Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1894

33ste Jaargang No 648a Zaterdag 13 October 1894 mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De llitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jer dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTES ADVERTENTIEN worden geplaatat vaii 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte J Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BERICH T VAN INZET Il mnmmm no 65 met tietimmtfrUn en Aantwhooren Ismede rDim 17 Hectaren WBl en HOOILAND te Berkentuoude is by de oprqiAag op 5 dezer gehoaden door Notaris J 4 MAHLSTBDE te Xergambaeht ia ia perceelen bg verspreide notitien omacbreTtn in bod gebraobt te iraten 2300 Transp 10225 Perceel 9 800 10 125 1000 1000 960 t 13 1725 1400 14 1450 Transp 10225 Samen 16S85 De verlioogiiig en afslag in perceelen en combinatie blgtt bepaald op VRIJDAO 12 OCTOBER 1894 des Toormiddags ten 10 nre in het Toormalig Rechthnis te Berkenieoude Cognac fiD Bols 1 1 0 Ulu lMm Bd SMMhfl n sTfaiMr Inhoud TOorKtoü TU lieUtUMl nu Dr P f TA1I11AUBI R00 OJUliilud TÉTluü bur bU P H J V WANKÜM MSLEERT Oostharen Zeer Uette Gesteendnikte NAAHEMTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zi OVKBLEDGNi 9 CM A J M Bniknan 3 w 10 J C ru Jtncht 8 m OEHOWD 10 Oct G J VerbJ en A Ninir ihny n O Krua m W Blommntein L C RietTeld en D dm BIgker BMUwilk OSBOREX Qljibnliu mien J de Jong en M ran Leeuwen Marrigje Heodrikje ondart J Kiiptega en A Fsbrenhorrt SPKOIALITEIIT IN PARAPLGIES JfAALDPASAPZVIJlS van at I VU A van OS At S 73 73 Beurs van Amsterdam lalotkoera m i 10 OOrOBKB Vor kra Va IJ Va loiv S 88 40V loov 1 44 B lOOV 74Va 1081 ill 11 100 8 IMJ a lOO a 1 1 18 101 101 141 lOl a 78 110 M Vl 8 il lts 171 107 108V lOi 10 118 191 a 40V 108 961 67 Hniuuni C t lied W S H dite dito dito dito dito dito SI iIoiiau Obl Uoudl 18S1 8S4 iTALii Iniohrijving 1802 11 8 OoniHl OU in ptpior Utl I dito in tilfer 18 i PeuDOii Obli net tiolnl S dito dito I BniLAKD Ubl Oott la Serie t dito Oeooni 1880 4 dito bij U thi lB8 4 dito by llolM ISSU tO 4 dito in toud Ie 1888 dito dito dito 1884 5 IfAUi Perpet sohuid 1881 4 Trauu Oepr Oonr leen 1810 4 Oeo ieening lerie D Oeo leenioK lerie U loisAn BiP Km T obl 18 l 8 Ibuoo OU Buit Bob 1880 8 TUIUIIIU Obl 4 onbep 1881 kMmmL Obligetieo 1881 BoiTiuiH Blad leen 1888 JlD N kSt HeoddiT eud Iraidab Tab UU Carüleeten DuiMeetaebeppiJ dito Anh Hipotliaekb pendbr 4 Onlt U dii Vontenl uut Qr Hvpolhaekb pudbr 4 KederlenjHhe beek eud Red Hudelmuitaek dito N W k Pee Hfp b pudbr I Kotl Hjrpolbeekb puidbr 4 VIr HjDotbaekb dito 4 OaeTma Oeet Hong beuk aand BVtL Hn tkeekbank iiandb 4 Ahbbika Kquit hypoth pandb 5 Ham U O Fr lisn oarl 8 Hu Holl U poor My aand Mil tot Kipl r K Spir aand Ned Ind Bpooraregm aabd Nod Zuid Afrik Bpm eaud 6 dito dilo dito 1891 dito I v 68 67 1 A 911 ltUJI Bpoorwl 1887 8 A Xobl a Znid lUI apwuiiJ A H obl 8 PoUH Waraobau WaeoaD aaDd 4 IDH ar Baia Bpw Mij aand 8 Bdtlaeke dito aand Putotra dito aand I Iwanl Dombr dito Und 8 Kink Ok Aiow Sp kap aaad 6 Loaoro Bewaal 8p Mjj oblig 8Orel Vttebak dito oblig 8 ZaidWeat dilo aand 8 dite dUo oblig 4 Auaju Oeiit Pao 8p Mij obl OUe fcNorth W pr O T aand dito dito Win BI Peter obl 7 Denter k Bio Or Bpm oerl T a lUiaoia Oealnl obl in goud 4 Loniar k NaabvillaCert r aand i Meitoo N 8pw Ulj lah p o a Uiaa Kanaaa t 4 pot praf aand N TorkOnUriofcWeat aaad dito Ponu Ohio oblig 8 Oregon Calif la brn in goud 6 BI Paul Minn k Manit obl 7 Un Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 OAHABi Can Soutfa Cert f aand Tn C B U r k Nar la b d e O Amalerd Omnibua Mij aand Betleid TnaavacMaala aand Nis Blad Amalerdam aand 8 Blad Boilerdam aand 9 BlLeu Blad Antwerpopl887 S i Sud Brua 1888 SVl Hom Theiaa Regullr Oaaallnli 4 Oaenxa Blaalaleaning 1860 t K E Ol at B Cr 1880S Bruin Stad Madrid 8 1888 Tar NabBea H p SpoU eert 4 APVERTENTICN J ELIT2 Lm LITZ Nleuwcidyk 241 Eerste bois v d Dsm A MSTERDA M Tandarts Lion Blitz TE OONBÜLTKBEKxV Maaniaii Woentdagëm Vrifdagsrvt 10 tot a uren Harkt IS4 Gouda MAATSCH IPPM VAN nöKlilTDIiïï geveHigd te Haarlem DIRECTEUR W BU8 Oewgiigde dienat LeimuideH Qot4da aaarangende 18 OCTOBER 1894 Van Boskoop amurgeni 7 4Sant Waddtngsveen 8 1S Terug van Oouda in plaata ran namiddaga 19 30 nur roortsiddaga 11 4 f unr Van Waddingtveen namidd IS IBuur Bvêkoop 1S 4S OouwghtU I IS De Directie Ter overname aangeboden op een dorp aabg Oouda een goed beklante die een goed beataaa oplerert waarran bewgzen roorhanden Qeooemde zaak ia voor uitbreiding ritbaar Adres Bureau dezer Gonrant letter B Met NOVEMBBE een FLINKE DAGMEID GEVRAAGD P G niet benedon 18 jaar Adn Bureau ran dit Blad Heden reracbgnt I De Kreutzer Sonate door Graaf Leo N Tolatoï Pry 10 86 Vt tehrijver lehitderl in dit tttrhaal dt tinnelijkt lii de m han gnolgtn I voir m tijdttu het hum lijkiUvtn ZMT intermsant b ek i alls boekbandelaran rerkrugb BÜIS EACEELEOLEN Binoen eenige dagen in losaiug eeno loding Wl RiHAMIi waaruit gedarende de LOSSING UAeoncurreerenden prij i contant wordt gelost üp rekening eetU per H L hooger Beetellingen warden gaarne tgdig ingewacht Aanberelend Uw Dienaar P KRUGSMAN Kantoor en Fakbnia Veet boek Bogen 0 161 BK8TELHÜIZEN H T MONNIKENDAM Acbterde Viachmarkt G BERLIJN St Anthoniestraai P KRIJGSMAN Korte Tiendeweg Tereas kan een FLINK STERK tjb ISr O 3i EIT s c n geplaatst worden ♦ ï FDIKB OCDE SCHIEDAMMER CEITETER piwDH Merk NIGHTCAP Verkrülbaar bij Jz M PEETER8 N B AU bewijl ran eobthaid ia n oaohet on kurk ataeda roor SCHI EDAM aien ran den naam der Pirma U P HOPPE bekoKeUaleaer ran dit klad het niet aUam roor lleluU maar ook Tobr lomdee hMM belairllk en rttnetoffl It VMEM Ml IIBH Beu aohriira oene biiattaart aanBiolitUBoeklia dell Mw Bstterdam STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ Gewijsigde vertrekuren van GOVD t l aar Amsterdam als gpewoon Zaterdag 5 30 vm vm 7 precies Leiden 8 30 H I 3 30 e 7 40 Alfen nm c Leiden Amsterdam Boskoop Leiden Boskoop Zondag 9 Hierop blijven de gewone uitzonderingen in de algemeene dienstregeling a angegeven van toepassing Hen biede het Qeluk de baai 500 000 Mark aU hoofdprijs ia het gelukkigst geval biedt de nieuwste g oote Geldverlotiag lUa door de Hooge Kegeenng van Hamburg goedgekeurd on gewaarborgd is De voordeeliga inrichting vbd brt nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van alechts weinige roaanden in 7 verlotingeD van 110 000 loten 66 400 pryeen bedragende 10 868 900 Mark ter ToUedige beslissing zullen komen daarondfr jn kapitale priJMn van evontuMl 500 000 Hark by uttnemenaheid echter Ipröt a M 300 000 Iprija ÜM 900 000 Iprij a M 100 000 8 prijte ill 75 000 iprij aM 70 000 1 prijs ÜM 65 000 iH IM 60 000 iM 65 000 8 prijioniliM 50 000 1 prg ÜM 40 000 8 prijMn M 20000 Perceel i f 3 4 21 prijzen a M 10000 1050 775 1325 2200 225 960 1400 46 prijzen a M SOOO 106 prijzen a H 8000 206prüz6uaM SOOO 7fi2prg naH 1000 1820 pruzen a M 400 38945prysenBM 15S ISyflOprijMn MSOO gOO I60 134 10O 98 e9 4 20 00 prystrekkingen egn rolgeni plan vin ambtswege VMtgosteld Voor de annstaande eerste prystrekking dezer groote door deo Staat gewaarborgde GeldverlotiDg kost geheel orig lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 75 Een ware Scbat TOor de ongeiokkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime nitipattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIi G HoUandsche nitgaTe laet 27 afb Prgs 2 fijnlden Ieder die aan de Teracbrikkelgke gevolgen Tan dese onden d Igdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks dnitend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlage Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in elkan boekhandel in Holland 1 kwart n n IVi n 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwiuel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste Borgruldigbeid uitgevoerd on ieder speler ontvangt Tan ona do met bet wapen van den Staat voorziene Origineete Loten zelf in handen Bg iedere beatolling wordt het vereisohte offi cieele plan waaruit de verdeeticg der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgeToi d en zenden wy aan onse Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieole lasten De uttbetaliog dor pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben v meermalen volgens officieele bewezen de eerste Hoofdtreffers rerkregeo en onze j Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voonteu ilat b deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en veraoeke derhalve om alle oommisaies te kunnen uitvoeren de bestelliDgan zoo spoodig mogelyk in elk evat Toor den 31 OCTOBJBB e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Gouda Baokicra en Qeldwisielaars in HAMBURG P 8 Hiermede danken wy voor het vertionweit OQs tot hiertoe geschonken en daar wy by het begin der nieuwe verloting ter deeloeminfl inviteeron tullen wy ook f oor het vervolg bemoeid z D door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers t verwerven Dordrecht STBKDS VOORRADIG Coper Balken bez en beh Pilxh Pin Balken en prima Delen Oregon Pine Batkea en Deten gencb en gepl Delen Plaathont Kllens Joffers Kolders Sparren enz enz LA6X PBVZBJf Q nda Saelpendrak vnA BuniLUi k Za H BINNENLAND GODDA 12 October 1894 In de hedenmiddag gebonden vergadering van den gemeenteraad die door 14 leden werd bggewoond afwezig waa de heer van Vreamingen tarvyl er twee vacatures ign kwam in eene memorie van toelichting van B en W op het rapport der Raadscommissie belast net het onderzoek der begroeting benevens een contract betreffende de overgang van Oouwe tt Turfsingel in provinciaal beheer het voorstal tot bet rooien vao 43 lepenboomen en san rapport tol goedkeuring der suppletoire begfooiiog voor de Volksgaarkenken Aan de orde 1 De voorstellen betreffende de herzieningder verordeningen op de beffing van schoolgeld op het Ojmnafium en de lügere Scholen Wordt aangenomen 2 Bet adres van J W Peetere e a betreffiude de denping van een gedeelte derKienwet Haven Wordt afwijzend beschikt v8 Het adres van A J Schilt betreffendede rooiing van twee boomen op den Bruggedgk Wordt goedgekeurd 4j Het voorsiel tot verbunr van een stuk r lid aan het Nieuwe Veerstal aan de Erven G van der Garden Wordt goedgekeurd met 12 tegen 1 stem die van den beer Dercksen De heer van der Garden bleefbniten stamming 5 Het voorstel betreffende de aanstelling van eenen tgdelgken assistent voor het teekenonderwijs op de Burgeravondschool Wordt goedgekeurd In ons volgend nummer komen wg op deze vergadering terug De Ie luit h F Duymaer van Twist en de 2e luits C M G van Rgswijk de Jong en F G Riesz allen van het 4e reg inf te Gouda worden gedurende deo aanstaanden winter belast met de leiding der vrgwillige oefeningen in den wapenhandel fesp te Gouda Rotterdam eu Boskoop Het apothekers bediende examen te Arnhem is met goed gevolg afgelegd door Mej Joh f van Ede van der Pais alhier B de rede van den heer J van Gorkum waarvan wg in ons vorig nummer de hoofdpunten reeds aanwezen werd door geaonmde heeriohetbreedeaaogetoond dat waar de wil is men ook kan o a zooals wg reeds vermelden FEVILLETOX Utl ktt Zmedtck door C EUKMAN f lag iets zoo zachU eu verBchooaenda in de lUm dat men duidelyk bemerkte dat Kllet met haar goeda hart beTteeid wm een te stieng Tonnii reld tö hebben Akeraholm dat aan den oudan reebter behoorde D waar men a a AHborg ea Arnold ferblyf had toeentaao lag alnhta eeoige geweencbotoQ ran de putone en as van tuinen omgef en In de onmuldriijke nab beid lagen in de breede moadrng van het riviertje en paar met hout bswataen eilandjea Dh avonda nadat de beeren van den proost temg gekomen w ron en Arlborg baiig was ich in lijne lüaapkamBt ta ontklaeden seida dp griffier UooT eens Kuno ik heb in bet geheel geen eer met je ingelegd ja hebt geea ganatlgen indruk op de dames gemaakt ze vinden je alltt behalve bttninnelijk je EJet er niet eens kaap uit kortom M heUwo nieta met je op Bah dat zAggen zj maar antwoordde Arlborg OTBrmoadig Ik zoo haar alle op mtj reriiord kunnen maken ali ik m met zoo n beuzelwerk wilde besig hoade Kil ik Mf a mÜMf gQ li nw bflfti aal kMd de dienst der postergen op Zondag reeds veel is daarvoor gedaan doch noch niet genoeg de t bestelling op Zondag moest geheel opbonden dan behoefden de beambten niet meer op het kantoor werkzaam te zgn en sg waren in staat dm Zondag te vieren de spoor en tram konden ook veel minder dienst doen de wagens zouden dan leeg staan dan was het personeel ook in de gelegenheid Zoodsg te vieren De scholen en fabrieken zgn toch ook gesloten op enkele fabrieken was dit nog el niet het geval maar de Stearine Kaarsenfabriek alhier had voor een paar jaar een proef er mede genomen en den Zondagsdienst ingevoerd waaruit bleek dat die fabriek niet was achteruit gegaan na ds invoering der Zondagsrust Vervolgens konden soupers diners enz evengoed io de week gehouden worden daar toch voor boveostaandeo de kok met zgn huisgenooten en bedienden des Zondags moesten werken Doordien de Zondagsrust nog niet geoosg werd nageleefd wekte men nitbnizigheid concerten 60 komedies in de head zelfs een rgtoer naar buiten maakte dat de koetsier en stalknecht geen Zondagsrust kon genieten Geef men den werkman 2 rustdagen per ek dan deugt dit ook niet daar zgn spierkracht en rennwen dan weer te lang rust genieten het is noodzakelijk dat ieder een dag rust per week geniet met meer en ook niet minder Reeds voel ie er verbeterd doch er kan noch meer gedaan worden en dit is alleen mogelgk indien men zich aansluit by den Bood voor Zondagsrust evenwel wat niet uitgesteld kan worden moet geschieden doch het is wenschelgk dit tot het minimum te beperken De beer Dngmaer van Twist dankte den spreker voor zgn uitvoerige toelichting maar kon zich niet vereenigen met het geeprokene en vroeg of er niet een anderen weg was daar men hier des Zondags steeds in dienst ziet de sluiswacbters bruggen omdraaiers de schippers van de pontjes en vertooningen op straat plaats hebben welke middelen daarvoor waren te verkrggeu om dit tegen te gaan Ook de Zondagsrust wenscht spreker tgdens de kermis en vroeg of het niet op den weg lag van den Chr Volksbond hierin verbetering te brengen Spreker antwoordde den debatter kortelgk en zeide dat het op deo weg der vereeniging Zondagsrust lag die maatregelen te nemen welke daarvoor noodig waren doch vooral moest dan ook die vereeniging gesteund worden en ieder tot lid toetreden slaat de handen in een tot eendracht en het kwaad zal zooveel mogelgk verminderd worden eu ein jerglr op ten toon apreidet al uwe kunatgrepea uw heele levflu lang gebruikte dan zou het u tooh niet gelukken mejuffrouw Oulloer op u te doen verlieven De reinen beminnen eleohts wat rein is hVm op Jozef kwets mijno eigenljeldo nietj anttfoordde Knno en wierp zyn vest met een driftig gebaar op een stoel ik moobt eens op het denkbeeld komen het meisje bet hoofd op bol te maken een spel dat ik hoogst ongaarne speel kOmdat gg weet dat gg het verlieten zoudt reide Jozef op sobamperep toon de druiven z n iuur zei de vos Gy Eoqdt dus raeeneo dat ik bet hart van bet meisje niet zou kunnen raroveren omdat het te rein ia Ja I Zij is zoo onschntdig en goed dat zij mot anders dan bet goede en reine kan beminnen ffNonaena Jozef en om u voor goed van uw dwaas geloof aan vrouwalyke deugd te geneten zal ik u bewezen dat de door n bedoelde ongevUugelde engal mg zal beminnen die volstrekt gea aanspraak op goedheid of reinheid maakt Ik wil wedden dat b t u niet gelukken 1 Ik neem de weildenaohap aan Hoe lang geeft gy mg t dr vTot dat de harfat tingen beginnen Ooed Zes maanden dat ia meer dan het dub bel van den tijd dien ik noodig heb De schooaa Zondag werd gevolgd van ean donkeren kouden regenaohtigeo Maandagmorgen De klok van het heemnhms sloeg zeven juist toen het hek Tan de pastorie geopend werd en ean lang twger mri t net wn swailM doek om h hoofiii houden Heeft men Zondagsrust dan komt van zelf Zondagsheiliging 1 Scbeffel vroeg nog of er niet neer zedeIgker kracht van de kerk kon uitgaan Sprekerantwoordde hem dat de kerk er buiten moet blijven daar er een bond voor Zondagsrnat is opgericht I Naar wg uil goede bron vernemen i I de heer J Kiewiet De Jonge niet zoosls we gisteren meldden den 19 Oct maar eerst den 15en December e k den dag berdenken waarop ng vdór 25 jaar zgne betrekking als hootd der openbare school te Oudewater optrad Bg herstemming gekozen tot lid van den gemeenteraad te Gonder k de keer F 8 W Gautier met 46 stemmen De heer K Ver doold verkreeg 30 stemmen Door Ds Zglsira van Vuurse is bet beroepbg de Ned Uervormda kerk te Waddingsveen aangenomen Beroepen hg de Ned Hervormde kerk te Lekkerkerk ds H L Kniphngsan te Ondorp Beroepen Ver Geref Kerk nur Vianen Nisburg te Haastrecht o a L O JM B K Het Nieuws van den Dag geeft het n volgende bnllelin Ida Bagoes Rai een Baliseh hoofd heeft zich met 20Ü volgelingen ondarworpea De bevolking van Tjakranegara g sft teekanen van onderwerping Naar het Hbl verneemt hebben Gedepn teerde Staten het besluit van den Nieuweramstelsshen gemeenteraad tot het aangaan van eene geldleening van f 11 000 voor het doortrekken der waterleiding tot Amstelveen goedgekeurd sDe antirev Nederlanders deelt mede dat dr A Kuypur gisteren nit Brussel vertrokken is naar Pau in het zuiden van Frankrgk Vermoedelgk zal hij daar den geheelen winter doorbrengen Voor dsn kantonrechter U s Gravenhsga verscheen heden wederom de bekende verhnarder van windstoelen aan het strand ta Scbeveniugen Toot die hoewel herhaaldelgk ver oordeeld tot geldboete wegens het plaatsen van die strsndfaoteuls zouder vergunning van H geknoopt en een groen gestopt jaquetjo daaruit ging U de eene band hield zy eene blikken f k eo m de andere een teenen man4je ij gin de brug over die vau den eenen kant van het riviertje naar den anderen voerde en sloeg den weg in naar eea gehuoht Vallbo gebe n alwaar ia eea groot gebouw aoht en twintig mijowerkers haUgezinoen woonden Het jonge meiige was niemand anders dan Ellen da dochter van den prooat Zy liep voort en keek rond all wara zy bang dat iemand baar zien zoude Hare aaembaling waa eenigzina zwaar en wn ligt kaofaja verried dat de koude en voohtige Inoht niet voordaehg op hare tongen werkte Toen zfj bet bovenvermelde gebouw bereikt had zatte ty hare fleach en mand in het voorhuia onder den tr i opende vervolgens eene deur en liet haren blik gun in een ruim vurtrak en dewyl zij sleehia eene zieke vrouw eo zee halliuakte morsige kinderen ug nam zij de mand en de kruik en ging naar binnen Hoe U het mat o moeder Liza vroeg Kllen vriendelijk bier ia wat melk wat versch brood n een paar lavende baarsjes voor u Oeaf my eeu 1 kan Miya zeide zy terwijl z tieh t een negeif V jang meisje wendde Terw l de oude vroow antwoordde dat zy een weinig beter was goot Ellea de melk in da tkn en pakte ml wat zij in de mud had Kr bl vtm twea kleine pakjes in z j gaf het ame aan df zieke zeggende Hier z n wat borstklontjes robr n moeder Lïu eo bier Ellen zag een weiaig verlegen terwyl zij lot het ondste meisje vervolgde ier is wat zeep gy zult durmade a zelve ea uwe broerUes en zuiias rein houden W ilf Hiija dia sva Uohuoi niat raiahotiai en W opnianv in strgd daarmad gtlnnddd had Hm de kantosraohter kan dH ook aitlegde d man acheen maar ni t ia begrtoMi dal zijn pMhtoontract met hel tjjk dW iswa voor het innemen van het strandgidaa l ia 1 100 laat beulen hom nog niat ODihalt vaa d vnplichUng om aaa B o W aog eui bt zondere vergnoniog la fff oa p hat MS hem verhnnnle gedealla itkagroni dia mande stoelen te mogen nederzetten Het O M moeit dan ook edar voor kot gemis Van dsaa vitgnnnina tagao Taat boM vorderen thans van f 10 of 5 dagen O kantonreohler gaf den man den emstigaa raad tan B en W da veniischte permissie aan te vragen m gemoede overtuigd dat de hearan die niet zonden eigaran Maar Toet was daartoe aog niat ovar te halen Met aan air van hai volste varlnaim in zgn venteend goad reckl ook by bttksnk eontract mat dan staal in da hoogte ar Ui voegende dat wgla zgn advoamt ham 10 jaran geleden reeds grzegd had dal da stat in deaa heeft te gebieden Daar hjj boitn an bebatve da paohteom van ƒ 100 kn n heelen zonwr door hat sleobte mme Bitta M diend had zon hg de 10 boete niet kaan betalen das maat voor hat gald gaan wittau z Han achrijft aan De Amsterdammers Onlanga werd door de algemeene vergadaring van dsn Nad Bond voor Algtmean Kiai eo Stemrecht mei meerderheid na stemman besloten dat de Bond zich zon varvormen tot een sociaal democratische vareeoiging en een sociaal tlemocratiach program sou sanoeman Dit besluit moeit echter evenals de op de algemeene vergadering verworpen voorstellen aan hel referendum der afdealingen worden onderworpen en thans heeft dit het besluit vernietigd en daarentegen aanganomen bet op de algonieeue vergadwlng varworpen voorstel van de afdeeling Gorrad Dit laatete houdt in dat da Bond ikh vw andere in eene vareeniging van alla damaeratisob vareenigingen en dus iite worde al e É Nederlandsche Volkspartg waarin voor alla arbeidanvereeni ngen plaate is Voor leailvoering van dit besluit zil een nianw hoottbestuur moataa zorg dragan daar hal Mi zijne functiea thans neerlegt Da verkiezing van de zeven leden van het hoofdbeatanr ia opgedragen aan de aldeeliogen G on Laaowarden en Gorredjik die respaotiavalük dtte tlTM en twee leden hebban te kiaaeB de Pargsaba wenldtentoonstelling van zal vanwege de porceleinfabriek te Pè kan in bet vervolg ook tifne lial niat voor God r faoudao Daarop gaf i eenig aafaooa linaaB dat tij onder haar jaquelje verborgen had aan de oudo vrouw met da vermaning dat zij Maja aoaat aaazeltfD om zteh en de andere kindfren te rtlnigaa waarna z onder herhaalde datücbMulgiaiM van de zieke vrouw bat huis varliat KUeo hiald haar mandje net de bttkkM iaaoh aan den eanac aim en toen zjj ondtr kat naar huiagaan aan dan kant van den weg madetieQaa ae andere tentabloempjes zag bukte ay om er oanlga taplakken Onder deze bevond zich en onaanaianlijk gsel bloempje dat veel op eene itroobloora gelaoK Z besehmwde het aandachtig terw t z j Mt arasttgen peinznden blik bare wandeling voorttcHa Z waa zoo verdiept in de besohouwiog van dtaa bUaaS dat zy niat bemerkte dat een heer met en luMMl i i 1 1 IJ 1 ï auntel met opgedagen kraag midden op dea iy stond en zyne groote scherpe oc o zoo stmrw b ir gevestigd hield alaof hij met z o blik haar dwingen wilde naar ham te xien Haar h t jonge meisje bleef even pelosend met de oegan op da bloem gencht voortgaan Toen zy hom gahaal naby gekomen waa nam hij zyne pet die hem eea weinig scheef op het hoofd zat af ea lelda Gomen raorgeo juffrouw Gatlner t Kllen keek verschrikt op dewijl sy üsh aenaklapa herinnerde dal cij ean mandje met eene aoh drai z j bloosde t en hy de kraag van zUn nuntd oalrsloeg en tiT dan heer Arlborg herkende dia daar zoo elagBnlÉfclil I oti hur atond an s nat aan osd JM n t tan doek k hat hoofd en daarbij oma naad met aana ntlkj ifh aan dan ara