Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1894

f AsDKeVaogeo 1 Oetober T jd vao Greenwich Directe Spoorwegverblndiog met GOUDA WlDtererdlenst 19 18 18 6I 68 68 F 1 06 1 19 19 98 1 91 HOTTIIDtH B8 10 7 86 7 47 8 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 46 8 07 8 18 On01 DX H 41S Ookda 7 80 8 86 8 0 8 87 10 48 18 1118 8118 64 1 87 8 66 4 46 t J 6 6 7 18 9 8 8 87 11 06 11 18 Z M 7 48 8 47 11 01 1 08 B1 ICI 7 47 1 11 Z 4 w 7 68 8 60 11 10 1 17 N dI d 8 08 1 98 Toorb 8 07 08 11 99 1 99 Hir 8 18 18 10 07 11 87 19 4119 81 1 98 1 67 4 96 Ooad 6 86 40 7 66 8 0 8 81 10 08 10 19 10 66 19 48 9 98 1 619 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 Oud w 6 60 8 64 11 0 9 87 1 87 7 6 10 87 Wowdn 6 6 7 08 8 18 10 90 11 17 9 46 8 07 6 06 6 46 8 17 8 07 8 66 10 86 UtrMkl 8 18 7 98 8 98 8 418 10 61 11 46 1 80 8 09199 9 60 6 9 8 81 S6 8 98 8 11 10 68 r o T E ï C H T S O D D i 99 7 60 6911 84 19 09 19 60 8 10 8 80 8 69 4 49 6 90 8t 6 0 9 60 8 6 10 848 68 8 11 10 1111 60 19 86 8 48 4 1 6 47 ll 94 10 61 7 07 8 1 10 94 4 94 l 7 90 6 88 8 84 10 87 19 0 1 88 8 60 4 87 6 80 tM 8 41 89 11 07 AMSTIIDIMSODDA fs 6 60 9 16 9 66 11 96 11 90 9 66 4J6 4J6 l 9 1 0 IJ 9 04 10 44 19 18 19 M U 6 90 1 69 M 11 CO Ul ill TIIDAM 10 09 10 16 19 11 9 61 4 47 6 99 7 46 10 14 1 66 19 1 1 9 40 6 46 96 9 11 11 vrM MD pftvUjotn worctan gebonwd utbg een Di air tiit TODdea tteenioort na hoogs koBttwMrdfl ui wordflD gebraikt Het üdkmeiijk un iageoiear fsn deze ttbriek gelokt zeadsteeaen met eeu daone laeg porcelein te orergieten vmtmb mao de eefaooDite kUann kan geren 8Ut Il Oetl M l 2e KiHKa Zitting tao DoBderdK 11 Oetober 1894 Met 43 tegen 42 stemmen w rd door de Tweede Kamer de bÜl jkbeid erkend om baq wjjlen de oonceMionwHseen voor de Ign SamaraDg Cheribon hetwaarb kapitatl raaf 250 000 terng te geren Na de etemmiag orer difc weteootwerp ging de Kamer teratond orer tot behandeliog ran het ontwerp betreffende bet weduwen e wee npeneioenfonds roer Indiicfae officieren ZooaU ran onxe lezere bekend U gaat dat fond erg acbtemit en ïi nit berekeoingea an prof Van Geer gebleken dat bet fondt in latere jaren bg de toeneming ran het aantal vednwen en weezen niet meer aan eü verplicbtingen lal kannen roldoen teniy de Staat bet fondi financieel te hatp komt Daarom beeft de HegMrifig Tooigerteld ten behoeve ran het fonds jaariyki drie ton op do Indiiche begrooting nit te trekken en daarmede roort te gaan totdat het fondi bigkeo op te maken wetenaehappelgice belaasen orer een roldoende reserre tai bewOiikkea Dit WM niet geheel en al het geroelen ran prof Van leer die in dese da regeeriog ran adriaa gediend faMft Die geleerde gaf er de Toorkaor aan bat beitaande fonds te eluiteu en een nieuw op te richten roor de in de toekomst aan te stellen officieren Met bebolp van het bestaande fonds zon de Uegeeriog dan sorgen dat aan de rechten ran de deel genootan in dit fonds niet werd te kort gedaan Oaae laatste uenswjju werd in de Kamer door rale leden gedeeld aooals gisteren nit hM korte algemeene debat bleek ook door den heer De Bas Zy is echter niet getchikt o in den rorm ran een amendement ia dl wat U worden belichaamd Wil men dit etalsal dan zal het slechts te rerkrggen K n door de thans aanhangige voordracht te varwerpen Hinder ingr pand is het denkbeeld ran den batr Beol die in plaats ran rast 3 ton jaarlgka een bedrag ran minstens 1 5 ton wil bgpassan Met behulp dezer bgdrage zal het fouds aan al zgn rerpliohtingen kunnen roU doan en zelfs groeiea doch langzamer dan in het lUlsel der regeering Dit bigkt nit de cgtera door de regeering in haar laatste ontwerp medegedeeld Het nde bedroeg o 1 Jannari 1888 nog raim 3 millioen Het was op 1 Januari 1893 teruggegaan tot 2 7 millioen de achteruitgang in 1892 bedroeg niat minder dan f 110 000 Doch met eene bgdrage ran f 150 000 soa er toch geen Tardere aanrsl op het kapitaal noodig rgn da toestand zou slangzamerhandc rerbeteren Orer dit amendement zullen beden de diienssiën worden roortgezet Aan e n brief dd 30 Angustns ran een ooggetuige ran de Lombokramp ontleent de Jara Bodet het rolgeode rerhaal De groote ramp welke onze troepen te Tjakraoegara en Mataram trof kwam geheel onrerwacht De onderhandelingen geschiedden aoo idat lederen dag teekeuing ran het ooqtraot kon rerwaoht worden In dit contract M o a bepaald dat de Uasaks onder bet directe beitour hunner eigene hoofden en onder eontrole Tan eenige gourernements ambtenaren t mden blgren onder het bestour der BaUsche jroraten Ten einde dezen toestand roor te bereiden waren den 22flten Augustui twee kolonnes naar hwt binnenland gegaan om to zorgen dat de gewapende benden dar Baliürs en Saiaks ut elkander zouden gaan en op dit terugtrekken toesiokt te honden 8 08 7 86 1M 1 M 1M 7 66 6 6 10 6 18 6 80 6 88 8 40 8 47 8 64 0l0 10 01 18 1 81 8 86 da 8 80 ll ldlMlit MiMw rkwk OaiNllt BotMnlu MiMnnkaik Moordndit UtrMkl OowU AMtwdui Wp 8 11 40 l f Niets waas aleoo op eenige rijandige bedoelingen Wel had er den 24n Augustua des aronda een oploop ran Baliaeazan plaats doordat een veroordeelde bg het begieten ran den weg een Baliër met water bespatte doch dit opstootje was spoedig geëmdigd Den 25n Angnstoa m den voorarond werd ran Ampenan bericht ontraageo dat de Baliërs vooroamena waren ons onrerhoeda aan te rallen en dat suil reeds eerder zoude gebenrd zgn wanneer niet de dood ranaenaanzienlgks Babneeeehe rronw welke dood als een sieeht roorteeken beschouwd ward die plannen had doen nitttellen Ofschoon de guheele loop der onderhand Hogen en de algemeene toestand dit bericht ongelouflgk maakten rood de opperberelhebber het toch beter bet hoofdkwartier te verplaatsen en orer te brengen naar het birooak van het 6e bataljon dat oogeree 5 minuten loopens rflrder gelegen wai terwgl aan de kqlonntM Van Lawick en Van Bglerelt in het binnenland bericht werd gezonden om terng te keeren Aangezien het geschut van dit bivonak met den overste Van Bijlevelt naar bet binnenland was gegaan deed generaal Vetter eenige artil lerie van Mataram komen £ r werd scherp wacht gehouden en de avond verliep dan ook kalm toen omtrent balftwaalf des nachts bet eerste en danrea meerdere schoten werden geboord en onmiddellgk alarm geblazen werd In weinige oogenblikkeo as alles op de been en werd van alle zgden ebn overstelpend vuur op het bironak geopend In den aanvang deed de rgand een poging om ons bironak van den grooten weg aan te vallen doch eenige sairos en een kartets deden die bende nit elkandur stuiren en daarna rertoonde de rjjand zich niet meer doch bleef onze troepen voortdurend uit de schietgaten op korten afstand beschieten waardoor wy in korten tyd verscheidene doodeo en gewonden kregon Wel poogden onze troepen dooreen krachtig ruor den rgand uit zgoe schuilhoekeo te rerdrgren doch deze stond zoo goed gedekt dat onze salvos weinig aitwerkiag hadden In zgn overmoed plaatste de vgand toen ladders tegen de binnensgde der poeri om ons van over de moren te beschieten maar zg die zich vertoonden werden zoo warm door de onzen ontrangen dat ook van dergelgke pogingen verder werd afgezien Dit alles gebeurde in een stildonkeren naokt Onze troepen hadden eenige hoop dat men bg het opkomen der maan tegen half drie rrat meer van den vgand zonde tezieokrggen doch deze hoop was gdel da maan vormde toch slechts een kleine sikkel en de lucht was zeer bewolkt Onder al dit schieten hoorde men de Baliërs bovendien tegen den binnenwand van den poeri muur bonzen waarscbgnjjjk om meerdere schietgaten te maken Aan de boitenzgde van dien muur stond een loodw roor de veroordeelden Dazen door dat slaan reraobrikt liapan sohreenwende uit die loods op onze trorip Q in en werden daardoor een oogenblik roor vgaoden aangezien waardoor onsen troepen op hen schoten en rerscheidenen verwonden en doodden Werkelgk bleek kort daarop dat de rgand het voornemen had nienwe schietgaten te maken ten minste eenige oogenblibken later ontstond een groot gat waaruit wg weer een krachtig vuur kregen De artillerie die echter bare schoten op de opening richtte bracht svganda vuur daar sooedig tot swggen Onder dese ometandighsden brï eindelgk de morgen aan maar dit verbeterde den toestand niet de vgand die in den nacht meerdere schietgaten had gemaakt stond steeds gedekt en had een beter oog op onze troepen 18 08 10 66 11 08 U 08 11 18 11 86 8 96 10 48 8 40 18 88 11 06 8 61 10 09 le u 4 67 6 08 4 11 6 18 f 8 99 8 81 6 90 e se 6 86 6 66 41 7 49 IT 69 10 10 10 1611 88 11 48 Daarom werd besloten om terng te trekken naar eene aan bet bivonak grenzende en door een muur omringde roimte waar men retlig was zoolang de vgacd geen poging deed om mnren met ladders te beklimmen en ons alzoo van boren te beschieten Om dit te voorkomen werden door onze troepen spoedig enige ladders gemsakt en de wanden vnn schiMgatan voorzien De vgand bbiek echter ook nu te laf om nit zgne schuilhoeken te komen Wel kwamen uu en dan eenige voorvechters t ndakkende op den weg doch deze werden allen neergeschoten Ofichoon onze troepen nu goed voor het vBur van den vijand beveiligd waren kon aan bigveo niet gedacht worden omdat er slechts voor één dag eten en too oed aU geen drinkwater aanwezig was Daarwn werd besloten tegen twee nor op te mkkeo en terng te trekken op het bivonak te Mataram Onder een herig vunr ran den vgand werd de terugtocht aanvaard die slechts langzaam verderde vooral doordat het transport der gewonden ouder het hevig vuur va den rgand veel tgd rorderde Om hieraan een einde te maken wenlen de gewonden op de stukken medegefoerd lu den aan rang van den terugtocht bieren de stokken in een sloot steken maar zg werden met behulp der troepen er weer uitgetrokken Daar het terugtrekken lungs den grooten weg hoogst gevaarlgk sonde zgn werd een zuidwaartscbe omweg gemaakt Nabg het btvouak te Mataram werd op den grooten weg gedeboucheerd Onmiddellgk bleek echter dat bet 7e bataljon dit bivoonk ook verlaten had en zich in een dewatempel op een sawab eeu weinig verder verschunst had £ en compagnie rukte van daar uit om onze troepen op te nemen Het terugtrekken op dien dewatempel bad plaats onder een hevig vuur van tien vgand Hierdoor werden ouder anderen de paarden der artillerie sijhichtig en voordat men er iets Bun kon doen sloegen zg op hol en renden naar huune stallen in het oude bivonak terug De gewonden hadden ter nauweruood tgd van die stokken af te springen Zg konden echter oog allen opgenomen en io den dewatempel gevoerd worden Kort hierop kwam een tweede troepje op den weg deboucheeren waarop dadelgk een detachement uitrukte om hen binnen tu balen het bleek dat generaal Van Ham zich onder hen bevond Oeneraal Van Dam wai namelgk bg bet verlaten van het bivonak te Tjekranegara onmiddellgk zwaar gewond bad nog gepoogd ïich eeu eind roort te sleepen doch daar dit niet gelokte moest men hem dragen en daardoor geraakte men hg den hoofdtroep ten achteren Kort ua aankomst te Mataram stierf generaal Van Ham kalm en hg werd dienselfden nacht in alle stilte plechtig begraven Hier werd verder vernomen dat majoor Hamerater die ch bg de comagnie welke b het terugtrekken do achterhoede vormd bevond en welke o a de te Tjekranegara gekregen verwouden onder haar hoede had zulk een overstelpend vunr had gekregen dat zy onmogelgk verder kon gaan zonder zware verlieten te Igden tenzg men de gewonden zonde achterlaten flieraan werd natuurlijk niet gedacht en daarom werd in afwachting van hetgeen verder gebeuren zoude geen deel genomen aan den terngtocht Tegen 5 uren in den middag van de aankomst te Mataram werd uit het tuiden geschutvnur vernomen an kort daarop salvoa die steeds nader kwamen Voortdurend werden door de onxen signalen gegeven om de aandacht te trekken en weldra werden die signalen ook beantwoord en zag men de kolonne Van BylereU op ons bivouak aankomen Hoewel dese kolonne niet zoovete verliezen had gleden had zij toch veracbeidene gewonden waaronder de oreiste Van Bglevolt zelve zwaar gewond Daarop laat de J B volgen Aan dezen rief die niet verder loopt en later vervolgd zJl worden kunupn wg uit ons door een anderen ooggetuigen verstrekte gegevens de volgende kantteekeningeo toevoegen Ulnehl WMrdaa üudvvater Ooutlt AiutnduiWp 6 60 7J0 Terwgl de kolonnes naar het binnenland moeaten gaan o a om de Baliërs van daar te doen terugkeereo kwam iemand die van Soekarara naar TJakranegara ging troepjes gewapende Baliërs tegen die zich in de richting naar Soekarara voortspoedden en zag hij I een pas vermoorden Sasak op den weg lifrgen mat een troep zwaar gewapende BaliSra ar omheen De nacht was niet alleen itikdonker maar het bivouak was ook niet verlicht hetgeen alsmede de oorzaak was dat op de dwangarbeiders als op vganden werd geschoten en vgft hunner werden gedood of gewond Onze kartetsen smoorden in de dikke kleimuren en sprongen niet Gedurende den terngtocht van Tjakraoegare naar Mstaram stelde generaal Vettar die voortdurend sgna bevelen bleef geven zich telkens aan het herigste vuur van den vgand bloot zonder te trachten zioh daartegen te dekken De compagnie bg welke zich majoor Hamerster bevond en die zulk een oter telpend vuur kreeg dat zg onmogelgk verder kon gaan wai die van kapitein Kamerman Een Ëngelsch blad gaf de volgende schets van den t nwoordigen keizer van Cbioa Elen zeer groote en bg uitstek trsgiiche figonr in het oostersch drama dat nu wordt afgespeeld is de Gbineeacbe keizer Deze jonge tenger gevormde man met de zeer doeve melancholieke oogen zit gevangen in sgn uitgestrekt paleis als een edele vogel in een kolossale vergulde kooi Hg is zeer eenvoudig gekleed te midden van de weelde die hem omglanst Hy heeft prachtige kamers waarin hg mag zitten plechtig stgf in den grooten troonstoel Hg heeft tempels waarin bg mag gaan knielen en de ceremonieën verrichten met de voorgeschreven gebaren en in de orde van den U Ki bet Boek der ceremonieën zooals de Chineezen keizers dat vóór het begin onzer jaartelling al deden Hg mag statig wandelen in de magnifieke tuinen vol zingende vogels en springende fonteinen Maar nooit zal hg verder komen dan de nauwe horizon om hem heen De wereld buiten zullen sgn o n D it zien Ug weet niet wat bet leven is wat het Tolk ia wat de zee en de groote aarde zgn Hji ziet niet de millioenen onderdanen over welke hg heerscht Hg weet niets dan wat men hem gelieft te zpggen Ug is de Zoon des Hemels Den Zoon des Hemels behoort alles toe at onder den Hemel is zegt een Chineesob spreekwoord Ziju persoon is heilig Het volk mag die heiligheid niet met de oc en ontwgdeu Hg is omringd van een bende intrigeerende mandargnen en is als vastgeketend in de étiquette welke hg moet opvolgen Hg weet van de dingen buiten sgn paleis alleen de namen Wat hg doet hOe hg leeft wat hg ondergaat alles is voorgeschreven Ën buiten hem gaat het groote Leren waarran hg de groote heteekenis niet renmoedt ea boveu zgn hoofd hsngt het Noodlot wsariu hy aelooft als een zwaar zwarte wolk boven eeu gouden vogeltje in een boom Het is meer dan waarscbyolgk dat syne regeering niet lang meer zal duren Als Japan overwint zal de partg der Ko Lao Hoer de Ming partg hem overvallen en zgn einde zal een moord zgn Ik stel mg voor hoe verschrikt hg zal opzien ais het Noodlot over hem heen komt Hg die niet weet wat bet is die nooit geleefd beeft en dan in eeos het harde wreedé leven onierbiddelgk voor tich zal zien eindigen Dit is wel bet hoogst tragische wat ik weet £ n deze man is mg wel het sympatliiekste van alle menschen over wien ik heb nagedacht De AmBterdammer gaat voort adviezen omtrent de door den heer Treob voorgestelde samensmelting van radicalen en geavanceerdliberalen als hoofdartikel te publiceerenGisteren was de heer Zeilmaker uit Schrans by Leeuwarden aan het woord Het bevreemdt hem sterk dat de heer Treub de vader van den Hadicalen Bond die in 92 bezielende woordene vóór afscheiding en oprichting van dien Bond sprak sgn kind in het derde levensjaar wil helpen vermoorden Il d KinkliDg onda da liberalen door den baar Tnab üeconstateerd daq een roldoogen ieit Waaruit blglt dit Da toeatenden gelgken immers sprekend op die van 1893 £ o da haar Ziilnuker apreekt tb de toeatandeo te Leeowarden van die te Amaterdam in Groningen en Zaandam Opdat de fane met de radicaal liberalen mogelgk worde moet er tertropwen geschonken worden en het is den beer Zeilouker niet gebleken dat de Toontitatrevend liberalen wel moeite doen om bet te flcbeoken De Middelb Crt heelt te dezer zake aan baar partygenooten gead iseerd om de kat nog eena nit den boom te kgkeu De Arn Crt c blgft bij die handjeetoefctekerijc nog een beetje aceptiscb op zij staan En deze roorzichtigheidc acht het Vad ook seer plichtmatig want zegt het blad Het is gemakkelijk met Mr Treub in zee ta gaan maar men wil dan toch wel eens weten wie Mr T eigeolgk achter zich heeft Yooialanog blykt hiervan niets tenr men mag aannemen dat de heer F Kaptegn secretaris Tan den Radicalen Bond c die directeer ia an de Amsterdammer en de beer C H den Hertog die mede in tiat blad scbrgft met de inzichten Titn Mr Treab medegaan Maar de Toenitter randen Hadicalen Bond c wil er niet ran weten en eerlgk geiegd kunnen wy hét standpunt van de redactie rnn Het Dagblad wel begrepen die van haar kant ook eens weten wil wie de roornitstrerende liberalen zgn op wie zg rekenen kan Dit dienen ran de democratie met Tolkomen toewgding is een prachtige phrase maar als richtsnoer voor practisobe politiek heeft men er niet veel aan Al iteken ook al degenen die bereid waren Taks kiesrecht te aanvaarden die phrase op hun hoed daarmede heeft men nog geen hervormingapartg Kr zgn elefiienten bg o a agrarisch getinte die niet voor radicalentype Dagblsdc alleen een weinig verdacht zgo Voor eenigen tgd werd het verdwijnen gemeld van Sheng den stoatai of hoofdmandergn van Tientsin Men vermoedde in het eerst dat hg reeds van het begin van den orlog af met de Japanners had geheuld en eindelgk voorgoed naar den vgand was overgeloopen Uit de byzonderhedeo die du bekend zgu geworden blgkt dat Sheng een andere ofschoon niet minder leelgke rol heeft gespM d Het geval ia een tjpiaeh staultje van het geknoei dat de kanker ii van het Gbineeacbe rgk Sheng is deneef vanLiHung @hang en genoot tot voor korten tgd hel volle rertroawen van den üoderkoning Kort voordat de oorlog uitbrak werd hem opgedragen wapenen en ammunitie voor de keizerlgke troepen te koopen naar gelang de troepen uit het binnenland kwamen om naar Korea gezonden te worden zouden de wapenen ouder ben uitgedeeld worden De geweren en patronen werden gekocht en aan de troepen uitgedeeld maar io het gebroik bleken zg zoo go als waardeloos te zijn zoodat te Peking en Tientsin bethaalëelgk kibcbten inkwamen Li Hung Cbaug stelde persooolgk een onderzoek in en dit bracht aan het licht dat Sheng van Duitsohe agenten 300 000 geweren van ood model had gekocht een verzameling afgedankte wapena van verschillende Europee scbe legers Sheng had daarvoor 2 taela per atnk betaald en aan de schatkist 9 taela in rekening gebracht zoodat dit zaakje hem 2 100 000 taela of ongeveer 7 500 000 golden opbracht De patronen waren van slechte qoaliteit ec van verschillend model ook daaraan verdiende Sheng een aardig sommetje De onderkoning liet zgn neef bg zich komen en verweet hem zyn oneorlgke praktgkon Sheng deed zelfs geen moeite te ontkennsn de onderkoning was ten hoogste gebelgd en bet atormachtig onderhond eiudigde daarmede dat hg Sheng een paar geduchte muilperen toediende Neef droop af naar zgc paleis en durfde zich niet meer in het publiek vertoonen f hg vroeg verlof wegens redenen van gezondheid en verkreeg dat ook f Sedert eenige dagen ia spoorloos verdwenen de heer H Franken commies der postergen lekl laatstelgk dienst doende als eerstaanwezend ambtenaar op den posttrein Ngmegen Venloo Maastricht met standplaats te Maastricht Men vermoedt dat hem een ongeluk is overkoueni Uit Groningen wordt gemeld Het peraoneel van de firma Oppenbeim heelt het werk hervat tegen het oude U 0n met vooruitaicht evenwel op eenige verhoogiug ala de firma hiertoe door bare werkgevers in staat wordt gesteld Da zetters die lid waren van dan Alg Nederl Tynografenbond hebben voor dat lidmaatschap iibeten bedanken VoorU zal bet peraoneel aan de firma zgne excnsea Muibieden Bg de Erven Tan der Kamp zgn wear twee der werkatakers door bemiddeling van een pndikut tot de werkplaats toegelaten De heeren HoogUMft en Sterck die onlahga tot leden van den gemeenterend van Amaterdui werdoi gdioian maai lioh toen al orer weinig animo bg de kieaers hadden ta beklagen daar ongeveer 90 percent tboia bleven hebben nu nog meer reden tot beklag over hunne nieuwe ambtgenooten Gisteren kwamen zg op om zioh ta laten installeeren maar er waren te weinig laden verschenen de sitting kop niet doorgaan en ongeïnstalleerd keerden zg huiswaarts Het begin der ellende t Moest er eenmaal van komen natuoriyk we badden t wel durven voorspellen een of andera geniale financier loa wel op het idee komen de vraag was alleen maar win voor zoo gaan w hadden haast gezegd wie t eerste schaap op de brug zou zgn Na die eer is te beurt gevallen aan Gouda de Pgpenatad huist de geniale financier binnen hare mnren die zgne medehnrgera uit den finantieelen nood zal belpen en dit denkt te kunnen doen door eene belasting van f 5 per rgwiel te laten heffen Ja mgne heeren vgf gulden per rgwiel I Gelukkige stad die zoo gemakkelgk te belpen is We moeten onze lezers oen kleine opheldering geven Weet dan dat t Gouda in den laatsten tgd finantieel heel erg slecht gaat de opbrengat der acbeepvaartgelden een bron die vroeger zeer mild vloeide is varacbrikkeiyk achteruit gegaan zoo erg zelfs dat de stad baar budget niet meer dekken kan en baar gemeeuteraad naar nieuwe bronuen van inkomst zoekt Er moet uit een auder kraantje getapt worden de gemoeotenareu moeten op nieuw worden aangepompt en liefat die gemeentenareo die geen stemrecht hebben en dus by de verkiezingen van bon ontevredenbeid geen blgk kunnen geven En in dit opzicht zgn de wielrgders tamelgk ongevaarlgk want als men ben de duimschroeven aanzet kunnen zg wel schreeuwen maar op een andere wgze te protesteeren valt zelden binnen bon competentie De voor stemmers voor een rgwielbelaating vermeerderen das het gevaar voor hun Gemeenteraadszetel niet Belast dui de rgwielen maar Dit is de buitonzgde vun de kwestie we zullen baar verder laten rusten Thans willen wg een enkel woord zeggen over de Soantieela gevolgen van deze belasting We hebben onmiddellgk door een der Goudaohej officials een volkstelling van de wielrgierf in de Pgpeuatad laten houden het ia iemand die daar goed bekend is zelf in den rgwielhande geweeat is eu de stad ia niet zoo groot dat aanzienigke vai issiugen mogelgk zgn z n gegevens zgn 4us zeer vertrouwbaar Welnu het resultaat van zgn volkatelliug waa ijat er zich in Gouda ongeveer 90 wielrgders bevinden We zullen echter ruim rekenen en aannemen dat er 100 rghers zijn De bruto opbrergst van deze belasting zal dos f 500 bedragen Brengt men daarian in mindering voor invorderingskosten en mogelgke kwade posten f 50 dan zal men komen tot een bedrag van l 4501 En is diur Gouda mee geholpen Is dit luttele sommetje de moeite van den administratieven omslag waard 1 Loont dit dp onaangenaamheden de moeite en de laat dn men de Goudsche wielryders eu de ambtenaren met de controle of invordering belast aandoet Is dis oohillgkheid met f 450 bet aM We spreken van souhillgkheids en dat ishier in booge mate het geval 5 Wast hoedikwyls hebben wij tal niet gezegd en aangetoond ook het rgwiel is geen voertuigvao weelde en vermaak uitsluitend meer diejaren zgn achter den rug Men zal du geenvoorwerp van luie of ontapanning helaston Het rywil heelt zich ontwikkeld fot een nuttigen goedkoop rtuig ten dienste van beroep handel en beAijf Gouda is bek middenpuntvan een druk bevolkte streek haar inwonershebben handalabelangen fi de omliggende gemeenten Boskoop Haatrecbt Stolwyk Bodegraven hebben voor een voornaam deel baarmarkt in Gouda en zy die belangen hebbenin de b i m en boomkweekeryen in denkaashai eï enz moeten van Dit Gouda drukkeverbinding met die omliggende gemeenten onderhouden Ten dienste daarvan dient hetrywiel velen tot voertuig We zgn in het bezit van gogevena waaruit biykt dat van bet geraamde geUl v n 90 wielrgders in Gouda 35 hun rgwiel gebruiken t n dienate van hun beroep of bedrgf Is bet billgk deze te belasten Och komj schrik de wieirydera niet op de grenzen af Gouda is nu een gezochte plaata voor tochten van wielrgders ze maken er verbeteringen hrengen er vertier en geld lok ze dut binnen Maar zorg er dan ook voor dat ze ten nadeele van de neringdoenden de stad niet gaan ontwyken tengevolge van formaliteiten of lasten die waarscbgnigk ook het deel van vreemde wielryders zullen worden als de stadgeuooten belast worden We meenen dus dat de opbrengst dezer voorgestelde belasting de heffing niet loont dat ze onbillgk zoo zgn tegenover de velen die bet rijwiel ten behoeve van bnn beroep of bedrgf gebruiken WU Goud Termeeriering tan haar jnkom s n en aoekt ze naar aan eeldeartikel om ta belasten welnu laat m dan bgv de piano s belasten Tegen bondeni rgwielen zyn er in Gouda wel SUfy piano s te vinden en de inkomsten voor da gemeenten zouden dus f 2400 in pUata van f 4 0 bedragen Bovendien tgu piano s biuderlgk voor anderen rgwielen niet het piauoapelen in gesloten kamera ia ongezond bet wirlrgden in da open lucht ia wèl gezond au moet dua aangemoedigd en bevorderd worden Op éen oorwaarde zouden wg ons met de voorgestelde belasting kunnen vereeuigen en waarscbgnigk de Goudsche belangheblünden ook en dat zon zgn wanneer de opbrangst zou strekken tot vermeerdohng van de Goudsche politiemacht om den wielrijders wat meer bescheruiug te geven tegen de baldadigheden on de aanvallen van een gedeelte van bet pnbliek ieti waanaa in Gouda leer groote behoefte bestaat Haar voor f 450 kan men nog geen half wasje krggeo laat staan een volslagen agent Overgenomen nit de Kampioene Orgaan vu dan Algemeenen Neder landschen Wielryderi Bond BoitenlaDdsch Overzicht tn het Deensche Folkething verklaarde da minister president beraadslaging over de ontwerp begrooting dat bet ministerie bg het aanvaarden van het bewind definanoieele aangelegenhedeu in orde bad bevonden eu dat ig ook vnoritellen heelt aangetrott en tot regeling van onregelmatige toestanden die sinds jaren baddeu bestaan Het ministerie beeft deze regeling goedgekeurd en het zgne taak geacht een aamenwerking vau de beide takken der wetgevende macht te bevorderen ten einde tot regelmatige toestanden te komen Het mioisUria heeft niet over bet hoofd gezien dat vele bv drgven ouder de ongunstige tüdsomstandigheden te Igden hebün men kon niet verlangen dat de regaering reeds nu de desbetreffende wetsontwerpen zou indienen Nog altooB is het de vraag wanneer da Dnitsche Kgksdag zal worden bgeengeroepen Berst wordt er gerekend op 18 Oetober en wel om alsdan de vergadering ta kunnen openen mat inwgding van het nienwe gebouw Sedert het echter bleek dat bat gebouw onmogelgk voldoende gereed kon zgn was er sprake van half November Dit is wet de meest gewone tgd maar een vroeger datnm werd wenaobelgk geacht omdat anders de zittingen te ver tot in het voorjaar duren en alsdan gelgk komen met die van het Pruisische Huis van s evaardigden waarvan ieer vele leden ook lid van den Kgksdagaön oodat die gelgktydige zittingen voor beide veel ongenak opleveren Nu blgkt achter alweder dat het zeer nnwaarsafagnlgk is of het geboQW tegen half November ja zelfs of het nog wel in dit jaar kan worden betAkken Men is nog te ver ten achter juist met de ioriehting dar eerst noodige localiteileo Daarom werd er wel aan gedacht of de Rgksdag 1 n maar niet eent weder in het oode gebouw zou fageeukomen om later naar het nienwe over te gaan maar daartagen bestaat het bezwaar dat inqiiiideU het oude gebouw voor het grootste gedeelte reeds is ontruimd IntussobeH wordt het boog tgd om te beslissen hoe te doen De Fransche begrootingacommiaaie ia aan t werk getogen maar bet zet niet beat in Er werd bealoten te beginnen met de begrooting van Oorlog De poat van aankoop van paarden was verhoogd met 200 000 fr ten einde do kapiteins der infanterie tp laten ryden De commissie vond dit niet noodig en de Minister werd daarop zoo boos dat hg zeide dat hg sgn ontslag zou nemen Men verzocht ham dat in elk geval nog niet te doali daar er niet genoeg Miniaters zouden te vinden zgc indien men bg de achrapping van eiken post aan niéuwen Minister moest nemen De Minister vond dit toch eigenlijk ook toen bg met zyn collega s gesproken had Een groot debat verwacht men bg de begroeting van Marine Verscheiden leden der commissie met name de hesren Lockro ThoAen en Cochery maken deel nit van de extra parlementaire commissie voor de Marine welke in de vacantia de oorlogshavens bezocht heeft Van dat bezoek heelt zy den indruk medegebracht dat bet noodig is de begrooting iiU Marine aanmerkeiyk te verhoogen om de vloot nit te breiden en de arsenalen beter te vooniijn B i de begrooting van BuitAlandsche Zakenzal een voorstel behandeld woAsn om Tunis dat tegenwoordig door dat Departement beheerd wordt onder te brengen bji het Ministerie van Koloniën Te Caen bad een Kamer verkiezing plaata ter vervanging van den gematigd republikeinschen afgevaanligde Legoni I gpré Overwinnstr was de nllié graaf DeSaint Quentin die 5604 stemman bad tegen 8927 uitgebracht op den Bonapartist Des Clotures Deze laatate had by de algemeene verkiezingen verleden jaar 3440 de beer Ijegoui 5973 stemmen De rojalistische oandidaat De Milban op wien in 1893 827 ttammen werden oilgebracbt bad er ditoaal aleokts 476 Kiaana ign vanudarlgk van hameur om radenen die man niet ltgd zoo tantond ziet Is da Kamer eenmaal bgaaa d a nrwieht men een regen van interpeUatiea zoodal ar oiat veel tgd zal overschieten voor iets anders Da Afgevaardigde Carnaud heeft op zich genotiea de Kegeering tol vfrantwoording te napaa wagena bet bssiraflen van amblanatan ta Marseille dis gestemd baddan voor aas protaatmotie tegen de nieuwe anarcbislaavtt D zer dagen werd te Marseille in tegenwoordigheid van den sociaiistischen main Floiatiiraa een bgaankomst gehouden ten gnnata t d genoemde heeren drie in getal leden van ditn Departementaleu Raad tevens Staatsambtenaren Er werd eeu kraase gemotiveerde motie aangenomen den Departementabn Kaad ia het alg meen en de bedoelde drie sburgacaA in hetTgtondar gelokwanaobaoda en de U gal C hen door de Uegeeriog genomen maalregtlaa nadrukkelijk afkeurende Aan bet Kamerlid Carnaud ward tevens opgedragen een interpallatia te boudeg over bet geval Wg hebben detar dagnn in ons buitaalandtob overzicht medegedeeld wat een ervaren genaaskundige te Petersburg in bet Britaobe sMedienl Journal c over deu toeatand van den keizer der Russen schreef Hg achtte den toeatand arnatig maar tooh da mogeiykheid van heratel niet geheel uitgealoten Deze vooratelling ia aan middenweg tbaachen de offlcieele berichten en die van min of meer aeoaatielievende beriobtgeven Ze verschillen hamelabraad Ttrwyi een oflSoieel bulletin van badeaochtend meldt dat het keizeriyk paar en 4t kmilie Dinadaf een rgtoer naar Jalta maakten seinde de om respondent der Standard te Peteraburg Dinsdag van iemand wiena zegaman een oog en oorgetnige waa het volgende varnomen ta hebben I rofeator Sacbarin zou tot den ciaai gezegd hebben De liakU nn Uwa M etUit ia oogeua algk Door torg tn ópMttnilbaid kan njr kostbaar leven nog emiga maanden verlengd worden maar het is onnoodig het feit te verbergen dat na een zekeren tgd gasn middelen meer znllan baten Na dit onatrhond trad de keizer een kamer binnen zagganda Sacbarin heeft mg jooeveu verlald dat ai gaan hoop meer is Iiy waa zichtbaar ao zwaar getroffen door den slag De aanwatigaii waren hevig verschrikt door da verandering welke op het gelaat ta in bet gedrag van dan cztar viel waar te nemen en laakten den pro feasor zeer dat hg aldus gesproken had Da oorrespondent van bat Engelseba blad voegt daaraan toe dat hg niet aan de waarbeid van dit bericht kan twylelen Volgens den correspondent coet men bat ergilt verwachten Da ctariwitch on bin iankort met grootvorst Miobael naar Peteraburg ferugkeeran om de leiding der zaken op zich te namen hoewel geen regentichap aal worden ingesteld De czarewitach aal waaracbgulgk tot opperbavelbebber van leger en vloot benoemd ordaa Profetior Zeer goed mogeiyk il bet dat dat de Rutlitche dokter den czaar no ook oonaodig verichrikt heeft Ër ia nog geen licht opgegaan over de voorncment van miniater Weckerlé tan opzichte van bet bekende votum der Eertte Kamer De corretpondent van bat Berliner Tageblatta te Pett it van meeoiog dat de Magnafen i l zullen moeten toegeven vooral omdat kaizat Krant Jozef de hervormingen biyft vooritaao Zoo verdient het o a opmerking dat bg de atemming over het ontwerp betreffinda dan godadioost der kinderen nit gemengde bnwelyken ook bartn Hoptca dacanmoniemaaaler van Keitwrin Eliaabalb aanwezig waa en geregeld voor de regeering ttemde rweede wei Wh Maar daarmee weet men nog uiett over de plannen van deu premier om den weerttaud der Magnaten te breken op bat ttok der aaotrale tcbolen In de andere qnaattiea had de regeering telkent een klaina maardarbaid t Dnnrt echter nog maar enkele dagen aar da Twe e Kamer byeenkomt en dab lal man fer te booren krggen AFKOXDtGIXG BUKGEMEFSTER en WETHOUDERS na GOUDA Gezien het betlnit van dan Hear Committarit der Koningin in deze Provincie van den n October 1894 A No 1359 3eafd PrOT Blad No S3 betreflende de verplichting tot bet doen van aoppletoire aangiften voor de Belaating op bet personeel over het dient aar 1894 95 Brengen ter algtmeeae kannit dat rolgnt de artt 27 en 42 der wet op da Peraoneale Belasting van den 29n Haart 1833 Slaaiabiad No 4 zooals die zgn gewyzigd en aangevuld bg de artt 7 en 14 der wel van dan 9n April 1868 Staateblad n 59 tot bel doan van tnppletoire aangifta Twplicbt ann allan dia aa dan 16a IfJ jl aril raiotri tagabnlk