti ll Ot U O 11 10 11 11 8 8S U Ot 11 11 10 4 l Öt 1 11 ll lt 1 91 KOTTIRDIM a ii 10 a 4t 0 11 ji I 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 10 00 10 11 07 DEN a ii lias Qouda 7 808 880 00 87 10 48 11 11 11 11 18 84 r ïVs s ï 748 t7 8 80 7 I8 8 18 8 87 11 08 11 18 Zav U 7 41 8 47 11 01 1 08 4 87 8 11 48 Voorb 1 S4 I N dL d6 6 Z Zegw OS L l Kr 14 Zev M 8 l Onuda 8 30 7 60 8 18 68 10 1 10 6118 0318 481 10 1 46 S 16 4 18 4 43 B tO 8 47 7 41 8 8110 10 CTIICBT GOO DA Utrecht 83 7 60 68 11 34 19 08 11 80 8 10 8 80 3 614 48 8 90 8 88 8 0 8 60 8 6 10 84 Woerdeo 68 8 11 10 1 11 60 11 18 8 414 18 6 47 U 1410 U üudemier 7 07 8 1 10 14 4 14 Gonds 7 10 8 81 8410 87 11 08 1 11 8 60 4 37 8 10 7 08 8 41 89 11 01 AHSTSIDA ll e O O D A AEstardaaWa 1 60 8 1 Ml 11 11 11 8 Mt 4 11 4J1 7 10 10 M 1 10 M M 11 M 11 41 Ml MO Ml Ml U UI 181 17 iM 8 11 l H 8 81 11 11 1 81 8 80 6 88 sHan a Il 18 M 10 07 ll 7 11 4111 11 1 88 1 87 4 11 8 18 8 68 8 41 7 41 Ooada 8 88 40 7 11 8 08 8 11 10 0 10 11 10 88 11 48 tt 1 818 18 4 47 8 88 8 87 7 48 8 8810 14 Oudsw 8 80 84 ll Oa Woerdoa 8 80 7 08 8 18 10 10 11 17 Utnckt 18 7 18 8 18 8 41 1 10 81 11 48 o O O U k k U 0 88 10 10 10 1811 8811 48 7 8 10 17 8 87 1 37 1 46 1 07 8 08 6 46 8 17 8 07 8 66 10 81 1 10 3 0 3 81 8 80 6 89 118 88 8 981 1110 68 TkIDAB 10 14 I II U 7 48 41 1 18 11 i i MO 4 47 M8 11 11 i Nur lut idMJDt boell de politie D v t na de diden der l eid inbreken in het Tlo nperkc te Heerlem gevonden Altlians beden middag bevonden sich een inspecteur met agenten aan het itatian om een drietal penooen die gengnileerd waren te arreeteeren Zy waren echtor in den aangedoiden treinniet aanwezig De naaporingen werden onrerwyld roort iet B D De Nederlandeche pere ecbgnt oor bet meerendeel nog te aanelen om reedï naar meeuing te zeggen o er het gebeurde op Lombok Nu Toor een definitief oordeel i du ook de tijd nog niet gekomen maar de feiten die de jongete mail bier bekend deed worden hebben toch lulk een echok aan de pnblieke opinie gegeven dat een terugilag daarop in da pen niet kan en wel niet lal nitblgven ook Opheldering van heel veel duiiteri en onvarklaarbaare in de bonding van de leiden der expeditie is een dringende eiicb die niet ebtergehooden mag oiden Hoe de Indiecbe pen daarin voo ng bleek giiteren reed Tan de Vaderlandacbe bladen laten zich than alleen oog maar deantirav Boodscbapp r Het AmiterdamKhe D gblad en de iHiddelb Crt c booren De Bood cb herinnerend aan de bigken van heldenmoed mowel door officieren ali maniohappen asi den dag gelegd laat daarop volgen In zooverre ie ond nke de vreeseiyke nederlaag onzer troepen de eer onzer wapenen gehandhaafd Konden wg dit ook maar zeggen van het beleid dar legeraenvoerden ran den benihebber Tetter en zgn etaf I Heitel bg het lezen van al de bgzonderbeden die de Indische bladen in menigte geven rgst telkens de vraag hoe ie t mogelgk dat Vetter en ign staf lich loo om den tuin lieten leiden dnör de Baliiln door drzelede lieden die in 1846 en 1849 zoo telkens de bigken nren van bun onbetroowboarheid Een Bauieh bendebooid die den schgn aannam een arm vriend der onzen te zgn wist den bevelhebber wien de eer onzer wapenen en het Uven onzer soldaten waren toevertrouwd geheel te verschalken Naar het oordeel van sehier alle Indische bladen is die houding volkomen onbegrgpeiyk Niemand dan de staf was op Lombok de dnne van bet verraad der Baliëri schrgft een Indiioh blad Sn inderdaad onze manschappen vermoedden dat er iets broedde alleen de staf sloot oogen en ooren zg wilde niets aien De expeditie moest nu eenmaal goed goon n tronwelooze BaliSn 4ie waren er immen aiet Bedroevend om niet te spreken van ernrljik il bet in de bladen te lezen hoe TeMer en zgn staf toonde niet berekend te ajjn voor de zoo gewiohte taak Tot deze krasse uitspraak acht de Boodsohapc aiob gerechtigd op groud an de mededeelingen in de Indische bladen Zoo de gepubliceerde feiten juist blgkea acht de Red het onmiddellgk ontslag van den generaal geraden wgl het leger immers al blgk gaf geen vertrouwen meer in hem te stellen H t Anisterdamsche Dagblad c schrgft o a Jongstleden Zondag is de mail aangekomen met bladen n particuliere berichten waarvan het uitvoerig relaas Nede land opnienw beeft rervold met spgt over bbt smadelijk échec met diepe droefheid over iiet vreeselyk lot onzer officieren en aolditeu die nutteloos en roemloos ban leven moesten laten maar bovenal met innige verontwaardiging over de h rpnotische zorgfrooebeid die naar pers en particnliertn sis om str d beweren heeft voorgezeten bg hen aan wie al deze koetbare levens en de belangen van het vaderland waren totvertronwd ja wat het ergste il op ilit oogenblik nog ziin toevertrouwd 0 8 40 1 41 1 14 01 1 10 6 01 t l 11 Si 1 t M IA IM I 1 10 l ll I M Oauda 30 lleoidradit msnwerkark Ospslle Bottfrdaa 7 kM mUwariDsak MooriMsU 7 4i Zev Bl Kr 7 47 I I w 7 H t N d I d 8 01 Toorb 8 07 0 08 U U lO ti iiat QwdaiW 10 0 10 88 8 11 1 10 wj ï r Want nog altgd berust de leiding der xpeditie bq ganeraal Tetter wiens voorbeel zelfstandig de noodige gezondheidsmaatregelen te nemen waartoe hem gelden toegezonden zullen worden Dit den raad te Zaanslag Zeeland Een adree van J P van de Teke om als gemeente barbier Ie worden aangesteld op een jaarwedde van f 10 werd voor kennisgeving aangenomen Dit eigenaardige verzoek was gegrond np de overweging dat de adressant meermalen arme menschen scheeren moet zonder betaald te worden dat als in de barak een besmettelgke zieke ligt hij misschien dezen voor rekening vsn de geireente zal moeten scheeren dat bg dit wel doen wil als hi daarvoor een vaate aanstelling eniet Daarom vroeg hg den raad om te worden aangesteld als ge meentebarbier op een jaarlgksch tractement van tien golden of anders bg door den raad in overleg met hem te regelen abonnement Verder allei op zgn plaats gelaten en ieder in zgn kwaliteit geeteld heette het in bet adres hoopt hg op een goedgunstige beschikking en wilde dan tevens de vergunning verkrijgen aan zgn deur een bordje te mogen plaatsen met het opschrift Gemeente barbier Ten slotte bevil de msn zich verder in zgne kwaliteit van schoen en areelmaker en barbier in de gunst en recomnondtie van den raad aan Bg de behandeling van dit adres stelde een der leden nog voor het te stelien in banden van borg en weth tot onderzoek dan konden zg de baarden tellen Te Berlgn hebben eenige vervolgingen plaats gehad wegens overtreding van de wet op de voedingsmiddelen Merkwaardig ia dat een aantal bande aars in poeder ehocoiade die de chocolade voor een derde met aardappelmeel hadden vermengd werden vrggesproken Zg voerden aan dat het publiek poeder chocolade voor zulk een lagen prgs wil koopen dat het onmogelgk is ze oovervalscbt voor bet geld te geven Het openbaar ministerie meende dat de winkeliers dan het publiek behoorden in te lichten dat de chocolade rervalsoht was zooals ook naar de voorschriften der wet met water aangelengd bier te koop wordt aangeboden met de mededeeling met water ver diengd Maar het achepengerecht sprak de aangeklaagden vrg Wanrscbgnlgk zal het openbaar ministerie wel in hoogur beroep komen Nederlandsdie Gaslaaf Adolf Tereenigiiij Vaa welwilleude sijden werd ons het volgend toegezonden betreffende de uitToering er zangnaromera enz bij getegenbeid der okenbsra lamenkomat der NederlaudBche QwBiifAdolf vereen iging geËoaden Dinsdag 9 Ocld r 1894 dee avoads ten 7 ore in de St Janiiirk te Gonda Dinsdagaroüd had de aangekondigde samenkomit pW ti vaa boveogenoemde vereeniglog welke geopend ivefd door Ds L ten Bosch alf Voorzitter der Afdeeling Gooda en waar als prekers optraden Dr C H van Rhijn Hoogiaerftar te Qroningèu en Di P M Keiler ran Hoorn Predikant te Dordrecht Alle drie ipreketis traobt teu e doel en t ontstaan van énte vereeniging utfieeu te zetten en daardoor een pOfliag iQ t werk te stellen het ledental nit U Ireldeu Wü hopen dat hunne achoone bewoorpingen een goeden indruk gemaakt hebben opt de toebooraer en daardoor teracbeïdene tot de vereeniging toetraden Zoo ooit üoQda a inwoners hebben kunnen profiteereu van eene uitvoering waar volop kunstgenot gesmaakt werd ia bet voorzeker den avond van Din ag geweest De toeloop was koloasaftl reeds te half zeven was byna alles bezet en moesten er legio stoelen bygebracbt worden om aan vele taatkomende tenminste voor zoo n avond een zitplaats te bieden 4 80 4 S7 1 04 i n 8 1 1 4i 1 88 i Ol 1 0 1 18 1 14 8 1 8 VI 1 44 4 10 0 O I D A U iO 11 80 8 48 Immers het was reeds eenigen t d bekend dat een Eangkoor beitaaode nit 130 dames en heeren met bf geieiding van een fanfarecorps nit Utrecht onder leiding wa 4ea saer be kwamen Direkteor den beer J H B Spunderman Leeraar der Stedelyke Muiekacbool n Organist der Groote Kerk alhier eenenitTOering zon geven van eeoige gedeelten van koorwerken van d n Istea rang Ik zal mg niet alleen inlaten wat de uitvoeriog der werken betreft doch wil de werken welke ten gehoore gebracht werden eenigssins nader besohonwen Het muzikale gedeelte van t programma werd geopend met de Kerkelgke FeestrOover torec over het Koraal Een vaste Boi is onze Ood an Otto Nicolaï gearrangeerd voor Orgel door Franz Liszt Een werk dat onder de zwaarate virtuoseo werken van den laataten tyd behoort gerangschikt te worden Niet alleen de kolossale doorwerking van het geheel doch de behandeling van het pedaal de volle akkoorden en de registreering vereischen een veel meer dan alledasgsche geoefendbeid op het orgel Eerst verneemt tnen het eenvondige doch zeer verheven eu pllchtig koraal daarna volgt een tweede thema hetwelk langzaam doorgewerkt wordt en zoodoende door het schoooe koraal heengevlochten wordt Telkens wordt het fogstisch bewerkte gedeelte weder afgebroken door het koraal thamn dat dan weer eens in pedaal en dan weer op manuaal en ook op t bovenklavier gespeeld wert Loopt deze dooreen vev ing van de twee thema s ten einde treedt nog eens het koraal Maestoso te voorscbyn in volle acooorden Overweldigend was den indruk die het machtig orgelstuk op den toehoorder naliet Zoo n krachtige bewerking is slechts gegeven aan Franz Liazt Wat nu te zeggen van de uitvoering van dit werk De heer Spaanderman heeft vooreerst een zeer goede kens gedaan dit tot openingstuk te gebruiken Zijn spel was deze keer weer volmaukt Hy heeft weer getoond hoe of hy zyn instrument macbcig ia alle technische moeielykheden werden gtaoiryk overwonnen en werden nitertst nauwkeurig en vooral duidelyk gespeeld een eigeDschap die elders ook niet aan al zyne collega s van naam gegeven ia Ryk aan afwiaseTlng van registreering was de vertulkïng en heeft dwtrdoor seker veel bygedragen tot het duidojgk verstaanbaar msken van it faeerlyk verherep werk No 2 van t Programma bevatte een k oor Dochter Sions uit het Oratorium tJoftuac van G F Hfiodel Alten zullen zpker ook de eigenaardige en onverklaarbare gewaarwording waargenomen hebben toen da eerste klanken van het koor door bet bedehuis raischten by den ie regel Dochter Sion s weer verheugd enz Jammer was het er iets te hoog ingezet werd on nam ik ook een gennge onrustigheid waar welke spoedig verdwenen was AanvBokelykbeginneude mei 3e stemming vrouwenkoor hooren wy het zeer bekende doch toch zeer choope thema met koperbegeleiding Het 2e koor ia echter 2 stemmig doch mot j voller en nïtgewerkter instmmeutatie zoodat wy langzamerhand in het werk een cHmase gewaar worden die ziJn hoogte bereikt ju het 3e koor waar het 4stemmig koor met vol orohest het thema herhaalt in i breede Aangrypeud was den indruk van dit werk en gevoelen we dat hier de ware mautro aan het woord is Handel welke ernstige maziekmiunaar keut zyn naam niet of geheele oratoriums of e eelten daarvan f Mocht er wel eens wat in zyoe werken syo dat verouderd is van vorm daarentegen zyn zijne koren eenig en de verfaetenste in hun soort De uitspraak en de phraseeriog heeft hïsr natuurlyk veel bygedragen tot het doen gelukken van dit icerk No 3 was t Hervormingsliod van Joh Schravesaude uit Rotterdam dit werk m A op my een zeer goeden indruk en maakte lieh bijzonder mooi met koperbegeleiding Na een korte inleiding van 8 maten waarby de h h van het fanfare korps wet een weinig te gejaagd waren begint het koor Wij roemen Vader in den zegen enz en zoo tot en met het 2e oonplet Al dadblyk gaf bet gehoorde mi den indruk met een zeer mnxiksal mtin te doen te hebben welke weet wat harmoniseering modulatie is en vooral een vloeiende stemmengang aangebracht heeft Hoe schoon klonk verder het Vrouwenkoor bij het 3e couplet by de woorden Zao wordt n God op BW bevelen ees waarin bet kbor plotseling uit Geroot Bes in Groot Ges te voorschgn treedt eu verspreidt dsardoor als t ware een helder licbt over den erustigen toehoorder Schoon waa ook de af wisseling die S aanneemt in het 4e couplet bg de woorden Zoo hoopt de menschheid in baar Igdenc voor mannen koor hetwelk gansch sniver en onberispelgk werd voorgedragen Uaarna eenige acooorden door het koper en sluiten we hierbg weder in Bes Het gedeelte wat nu volgt is wel bet interressantsto van alles en wel hg Och dat wij voor de waarheid leven ent voor gemengd koor Daarna volgt het laatste couplet waarin de eomponist een fuga formeert Cantus firmns Blaat in Boa en bogint bg de woorden Totdat wg baar in t eind zien blinken leer irisch ingezet en w vervolgene overgenomen door de overige stemmen om eindelgk met een trugcodenv uit iles plotseling bg de woorden Licht vrede vreugd het accoord van groot Ges te laten intreden wat bgzonder zoiver gezongen werd en een aangename gewaarwording teweeg bracht Verder volgt er een waardig en zeer breed slot bg de woorden sLicbt vrede vreugd on zaligheid Vooral om de barmonieën modolatie8 en de vloeiende stemmengang vind ik dat dit werk nog te weinig bekend is om z n degelijken inhoud No 4 van t programma was Eeuwig is God van wglen onzen componist Joh Verholst Waar zgn naam op programma s gevonden wordt verwachten we iets schoons eu werden daarin niet bedrogen Dit werk spande de kroon van de geheele uitvoering zoowel de schoonheid van het werk als wel de uiterst nauwkeurijje uitvoering was oorzaak waarom bet bepaald ieder frappeerde Schitterend was het Ie gedeelte door zgn frischheid en vuur bg de woorden Eeuwig is God doch de hoofdeigenschap der vertolking was hier de phraseering en de nuanceeriag tot in de kleinste fiaiaaes De oorbalt bg het woord kracht werd de juiste toonklenr gegeven evenals het woord wonderbaar werd oovergelgkelgk schoon gezoDgeu Verder zgn de woorden Pes Heeren staf steunt wonderbaar Zgn httipe reikt tot over t graf enz zoo aangrijpend schoon gepenseeld dat wg ook hier bg stil moeten blgven staan en bekennen dat hier de componist den juisten toon gevat beeft duidelgker en glooiender kan dit niet getoonzet worden Nn neemt het werk eene andere wending De bassen zetten krachtig in bjj de woorden sWij vreezen niet enz en verder wordt deze regel als fuga behandeld Doch het allerschoonst ran het geheele werk was het overBohoone en niet genoeg genietbare Ada io bg de woorden De Dag zal komen waarop enz waarna het klein koor zoo schoon het Maar wie de Heer heeft liefgehad vertolkte Hierin ligt een zoo diepen zin dat we getroffen worden door do zeggingskracht die bier wglen onzen compoiiiit aan den dag legt De volgende regel wordt ook nn weer fngatisch en meesterlgk behsndeld en het eigenaardig en juist opgevatte watc zoudt gg Treezen miste ook hier zgn uitwerking niet Op deze vraag wordt door vol koor geantwoord Wg vreezen niet els ons zgn arm wnvat Dit gedeelte werd ook met vuur gezongen en waarop bet Halleluja volgde hetwelk ftU t ware aan deze gemoedsstemming een einde maakt eu als een lof en jubelzang zich Terhief uit lof en dankbaarheid sanbetOpperw n Vol toewgding werd dit gedeelte geungen Van alles beviel mg dit werk t aieest en de uitvoering was de grens van volmaaktheid leer uabg Het bleek dus dat de beer Spaanderman door zgn bezielende leiding en onTer moeide activiteit het zoo gebracht heeft op dit standpunt Alles viel hier in te roemen zoowol klankgehalte als nuanceering en in t bgaonder de volmaakte en zuivere uiitapraak Tan alle werken valt bgzonder te prgzen De uitspraak vooral i een booidvereischte Allee klonk bg dat oversohoone werk uiterst beocbaafd mild en ernstig voorbereid No 5 Het laatste koornnmmer waa bet Halleluja van Handel betgeen met n gloed en frischheid gezongen zooals ik zelden elders heb bügawoond ook de doorwerking van de fnga beginnende t g de woorden den Gott der Herr enz werd friach en ritst ingezet door de bassen daania telkens dit fogathema weer afwisaelan met Halleluja en zoo het geheele werk doorvlochten totdat telkens de sopranen de toonaard aangeven en zoodoende talrgke modttUties vormen en dientengevolge het werk van monotoon zgn bevrgden Eindelgk volgt weer het Halleluja krachtig en overweldigend roet volle kopcrhegeleidiug en formeert alzoo een machtig slot aan dit Tsrheven werk De geheele nitvCdking kenmerkte zich door een Ugkbare zeer ernstige voorbereiding De leiding waa in alle deelen aan den jvakkeren directeur toevertrouwt De talentvolle directenr koenen wij van harte gelukwenscheu met deze welgesinsgde uitvoering Wg hopen dat hg oog jaren voor de Goudsche mnziekwerrld gespaard moge blgven Trotecb mag Gouda er op zijn zoo n gverigen on uiterst bekwamen directeur te bezitten Dankbaar zullen wg hem blgven voor het gesmaakt kunstgenot zoowel als orgelvlrtuoos als wel door zgn artistieke leiding en hopen hg door meer dergelgke schoone uitvoeringen ons in de gelegenheid zal stellen te genieten van dergelgke avonden Zeer zeker zal hg daarmede het kunstmiunend pnbliek innemen Aan hem dna de eer voor t welslagen der uitvoering doch er moet niet vergeten worden dat het koor met eene ambitie en opvatting onder leiding van de bun iuspireereude directeur zich lofielijk van dien taak gekweten heeft Het koor heeft getoond de bedoeling van componist en directeur begrepen en gevoeld te hebben Zelden kan Gouda s muziekgeschiedenis een dergelglie degelgke uitvoering aanwgzen De koperbegeleiding was ook aan goede banden toevertrouwd Zeer beecbeiden werd er geaccompagneerd en trad het koper niet op den voorgrond ook het klankgebalte was dezen avond bgzonder sehoon ook de stemming was onberispelgk voorwaar een uitzondering bg meer dergelijke uitvoeringen alleen de tuba vergistte zich even in het Halleluja van Handel Zoo kan Gouda met dankbaarheid terugzien op deze zoo schoone nitroering die ongetwijfeld nog lang in aangename herinnering zal blgven zoowel bjj de toehoorders als wel hg de uitvoerders D Baltenlandsch Overzicht De Hongaarsche Magnatentefel besloot met 102 tegen 96 stemmen over te gaan tot de artikelsgewgze behandeling van bet wetsontwerp tot invoering van registers van den borgelgken stand Daarna werd het ontwerp definitief aangenomen In Duitsobland is men opnieuw druk tn de weer over de qua stie of de regeering werkelgk voornemens is leen wetsontwerp tegen de revolntionuairen in t leven te roepen Het Beri Tgbl t waarschuwt ernstig daartegen het herinnert aan de voormalige socialistenwet en aan het volkomen 6asco dat daarmede geleden is h i tot betzelfde gedoemd Het blad gelooft bovendien dat de voorstanders eener zoodanige wet v6ór alles een intrige op het oog hebben De tgkskanselier Caprivi is tegeu een dergelgke wet en dus verwacht men door de indiening er van te drgven Caprivi ten val te brengen Of we indien hg sich laat bewegen in de aanbieding van het ontwerp toe te stemmen dan nog hoopt men zgn positie te verzwakken door hem als besluiteloos en beginselloos roor te stellen IntusBchen moet men afwachten wat hg te Hnmbertosstock waarheen hij gegaan is met den keizer besproken heeft Men zegt te Herljjn dat op t eind dezer week de ministerraad een beslissing nemen zal over hetgeen ten aanzien der revolutionnairen te doen is Maandog is de zitting der Oostenrgkscbo delegatie gesloten Toen de agenda was afgehandeld dankte graaf Kalneky uit naam van keizer Frans Jozef de vergadering voor de vaderlandslievende toewgding waarmede zg hare taak had veruld Baron Chlomecky de voorzitter constateerde in zgne slüitingsrede dat de a beid der vergadering talrgke resultaten had opgeleverd Hg hoopte dat de te kennen gegfven weuMib naar do verminderiug der militaire lasten niet zonder uitwerking zal blijven en achtte het een verblgdend feit dat de verklaringen dpr regeering het vertrouwen des lands en de kansen op vrede hebben vergroot De Japansche regeeriug heeft besloten de tweede leening in het binnenland aan te gaan van $ 50 000 000 die mét nieuwe belastingen het geheele bedrag in de schatkist op $ 130 000 000 zou brengen Dit bedrag 1 wel spoedig noodig zgn daar Japan het nn ook met andere mogendheden te kwaad dreigt te krggen Vgfduizend Bnssische soldaten zgn aan de Koreaansche fp ens geposteerd tegenover de Ja nsche atrgdmacht te Hunchen Bind eenigen tgd zgn versterkingen op weg naar Eossiscbe stations o de Amoer en Otanri In het begin van September verklaarde de Russische regeering aan de Japansche dat Rusland belangen had in Korea die zg vertrouwde dat Japan ee biedigen zon en dat Rusland er belang hg had wie in het schiereiland in de toekomst zon regeeren Het antwoord uit Tdkio was koel en onbeleefd Te Lionden betwgfelt men of Rusland a strgdmacht in Oost Siberi5 sterk gvoeg is dat het zieb in een geachil met Japan zou kunnen begeven Het zelfvertrouwen der Japanners grenst trouwens aan het ongelooflijke De redactear vu de Asab een Japanseh blad verklaarde deur dagen aan een jonnulist te Berign dat Jtpu vobtreki niet bug u TOor de tusoohankomst vaa Engeland en zich niet de vmohten vu den oorlog zou laten ontnemen Dan aeide hg zonde atrgd pas goed beginnen de Japunera solden er niet tegen opzien de Engelache paotaeta richten staat gelijk zeide hg De Duitsche journalist merkte op dat Engeland eeo groote menigte soldaten uit Indië kan zenden maar hst antwoord was dat dit niet in verbondiog stsat tot de krggsmaolit waarmede een volk van 46 000 000 een indringer kan verjagen Engelsad s sympathie is aan de zijde van China Dit blgkt uit de hartelijke ontvangst die den Brilscheu gezant in bet keuerlgk paleis te Pekin ten deel is gevallen De antipathie tuaschen Engelschen en Japanners leidde onlangs bgua tot een botsing lusiohen de mariniers die het Britacbe gezautschap te SeonI bewaken en eenige Japansche soldaten Men brandt by onze zuidelgke naburen van nieuwsgierigheid om te weten hoe de uitslag der verkiezingen op Zondag a s wezen zul en t spreekt hust vanzelf dat de strijd thans met niet minder felheid gevoerd wordt dan by de vroegere campagnes onder het oudeoensnsrecht toen liberalen en olericaten bgna uitsluitend de machten woran tosseben welke de worsteling liep De bladen der verschillende partgen zgn natnurigk in levendige polemiek met elkaar gewikkeld het is een hakken en houwen naar allen kaut Het Journal de Bruielles herhaalde telkeas weer in anderen vorui dat de radicalen eu doctrinairen te zamen nog afionderiyk in staat zooden zyn te regeeren Wanrom zonden de kiezen dan het conservatieve kabinet omverwerpen Het is door geen ander ministerie te vervangen Voorspellingen omtrent het vermoedelgke resultaat krggt men bg de vleet te hooren maar t kon wel eens wat gewaagd zgn daaraan veel geloof te hechten Het algemeen gevoelen is echter dat de kansen der Soomschen het best staan in Gent en Antwerpen o a zullen ie zeker wel zegevieren We zeiden dat de strgd met felheid gevoerd wordt wat in casu in zich sluit dat er bard gewerkt wordt aan alle zgden In Brussel waar liberalen eu radioalen samengaan worden Zondagmorgen niet minder dan 18 vergsderiogeu gehouden alleen van liberalen de socialisten komen s nachts om twaalf uren in meetings bijeen De verkiezing zal de meeste drnkte opleveren in die districten waar ds partyen scherp tegenover elkaar staan en elke partg alzouderlgk haar Igsten heeft ingeionden aan den president van de rechtbuk m é rate instantie Zooveel partgen zooveel officieele Igstea I Zoo haefi Brussel bijv zes oScieele lijstan voorde Herverkiezing en twee voor de rerkieaing VU den Senaat Bg de laatste hebben alleen de clericalen en de liberale candidaten gesteld Donderdag der vorige week moeeten de officieele Igsten worden ingeleverd De stembiljetten zi a genummerd Op het Brusselsehe biljet voor de Kamer verkiezing verdeeld in zes kolommen bevat de eerste kolom alle candidaten van de werklieden partg de tweede kolom alle candidaten der vereenigde libarale en radicalen de derde de candidaten der flaminganten de vierde die derelericalen de vgfde en de zesde kolom de namen van de candidaten die door enkele kiszersof uit de grap op de officieele Igst zgn geplaatst Zoo bevat de vyfde kolom slechts zeven namen en de zesde Mn naam Er zgu f venwei ook districten waar de een of andere partg zoo overheerschsod is dat de andersdenkenden het niet eene de moeite waard achten een tegencandidaat te stellen In znlke districten heeft geen verkiezing plaats en wordt toegepast artikel IB par 2 der kieswet Wanneer het aantal candidaten niet grooter is dan het aantal der te rerleeoen mandaten worden deze candidaten zonder eenige formaliteit als gekozen verklaard Volgens dit artikel zijp nu reeds verkozen verklaard zeventisn Hoomsche senatoren zes dito volksvertegenwoordigers en Aa liberale senator Onder die zes volksvertegenwoordigers behoort Ook de vroegere minister Beernaert die een zetel beeft ontvangen voor het arrondissement Thielt Zondagmiddag om twee ore wordt de stembna gesloten en dan gaat men onmiddellgk aan t openen der biljetten In Antwerpen ullan b T 32 bureani zitting honden De uitslag wordt offieiaal eerst a s Maandagmiddag geproclameerd maar natnurigk zullen de oSeieuse bgzitters mede Igsten houden en den uitslag dus in den laten avond of in den nacht publioeeren Ieder optelliogsbnreau zendt na afloop der opening Jle stembriefjes verzegeld en per post au den vooncitter van het hoofdbureau der kiezingi Die pakketten worden onder gewapend escorte evergebracht ten platpten lude zal de gendarmene de gemeenteveldwoohten biarin hgiUuu Wg willen nog eens austippen hoeveel kiezen er thans in België zgn en hoeveel stemmen er nitgebracht kunnen worden Het aantal van eentgenoemden bedraagt voor de Kamer 1 370 687 voor den Senaat 1 158 714 Voor de Kamer worden duk ijj bet meer nadig aUmnelit 2 111 127 itemmen mlmbracht en voor den Segut 1 874 924 Het venchil vindt ign oorzaak in het veitehil tuaschen den vereischten minimumleeftijd voor een Kameren een Senaatskiezer De loatate mot deen leeftyd vu 30 jaar hebben bereikt PosterUen en Telegraphie Levende bgen ogn op de roorwaardw ver meld bg § 4 van art XIX van het Reglement op bat algemeen Postverdrag vu Weenen toegelaten in Salvador Benoemd I 16 October Tot klerk der posterijeu en telegraphie vu de 2de kUaae mq J Brenael te Vuoht Verplaatst 1 October De commies der telegraphie vu de 2de klasae H van Dgk Blok tu het talegraafkutoor te Amsterdam naar het bijkantoor in de van der Helststraat aldaar De commies dor telegraphie van de 4de klasse O van Zwiettn de Blom viin het bgkantoor van der Helststraat te Amsterdam naar Vianen de klerk der telegraphie vu de 2de klasse G M C Verschoor van Woudrichem naar Amsterdam 16 October De telegrafist E A Geerling en de klerk der postergen en telegraphie L M van Schoonhoven van het telegraafkutoor te Amsterdam naar dat te Rotterdam De klerk der telegraphie van de 2de klam B van Ham vu Amsterdam naar Bittard Verlenging vu verlof verleend wegene ziekte Aan den eommiee der tergen vu de 2de klasse H J Lettiitk te Rotterdam tot 16 November a i aan den eommiee derMalergen van de 3de klasse jhr F B H Bosoh te Apeldoorn tot 31 Dsosmbet a s au den commies der posterijen van de 4de klaaae O M Busmaan Ie Rotterdam tot 31 Maart aan den commies der telegraphie van de Sda klasse R Raske r te Amsterdam tot 31 December a s aan den klerk der telegraphie vu i 2de klasse H H vu Nee te AmiUrdua tot 8t Deo a a Eervol ontsluien 1 November De brievengurder J O Nagel te Markeloo mummmÊÊÉKÊÊmmmmmmiÊÊamÊmmimm HARKTBaBIOBTan Qondk 11 Oeiebsr 18 4 Oraun onveranderd Tarwe Jarige Zeeuwseks S OO i 8 00 Hladsre dilo l Nieuw ZeeuwHhe 8 60 k ƒ Hinden dito 6 6 86 Atwijkeade 4 40 i 4 80 Nieuws Feldsr 4 18 k 8 We Zesewseks 4 10 i 4 60 Folder l it i 3 78 BuilenlsadHbe per 70 k 8 10 8 40 Osnti Winter 8 8 60 Zomer f i 3 40 Okevsllisr l 1 80 Hsrer per heet 1 i 8 16 per 100 Ulo 6 16 i 8 60 Heuaepssed N lalaudseb 8 k 8 8S BuitenbiadMbs ƒ 8 86 k 8 80 Ksnariessod 9 60 A 10 78 Koolsaad i 8 76 Erwten I Usstini l kekeade k II Boooeni NieuwsBraiiieboonsu 18 k 14 60 WlMe bbonen 4 Duivsnboonsn ƒ Poardsoboeaea k Mals per 100 Kilo Bont Ameriksonsohe 18 i 80 OiaaoaaliM 6 76 k 1 Ooiaber s s vr js gmole paardeomsikt ViiMjiaxT Helkrse go s osavosr Usadsl et priiun sesr wel Vette vsrkeos rwlel unvoer boadsl vrij wel 18 A 90 et per bslf KO Uiggee voor EngeIsnd eoede aanvoer hsudel Sauw 17 i U et per half Ka Magere liggen goeds uuvoer hendel vri wel 0 76 i l Fil per week Veils sokspen cede sAsveer hsndsl llsuw 10 A 94 Wailsmmana red unvoer bsndel Ssew l NuoHen ksivsren red saniosr haadsl vluf l A til Orukilvsnn goeds sauveer hondslstug lO A 80 Aonisvoerd 4 partijea ksos Handel vlug Ie i u l 14 A Ie oual 91 A 88 Zwaarden A NoordHol Isadscbs 90 A 6 Boter redel saavoer haadsl vlag Ooeboler 1 80 i 1 60 Weibotsr 1 10 A 1 80 p EUo I 1 REXmSGEVIlSG U e BURGEMEESTER vu Gouda brengt by deze ter kennis vu do belangbebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdatn op deO 9 October jl execntoir is verktaafd een Kohier dn Bedrgffbelasting No Il dienst 1894 95 Dat voormeld Kohier ter invorderiof geeteld in baodan van den Beer Ontvuger d t ieder die daarop voorkomt verplicht is cgnei aanslag op den by de wet bepaalden voet Ie voldoen en dat heden ingaat de termgn van Zes Weken binnen welken de raclainee behooren te worden iogediai Qouda den U October 1894 De Bnrgemeeeter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN Barg arlUk atkii d GEBOREN 7 Oct WUlem AlennderPnl Frederik Lodewjjk onders I van Leeawen en 8 den Herder 8 Hendrik oaders H vu der Maas en N Eikelenboom 10 Maria Johwi ooden A Wieeer en D MyngalM U