Goudsche Courant, dinsdag 16 oktober 1894

Woensdag IT October J894 33ste Jaargang No 6483 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte 0 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd jDe Uitgave dezer Coulant gesqhiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is é 1 25 franco pei poBti 1 70 5 fzon4erlüke Nommers V IJ Fl C E N T E N BINNËNLAI D Il 16 October 1894 GOODA ibeer K F Sparoaay dee aan de nltuf it Ie Leiden met goed gevolg het vooi 90d ozaDien in de Godgeleerdheid Ü ïet prachtig geïllustreerd AoUandschen of tVanschen tdkst de afbeeldingen der laatst u modellen voor het Winter se IzoiJl kleederen hoeden enz voopiiieeren i en kinderen op gefrankoerd e aauvr JULES JtLUZOT PARIJS i Stalen van zijden wollen en kJitoeirf iMoffen laken enz enz worden Iveneeris f franco toegezonden doch men gelievedaa l Toor de soorten op te geven en ongeveer è I prijzen te bepalen Dit albnm bevat tevens de inliohtingemwelke Toor de goede en prompte uitvoeringen i i Aer bestellingen henoodigd zijn Bettelltngen van S5 francs en hooger wor den met eene verhooging van 5 0 0 VvflW eracht $ n oii oan Inkomende rechten in alle plaatien van Nederland aan huls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten Toor de mklaring of andersmta te TerruUen daar oQs réêxpéatUêkaie re Rozendaal Noord Brabant daarmede belast is Abonneert V op het KATHOLIEKE TÜIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste EathLetterknndigen Maandelgka verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romanê Novellen Htatorische Verhalen Poëzie Allerlei BaadBeU Logogrief Bebua ens en voor den zeer lagen prijs van fïö CENT per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland P STOKVIS WATEEREDS ÜITGEVBE S BOSOH ADVERTENTIEN ♦ BeT Uen van eeoe Dochter H A E BOKHOVEN OvBuxniiDis Qottda 15 October 1894 Wie nog iets van my te vorderen heeft wordt Terzocht daarran opgave te doen vóór 1 NOV aan het kantoor van den Notaria G 0 FOKTOIJN DROOGLEEVER MAEIA VORSTMAN Burgers vao Gouda moeten wU nog langer die grove vleeschprUzen betalen lilode s en Con fectie Gez van DANTZIG Hoogstraat hebben de eer de ONTVANGST to berichten dei Nlenwite Modellen Tevkns bevelen ig zich beleetd aan tot het leveren en aken van COSTUMES Damei welke abusievelgk geen ontvangstbericht bekomen hebben worden beleefd ver oofat boveaetaande annonce ala soodanig te beschouwen Voor Oouda en Omatreken worden actieve AGENTEN OKVRAAOD voor eene soliede koninkljjk goedgekeurde Zevenmieriiekering Maatsehappié Adrea fr br lett H E ter Bodih J A KNUPPB Rotterdam Openbare Verkooping van ruim langs de Sprbaan Gouda disii Haag OP VRIJDAG 26 OCTOBER 1894 a voonn 11 ure in de Wachtkamer 8e klasae van t Station ZOETERMEER ZEGWAART ten overataan van den te ê Oravenhage geveatigden Notaris J A vah Da BROEK üonditiën als 10 November 1893 Vergunning Wegens sterfgeral wordt op een Tan de beste standen te Gouda te koop aangeboden EEN FLIITE PAOT met afzonderiyk verhaard wordende BOVEN WOKlKti waarin sedert verscheidene jaren met goed gevolg een SUftertj in Sterleen Drank wordt uitgeoefend Tusscbenpersonen komen niet in aanmerking Te bevragen b de Wed U L VAN LEEUWEN Gouwe U Gmda Heden verschgnt I De Krentzer Sonate door Graaf Leo N Toletoï Prijs fp e5 De achrijver schildert in dit verhaal de minnelijke liefde en hare gevolgen I vóör en tijdene het huwe 1 i keleven zeer interessant boek j allfl boekhandelarAi rorkrggb Cognac fin Boil f X 40 d Liter hf COGNAC FIV BOia TW de Sociiti nimimM ioor kit vehMle land om hare goeds JioeiumIgiiedcB gnnatig bokeDd Tprdt edloTwd In verMgeJde aiii nn flenebeii Tsn 5 LlMr iahoitd Toonien vu lietattf st nDr P ii vamHAMELROOS ülUluftond TorkrljEbUT b J P H J T WAIïfKüM firm Wed P J MELKSaT Ooatharen B U Gouda 1 Uen bi e liet lfehk de hand 500 bp0 Mark ala koofdpriJB ia het alukkigat geval biedt IeDÏeu wste groote Oeluferlotiug die door de llooge EegeerÏDg reu KAïnburg goedgekeurd ea gewaarborgd ia De voordeelige inrichting v i het niawwa plaa beataat daarin dat in den loop f rieohta weinige maanden ia 7 verlotingen va 110 000 lo ten 55 400 pryzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beslisamg zullen komen daai oudpr E a kapitale prezen van eventueel 600 000 IRU k lOOOÖ ioaoo 000 iOOO lOOO 000 4P0 165 300 4S S0 8 pnjzen M SI prijzen a Ml 46 prijzen M 106 prijzen a M 306 prijzen a M 752 prjjzeu M aSSOprgzenilM 3894B prezen aM 1S 90 prijzen ïLMst I50 184 100 88 6 bij uitnemendheid echter Iprv a a M 800 000 1 prya M 800 000 l prga a M 100 000 SprgzeDaM 75 000 Ipriji bM 70 000 1 prgs 0 M 06 000 prya a M 60 000 IpriJB aM 55 000 prijzen a M 60 0001 prü a tl M 40 000 De prystrekkingen zijn volgens pU van ambtiwege vaatgeatald Voor de aanstaande eerato pry strek kinfdei rv groote door den Staat gewaarborgde Gel erl tmg kost 1 geheel orig lot alech M 6 of hl S fiO 1 half n n 8 Ij 1 75 1 kwart n t n U i J 90 tegen inzending van het bedrag in banlpapi r of per poatwiasel i i Alle oommiasies wordeif onmidtïIpUijk niet de grootste zorgvuldigheid uitgevoeifi eiM led rapeler ontvangt van one 4tO met bet wapin van den Sl at voorziene Onk iBe Loten ïelf tn handen i i Bij iedere beatelliDg wdrdt het vèreieohx e oSIt ciaele plan waaruit e rerdeelicg der prijzei op de verachillende khujAn ala ook de betreft feDde inleggelden te Mij g f tts bijgevoRgd en zenden w j mm boze Begunstigers oq aangevraagd na elketrekkiog de ofiioieele lasten De uitbetaling der J zen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan I door directe toezending of ook naar verkiezuig der Belanghebbenden in alle grootere pUataen van Nederland bewerkstelligd worden Ona debiet ia steeda oor het geluki beguQatigd en onder vele andore aanzitiiiykd prijzen hebben wy meermalpa votgeue offioieele bewijzen de eerste Hoof ttrefferB verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 6OJ0O0 40 000 enz Het ia te voorzienldat bij deze op den heohteten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeoe zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestfllUngen zoo Bpoodiz mogeljjk in elk eval voor den 31 OCTOBMM e te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Bankiera en Qetdwisielaars in HAMBUBO P S Hiermede danken w voor het vertrouwen ona tot biertoe geaohonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een atipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunatigers te verworven tóOPAv PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk s NiaHTCAP Verkrügbaar bjj PEETERS Jz Als bew s van echtheid is cachet en kurk ateeda voorzien van den naam der Firma P HOPPE FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische Wassohery VAM H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Motterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen fioofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN 08 Az specialiteit voor het stoomen en venren van alio Heeren en DameBgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het etoomen van pluche mantela veeren bont enz Gordynen ta eikleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode gererid Alle goederen hetzg gestoomd of gererfii worden onachadeiyk voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflererbaar in 3 dagen te rerren goederen in eone week Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ËLFBEWARIKG BoUandsche uitgave n et 27 afb Prp 2 faalden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt ruioet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bjj hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegelsX en in eiken boekhandel in Holland Sociëteit ONS QENOEQEF Ie Abonnement VoorBtelUnK Donderdag 18 October 1894 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisteo Directie LE GRAS bn HASPELS KONINGEN Drama in 4 bedreven Aanvang half 8 tt f 9t Gewone bepalingen en prezen De prezen zyn door den Staat gegarandeerd Hen biede het geluk de hand I Hoofdprijs SOOOOOJHark XJS Uitnoódiging tot deelneming in de Kansen v n door de den Staat Hamburg waatbortidrgda groote Geldlotorg waarin leker 10 Mlllloen 868 900 Mark gewonnen moeten worden iH ïi ïjfïr DS ORffïfJ Do prijien van dese voel voordeel biedend Qeldlotery die volgaua het plan leohu 118 000 l tm bevat zgo do volgeqde Prini hoojtilo pr ja is o enluoel 600 000 Mark rejiua y 800 000 M f ma a 200 000 pnja a 100 000 prazen i 75 000 ijl a 70 000 a es ooo B 90 000 tm 66 000 prijzen i 60 000 pïijl a 40 0001 2O 000i i 10 000 46 priJMn i 60oTm 106 pru ïeu ft 80TO 808 prijzen 800 752 prezen a 1000 g 400 1320 prtjzeQla 20 prijzen a 800 TP PAftl Zenden gratis ISOprjz 1200 161 8894tf pryzep i lö 69 4 lp ii l li 100 9 6848 pr i 99 42 21 fataal 6i 4ffV prlJzVU len deza in eenige maandeD J 7 kli II lofdplijs in do 1 klasse bedraagt Hark Blijgl in de 2a kl tol 66 pO Ml int 60 1 00 M in de 4 tot OOO M lot 70 0 O M in ds 6 tot 76 000 At 200 000 M enmotdapribie 9j000 M efont tol 600 000 Mark T de eerste prjjstrekkÏDg die Dfflcieelis ld kost I koheel orgioeel lot aleohla Guld 8 50 een Ealf orgineel lot slechts OuU 1 7C een kwajt orgineel lot alelhts Gulfil 90 ledere deelnemer in de loterjj ontrapgt ongevraagd onmiddelijk a de plaats Vad hebbende trekking de offioieele trekkingïlljat Trekkingsplan voonien van het 00 van den Staat die den prija van de loïeh en de verdeeling van de prjjzen ovar de ïj klassen aangeeft vorsend ik op aanvrage gratfq Do Qitbetating en verzending van do prijzen geschiedt door mij dirokt en prompt aan do Men wendde zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot v 31 OCXOBEB e k met veitrouwen tot Joseph Heckscher Bankier en WisBelttantoor ia HAMBUBG DuitBchland ADVERTENTIEN i alle Binnen en Buitenlandaehe Couranten worden dadelp opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN 81 ZOON te Oomla met nooée Let voozfil op de EOHT Oberiahnstfiin t DIRCCTEUHDIH VieTORUBROM OBe HAHHSTf ZI ta Of 0 Overal Si fCFNltS verkrijgbaar MacOachappij tot Exploitatie der Victoria Bren gevestigd te JRotterdarn Zuidblaak 8 yerkrggbaar in t Hoofddepdt voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch ii 18 cents per halve Flesch it 13 cents Kruik 17 1 Emik ik IS terwijl voor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 oent Goudt Suelperadruk vaaA Barauux k Zoon jEoDdagavoad zga idoor de poUtie een paarhelende Gounenaa aangehonden die in hetbeiit vaQ m noodige veldrruchtea waren b jonkerzoekilleek dab die ontfteemd waren van O f in hetljjaad van Stem Tegen d dadersia procesrerbaai npgemaatet In den nacht van Zaterdag op Zondig z n ian J de J ouder Reeuw k eenige kippen ontvreemd Men doet onderzoek naar de daders ij h Aan het geboaw van het ProTinciaal Bestuur te s Gravenhage ia aanbesteed het ni tdiepen Tan eea gedeelde van den HollaDdscben IJselonder de emeetitea Gouda Stolwyk en Ëaaatl lj E qbt in de prpvinCie Znid Holland MiosleInschrijver de heer A F Volker te Sliedrecht foor f 1442 De Hoogi Eaad heeH dea heer tqr P J Swaving kaütonrechter te Woerden op grond van art 12 dar wet op de rechteriyke organisatie wegens zielsziekte nit zyo ambt ontslagen Maandagmorgen viel de vronw van den sigarenfabrikant Streng te Waddingareen voor hare woning in het water De smidsge7el Dirk Jongejan sprong haar een oogenblik later na en had het geluk de drenkelinge levend op het drooge te brengen El O M B O K Bg het departement van koloniën ia op 14 dezer het volgend telegram vao den gouvernear generaal ontvangen Slechten van Mataram ook noordelijk deel wordt vervolgd daarbij geen vjjandeiykheden ondervonden Tweehonderd BaliÖrs waaronder vrouwen en kinderen hebben met twaalftal hoofden zich onderworpen ï n ontwapend en gezonden Daar Lembar aan baai vaa Luboean Tring Toestand der gewonden algemeen gunstig De le luitenacii Hardie die tot de lichtgewonden by den overal op Lombok heeft behoord schreef aan zyne familiebetrekkingen te Maastricht Van mgn bataljon dat op 28 Juni 11 pi m 600 man sterk uittrok bestaat de helft FEVILLETOIM s X x s Vit het Zxtedsch door C EUEKAN 8 ffUw zachte engei kan toch ook scherp zijo Zij sohiJDt niet Budem te doen dan wandelen voegde hij er bij en kaek haar ua Ik beu benieuwd te weten waar bet nu heen moet Waarscbijolijk naar dio 3tokholni9ohe dame die den Komer in Wanna doorbrengt Wat is dat toch voor eea oiensch die de dwaasheid heen hare tenten in dit Zweedsoh Siberië op te liaan P I ffHot is da zuster van jufTrouw Bondel echtgenoot van majotr Salden Z is lang en mnger nog jong heel styf en hsel trotsob Z heeft den uaam zeer besohaafd te ZQU en gelooft het zouder twijfel zelve ofllt Nog bleven de heeren Ellen nakgken eindelijk sprak Arlborg Het waa duidelgk dat zg met haar groet ona verbieden wilde baar te volgeti maar ik zie niet in dat wij haar behoeven te gehoorzamen Wij moeston dunkt mij hier omkeeren om te zien waar z j in gaat Zonder te vermoeden dat men baar volgde ging IClIen met vlugge Bohreden voort Vlak aan het be van het gehucht naast de niet meer tk zelf kreeg vier achoiea waarvan één aau mgn rechterarm het ergste iaMet mijne wonden gaat het uitatekend zoodatik als ga deze briefkaart ontvangt het hospitaal reeds zal verlaten hebbeu Zooala men weet is luitenant Hardio wedefnaar Lombok teruggekeerd I Betreffende den knptn Liodgreen en zyne terugkomst te Aqipenan komen in een partit cuher schryven van daar dat men welwillenö mededeelde het volgende voor 7 September ISK I I MyD telegram heeft u zeker erg gelukkig gemaakt Nu ge kunt wel begrepen dat il en met ray alle kameraden dol van biydschaj waren toen wy in het bivak terugkeerden 1 U aP ea in détail te vermelden laat de tijd niet toe In het kort komt het hierop neer Toen zg kolonue Pabi t uit het binnenland te TJakranegnra terugkeerde kreeg zy plotaeling zulk een vuur uit die Baliache door muren omgeven buizen dai in een kort oogenblik de groud met doodea en gewonden w a bezaaid Door opstopping van den transporttrein werd Lindgreen van zyo troep afgesneden en de poging door hem aangewend om weer met de hoofdkolonne in verbinding te komen leidde tot geen resultaat zoodat hg het noodig oordeelde een Balisch erf op te trekken en zich daar te versterken met z n overgeschofceo manschappen en gewonden een dokter eu een officier van den trein Hier hebben ze zich tot s nachts 31 Augustus staande gehouden en waren toen door den verpestenden stank en gebrek aan water genoodzaakt een andere stelling op te zoeken zy vonden die dan ooi doch 8 raorgena bleek dat het water dat zy s nachts voor bruikbaar hadden gehouden niet te benutten was Een poging om langs een omweg de sawah te bereiken mislukte zoodat hy genoodzaakt waa onder de voorwaarde hem door den vorst gesteld te capituleereu Ze hebben toen de wapenen moeten neerleggen en zouden vryen aftocht krygen De laatste voorwaarde werd echter niet nagekomen ze werden gevangen gezet Den volgenden dag werden de verblyven echter beter en ook de voeding onderging een gunstige wyzigmg lutusachen werden hem voorstellen gedaan om brieven te doen overbrengen door één later twee officieren eoz hetgeen hjj weigerde Daar lutusschen onze artillerie en ook de schepen Mataram en Tjakra aan het beschieten zyu schyot de vorst beangst geworden te zyn en heeft hij gisteren L met al 7yn manschappen pastorie van den kommluister stand een oad vervallen houten huis verf of teerkwasTwas er in jaren niet overheen gegaan BUen trad deie armoiijko woning binnen Zij kwam eerst lu een groot vertrek uiterst eohraal van huisraad voorzien met een vuurhaard in plnata an kachel Uit eeoe daaraangrenxende kamer kwam eene lange magere vrouw armoedig maar zindelijk gekleed met oeu schuwen blik en een bleek ziekelgk gelaat rfO daar ia Ellen I nop zij uit en een glans verhelderde de droeve trekken Goeden dag Nora Gg zult zeker wel boos op mij zyn dat ik m zoo tang niet bier gewoeat ben zeide Ellen hartelijk Maar nu kom ik dan ook eena om koffie bij u ta drinken Ellen giug de kamer in die zeer zindeljjk was maar van gruoto armoede getuigde irZle zoo laat da oude vrouw □ Tl koffie voor ons zetten O Ellen wat zijt gij toch altijd goed en lief voor mij zeide Nora aangedaan Eene poos daarna zaten Ellen en Nora koffie te drinken dat wil zeggen dat Ellen een half kopje dronk en Nora aanzette om dea te meer te gebruiken Nora B was de dochter van den vorigen kom minister die reeds sedert jaren overleden waa Zij had baar jeugdig leven in groote armoede voortgesleept terwgl zij met ouvormoeiden ijver haar ongelukkigen broeder verpleegde wiens verstand reeda sedert zijne lindache jaren gekrenkt waa Eenzaam en arm waa Nora sinds haar twintigste jaar lijne verzorgster geweest en had die taak nu twintig jaren vervuld Ellen waa in de laatste jaren de besoberDv ster der behoeftige predikants doohter geweest zjj in Tryheid gesteld In het kort weet ge nu flUet alleen kan ik er nog byvoegen dat hu voorzyn geschokte zeruwen wordt geëvacueerd 9 September 94 Qisterenmorgen is L naar Soerabaya vertrokken niet zoozeer voor zyn wond die zou als slechts een vleeschwood in den arm zynde hier wel genezen en zyne evacuatie niet noodig gemaakt hebben doch het is vooral ter herstel van zyue geschokte zenuwen Bovenstaand schryveo bernat naar men ons meldde op persoonlyke mededeeüngen vanden kapitein Lindgreen aan den Bohryver Tot nu toe is te Rotterdam de toestand vanmevroQw Beersmana alavryganstigvoorgeateld Daar echter andere bladen zeer angstwekkendeberichten opnamen meenea wy er nadruk opte moeten leggen dat mevrouw Beersmana weliswaar een vry ernstige attaque van apoplexieheeft gehad en dat gevolgen daarvan steedsbedenkelyk zyn doch dat de zieke thans ditin aanmerking genocaen in vry bevredigendentoestand verkeert N B Cc Een uitnemende maatregel A n de officieren van bet leger hier te lande die by de landmacht io Oost of West Iudië worden gedetacheerd moet voortaan voor hun verti k naar Koloniën worden afjjevraagd aan welk adres hier te lande vanwege het Departement vau Koloniën mededeeling zal kunnen worden gedaan van eveotueel omtrent hen inkomende byzondere tydïngen Men schryft uit Utrecht Zaterdagavond ia de orde alhier niet gestoord Ofschoon zooals gemeld werd den geheelen avond eene talryke menigte op de been was en verschillende colporteurs van socialistische weekbladen onvermoeid met het tartend aankondignn hunner couranten en den inhoud dtiarvan bleven voortgaan mocht het toch niet gelukken eenige stoornis te verwekken De aanwezigheid eener sterke politiemacht die aanhoudend de stratea waar men zich in den regpl verzamelt doorkruiste zal vermoedelyk veel daartoe hebben hygedragen Men verwondert zich zeer over het geduld eener overheid die deze straatsch andalen welke sonder dat iemand er eenige aannemelyke beweegreden voor weet aan te voeren door eenige belhamels opzettelyk worden Terrwekt nog langer tot groote schade van vele nyvere bnrgers ongehinderd laat voortdoren Wel is de meerderheid hier overtuigd dat ook de7e relletjes als zoovele anderen die wy hier bad haar getroost in haar leed haren kommer verzacht haar menige aaagename verrassing bereid Reeds ala kind had zg baar van m lk en aardappelen vnn de pastorie voorzien had zij vleiend aan de zijde barer moeder gestaan wanneer er geslacht of gebakken werd om eene pooa later mat een vrolijk hart versch brood of vleescb aan Nora te brengen Ellen was van kind tot jung meisje opgegroeid maar haar hart was hetzelfde gebleven Zij bezocht Nora om haar op te vrolgken bracht altgd een ol ander geschenk mede en stelde een nanw keurig onderzoek in naar hetgeen bare besobermeling behoefde Geen wonder dus dat du arme van de wereld vergeten Nora iicb met hart eu ziel aan Ellen hechtte Zoo zat onze Ellen daar en praatte met Nora over hetgeen er in het kleine huishouden en voor den onnoozeleu broeder noodig was en dat met zooveel belangstelling alsof het haar zelve betrof De klok die het raatuur der werklieden verkondigde had reeda lang zeven geslagen toen Ellen met eenige hartelijke woorden Nora hoop en geduld toesprekende hare beaohermeling verliet en huiswaarts keerde De regen had opgehouden en de avondzon aoheen lachehd op de vochtige aarde uit welker schoot een balaaniieke geur opsteeg terwijl de vogelen in de hoornen hunne vroolijka trillera deden hooren Op den ti rugweg ontmoette Ellen de dames van bet bruk die uitgegaan waren om den aohoonen avond ta genieten Zij waren van Arnold vergezeld Toen zg Ellen genaderd waren keerden zg om en gingen met haar terug rWg hebben elkander reeds van daag ontmoet Hide de grïQer tot EUen mur toen wai jufeouw reeds beleefdeui weer spoedig zallen dood bloeden maar intusachen zyn de nadeelen die aan vele bergers worden toegebracht onherstelbaar Deze bnrgers hebben er tbana hunne hoop op gevestigd dat wanneer do voornaamste colporteur die onlanga door het Hof te Amsterdam tot vyf maanden gevangenisstraf werd veroordeeld eens van de straat zal verwyderd zyn de gpheele beweging spoedig te niet zal gsan Wanneer men echter den Ijver aanschouwt waarmede velen zyner collega s zich aan dezelfde taak wyden als hg dan beataat er gegronde reden om aan de verwezeniyking van die hoop te twütelen Dezer dagen werd op eene vergadering van socialisten in hun gewoon lokaal in de Loefbergmakerstraat de toegang aan eenen inapec teur van poHtie geweigerd Over die weigering in verantwoording geroepen werd beweerd dat men den inspecteur als zoodanig niet kende en het vertoonen van zyn inipeoteurspenning niet als eene voldoende legitimatie béBchonwde Voortaan zal nu vermoedelyk zoo n ter vergadering gezonden inapectear zyae akte ran aanstelling by zich dragen om die desgevraagd te vertoonen Ala men dan de veronderstelling maar niet gaat uiten dat een heusobe inapectenr die Verloren en hy ze wel kan gevonden hebben Op het Museum van kunatoüverheid teHaarlem worden thans twee tentoonitelli ngeQvan Jieer verschillenden aard gehondeq P9eerste bevat photograiieëa detailteekeniogen cartons en gipsmodellen en onderdeelen derbouwkundige werken die onder lötlaring vanden Kykabouwkundige voor de gebouwen vaaonderwys den heer J van Lokhorst werdenuitgevoerd Onder de tentoongestelde gehouwen vinden wy Physisch laboratorium teGroningen Hotel van H M Commipaaris teUtrecht Sterrebosch laboratorium te Utrecht Gouvernementsgebonw te Assen en Byka Hoogere Burgerschool te Venloo Daar alle byzonderheden dezer Teracbillende gebouwen streng zyn doorgevoerd en dus alle details medewerken om een geheel te vormen krijgen wy een algemeen overzicht van het karakter dat in deze werken ia neergelegd De tweede verzameling die in de Bontonde van het Museum tentoongesteld i bevat de afbeeldingen in heliogravure en tnille donce zeer scboone reprodnctien van kunstmeubelen behoorende tot het tradioneel amenblement van Frankryk beataande nit een keuze van de beate stukken nit de gonde meuble der paleizen het Louvre het Elysaee Fontainebleaa Versailles Triunoo Compiègne en Ruz Dexe verzameling omvnt de meest artistieke Gallaer zoo ongenaakbaar dat ik vreesde dat gij booa op ons waart vNoen antwoordde Ellen f maar ik verlangde bot gezelaohap der heeren niet Dat bewijst immers dat gg misnoegd waartP vDat ik het niet aangenaam vond audera niet zeide Ellen mat hare gewone oprechtheid ffDan zal het heat zijn dat ik mg nu ook maar verwijder De griffier keek tamelijk verlegen vNeen doe dat niet Nu vind ik uw geselschap heel aangenaam maar eene poos geleden zou hot ug waarlgk hmderlük geweest zijn nMissohien wel omdat gü naar juffrouw E ging P Ik boud niets van oudarvragou en nog minder van spionueeren Ellen zag naar den bemel ds griffier naar baar op Daarna begon hg met Alba eu de andera dames ta praten Toen de griffier s avonds te buü kwam sprak hg tot zijn vriend die op da sofa lag te rookeu Ik heb juffrouw Gallner ontmoet maar ik kan niet nit baar wgs worden Zü sohijnt verbazend veranderd sedert ik hier gouverneur waa Toen was t I zü inderdaad betooverend ffHa ha zeide Kuno op ichamperen toon heeft uw engel reeds opgehouden een engel ia tiJnP Ik vrees dat te verwend an koket geworden ii nOg zijt wel vlug in uwe oitdakkingen uide Kuno lachende Veertien dagen waren vertoopen men wu in de Juni ilTarii 9 rv l0 d