Goudsche Courant, donderdag 18 oktober 1894

No 0484 Donderdag 18 October J894 33ste Jaargang rnmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs er dne maanden is 1 25 franco per posi ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF GENTEN ADVERXENTI N worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worden berekend oor T l a o + fwfio Inzending van Advertentiën tot 1 wir des midd slotkoers 98 101 108 Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR Eïï SCHEIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voorraad bij m l ll 2Ll£4 Win LANGE TIENDEWEG D 60 Kraepelien en Holm s iQiiina LarocheQ j i£fARocÏE Is dr meest Krachtige en Versterkeode KINA WUIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesbeeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrjgbaat in flacons f 1 90 en f 1 Depot te Gouda bj den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THI1 £ Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist dnidelgk met naam en Toornaam moet worden aangewezen dat bat Bri e niet onderteekend mag zgn e geene andere briefes omvatten o daaraan oputtelgk ziJD vattgebecbt GOODA den 16 October 1894 De Voorzitter voornoemd VAN BEBÖEN IJZENDOOBN Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Oct Jacob ouders J Blokland en C M den Haag Haig ouders J Tak en J de Boom Heodrika Jobanna GatbariuB ouders J de Jong en W de Mol 14 Marie ouders W F Schaap en A Kaptein OVERLEDEN 12 Oct C Noteboom 23 m 14 C C van der Smeeden wed P Sandvoort 75 j 15 A Cornelia 80 j Buitengewoon groote Sorteering FOULARDS A van OS Al S 73 73 Beurs van Amsterdam 18 OOTOBKE Yor krs oiy KiOT i o 0ert Ned W 8 Ji 2 dito dito dilo 8 lOlV dito dito dilo S Id HoHaxl Obi Qoudl 1881 88 4 l IlilH iMohrgving 1863 81 8 77 79 s 79 i 8Sl Oomm Obi in pspier 1888 8 7B i dito in zilver 1888 8 1 i PeiTveAL Oblig met ticket 8 SfiVa dito dilo 4 i loa ij los s 7Vs 84 ny s V 10 68 89 100 lOOll is 861 844 680 100 75 101 ill lajv 81 108 10 187 100 68 87 lOs a 1001 Hl 1861 104 47 681 188 s 641 71 108 97 10S 108 BSl loov 141 1841 10 901 881 141 78 110 108 87 n l 198 171 108 109 108 108 11 118 41 106 Susunn Obi Ooit te Serie 74 dilo aeooM 1880 4 Vi dilobüllothi 1839 4 U dilo bU Hope 188l 0 4 6i dito in goad leen 1888 8 dito dito dito 1884 8 8ruH Ferpel lobuld 1881 4 Tdkkbij Qepr Cour leen 1890 4 Oeo leeuing seri D Geo leeniuK ene C Zmo ArE Blp Beo r obl 189i 8 Hixioo Obl Buil Soh 1890 8 ViNEZVBtA Obl 4 OQbep 1881 AluiiaDi ir Obllgslieu 1861 S i BoTTlasAH Sted leen 1886 8 i 80 Niu N Afr Uacdelar aand Aniidab Tab Mg Cattifloaleo Deult alBohappü dito Amb Hypolheekb paudbr 4 Gnlt Ui der Yorateal aand i Qr HJpotbeekb paudbr 4 Nederkndsohe baok aand Ned Handelmaalsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Kolt Hypolbeekb pandbr 4 Uti Hjrpolbaekb dilo 4 OoaTlKl Ooil Hong bank aand BüSL Hypotheekbank pandb 4Vi Ahuka Equit bypotb pandb Maxw L 6 Pr Lien oerl 6 NlD Holl lJ Spoarw Mlj aand Uij tot Expl r 81 Sptr aand Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Amk 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 17 881 hiLH 8poor l 1887 8 A lobl 8 ZaidIlal Spwmij it H obl 8 PoLlN Waraohau Weenen aand 4 68 108 661 4 KOSL Or Euaa Spw Mij aand S Baliiseba dito aand Futowa dito aand 6 Iwang Pombr dito aand 8 Knrak Cb Alov Sp kap aand 5 Loiowo Sewast Sp Mij oblig 5 Grol Vitebak dilo oblig 8 ZnidWeat dito aand 8 dito dilo oblig 4 14 A aBIU Cent Pao 8p ülj obl 6 CMo fc Norlb W pr 0 v aand dilo dito Win 81 Peter obl 7 Denver k Bio Or Spm oerl v a Illinois Ceulral obl in goud 4 Louiar k NaahvilleCerLv and Mexico N Spw Mq lehyp o 6 Miu Kanaaa v 4 pet pref aand N Tork Ontario k West aand dilo Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie brp in goud 5 81 Paul Minn k Uanil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dilo Line Cot Ie hyp O 8 CiMAnjL Can 8outh Cerl v aand Vin C Ballw k Nai la k d c O Amiterd Omnibus M aand Bfltterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Btad Botterdam aand 8 Bu on Stad ADt rerpenl887 2 i Stad Brussel 1886 i s Hdno Theiss Begullr Gesellscb 4 OosTlNR Btaftlsleening 1860 8 K S Oost B Cr 1880 8 Snun Stad Madrid 8 1868 ADVERTENTIËN VAN Blommestein s Inkt omen ONSCHADELIJK PELD00RNHOLI AND Ver Nu Baa Hyp BpoM eert Te Koop voor f 175 eene goed onderhouden 7 Octaafs Adres fr brieven onder No 2352 aan het Bureau van dit Blad STEENKOLEN Aangekomen de Lading PRIMA waaruit ik gedurende de Iiosaing sal oflereren tot BTji Cent per HectoIitei contant zonder korting vrg in huis bezorgj C M Klijweg Gouwe G 93 hoek Plantaoen Magazyn Tnrfsingel Gouda October 1894 In voorraad de Echte Belgische Anthracit Hootjes k f 1 40 per Hectoliter BESTELLINGEN worden gaarne spoedig ingewacht lüÏTSTËrniiT EN ITummerverwisselaars GEVRAACID tegen den hoogsten prijs Aanbrengers genieten flinke provisie Ph den hertog Hooge GoQwe 231 Gouda Hen biede het geluk de hand Hoofdprys eT 500 000 Mark De prijzen zyn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door de den Staat Hamburg geivaarborborgde groote Oeldloter waarm zeker lUMlIlioen 868 900 Mark gewonnen moeten worden De pTÏjsen vaa deze veel voordeel biedende Oeldloterij die volgens het plan aleohtB 110 000 loten bevai zijo de volgeode De hoogste prijs Ïb eventaeel 500 000 Mark Premie v 800 000 M 46 prijzen a 5000 M 1 priJB 200 000 106 prijzen a 8000 IprgB a 100 000 ff 306 prüzen a 3000 2pryzfin 75 000 752pr 2eDa 1000 j 1 prijs 70 000 K 1320 pryzBD a 400 v 1 pr B a 65 000 20 prijzen a 300 t 1 prijs a 60 000 ff 130 prijz i 800 150 pr s B Sfi OOO 38945 prezen a 155 priJEen 50 000 6994 p a 134 100 98 l priJB ii 40 000 ff 6846 pr k 69 42 20 prijzen a 20 000 totaal 66 400 prijzen 21 prijz a 10 000 en worden deie in eenige maanden ia 7 Iclassen uitgeloot De UoofdpriJB in do laklasie bedraagt Mark 50 000 stijgt in de £ kl tot 55 000 M in de 3 tot 60 000 M in de 4a tot 66 000 M in de 5e tot 70 0 0 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e lot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste pr Btrekkmg die officieel is vastgesteld kost een geheel orgioeel lot slechts Guld 3 50 een half orgineel lot slechtB Gutd 1 75 een kwajt orgioeel lot stelhts Gald 90 ledere deelnemer in de lotery ontvangt ongevraagd onmiddelijk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trekkingslijst Trekkingsplan Toorzien van bet wapen van den Staat dia den prijs van de loten en de verdfelÏQg van de prezen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis Do uitbetaling en verzending van de prezen gesohiedt door my direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding W ledore besteUing kan men eenvoadig l v per postwissel opgeven BM pto Meu wendde ticb dus met de aanl v vraag om toezending van loton voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlük tot 31 OCTOBER e k met veitrouwen tot Joseph Ileckscher Bankier en Wisselkintonr in HAMBUBQ Duitacbland Gonda Snelpendruk vsnA BaiKlluN fc Zoon IN LOSSING eene Lading puike Orove im mmsm gedurende de Lossing tot G7 Cent per Mud k z k vrg te huis geleverd Aanbevelend Turfsingél F 80 Gouda Oct 94 Prima DDITSCHE GAS C0EE3 50 Cent per H L vrj te hnis Prima BELG1B80HE ANTHBACIT NOOTJES 1 40 per H U vrü te hnis TAMUAHTSEIV W J ElIT2 1I0 rELIT2 Nienwendijii 241 Eerste iiuis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSOLTEEBEN = Maandags Woensdags en Vrijdags van 10 tot 3 uren Markt 1S4 Gouda Waf tnwiÖTlof tegen Hoht Bbaomitiefc Lenaeupynen iortom fc s Anfcer PaiB Expeller y t ia Bat het Ml nlM aan te wenden tegen £ Anker PainExpeller Vgt aeet Inl alaads m ieder bniegezin Sgg Anter Paiii ExpellBr Fl I 00 eürf 76 Sua en l as de ftesob Toomudaa la de me ate Apotheken en bü I Ad Biehter t Co te Botteniun Te Gouda bg A WOLFP Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Sociëteit ONS QENOEQEF Ic Abannemeot Voorstellliig Donderdag 18 October 1894 Vereenigde Botterdamsche Tooneelisten Directie LE GEAS m HASPELS KONINGEN Drama in 4 bedrgren Aanvang half 8 uur B Gewone bepalingen en prezen Voor Gouda en Omatreken worden actieve AGEI TEJX GEVRAAGD voor eene aoliede koninklgk goedgekeurde LevensverxekeritmMcuU sehappij Adres fr br lett H E ter Boekh J A KNUPPE Rotterdam HET ALOM BEEüEMDE TRAPPISTENBIER uit de Klooaterbrouweri DE SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geoenheeran aanboTolen als versterkend en ge xondy wordt per foat en gebotteld geleverd door 6r J Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K U Genig Ageat voor Gouda en Omstreken Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gmch en gepl Delen Plaathout Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz ZAOB PBIJZEN HH Abonneert V op het S KATHOLIEKE TÜIVEttSMAGAZIJ onder Redactie der beate Eath Letterkundigen Maandeiyks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomans Novellen Bistorisehe Verhalen Po éxie AUerlei Saadsels Logogrief Sebus mne en voor den zeer lagen prjjs van 65 CENT per 3 maanden franco per poet 80 cent Goedlioopste miuindsclirirt van Nederland P ST0KVIS WATEKRE08 OlTQEÏBE s BoSOB BINNENLAND GODDA 17 October 1894 VEEGADEHING vaw den GEMEENTERAAD Vrydag 19 October 1894 des namiddag t Q één are Aan de orde De sappletoire begrooting tsd de Yolksgiifirkeukeu dienst 1894 Hoi fooratel betreffende de rooiing van boomeD op Scbieland s Hoogen Zeedyk en den Brng d k De Toorstelleo betreffende den overgang van de Goawe met Jaagpad in Frorinciaal beheer De benoeming van eenen Voorzitter en i er leden en hnnoe plaatsvervangers in de SiemboreaDx voor de verkiezing van twee Leden voor den Gemeenteraad De Debatingclob die meer dan 25 jaar bier ter atede bestond beeft opgehouden te leven In de laatste jaren sleepte zy een kwynend bestaan voort In de laatst gehouden vergadering is na tot ontbinding besloten Het is zeker kenschetsend voor bet weinig opgewekte intelleotueele leven indeze gemeente dat zulk een nuttige vereeoiging zoo weinig steun vond ïn dit opzicht z n wy achteruit l ljEan Mej J Wercink te Gonda i benoemd tot onderwyzeres te Maaro Naar w vernemeD hebben zich by de hnisTTOuw van K Buarman te Waddin veen kenteekenen voorgedaan van Cholera Aziatica De ambtenaren der voormalige Bynspoor Vrydag 19 October e k zullen voor den Hoc n Raad de pleidooien aanvangen in de bekende zaak van den heer P H Peters chef de bureau by het tariefwezen der voormalige Ned Eynspoorweg Maatschappij als eiacher pleiter mr L W van Gigcb advocaat te Amsterdam tegen den Staat der Nederlandeu als gedaagde pleiter mr W Thorbeeke te VHage en tegen de Maatsch j py tot Exploitatie van Staatsspoorwegen als gedaagde in vrywaring pleiter jhr mr E N de Brauw ta sHage De e scher dia met behoud van zyne rech ten ait het bekend artikel 6 der overeenkomst tosachen den Stoat en de N R 3 voortvloeiende bg dé My tot Ëxpl v S 3 ia overgegaan vordert van den Staat schadevei oQ t EViLLETOIM J irf JmiI mLid J m Utt het Ztceedsck door C EUKMAN 9 De EilUug van het ting was op dea Tden vastgosteld en werd met de gewone liag predikatie geopend w ama zoowel de rechter als de predikant en veraobeideDfl voor de teraohtziUiDg aangekomen E arsonen van rang bg den brukspatroon Lonners op Bt middagmaal genoodigd waren Des namiddags waren de dame van de pastorie aldaar iievraagd fUgnheer Arlberg ichünt uwa gastvrijheid wel te waardeeren sprak mevrouw Berg tot de vronw vao den proost hij komt byna dagelijks op de pastorie terwijl w hem uooit zien rO Hner beeft voel met hem op antwoordde da vrofan van den proost f en ook ik vtnd hem heel aangenaam ofschoon bij tusscbenbeida een trek om den mond heeft die m j in het geheel niet bevalt en mjj soraa vroea aanjaagt lyUoe kan mama dat zeggen Men zou getooven dat g iets teel jka in hem ziet viel Ellen in on tag haTd moeder aan ffZiet g i Alba zeide mevrouw Galloer lachende no vindt Ellen dat ik te streng ben En ik vind dat gg beste Anna even als altijd veel te zacht ia uwe uitdrukkingen zijt Als ik eeu voonU over d n reohtu moeit vellen dan wu het ding wegens de niet behoorlyke naleving der overeeukomst te zyuen aanzien Behalve over de spoorwegovereenkomsten in het algemeen loopt de atryd voornamelyk over de jaridische verpliohtiogen uit die overeenkomsten voortspruitende en over eisobers dua ook van zijn ambtgenooten recht op traktement emolumenten gratification ambtolyken werkkring rang en titulatuur bevordering enz alsmede da organisatie der ondersteun in p f on dsen voor de ambtenaren der voormalige N a s Voor velen zal do beslissing van den Hoc geo Raad van groot belang zyo Teutoonitelliog Antwerpen De rma Fred Stieltjes Co te Amsterdam onderscheidt zich op de Wereldtentoonstelling te Antwerpen door hare belaugryke exposities van Amerikaansche werktuigen Zy verkreeg voor hare inzendingen in de Machine Galery en in de American Building Voor toestellen vau verwarming en ventilatie der Sturtevant Engineering Company een gouden medaille Voor de houtbewerkingawerktuigen derj A Fay Egan Company een gouden medaille Voor de Bostwick toeschuifbare hekken een gouden medaille Voor werktuigen voor stoom wasacheryeu der Troy Laundry Machinery Company een gouden medaille Voor electrische fans voor ventilatie der Interior Conduit ft Insulation Company een gouden medaille Voor de Gardner regulatearen voor stoommachines een zilveren medaille Voor de Duplex luchtpompen der New York Air Brake Company een zilveren medaille Voor de stoom en waterafsluiterd der Chapman Valve Maunfactriring Company een zilveren medaille Hot diploma A voor de zuivere toepassing van bet Correapondeotieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéryc kou beden verstrekt worden aan de dames A C Deurloo Serooskerke Schonwen E G Tholen Wioschoteu en aan de heeren A H Bolman Ten Boer E V L M Diekhof Zwolle J G Esier Zwolle P J de Graaf Rotterdam H J HamerHtag Nymegen L Hoakes Winsum E L Hoathoff Arnhem Tb W Lammers Hilversum O de Leeuw Zwolle G W F Moetb Jr Kampen W F Rinck Arnhem A A van Roy Aarie Rixtei H J van der Veen Kampen en H Wicherlink s Gravenbage dit zqn dat hij laelijk ia naar hart en ziel sïoei Alba riep Ellen vol vnur Als gij zoo wilt voortgaan dan wil ik u met aanhooren Hoe kunt gij raten dat by Igel k ia naar hart en ziel P Pat ia iets wat de eene mensoh van den anderen nooit wetSQ kan ffGij meendet toch ook toen gy hsm voor het eerst zaagt dat hy ffmiudor goed was antwoordde Alba lachende frJe maar dat waa verkeerd van mij Zijne w is van zich voor te doen is zoo ongewoon dat Hy er uitziet alsof hij zonder hart geboren ia voegde mevrouw Berg er sobertsende bij Myn lieve Ellen gy moet niet boos worden vervolgde zij toen zy Ellen misnoegd zag opitaan Ik verzAker u dat hy is cijn spreken geestig gevat eo bo schaafd is ook heeft by een voordeeliK uiterlijk maar er ligt iets an de alang in zynea btik Voegt men hier nu bij zijn aator lacfa dan denkt men onwillekeurig aan een boozen geest rNina Ninal ik had nooit gedacht dat gy die zoo goed zyt zoo hard in uw oordeel zondt kunnen zyn Ellen was mianoefUid z nam baar werk op naaide met yver voort en aprak geen enkel woord meer Eene poos lat r toen er thee gediend werd traden de rechter de griffier de kronofogd en de laoeman in het vertrok waar de dames geifaten waren Kuno was geheel in het zwart gekleed Zyu eerste blik scherp en doordringend als een bliksemstraal viel op Ellen De heldere diepe oogen van het Zooveel als diBtriota oommiisaris onder dezenstaat de l nsmaii Vu Over de proefschriften van 3 candidnteo voor diploma A moest sfwyzeod worden beschikt Kennisgeving Verwyzende naar het programma voor het examen ter verkryging van diploma B acte tot het geven van ouderwys in de Stenographie volgens het stelsel StolzeWéry voorkomende in No 15 van De Gevleugelde Pene 3e jaargang beeft de commissie de eer bekend te maken dat heb examen op Maandag den 29 October 1894 des middags te 12 ure zal plaats hebben te Utrecht iu het gebouw Militair te Hoisc aan het Wet Zie art 3 van bet programma Naar wy vernemen zyn Maria AntoniaMiddegaal en Willemioa Elisabeth Schellekeus t gen Zaterdag den 20 Oatober a s gedagvaard om ala getuigen gehoord te worden in de bekende geschiedenis van deniweesvader Koust uit Soheveningen wiens lylc dragende teekenen van een gewelddadigen dood op 19 Sopt jl te Nym en gevouden werd in eene kleine woning verdacht huis aan de Rozemarynsof Vildersgas bewoond door de hier boven genoemde meiden en Jaoobus Theodorus Stelbrink als verdachte in hechtenis M A Middegaal en W E Sohellekens bevinden zich thans te Utrocht en zyn niet zooals gemeld werd naar s Boscb vertrokken ÏB een socialistisch vlugschrift was onlaugs weder beweerd dat de huisarbeider van vroeger tyd bet veel beter had dan de tegenwoordige fabrieksarbeider Met eenige trefTende voorbeeilden toont de liberale Voss Zeitungc aan hoe volkomen onhoudbaar de e bewering is De levensataodaard is voor alle klassen in de maatacbappy sedert de vorige eeuw en ook in de laatste 50 jaren zoer gestegen Eeu werkman in onze dagen heeft geriefelykheden welke honderd jaar geleden zelfs vorsten en miUionaira zich niet konden verschaffen en waaraan men thans zoo gewoon is geraakt dat zy als onmisbare levensbehoeften worden beschouwd Als een eeuw en Uog korter geleden de oogst mislukt was kwam er hongersnood die duizenden wegaleepte Men miste de middelen van verkeer die van elders voediugamiddeleo in voldoeode hoeveelheid konden aanvoeren Thans komen ook juren van miagewas voor maar in de beschaafde landen zoVgen dan de spoorwegen en stoombooten dat althans boogersDood niet meer voorkomt En tevens makun die verkeerso iddelen dat tal van behoeften voor veel lagere pryzen te verkrygen zyn dan voorheen moisje ontmoetttiK da zynen maar zouder dat zy bloosde of ontsteld scheen Oe eenige aandoeninf die hare trekken verrieden waa iets dat op medelijden geleek en hetwelk te weeg gebracht werd doordat zy menige oogenbltkken te voren hem zoo streng had hooreo beoordeelen Nooit was Kano s uiterlijk KUQitiger uitgekomen dan dezen avond duwyl zynverachtelijke glimlach verdwenen ea een zwaarmoedige trek om zijnen mond gezeteld waa Kyn groet waa zoowel ongedwongen als bevallig Hy nam plaats naast de vrouw van den proost terwyl Arnold by hnt jeugdige gedeelte van het gezelschap ging zitten en yvortg iu de weer was om iets te verzinnen waarmede men lioh op het Si Jansfeoat zon kunnen vermaken Hy en mevrouw Berg daden verschillende voorstellen welks door de jonge dames Lonnera met een bravo I toegejuicht maar door Alba verworpen werden Etien zat zwiji end ea nam geen deel aan de beraadalagingen Zij was treurig gestemd Arl borg sprak nEen rechter beboorde van nature van alle gevoel beroofd Is zijn om zonder smart zyn beroep te vervullen ffEr komt toch ditmaal niets jrakeligs voor P vroeg de vrouw van den proost gWy hebben Gode zij dank 1 in langen tyd van geen misdaden gehoord irDe misdaad die van daag is aangebracht is dezen nacht gepleegd f Dezen nachtP riep Ellen uit en zag verschrikt op nih antwoordde Kuno eo hield zyne oogen onafgewend op baar gericht nes misdadiger is beden morgen in hechtenis genomen en de misdaad behoort tot die welks esn reohter fflser dan gswooniyk ofit De bekwame statistious Scherzer heeft berekend dat in het begin van deze eeuw jaar lyks werden voortgebracht 108 miltioen kilo katoen 285 vlos 222 wol In het jaar 1884 was die prodnctlt TA meerderd tot 2000 millioen kilo katoen 650 vIm 850 wol benevens 400 jute welke voor 80 jaren nog geheel onbekend irAH En in de tien lartste jaren ii die prodootittt nog enorm vermeerderd Ook de bevolking 1 toegenomen maar in veel mindere mate Men mag dan ook aannemen dat er thans zeimftal zooveel gewev D stoffen worden verbruikt dan nog geen eeuw geled n en dat beteekent ook voor da gruote msssa betere beioherminff tegen koude betere kleeding en liggipgi Aiu tevens jyrootere zindelykbeid De ekenverpleging is met renMnéehntdM vooruitgegeau door de vorderingen der geUêM kunde Iu onze dagen guiet de armste man in de gasthuizen een verzorging welke ook de rykate voor vyttig iaren niet ten deel vicl Vele ziekten vinden thans geuezing dOor van operatiën worden duizenden gered dootf allerlei voorbehoedmiddelen door toevoer van lucht licht en water ook nu in da arbaidenwoningen treden beametteiyke ziekten t k minder moorddadig op Ook voor da veratandelybe ontwikkelitig wordt oneindig meer gedaan dan vroeger Niet enkel voor het schoolooderwys maar ook voor volwassenen De raeeftan die vroeger hadden leeren lezen vergaten het spoedig weder omdat zy niets te lezen hadden Thans stellen goedkoope bladen tydscbriften en boeken an openbare boekeryeu ieder in staat te lezen en zyn kennis uit te breiden Met dat alles volgt niet dat de volmaaktheid bereikt is au niet nog ontzaglyk veel te doen volt zooder dat de volmaaktheid ooit zal bereikt worden Maar het is onrecht laag neer te zien op hetgeen reeds is verkre gen en den vooruitgang ta loochenen in plaats van daarin bemoediging ta vinden voor de toekomst Nog bestaat veel ellende maar die mag men niet toe chryven aan de economische ontwikkeling onzer dt en Deze heeft integendeel veel ellende weggenomen en is met alleen den rykan nuur oew aan de armen ten goeda gekomen Vóór korten tyd werd door de Vaderlander bet oi aao van dr Bronsveld aangedrongen stemman Hst ia een kin lermoard Ellen vet bleekts eh haar blik word donker Kuno vervolgde zonder het oog van haar af te ndeo De mts daad is gepleegd door eens joogeboeredoohter Stüa Bengstdoohter te orsby om hire lehaDde Voor hare bsgaarde oiiden te verbsr ui De ongelukkige fluisterde Ellen met tranen ia de oogen En de arme ouders 1 voegde zy er met aaodoeniog by Beklaagt gy de misdadigster F viat mevnaw Balden tamelyk aoherp in Wat my aangaat ik vind niets atschuwelyker en strafwaardiger dan eene moeder die haar kind kan doodsn en do wet ia in dit opzicht onvergeeflijk zacht daarpm worden W ook zooveel kindermoorden gepleegd Eu ik daarentegen kun geene misdaad dia bqi myn medelgdsa gaande maakt als deze door eant arme vrouw bedreven die door schaamte ep arqtoeds ter neder tedrukt in een oogenblik van wanhoop haar gevoel tot zwygan brengt sn da band aao haar kind slaat maar ook hier hangt veel van de omstandigheden by het volvoeren der misdaad af Goh mevrouw de wet mag ia dergelyke omstandigbadsn niet te streng tyn Kano aprak met eene olUrukking op hat geloM die weseotlyke aandoening verriad Er ontstond eens stilte SUmi wendda zieh af om hare tranen ta verbergen Da vrouw van dea proMt verbrak het stilswijgaa Hos gedraagt ty zich er ondwP Zy lofaynt door berouw aa wanhoop ter wiÜtt gedrukt En ét arme ouders V