Goudsche Courant, dinsdag 16 oktober 1894

No 6483 Dinsdag 16 October 1804 338te tfaargén P AJEUJS Hoofdprgs ev J 500 000 Hark mmm cohaivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tJiigave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs jer dne maanden is ƒ 1 26 franco perpost ƒ 1 70 i Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst raB 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letten worden berekend naar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd C A B BANTZINGER Korte ïiendeweg D 17 Gouda Door de ophanden z nde verplaatsing der zaak naar de MARKT A 70 worden nog slechts enkele dagen de voorhanden Goederen tegen zeer lage prijzen i Contant OPGEHÜIMD Hieronder zgn nog een RUIME KEDZE in Tricot gebreide jongensschoolbroeken ijzersterk Nog een GBOOXM SOSTBEBISG mSHBASSEN TBONTS UAMETTEH ENS en de bekende sterke gebreide KOUSEN Wat Il 4 tatle hviMuf t n Jioht Btwoutiiik LMMapqnm kvitoni S a AnltBrPaiB Expeller Jff iiaatMIiitiliiMunteiraidni tegen s ABkerPainlxpeller Yg BOot dm slMds in ieder huisgezin ABkerlainlxpeller Mtt K mt n M t E 1 26 de fleaoL ToMkuda h da mawl Apottieteu en bij T ld Btohlac t Oe te Bettaidun Ta Gouda by A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Burgers van Gouda moeten wU nog langer die grove vleeschprljzen betalen OMBABE mssmi De Notaris H GROENENDAAL teöouiio U roomameuB op DONDERDAG 8 NOVEMBBB 1894 bfl Xnxet en op DONDERDAG 16 NOVEMBER 1894 bg Xoeslag telkens dei Toormiddags 11 onr in het Hotel di ZuJCc aan de Markt te 6ou ia in het openbaar te Terkoopen 1 Kene BOOWMANSWONING met 27 H 39 A 40 C Wei en Hooiland en StallingToor 32 Koeien in den Krimpenemaard bghet dorp te Qoudtrai Verhuurd aan Mej de Wed BALLING lot 22 Febrnari en 1 Mei 1897 voor 1770 ajaars 2 Eene BOUWMANSWONING hit Bosch met 10 H 96 A 80 C Wei en Hooilanden Stalling Toor 21 Koeien in den Oostpolder hg het dorp te Moordrecht Verhuurd aan den Heer A HALLING tot Karatmia 1898 en 1 Mei 1369 voor 1100 sjaars 3 Eene BOÜWMANSWONING ni bt 12 H 43 A 32 C Wei en Hooiland en StallingTOOt 24 Koeien onder Moordrecht in denZnidphupolder aan den Ringdyk naby Oouda Laatst verhuurd aan den Heer W A EENHOORN TOor ƒ 1400 sjaars Te aanvaarden de Landerijen bg de betaling der kooppenningen en de Woning op 1 Mei 1895 4 Bene BOÜWMANSWONING met 21 H 5 A 78 C Wei en Hooiland en StallingTOor 26 Koeien in den Znidplaspolder inhet 3e blok onder Waddinxveen Laatst yerhuurd aan den Heer J VISSER Jü voor ƒ 1050 sjaars Te aanvaarden de Landeigen bg de betaling der kooppenningen en de Woning op 1 Mei 1895 Betaaldag der kooppenningen 10 Januari 1895Ve Bouutmansieoutng onder So 4 vemuül worAt niet verkocht NotitiSn der Vmling verkrijgbaar van af 15 October 1894 ten ktatore van den Notaris C A JOEKES te Haarlem en ten kantore van voornoemden Notaris GEOENBNDAAL te Gouda die nadere information verstrekt Nieuw Middel Onfeilbaar en onaohadelgk middel voor HOENDERS tegen Snot 0 45 Per Vi fle l A genoegiaam voor jjk gedierte en hnn25 a 50 stuks H B ne hokken 30 Tevens poeder tegen Luis ook aBbSv bus Spuitjes 35 en 60 eent Zuiveringsvet voor Kalkpooten of Schurft aan Koppen ook voor het VEE Zeer heilzaam mm B tegen Klauw jVÜB mmicb teleer Brandige Ttl Z jl g Winter enenenKlier IB handen en Voeten Klooton Douwworm Berg eni enz Tegen vernietiging van RATTEN en MUIZEN doozen met voer 25 en 40 cent pakjes 15 cent Alles met gebmiksaanwgzing alleen verkrijg aar met gedeponeerd merk bg J DE JOI JG AZN Zuiveraar van Vee eni enz AXXBaxMxr qbaiih pa ORAIfnB MAOASIWS DU Frinteips TE PARIJS Zenden gratis enfranco ket prachtig geïllustreerd MDE JLIIIi met ftoUandBchen of fransclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor liet Wlntepselzoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JtLUZOT ft C PARIJS Stalen van zijden woUen en katoenenstoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de pruzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen ier bestellingen benoodigdzun Btttelhngen van 35 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 tmnt emcht M ory oan Inkomende rechten in alle plaalien van Nederland aan hUlB bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen daar ons riixpiilütlittle n Hotindaal moord Brabant daarmede belast is Openbare Vrijwillige Verboping A De Notaris J P MAHL H STEDE te Sergambacht is f gjï voornemens op Woensdagen 31 October en 7 Sovember 1894 telkens des morgens ten 10 ure in db Geootb BoEEc te Lekkerkerk bg veiling verhooging en afslag in perceelen en combinatiën in het openbaar te verkoopen IE BDüWMANSWOMe wgk A No 28 alsmede diverse perceelen Wei en Hooiland BOUW en GRASLAND en BÜITENGROND staande en gelegen te LEKKERKËBK ter grootte van 14 Hectaren OS Aren 97 Centiaren Om te aanvaarden de Landerijen 1 December 1894 het overige 1 Mei 1895 Inlichtingen en veilingboekjes bij den Notaris Openbare Verkooping iuUil iUiu te Bergambacht ten overstaan van den Notaris J P J i MAULSTEDB op Zaterdag 3 November 1894 des voormiddags ten 10 ure in hetvooaiCiLio Rechthois aldaar De lysten der van ouds verpachte en der bijgekomen perceelen liggen 14 dagen te voren ter lezing ter plaatse der verkooping en i n het voormalig Rechthuis te Ammerelol Steenkolen IN LOSSING eene Lading BSOVESUBS JAOHISE EN waaruit wg leveren franco t huiscontant i 70 Cent per H L A JONRBR ZONEN Kantoor VEST öouda pen bm net gn door den geluk de hand geg deerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van doir de den Slaol Hamburg gewaarborbotgdo groole Saldloterij waarin zeVet 10 Mlllloen 868 900 Mark gewonnen moeten worden De prezen van deze veel voordeel biedende Oeldloterij die volgen bet plan aleohls 110 000 loten beval ziJD de volgende De hooeflte prijs is eventueel 500 000 Mark 2 ïnnïr ta i ennn tr 5000 M 8000 2000 1000 400 800 Premie v loO ÓOÓ M 48 prijzen a 1 prijs a 200 000 106 prijzen a prijs è 100 000 206 prijzen i prijzen a 78 000 762 prijzen a1 prijs it 70 000 1320 prijzen a1 prijs a 66 000 20pnjzeDa 1 prijs i 60 000 180 prljz a 200 160 prijs i 66 000 8894B prijzen a 155 g prijzen a 60 000 6994 p 4131 100 98 I prijs i 40 000 6846 pr a 69 42 20 8 prijzen a 20 000 totaal 66 400 prgzen 21 prijz a 10 000 en worden deie in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in do Is klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in do 2s kl tot 65 000 M in de S tot 60 000 M in de 4 tot 66 000 M in de 6 tot 70 0 O M in de 6 tot 75 000 M in de 7 tot 200 000 M en met de premie 7an 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel orgineel lot slechts Ould 3 50 een half or ineel lot slechts Guld 1 76 een kwalt orgineel lot slelhts Guld 90 Iedere deelnemer in de loterij ontiangl ongevraagd onmiddelijk na de plaats gehad hebbende trekking de oflioieele trekkingslijst Trekkingeplan voorzien van het wapen van den Slaat die den prijs van de loten en de erdeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De nitbetaltng en verzending van de prijzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding m ledore bestelling kan men eenrondig l r per postwissel opgeven P Men wendde zich dus met de aanl F vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k met vel trouwen tot Joseph Hecksclier Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitsohland tiM VINKELA J KONINKUJKI SlOOMVKRVllRIJ n Cinjiiisciii viASsniH i Agentuur bfl de Firma Wed BOSMiiN te Guoda Weda M MOL Korte Tiendewég D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS WEDER VOORHANDEN ROLPPSmTZUUR bij W DB JEU Vleeschhouwer Lange Tiendeweg Sociëteit ONS QENOEQEF Ie Abonnement VoorstelUng Donderdag 18 October 1894 Yereenigde Botterdamscbe Tooneelistena Directie LË GRAS kn HASPBL8 KONINGEN Drama in 4 bedrgven Aanvang half 8 uur im Gewone bepalingen en pryzen IN L9SSING eene Lading puike Grove SünmCEELEOLEN gedurende de Lossing tot e 7 Cent per Mud k z k vrg te huis geleverd Aanbevelend Turfsingel P 80 Gouda Oct 94 Prima DDITSCHE GAS 0OKB8 50 Cent per H L vrjj te hnis Prima BELGIESCHB ANTHRAOIT NOOTJES ƒ 1 40 per H U vrfl te hnis WAAR is in Gouda een ruim gesorteerd 8IQAREN MAGAZIJN t welk alleen ingericht is tot de veiküopvan SIOASJBS m SIGABEXTMJI Uitslnitend in t depot der firma i HILLEIV DelftW l GOUDA LANGE TIENDBWEQ D 25 STEENKOLEN Eerdaags wachtende de Ijoding Prima waaruit ik gedurende de Lossing tal afleveren tot 67ys Cenl per Hectoliter contant zonder korting vry in huis bezorgd C M Klijweg Gonwe C 93 hoek Plantsoen Magaifln Turfsingel In voorraad de Echte Belgische Antliracit ITootjes a ƒ 1 40 per Hectoliter BESTELLINGEN worden gaarne spoedij ingewacht Advertentiën aoada Bnelpersdriüt vauA BarauuH fc Zoox in eiüe Binnen en Buitenlandsohe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN ZOON te Gouda BINNENLAND GOUDA 15 October 1894 Hedenmiddag te ongeveer 12i uur ia ia de Crabetbstraat overreden door de IjBelstooutram A C 80 jaar ond die ca eenige oogeabtikken overleden is Dr van Itersoo die toevallig in die buurt aanwezig was beeft zyo wonden verbonden waarna Iiy per brancard ia vervoerd naar bet gasthuis De schuld moet aan den overledene geweteu fforden daar alle voorzorgBmaatregelen werden toegepast Gedurende de maand September is in de Nuts apaarbank alhier ingelegd f 11035 88 teragbetaald f 6133 16 Inleg 3 kwartalen 189i f 105542 46 en terugbetf ald f 77290 84 Door de gemeen te veldwachters van Kapelle en Krimpen a d IJsei ia gisterenavond op de rivier de IJsel aangehouden een net gekleed heer die daar een roeiboot trachtte ta Terkoopen By onderzoek bleek datzy waa ontvreemd nit de Wgnbavea in den nacht van 11 op 12 dezer ten nadeele van een beurtschipper Pd roeiboot is in beslag genomen terw l de dader zich noemende Frana de VoSi naar het hnis van bewaring ia overgebracht Beroepen by de Gerelormeerde kerk teVianea da H R Nieborg te Eeenw k c a Kaar wy vernemen zal de Tweede Kamer en Dinsdag 13 Nove nber tot hervatting barer werkzaambeden worden byeengeroepen Vad In de openingsrede is o a medegedeeld datde internationale conferentie voor privaatrecbt welke twee jaren achtereen in Den Haag eenigeweken byeen ia geweest vermoedelyk zat leidentot het sluiten van tractaten waarvoor degoedkeuring dör Staten Genevaat zal wordengevraagd Sr bestaat naar wij Ternemei nitzicbt datiq den loop van dit zittingjaar reeds omtrentde regeling van eenige onderworpen van proceareobt zulk een tractaat ter goedkeuring kanworden aangeboden Hbl Hei gewone bericht over den gezondheidHioCétand van dr Kuyper ontvingen w heden niet wat wel hieraan te w ten zal zyn dat dr Enjper deze week Woensdag Brussel beeft kannen verlaten ten einde te gaan naar Pau in ZuidFrankr k tot Tolkonijen herstel van krachten ET OM FEVILL i U JhkI L JS M m Utt het Zweedsch door C EUKM N 7 Mama ik heb den heer Arlboig ontmoet toen ik vaa moeder Liza kwam zeidii Ellen tot hare moeder Ik was recht boos op hem waat nauwelyks had hij mi gegroet of hy ziide m dat ik van eea liefde werk kwam Maar Ëtlen daar atak nu niets kwaada in antwoordde de moedef lao ende irKwaadB was bet wel niet maar bet hinderde mg tooh ik had wel kunaen lohreien MiJD heme ËUsn wat zgt gü toch kinderaobtigi Ik begrijp niet waarom gij bedroefd behoeft te worden waaneer eea ander ontdeU dat gij goed jegens de armen zijt Dat ia eeni hoedanigheid waarvoor gij u volatrekt niet behoeft te schamen Hoe kan mama zoo ipreken 1 riep SUen half schreiende ik ben zoo heel goed niet en ik vind er ook niels bijsondes in te geven rranneer g j mü aaar degenen toezendt die in nooil vurkeeren Mama maakt mij altyd verdrietig met te Uweren dat ik nn di goede boedaaighedea heb di e ik niet bezit Mijn lieve Ellen nn moet ik iooli om n lachen At wildet gÜ voor de gebeele wereld verbergen dat gij geen lÉoffie drinkt maar io pUali daarvan geld van pepa krggt en dat gjj dit geld niet tot uwe He vertrek nit Brussel bewast echter reeds dat ae toestand bevredigend bleef Standaard Naar van wel ingelichte zyde wordt vernomen is de door de Wilhelmina Vereeniging teWoerden gevraagde vergunning tot bet mogenhouden eener verloting in het jaar 1895 doorde Regeering geweigerd W t W Onder de bflzonderheden van de Lombokramp die der J B ter core kwamen behooren ook deze dat een hoornblazer die tydens het gevecht te Tjraka Negara over den muur keek z boe de Baliërs zoodra zy hunne repeteerde weren hadden afgevnurd telkens weer andere geladen geweren kregen dat kapitein Lindgrerén achterbleef omdat hg de gewonden niet aan hun lot wilde overlaten en den 2den luitenant De Jong met 20 man wegzond om hulp te balen dat de laatste met 8 man van den noordkant te Ampenao komende een naast hem Baanden sergeant dood zag neeiF allen getronen door een kogel van een onzer schildwachten die meende een vijand voor zich te zien dat de tweede luitenant kwartiermeester Pourchez vier matte kogels kreeg en een die hem alleen de broek be8chI digde Van de bedienden van wyien den overste Yan Lawick van Pnbst en den luitenant Kalf vernemen wy dat zg toen zy hunne beeren hadden zien sneuvelen zich ieder meester maakten van de lange kris van een gevallen Baliè r ea daarmede gewapend een goed heenkomen zochten over de eawah Ben eindje weegs afgelegd hebbende zouder echter te weten waarheen troffen zg in het open veld een ongewapend Baltër aan dezen dreigden zg met hunne kriRSen overhoop te zullen steken als bg hun den weg niet wees naar het bivouak te Ampensn op deze wgze kwamen beide Javanen beelliuids thuis zonder door hun onvrgwilligen gids dien zg tusacbsn zich inhielden aan andere Baliërs verraden te zyu Werkstaking van typografen Te Amsterdam gaven de patroons Yan Mantgem en Yan Waalwgk aan de bekende eiachen toe zonder werkstaking Zaterdagavond vergaderden weder de typografen met bet comité in de groote zaal van Plancius De houding werd daarop de meeste punten vastgesteld terwyi met algemeene stemmen ook die van veel leden en bestuurders van de Ned Drukpers en Voorzorg en Genoegen werd aangenomen dat het comité bleef aangewezen om de belangen van de Am kleeding maar tot die voor de armen gebruikt dat gij a morgena nimmer eene beschuit in uwe melk doopt noch gebak eet maar allea bewaart om het aan Nora B en andere armen te geven dat gjj zelve de melk wegbrengt die gg van de koe krijgt die ik u ten geschenke gegeven heb dan knnt ij toch niet gelooven dat ik daarvan onkundig bep die God menigmaal dank dat hg mg znlk eene goede dochter gegeven heeft Zeg mg nu mijn lÉind waarom wordt gij boos wanneer ik van uw goede hart spreek P Omdnt ik vjnd dat mijne daden alle waarde misaen wanneer zg bet onderwerp vau lof worden Het goede brengt zgne eigene beloor ing mede en bet hindert mg wanneer men daarover spreekt Uet is mg dan alsof ik mijne oogen niet meer tot God durf opslaan want wat doe ik eigenthjk P Niets anders dan mgn plicht iets wat ieder mensch behoort te doen en dat volstrekt geen lof verdient Waaneer ik van mijne armen terugkeer zonder dat iemand buiten God en mg zelve iets daarvan weet dan gevoel ik mg tevreden en gelukkig Maar wan neer mama begint te jfrat rn dat ik zoo goed ben of anderen iets daarvan zeggeu dan is mgoe vreugde weg en ik gevoel mg ongelukkig ontevreden beschaamd en vrees altgd dat de begeerte naar lof allenga deel zal krggen in hetgeen ik doe en alle waarde aan mgne daden ontnomen zal De mopder lachte hare dochter vriendelgk toe klopte haar op het hoofd en kuste baar teeder zooder iets te zeggen maar de oogen drukten meer dan woorden nU wat de liefhebbende moeder gevoelde Ëlien sloeg de armen om het lijf harer moeder en oot zich vol vertrouwen aan het loo toedere trouwe sterdamsohe typografen te behartigen terwyi geen andere personen bestourders of geen bestuurders door dé typografen in deze worden erkend Er werd erder besloten vast te honden aan de gestelde etschen terwgl het comité op zich nnm in geen geval daarvan af te wgken tenzy eene vergkdering van typografen haar daartoe machtigde Ten slotte maakte de vergadering met groote meerderheid uit dat deze week weder het volle bedrag van bet meerder ontvangen loon zouworden gestort en gaJ zg toestemming datdaarvan door bet comité ook een bedrag voorde stakende vakgenooten in andere plaatsenmocht worden besfcemd Tgd Men meldt uit Groningen De werkstaking moet thans als geëindigd worden beschouwd 0 ok door het personeel y n den heer Jacobs en Erven van der Eamp is heden de arbeid hervat tegen het oude loon De heer Jacobs stelde eenige verhooging in uitzicht Beide patroons steïilen als conditie dat de gezellen moesten bedanken als lidman den Typografenbond Enkele gezellen er wie Zuidema voorzitter van de Groningscbe afdeeling van dezen Bond worden nifit meer aangenomen De minister van finanoiën heeft bg de indiening der Staatsbegrootii medegedeeld dat de opbrengst der bedrgfsbelasting stellig niet liet bedrag zal bereiken dat het patent in de laatste ja en heeft opgebracht Ëen Rgksontvanger deelt in de N Bott Ct omtrent zgn kantoor eenige cgfers mede Daar is de opbrengst 41 pCt lager dan die van het patent in één gemeente zelfs 58 pCt De reden daarvan is dat van de vroeger patentplicbtigen thans gemiddeld 65 pCt zyn jviggesteldf maximum 73 pCt Dan zgn er nog 16 pOt bg wie de aanslag belangrgk lager ia geworden 25 tot 97 pCt verschil Gebaat zyn dus 91 pCt der vroegere patentbetalers Yan de overige 9 pCt zgn er slechts 4 die belangrgk meer betalen Daarbg komen dan degenen dio geen patent te betaten badden maar nu bedrgfa be lasting moeten opbren gen ambtenaren enz die te zamen aan genoemd kantoor voor 26 pCt in de nieuwe belasting hebbeu by te dragen u één geujeente zelfs 51 pCt De ontvanger kan nog mededeelen dat het verlies voor den fiscns grootendeels wordt geleden op het platteUnd en op verre na niet wordt vergoed door hoogere opbrengst in steden met veel handel of vele ambtenaren In één inspectie is het verlies ongeveer 60 pGt in een andere 70 pCt Hy vreest dan ook I moederh rt Ka den maaltgd toen de vrouw van den proost naar hare kamer gegaan was om haar middagsUapje te doen sloog Ellen een shawl om au knoopte den Bwarteu doek om het hoofd want hot weder was nog nevelachtig eu koel Zij stak eenige beschuiten in den zak nam een zakje met koffie en een mst suiker die zy Anders in de stad had laten koopen en wandelde den weg op die langs het riviertje naar een gehucht hep dat Wanna geheeten werd Wanneer Ellen daar zoo alleen voortliep had zg iets droomerigt in haren blik hetwelk daidelgk te kennen gaf dat de fantasie de hoofdrol in hare ziel speelde maar dewgl zg zulk een buitengewoon goed en teeder hart bezat eu zulk een onbepaaldea eerbied voor Gods wü gevoelde was hare ziel iteeda van sohoone reine beelden vevvuld De bigde droombeelden der jeugd die tot opgewondenheid stemmen kende zg niet Een awaarmoedige ernst beheerschte baar zelfs aU kind bad zg zich nooit aan luidruohtiga vröolgkhetd kunnen overgeven Haar genoegen bestond in het lezen van schoons grootsohe daden godsdienstige beschouwingen of tot het hart sprekende poeziev ora vervolgens onder een heldcrblauwen zomerhet tlè droomei maarer waren ook oogenblikken dat zij in hare onschuld en eenvoud vroolgk was Zij had daarbg een uiterst gevoelig hart dat haar bij het geringste woord van berisping deed lijden Dan werd zg bedroefd oaderzocht tot in de kleinste bijzonderheden t hare fouten en ge oe de zich diep ongelukkig Zooals met alle poëtische gemoederen het geval ia Hst ook Ellen zich lichtelgk door den indruk van het oogenblik wegstepen om kort daarna hars verrukking voor iets anders te laten Taren j dat de opbrengt wel 1 k 1 millioen minifer zal zgn dan die vsn het patsnt de heffing van de naamlooze venaootsobappen mad erekend welke eerst in hefc volgend voorjaar terecht komt Deze cgfers zgn teker merkwaardig Mofu wat de algemeene werking der belaatingwijfiging betreft kunnen z waarlgk niet Teri send genoemd worden Wat wM bet dod Afschaffing der patentwet die xeer ongelgkvBdruk oplegde en een bgdrago voor den Staatvorderde van nyveren onverscbiHig of er aldan niet winst was gemaakt en hoeveel diewinst bedroeg Aan die groote onbiltgkheidis een eind gemaakt er wordt nu een aÜgen progressief bedrog gevraagd alleen van werkelgke winst of zuiver inkomen it arbeid Tevens zgn zulke inkomsten vrggesield olazg beneden f 650 s jaara blgven en er geenvermogen naast bestaatWat moest daarvan Let gevolg zgn lo dat tal van vroegere patentplicbtigen wier inkomen met dat nit vermeen onderf 650 bi ft uitvielen n die penonenworden in grooten getale op het plattelandgevonden 2o dat zg die een patentre t betaalden onevenredig hoog naar verbonding vdu b n winst nu bilïgker worden getroffen namelijk enkel over die wint tu in t geheel niet zOo geen winst is gei aakt volgene de regelen der wet 3o dat daarentegen degenen die tot dnirer aan patent te weinig betaalden van groove inkomsten uit arbeid of die in t geheel niet waren aangeslagen nn naar bjllgkheid hooger of voor t eerst worden getroffen Dat zgn rechtstreekscbe gewilde gevolgen van de wet welke een rechtvaardiger beloitingheffing bedoelt Is bet dan te verwonderen dat de toepafaing zulke groote veranderingen aan den dag brengt Waarover men zich veeleer moet verbazen is dat een belasting die bigkbaar zoo uiterst onbillgk werkte als het patent byna een eeuw is biyven bestaan De opbrengst der nieawe belasting zal tegenvallen W y hooren na zelfs het cgfer van 1 a 1 milUoen noemen Men mag hierbg niet vergeten dat volgens het oorapronkelgk ontwerp van dan Minister Pierson znlk een verUea niet zou zyn geleden Immers daar was de vrgatelling beperkt tot ƒ 600 zniver inkomen zoodat een grooter getal kleine inkomsten nog iets zooden hebben bggedragen Bovendien waren de 28 opcenten behouden ala maatregel van voorzorg zoolang het onzeker was of de opbrengst der bedrgfsbelastïng een voldoend aequivalent voor het patent zou opleveren maar dit allea bad zgn oorsprong daarin dai er tuasohen de wereld in en buiten baar nog geen harmonie bestond Ellen had een broeder Fridolf geheeten die twae jaar ouder dan zijne zuster was H j voa student eu Eou predikant worden Broeder en natar waren bijna zonder speelmakkers opgegroeid en kwamen in humeur en neigingen veel met elkander orerean Er bestond tuuohen hen eene innige vriendschap ïridolf van een vast karakter good dwwpend en ernstig was voor Ëllan het ideaal van volkomenheid geworden waarnaar zij streefde Hg wm haar geweten de hetere stem in haar binnenste dacht zjj Nooit bad Fridolf zijnen ouders eenig verdriet aan gedaan Met lust en vlijt was hg zgne atodifin bik gonnen mot lust n vlgt zette hg die voort Hfi kon met reden het geluk zijner moeder da trots e hi vaders en de vreugde zijner zuster genoemd wonl it Maar keeren wij tot KUen terug Ongeveer op de helft van den weg naar Wanna ontmoette z Arnold en AHborg Het itefregende en de heeren waren van parapinia voorKisn Klim fronste de wenkbrauwen De heeren groetten haar en de griffier haastte zich haar zgne paraplu aan te bieden maar Ellen weea dit aacbod af Ik dank a zeide z j fiene paraplui zou mQ maar tot last zgn het regent bgna niet wg meisjes op het land zgn voor zoo n beetje niet bang Met deze woorden maakte zij pane buiging net het hoofd die bopaaldelgk een afsoheidsgroet beteekende en zette haar weg voort Die WOB aan ona geadresseerd zeida Kuno lachende WA ffi wi