Goudsche Courant, dinsdag 16 oktober 1894

Wftr de wet aldai tot stand gekomen dan 20Q er rermoedelp geen verliea zyn geweest Men tergete eiodeiyk niet dat wy thans jaren vaa depressie doorleven waarin de he drytswinsten gedaald zijn en dat in het eerste jaar eenev heffing de oonti le Dog niet volmaakt kan zyn Uit Dordrecht wordt gemeld Id 4en nacht Tan 11 op 12 Aug il geraakte de Eolfstraat te Dordrecht in niet geringe opsohadding door het hiervolgende Toorval Zekere Johanna Broeders rerUteu hnisvronw Tan Gerard Wasaenaar leefde daar io concubiaaat met zekeren Coert van de Weg Reeds gernimen tyd bestond er tusBchen hem en de Trouw een spanning die telkens aanleiding gaf tot hoog loopeude oneenigheden Er was daü ook besloten dat men ran elkaar af zon gaan eo Van de Weg had beloofd haar dan 7 te zullen uitkeeren Op den genoemde avond ontstond er opnieuw twist doordat V d W weigerde haaf het OTereengekomen bedrag te geven H lag in wakeade toestand te bed niet geheel ontkleed toen de vrovw een kan met petroleam nam de petroleum op de dekens goot waaronder y d Weg 1 en vervolgens met een lucifer de bevochtigde plek aanstak De man sprong dadelgk nit bed en doofde de vlam Voor den aanvang van het getuigen verhoor Tan de arr rechtbank alhier vroeg de verdediger mr P J P H T d Rivière onmiddel ke in vryheidastelliog van zgn cliënte nit de preventieve hechtenis Na het eerate verhoor ii bekl in vryheid gesteld j pi meent dat het feit dat z j met een retonrtje per boot naar Rotterdam ia gegaan om daar werk te zoeken bekl is werkster geen voldoenden grond aanbood om bekl opnienw in hechtenis te ItéUen Bet O M voerde hiertegen san dat het uitwyken tan bekl naar Rotterdam wel degeIgk grond gaf om haar opnieuw te arresteeren daar men wanneer c zich te Rotterda n bevindt niet zoo goed kan nagaan of zy zich door de vlueht aan de hand der justitie wil Jiogen te onttrekken De rechtbank wees pleiters verzoek van de httnd Het getuigenverhoor bracht niet veel nieuws aan het licht ofschoon er tien getuigvn werden gehoord Uit het vel hoor van de man bleek dat bekl vooraf had geiegd ik zal ie petroleam op je nest gieten t Na het plegen der daad had zji tot de beuedenbnren gezegd Ik heb den boel in brand gestoken Éen en ander bracht nog aan den dag dat t d W niet gpheel normaal wa8 ook bekt was dat niet dank sy den goeden rnad van een de buren die haar aanried een paar glaasjes jeneverc te nemen om moed in het Ijjf te Jirögen De sabst offioier requisitoir nemende wees er op dat gevallen vau bedrogen minnaressen die baren minnaar naur het leven staan bier te lande gelukkig xeldzaam zgn In een geval Als dit verdwynt bovendien al het iaieressante daar men weet dat bekl reeds genuueu tgd met den man in onmin leefVle JËret gepleegde fnt is hoogst ernstig eiL öHir bedreigd met een maximum van 15 jaren Of de houding van den man aanleiding tot de handelmgen van bekl heeft gegbven is niet nit te maken maar het staat vast dat hare daad gevaar Toor mensokenleTens deed ontstaan wsnt het buis werd door meerdere gezinnen bewoond alleen aan de koelbloedigheid vrl t d W is hei te danken dat erger gevolgen voorko men zijn Ook het opzet om awaar lichamelijk letsel toe te brengen acht spr overtuigend bewezen en eischt mitsdien de veroordeeliug van bekl tot 2 jaren en zes maanden gevangenisstraf De verdediger trachtte in zyn pleidooi aan Ie toonen dat bekl in groote drift gehandeld heeft den man aoht hg geen vertrouwbaaj getuige hg mishandelde bekl meermalen en zijnB vprklariofïeD in Jb instiuctie wykon van D m et 0 W r 4ft A J Ocl t r T d e 11 51 11 68 1 08 l U 1 81 liOTTIKDAM 10 87 10 84 10 41 10 47 SO Md KwtdraeU Kinmitek ChHUt Xoftcrdun lotlnln OmOtT Mlminètek oordifckt Hwe 6 48 7 807 48 8 80 9 88 9 4810 1811 3818 16 1 38 9 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 9 88 inio AA Alft 7 IA Goud 7 80 8 S6 8 0 Z T Jl 7 4Ï 8 47 BI 7 47 Z 7 88 8 88 N dL d 8 0 YmoA 8 07 9 08 S 68 10 1610 68 18 0818 46 8 80 8 46 3 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 6 10 10 D T H E C H T G ODD Utrecht 6 88 7 60 9 6S 11 84 13 08 18 60 8 10 3 80 8 68 4 48 6 80 6 38 8 0 8 60 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 50 18 86 8 48 4 16 6 47 t 9 119 8410 1 Uudewiler 7 07 8 1 10 S4 4 84 g l9 Boude 7 80 8 88 S4 10 87 18 00 1 88 3 50 4 37 80 7 08 8 41 S8 11 07 AMSTEKDAHOOtrDA 8 16 11 86 11 80 8 6 4 88 i S 7 0 1 0 JStn 6 18 t lS 9 89 10 07 11 87 18 4118 61 l S 1 67 4 86O 01 DA Ooldl 6 86 6 40 7 86 8 09 Oudiw 8 60 8 64 i WMrdu 8 69 7 03 8 18 VtnoU 8 18 7 88 8 88 8 41 9 IM M iÓ m Ü ïe ïi 48 MO 80 8 11 8 40 Oood AwtorduiWp elkander af dien avond heeft hy bekl tot het uiterste getracht door haar toen zy hem nm de beloofde 7 vroeg toe te voegen Je krügt niks d r maar op I Het komt pi Toor dat bekl geen ander doel heeft gehai dan den man bang te maken en hem daardoot te dringutt tot het nakomen van zyne belofte Als men iemand die onder de dekens legt van te voren beroept blyft in je nest leggen dan zal ik je verbranden kan men toch niet al te zeer verrast zijn wanneer dit werkelyk gebeurt Een poging tot doodslag of tot hettoebren Ken Tan zwaar lichamelyk letsel kan hier in et geheel geen qnaeatie zyn Er bestaat goen opzet en evenmin is het schaldverband aan te toonen daar het lichamelyk letsel niet was te voorzien en dns ook niet is toegebracht Ook het bestaan van gevaar voor menschen levens acht pi onsannemelyk er stond een hoop volk voor de deur de brand is niet in het geheim gesticht de buren waren op de hoogte vap het geval Op bovenstaande gronden dringt pleiter aan op een ontslag van rechtsvervolging beveelt baar in geval van sobuldig verklaring in de clementie der rechtbank aan en verzoekt de ondergane preventieve hechtenis in mindering te brengen van de op te leggen staf Sen nieuw en gelukkig denkbeeld noemt de Daily Telegraph c het plan voor eene tentoonstelling van het hotelwezen welke meu Toor het Tolgend jaar te Amsterdam ontworpen heeft Ën het blad herinnert er aan dat men om nu keu nieuwe aardige groote tentoonstelling ie vinden wel een prijs mag uitloven zooals eens een Oostersche vorst deed voor den man die hem een nieuw pleizier zou bezorgen Wy hebbeu tentoonstellingen gehad van muziekinstrumenten en electriciteit van bjgiëue en mooie vrouwen in één woord van alles behalve van het hotelwezeu Wel zal men ook op deze tentoonstelling veel zien wat men reeds elders in massa heeft moeten slikken technische zaken die alleen den technicus belang inboezemen van electrische schellen liften brandkasten verwarmingstoestellen en kookkachelsl tot machines om messen schoon te maken en eene verbeterde wyze van boekhonden toe maar toch zat er gcnoog zyn dat lederen bezoeker moet interesseeron Doch het Engelsche blad komt nog met een auder idee Het zou de wordingsgeschiedenis Tan het hotel voorgesteld willen zien Op het programma van het comité van voorbereiding staat wel eenoud marktplein met tavernen maar het onde hotel de herberg bet logement Tan de 16en 17de 18de eeuw zullen wy dat ook te zien krygoA f Zooals men in ËngelanjJ in de werken ran Chaucer en Sbakespeai aanwijzing genoeg meent te kunnen Tinden oip een inDc nit de 16de eeuw te reconstroeereh zoo weten wg uit onze oude schryvers ook genoeg byjionderbeden over een logement bijv uit den bloeityd der republiek waar men te paard en te voet kwam overnachten om zulk een herberg weer te kunnen namaken En de Daily Telegraph zou zulk een historische herinnering niet onaardig vinden in een land waar een der oude schryvers Erasmns bet eerst beeft gewezen op den ellendigen toestand der herbergen in Frankrijk Engeland en Holland Barsche waarden lastige dikwyU dronken gasten slecht eten en vuile kamera het waren zoovele bezwaren tegen het verblyf in herbergen in de dagen van deu schryrer van de Lof der Zotheid c aast zutk een herberg een nieuwerwetsch hotel welk bexoeker die deze twee vergeleek zou niet overtuigd worde i dat de wereld vooruitgaat Ten bewyze dat de ellende niet het droevige voorrecht der werkliedenklasse alleen is kan de volgende sta istiek dienen In hotafgeloopen jaar hebben in de negen Parysche naohtelyke aa len een slaapplaats gezocht 137 dramatische 43 lyrische kunstenaars 71 muI sioi 12 pianisten 20 architecten 398 teekeI naars 27 tolken 28 dagbladschrijvers 52 nn 10 48 8 40 47 t4 01 10 t Oi 6 1S 1 6 8I 7 1M 7 M IA 7 l 1 10 e it M t li iS i 48 t 10 ll Oi a lt lO tB 11 0 11 09 11 18 ll tS 7 JB 7 47 8 36 7 48 10 08 10 11 GOD SA DEN BAAS 9 87 10 4 ll U 18 81 18 64 I S7 8 88 4 46 E 87 6 69 7 18 6 19 9 87 11 06 11 18 4 67 1 06 l U 1 17 1 86 1 88 9 68 6 08 11 10 6 11 6 16 6 88 6 81 6 86 6 80 11 18 10 10 6 86 6 86 6 417 48 9 10 1611 8811 48 8 81 10 0810 19 10 66 18 48 8 88 8 613 18 4 47 6 83 6 67 7 46 8 88 10 14 11 09 8 87 6 87 r 7 69 10 87 10 80 11 17 8 46 1 07 6 08 6 46 6 17 8 07 8 6610 86 j 10 61 11 48 0 8 08 8 81 3 60 6 89 6 810 86 8 88 9 1110 68 GOUDA10 08 10 66 10 68 18 1 8 81 9 10 18 11 8 81 4 47 6 88 7 46 10 14 t 40 8 46 S li 9 48 11 11 1 taria klerken 14 letterkundigen 17 tndenteu en 274 onderwyzers En wie weet hoevele anderen nog uit scbaamte hun werkelyk beroep verzwegen hebben In den Dierentuin wandelen een dame en een meisje voor het hok der kameelen Hé zie mamac roept de kleine de kameelen hebben een kindje Och hoe lief 1 En wat loopt het de ouden achterna Hé ma wie van die beide groote kameelen is nu de vader en wie de moedor 0c antwoordde de moeder dat is heel eenvoudig de vaders zyn alfcyd de grootste kameelen c De jonge Ëugelschman Harry Leslie Blundell M Calmont is onlangs in het bezit gekomen Tan een reosnchtig vermogen Op 9 October 1887 overleed zyn ond oom M Calmont en liet hem zyn vermogen van 3 millioea pond sterling 36 000 000 gulden na onder voorwaarde dat dit kapitaal uitgezet tegen intrest op intrest eens in 1894 in zyn bezit zou komeu Thans wordt dat vermogen geschat op 4 mil Hoen pond of 48 millioen gulden De gelukkige eigenaar is flog maar 33 jaïen kan dus nog genoeg van zyn rykdommen genieten Hoe enorm dit fortuin ook moge zyn eenig is het niet in Engeland Gedurende de laatste 30 jaar zyn er daar 40 personen overledeu die meer dan een millioen pond sterling hebben nagelaten Daar vrareo o a Graystone 1886 die een vermogen naliet van 4 millioen pond Giles Loder 1874 3 milhoen Richard Thornton 1861 2 milhoen 800 duizend baron h N Rothschild 1879 2 millioen 700 duizend lord Overstone 1883 2 milUoeu 100 duizend pond lu de t erate zeven maanden van dit jaar zyn 4 ryke Engelschen overleden nalatende 4 337 378 pond sterling of gemiddeld ieder meer dan een millioen negen andere lieten na van 500 000 tot 1 millioen pond sterling zoodat deze dertien personen aan hun erfgenathen een kapitaaltje van meer dan tien millioen pond of 120 millioen gulden hebben nagelaten Zonderlinge inbraak Terwyl de vrouw Tan den timmerman Frankowskt te Goeaen dezer dagen bezig was in haar keuken pauharing te bakken werd plotseling een stuk nit nit den muur dicht by t keokenfornuis gestooten en een op de gebraden visch beluste buurvrouw stak baar grypwerktnigc door hpt gnt en stal den voorraad haringen met onverstoorbare vrymoedigheid DedooBelyk verschrikte vrouw Fraokowski ylde de straat op en ripp de buren te hulp De roofzuchtige iubreekster en diefegge waa Miss Mary een jonge oliphant die in een menagerie kunsten verrichtte en in een stal naast dekenken gehuisvest op den geur der gebraden haringen met de slagtanden den munr had doorgestooten om van t lekker gerecht mee te proeven I De oliphant is na deze gebeurtenis verplaatst Op de steenfabrieken is thans de campagne geëindigd Ofschoon de campagne langer is volgehouden dan verleden jaar zyn er toch heel wat minder steeaen gemaakt ten gevolge van het natte weder gedurende de zomermaanden De prys der meeste soorten is in den laatsten tyd aanmerkelyk gestegen 6 68 0 08 8 10 8 17 8 S8 S BO 4 80 4 67 8 04 6 11 6 80 1 46 l SB 8 08 8 09 8 16 1 44 4 10 G O B D A 11 80 U 80 10 18 10 80 10 88 10 41 Toorb 6 64 N aL d6 69 Z Z gwe 08 I Bl Kr 6 14 Zer I 6 19 Qnud 6 S0 7 60 8 18 AmiterduuWp 6 60 aosdl Meer dan eens moet het in Britsch Indië voorgekomen zyn dat kleine kinderen eTenals Romules en Remus door roofdieren gezoogd en iu het wild opgegroeid zyn Thans meldt weder uit Bengalen een Roomsch zendeling dat eenige werklieden van een theetuin een meisje hebben gevonden in een berenhol dat ongeveer drie jaar oud moest zyn en onder het slaken van dierlyke geluiden beet en ki abde die er haar uit haalden Men braoht het kind in een hospitaal waar het van lieverlede in plaats van kruipen leerde gaan maar niet sproken Eiodalyk scbynt men onbarmhartig genoeg geweest te zyn om het op straat te zetten Bovenbedoelde zendeling vond het en bracht het te Caloutta naar eene stichting zyner orde Het recht gaan kost haar aog moeite spreken doet zy volstrekt niet we lachen wanneer men haar voedsel brengt Voorts hebben jagers in een bosch tbu Bebar een jongen aangetroffe van een jaar of vyftieo die slechts rauwe visch en levende jF kikvorschen wilde eten alle gekookt voedsel afwees en onverstaanlMire geluiden uitstiet Vorschen en andere kleine dieren ving hy op handen en voeten springende als een kat Eerst langzamerhand bracht men hem tot het gebruiken van gekookte ryst Of de verwilderde kinderen inboorlingen dan wel blanken waren meldt de historie niet In het ziekenhuis te Heidelberg ia een man in behandeling geweest die reeds eenige jaren aan de zonderlinge neiging had toegegeven moeilyk te verteren voorwerpen io te slikken Dagelyks at hy tien of twaalf apykers die hem wel eenige benauwdheid of drukking in de maag veroorzaakten maar op zyn eetlust niet den minsten invloed oefenden In den laatsten tyd had hy zich geoefend in het inslikken van zakmessen en op een avond dat hy wat veel bidr gebruikt had werkte bg drie gesloten messen van 11 9 en 8 c M naar binnen zonder dat hij daarvan eenig ongemak ondervond Spoedig evenwel vertoonden zich ernstige storiugen die opneming in een gasthuis noodzakelijk maakten De man werd geopereerd en de messen werden met een lepeltang verwyderd De genezing verliep gunstig zoodat de patiënt spoedig het gasthuis kon verlaten Nog waren geen zes weken verloopen of de man was reeds terug en vertelde dat hy weder twee zakmessen had ingeslikt waarvan het eene drie klingen een haak en een kurkentrekker bet andere een eukele kling bevatte Daar ditmaal geen storingen voorkwamen beperkte men zich tot het toedienen van geschikte middelen die de verwydering langs natuurlykeu weg zouden bevorderen En werkelyk kwamen beid messen te voorschyn het eerste 10 c M langt den achtsten het tweede 9 c M iaog den veertienden 4eg De man gevoelt zich na weder volkomen gezond Te St Petersbnrg heeft een hevige brand De yachtclub is daardoor geheel vermeld Een der leden die zich niet meer kon redden is iu de vlammen omgekomen Volgeus de New York Herald is de naam van dezen sportman Aitken en ia hy een Engelschman van geboorte De correspondent van de iStandard bevestigt het dat Aitken die ia het gebouw deu nacht doorbracht het leven verloor De bedienden konden allen nog het gebouw verlaten hoewel zy niet in staat waren nog iets te redden De bibliotheek en de andere voorwerpen van waarde welke zich in het gebouw bevonden werden geheel vernield Het gebouw was verzekerd by een Russische maatschappij voor f 36 000 en de inventaris voor f 15 000 De geheele schade door den brand veroorzaakt wordt geraamd op f 70 000 De yachtclub waa genstigd op het Cretewaky eitand De oorzaak vau den brand is onbekend De brandweer was spoedig ter plaatse maar kon niet veel doen om den brand teblusscben Het zuur van de appelen is zeer nuttig voor iemand die een zittend leven lydt waardoor zyn lever traag in haar werking is want dat zuur Terdr ft nit het hchaam schadelyke stoffen dié als zih t in bleven het hoofd zwaar en dof zouden luakoD of ontsteking of huiduitslag en dergelyke ongemakken zouden veroorzaken 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 Een zoodanige ervaring moet aanleiding gegeven hebbeo tot het gebruik van appelmoes hy gebraden varkensvleeacb eendvogels en dergelijke gerechten Het zuur van rype appels 9 08 4 46 4 66 6 08 6 0 6 16 11 80 11 81 8 10 6 81 9 41 9 0 6 61 4 40 GOUDA 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 1 44 1 4 1 58 8 04 8 09 6 09 10 8 80 10 08 helag r ow of gskookt TOorkomt Mie overmaat n kalksiof door het eten van te veel Tleeeoh ontstaan t Ie ook oen feit dat vruchten ala appelen peren en pruimen mita goed rgp zonder suiker gebruikt het zuur in de maag veeleer znlleo verminderen dan aanzetten Men sohrijfl uit Utrecht 1 Ër waa hier Zaterdagavond weder eene groote menigte nieuwsgierigen op de been die zioh van des avonds aoht unr op het gewone terrein onophoudelijk heen en weer bewoog De colporteurs met de socialistische bladen acbreenwdun voortdurend de namen van de door hen geveilde couranten nit en lieten niet na dairby te verkondigen hier kan je na lezen wat de politie niet hebhen wil dat we uitschreeuwen Een der colporteurs was bjna den geheelen avond omringd door een troep jongena die Bocisliatisohe liederen uitgalmden Beu andere colporteur een jongeling die niet luider stemme het Christelgk Nationaal Weekblad voor alle Btaudeo Het Roode Duiveltje aankondigt kreeg het een oogenblik te kwaad met een paar veldartilleriscen die hem een paar oorvygen toedienden doch door de politie spoedig ver ioderd werden om hem verder te mishandelen De politie is vrjj sterk vertegenwoordigd on behalve een paar inspecteurs was ook ala gewoonl k de commissaris van politie de heer Dammers den ganschen avond op het terrein tegenwoordig Tot dusver is de orde dan ook dank zg de kalme houding der politie die zeer wordt getard niet ernstig verstoord Of dit echter den ganschen avond zoo duren zal is niet te voorspellen omdat gewoonljjk eerat na tien nar als de politie op ontruiming der stra ten begint aan te dringen bet tumult begint zooals ook de vorige week het geval waa Het is jammer maar zeer verklaarbaar dat in zulk een tumult veelal onschuldigen door de politie Igetroffeu worden daar de werkelijke belhamels sioh in den regel na de eerste sommatie om iviteen te gaan in veiligheid stellen f De ontevredenheid der winkeliers i de hnurten waar deze relletjes zich wekel ks l erbalen neemt zeer toe daar de schade die hun daardoor berokkend wordt aanzienlek is Mjj verzekerde nog zooeven een kruidenier in Mn dier straten dat niet alleen zgue wiukelontvaugsten op den Zaterdagavond sterk waren gedaald maar dat hij ook verscheidene klanten Verloren heeft en nug verlieat die eenmaal b een anderen winkelier gaande daar allicht om eene of andere reden blijven Naar men wil zon er dan ook eerstdaags apnieuw eene krachtige stem uit de bedreigde winkeliers opgaan om er by de overheid op Iftan te dringen dat er toch betere en afdoende ènaatregelen mogen genomen worden om deze fjgeheel ongemotiveerde oploopen te beletten Omtrent den vreeseijken brand te Canton op 31 AagustQS waarby al debioemenacbuiten verbrandden vinden wj in eene correspondentie de volgende bijzonderheden vermeld T De bloemenschuiten van Canton c waren nen der merkwaardigheden van Cbina en vele reizigers hebben er opgetogen beschrijvingen van gegeven Het waren feitelijk dryvende huizen vele van twee of drie verdiepingen l lle weelderig ingericht als lokaliteiten waar de heerpn der schepping naar bet gezang van fpeiajes komen luisteren Van deze bloemen Mbniten waren er twee ii driehonderd die onderling atevig verbonden waren plankenTloeren vervulde de rol van straten en daaronder schoot de snelstroomende rivier met talrgke draaikolken voort Bjjna de geheele maand Augustus was er feest gevierd in dit merkwaardig kwartier alle halzen waren pracb tig versierd en schitterend geïllumineerd terwyl de eene feestelijkheid op de andere volgde Deh laatsten Angustus raakte des middags het droge houtwerk van epn der huizen in brand of dit door de illumiuatie kwam of dat de braad is aangestoken door de rivierroovera waarvan het naby Canton wemelt ligt in het onzekere In korten tgd nam de brand een ontzettenden omvang aan terwjjl roevers toesnelden om te plunderen Slechts twee of drie bloemschuiten die aan de buitenzijde lagen konden bytyds losgemaakt worden en dreven met den stroom af maar al de overige waren des avonds na 8 uur tot aan den waterspieg l verbrand De moeste bewoners brachten er het leven af maar een honderdtal werden vermist vermoedeijjk zjn dezen tusachen de boten door in het water gevallen en veidronken Een gelukkige plaats is de atad Orb in den Spesaart Qemeentebelastingen kent men daar niet behalve een bondeubelastiDg en ieder jaar alnit de begrootiog met een batig saldo De stad bezit een bosch van 8400 H A een loutwerk n een vermogen van 2 500 000 mrk Gelukkige menaohen die Orbers Den 6en September ia te Soerabaya in de R K kerk de plechtige uitvaart gevierd van generaal Van Ham Mevr de wed t d Ham Gronw vertrekt met de Burgemeester den Teic naar Nederland en gaat te Oelft wonen Oesters Op ongeveer 40 zeemglen nit de kust ten Noordwesten van Terschelling vangen de fisBcbera sedert eenigen tyd vele oesters Vooral Tesselsche schuiten maken er jacht op om deze zeèoeèters later binnen het eiland op de bedden te bewaren Ook de Engelschen verzamelen op de uitgestrekte oesterbauk zooveel zy maar kunnen De zoon van den watermolenaar Z te Tuil die door Zalt Bommelscbe kermishouders met messen in den rug gesneden werd is aan d gevolgen der bekomen wonden overleden Amerikaansche excentriciteit Eenigen tyd geleden zon de Interlaken in New Jeray de directeur van een menagerie Jonatham Smith met de temster Mary Moykort in bet huwelyk treden t Moest iets ongewoona zyn en daarom besloten man en vrouw het hnweiyk te doen sluiten in de leeuwaukooi De geesteiyke stemde toe uatuurlyk onder voorwaarde dat hy een eindje van de tralies mocht blijven staan Alzoo geschiedde het en onder een groeten toeloop van nieuwsgierigen verhoogde entrees werd het huweiyk voltrokken Orkanen in Amerika Men bericht uit Mtquelon een verschrikkelijken orkaan die meer dan 50 gebouwen ter aarde wierp Te Saint Pierre eveneens krachtig stormwinden Er jyh zeer vele gekwetsten en verscheidene doodeo Kerkroof Uit de kerk te Lszarcbes is een levensgroot beeld gestolen uit die te Marlyla Ville een missief gouden kandelabre Beide voorwerpen zyn van booge waarde Nergens zyn sporen van inbraak waar te nemen de dieven zyn onbekend en men kan zich niet verklaren op welke wyze zy hun roof gepleegd hebben Boiteniandscb Overzicht Met nitzondering van eenige opstootjes hadden gisteren de verkiezingen in België de eerste onder de nieuwe kieswet een kalm verloop Alleen te Aalst hadden eenige veohtpartyen plaats tusschen de aiinbangers van Woeste en die van Daens De lasten zgn volgens wetteiyk voorschrift overal te 2 nnr gesloten De gedeeltelijk bekende uitslag van de verkiezingen te Brussel doet voorzien dat er voor de Kamer van Vertegenwoordigers herstemming zal moeten plaats hebben tusschen de liberalen en de katholieken De soeialisten komen in de derde plaats met oen belangrijk getal stemmen Te 10 uur hadden de liberalen te Brussel 186U0 stemmen verkregen de kathoUekeu 18550 en de socialisten 12500 Te Gent is de herkiezing der katholieken met een groote meerderheid verzekerd Te Charleroi en te Luik winnen de socialisten die vereeuigd zyn met de progressisteu veld Men verwacht in laatstgenoemde stad dat dit samengaan de nederlaag zal ten gevolge hebben van Frère Orban den leider van de gematigd liberale pnrt en van tien andere liberale Kamerleden die door Luik afgevaardigd worden benevens van 5 liberale senatoren Te Namen zullen de liberalen herkozen worden Te Bergen hebben de socialisten de meerderheid De minister De Broyn is herkozen te Termonde De katholieken zullen zich handhaven in alle Vlaamsche steden met een belangrijke meerderheid Te Ostende zullen twee katholieken twee gematigd liberalen vervangen T Aalst 7al de Abbé Daens cbristelflksooiajlst verkozen worden Woeste minister van staat zal waarschjjnl k ook zegevieren Tn Antwerpen iyn twee katholieken herkozen met een groote meerderheid Volgens de laatste berichten nit Namen is de uitslag aldaar nog onzeker Te Philippeville verloren de katholieken twee zetels De katholieken komen vraarscbynlgk in herstemming te Doornik waar de verkiezing van Bara minister van staat en gematigd liberaal ernstig bedreigt wordt Over het geheel kan men zeggen dat do eerste proefneming van bet algemeen stemrecht een belangryke nederlaag is voor het gematigd liberalisme De socialisten winnen voor ecu gedeelte hetgeen de liberalen verliezen De katholieken zuHen in weerwil van een paar op zich zelf staande nederlagen een aaneengesloten meerderheid vormen en de regeeringsparty biyven tegenover een minderheid samengesteld uit liberalen en socialisten De bureaux in de landelyke districten van Brussel geven belangryke cgfers van stemmen voor de katholieken Czaar Alexander zal vermoedelyk in het begin dezer week de reis naar Corfu aanvaarden Een van s Czaren adjudanten graaf Benckendorff ia reeds naar Corfu vertrokken ten einde de toebereidselen voor de ontvangst te treffen I De adjudant was gisteren te Weenen en ver I trok van daar onmiddeliyk naar Athene I Overigens luiden de berichten over den toe stand Tan den Czaar gunstiger Nu wordt ook te Beriyn en te Weenen erkend dat e 1 voorloopig geen levensgevaar bestaat Hoe de regeeringszaken zullen gevoerd worden tyden I het verbiyf des keisera op Corfu is nog nie 1 beslist De Beriynsche hoogleeraar Leyden 1 die deu Czaar by zyn reis zal vergezellen i I gisteren uit Beriyn naar Livadia vertrokken De Time8€ correspondent te Tientsin geef I een merkwaardig staaltje van de onbetrouw I baarheid der berichten over den Chineesch Japansohen oorlog Het blykt dat de paniek I te Pekiu ontstond door een list vau de Japan ners Er kwam een vertrouwelyk bericht ni I Tokio dat de Japanners voornemend waren I in de provincie Chih li te landen en een aanva fte doen op Pekin Later bleek dit de Japan 1 iche vloot nog een heel eind van de Chinee sche kuat is hoewel het toch volgens denzelf 1 den correspondent als zeer twyfelachtig word beschoawd of schepen die oorlogscontrabande 1 bevatten nog langer de Chineesche haven 1 zullen kunnen binnenvaren Hirnshuna het hoofdkwartier van de Japan 1 sche krygsmacht is in staat van beleg ver 1 klaard ten gevolge waarvan overeenkomsttg 1 de Japansche grondwet alle personen die iet 1 mededeelen van de bewegingen der Japanner I vooï den krygsraad kunnen gebracht worden Tq Shanghai heerscht zulk een zenuwachtig 1 I stemming dat de meest tegenstrijdige geruoh I ten er in omloop zijn Het heet dat China vredesonderhandelingen heeft aangeknoopt en een oorlogsschatting zou hebben aangeboden en ongeveer te geiyk wordt verhaald dat d keizer plotsehng als een moderne Harun a Basohid zyn Dschafar in dezen Li Huug Chang wel niet omgebracht heeft msar zich I plotseling in zyn plaats heeft gesteld I De 22 jarige keizer die slechts in naam regeerde terwyi inderdaad de keizerin moeder I en de onderkoning de tengels in banden hadI den zou gelyk wy mededeelden onverwachts I te Tientsin zyn verschenen Hy teekent geen I bescheiden vóór die hem vooraf voorgelezen I en uitgelegd zyn vraagt telkens rapporten I van de vloot en legerhoofden en toont ich 1 in alle opzichten een waar heerscher I Wat met Korea zal gebeuren is op dit I oogenblik een ondergeschikte maar toch een I belangryke vraag met het oog op de verhonI ding tot Rusland China zou hebbeu aangeI boden de onafhankelykheid van het schierI eiland te erkennen Japan heeft beloofd Korea I niet te annexeeren maar zal het land niet I ontruimen voor de oreanen geheel in staat I zyn zichzelf te regeeren Hier bespeurt men I alweer dat de Japanners eigenlijk nagemaakte I Engelschen zyn zy willen ook hon Egyptische I ni eatie hebben De Japanners willen niet I dulden dat eenige Enropeesche mogendheid ï er vasten voet krygt en zyn nu één en al I verbazing over de geruchten dat Ëuropeesche I mogendheden tasachenbeiden konden komen I om het te belemmeren in zyn particuliere r onderneming I Te Beriyn wordt trouwens niet geloofd I aan een overeenkomst tusschen de mogendI heden waartoe Engeland pogingen in het werk I stelt Zeker zal Duitschland er niet aan I deelnemen I De Hongaarscbe bisschoppen hebben DonI derdag een byeenkomst gehad om te spreken I over de gedragslyn die zé moeten volgen met I betrekking tot de twee verworpen kerkelykI staatkundige wetsontwerpen Na een redeI voering van den Vorst Primaat graaf Vaizary I is besloten dat het episcopaat zyn beginselen I trouw zou blyven byaldieu de regeering opI nieuw het wetsontwerp op de godsdienstvryI beid en de erkenning van den joodschen I godsdienst by het Huis der Magnaten indiende I De ministerieele crisis in Spanje schynt voorI loopig weder bozworen want Sagasta zal I geen ministerraad beleggen voordat de KoninI gin geotes naar e hoofdstad zal weergekeerd I nu alsdan zyn er vtfel gewichtiger zaken te I behandelen dan de quasstie over hervormingen I op Cuba Op 31 dezer zal nl de termyn I verloopen zyn binnen welken de sultan van I Marokko het verleden jaar door zyn voorganI get met maarschalk Martinez Campos gesloteu I tractaat van Marrakesch met inbegrip van I het vaststellen der onzydige strook rondom I Melilla zal moeten hebben uitgevoerd Blyft I hy in gebreke dan zal de Regeering onverI wyd desbetrefEende voorstellen by de Cortes I indienen I De nieuwe waterleiding naar Manchester I die Zaterdag in gebruik gesteld werd is de I langste ter wereld Zy kan in bare tegenwoordige capaciteit 50 000 000 gallons een I gallon is omstreeks 4 liter dagelyks aanvoeren I doch deze hoeveelheid is naar gelang van heI hoefte voor uitbreiding vatbaar Niet enkel 1 Manchester nameiyk wordt door deze leiding I gedrenkt maar ook Salford Gorton PrestI wioh en nog eenige andere omliggende plaatsen I Eene verdubbeling der buizen in dan ook wel I degelyk voorzien geworden Zy zal de kosten I van het reusachtige werk die tot duaver I 2 500 000 dollar bedroegen tot een totaal van tosschen de vier n vyf millioan p it opvoeren Tn har volle nitbreiding ui d te aquaduct twee millioen mensohen kannen bedienen Terwyi aldus Manobester bet Thirimere Glasgow het Loch Katrine Liverpool da Vyrnwy aftapt en Birmingham bezig ia zich meester te maken van de bronnen Ier Wye biyft Londen nog steeds de ééoige groote Engelsche stad die op eenen in hoeveelheid en hoedanigheid bevredigenden wateroever zit te wachten Birmingham en Mtnobester hebben voor het oogenblik aan 20 000 000 gallons per dag genoeg Londen vereischt de tienvoudige hoeveelheid en in de toekomst vermoedelyk de twintigvoudige De helft van het water der Thames wordt alreeds inbeilAg genomen en de hoedanigheid van dit vocht is allesbehalve onbedenkelijk Na ia de Qraafschapsraad bezig met naar nieuwe bronnen uit te zien in zuidelgk Wales en op de Broadmoor doch ook indien deze gevonden n met ootzagiyke kosten in ontginning gebracht kannen worden zal men nog te kampen hebben met de bestaande rechten der aoht watermaatsobappijen die alle suUea moeten worden uitgekocht niettegenstaande hare bronnen van aanvoer thans rwdi zorgwekkend fp een einde loopen BulteDgeWooD groote Sorteeriog FOULARDS A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam slotkoers iM i IS OOTOBBE Vo kis loiv av 4 1ÓÏV 84 tit lOO loov 644 680 100 7B 1011 111 18BV 88 1081 lOS s 18J 100 es s 87 108V loov mv 186 1047 47 58 186 887 64 IV 108 87 I 108 108 98V 1007 141 1841 107 90 V 987 n trinnuiin Oert Ked W 8 dito dito dito S dito dito dito HONOI Obl Goudl 1881 H 4 TiUl Insolirgving 1868 81 i OoBTiNa OU in papier 1888 dito in silver 1888 8 PoiTDSiL Ob mst ticket I dito dito SansuHD Ubl Oost 2a Serie tdito Oeoons 1880 4 ditobijBoths l88 4 dito bij Hope 18S 0 4 dito in goud laea l88S 6 dito dito dito 1884 6 ittxn Ferpet sokuld 1 81 4 TcuuH Oepr Conv leen ISiO 4 GecleeeingBeriffl my loov 811 3eo leeninif serie C Znin Ai a Bir Beo v obl 18M 5 Uiuco Obl Buit Seh 18tO 8 riNizoiLA Obl 4 onbep 1881 A MsTianul Obligstien 1881 S t BoTTlinxx Btsd leen 1886 S i M n N Ui Hsudelsv sand Axndsb Tsb Mii Crtiloatea D u Msabohgppi dito Arnh Hypotheetb pandbr 4 1 Cult Mü dn VoTstsnI asnd s Or Hjrpotlisekb ptiidbc 4 Nederlandiohs bank saad Ned Uaadelmaatsiih dito N W il Pap Hjrp b pandbr S Rott Hvpotkeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTBNa Ooat Hoeg bank sand Bnsi Hypotheekbank ptadb 4 i AHBancA Ëquit faypoth pandb 6 4711 Maiw L O Fr tien eert 6 tfis HoU IJ Spoarw Mij aaud Hij tot Bipl V 8t Spw aand N l Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 i idito dito dito 1891 dito i lTlLni 8poorwl 1887 8 A Eobl 64 Zuid Ital Spwmij Jt H obl 8 PoLBN Waraohau Weenen aand 4 Rust Or Buss Bpw Mij aand i Balliaebe dito aand t Futowa dito aand 8 IwaoK Dombr dito aand I Karslc Cb AE0W Bp kap aand 6 Losowo Bewust Bp Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig S ZnldWest dito aand dito dito oblig 4 aav mv AllMnU Caat Pao 8p Hij obl Chic k North W pr 0 v aand 1 dito dito Win St Peter obl 7 i Denver fc Blo Qr Spm oert v a Illinois Ceatral obl io goud 4 Louisv fc NasliïllleOort v aand Mexico N Spw My lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N Tork Ontario k West aand dito Fenni Ohio oblig 6 lOtVi Oregon Calif Ie hyp in goud B 76 St Paul Mian k Maait obl 7 IlOi Un Pae Hoofdlijn oblig 6 lOgl dito dito Lino Col le hyp 0 S7 Oll Di Can 8outh Cert v asnd 50 VïK 0 Ballw fc Nav 1 h d o 0 81 Amsterd Omnibus Mij aand IBS Botterd Tramweg Msats aand 171 Nin Stad Amsterdam aand t lOS Btad Botterdam aand I 108 BiLsn SUd Aiitwerpenl887 S 108 Blad Brussel 1886 8 J 1087 HoNs TheissBegullrOesellseh 4 114 Oonimt Staatsleening 1860 6 188 411 K E Oost B Or 1880 S a4 Srami Stad Madrid 8 lata 40 Vsr I ioJ U7p Bpabliiert 4 10