Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1894

33ste Jaargang Maandag 15 October 1894 No 648i miwm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks roet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderl ke Nommers VIJF CENTEN ADVERTEN TIEN worden geplaatst vmi 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uxir des midd alotkoers 92 103 Waarom word ik van mijn zeuuwlijdea niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter gfenezingf niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aaabrangende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheei eeo goed succes hebben Was niet Priesnilz de geleerde veatiger eer waterkuur methode wiens woont laBta een bederaartsoord voor de lijdende menscbheid geworden is den eenvoudige boorP Hopft niet een Zwaedsoh ma oor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds mindor noodaakel k heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo gcneesheeren begint te worden f Ook op het gebied ter beperking van Eenuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuarlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onraranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Tzor Araeujcum enz geheel te verdringen Èr ziJD vele mensdben die nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zy zich in tiohaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zolfs door een rlieg getergd wordeln en £ 00 zich zelvcn en auderen tot last zign zonder het te willen Vele worden geplaaG of door vreeaeyke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde draomen gekweld Dan tgn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorauizea en toevallen Eindelijk lijden de ergaten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeft d onder elk geslacht on eiken stand vindt zgn zenuwziek en min of meer de slaohtoifers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorien van lijders behoort en ingeUoht wenscht te worden over de wer king eenei nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLEBA T Co Heiligeweg 42 mederlandsché Stoomboot Illaatschapp ij De Stoonwohopen BATAFIEB kapt J 8AÜER en aOLlAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam DeStoomgchepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en ICaai te Londen Te Gonda b i A WOLFP Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Oooda Snelpersdrak vaaA BaEMnUN k Zoom htbben genomen alsmede z die dienstboden of paarden na laatetgenoen den datom hebben aanReachait Wordende de ingecetesen mitsdien herinnerd aan de op hen roetende verpiichtingen tot het doen dier aangitte ten einde berryd te bleven Tan de toepassingj der strafbepalingen voorgeschreven bg art 35 voor zooverre die agn gewijzigd bg art 13 der wet van den 9n Apnl 1869 Staatsblad c no 59 en art 39 van meergenoemde wet van tien 29a Maar 1833 StaaMbUd no 4 GOUDA den 13 October 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROOWEE Buiteogewoon groote Sorteerlog FOULARDS A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 11 OOTOBKB Vor krs 9 V lOlVa lOl s 111 6 a 79 sfi L 74 937 941 94 1031 67 Va i 38 109 68 39V looy looi 91 644 630 100 74 101 311 1 9 83 103 1081 137 100 63 88 1001 5 191 186 104 7 83 isfiV 991 64 71 102 8 e lOSV loav 98 lOlVs 141 1341 lO s 907 84 927 s 33 141 1011 76 110 1031 38 6 l u 193 171 107 108 1027 1 1021 1141 131 MV 40 106 941 1037 NiniaUKn Cert Ned W 8 i dito dito dito 8 dito dito dito Si HOXOAI Obl Ooudl 1881 88 ItxLU Iniohrgvieg 186B 81 5 OosnNa Obl in papier 1668 6 dito in lilver 1868 i PexTUOAL Oblig met tiolcet S dito dito 8 Etsumi Obl Ooit Se Serie 5 dito Oeeoei 1880 4 ditabijBotht 1889 4 dito bij Hope 18311 90 4 ditoin goud leea 1883 6 dito dito dito 1884 6 Bruin Fsrpet aoliuld 1881 4 Tnuu Oepr CouT laen 1890 4 Gec leeoiug serie D Oeo leeniDif serie C tmBknSst Beo t oU ises t llixioo OU Buit 8eh 18 0 6 Tnmiu Obl 4 oobep 1881 Aüsnuui Obligalieo 1881 S i aomuim Sted leen 1886 3 Nin N A fr HacdelsT aaad i Anndab Tab H Cartifiealen Dau Maataehappij dito Arab Hypotheekb pandbr 4 CnU Mij der Yortteul aand afir Hypotheekb paadbr 4 Nederlaodaohe bank aaad Ned Handeimaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr Kott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 Ooeruta Oeat Hoeg bank aaod RnaL Hypotheekbank paodb 4Vi Amiuka 47 SSVl 641 Hanr L O Pr tien eert 6 Km Holl U Bpoorw Mij aand Uij tot Bxpl r St Spw aand Ked Ind Bpooriregm aamh Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito I iTAULSpoorwl 1887 89 A Sobl S Znid Ital Spwmij k M obl S PoLBN Warschau Weenen aaDd 4 ïusl Or Buas Spv Mij aand 8 Baltiaehe dito aand ïaatova dito aand fiIwang Dombr dito aand 5 Karak Ch Aaow Sp kap aand 8 liOBowo Sewast Sp Uij oblig 8 Orel Titebak dito oblig fiZaidWeat dito aand fidito dito oblig 4 11 1031 iaaiKA Oent Pao Sp Mij obl 6 Ohio fc North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Blo Gr Bpm eert v a lllinoil Ceetral obl in goud 4 Loaiav b NaahTilleOert T aand Mexiee N Spw Mij lehyp o 6 Hiai Kanaaa v 4 pet pref aand N Tork Ontario k West aand dito Penna Ohio oblig Q Oregon Oalif Ie hyp in goud fi 8t Paul Minn fc Manit obl 7 0n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O fi CaMjLBA Oan South Cert v aand Tik C Ballw fc Nav la h d c O Amaterd Omnibus Mij aand Xotterd Tramweg Haata aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Kotterdam aand 3 BiMn Stad Anlwerpenl887 S i Stad Brussel 1886 S a HoHO Theisa Begullr Oesetlsch 4 OoaTBNR Staataleening 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 8 Sru Stad Madrid 3 1868 Var NsD Bea Hyp SpobI eert 4 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van G9Ddft brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aao art 69 der Wet van den 4 Juli 1850 aStaatabhid No 37 afschriften Van do Prooeseeo verbaol betreffende de benoeming van twee leden van den Gemeenteraad bedoeld bg de artikelen 52 en ti7 dier Wet zgn aangeplakt in den Korten Groenendaal aiamed dat geljjke afschriften op de Secretarie der Gemeente zgn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen óp lederen werkdag van dei morgans tien tot des namiddaga een nre GOUDA den 11 October 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Bureerlljka Stand Hoordreclit GEBOREN 5 Oct Cornelia ouders A Hoogendoorn en J Kroit 9 Gerrit ouders T Verdoold en J P van der Lecq OVERLEDEN 4 Oct J U A Ham 68 j 6 C Verstoep 46 j W IJff 4j ADVERTENTIÊN Den 11 October 1894 overleed te Amfuntj voorzint van de H Sacramenten der stervenden tot onze diepe droefheid in den onderdom van ruim 74 jaren onze geliefde Vader Behnwd en Grootvader do Heer GERARDU8 WILHELMDS ROES Ond Notaris Mr S T J ROES E M B J SCUIBPUAN Arnhem en kinderen Mr G B BOES C J Tkibbels Amhtm en kind B J M INGENHOUSZ M DË Bbuij Breda en kinde M C P BOES B J Th H ScHSiFHi Zwolle en kindren 6ouda A W ROES Vohtrekt eenige en algenieene hennU geving De ondergeteekende betuigt zgnen hartelyken dank voor de dezer dagen ontvangen bewyzen van vertrouwen en sympathie Dr H IJ3SEL d SCHEPPËBi 11 October 1894 aiNTVANGEN de NIEUWSTE MODELLEN van Dames enKinderlioeden m L Kl T v Dam Wydstraat A 42 Gouda FRANSCHE STOOMVEEVEEU KW Chemische W ssoherij I ViS H OPPE HEIMER 19 Kruiskade JRotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook allfr Kiüdergoederen Speciale inrichting voor het stoomen vajn plucbemantela veeren bont enz Oord nen tafelkleeden ens worden naar dq nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid envolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der febriekea z n de prezen 25 o gedaald Te stoomen goederen als uienw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene weeb Wat enp sn kortom fc s Anker Pain Expeller V t isaathetlMinamaaatowendeotegen vT S Aufcer Painlxpeller ip ll aast Ais stseds in ieder haiigeiiii ESffg AnterPaiB Expelier F üs 10 osa 75 oaat a 1 25 de Sesoh I To £u dsai la ds meairto ApoÜdaa an bi If Ad Bidiiar Oo te Bottanhim lEinaTlii ttgeiL Jicht Leoaenpii De prezen z n door den Staat gegarandeerd Heg bide het I Hoofdprys ev 600 000 Hark Uitnoodig ing tot deelnemingin de Kansen van door de den Staat Hamburg genraarborborgde lete Ooldloterü waarin zeker 10 Mlllloen 868 900 Mark gewonnen moeten worden De prijten tbd deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens bet pUa slechts 110 000 loten bevat z d de volgeade 46 prijzen a 106 prijzeu a Si06 prijzen a 753 prijzen a 1320 prezen a 20 priizen a 130 pA il 200 160 38945 pTq zen a 155 8894 p a 134 100 98 6346pr i 69 42 20 totaal 65 400 prijzen 6000 M 8000 3000 1000 400 300 De hoogste pigs ia eveatueel 600 000 Mark Promie V 300 000 M 1 prijs a 200 000 prga a 100 000 pr zeo a 75 000 1 priJB k 70 000 g 1 prijs a 66 000 v 1 pry a 60 000 prijs a 66 000 prijeen 6 60 000 l prijs a 40 000 8 prijzen a 20 000 21 pryz a 10 000 ea worden deze in eenige maanden ia 7 klasaon uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 atgtft in de 2i kl tot 66 000 M in de 3e tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M m de 5o tot 70 0 0 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prjjstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel orglneel lot aleahts Guld 8 50 een half orgineel lot slechts Ould 1 76 een kwajt orgineel lot slelhts Guld 90 ledere deelnemer in de loterg ontvangt ongerraagd onmiddelijk na de plaats gehad hebbeiute trekking de ofQoieele trekkingslyst Trekkingsplan voorzien van het wapen v n den Staat dia den prijs van de loten en de Terdeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis Do uitbetaling en verzending van de pryzon goiiahiedt door m direlct en prompt aan de winners en ondor de strengste geheimhouding n S ledore bestelling kan men eenvoudig l per poBtwissel opgeven m Men wendde zich dus met de aanf f vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e ft M veitrouwen tot Heckscher Bankier en Wtsselkaotoor in HAMBUKG Duitschland GEBR TERWINDT § Waalsteenfabrlkanten JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van 1 S 26 Uillioen Steenen S fe Fraaie Klenr Scherp gevormd ft Vümmtfnde Kwaliteit g Coucurreerende Frljzen Grootste Stoomwaalsteenfahriek in S Nederland tt VrcMgt Prijien en Maners Sociëteit ONS GENOEQEF Ie Abonneraent VoorstelÜag Donderdag 18 October 1894 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelislen Directie LE GBAS bh HASPELS KONINGEN Drama in 4 bedryven J Aanvang half 8 u wr S P Gewone bepaliugen en prgzen Kneipp sche Seneeskundige Badinrichting gevestigd STATIONSPLEIN 3 van af 1 OCTOBER 1894 DAGEMJKS GEOPEND van 9 12 en van 2 4 unr Jonsultatieuren van Dr S C M Soer Arts lederen Dinsdagen Vrijdag van 1 1 nnr n m Abonneert V op het S KATHOLIEKE TÜIVERSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterknndigen Maandeiyka verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectnur als Bomanê Novellen Bistorische Verhalen Poëzie AUerlet Maadséla Zogogrief Rebus en enx voor den zeer lagen prgs van S CJEST per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste iiiaandsclirift van Nederland P STOKVIS WATBRKBOS ÜITGEVüa VBOSCH Eea ware Schat voor de ongelukkige slachtoffere der Zelflievlekking Oname en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING Hollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 galden Ieder die aan de verBchrikkelgke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlflka duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BINNENLAND GOUDA 13 October 1894 Naar wg vefnemen heeft de heer Dr H IJ88el de Schepper z ne benoeming tot lid van den Gemeenteraad diet aangenomen Vrjjdai 26 October zal er weder verKiezmg voor twee leden van den Gemeenteraad zgn een ter vervulling der vacature van der Garden en een voor de vacatu re Hoefhömer Bg gelegenheid van het 12i j gl 0 Ütafeest van dan hoer J 0 Arentz directeur der liedertafel Apollo werd door Mej E P Visier Sohotel heden de volgende toespraak gebonden Heden ia hei de dag dat ge voor 12 jaar in het huwelgfc trad Hartel k daarmede gefeliciteerd Ëeoige daraea en heeren leden der Zangvereniging ApoMoc meenden dezen dag niet onopgenieikt rnorbg te mogen laten gaan voor uwen ü A liefde en trouw steeds aan onze vereenigl ëtoond Ik bi d n daarom uit naam der leden in dit albnm vermeld u beide souvenira aan ren moziekkittt en theetafel Xevena is my natuena die leden opgedragen ii mede te deeleiiN bat a er w Bsob is deie cadeaux geen aanleiding zuilen geren tot eenige fesliviieit De heer J G Arentz dankte hierop zeer aangedaan in gevofiltolle woorden Hg hoopte nog jaren op den iogesl eu weg voort te gaan en zich het vertrouwen nog lang waardig te maken door steeds voor A pollo te biyveu wat hy er altyd voor geweest was De heer L van Scherpenzeel deed met goedgevolg aan de universiteit te Leiden candidaatsexamen in de Chemie Maandagavond 8 Oct is eene vergadering gehouden van de afdeehng Moordrecht vaa den Ned Prot Bond Op deze verg werd tot bestuurslid gekozen de heer L Exalto De voorzitter eprak verder de wenscheiykheid uit dat er ioh meer leden zouden aanmelden of dat de contributie verhoogd zou worden waarom dit jaar geen afgevaardigde naar de algem verg zou worden gezonden Verder werd nog onder meer bealoten dat dezen winter 3 vergaderingen znllen worden gebonden waarin versofailleDde sprekers sullen optreden FEVILLETOJX JSLÏ JL I Ami J=J J T i Uit het Zioeedsch door C EUEMAN Mijne lezeressen zullen moeten belcenaen dat de arme fillen Reeee reden bad om zioh orer deze OQtraoetiDg te verheugen Begreep Kuno de verwarring van Ellen of keurde hij die afP Wat hiervan zij een smadelijke KÜmlaoh zweefde om z ne lippen maar alvorens deze geheel verdweneu was had Bllen zich hersteld en toen hij vervolgde Zoo vroeg reeds op weg en dat in zulk regenachtig weder antwoordde Ellen met onschuldigen blik sNiet vroeger dan manheer Arlborg Daarmedo boog 2i het hoofd eo was Tooruemena haar weg voort te zetten maar Kuno keerde om en volgde haar Met dit verschil zeide hy i dat gg reeds op de terug en ik pas op de uitreis ben terwijl ik niet zoo gelukkig ben als gij die van een liefdewerk komt zooals ik hieraan zien kan Sen gloeiend rood bedekte Ellen s gelaat en zij wierp eeo bltk van verontwaardiging op hem terw l zij mot heftigheid antwoordde irMyahfler de reohter zoo my genoden doen sign eigan veg te volgen Wil juffrouw Galtner mü niet toestaan haar te v rg aU D daar w deDzelfdw weg fasbbon en ik De vier woonhuizen 10 Oct Ie Haastrecht door notaris Molenaar van Waddingsveen aldaar publiek verkocht hebben f 3300 opgebracht Het eerste werd gekocht voor f 1100 door den lieer P Donk het tweede voor f 725 door den beer van H Van der Lecq het derde voor f 750 door mej de wed Hunnik en het vierde voor f 725 door den heflr H Van der Lecq Dat eene zeug er soms vreemde zuigelingen op nahoudt heeft deze week de arbeider V d W wonende in t Beiersche hy Stolwyk ondervonden Toen hy 8 avonds met een kennis een kykje ging nemen by zyn vsrken dat sedert kort de moederweelde smaakte ontdekte by tosschen de biggetjes eeue kolossale rat die zich zoo brutaal mogelyk van een der zuigtoestellen der jonge moeder had meester gemaakt Ëo waarlyk siojeur had zich zoo n roes gedronken dat by reeds door een welgemikten klompslag afscheid van dit tranendal had genomen eer hy nog goed wist wie hem dat koopje geleverd had L O M B O K Het Militair Weekblad meent eenigen twyfel te moeten opperen of de verovering van geheel Mataram reeds beeft pliAts f ebad Het komt dit blad voor dat nadat op 30 September bet weatelyke noord weatelyke en zuidwestelyke gedeelte van Maiaram vermessterd ia en in verband met den aanvoer van beleger ïngsartillerie acbterladers van 12 oM st en mortieren van 20 cM thans artillerie opstellingen worden vervaardigd ten einde den vijand van naby te kannen beschieten brrasen iu de maren te maken en op die wyze den aanval der infanterie te vergemakkelyken Vermoedelijk zal dan onk wel het op een 600 a 1000 M gelegen Tjakranegara alwaar zich de eigenlyke woningen van den vorst van Lombok en zoo men z t ook zyne schatten magazynen met geweren en munitie bevinden krachtig onder vuur worden genoman Het uitsteken van witte vlaggen zal hoopt het blad geen reden kunnen zyn om van die beschieting en later van den aanval af te zien Naar z ne meening moeten Mataram en Tjakranegara zyn ingenomen en verwoest aleer van eenige onderhandeling sprake kan zyn De minister van hinnenlandsche zaken Overwegende dat ten gevolge van betover lyden van den heer 3 T Land eene verkiezing van eeo lid der Tweede Kamer van de de StatenGeneraal moet plaats hebben in het noofdkieadistrict Helder heeft goedgevonden te be met voornemens was mijne waodeling verder uit te streklenP Wilt gij mij toestaan uwe vracht met mij te dealen P voegde hij er bij met eene beweging naar de flesch Keen dank u I antwoordde EUeo kortaf Kuno was te zeer een man van de wereld om niet in te zien dat h haar gekwetst had maar dewyl het voor een man als hy onmogel k was zolfs te vermoeden dat hg Ellen kwetsen konde met hetgeen h gezegd bad moest hg de oorzaak van hare ongunstige stemming daarin zoeken dat bij haar ongekleed ontmoet had Om baar weer in haar humeur ts brengen zeide hij glimlachende terwgl hg op de gele bloem wees If Waarom eene schoono band met zoo n leelijke bloem ontsierd V ftO ze is niet leelijk viel Ellen haar misnoegen vergetende levendig in terwijl zij teruggebracht werd tot de gedaohten die baar een oogenblik te voren hadden bezig gehouden Zij wierp een b jaa smeekenden blik op hem terwijl zij zeide ffbeschoav haar ran nabg en gïj ïult bevinden dat ze schoon iS Zij reikte hem de bloem Met den besten wU van de wereld is het mij onmogelyk haar andera dan heel leelijk ta vinden en onwaardig om eene plaats onder de fraaie madoliefjes in te nemen Hiermede wiorp Kuno do bloetn weg wEn gij werpt haar weg omdat zij uw oog niet streelt zeide Ellen en boog zich haastig neder om de bloem op te rapen maar Kuno voorkwam haar f Kan die arme bloem het helpen dat God haar minder schoon geschapen heeft dan hare overige Zttiten in bet bloeraear jk Wanneer men deze fijne Dat de verkiezicg van een lid der Tweede Kamer van de Staten Genoreal in het hoofdkiesdistrict Helder zal plaats hebben op Dinsdag 30 October Dat de herstemming ifis die noodig zal geschieden op Dinedag iJ November St Ct Uit een particulier zchryven it ïndië verneemt het AmsterdaOische Dagblad dat kapt Lindgreen en luit v d Plank voor een krygsraad zullen n oeten verscbynen om zich te verantwoorden 0ver de capitulatie met de Baliëra In militaire kringen scbynt men over hun gedrag minder tevreden te zyn In de zitting van bet gereobtahof te Leeuwarden bestemd tot behandeling van strafzaken is het arrest nitgeapfokei gen G P H 32 jaren vroeger machinist te Harlingen thans smid te Amsterdam die door de rechtbank te Leeowarden is vrygesproken doch door dit Hof ia acbuldig verklaard aan diefstal en ver oordeeld tot 1 maand gevangenisstraf omdat hy den 24 November 1893 op den stoombaggermolen van de heeren Van Hattem een aan dezen toebehoorend eind trostonw heeft verkocht aan de kooplieden Païs te Harlingen tegen welk arrest hy in verzet was gekomen Het Hpf is door bet hernieuwd underzoek der zaf c gekomen tot hetzelfde retuHaat als by zyn arrest van 15 Maart 1 1 en heirilt mitsdien dat arrest bekrachtigd Het hoofdbeatnor der postoryen heeft in de kleur der Nederlandscbe postzegels eeuige veranderiog gebracht waarvan de bedoeling is het poststempel tot vernietiging dier zegela duidelyker te doen uitkomen De teekenipg der zegela is onveranderd gebleven De kl i van het lichtgele 3 centa postzegel is kleurig geworden die van het lichtbli 5 cents zegel korenblauw die van bet MS 10 cents zegel paarsachtig rood die van het grauwe zeget van 12 cent lichter ongeveer de kleur van een vetvlek Ook het blauw der verschillende postzegels ia meer intensief geworden De nieuwe zegels worden eer ui als van de vorige gegeven wanneer de ze amiasie zyu uitverkocht De vraag of de Bond voor Algemeen Kiesen Stemrecht zal worden opgeheven ia door het hoofdbestuur dier Vereeniging aan een stemming der leden in de afdeelingen onderworpen De uitslag daarvan is geweest dat in 24 afdeelingen 283 leden tegen en 120 smalle blaadjes zoo kunstig naast elkander geschikt beschouwt dan word mon gedwongen haren bouw te bewonderen en haar schoon te vindon flMaar waarom zouden wg ons de moeite geven iets schoons te ontdekken in hetgeen leelijk is daar de aarde zoo vol ia van hetgeen naarlijkaohoonkan genoemd worden F Omdat wg by den rgkdom van vormen in de nataur oDbillgk zouden zgn wanneer wij niet in alles ook in het schijnbaar leelgke iets schoons trachtten op temerken O niets verlaat de hand van den Schepper dat niet onze bewondering waardig ia Ellen zag me een dweependen blik naar omhoog tfMaar wanAeer gg een leelgk mensoh ziet wendt gij toch onwillekeurig den blik ran hem af niet waar f Neen dat doe ik niet viel Ellen levendig in irdan maakt zich hetzelfde gevoel van mg moester als wanneer ik eene Ibinder schoone bloem zie Ik gevoel altgd eon soort van medelgden met degenen die niet gelukkig uitgerust KÏjo en ik zoek bij don mensoh evenals bij de bloem ieti schoons te ontdekken Eene sohooae ziol kan onder een leelgk uiterlgk verborgen zgn vMaar wanneer lichaam en ziel b e leelfjk ziju ffZoo misdeeld ia niemand Men kan hooren dat gg het leven van zgneUchtigde gezien hebt met meerdere ervaring zoudt gij meuschen aangetroffen hebben zoo naiir hofaaam en ziel beide misdeeld dat gg u pet afkeer vanhen zoudt afgewend hebben l jfNiet niet afkeer antwoordde ElleiiJ ttaar mei medelgden deehiaming en imart zaNHlIr bet een vóór de opheffing zich hebben verklattrd S i stemden blanco De meerderheid heeft zich verder voor een reorganisatie verklaard en de meeate stemmen 145 waren voor èen hervorming in den geeat van bet voorstel van Gorredyk V r het sociaaldemocratisch program verklaarcUn zich 110 leden voor het voontsl Ulnim 4 en 123 stemden blanco De wyzigmg volgens bet vooratel Gorredyk komt hierop neder dat de Bond zal wordëiL een vereeniging van alle democatisohe v reenigingen om het kiesrecht te gebrniken aU een der middelen om tot verbetering van den maatschappelykeo toestand te geraken Daartot zal het hoofdbestuur de noodige veranderinges in de statuten voordragen zoodanig dat de thans bestaande afdeelingen in vrye denioicratische vereeuigingen kunnen worden veranderd die zich by den nieuwen hond ko Qen aaoslniten Het hoofdbestuur heeft op grond vaa de ebeslisaing zyn ontalag genomen en de hetdichtst byeen gelegen afdeelingen Leeuwarden Groow en Gorredyk welker meerderheid zichvoor het nn aaagenomen vooretel heeft verklaard nitgenoodigd een voorloopig hoo bnHatunr te vormen dat aan de opdücht aitfo ring Kal geven Btaten Qeneraal 2e Kauhr Zitting van Vrydag 12 October 1894 De Kamer was niet gezind zich met een halvea maatregel tot redding van het weduwen en weezenfonda der officieren van hut Indische leger tevreden te stellen Zg verwierp met 50 tegen 26 stemmen het voorstel van den heer Bool om jaarlyka uit de sohatkist alechtt zooveel by te paaaen als op de nitgaven van het fonds na aftrek der ontvangsten te kort gekomen zon worden Zy nam daarna zonder hoofdelyke stemming het wetsontwerp aaa dat aao het fonds eene jearlykaohe bydrage van drie ton verzekert en hechtte teventrhare goedkeuring er aan dat reeda over het jaar 1894 de eerste uitbetaling plaats zal hebben Onder de wetsontwerpen die nog aan de orde waren behoorde dat tot onteigening ten behoeve van het Laakk naal maar de Kamer bad haast uiteen te gaan en de heer T Maekay vond dat er in dit wetsontwerp te belangryke qnaeeties lagen o esloten om ee in een oogenblik af te doen De Voorzitter die den woordenstroom van 4en heer Maokay niet behoefde te volgen om zyn bedMling te raden zag geen bezwaar In uitstel en de Ka mer ook niet Alzoo bleef er niet veel byzondera oter Slechts genoot de Kamer nog van een vermat Christen past Kuoo s Bohorpe blik rustte op het jonge meiiye ï maar zonderling genoeg hg laohte nu niat veraohtelük De radon daarvan was dat Ellen s woerden zidk eene onschuldige eenvoudigheid hadden Na een oogenblik zvggens stak hg de geele bloem die hg al dien t d in de hand gehouden had in het knoopsgat van zijn rok zeggende ffMag ik dit bloempje behouden als eene berionenng aan dit gesprek en aan uwe bewering dat er niets in de natuur is hetwelk geheel en al leelijk kau geuoemd worden Zij waren nu aaa bet bek van de pastorie gekomen Kuno nam afsoheid en Ellen ging allern de laan in terwijl z dacht Alba is zeker te streng in haar oordeel geweest Knno daarentegen dacht Dat meisje is of uiterst sluw en koketteert dan zoor goed in het kleed der onaobuld of xg is de onsohudd zelve Bij deze laatste gedachte bleef hg staan en barstte in zijn gewonen laoh uit terwgl bg den loop zgnor gedachten vervolgde Bg m ne ziel Kuno ik geloof dat gij wéér in de dwaasheid uwer jeugd vervalt door aan het zoogenaamde goede te getooven niettegenstaande da ervaring u geleerd heeft dat do wereld vol leugen en huichelarij i Zgn groote hond kwam op hetzelfde oogenblik naar hem toeloopea en sprong tagaQ zgn meester op terwgl bg in eeo vroolgk gebüf zgne vreugde te kennen gaf Kuno streelde mat aandoeniog zgnea hond terwgl hg mompelde ffNeen ik heb ongelgk niat alles In de wereld ü trouweloos ziehier een wazen dat aaa mij geheohjt is en geen eigenbaai kMt