Goudsche Courant, donderdag 18 oktober 1894

Wij vernamen van tsrzyde dat een werk bakker te Gouda wien werd ten laste gelegd I op den 29en Juli jl te Gouda ten nadeele van IA W L te hebben weggenomen een zilveren 1 horloge en zwart zyden ketting met gouden I ornamenten Bekl bekende Eisch twee maan I den gevangenisstraf I Vervolgens stond terecht H v Z 20 jaar 1 arbeider te Jaarsveld ter zake van den 17 1 Augustus l des nachts omstreeks half elf te I Jaarsveld moed illijg den ryksveldwacbter 0 I van t Hof die op het erf van C H iu de I rechtmatige uitoefening zyner bediening eenige I personen surveilleerde die door luidrochtig 1 zingen rumner maakten met de vuist een klap I tegen het hoofd te hebben gegeven I Uit de verklaringen der veldwachters blykt dat beklaagde een zeer lastig persoon is die het steeds de politie moeiiyk maakt en dien 1 avond behoorde tot een troepje volk dat zich zeer luidruchtig gedroeg waardoor de nachtrust kon worden verstoord Den veldwachter C van t Hof had hy by die gelegenheid een klap gegeven Bekl ontkende Het O M bekl s scbald echter aannemende eischte drie weken gevangenisstraf Ter verantwoording werd daarop geroepen L de H 36 jaar werkman te Benschop Uit de behandeling der zaak bleek dat beklaagde die eene woning in hour had van C L op den len April aan dezen meer dan een jaar huur schuldig was Ten einde beklaagde alsnu die woning te doen ontruimen was by gedagvaard voor deo rechter te Schoonhoven Ten 1 dienenden dage verscheen beklaagde en legde over eene quitantie luidende Ontvangen van L de Heer fijt maande huishuur De zomma achtiei guide vyf en zeventig cents welk verschenen is negentien Januari 1894 Zegge f 18 75 Benschop 1894 C Lekkerkerken waarmede by atzoo wilde aantoonen geen jaar huur schuldig te zyn doch tot 19 Januari betaald te hebben Get L verklaarde bedoelde quitantie in 1891 aan bekl gegeven te hebben en toen daarop geen 1894 te hebben gesebreven Bekt ontkende en beweerde niet in 1891 maar in 1894 deze quitantie van L te hebhen gekregen Het O M bekl s schuld aannemende vor derde schnldigverk taring aan het opzettelyk I gebruik maken van een vervalscht geschrift 1 en eischte negen maanden gevangenisstraf Over 8 dagen uitspraak bak kersgezel len wordt voorbereid over geheel liet land over eenige eken aan te vangen Het is wtrkeiyk leerryk dat kort na hettot stand komen van het Tehnis en het instellen eener zoo uitstekenden arbeidsbenrs door samenWerkiDg vac patroons en gezellendeze gel enfaeid wordt misbruikt om juistdaar een d rgelyke beweging voor te bereiden t stakii ing van Alle readers en zeevaartkundigen in Engeland hebben het druk over een nienw soort van schip met drie kielen door den heer Hobgett gedurende vele jaren leeraar aan de Kon Marineschool te Beriyn uitgevonden Het schip beeft een kiel midden onder den bodem en en rechts en links er vau De snelheid zou met 10 pCt vermeerderd worden en de diepgapg met 10 pOt verminderd met grooter litadVermogen Het schip ligt vaster op het wateil slingert weinig en luistert on middellyk najr het roer Uit Maastricht wordt gemeld De nitgaaf van het maandblad der Maatschappy vanj landbouw in Limburg en van Gorton s Pr4ctyk van den landbouw ondervindt op dit oogenblik vertraging tengevolge eener averecbische typografenquaestie AJ mede is dit het gei al met een aantal drukzsken voor particuliere rekening Beide genoemden vakbladen wordeti gedrukt door de Maastrïchtsche Stuomdrukkery ook uitgeefater van bet Maastrichtsche dagblad tOns Zuiden Stoomdrukkenj en dagblad werden reeds sedert eenige dagen te koo aangeboden en eenaantaltjpo grafen voor 1 October afgedankt Sen dezer schynt ongemerkt de gelegenheid te hebben waargenomen om by zyn gedwongen vertrek de vormen van MaandbladenPraktyk beide reeds afgeze en voor de pers gereed door elkander te gooien en den inhoud in verkeerde bokjes over de letterkasten uit te strooien zoodat de h te zetteraarbeid met verminderd personeel moest worden overgedaan 5000 soldaten op 2000 inwoners Het in verhouding tot de bevolking sterkste garnizoen in h Duitscbe Ryk beeft bet Lotbaringsche stadje MÖrcbingen De bevolking bedroeg volgeus de telling op 1 December 1890 slechts 1109 zielen en is sedert tot 2000 gestegen Daartegenover staat een garnizoen dat twee regimenten infanterie telt een afdeeling veldartillerie en een escadron nlanaa te ziimeu 5000 man Aan ben worden de hoogste onderhoudskosten uitbetaald ondat alles moeieiyk te verkrijgen is Een stafofficier krygt per dag f 3 een officier i 1 80 een adjudant tl 20 en ieder gehuwd onderofficier f 0 48 toelage He kleine MÖrcbingen is voor Duitsohr land de duurste stad ontvangen wordt er door bet rijk zoo goed als niemendal In een krankzinnigengesticht naby Bms 1 sel was anderhalf jaar geleden een zekere j G V een tuinman geplaatst Herhaalde malen had V getracht te ontvluchten bewerende dat hem niets scheelde Onlangs gelukte het hem wef r te ontsnappen Hy had de vlucht genomen in een tuin was in een boom geklommen en deed daar een verhaal van zyn wedervaren aan ieder die het hooren wilde lk ben niet gek schreeuwde hy geef I my mijn vryheid weer G V verklaarde dat hy niet uit den boom zou komen dan in tegenwoordigheid van den officier van justitie Men legde matrassen onder den boom en trachte hem naar beneden te trekken Doch hy dreigde ieder te znllen dooden die bet waagde hem aan te raken en zoo duurde dit spelletje van tien s morgens tot elf uur s avonds Toen verscheen de justitie en V klauterde nit den boom Men vermoedt dat by in vryheid zal worden gesteld terwyl de justitie een onderzoek naar de geheimzinnige geschiedenis heeft ingeateld P de Krey te Papendrecht heeft een gelukkige band Reeds vyfmalen ging hy ter wille van zyne zoons voor de nationale militie loten en telkens kwam by met een vry nammer voor hen thuis Gistren ging hy voor den zesden keer een lot trekken voor een thans aan de beurt komenden en afwezigen zoon en ook nu haalde hy een vry nummer nit I de bas D G Omtrent eene fiesschentrekkery waartegen wy onlangs ook al eens waarschowdeu bevat het N V d D node volgende mededeeling die althans tot voorzichtigheid kan aanmanen B de firma van der Poll Co te Oosterhout vervoegde zich dezer dagen een landbouwer die twee jaeen geleden van een paar vreemde heeren voor f 50 een certificaat bad gekocht waardoor by deelhebher zou worden in verschillende trekkingen van premieloten en na verloop van twee jaren aanspraak zon hebben op een Servisch premielot eu een gedeelte van een Italiaansoh Boode Kruislot Aangezien die termyn thans verstreken waa werden door bovengenoemde firma pogingen iu bet werk gesteld om de incasseerfng van het certificaat te varkrygen Maar toen bette Amsterdam werd vertoond was van eeu kantoor als waarvan in het certificaat werd gesproken Uiets bekend Ter beurze kende men den naam niet en evenmio wist men hy de politie of ten stadhoize eenige inlichting te verstrekken Eindelyk werd een gewezen timmermans De Ned Bakkersoonr bevat het volgende bericht a BO T 18 18 68 1 06 1 18 1 81 KOTTXRDAU 11 0 11 10 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 7 10 5 58 8 08 8 10 8 17 8 88 4 50 4 67 6 04 6 11 6 80 1 84 3 58 f IIJO 11 80 9 08 4 46 4 66 6 08 6 09 5 15 1 44 4 10 0 O tl D 1 11 50 18 80 8 10 9 41 9 50 B 8 7 07 7 17 7 8 7 81 7 87 8 48 4 80 S 60 1 45 1 66 8 08 8 09 8 15 8 10 4 08 i Hage 6 48 7 907 48 8 80 9 98 9 4610 1911 88 8 80 10 08 8 48 18 08 4 48 7 06 7 11 7 80 7 7 81 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 Voorb 6 64 N dl d6 69 Z Zegwt OS Bl Kr e l4 Z r I 8 19 Omid 6 80 7 508 18 10 80 10 86 10 41 10 6 09 9 68 10 1810 5818 0818 46 8 80 9 45 8 16 4 13 4 48 5 80 5 47 7 48 8 85 10 10 B T H ï O B T G O n D l Utmht 88 7 60 9 9 6811 84 19 08 18 B0 8 10 S iO 8 5 4 43 6 90 3 8 09 8 50 8 59 10 84 Woerden 6 58 8 11 10 16 11 60 18 16 3 49 4 16 6 47 9 119 8410 51 Uudeweter 7 07 8 1 10 84 4 94 9 19 I Goud 7 80 8 8 9 84 10 87 18 08 1 88 8 50 4 87 S0 7 08 8 41 9 38 1IIIIT81D1 H 6 O V D 1 ABlKrdlBWp 8 50 8 16 9 65 11 95 n 8 8 55 4 86 4 85 7 80 OinuU TJO 04 10 1 08 18 4 8 80 5 80 6 68 9 88 11 07 10 00 11 zakelgk hunne offers in het buitenland te kiezen ten eerste omdat het bestaan dier zwendelfirma s daar nog niet soo bekend is als hier te lande en ten tweede omdat het voor een buitenlander veel moeieiyker wordt tegen deee bende op te treden dan voor een inboorling Het is voor den aiooden uitstekenden naam waarin zich de soliditeit der Hollandscbe koopmanschap mag verheugen dubbel te betreoren dat bieraan door de praktyk van het flesacbentrekkersgilde afbreok gedaan wordt fn andpre landen bestaan evengoed zwendelfirma s als hier doch nergens wordt dit bedryf met zulk een oubeschaamilheid en op zoo uitgebreide sobaal gedreven als hier te lande Dit wyst daarop dat öf de mazen van de wetgeving hier te lande zyn te groot om deze roofvisscben te vangen öf pen is met de interpretatie dier wetten veel g eduldiger en zachter te werk gegaan d n in het baitenland Een jongen die een broodje steelt wordt in de gevangenis gezet doch hier ziet men een lyst van 100 individuen welke ongestraft hun medemenschen voor duizenden bedriegen eu bestelen Het wordt meer dan tyd dat hieraan paal j en perk wordt gesteld op h t Tormea eeasr ProteiUDbch liberaal 1 radicale corabbatio gericht tegen de Knjpe riiHMa m de Miholiekea De liberaal vao 1 prof d Anli fi c wees naat aanleidiog an dr Brondsteld a vooratel op bet feit dat de I EatboUeken op dit oogenblik de natuariyke 1 bondgenootea ftgn vao de liberalen die bet I mittitterie Boëll Yaa Hooteu willen stoonen I Indien dus merkte de Liberaal op de katholieke antipatbieëa Tan dr Bronsveld op den dnnr sterker blyken to z o dan syne politieke sympathieSn dan zal by een zelfstaU dige aairer anti Katbolieke partg moeten 1 trachten in bet leren te roepen Of hy daar techter veei laccea mee zoo hebben betwji elt I de Liberaal en die twyfelt zegt Uet Cea I trnm mag zeker wel gerecbtraardigd bee en I Immers eeQ CuUarkAmpf c geiyk die in Frnisen htoeft gewoed behnort ten onzent tot 1 de aeer groote onwaarscbynlykheden I Bn waarom vraagt het Ce ttttm € zou men 1 snik een Tervolgiog wgluueu 1 Wat in het Zaterdag by de Tweede I Kamer ingekomen wetsontwerp op de b I vordering van officieren onder werkeiykeu 1 dienst by het leger verstaan wordt vindt 1 men in het voorstel aldus omschreven 1 Door werketyken dienst by het leger I wordt hier verstaan de actieve dienst by een 1 of by meer dan een der korpsen van bet 1 leger hier te lande vau het leger in Ned 1 Indië of van de landmacht in West Indi alsmede voor zooveel het wapen der geo e 1 betreft de dienst in een der geuie comman dementen hier te lande benevens de actieve militaire dienst in een der koloniën of bezi tingen van het ryk in andere werelddeelen I Deze omschryving zegt de minister I in zyne toelichting schyot alleen toelich 1ting te vorderen voor wat bet bepaalde be trekkeiyk de genie betreft Dat officieren van I dat wapen in de onderscheidene rangen mot alten by troepen dienst kunnen doen be lhoeft stellig wel geen betoog Maar een zoodanige dienst Éan ook voor allen niet noodig worden geacht Er behoort by de 1 wet vryheid te worden gelaten om de genie officieren dMr te gebruiken waar dit in s lands belang meest wensokelyk is mits 1 er slechts voor gezorgd worde dat het algemeene beginsel ook voor hen gelde en zy 1 dus niet in alle rangen uitsluitend in specialen werkkring dienen al houdt die werkkring nauw verband met den dienst by bun wapen Voorts worden ook dit spreekt vanzelf zegt de minister verder in den a gemeenen regel niet begrepen officierenwier militaire betrekking een apecialen werk kring medebrengt wier taak het door hunne I betrekking niet is iu den regel met en byI troepen te dienen I I En wat dfl minima van werkelykeu dienst I betreft schryft de minister I Dat het hier werkelyk slechts minimageldt zal wel geen betoog behoeven In denregel zulten de officiereu alvorens tot bevordering iu aanmerking te komen gedurende langer dan den in bet artikel genoemden tyd werkelyken dienst by bet leger verricht hebben De voorgestelde minima zullendan ook meer dienen voor enkele gevallen welke zich kunnen voordoen ten aanzien vankundige en verdienstelyke officieren voor degevallen uameiyk waarin er nut het oog opde byzondere geschiktheid van leu betrokkenofficier geeu bedenking tegen ia slechts betminimum van den te verrichten werkelyken dienst te eischen Ona optreden is waariyk xoo bescheiden mi elgk Wy bedreigen niets of niemand en I maken zelfs bet optreden van liberale kabi I netten mogelgk De liberalen zonden tbans I ziobulf benadaelen door op de Katholieken bel I Tanr te openen te meer daar de ervar ng 1 beeft geleerd dat óók de best georganiseerde I en hardnekkigst rolgehoaden Oultarkampf I een steen is die neerkomt op de hoofden an 1 ben die er mee werpen Wat betreft de vraag of de Nederlandsche Efitholieken de positie innemen die hun toekomt hierop antwoordt Het Centrum ontkennend V6 huidige toestand is zegt het blad een talrüke partij als die dor Katboliekeo onwaardig Met redeu mogen zij verlangen dat naar hanne wenscben worde geluisterd Sn wanneer de liberalen angstvallig elke couoeuie vermgden dan kunnen zy daartegen op krachtige wyze in verzet komen en met gelijke munt gaan betalen Daar zyn nog allyd vele weDScheu die op bevrediging wachten een bevrediging zegt het blad welke men toch zeker wel vragen mu aan een B eering die men in hei zadel Bet heeft in den laatsten tgd soms den sch nl ebftd alsof de Katholieken zich tegenover deliberalen min of meer effaceerden en niet flinken krachtig durfden uitkomen voor datgene wat hoD steeds na aan t hart ligt Een dergelgke houding zou min of meer te verdedigen zyn wanneer het tegenwoordige miniBteriealechts de rol van een kabinet ad hoc ver TQlde en als zgne taak alléén de afdoening au 1 bei kiesrecht vraagstuk bescbonwde Dat men dan wachtte met het stellen van party eiachen I ware aannemeiyk Sinds de jongste Troonrede kan daarvan ech ter geen sprake meer zyn Het kabinet wi io 1 den vollen zin van het woord regeeren en 1 biykbaar zoolang mogeiyk Maar dan ok 1 wordt het voor een groote party als de o ze 1 u k zich niet langer te hullen in een rese ve welke alléén in andere omstandigheden er 1 klaarbaar zou kunnen heeten Dan is de tyd 1 gekomen om aan de Regeering duidelijk en onomwonden te zeggen wat men van haar verwacht wil zy zioh de medewerking eener invloedryke fractie verzekeren De Katholieken zullen zich naar Het Centrum vertrouwt door geen Hetz artikelen van de Bronsreldiaausche pers productjes of hooge woorden f van de Liberaal c vrees laten aanjagen maar doen wat eer en geweten van ben vorderen Het hoofdbureau van politie afdeeling recherche heeft een lyst van kooplieden te Am sterdam verkrygbaar gesteld op wie de aandacht wordt gevestigd Voor de Rotterdamsche rechtbank stond gisteren terecht C J v L 17 jaar potten Wy gelooven niet dat deze kooplieden c op deze reclame der politie erg gesteld zullen zgn des te meer zullen echter de serieuie bandelskriogen voor deze mededeelingen der politie dankbaar zyn welke velen voor de kwade praktyken dier kooplieden zal beveiligen Deze kooplieden zyn slim genoeg om hoofd 18 08 18 18 10 55 11 08 11 0 11 18 11 85 8 40 8 47 8 84 9 01 10 1M 7 58 7 8 7 4 7 65 SO wd Mooidnclit m aw k k 0 i U EottnduB I 00 8 40 10 48 18 88 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 86 t Ot 8 18 8 81 8 88 8 88 SflKiirtek i Moordwht rt a 8 O 8 88 10 7 86 7 47 10 08 10 11 7 45 8 07 8 18 11 01 ll lO OW 7 808 09 710 4 l u J ii1f64 i VÏ6 87 6 7 1 8 9 8 11 06 11 1 4 57 9 49 8 11 8 18 8 88 6 81 8 88 ZeT ll 7 48 8 47 B1 KI 7 47 8 Z pr 7 58 8 66 N d L d 8 09 Vootb 8 07 9 08 1 06 9 68 1 11 6 08 1 17 1 86 10 10 10 1511 8811 48 5 80 11 88 1 88 Hu 8 18 0 18 9 89 10 07 11 87 18 4118 61 1 84 1 5 4 85 5 86 5 55 8 41 7 48 Goud 5 86 8 4Q 7 56 8 09 8 1 10 08 10 19 10 65 18 48 8 88 8 61 8 18 4 47 6 88 5 67 7 46 8 88 10 14 Oudew 5 60 8 64 11 0 8 87 6 87 7 69 10 87 Woudall 5 6 7 08 8 18 10 80 11 17 8 46 8 07 5 01 5 45 6 17 8 07 8 56 10 85 Vtnakt 8 18 7 88 8 88 8 419 10 61 11 45 1 80 8 08 8 88 8 50 5 89 8 91 6 85 8 88 ll 10 68 6 O D U 1 1 H8TIIBD1M 0 40 i l 10 08 10 56 18 11 8 5 1 59 fe lO l lt 18 1 1 1 1 4 Ooad 8 40 8 11 10 06 10 56 18 11 8 51 4 47 5 88 7 46 10 14 ABltndui Wf 1 58 10 l lt 18 1 1 U 1 40 5 48 8 88 8 48 11 18 koeoht opgetpootd die than hoewol hj nooit oj do bfors komt in effecten heet te handelen Maar aangezien diens naam niet oiereenkomt met dien in het certificaat en hg beweerde daarvan niets te weten kon men ook hem niets maken Het certificaat kan gerust ala ficheorpapier beschouwd worden en de landbouwer is zgn geld kwijt Meermalun gebeurt het dat aan de plaitelandsbevolking door vreemde personen zntke certificaten worden te koop aangeboden Het boienstaande kan een waarachnwiug zijn om zich door do schoone voorspiegelingen welke daarby gewooniyk worden gemaakt niet te laten rerschalken Goesti DjiUntik ran Europeeache afkomst Het Batar Nbl schriftoierdezeqnaestie Benige dagen geleden nauieu wy oit de Ix c een bericht over waarin betoogd werd dat Goesti Djilantik de beruchte Bahsche vorst van Ëoropeescha afkomst is Men schrijft ons nn van bevoegde zijde Het bericht heeft zeer veel grond voor waar ohgnlgkheid Xs het waar dan ben ik overtuigd dat de grootvader van Goesti Djilantik zoo die oog io leven is do Kiever heet en na 84 of 85 jaar oad moet zgn De Kiever was vroeger toen ik hem kende luitenant ter zee Destgds was hij zeer ontevreden omdat bij meende onbillgk te zgn behandeld toen men hem overplaatste bj de Kouioklijko Nederlandsohe Marine Eerste ofilcier aan boord van de brik de Pantere in de jaren 1842 43 wachtschip te Soerabaja was de Initeoant Ier zee Ie klasse Yiewog eveneens een koloniaal officier Deze raadde hem de K steeds aan om te verzoeken by de laudmarine zooals die destijds heette over te gaan Dit heeft hg ook gedaan doch het verzoek werd niet ingewilligd wel werd hem de raad gegeven om als ziekenoppasser in dienst te treden Ik zie hem oog op ontvangst van dit bericht in tranen uitbarstende Hg kreeg daarin twee jaren verlof en voer op een Arabische brik de Goede Hoopc varende tusschen Soarabaja en Xernate en geladen met stukgoederen De brik bereikte nooit hare bestemming zg viel in handen van Balische zeerovers en sedert vernam men niets vnn haar noch van hare bemanning Dat de Kiever zeerover is geworden is niet zeker wel dat de hier bedoelde bnk ik meen m de Laboeanamok baai bg Karaugaasem is afgeloopen en daarna tot zeeroovers vaartnig bestamd Drie jaren lang is toen door de marine daar gekruist zander dat men de roovers heeft kunnen vatten De Kiever echter is later meermalen door matrozen te Soerabaja gezien waar hg ft te onde moeder die in kampoog Baroeover de marinewerf woonde bezocht niemand wilde hem echter verraden Hg was een kranig Beier zooals zoovele Indo s die toen ter tgd van de kadettenschool te Semarang afkomstig weten Het tooneel der 20e eenw Bg van Lier te Amsterdam wordt thans een stuk gegeven uit Amerika geïmporteerd en met veel zorg gemonteerd getiteld De levende brug Het bevat XI tafereelen vol spanning eu de groote aantrekkelgkheid wordt gevormd door drie echte levende acrobaten die np elkaar gaan staan en zich dan laten vallen om op die manier een vluchtende vrouw met een kind natuorlgk in de gelegenheid te stellen over een afgrond te marcheeren Xn dit huwelgk van de kunst met bet spectacle Vftr é licht misschien de oplossing van de vraag waar zal het op uitloopen met het tooneel t Heeft onder meer dit voor dat men dan in het vervolg althans akrobaat zal moeten zgn om aan t tooneel te gaan terwgl tegenwoordig ieder daar maar wordt toegelaten die roeping I heeft Kiesrecht voor Vrouwen I Door het bestuur der vVrge Vrouwen Vereenigiogc is namens deze vereeniging een adres gezonden aan B M de KoniuginIte gentes en de Ministers met het verzoek bg de in de troonrede aangekondigde wgziging van het kiesrecht ook dit recht voor de vrouwen in het wetsontwerp op te nemen Kantoogerecht te Gouda Zitting van Woensdag 17 October X894 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Overtreding Prov Kegl Zoid Holhind B L te Rotterdam tot f 1 of X dag hechtenis Vervoeren van vogels nuttig voor de landbouw K V R te Ileenwgk tot f 2 of 2 dagen hechtenis Viachovertroding J K te Gouda tot f 3 of 2 dagen hechtenis Loopen over een spoorweg M V te Nieuwerkerk tot f 3 of 2 dagen hechtenis Kgden met honden zonder muilkorf C d G te Waddingsvean tot 1 of 1 daghechtenis Liggen in de grasperken van t itadtpUntsoen D V d B te Gouda tot f 1 of 2 dagen hechtenis Verrichten van arbeid op openbare straat B N te Gooda lot f 4 of 4 dagen hechtenis Overtreding PolitieVerordeoing van Gooda P H te Reenwgk en S B te Gouda ieder tot f X of 2 dagen hechtenis Loa en onbeheerd loten etaan van trekdieren J J te Nieuwerkerk a d IJsol tot f 2 of 2 dagen heohtenii Een paard laten loopen io eens anders grasgewas A d L te Oudewator en P S te Heken dorp ieder tot f X of 2 dagen hechtenis Opeubaie dronkenschap J A d J J V R en 0 K te Gouda G H te Reeuwgk J P te Moordrecht T E te Rotterdam ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis C J G B en P V te Gouda ieder totf 2 of 2 dagen hechtenis C D zwervende tot f 3 of 3 dagen hechtenia C J V £ te Gouderak tot f 5 of 3 dagen hechtenis Buitenlandsch Overzicht j De uitslag der verkiezingen voor de Belgische Kamer wordt officieel als volgt opgegeven Gekozen 77 katholieken 7 liberalen en radicalen 12 socialisten waaronder 3 van een meer überaal radicale kleur 56 heretemmiugen By u berstemmiugen zulten grootendeels socialisten gekozen worden Ingevolge een private byeenkomst tusschen gedelegeerden der liberalen en der socialisten over de herstemmingen op a s ondag beeft de algemeene raad der werkliedeopartg de volgeode resolutie aangenomen De algemeenen raad der werklieden party noodigt alle kiezers nit bij de herstemmingen hunne stem oit brengen op de candidaten die zich tegenover de werkliedenparty scbriitelyk zullen verbieden te stemmen voor het algemeen stemrecht pur et simple voor de verkiezingen der gemeenteraden eu der provmciale staten eu tegen de bescbermende rechten De Brnsselsche Patriote bericht bet volgende De Frausche afgevaardigden Jules öuesde eu Cbauvitt hebben beden te Bru sel de groudslagen gelegd van een inter natiouale partemeutp ire vereenkomst aangegaan door sociaiiscbe Kamerleden uit België Frankryk Engeland Duitachland enz ten einde een gemeenschappplyk optreden van de socialisten te bewerkstellingen In het Oo tenrykacbe Huis van Afgevaardigden constateerde de minister van financiën bu de indiening der Staats begrooting voor 1895 dat het werkelyk overachot der ontvangsten in 1893 bedroeg 23 500 000 fi Aan bet einde van 1893 was 208 millioen fl in kas tegen 177 millioen op het einde van 1892 De minister constateerde dat het door den Staat geëxploitöerde epoorwegnet voortdurend grooter wordt hy kondigde de spoedige naasting aan vun de Weatboheemscbe spoorwegen van deo Centraal Silezischen en Moravischen spoorweg en van een grenstyn De naasting van den Zuid Oostenrijkscl en spoorweg geschiedt overeenkomstig de wonacheu van de stad Triest De Minister wees op den gunstigeu toestand van het budget de overschotten zyn werkelyk aanwetig en zullen dienen tot betaling van de rente der leening die men zat moeten uitgeven hot aankoop van bet rollend materieel en tot betaling van de rentebrieven in goud die men zal moeten uitgeven om zioh het goud te verschaffen noodig ten behoeve der valuta De toestand der schatkist maakt het mogelyk definitief voor een bedrag van 10 millioeo van de zoogenaamde salioe leening te amortiseeren Het Huis verwierp de urgentie van het voorstel tot intrekking der uitzonderingsmaatregelen te Praag Op een voorstel tot driugeod verklaring werd dn behandeling der kienwet op 19 dezer bepaald In Frankryk begint ïnen te bemerken dat het oogenblik nadert waarop de parlementaire werkzaamheden worden hervat De b rootingscommissie is aan bet werk getogen en daarmede dagen de moeilykheden op Haar arbeid die tot voorbereiding van het werk der kamer dient mag allerminst gemakkelyk beeten Yolgens den algemeenen rapporteur der commissie Cocherj itaat het met de begrooling voor 1895 aldus Ter dekking van het te kort rekent de minister van financiën Poincaré op 25 millioen als opbrengst der nieowe nrsessierechten en op ongeveer 20 millioen uil de verhooging der invoerrechten Wat echter is het geval De invoerrechten zyn in de eerste maand van dit jaar alleen daardoor gestegen wyl het oog op de nieuwe graanrechten belangryko hoeveelheden nog tegen het oude tarief van 5 frcs zyn ingevoerd Daar de opbrengst vau den graanoogst in Frankryk dit jaar door den een op 140 door den ander op 120 millioen hectol wordt geraamd is met vry groote zekerheid te verwachteui dat de graaninvoer bet volgend jaar van geringe beteekenis belooft te zyn Wat het plsn van den minister Poinoarë betreffende do soccessierechten aangaat zoo heeft de begrootingscommissie dit nog niet onderzocht zoodat zy niet weet of de geraamde opbrengst inderdaad zal worden verkregen Maar gesteld dat dit gebeort dan oordeelen vele leden der begrootingicommissie en de algemeene rapporteur zelf ook henevens tal van andere afgevaardigden dat het tegen alle recht en bil lykbeid zou indruischen indien mendenieowe belasting wilde gebruiken ter bestryding van het tekort iu plaats van er de lagere klossen door te ontlasten Vereenigt de kamer zich met deze denkbeelden dan verminderen de ontvangaten nietalleen met de 20 millioen der graanrechten maar nog bovendien met de 25 mjltioen dersuccessier echten zoodat er een tekort van 45 miliioöu blijft te bestryden Indien er geenniegwe belastingen door de S laociëele specialiteiten zün te vinden dan bipft er niets andersover dan dit deficit te dekken door grootebezuinigingen io alle departementen tot in datvan oorlog toe Bezuinigingen een mooi woordmaar moeilp in de toepassing Dientengevolge zal bet dan ook ontzaglyk veel moeitekosten alvorens de begrooting voor 1895 inFrankryk goed sluitend in ontvangst en uitgave tot stand ia gebracht AIb de beer Poincaré ooit zyn budget in werking wil zien zsi hy nog in menige verandering moeten willigen Ondauks alle verbod derFransohe Regeeriog zyn Zoudag jt te Dax en te Nimes toch weder stiereogevechten gebonden Toen op eerstgenoemde pUats een stier op de gewone wijze gedood werd on do gendarmen tusschenbeide kwamen geraakten dezen met een deel van bet publiek handgemeen en werden veel personen gearresteerd Te Nimes waren burgemeester afgevaardigden en verdere autoriteiten allen present om door hun tegenwoordigheid tegen de liegeering te protesteeren De ziekte van den czaar die naar t schynt ongeneeslyk is maakt een treurig en vroegtydig eind aan de veertienjarige regeeriug van den ongeliikkigen vorst Alexander III is nog geen vyftig jaar oud hy is in 1845 geboren Hy is de tweede zoon van Alexander lï en scheen daarom niet tot de regeering geroepen In 1865 echter overleed zyn oudste broeder Nicolaas en werd dus hy troonopvolger Ook is hy vroeger tot den troon geroepen dan hy had kunnen denken want in 1881 wet d zyn vader gruwlyk vermoord Zijn groote verdienste is geweest voor Rus land dat hy de financiën des lands veel heeft verbeterd voor Europa dat hij oowrikbaarden vrede heeft gehandbaafd Is er reden om den vrede bedreigd te achten nu de Czaar gedwongen is de teugels uit handen te geven De EngeUche Economist c brengt deze vraag ter sprake eu gelooft dat er reden is tot gerustheid Van den troonopvolger die 28 jaar oud is is weinig bekend men weet niet of hy een andere politiek wit volgen In allen gevalle ook wanneer de ziekte van den Czaar niet lang duurt gaat er veel tyd heen alvorens zyn opvolger vast genoeg in deo zadel zich gevoelt om een eigen politiek te volgen en zich als hy dat mocht willen te onttrekken aan den invloeden die onder de regeering van zyn vader deu vrede hebben verzekerd Daarby komt dat in Rusland de ïorat die oorlog wil voeren de leiding niet aan zyn generaals kan laten Zelf moet by mede uittrekken en zyn soldaten stellen hem peisoonlyk verantwoordelyk Reeds dit is voldoende om een vorst die zich zelf niet als een militair genie beschouwt van een oorlog terug te houden gelyk met Alexander III bet geval is geweest De gevolgen van een ueerlaag die tot een revolutie leiden kan de verstoring van het financieel evenwicht tbans met zooveel moeite verkregen de tegenstand van de hooge civiele ambtenaren die door een oorlogspolitiek op den achtergrond worden geschoven de invloed vau verw inte hoven dat alles zou een Jongen kiezer die naar oorlogsroem haakt lang weerhouden Het voorbeeld van deo Duitscben keizer heeft getoond dat een jong eerzuchtig vorst volstrekt niet een oorlogzuchtig vorst behoeft te zyn Er bestaat daarom geen aanleiding in de ziekte van den czaar een gevaar voor het behoud van den vrede te zien En komt nog een reden by De tegenwoordige czaar die geen duimbreed aan de bervormingsparty wilde toegeven was genoodzaakt zich op te sluiten als in een vesting Zal syn opvolger ook zulk een treurig govangenisleven willen slyten Zal by niet veeleer door cea Teraoesende biucenlandsche staats koude meer vryheid voor zich zelf trachten te verkrygen En zoo niet zal dan niet naar andere middelen worden omgezien om den vorst tegen aansl en te beveiligen Ook deze moeilyke vrat stukken van binnen land sche politiek znllen den nieuwen czaar de handen vol geven en leveren daarom een waarborg voor het behoud van den vrede Koning Alexander van Servië is Zondagochtend in gezelschap van den Oostenrykschen geunt te Belgrado en den Servischen gtiant by het Oostenrykwha Hof niar Boedaptit vertrokken Milan deed hem uitgeleide aaa bet station en reisde zelf uaar Nisch terag Te Boedapest werd koning Alexander aan het station door den keizer en door aartshertog Jozef ontvangen Iu een open rytaig reden de beide monarchen naar den Hofburg onder bet stormachtig gojnig der bevolking Het is de eerstfl maal dat keizer Frani Jozef in de Bongiursche residentie een gekroondeo gast ontvangt vandaar de ongewone geestdrift De Pester bladen spreken den weasch nit dat ook de Doitsche Keizer in de hoofdstad van Hongarye zal worden ontvangen Van Boedapest gaat koning Alexander naar Berlyn waar hy de gast zal wezen van keiier Wilhelm Bniteogewoon groote Sorteerlog FOULARDS A van OS Ai fi 73 73 Beurs van Amsterdam Vor krs lOl 4t 94 16 OOTOBKK slotkoers Vi 79 V 10 l 8 1 lOOf lOO Vls 80 844 620 loov lïl s U9 100 los 1001 191 IS6V4 104Vs is lOS 7V 101 140 1S4 m 84V M s 2V loil 76 llO s 108 VI 171 lOB i 109 108 lOSI U4 189 ♦ 41 107 8 78 l s fJioiKmn Oert Ned W S dile dito dito dito dito dito S HOMOAI Obl Ooudl 18S1 S8 4 r ui Insehriiving IB6 81 6 OosTlsa Obl in papier 1861 6 dito in silver 1868 PeiToait Oblig met ticket 6 dito dito S RnsLAiin UU Oost Serie i dito Oeoons 1810 4 ditobijBotbs 1889 4 dito bij Hope ISSD DO 4 dito in goud leea 18 9 8 dito dito dito 1884 6 Sfumi Perpet schuld 1881 4 Toiuu Oepr Oonv leen 18tO 4 aec leeeing serie D Geo leeaing serie ü 2lIIIiA IlIP Bee v obl 18M 8 Uuioo Obl Buit Sch 1810 VlNlloiu ObU 4 onbep 1881 MSTianul Oblig li n 1861 8 l EOTTianu StwI leen 1888 3 i Üln N Xfr Hscdelsv ssud Awdsb Tib Mu Ontlfiosisn DuiMastsehsppij dito Arab Hypotheekb pandbr 4 Oolt MÜ derVorsUnl s nd sOr Hypolbeekb pMidbr 4 Nederlsndaehe baak saad Ked Handalmaatsoh dito N W liP e Hyp b p ndbr 5 Kotl HypothMkb psndbr 4 Utr Hjrpotheekb dito 4 OosTlNB Oost Hong bank send KnsL Hypotheekbsok paadb AuaalKA Eouit kypoth paodb 8 47Vs s Maxir L O Fr liencert 6 NiD Holl U Spooriv Mü sand Mij tot Bipl V SI Spvr suid Ned Ind Spoorwegu snd Nsd Zuid Airik Spm saud 6 dito dito dito 1891 dito i TUII Spoorwl 1887 8 A Iobl Zuid lul Spvmij i H cbl 8 PouM Wirsehtu Weenea wnd 4ansl Or Buss Bpw Ug sand I Ballisehe dito aead 661 Futowa dito sand 8 Iwang Dombr dito sand B Karsk Ch AsowSp kap sand 8 Losovo Sewsst 8p Ui oblig 8Orel Vitebsk dito oblig ZaidWsst dito uud i dito dito oblig 4 lO s 1011 v 1181 Aiuaau O at Pae 8p llq obl 6 Obio Il North W pr O v sand dito dito Win St Fetsr obl 7 Denver k Bio Or Spm eert v s Illinois Oeetral obl in goud 4 Louis k NaskvilleOert v saad Mexico N Spw Mij lehyp o Miss Kansas v 4 pot pref ssud N ïork Ontario k West saad dito Fenns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp iu goud ft 8t Paul Mian kMsoitobL 7 Un Pso Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ool lehyp 0 6 CiHiBi Cao 8auth 0art v sand Vin C Ballw fc Nar Ie h d o 0 Ansterd Omnibus Mij sand Eotterd Tramweg Maats aand Nin Stad Amsterdam aand S Stad Bolterdsm aand I BiLSII Stad Antirerpenl887 S i Suul Brussel 1888 i l HONO Theiss Begullr Gesellseh 4 OosTIMR Slsatsleening 1860 8 K K Oost B Or 1880 8 Sfam Stad MadrU 8 1868 V r Nm Bel Hyp SpoW oert 4 V Iniuchtxnokh wujeh osvaae scHAna of uihjiib KüNMN viaooazAiiK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Wet val den 2n Juni 1875 Staatablad no 96 Poen te weten Dat sg vergunning hebben verleend un 1 B Bonman en A M van den Bug