Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1894

Japannera MuMlen innemen en het beleg voor Peking slaan Waarom zon dan het voratanhuis in gevaar zgu terwgl ind rtgd de inval der EngelacbFransche legers in het Noorden van China de inneming van Peking en de verwoesting van a keizers zomerpaleis door de bondgenooten de positie van de dynastie in het minst niet geschokt heeli Evenmin hebben tgdena dezen oorloog de vreemdelingen ooit te Igdeu gehad van een inlandsche volksmenigte JB en allerbrutaalste diefstal hsd Vrijdagnachtplaats in het buis van den heer Kooteboomte Tilburg Door een klein raam wist de diefzich toegaog te verschaffen tot de keuken begaf zich vervolgens naar de slaapkamer waarbg zich meester maakte van een gouden horloge eeue portemonnaie met f 25 en een paargoudei oorbellen Zelfs had hg uit de pantalon van den beer K de sleutels genomen enzou het hem zeker gelukt zgn zich van eeneaanzienlgke som geld in de brandkast verborgen meester te malcen indien hg niet inzgn werk gestoord ware geworden door hetontwaken van de vrouw des huizes Deze maakte haren man op het onraad op verhoogmg der loonen in het leven nep Eenige i werkzaam waarop deze glings naar zgn revolpatroons krimpen hun personeel in Zaterdag r greep Het wapen ging echter niet af jl hebben versclieideu zetters gedaan gekregen doordien de pin waarmee de revolver in rust De firma Gebr Binger heeft den achturigen Wnd vast zat Directe Spoorwcgverblndlog met GOIDA WIntererdleDSt 1894 95 AansevaDgeo 1 October TUd un Greeowlch BOTTKBDAM 19 51 1 84 18 63 1 06 1 18 1 81 7 10 9 85 10 7 86 7 47 7 80 BOTTEBDAU 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 4 08 8 10 DEN HAAO OOUDA iHage 5 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1811 8818 161 88 8 16 8 46 8 48 4 15 4 48 8 07 DEN 1 87 10 4 18 11 18 81 18 64 1 87 8 56 4 45 6 87 6 5 7 18 8 8 9 87 11 06 11 18 1 44 4 48 l 9 f i 1 68 i 8 04 f ff 8 09 n 6 09 9 6810 1610 68 18 0818 46 8 80 8 46 3 16 4 18 4 48 6 80 D T E ï O H T G O D D A IUlreobt 6 83 7 60 9 9 5811 84 18 08 18 50 8 10 8 80 8 68 4 48 5 80 6 8 Woerden 6 68 8 11 10 18 11 60 18 86 8 48 4 16 5 47 üudowater 7 07 8 19 10 84 4 84 Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 08 1 88 8 60 4 87 80 7 08 AMSTEBDA H e O U D A Ajuterdam Wp 5 60 8 16 11 85 11 8C 56 4 86 4 35 OoiuU 7 80 04 10 44 18 16 18 48 8 0 80 1 06 1 11 1 17 1 86 1 88 1 86 1 57 4 85 86 56 6 41 7 48 e 0 1 DA UTRECHT O 8 81 10 0 10 19 10 56 18 41 8 88 9 513 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 8810 14 11 0 8 87 6 87 7 69 10 87 10 80 11 17 8 46 8 07 05 6 46 6 17 8 07 8 66 10 86 419 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 8 50 6 89 6 816 86 8 88 9 1110 88 6 O V U A A M8TIEDAM 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 5 88 7 45 10 14 9 10 10 6 18 1 Ir 1 4 iM toorwerpen der Franiche kDoatnyrorheid nit de tydperken der Eeoftiasance van Lodawyk XIV XV en XVI ala pendulea lusters kandekbera klokkvn tafels kabioetten atoeleoi rustbanken en andere meabelen met inlegwerk en brons vorfliNrd Een rede van lir Tak In de versierde zaat van bet gebouw der Haagsche Ambachtsvereeniging ia gistereii aan den oud Mioister Tak van Poortrliet door Terschillende werklieden corporatieB het vroeger omscbrevea album aangeboden ala huldeblijk Toor zgn initiatief tot finale kiesrechtuitbreiding In grooten getale waren de afgevaardigden der deelhebbende werklieden vereen igin gen opgekomen Van de Kamerleden was het alleen de heer Heldt die de plechtigheid met zgn tegenwoordigheid Tejreerde De Toorzittere van de Haagsche werkliodenvereeniging yOatwikkeÜDgc van St £ jloy hielden een korte toeapraall n daarna werd het sierlgk albam aan den heer Tak overhandigd die het met dankbetuiging aanvaardde en lioh op hartelgkeu toon met vele der aanwezigen onderhield Daarna betrad hg zelf het spreekgestoelte om een rede te boaden waaraan wy de volgende beschouwing ontleenen Door hunne kalme en bezadigde bonding gedurende zoowel als na afloop van den kiesrechtstryd ook onder den druk dar teleurstelling deden de Nederlandsohe werklieden opnienw blgken van den ordelyken en vaderiandslievenden geest die beu bezielt Zg lererden daardoor tevens het afdoend bewgs dat de uitoefening van het kiesrecht veilig aan hen kan worden toevertrouwd Dat zulks spoedig moge geschieden is uw aller wensch Ook buiten nwen kring wordt door zeer velen in dien weusch gedeeld Want de rechtvaardigheid eiacht een uitbreiding van het kiesrecht waardoor ook de werkman zgn belangen kan doen wegen bg het vaststellen der vretten en bij het bepalen der algemeene richting van het landsbestuur Sn tevens is steeds duidelgker gebleken dat de uitsluiting van meerdere honderdduisenden geschikte medebargers van eiken invloed op de behartigiog der volksbelangen schade toebrengt aan de algemeene zaak terwgl de medewerkiog van alle aanwezige krachten hier te lande noodig is tot instandhouding en bevestiging van ons volksbestaan Dat deze overtuiging veld heeft gewonn is ook gebleken toen de sedert ontbonden Tweede Kamer zg het wellicht tón deele onbbwast Tan het gewicht harer uitspraak met groote meerderheid van stemmen het beginiel heeft gehnldigd dat het ki recht liier te lande moet en bg inachtneming van de bepalingen der Grondwet kau worden uitgebreid tot allen die voorzien in eigen onderhoud en dat van hun gezin Sedert is geen houdbaar beginsel daartegenover geplaatst In zoover is dan ookbg dn jongste rerkiezingen de overwioniog reeds behaald door hen dio de overeenkomstig de Grondwet ruimst mogelgke uitbreiding van het kiesrecht Voorstaan al vormen zg nog niet de meerderheid in de Tweede Kamer Wordt dat beginsel eerlgk eo volledig toegepast dan zal ook aan de werklieden het kiesrecht zgn verzekerd Wg allen h4 ben daaromtrent een vast vertrouwen in de toekomst Maar inmiddels tracht men langs verschillende wegen op die toepassing af te dingen of uitstel te verkrggen Daarin ligt thans het gevaar tot afwering waarvan de krachtsinspanning van alle gelgkgezinden niet te veel zal bigken 8 40 8 47 8 54 9 01 10 8 08 t l8 8 81 g 8 6 85 7 86 7 88 7 8 7 4 7 66 8 5 10 5 1 5 86 6 88 Aonds Uooidnoht Kiauwerknk 0 Ue Bottardam AottenUm Cpdla Kisaimkflrk Hoordreeht Oaida 7 7 46 soes A Gouda 7 80 8 S5 O ZeT H 7 48 8 47 BL Ki 7 47 Z Z gw 7 68 8 68 K dL d 8 08 Toorb 8 07 9 08 Hlge 8 18 9 18 9 8 10 aovd 6 85 8 40 7 66 8 Ondtw 6 60 8 54 WMrden 5 5 7 08 8 18 Vtnelll 8 18 7 88 8 88 8 11 01 11 10 11 88 07 11 87 18 4118 61 6 40 J 6f Ooud Amitwdui Wp Aan vertegenwoordigers van vtkliedenvereenigingen die het nut en de kracht van samensmelting tot verdediging en behartiging van gemeenschappelgke belangen kennen behoeft dê noodzakelgkheid van aaneenslaiting otet te worden herinnerd Ook Waar het de ipoedige en bevredigende oplossing van het kiesrecht gwdt kan zg niet worden gemist Daarop zgt waakzaam en v zekert eendrachtige samenwerking Spreekt op gepaste wgze maar Isslist uwe wenschen uit opdat niemand onwetendheid kunne voorwenden Doet daarbij gelyk tot dusverre Iteeds blij ken dat bet n ala rustige burg gekant tegen eiken gewelddadigen ommekelr te doen is om verbetering der maBtscbVppelgke toestanden en versterking van het volksleven langs ordelgken weg Ëu bereidt u atzoo voor om van de iesbeToegdheid zoodra gg die zult hebben verkregen een waardig en nuttig gebrnik te maken Men Bchryft uit Amsterdt m aan het 0tr Dagblad Gister werd in een der zalen van ïKrasnapolskyc eene zeer druk bezochte vergadering gehouden van boekdrukkers uit Nederland tot definitieve atichtlng van den Boekdrukkerabond en ter bespreking vvan de gedragalgn tegeuover de aanhoudende werkstakingen der typografen Daar echter de vertegenwoordigers der pers gestreng werden geweerd bunnen wg omtrent het behandelde voor het oogenblik geen verdere bgzoaderheden mededeelen Dat het verklaren van den oorlog aan de Baliërs op Lombok inderdaad niet zonder reden geschiedde blgkt meer en meer Eleeds vier jaren lang waren de Sasaks door de indringers sohandelgk vervolgd Aan een particulieren brief ontvangen van het eiland Lombok ontleend het Dbl het volgende Vorige week Vrgdag zgn wg voortgemarcheerd tot op 15 paal van Tjakrauegara om de rust en orde hier geheel te heratellen want ge moe weten dat deze uii estrekte streek voor drie vierden geheel verwoest is ten gevolge van den 4jarigen oorlog Wg zgn bier op het tooneel waar destrgd het hevigst geweest is en waar sommige kampougs nog vgandig tegenover elkaar staan Ge kunt o geen voorstelling maken van deze uitgestrekte verwoeste streken Men kan oren ver marcbeeren over sawahs rgstvelden die in geen jaren bebouwd werden en waar thans de alang alang boog gras groeit en dan weer komt men door een kampong die in een volslagen wildernis is veranderd zoodat mOn slechts met moeite door het dichte struikgewas heen breekt en overal langs den weg menechelgke geraamten en schedels geen spoor van men8chc alles woest atil en verlaten In de kampongs die bewoond zgn een opeen gehoopte massa menschen uitget rde wezens die misschien in geen jaren rgst gegeten hebben en moeten leven van wortels en boombladeren en vooral een massa kinderen vrier ouders vermoord zgn stumperds die er ellendig uitzien nieU dan vel over been met wie men zielsmedelgden heeft Aan een uitvoerige corrf spondentie in het Soer Hbl gisteren ontvangen over de krggsbedrgven van de kolonne Van Lawick van Pabsi ontvangen wg het volgende Overal werden de onzen door de Sasaks vrieodschappelgk ontvangen drinkwater en klappers werden huu aangeboden en waar nog levensmiddelen waren ook rgst En toch hadden de Sasaks daarvan zoo weinig te missen dat het bivak te Batoe Klian weldra omringd was door een uitgehougerde menigte die ala een bende honden aanviel op den afval van de keukeu onzer soldaten en zelfs de beenderen afknaagde 00 D Di 18 18 10 6 11 08 11 09 11 18 11 85 8 35 18 88 18 88 10 08 It ll 8 18 R A A6 4 67 6 01 9 4 8 11 6 16 6 88 6 81 6 86 9 58 5 80 10 10 10 1511 3811 48 9 48 11 U Die uitgehongerde massa moet een akelig gezicht zijn geweest De kinderen badden geheel het voorkomen van apen over de tot op het been vermagerde gezichtjes hing het vel in plooien neer Door het vel van het lichaam staken de botten uit de armen en beenen waren stokjes met de gewrichten en knieschijven en als knobbels De moeders waren volkomen uitgeput Men kon de vingers tuischen de ribben legden velen waar reeds zoo vermagerd dat beide pgpbeeoderen van den onderarm te zien waren enkelen leden aan geeuwhonger Een volkomen uitgehongerde vrouw met twee kinderen werd door den kok van de kolonne half stervende hg de rivier gevonden uit medelgden nam hg haar mee en in het bivak ontving xg met de haren een soldatenrantsoen De mecate aoldaten deelden hun voedsel dat overste Lawick in ruime hoeveelheid deed uitreiken met de armen hun hart werd bewogen door zooveel ellende en leed De Sasaks waren gaarne genegen onder ons bestuur te staan maar niet onder de Baliërs Liever dienen wg een hond van het Nedertandscbe Gonvernement dan een Balineest Dien hadden zg leeren verafschuwen ala een afschrikwekkend wangedrocht Hun vrouwen en dochters werden hun ontnomen ban dorpen en velden verwoest hun broeders vermoord Ten inde raad hadden til de wapens gegrepen en de strijd zou worden uitgevochten In het eind legden zg zich neder bg onze belofte d X zij voortaan in rust en vrede zouden kunnec leven door ons beschermd tegen ban vroegere geweldenaars Dit gebeurde op Zaterdag 25 itg in een conferentie te Soeradaka waarheeiv dien dag de kolonne was uitgerukt Zoo kan de diepe haat worden verklaard die de verdrukten jegefl den verdrukker bezielt en die naar het ipgbtd t meent hun vertrouwen in ons deed hokken toen wg met de Baliërs een verdrag w l en aluiten No de boekdrnkkera patrootts te Amsterdam aan de eiscben van hun ge ellen om Ybooger looli hebben toeg oven of uit eigen beWgiug daartoe zgn overgegaan worden op verschil rettergen maatregelen van inwendig bel ingevoerd ten einde eenigszins tegemoet komen aan dtufioancieele gevolgen welke d arbeidsdag ingevoerd hetgeen ten gevolge heeft dat pen ziitter die vroeger bg een arbeidsduur van 6 X lö uren a 20 cents per unr twaalf galden pur week ontving thans bg een hooger loon van Öft X 48 uur of 11 04 onvangt Dbl Het gerechtshof te s Gravenhage besliste gister door bevestiging van het vonnis der rechtbank te Rotterdam in de onlangs vermelde zaak tnsschen een aannemer en een steen handelaar dac een koopovereenkomst kan worden ontbonden verklaard voor zoover ze nog niet is uitgevoerd ook in een geval waarin meer geleverd dan betaald is 6 66 8 08 8 10 8 17 8 88 8 50 4 50 4 67 6 04 6 11 5 80 1 46 1 65 8 08 8 09 8 16 1 44 4 10 O O D D A 11 50 18 80 8 48 18 40 18 08 10 18 10 80 10 86 10 41 Toorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 ZoT M e l Ooudl 6 30 7 508 18 Met het oog op de vele zonderlinge aardrijkskundige benamingen welke in deze dagen uit hel Verre Oosten tot ons komen ia het aangenaam althans de meest voorkomende woorden of uitgangen te verstaan Zóó b v beteekent heit zwart hoang g6el pai of pO € wit bia laag siang hoog nan zuidelgk peic noordelijk sic westelijk tung oostelgk siaoi klein en ttac groot Voorts wat de uitgangenbütreft heeft men voor berge de uitgangen alin hnda of sjan hoewel het laatste ook van eiland c gezegd wordt dat andera gewoonigk tao heet voor sad c de uitgangen lajai hotum boto tbjen of tsjeng voor dorp de uitgangen kwang tien asu tsi phu tt jang en thunt voor vloed ho kiang tsjoean muren tsjoe en oela voor riviere of stroome heeft men gol khi kan abui of sjoei ussi of oesaoee voor brug khiano voor kreekc of kanaBlc khon voor zee ihaie voor binnenzee c amo hu voor ilpinnenzeec of coutmoeraac nor po Hen tse voor zandbank 8Ja voor Bnelstroomingc thanc voor vfortc of kamp kwau BO wei jing c voor poort of deor men c Ziehier ten minste iets om sommige woordon wat minder hopeloos en soms zelÊi vrg goed mstaanbaar te vinden In een particulieren brief uit Batavia overgenomen uit de Telegraaf komt o a de volgende mededeeling voor Misschien zal bet sommigen in patria verwonderen uiels meer gehoord te hebben van de twee detachementen der koloniale reserve die in 1893 Ngraegen hebben verlaten Voor hen diene het volgende Het eerste detachement onder de luitenants Oosterman en Van der Plant beviudt zich nog steeds ia t Deliscbe Oorspronkelgk bewapend met minimaal kaliber geweren van 6 5 mM is het thana van Beaumontgewereu voorzien daar de nieuwe munitie niet bestand bleek te zgn tegen den invloed van t Indisch klimaat da bladen deelden reeds mede dat de laatste dier soort patruuen te Boerabaia i s vernietigd Itet tweede detachement geheel uit HollandBcho jongens bestaande heeft ik kan het tot mgne spgt niet verhelleo niet voldaan aan de hoog gespannen verwachting Het rapport over de koloniale reserve opgemaakt door t legerbestnur is ongunstig uitgevallen Men vermoedde al dadelgk dat de dief een Igisch werkman was daar hg achtergelaten ha een no van een Antwerpsoh blad een doo e lucifers van Belgisch fabrikaat en een rood lp katoenen zakdoek zooals sommige BelgiscbiB werklieden om den hals dragen H ia Zaterdag gevat Bg het groote aantal vacatures van predikanten bij de Ned Herv kerk die dikwgls langen d onvervuld blgven verdient eeno nit £Ouder Qg daarop wel vermelding Den 2den Sept jl nam ds Van Griethnysen afscheid van de Nsd Herv gem te Goea en Zondi avond 14 uAt deed de van Appelscha beroepen dp C R Van LelyveM reeds zgne intrede aldaar na des toormiddags door zgn ambtabr da Van Koetsvel te zgn bevest d De vacature duurde alzoo slechts 6 weken Men m ldt uit aurbuisterveen Op een goeden morgen in deze week verscheen hier tot g wot vermaak van de schooljeugd en vele anderen een ferme haas op den openbaren weg Hg vluchtte midden in het dorp in het gras van den onderwal vlak by een schip en werd gemakkelgk de buit van den schipper Deze zeer big met dit fortuintje verkocht langoor aanstonds aan een liefhebber Hoewel er in het naburige veld jagers waren was de haas niet aangeschoten en toen de jagers later het geval vernamen lachten zg mede en wilden er g en drukte om gemaakt hebben lutusschen is er nu door onze beide veldwachters procesverbaat opgemaakt zoodat de schipper de kooper e andere getuigen de reis naar den rechter zulllon moeten doen 9 40 47 9 54 lOiOl lO lO 5 81 8 48 Sedert Vrijdagnamiddag wordt te Haarlem 9 08 4 46 4 55 6 08 6 0 5 15 11 80 11 80 8 1 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 41 50 a 5 5 51 4 40 8 80 10 08 5 17 7 8 05 S 7 06 7 U 7 80 1 7 86 7 81 10 5 47 7 48 8 85 10 10 09 8 0 8 6 10 84 ll 9 8410 1 9 19 8 419 88 11 07 T 0 10 00 9 88 11 vermist de heer W G W boekhouder bg de firma gebroeders Figée fabrikanten aan de Leidaohe vaart Zgne administratie is volkomen in orde bevonden waarom men vermoedt dat hem een ongeUk ii overkomen Zgn signalement is oud 54 jaar iets kleiner dan middelmatig lang tamelgk gezet blozond gelaat kaalhoofdig alleen op het achterhoofd een weinig krullend hasr donkerbruine snor gekleed met donker pak fautasiehoed gewoou rond mode De commissaris van politie te Haarlem verzoekt opsporing en bg mogelgke ontdekking hetzg levend of dood onmiddellgk bericht Men meldt nit Hilversum Zaterdag is een bedelaar alhier wegens wanbetaling van huur op straat c gezet Den 17en Jnni l l werd bg hem JOG gevonden waardoor het R K armbestuur zich van verdere ondersteuning ontslagen rekende Onder de voorwerpen die uit zgne woning werden gehaald behoorden eene kist met geld een blikken trommel met dito vele kleedingstukken een zilveren horloge 40 paar nieuwe kousen eene groote partij rgst boonen beBobimmeld vet enz Zgne zeer havelooze kinderen zijn na behoorlgk gereinigd te zgu overgebracht naar een familielid te Laren Te Ottersnm ia onder de leden van deu gemeenteraad eene werkstaking uitgebroken Het schijnt dat het niet aanvullen van de meer dan een jaar TaeeereiMe wethoudersplaats aan die staking niet vreemd is De veiligheidsdienst te Fargs heeft in den nacht van 11 op 12 dezer eene goede vangst gedaan De chef van den dienst vergezeld van een zeker aantal poHtie dienaren heeft in eenige wijken o a in het Quartier latin verscbeidene beruchte huizen doorzocht en niet minder dan 131 personen gearresteerd van welke 93 in verzekerde bewaring gebleven zgu die óf reeds meermalen veroordeeld waren óf als soateneura snacha rondzwalken op hunne strafwaardige avonturen Barnum en de Spaarzaamheid Over die droge knust van sparen welke toch ook af en toe eens onder de aandacht onzer lezers dient e worden gebracht heeft de groote reolamehflld en spullebaas P J Barnum die eenigen tgd geleden in den oudarddm van 82 jaar g torveu is enkele aardige en behnrttgonswaardige wenken gegeven Wanneer iemand over sparen en spaarzaamheid een opstel onder de oogen krggt dan tien tegen één zal hg bet overslaan want dat is wèl hoogst nuttige lectuur maar voor een ander ik ben apaarzaam genoeg zóó denkt menen leest wat anders Doch Barnum die de aandacht der menschen wist te boeien aan de onbeduidendste zaken zal zoo hopen wij ook bg deze hoogst betaugrgke zaak de aandacht onzer lezers wel een oogenblik weten te bepalen Hg schreef een boek dat bg Ward Lock en Comp te Londeu en te New York is verschenen en tot titel draagt The art of monuy getting or hints and helps to make a fortune De kunst om geld te maken of wenken en hulpmiddelen om een vermogen te verwerven Wg weten niet of hg zelf zijn aanzientgk vermogen verworven heeft alleen door zgu wenken en hulpmiddelen m praktgk te brengen maar vrg zeker mag worden verondersteld dat hg het vermogen door humbug en speculatie op s menschen uiënwsgierigheid en kgklust verworven door praktgk van zgn wenken heeft bewaard Trouwens dat bewaren moest hg 66k eerst leeren want herinneren wg ons wèl dan moet hg van arm eerst rgk toen van rgk weer arm en sedert van arm weer rgk geworden zgn Hoe dit zg Barnum vraagt Hoe men zich een vermogen verwerft De eerste en gewichtigste stelregel luidt Weeë spaarzaam Hebt gg nog geen vermogen wees dan spaarzaam om er eens een te verwerven zgt gg reeds bemiddeld wees dan spaarzaam om uw vermogen te behouden Geld te verwerven is niet altgd moeielgk zeer moeielgk echter is de kunst om in het bezit van het verworvene te blgven In beide gevallen bestaat de hoofdzaak daarin dat men minder aitgeeft dan men verdient slechts op die wgze kan rgkdom verworven worden tenzg men een erfen s verkrggen mocht maar ook in dit laatste geval zal die rijkdom na korter of langer tgd verdwenen zgn wanneer men niet naar bovenstaanden regel hnishoudt Maar het sparen alleen is niet voldoende Men moet ook kunnen sparen op de joiste manier Menigeen houdt zich voor spaarzaam en zuinig terwijl hg feitelgk slechts denn of knieperig of op den keper beschouwd gemeen ia Velen noemen zich economische wanneer zg eindjes kaars bevraren of kaaskorstjes knabbelep lezen of stndeeren bg schraal en onvoldoend licht of de waachvrouw beknibbelen op vgf oe ten Zulk een eensgdige zninig heidc deugt niet en t allerminst wanneer dezelfde lieden in andere opzichten bepaald verkwistend zgn Menige huisvrouw die bier en daar een dubbeltje op bezuinigd heeft waar zg misschien heelgoed met een schelling minder had toegekund houdt zich voor zoo uitermate ecouomiscb dat zg nu wel tien of twintig gulden mag uitgeven voor dingen die zg wenscht maar die overbodig zgn of voor dingen waarvoor zg met vier i vgf gulden kan volstaan Wie kent niet de mannen van zakene die gebruikte enveloppen achterkautjea van brieven en postzegels bewaren en daardoor tien a vgftien gulden bespareu per jaar maar die tegelgkertgd dure soirees en soupers geven en rondrgden met een gegalonneerden koetsier op den bok Zulk en spaKrzaamf mensch is eenvoudig niet spaarzaam en Barnum herinnert hier aan de Londensche Punch die zegt dat die lieden handelen ats de man die uit zuinigheid voor t middagmaal van zgn vrouw en kinderen één héélen baring kocht maar toen een rgtnig huurde met een vierspan om dien haring zélf uit zuinigheid naar huis te brengen De ware zin voor spaarzaamheid bestaat ook niet in ben die goede waren voor niet of half voor niet willen bekomen en op die manier den voortbrenger van zijn tgd en zgn werk berooven eeu spaarzaam is veeleer hg die op verstandige wgze zgne uitgaven weet te beperken en minder weet uit te geven dan in geval van nood zgn inkomen zou toelaten Als t noodig is dan drage men zgn jas wat langer en stelle men het aanschaffen van nieuwe bandschoenen een beetje uit vermake een japon tot zg er weer een weinig nieuwmodisch uitziet in plaats van haar af te schaffen omdat je er je uu eenmaal niet meer meê vertoonen kuntc eo g at ook dat niet dan waarvoor is dat vertoonen f noodzakelijk Vertoon u niet toon u zoo als gij zgt en eet eenvoudige voedzame smakelgke kost Die is goedkooper dan onvoedzame onverteerbare en dure liflafjes Een stuiver hier een daalder ginder alles werpt rente af op zgn tgd en ten slotte heeft men een sommetje Zeker valt het moeielgk om zich in nuttelooze uitgaven te beperken wanneer men er eenmaal aan gewend ia om geld uit te geven volgens luim en zin wie het echter met wilskracht beproeft zal er spoedig groot genoegen van smaken als hg zijn spaarduiten groeien ziet en gevoelt dat hg zgn innerlijken mensch veranderd heeft en nu matig is en handelt en koopt met overleg Barnum óók verkondigt de oude leer dat met een inkomen van f lÜOO men dikwgls gelukkiger zgn kan en metir genot kan smaken dan anderen met een inkomen dat 10 of 20 maal grooter is at naar gelang men zgn geld weet te besteden Ër zgn personen en het aantal van die parvenu s is Jegio die zoodra zg te veel geld krggen den kring hunner behoeften ineens aanzienlgk uitbreiden en beginnen met zich zóó in de weelde te baden dat zg hun pas verworven rgk dan spoedig weer kwgt zgn Zg vallen ala slachtofi ers van de zncbt om den schgn te bewaren en met anderen meê te doen Reeds Benjamin Franklin zeide Niet onze eigene oogen maar die van de anderen ruïneeren ons indien de geheele wereld blind ware dan zou ik weinig om fraaie kleederen en fijne meubelen geven c t Is in ieder geval veel verstandiger om te leven overeenkomstig zgne midJlIelenc en niet Ler wille van de wereldc dingen na te laten die mea doen moest bgv een levensverzekering sluiten of dingen te doen die men laten moest bijv diners en soirees geven Onze zegsman dset ons ten slotte een huismiddeltje aan de hand tegen Neiging tot verkwisting en valsche zuinigheid dat h als zeer voortrefielijk aanbeveelt en ons voorkomt ook zeer voortreffelijk te zgu baat bet niet bet schaadt met men kan bet ligt eens probeeren Zie bier het recept Wie een voldoend inkomen heeft en aan t einde van bet jaar töch niets overhoudt neme iedere week een stukje wit papier verdeele dit door middel vau een Ign von boven naar beneden in twee rubrieken noeme de eene rubriek noodzake lyke uitgaven en de andere overbodige uitgaven en splitse zgne uitgaven in deze rubrieken Dan zal hg leeren inzien dat er veel meer in de tweede rubriek komen moet dan in de eerste c Vrg naar de Genossenschaftl Wegweiser Boitenlandscb Over cht De Belgische verkiezingen zgn eene groote verrassing geweest al waren de eerste berichten overdreven en onjuist Ziehier een voorloopige opgave over de samenstelling van de beide takken der wetgevende macht Voor den Senaat zgn gekozen 41 katholieken 25 liberalen terwgl 15 herstemmingen moeten plaats hebben Voor de Kamer 75 katholieken 8 liberalen 6 aocialisteo 44 herstemmingen Van 19 verkieziugen is de uitslag nog niet zeker maar zg zullen bgna Beker ten gunste der socialisten uitvallen In het ongunstigste geral rekenen de kathoieken nog op een meerderheid van 5 ïi 10 stemmen in de Kaïrer Te Luik zgn in toonstelling met het eerste aangekondigde resultaat volgens de officieele opgave 4 socialisten terstond gekozen er moet herstemming plaats hebben tuaschen een liberaal FrèreOrban O katholieken en 7 sociaHsten onder wie Anseele Defuisseaux en Hector Denis Te Brussel w n hedennacht het aantal uit gebrachte utemmen ia 137 van de 139 bureaux bekend nl socialisten 42 418 liberalen 64 408 katholieken 98 121 Het is dus zeker dat er herstemming moet plaats hebben tusschen de katholieken en de liberalen De vorige Kamer telde 93 katholieken zïj verliezen 10 zetels en winnen er 2 De liberalen in de oude Kamer 59 leden sterk verliezen 24 zetels en winnen er 7 De socialisten in de oude Kamer niet vertegenwoordigd hebbeu 19 zetels verworven Wat den Senaat betreft ia de uitslag als volgt De katholieken die 47 zetela hadden winnen er 10 en verliezen er 3 De liberalen vroeger 30 leden sterk verliezen 10 zetels welke nu door katholieken zgn veroverd en winnen 3 zetels welke de clerioalen hebben verloren Herstemmingen in 9 arrondissementen De volslagen nederlaag der liberalen springt in t oog Waar ze hebben gezegevierd was het bgna overal met hulp der socialisten en waar ze misschien uog kans hebben omdat er het pleil niet is beslist moeten weer de socialisten hun te hulp komen Hoe dikwgls hebben ons de Belgische bladen voorgespiegeld dat de socislisten te Brussel en elders weinig te beteekenen hadden dat hun aantal werd overdreven Ze zullen uu dienen te erkennen dat zt zich leelijk hadden vergist Al is wegens de vele herstammitff en heel wat onzeker is dat de socialisten in de Kamer over een indrukwekkende minderheid znllen beschikken en dat de liberalen het leetgk hebben afgelegd Met de verkiezingen te Obristiania zgn de verkiezingen voor den eersten trap voor het Noorsche Storthing geëindigd Deze laatste verkiezingen waren bgzonder belangrgk aangezien van den uitslag daarvan zou afhangen of het conservatieve ministerie een meerderheid zou krijgen in de volksvertegenwoordiging of dat bet reeds jaren bestaande conflict tusschen de voorstanders der scheidmg van Zweden en Noorwegen en de regeering welke het verbond wil handhaven zal voortduren Ib de provinciën waren de verkiezingen voor het meerendeel ten voordeele der regeering uitgevallen De hoofdstad bad tot nog toe alleen conservatieven afgevaardigd maar het was zeer twgfdlachtig of zg ooft nu overwinnen zouden aangezien het aantal kiezers voor den eersten trap sedert de vorige veckiezingeo verdubbeld is Èn inderdaad zgn de vier zetels waarover Obristiania beschikt in hauden der linkerzgde gekomen De candidaten der tegenpartij o n meerderheid van 350 stemmen 8339 tegen 7989 gekozen Waarschgnigk zal het Storthing nu sameoges ld worden uit 58 leden der linkereu 56 der rechterzgde zoodat d regeeringspartij nog met twee stemmen in de minderheid is In het vorige Storthing hadden de tegenstanders der unie eene meerderheid van 16 stemmen Een correspondent van de Timesi gaat na welke voorstethng men zich van den stand van zaken in bet Oosten wel gevormd beeft door bet lezen der berichten in de voornaamste dagbladen Deze voorstelling is volgens hem de volgende De Japanners hebhen door een betere organisatie te land en te water groote overwinningen behaald Zg beheerscben de Gele Zee en de golf van Petcbili zg zgn meester van Korea trekken op Mukden aan en hebben de Yalurivier reeds over scOrcden Ëen afdeeling van 30 U00 man die Hiroshima drie weken geleden verlaten heeft wacht ergens in de Gele Zee op een gunstige gelegenheid om eene landing to ondernemen ten einde naar Peking te marcbeeren Port Arthur te veroveren of China in een zgner edele deelen te kwetsen China of ten minste het Cbineesche vorstenhuis ligt op bet uiterste Verwarring wanorde en bandeloosheid nemen hand over hand toe De vreemde bewoners der open havens zgn in gevaar in zoo ernstig gevaar dat een Kabinetsraad bgeengeroepen moest worden om maatregelen te beramen te hunner bescherming Zelfs wanneer de berichten welke de bladen over den oorlog in het Oosten verspreid hebben waar zgn acht de medewerker vande Times deze voorstelling veel te duister De vrees voor de stabiliteit van bet vorstenhuis en voor de veiligheid der Europeanen in het land acht bij ongewettigd De verovering van Mókden zal op de positie van het vorstenhuis in het geheel geen invloed oefenen daar verreweg de meeste Chineezen den kuizer met Peking en niet met Mokdeu vereenzelvigen en waarscbgnlijk niet één Chinees van de honderd weet dat Mantsjoerge de bakermat der dynastie is Ka gestel eens dat de er ia derhalve gaenraflen om te veronderstellen dat dit nu het gevdAal zgn zegt de s rgver rdffkil i in de Times c Keizer Wilhelm hield Zaterdag jl te Triesack bg de onthulling van het standbeeld voor Frederik I een korte toespraak De Keizer zeide o a zoolang God mg het leven laat en de kracht schenkt zoo laog het Huis van Hohenzollern bestaat hoop ik dat de van ouda bekende trouw der Brandenburgers niet onbetuigd zal blgven als het er op aankomt die te toonen en als de markgraaf hen roept f De pogingen die sedert eenigen tgd in het werk worden gesteld om tot overeenatemming fe geraken tofeachen de Berlijnsche brouwers en de werklieden en daardoor een einde te maken aan bet bierboycott zgn allen mislukt De vereenigde eigenaren van bierbrouwergen badden zich bereid verklaard omstreeks 270 stakende werklieden weer in dienst te nemen maar tevens meegedeeld dat ze 33 werklieden voorgoed wilden weren omdat ze deze beschouwden als de boofdaanvoerders der werkstaking De afgevaardigde in den Rgksdag Singer heeft op dat aanbod thans uit naam der werklieden partg verklaard dat zg de onderhandelingen afbreekt daar zulk een vrede onteerend zou zgn Volgens ritaliec zou in Italië het tekort op de aanstaanile begrooting 60 millioen lire bedragen De ministers van financiën en van de schatkist denken daarin te voorzien door bet aanbrengen van bezuinigingen tenbedraga van 20 milli en door het invoeren van nieuwe belaatingen tut een cgfer van 40 millioen In den aanstaanden ministerraad zal bet rapport der commissie van generaals die onderzocht heeft wat er verder op de begrootiug van oorlog kan worden ingekrompen onderzocht worden Dit rapport is eene telenrBtelling voor allen die meenden dat er ua de bezuinigingen sedert 1889 nog andere kunnen plaata hebben Het rapport sagt dat dit niet mogelgk is zonder aan d aterkte van het leger te kort te doen Aan de Delagoa baai moet de toeatand voor de Portugeezen nu hachelgk worden Lorenzo Marquez verkeert in staat van beleg de straten aan de landzgde zgn gebarricadeerd en achter de versperringen zgn kanonnen opgesteld Niettemin is volgens de Engelaohe bladen de atad aan de genade der inboorlingen overgeleverd indien dezen baar mochten beatormen want er ia geon voldoende macht aanwezig om een aanval te kunnen afslaan De regeering van de Tranavaal hee Qi zich bereid verklaard om de Portugeezen te helpen Zg heeft even groot belang als Portugal bij de handhaving van de rust aan de Delagoa baai het eindpunt van den spoorweg van de kust naar Pretoria en vandaar het aanbod mede als bewija van vriendschappelgke gezindheid In Kaapstad ia men er niets over gesticht wat te begrgpen is Maar niet te begrgpen ia hoe men het aanbod van Transvaal kan beschouwen als in strgd met Engelands suiereine retfhten c Transvaal ia een zelfstandige Staat die zich alleen verbonden heeft geen tractaten met andere landen te sluiten zonder de voorkennis der Britten En naar het zoo sch nt ii hiervan allerminst sprake Btjhalve de vier compagnieën infanterie die met een batterg artillerie onlangs nit Lissabon naar de DelBgna baai vertrokken worden nu oog eenige detachementen uitgerust De Debatsc dringt er op aan dat de Franscbe regeering maatregelen neme om de Franscbe ingezetenen aan Delagoabaoi te beschermen De Portugeezen worden daartoe door het blad niet in staat gerekend KEKI ISGEVII G De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aau de Kiezers in deze Gemeente zgn toegezonden de Oproepiugsbrieven en Stembil jetten tot het benoemen van een Hd van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zgu stembriefje verloren beeft of er geen mocht hebben ontvangen hg zich tot bekoming daar van ter Plaatselgke Secretarie zal knnnen vervoegen dat de inlevering der BtembrieQes zal aanvangen op den 22 October aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier nre dat het StembrieQe sohriftelgk ingevuld door den Baezer in persoon in de Stembai moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente vooTxian is mag worden gebruikt dat de ia het Brieve in ta TnU n penoon