Goudsche Courant, maandag 15 oktober 1894

kelgk toaruüoi tusscben e heer Rink eu den Miaister van Financiën orer het karakter eeuer erfdienstbaarheid Toor een mogeiyk proces in de toekomsi leerrgk voor bet oogenblik xonder praotiich gerolg Pe Kamer ia op reces uiteeDgegaan zonder in openbaar debat veel te hebben kannen afhandelen Van de kleine wetjes deze week san de orde gesteld werden wegens de afwezigheid Tan den uiuiater van binnen z ken nog weder twee a eToerd nml de gren a verandering van een paar gemeenten in het Brielache land en de bekrachtiging eener provinciale helssting ia Overyael Daarby wordt echter niet reel verloren want baaat is er bij deze dingen niet terwgl de Serite Kam r toch niet bijeenkomt Tdóc de behandeling der Indiache begrootiug in December In de afdeelingen ia daarentegen hard gewerkt Het is te hopen dat de verschillende commiasiSn na voldoende voortgang maken met de verslagen zoodat de regeering in staat is die naar behooren te beantwoorden en de behandeling der begrootingen niet met overbaastiDg behoeft te geschieden Bovendien kon dan aan de gewone najaarawerkzaamIteden nog voorafgaan de afdoening vau eenige ontwerpen die anders alweder tot het voorjaar blgven liggen en dan eene belemmering konden worden voor bezigheden van meer aanbelang Uit Groningen wordt van 11 October gemeld In het geboaw De Toekomst werdgisteravond eene openbare vergadering gehoodeo tofogd r bet comité van de werkstakenden typografen Sngdelaar van Amsterdam was dis spreker die het lag voor de hand in de Mrste plaftts het een en ander te berde bracht naar aanleiding van het feit dat door het personeel van de firma I Oppochoim tegen het onde loon het werk i hervat Deze patroon die zegd zoa hebben dat hg zgne knechts nn nog eens donderen zou en hen bod gedwongen te bedanken als lid van den Algemeenen Nederlandschen Typografen bond moest worden tegengewerkt Niemand moest mettr adrerteeren in bet Dagelykach Advertentieblad c en spreker hoopte dat de gezellen Tan deze dmkkerg op hun genomen besluit terog zouden komen Zy mochten niet de samenwerking rerbreken bet zon hun eigen eehnld zyn als zy nog langer onder ongonftige voorwaarden moesten werken Ging men hand aan hand daj zon de ovorwinning niet lang meer s p sich laten wachten Spreker wilt zeker dat de patroons spoedig zouden toegeven Voor indringers van buiten behoef men niet te vreezen zy zonden zooveel mogelgk worden geweerd eu een enkele kon hunne zaak niet schaden De te ontvangen ondersteuning uit de weerataudskas zou hun stellig niet togenvallen Men moest bedenken dat er 70 000 vakmannen naast hen stonden Verder sprak Soydeloar de vrouwen toe die Taak de grootste struikelblokken waren voor ergelyke bewegingen Zy hadden te bedenken dat de mannen het werk staakten om later meer geld te kunnen brengen in het hnisgeyin Daarom moesten zy hunne mannen tot Tolhonden aansporen en Toor lafaard uitschelden indien zy den strgd wilden opgeven Daarna sprak Schaper nog een woordje Deze mooie bewegiug mooier dan er nog ooit eene alhier was geweest mocht niat bedorven worden De geaelien van de firma Opp9uheim moesten daarom morgen opnieuw het werk staken Ken paar hunner waren er guteren in eene gesloten vergadering nog wel tegen geweest dat spreker De Wachtere te Zwolle liet drukken wat dan ook niet gebeuren zon Schoper s blad wordt gedrukt by de firma Hart waar zooals reeds gemeld werd ook bet w rk is gestaakt £ en der aanwezige tjpografen vau de firma Oppenheim verklaarde het met d sprekers MBB te zyn Kr werd voorts besloten dat morgenochtend troepjes werkstakers post zouden vatten by de woningen der gezellen van de firma Oppenheim Men zou hen dan trachtten te overreden en mocht dit niet gelukken hen vergezellen tot de dfukkery waar men hen neen niet tegenhoaden maar niet doorlaten zou Na afloop der openbare vergadering waarin door reoberobeurs ook de politie vertegenwoordigd was werd eene geheime b eenkomat gehouden om dit Iau nader uit te werken Het blad Nieuwe Financier en Kapitalist is Qtk beden verschenen in plaats van by de firma De Waal werd bet ditmaal gedrukt by de beeren Boitsema Van gisteren vi ordt uit Groningen gemeld Het plan van de werkatakers om te zorgen dat bet personeel der firma Oppenheim heden ochtend niet op de werkplaats zou komen is volkomen mislukt Van hunne woning tot de drukkery werden de meeste gezellen begeleid door de werkstakers die hen trachtten te overreden en door politieagenten gereed om hen te beschermen indien zy in hunne vryheid mochten worden belemmerd By bet binnengaan van de werkplaats waar eene flinke politiemacht tegenwoordig was bleef het personeel dan ook ongemoeid Allen behalve één binder gingen aan den arbeid Zoo ook dei namiddags na scholttyd VERGADERINfiVANDENGEMEENTERAiD VllUDAG 12 OCTOBER 1894 Voorzitter Mr A A van Béiden IJzendoorn Tegenwoord g de heereu NoothSvea van Goor Fortuyn Droogleever Jager van Veen van der Poat Derckseu Koning Prince Hoogenboom Straver Desaing van der Garden en van Iteraon De Voorzitter deelde mede dat de heer vau Vreumingen had kenuia gegeven verhinderd te zijo deze vergadering by te wonen De Notulen der vorige vergadering worden voorgele n en onveranderd goedgekeurd Ingekomen 1 Eene Memorie van B en W op hetrapport der GommisBis belast met het voorloopigonderzoek der gemeente begrootiag voor 1895 In de eersto plaats kau de Commissie zich niet vereenigen met de heffing van 80 opcenten op de personeele belnstiug B en W syn van gevoelen dat het niet aangaat dat bedrag van f 6032 06 te brengen op de belasting op de inkomsten daar die nu al reeds hoog geno zyn opgeveerd en zou dan volgn 6 moeten worden verhoogd tot f 77000 hetwelk zy ontraden door de heffing van 80 opcenten zouden allen iets bydragen en zy die in de gemeentebelasting nu niets opbrengen ook een deel daarvan opbrengen Volgn 7 waarbij de Oommissie voorstelt een heffing van opslag te heSen heeft by B en W èen punt van overweging uitgemaakt Volgn 10 Vorhooging der begrafenisrechten kunnen B en W niet goedkeuren daar verhoogiog dier rechten een deel der ingezetenen zou drukken en dit aanleiding zou kunnen geven tot het oprichten van particuliere begraafplaatsen De begrootings Com missie geefl by Afd V in overweging een belasting op velocipedes in te voeren B en W weten niet of dit in overeenstemming met de gemeentewet zou zyn Volgn 17 De honden belasting die f 200 minder ia nitgetrc ken gelooft de Commissie dat het toezicht niet scherp genoeg is De ontvangst van bei vorig jaar was f 1856 Volgn 79 Dg bedoeling is de kanten van het plantsoen op te zetten en te versterken met ryswerk en de bagger uit die vaart daar achter aan te brengen Voign 99 kan eerst worden bepaald indien volgn 4 is aangenomen Dit rapport wordt ter visie getild £ ene missive van B en W betreffendede overgang van de Gonwe in Prov beheeren wel dit tydatip te vervroegen en gelyk testellen met het tydatip wanneer de belastingop de vaart vervalt zynde 1 Januari 1895 weshalve de gemeente dan afstand doet van deheffing der gabelgelden By contract zoudendon worden overgenomen indien de Prov Staten in November dit goedkeurden bet tolkantoor te Gouda voor f 300 benevens eecejaarlyksche erfpacht van i 2 40 bet Veerhuiate Gouwsluis voor f 4000 de veerpont inden Ryn voor f 600 en de beide aanlegplaatsen voor ƒ 1000 terwyl tevens de uitkeering der subsidie in driemaandelykachetirmynen zal geschieden Ter viaie Ben voorstel van B en W tot betrooien van 32 iepenboomen op den HoogenSchielandschen Zeedyk en 11 op den Braggendyk en dezelve door anderen te doen vervangen Ter vibie Ben rapport der Coiïimisiie belast methet onderzoek der suppletoire begrooting derVolksgaarkeuken adviseerende tot goedkeuring Ter visie Aan de orde 1 De voorstellen betrefTende de herzieniog der verordeningen op de heffing van schoolgeld op het Gymnasium en de Lagere Scholen De heer van der Post vroeg of naar aanleiding van het voorstel om de reductie voor kinderen te laten vervallen om daaraan toe te voegen dat dat schoolgeld voor leerlingen van buitengemeenten verhoogd werd daar die na profiteeren en de pudera niets tot de laaten der gemeente bydragen De Voorzitter merkte op dat de verordening in bet algemeen ter sprake kwam en moest hy dit liever by de artikelen voorstellen hy vroeg hoeveel of de heer van der Post dit wilde verhoogen De heer van der Garden wenschte iets verder te gaan en by Art 1 voor te atellen i het schoolgeld op de late Burgerschool voor Jongens en op de late Burgerschool voor Meisjes bedraagt f 2 per maand evenwel wordt in de tweede graad van bloedverwautachap dit gesteld op f 1 50 en gelooft dat deze heffing niet te hoog ia De heer van Iterson wenschte dit voorstel tweeledig in behandeling te brengen De heer van der Post stelde voor de leerlingen van bniteogemeenten f 10 meer te doen betalen De Voorzitter merkte op dat dit volgens art 48 der onderwyswet niet mag De heer van der Post gelooft dat dit in meerdere gemeenten plaats heeft acht D het niet billyk M de Voorzitter dat die iets meer betalen daar zy niets inbrengen De Voorzitter zeide zoolang er geen voorstel is en dit niet op eene andera wyze is geregeld kannen wy contracten sluiten Da heer van der Post zag gaarne dat het in behaodeliog kwam De heer Noothoven van Goor zeide dat hy zich nooda had neergelegd by het voorstel van B en W nn in onze hoofdelyke omslag korting voor kinderen was zon hij voor het voorstel van B en W zyn hy geloofde dat zoo bet voorstel van den heer van der Garden werd aangenomen vele kinderen van de bnrgerscholen naar de Tussohenschoot zonden gaan zelfs in een brief van de plaataelyke sohool commissie waa gevraagd niet allen te gelyk toe te laten doch de toelating ancceasievelyk te doen hij vreesde dat dan weder een nieuwe school zou moeten worden gebouwd en dit kwam nog duurder uit waarom by den raad iu overwegiug gaf het voorstel van B en W aan te nemen en dan eerst af te wachten De heer Dercksen heeft bet voorstel van den heer van der Garden gesteund doch is het volstrekt niet eens met den heer van Goor na de herziening der schoolwet is ook aan de bizondere scholen subsidia vbrlëend jaren lang zyn wy en de R C dsai van verstoken geweest en hebben wy er geen voordeel v n gehad Er zyn hier ter stede vier bizondere scholen waar de leerlingen tegen een laag schoolgeld gaan en indien onze kinderen nu wat franach duitsch enz er by willen leeren moeten wy daarvoor apart betalen waarom by bet billyk vindt dat het schpolgeld verhoogd wordt daar hy niet voor kinderen van eene andere richting behoeft te betalen waarom hy aterk is voor het vooratel van den heer van der Garden De heer van Veen is door de Siaoussien beter met de de zaak bekend vooral na de toelichting van den beer van Go r waarom hy voor bet voorstel van B en W zal stemmen De Voorzitter kan zich niet met het voorstel van den heer van der Garden vereenigen en zoolang wy niet genoodzaakt zyn en dat onze fiuantien zooveel achteruitgaan zal hy er tegen zyn eu geeft tevens te kennen dat dat bedrag zooveel niet hooger zou zyn daar er ouders zijn die minder in de belasting betalen juist voor hun groot aantal kinderen De heer vau der Garden merktei op dat ditgeen oubillyk schoolgeld was en dat volgenszyoe berekeking dit nog f 00 a t lOÖO meerzou opbrengen dan oorspronkelijk was epraamd Hy gelooft niet dat er veel kinderen iaar deTnsschenschool zullen gaan De beer Dessing heeft de discnasieo cevolgden kan niet met bet voorstel van B fen W medegaan en al is het bizouder ouderVys nnwat lager zy betalen toch aan die jbeubarescholen De beer van Goor is geen tegenstander van bizonder onderwya maar ia er niet voor om de reductie van de TusBcbenschoot in te trekken en het achoolgeld op de scholen van de heereu Huher en Cittert op f 24 te brengen wyi hi bet te boog vindt de Raad kan op geen tweeerlei gedachten hinken en indien op de eene sohool de reductie wordt ingetrokken moet dit ook op de andere daar gezinnen diu 4 kinderen school hebben nu f 48 en dan volgens het voorstel van den beer van der Garden f 96 zouden moeten betalen en wat bet overige betreft onze openbare scholen moeten wy hebben volgens de rijkswet en wanneer een zeker deel van die ingezetenen van dat onderwya niet profiteeren dan betreur ik dat ten zeerste doch indien in onzen raad een socialist was dan zou bij tegen de politie zyn eveuzoo een anarchist die tegen ambtenaren ia De heer Dercksen dankt den heer van Goor voor zyne vergelyking van anarchist doch dit gaat voorby Hy gaf den beer von Goor in overweging de lysten der kinderen eens op te vragen van hunne scholen waarvan de ooders met handenarbeid hun brood moeten verdienen Als de liberalen dan zoo verbazend voor het openbaar onderwya zyn dan moeten zy een voorbeeld nemen aan de anti revolutionairen en roomschkatholieken en ook banportemonnaie eena goed aanspreken De beer van Goor zeide ieder zal begrypsn dat ik eene vei elyking van den heer Dercksen met anarchisten niet kan gezegd hebben daar ik te veel eerbied heb voor de hh Dercksen en Desaing ik heb veel te vee eerbied voor hunne gemoedsbezwaren Ik ben veel te lang lid der plaatsetyke schoolcommissie geweest en heb ook hunne scholen bezocht weuschelyk ware het dat de scholen zich zelf bedruipen konden dan behoefden wy ook minder te betalen en wy betalen genoeg aan de openbare om geen bizondere scholen op te richten De heer van Iteraon zegt dnt het vooratel van den heer van der Garden tweeledig is waarom hy het ook in tweeen wil in rondvraag brengen Hy ia evenwel niet bevreesd zooals de heer van Goor dat er te veel kinderen naar de Tusscbenachool znlleu gaan de schoolcommissie heeft toch bet recbt kinderen te weigeren wanneer men steeds maar toegeeft aan de verlangens der ouders deugt bet niet Op do bewaarschool op de Gouwe is het schoolgeld niet zoo drukkend hoog en toch ia die achool goed bezocht en acht het voorstel van B en W minder billijk De heer van der Garden zeide dat hy volstrekt geene verassing had gemaakt want wanneer het schoolgeld voor 4 kinderen nu f 48 was zou dit geen f 9Q maar slechts f 72 bedragen De heer van Iteraon vindt het geen beiwaor dat die scholen dan f 2300 ongeveer meer zouden opbrengen De heer van Goor zegt dat bet wel eenevergissing is van den heer van der Oardeo wanneer men nu f 48 betaalt oor vierkinderen dan wordt dit na de verhoogingf 96 tenzy men reductie toestaat hy gelooftdat dit nu nOg niet kan daar verhuising bet m gevolg zal z n De heer Dercksen hoorde dat de heer van pGoor zeide dit bet schoolgeld hier zoo bizon Jder laag isL welnu geef dan een middel aan 4 om het voorstel van den heer van der Garden te doen afinnemen dqn blyft het toch nogbizooder laag j De heer van Goor kwam tegen de bewering op dat hy gezegd zou hebben zoo bizonder laag hy had gezegd dat het hier té laag was en zeide wy leven by onze fiuantien met den dag en het wordt tyd dat de regeering eens de gemeentefi nan tien I regelt De heer van Iterson beeft nietlover denbloei dier school gesproken by gaat alleen ofop het aantal kinderen die daar gaan en vindtdat het achooJteld niet zoo drukkend is by gelegenheden nïoet men maar eens zien hoeveel kinderen in de Boelekade komen die kinderen gaan tochjgekleed enz maar men moetniet luisteren n ar all lpi klachten j m heer Hoc enbooi merkte op dat by Se inkoipsienhelasliag aPek v in kinderen is tqegesta f maar nu wetMt aftrek van schoolgeld voor Jkindteren toe 1 liaan eht hy verkeerd D Voorzitter niérktt op dat juist het voorstel an B en W er Is oml dat in tAtrekkeji J daar vn alle ondera piMteeren vau lOe aftrek i D4heer van der Gc en wijat er opdathpti vooratel von B en Wistechèa enkelajgezinïi n i treft jen dat van hem lie gezinnen ÖJmvatJ Do heer Jager braclit in herinner ia£datl y voor het voorstel van S on W zou £mDDiilh i daar hem gebleken i ns evenals zyne oUe ain de Oommissiei tot mdehtoek der btawarebivan de aanslageh der inlomsten bela pdg d tj en zejker persopn die voor 4 kinderejif f4 86 reductie kreeg Qu by aanneming van het TQO ijstöl von B en W reeds f 18 meer sohool Weid moest betaleu waarom by er voor wae I net schoolgeld niet te verhoogen Want ditdrukt juist die mensbhen die veel kinderenhebben Het voorstel van den heer van der Gorden wordt in rondvraag gebracht en wel tweeledig Voor het late gedeelte f 2 per ma ndschoolgeld stemmen t en de hh Noothovenvan Goor Koning Jager Fortayn Droogleever von der Post Straver van Veen ea 4fVoorzitter Het ia alzoo verworpen met 8 tegen 6 st Daarop werd tot atemming overgegaan van Art 1 der verordening om het schoolgeld voor alle teerlingen op de burgerscholen te bepalen op f X 50 tegen stemmen de hh Hoogenboom Dessing van der Gorden van Iterson en Dercksen Dit werd alzoo aangenomen met 9 stemmen voor en 5 tegen De geheele verordening wordt benevens de verordening op de invordering met algemeene stemmen goedgekeurd Daarop kwam aan de orde de verhooging van het schoolgeld op bet gymnasium De heer Noothoven von Goor bracht in herinnering dat het vorige jaar reeds voor verhooging van het schoolgeld op genoemde achool gesproken was hoewel hy er ook noode zou toe overgaan daar die leerlingen uit deze gemeente er te veel mede zouden worden bezwaard Men moest niet vergeten dat op de Ryks Hoogere Burgerschool bet schoolgeld slechts f30 bedraagt en voor twee leerlingen uit een gezin maar f 45 terwijl dit op het gymnasium voor twee leerlingen f 200 zon bedragen en voor arts en apotheker kan men zyne ttuditu wel op de H B School verkrygen hy vreest dat verhooging vau het schoolgeld achteruitging van deze jeugdige inrichting ten gevolge zal hebben De heer van Iterson zal ook n het voorstel van 6 en W stemmen daar het niet aangaat om een tak von onderwya te treffen De hoer Dercksen kan niet begrypen dat er bezwaar tegen is daar deze instelling eenvondig luxe is in Kotterdam den Haag en andere ateden in den omtrek heeft men gymnonams en een abonnement op het spoor kost zooveel niet pos in 1900 zouden wy eerst een gymnasium hebben moeten oprichten juist de omstondigheid dat er zoo weinig stadgenooten van profiteeren is voor hem een spoorslag om het te verhoogen door vele jongelui uit den Haag bier komen om te leeren De beer von Veen vroeg waarom het nn met 1 Januari moest ingaan door men toch voor de heele cursus zich had opgegeven tegen verminderd schoolgeld De heer von Goor kan zich wet vereenigen met het denkbeeld von den heer van Veen en zeide tevens dot het schoolgeld op 11e kleine plaatsen moor f 75 bedraagt De heer van der Post wil het aanbonden tot dot eerlang een voorstel inkomt voor leerlingen van buiten De Voorzitter merkt op dot b oorselAnd tot dit voorstel ia overgegaan maar men moet niet vergeten dat met den loatsten December de inkomsten van de vaart van f 60000 op f 21000 woi öo ternggebracht vandaar dat de noédcaWykheid ons dwong dit voorstel te doeUf JB Het TOoreral v n B en W wordt in rondvraag gebracht en oangenomen met 10 tegen 4 stemmen die der bh van Goor van Iterson Jager en Straver Aon de orde 2 Hm adrea von J W Peeters e a betreffen demping va een gedeelte derNieuwe W s De bw Derckaeb wenschie evenals by de Zwemsctwol een schut te plaatsen om de doorstroomidOK te bevorderen ifian van der Post en i Dessing geloofdat dit zou helpen waarop de voorJlecteelde dot dit onderzocht zon worden fontei om afwyzend te beschikken I rondvraag gebracht en aangenomen f orde i I d adrea van A J Schilt betreffende van twee l oomen op den Bruggedyk Wordt goedgekeurd orde j vooratel tot verhuur von een stuk het Nieu ve Veej atal aan de Erveh der Garden 4f Voorzitter wordt medegedeeld dat wopfd by Jtomfcn het vooratel en Het woord ka toor daarM komt kan zoodat geleien moet worr kpl aats Éioe t M wi e firma Het I c eqtensmen p At h et ÏAan déi ï Hél et 2 gen fa minir Dercksen i lde sp de vooibn Tallen enfiafvalle latcm er zeide diarOp ditrecht e ji bÜlytó is eajnnemen ja l i een rwordf a iogi omei eer Dert ksen sdei ïarden tleef hl dei i lontel betrnffend e m f w tydelyken aspljjt vfcr f et nanonderw iB op de Burgger fondscBotij U De hftw Dessing vroeg welke jval kpndepUïïU waarvoor die adsitent moet l forl fcgest llj I l Oe Viéoii ter iberkte op dat het aant a eriittgen te groot wol en daarvoor moest hul komQ i De neer van der Post wiido het liever laten i Achten tot dst de regeorgaoisotie tot attnd was gebracht Het vooratel werd aangenomen met alg li mmen Nadat dit bod ploata gehad vroeg de beer Dercksen of er al een bescbikkiog is genomen op het odres van de commissaris van politie MD H M de Koningin Regentes De voorzitter merkte op dat het hem niet bekend is en dot H M de Koningin Regen tea informotien kan nemen by wie zij wil en niet verplicht is dit aan den raad te doen Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Bnitenlaodsch Overzicht Te Shanghai loopt het gerucht dot China vredesonderhandelingen aangeknoopt beeft Het zou hébben aangeboden de onafhankelykheid van Korea te erkennen en aan Japon een oorlogsschatting te betalen Volgens betrouwbare inlichtingen uit Petersburg tracht de Britsebe regeering de mogendbeden een einde te maken san den oorlog tuascben China en Jspon Ruslond verzekert men zal atetlig niet dulden dat de Japauners Korea voorgoed bezetten of er een overwo genden invloed behonden Men is von mee ning dat Engeland er eveneens over denkt Eindelyk is het nn zoo goed als zeker dat de Japanners in China zyn Uit Wiyn aan de Kofeaanache grens der Yalu wordt aan de Eng bladen geseind dat de stad door de Japanners is iiurenomen en dat bet Chineeache garnizoen van 2000 man na zwakken tegenstand gevlucht is Aan de overzyde der rivier heeft een grote Chineesche troepenmacht nu een versterkte stelling ingenomen en daar zat dus de lang verwachte veldslag plaats hebben De Japan ners rekenen in de eerste week van November Mukden te bezetten De Japanners gaan aldus voort de overwinningen te berichten die zy voornemens zyn te baholen De paniek te Pekin ia nu algemeen Te Shanghai brengt iedere stoomboot vluchtelingen meest vrouwen en kinderen van Europeanen uit de Chineesche hoofdstad Montsjoerye bestaat uit de 3 provinciën Fengtien Kirin en Heilung Chang die ongeveer even groot zyn ols Pronkrijk Zwitseriond België en Nederland samen Vóór den oorlog hadden de Chineezen ongeveer 50 000 man in den provincie Fengtien waarin Mukdon ligt Daarvan waren SO SX met buitenlandscbe geweren gewapend In de beide noordelijkste provinciën is volgens een verslog van den Eogelsohen agent te Nïuchwang de mihtaire organisatie oanmerkelyk vooruitgegaan wat niet oonoodig was daar Noord Mantsjoerye 15 jaar geleden bgna onverdedigd was terwyl de Sassen bun invloed steeds verder hadden nitgebreid en zelfs Russische stoombooten met gewapende bemanning tot Kirin waren gekomen Een buitengewoon commissaris die uit Pekin was gezonden berichtte dat het noodig was de voornaamste wegen te versterken zoodat op verschillende plaatsen 20 kampen elk met 500 man werden opgericht terwyl 11 regimenten reserve werden gelegd in Kirin en 10 te Psitschar Percussiekooonnen werden ingevoerd en thans zijn deze byna geheel door ochterloders vervangen Een arsenaal en kruitfabriek werden te Kirin opgericht alemede twee forten met 15 cM Krapp kanonuen Qet bezit van Kirin waarheen nu eene expeditie op weg is is voor de Japanners van evedveel stoffelyk belang als de inneming von Muftden wegens den indruk difen deze op de Chineesche bevolking zou maken Donderdagmiddag om half een heeft Antwerpen als een vorst ontvangen den commandant de Congo troepen Frans Dhanis die na een afwezigheid van vier jaren waarin hij schitterende daden volbracht weer den voderlondschen grond betrad Dhonis ia vier jaren weg geweest In 1890 aanvaarde hy zyn tweeden tocht naar den Congo nog pas i 28 jaar ond Op twee en twintigjarigen leeftyd benoemd tot tweeden luitenant trad hy spoedig in dienst van de Association internationale africaïne en vertrok den zesden April 1886 naar den Congo met opdracht bet kamp van Baaoko te stichten en enkele posten op te richten Na een afwezigheid van drie jaren keerde hij terug en gaf een merkwaardige brochure uit getiteld Het diatrict van Oeto o en de ptichting von het kamp der Aruwimi Gedurende zyu eerste verblyf had Dhanisschitterende ewyzan gegeven v6a zyn verdiensten De Congostaat vdrg henj dan ookniet maar droeg I hem in ISffo het bevel opder expeditie van Kwango die hituemendslaagde en het grondgebied van den oatmethet L dii trict Oost Kwango vergroot Betvolgend jaat werd hy aangewezen om LeMariujsl wiens diensttyd verstreken Was alshevelbfibber der atanga expediet e o te volgeut en werd hwi opgedragen dit gebied aanhet i ag van den Staat te onderwerpen H ti Mjdena deze ek editie dat Dhanis ich zeervwmenatelyk heeft gemaakt door een eind temaket aan bet gezag der Arabieren in diestrét n jj Ten einde aan de herhaalde invallen der Arabische alavenhalera perk te stellen trok by tegen hen op Hy wist eenige hoofden waaronder Congo jJoetete na een reeks van overWiuningen op hun troepen behaald te hebbeu aan zich te verbinden en trok met hen op tegen de hoofdlegers der Arabieren onder Sefoe den zoon van Tippoo Tip en Rnmaliza Eerstgenoemde versloeg by den 238ten November 1892 Sefoe word daarby gewond en zyn leger verstrooid Den 21en Januari tastte de onvermoeide officier Nyangwe de hoofdstad der Arabieren aan en na een hardnekkige verdediging die zes weken duurde trok het Belgische leger de stad binnen De inneming von Kosaongo volgde den 22en April en nu bleef nog slechts over het leger von Rumaliza te verslaan die zyn etrydmacht vergroot had met de verstrooide benden van Sefoe Intusschen tiod het leger van Dhanis zich met dat van kapitein Ponthier vereenigd en te zameii trokken zy Rnmaliza tegemoet De slag had plaats naby Kassongo den 20en October van het vorige jaar en eindigde met de volkomen nederlaag vau bet Arabische hoofd dat op de vlucht sloeg De overwinning kostte evenwel kapitein Ponthier het leven Kobambara viel den overwinnaars zonder slag ot stoot in houden en hiermede was het gezag der Arabieren voor goed gefnuikt Ter erkenning van zyn verdiensten werd Dhanis in 1891 tot ridder van den Leenw iO 1893 tot ridder van de Leopoldaorde benoemd den 28en October 1893 geadeld en in het begin van dit jaar tot Staotsinapectear bevorderd Zyn leeftyd in aanmerking genomen 32 jaar zullen er maar weinigen zyn aan te wijzen die zoo spoedig moor tegelijk ook zoo verdiend carrière hebbeu gemaakt De orbeidöra in de steenkolenmynen in olie districten van Engeland Schotland en Wales zyn nog steeds niet tot rost gekomen In Schotland blyft de werkstaking voortduren schoon met op zoo groote schaal om zulk een invloed op andere takken van industrie te oefenen als eenige weken geleden Eiken dag geven eenige mynwerkers den stryd op moor een groot deel blyft nog vol harden vooral in Lothian In Zuid Wolea en bet Graafschap Monmouth hebben de mynwerkers aan de eigenaars der mynen kennis gegeven van bun voornemen om no oop van zes maanden dna op 1 April 1895 met het tegenwoordige stelsel van loonschalen te breken De mynwerkers in Wales hieven overeenkomstig dit stelsel van loonacbolen buiten de jongste groote werkstakingen Deze nieuwe stap brengt hen meer in overeenstemming met de mynwerkers van het geheele land Of dit in hun belang sol ayn zal de tyd leeren Zy hadden juist kennis gekregen van eene loonsvermindering met 1 percent Daarentegen ziet men overal VerzoeningsItaden tot stand komen die ten doel hebben quaestiën tuasohen de myneigenaors en hunne werklieden op vredelieveode wyze uit den weg te ruimen en op verachillende plontaen reeds met aucces gewerkt hebben Als dit middel op den duur blykt té helpen om een eind te maken aan de voortdurende kostbo e workstakingen zol men de moeite hier en daar nau de oprichting verbonden niet tevergeefs genomen hebben BoiteDgewoon groote Sorteerlog FOULARDS A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam I I 1 QOTOB BE lotkoers ioi v Vor kra l is lOl a 101 lOlV If 79 79V 74 V 4 94 IM 7 84 l6Vs JV 109 65 89V 100 loov 91 644 6iO loov 741 lOlV u ia9T 88V losv lOSl 187 lOO 62V S7V 103V looy 191 136V 104Vi 47 i 62f 186V 98V 64V 71 102 9SVs IO2V1 102Vb 66V 9SV 100 141 184 V 10 90V 6SV 92V 22 14V 101 76 llOV 108V 37 V 7 J 192 171 108 V 10 9 102Ve 102 114V 182 94V A 106 79V 7 9 Vb 86V CutlBUND Ceft Ned W S dito di dito 8 dito dito dito 3i Hossu OU Qoudl 18il 8S Italii InaobrjjviQg 1862 81 fi OoSTBNl Obl inpapior 1868 5 dito in Eilier 1868 5 PoRTDOlL Oblig met ticket j8 dito dito fi RVBLAMD Obl Ooat Üe Serie 6 dito QeoooB 1180 4 ditobqBotbi 1889 4 J ditobijHapel8S g0 4 I dito in goud leen 1883 6 lOSVê I dito dito dito 1884 i Sfanji Perpet loliuld 1881 4 Tduuu aepr Conr labn 1890 4 Oec teeoing lerie O Geo leenin serie ü ZviB n Blp Beo v obl 1892 S Muioo OU Buit Soh 1890 6 Venbzpela Obi 4 onbep 18 1 icaTiiDAM ObligBlien 1861 8 i BoTTliDAK Blad leen 1886 8 Neb N A fr Uacdalar aand A andsb Tab Mij Certificaten DeiiUaatsohappij dito Amh Hypotheekb paodbr 4 Gult U der Yorstenl aand Gr Hypotbeekb paudbr 4 Noderlandsohe bank aaad Ned Handelmaataob dito N W k Pao Hyp b paudbr 5 Kott Uypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 QoaiBKft Ooit Hong bank aand BosL Hypotheekbank pandb 4 Va Aheeika Bquit liypotli pandb 6 47V 62V M l Maxir L 6 Pr Lien oert 6 Kbd Höll IJ Spoorw M aaad Mij tot Ëxpl V St Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAIJE Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Znid Ital apwmij A H obl 8 Polen Waraohau Weeuen aand 4 BuBL Gr BusB Spw Mij aand 6 Baltisobe dito aand ay 1Ö Faatowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand S Knrflk Ch Azow Sp kap aand i LOBOWO Sowast 8p My oblig 8 Orel Vitebak dito oblig 6 ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AvEEUA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer Si Bio Gr Spm oert y a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louiav k NaahTilleCerLv aand Mexico N Bpir My lehyp o 6 Mias Kansas t 4 pot pref aand S ïork Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn ti Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Canada Can Soutb Cert r aand Ve C Ballw k Na 1 h d 0 0 Amsterd Omnibus My aand Botterd Tramtveg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand I Beioib Stad AntMrpenl887 S A Blad Brussel 1886 2 HoNQ Theiss Begullr Gesellsch 4 OosTENR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Span Blad Madrid 8 1868 Tar NED Beï Hyp Spobl oert 4 41V Z OSOTEH IJ Blsr Ljjat Tan brieven geadreoseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand September 1894 en terug te verkrijgen door tnsschenkomst van het poBtkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA Langemeger Ameterdam T Dgkatra Amsterdam Mej van der Kuyg e Gravenbage Mej Heikena Nieuwolda Wed Moor Rjjewjjk Mej van Vlitt Rotterdam W de Gelder Rotterdam W van don Berg 9 De directeur van het Poatkantoor VOBSTEB AAoop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Gtoederen Afloop verkoop woning Berkenivonde geteekend 65 met ruim 15 hectaren Wei 3ooi Bouw Grienden Rietland 12 Oct 94 door Notaris Mablatede te fiergarabacht gehoaden Perceelen 1 tot en met 4 kooper W Snyker voor f 6150 Perceelen 5 6 8 en 9 kooper G 5555 1250 155 3860 D Rehorst voor Peiwel 7 kooper H Erk voor Perceel 10 kooper L Both voor Perceelen 11 12 en 14 kooper A Slingerland voor Perceel 13 kooper G A de Jong voor 1726 Samen f 18695 Burgeriyke Stand GEBOREN 10 Oct Roelof Andreaa onderaA Smit en P de Hoog Autooiua Fnnciecns ouders J Boonhont en E C Bode 11 Isaac ouders J van der KIen en K van Amende Adriana Johanna Maria oudersG Erwich en J M Bosman 12 JohannesJacobus ouders C J de Cocq en M M Miil der 13 Frsnoina ouders J de Broijii SBJ de Jong OVERLEDEN 12 Oct A de Korte 2 m ADVERTENTIBN Men verlangt bg fatsoenlglce Burgerlieden zonder kinderen en van den Proteatantschen Godsdient in Gouda of Omstreken plaatsing met liuiselUk verkeer voor eene vrouwéUjke perêoon van omstreeks dertig jaar Aanbiedingen met opgaaf van kosten voor voeding en bowassching p r maand worden ingewacht onder letters A P O aan het Algem Advertentie Bureau NIJG tak DITMAR RolUrdam Ter overname aangeboden een goed beklante MELKZAAK van 110 Liter daags op goedep stand benevens een uitmuntende KARNMOLEN met HOND Adres Bureau dezer Üourant Biermede berichten wg D de ontvangst der Modelhoeden ALSUBDI DE aez MICHAEL Qouda Kleiweg M 60 Voor Qouda en Omstreken worden actieve AG EISTEN GEVRAAGD voor eene soliede koninklykgoedgekeurde ZevensveneekeritigStattt schappü Adres fr br lett H E terBoekh J A KNÜPPE liotUrdam Firma J WELTER WIJDSTBAAT A 42 SPECIALITEIT IN de nieuwste modellen ONTVANGEN Winter okken Blouses HERCULES KOUSEN Handschoenen enz TANUAIITSEn W J BLITLU0NILIT2 Nieuwendijk 241 Eerste hols v d Dtm AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandags WoeHêdags en VrijAaga van 10 ial 3 uren Markt 1Ö4 Qouda