Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1894

Vrijdag 19 October 1894 33ste Jaargang J o 6485 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderligke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vwi 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters w den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des aidd Qnuda Saelpexkdrak van A Baixuujr k Zooh n hunne rMhtrerkrjjgenden tot het oprichten eener slachtarg in het perceel aan de Nieuwe Haren geteekend N No 22 kadaater sectie B No 521 2 G Lafeber en zijne rechtrerkrijgendeo tot het oprichten eener ilachterg in het perceel aan de Bobaartteeg geteekend M No 137 kwlwter aectie C No 1748 Qonda den 17 October 1894 Bargemeeeter en Wethoodera voornoemd VAN BERGKN IJZENDOOKN De Secretaris BBOÜWEB Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Qonda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Angnitua 1881 Staatsblad c No 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarbij Vergunning wordt gevraagd om in de by zgn naam veimelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam v d Verzoeker Aanduiding der local L Jansen Kort Oroenendasl I 202 Oonda den 16 October 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORK De Secretaris BROUWER APVERTENTIBN V Voorspoedig hevaHen van een welgeBchqnn Zook H VA If VELDEN TOOBNVUKT aauda 16 October 189J ♦ Tot onze diepe droefheid overleed heden ante geliefde Echtgenoot Vader Grootvader en Overgrootvader JAN dï flDTS in den ouderdom van bflna 87 jaar Wed J o GIDTS VAN UZINDOOXH AtMfrdan Wed H A 8ABE0N DB Gliyra jW iw W vm tlUBORGH BtuuUn Di Qims vi LIMB0R6H M E viU QBNT Goriiuhtm D GlDTS G F VAN GENT Qouda 15 October 1894 Heden overleed te Hoge na een kortstondige ongesteldheid en smartel k Igden mgne behnwdzuster ELISABETH VAX ZUILEN echtgeuoote van C J A VAH Rooii H J A VA BOOIJEN HEBEESTEDmC 1 II II De Qarnizoens Voedinga Gommissie te Uouda lal op WOENSDAG dan 24 OCTOBER a s dea middags ten 12 ore op het Bureel van den Qarnizoena Oommaudant Kazerne alhier in liet openbaar herbesteden De LETERINQ Tan AARDAPPELEN benoodigd voor de menages der troepen alhier in Galnixoen voor het tijdvak van 1 November 1884 tot en met 14 $ Juni iseé De voorwaarden van aanbesteding en lev ing lijgen dageljks behalve des Zondags vata 10 12 anr v m op gemeld bureel ter inzage Namens de Gamizoens Voedings Commissie De Ie Lni nant Ewartiermeester I O O D BLAUWJ Sociëteit Ons Qenosgen Oommiiaanaaan der Sociëteit Ohs Oinoioiiu brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat hg gelegenheid van de Ie Abonnement Tooneelvoorstelling o DONDERDAG den 18 OCTOBEB 1894 de SOCIËTEIT van des avonds VVB at gesloten al nijn Namens het Bestuur F HER MAN Fz Seontaru Otuia 17 October 1894 Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons Genoegren MAANDAG 22 OCTOBER Aanvang 8 aar slechts eene SnUengewone msmm mm te geven door den wereldberoemden HypnotiseurCharlesWolton De Heer WOLTON werkt uitsluitend met personen uit het publiek Entree Ie Bang 1 2e Rang 0 50 Leden half geld XWOJ I G GEVRAAGD voor eene dame met twee kleine Mndere Brieven onder No 2853 aan het Bureau dezer Courant STEËlXliOLEl GROOTHANDELAAR aan de Ruhr vraagt soUed A6BNT met flinke relatiën Brieven met nadere opgaven te adreaseeren A 50 poste reaiante DuUhurg a d Rijn STEEl fcOLEl Van af MAANDAG 22 OCT in lossing de lading Grove Kachelkolen waaruit tot 67V Ct per H L è Contant wordt geleverd P KRIJGSMAN Onfeilbaar Middel TBOBN Inluem Hoest Bor$t en KeelaaDdoeDJngeii MELIANTHE Superior Borst Honig Ëxtract Bekroond met £ ei Diploma en Gooden Medaille GENT 1893 Goadea Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diplama en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen ia aangenaam van smaak maf versterkend en zacht pnrgatief Oeneest onmiddeHfJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H I vaa8chaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOËMc Sumatrastraat 267 Den Haag Verkrflgbaar by F fl A WOLFF Drogist Markt Qouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofEers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandsche uitgave met 27 afb Prys 2 galden Ieder die aan de verscbr kelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVERTENTIEJ intiUSinnen en Buitenlandscht Couranten worden dadeljjk opgezonden door het AdvertentieBnrean van A BRINKMAN ZOON ta Smdo HoUandsclie Maatschappij van Landlsouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DES VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s HOOFDPEUS BESPAOEN UTEECHTSCH WAGENTJE Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRIi lES ll t I en Zn Langre Tiendeweg D 60 haM ECHT leHam 4 Mt m ora l op de jDberiahnitein T BIlteeTEUKDtllVieraRUBROM OBCRIAHIISnill 2fC E NT J verfcrijjjbi laar Overal Maataehappii tot Hxploitatie der Vidoria Bren gevestigd tti Bfyfterdmn Zuidblaak S Verkrgghaar in t Hoofddep6t voor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per halve Flesch 4 13 centa Ernik k 13 terwgl voor de ledige Flesacheo en Kruiken wordt vergoed per heele B leaeh 3 cents per halve Flesch per heele Flesch ï 18 cents Kruik 17 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent Waaxom word ik van mijn zenuvlijden niet genezen on at Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia oiat zelden dat genezing a8Qbreng eDde middelen toerallig ootdekt vordeo die ia de banden van een bekwaam genoeBueet een goed aaeoes hebben Woi niet Priesnitz de geleerde vestiger eer wsterkuur motbode wiens woonplaats een bederaartaoord voor do lijdende mansohheid geworden ia den eenvoudige boerP Uenft niet een Zweedaoli majoor Thure Brand genaamd een middel tegen ¥ roawentiekten aan de band gedaan dte het lancet der obirargen reeds minder noodaakeljjk heeft gemaakL en tbans gemeengoed van allo geneesheeren begint te wonlen F Ook op het gebied ter beperking vair teuawziekten begint er licht te komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eenrondigste en natuurlykate manier resultaten oplevert welke wel in itaat zgn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Araemoum eas geheel te verdriDgen Kr zijn vele menscben die noch ziek noch gezond zyn en toch klagen dat zjj zich in Uohaam eu ziel alies behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zolfa door een vlieg getergd wordeln ea zoo zich selvon en andoren tot last v n zonder het te willen Vele worden geplaagdof door vreeieijké angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan lijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk l den de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zgn zenuwziek en min of meer de alaohtoffera der leefwü ze van onzen tijd Wie tot eene dezdr oategorien van lijders behoort en ingelicht weneoht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLEBA £ Co HeUigeweg 42 p AJEu ja FEANSCHE STOOMVEEVEEU au Chemische Wasscherij VAN H OPPE HEIiUER 19 Kruiskade Rotterdam Gehreveteerd door Z M den Koning der Belgen D M OHAWD JKHaASrlTS DU FrMeips TE PARIJS Zenden gratis franco tet prachtig geïllustreerd lODE AUttl met boltandachen orfranschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet WInteraeInMn van kleederen hoeden enz voor heeren dames en Jsinderen op geflankeerde aanvraag aan II JULES JU UZOT C PARIJS Stalen van z den wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens ftanco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prU n te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen Aer bestellingen benoodigd z n Bittellingm van SS franc en hooger wo den met eene verhooging van 5 0 0 hiAM onebt M orO Mn tRktmênde noht n in atk ptaatten van Nederland aan hult bazorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersmts te vervullen daar ons rhxpiiltlê tuli ra ftoiandaat Noord Brabant d armede belast is Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inlichting voor het stoomen ran pluchemantela veeren bont enz Gordynen tafelkleedbn enz worden naar de nieuwste en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onaohadel k voor de gezondheid en volgena ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z gn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week EN Uummerverwisselaars GEVRAAGD tegen den hoogsten prja Aanbrengers genieten flinke provisie Ph den hertog Hooge Gouwe 281 Gouih BINNENLAND Ï8 4 aOÜDA 18 October De openbare vergadering tot het stellen van tWee Caodidaten veroorzaakt doon het vertrek van den heer Hoefbanier eu het ontslag viin den beer van der Garden uitgeaehreren duar het Comité voor Gemeen te raada verkiezingen zal plaata hebben op Dinsdagavond in de Sociëteit Ohi Genoegen Gisterenmiddag omstreeks 5 nar ia door onbekende oorzaak in het water loopeude langade 4de Kade gerankt de öS jnrige Ih B Een paar jongens bemerkten dat er een persoon tewater lag waarna op hun hulpgeroep de ge broeders Hofstede hem uit dien toestand redde Nadat de drenkeling op het droOge gehraebt waa meende men dat de dood wa iugetredeu Ce brigadier van Pohtie Bosman die op surveillance in die buurt aanwezig fvaa snelde inmiddels toe en wist met behulp d ir gebroedera Hofstede de levensgeesten weder pte wekken door toepaasing van de voorgeachr aren haudelingen door de Maatsobappg tot redding van drenkelingen voorgeschreven DrJ da Voogt die inmiddels waa ontboden verleende verder geueeakundige bulp padat h in zgna woning in de Boomgaardstra t was ovOTgejbraeht H procesdie zyo reg Gisterenmiddag is door de Pclitie verbaal opgemaakt tegen een h ïer hond miahandelde op den openbaren Betreffende de nitvoeriog van den hypnotiseur Charles Wolton niet te verwarren mot den bypnotiaeur Walner die vroeger reeds bier optrad lezen wg in het Nieuws v d D c nn 24 Maart 1894 het volgende De hypnotiaear Charles Wolton gaf in Odéon een vr druk bezochte en goed geslaagde soiree Uit de aanwezigjen kooa b eenige aujetten die hij door het staren op een bepaald voorwerp in hypnotiachen toeatand bracht Daarna begonnen de veracbiUeiide proefnemingen die wondervol slaagden Vooral twee VBD de aujetten waren sterk onder den invloed ran z n wil H bracht ze zelfs zoo ver dat se gevoelloos waren en zich zondór een apier te vertrekken rustig slapend een naald door het oor lieten steken Ëeo werd I zoo gesuggereerd dat by zich verbeeldde do r eene gedaantever wissehug in een jonkvrouw veranderd te z n en papieren snippers tot een geurigen miker samenbond gewoon water voor warmen 7 FEVILLET E XX OB 2iT Uit het Ztoeedack door C SüKVUiSk 10 ylk weet niet wat iemand meer treft het getuigt pene foracbe Toeu zij van het meiqe of van de oade moeder boarevrouv mot ernstige atreage Irekke ia de tlngzsal ttad en bare dochter ewaar verd viel E i Eoader een woord te iprekea bewustelooB op den grood oa de vader een groote stirkgebouwde man verborg het aaugaziobt in zijne hfoden en begOD ala ten kind te achreias Kuno sprak met gevoel Er ODtstood eene algemseue stilte Het rroolgk gesnap der jeugd badopgehondoa Ellen hietd nog steeds hst gelaat afgewend opdat niemand hare besohreide oogen zoude siea I fik kea Bengt Baagtson en moeder Brita hernam de vrouw van dea proost Z iitten op een heet kleia goedje naar ayn arbeldxaani ea gunstig bekend Hun gaasehe trots en rijkdom waa de achooDO SltDs Hoeder Brita is eene stieuge vrouw naar sij beminde op hare wijze hare dcohter nam en innig Die arne ongeUkkige ouden I Wat zal h a lot worden tfVan schaamte te sterven of met wadhoop in het 1 te leven antwoordde Kooo met eime uitdrakklDg van bitterheid in de stem die tmaakte dat wyn dronk en zoo meer Een ander ging m bypnotiachen toestand met den heer Wolton op de ieeuweojacht redde een als kind gegrimeerden zakdoek uit de achuimende golven en gaf in een goedgeefs e bui z n horloge en e zyn geld ten geschenke Ten slotte werden de sujetten door eene enkele beweging van den hypnotiseur weder tot bewnatzyn teruggeroepen ze herinnerden zicb dan nieta van hetgeen er gebeurd was De verachillende proeven slaagden goed en waren voor beo die nog nooit zulke aeancea bywoonden zeer verraseend By kon besluit ia voor Oen tyd van v f jaren gedetacheerd bg bet wapen der infanterie van het leger in Ned Indië de 2e luitenant W Scherpen buy zen van het 4e reg infanterie Door de Rechtbftok te Rotterdam ie giüteren oitgesproken bet MilUaBemeut van Adrianns Schouten broodbakker en koopman alhier Gouwe 159 recbter commissaris mr A H van Tienhoven curator mr M M Scbim van der Loeff advocaat en procureur alhier Uitslag der tol verpachting op Maandag 15 Oct jt ten overataao van notaris De Ridder te Bodegraven Het recht van tolheffing aan de beide tollen op den itraatweg van Gouda naar Bodef raven ia door commissnriaaeo van dien Straatweg voor den tyd van drie jaren aanvangende 1 November 1894 toegewezen aan W Esveld te Bodegraven voor f 4301 per jaar De buiab vergadering der afd StoIwgk van den Nederl Protestantenbond verleden week gehouden bad ditmaal niet hetzelfde verloop als vorige jaren Toen ging men na afloop der werkzaambeden en die waren spoedig acbter den rug huiswaarts tbans ecbter hield de roorz Dr Vau Laogerand eene causerie over de vraag Hoe is de Bybet iu den vorm waarin die thans vervat is ontstaan f c Zoo ieta viel ten zeerste in den smaak der leden en met dankbaarheid werd geaccepteerd het aanbod om in den loop vait dezen winter nog een paar malen in dien geest te spreken o over Het ontstaan onzer psalmen en gezangen Donderdf avond 11 October had in dit aei zoen de eerate vergadering plaats van het Leesgezelschap te Reeuwyk in het lokaal van K Rademaker Na eene voorafgaande ledenvergadering waarin verachillende huiahoudeiyke Eilen zich eensklaps tot hen keerde en Alba opkeek om de uitdrukkmg zijner gelaatstrekken gade te slaan Kuoo had eene courant opgeaooien en keek er in Zyae trekken waren somber en koud zgn mond onbewegelijk gesloten Eese poea later aadid aen over ieta aadera was begonaen te spreken stond Kuoo op en ging naast jRllen zitteu dis vltjiig zat to bordaren zontltf aan het gesprek deol te lemen Ik heb a met mija verhaal geheet ontstemd juffrouw Gullner ffliet is onmogelyk de droevige indrukken uit to wiasohen dis de bewustheid van het lyden onzer medemeasohen teweegbrengt ffWat moet dan een reohjiar gevoelen die aanhoudend met misdaad en ellende io aanraking komt die alleen du schaduwzijde van bet leven koot Hij moet zijn troost en zijne kraoht daarin zoeken dat hij ook de lichtzijde van het leten beschouwt en het bewustzijn in zich smdraagt dat hij ziju phobt vervuld heeft Maar mijnheer A rlbDrg gij leidet iels dat Etlen zweeg DatP Ik bid n ga voort xDai een smartet jken indruk op m maakte ffEn dit waa ffCat er voor de ongelukkige ouders uieta andera zou overblgven dan dood of wanhoop jfZeg mij wat bl n er anders voor hen over sedert zij hun eenigen rykdom verloren hebben pQod r Ellen sprak dit woord met zooveel overtuiging uit dat Kuno haar heel verwonderd aanzag De twijfelaar gevoelde dat züd hart trilde op het nluld harer stem mSar ala schaamde hy zich over dtet ttndOdiiiiig stond hy op en verwyderde zich zaken werden afgehandeld opende de voorzitter met een bartelyk welkomatwoord de ledenvergadering niet dames en trad vervotgena lelf voor de vergadering als spreker op met eene Iflzing getiteld De schrik van bet dorpt door C W Wagenaar Na de pauze die op de lezing volgde werden nog verschillende Inim e en ernstige voordracbten geleverd Lombok maakt hem warm Een jongen van 15 jaren te Schoonhoven die geheel aan zichzelf was overgelaten wilde gaarne soldaat worden doch was daarvoor geQeMkundig ongeschikt bevonden In een briefje met potlood geschreven deelde by zyn toeatand mede san H M de Koningin die kenntavan dat Bcbryven genomen beeft en teScboonboven een onderzoek deed instellen by den garnizoeuscommaodant Naar men verneemt heeft dezp na ingewonnen advies van den militairen dokter voorgesteld om ouder zekere voorwaarden den jongen in den miUtatren dienst op te nemen E O M tt O K De correspondent van de N R Ct t te Batavia seint onder dagteekeniug van giateran E6n nieuwe bentiag verrees te Karangbedil ten oosten van Mataram bewapend met 6 Atukkev geschut van 12 centimeter Hevige regens bemoeielyken de operation Het werkvolk heeft de hnlp van de Sasaka Doodig € Het in het Engelschges elde telegram waarvan Wij boveuetaaDde vertaling geven luidt New bentiog arose Karangbedil eastward Mataram armed six twelve centimeter heavy raine encumber operations workmen wanting Saaaka assistance De nieuwe beoting die volgens het telegranl is verrezen zal wel eene door ons opgeworpen versterking zyn Zy ia verrezen ten Ooateu van Mataram en moet dns tnasobpu Mataram eu Tjakran ara liggen Het ia onwaaracbyalyk dat het eene versterking zou zyn die de vyand zonder daarin door de onzen verbinderd te worden zoo dicht by Mataram oprichtte Bovendien maakt de aanwezigheid van 6atokken geschut van 12 centi muter deze veronderstelliag mede onwaarsohynlyk Aan een particnlier schryven van den beer F I Voogel aalmoezenier van bet Ned Ind leger te Lombok aan zyn broeder en zu ters in Nederland ontleent De Ee8ideQtiebode met wtjlwilleude toestemming van een der geadreseerden bet volgende Wat Ellen gevoelde weten w niet maarzij boog zioh ovar baar werk been en naaide vljijtig Eenige oogenblikken daarna hoorde meo Kunc s stem in het aangrenzende vertrek H j zat aan eene der speeltafels vroolijk te praten en te schertsen Onderw l men de kaart gaf sprak de keoDafogd Ik heb hooron vertellen dat mynheer Artborg een meester io alle soort van spelen la ff Dat sal ik niet beweren maar over het algemeen houd ik wel van spelen De eigenaardige spanning waarin de ziel gehouden wordt behaagt mij omda daardoor de ledaagoohe indrukken uilgewisoht worden vHü ia een speler dacht Ellen Wilt gij punch of toddy vroeg de gastheer ifLiefat punch daarvan is mü de smaak uit den studententijd nog altijd b geblpven Waaneer men zooals uu bij eau aangaoaatq pel een glas goede E unoh en een echte Havanna heeft dan ganiet men el leven op drievoudige wijze Foei hg drinkt ook al daoht Ellen nNeei hy bevalt mg in het geheel niet Ik houd mew van den griffier die daar zoo aardig mat da jonge dames ait te pratan Ik beu heel onbeleefd tegen bera geweest en hq ia nog wal een oude lN keode ik heb den geheelen avond geen woord met ban gesproken Nu begon Ellen met Arnold te praten dié zieh daardoor gestreeld gevoelde en alles uitkraamde wat hg van oomediea en romans wist Hg sprak over alles waarin dames over het algemeen belangatellen en het gelukte hem eindelük ook EUen vroolijker te atemman Maar wat EtleQ niet wist en waarop zy geen aoM alosg waa dat de speeltafel der hae Ampenan 31 Aug 94 Ik lal niet alles beechrgv wat v b 4 Juli tot 25 AugaatoB gebeard ia Ho mooi ging allee toe terwyl het snoodit verraad werd overlegd Den 25en Aug ging ik des avonds me myn jongen Krome naar Mataram om daa den Zondagsdienst den volgendeu morgen i doen Tien minuten voor 12 ure hoordé de eerste salvo s De Balies zoogenMiiiida vrienden want zy hadden zich overgegffveii openden nit allerlei scbuilgaatjas in de moren en ven nit de hoornen een moorddadig VAlii op de onzen die te Tjakmn ara slechts gtrf bivaoeerd waren Spoedig viel ook tt Mataraift waar ik waa een zwaar gewonde in het onderlijf De kogels vielen rechts en links om mg heen Het moorddadig vuar bleef ta Tjftkra negara den geheelen nacht aanhoudwi Den volgenden morgen stond te Mataram etmson pagnia klaar om naar Tjakranegara te gaan het wat half xes ure Onverwacht kregen onze lui een hevi geweervnor nit de poort vu Mataram en van de moren daarboven Aan stonds vielen 5 jï 6 fnseliers Ik vergeat nooik dit oogenblikt bet vuor van den vgand M een venohrïkkelijk een heleeh vour Versehrïk kelyk werd van beide kanten geaohoten Hst verlies was vooral aan onze zyde daar dt vijand vit de vftrsterking goed mikt au 4 als weerlooze schapen te nuddan vaa een opSB veld mikpunten waren Veracbrikkelgk waa de slachting Mgn goeds jongen Krome viel apoedig neer terwyl ik io de twee ambulancen met de stervenden onophondelyk bezig was üin hevige bloedstroom kwam nit zyn recbtenlaap ta voorsehy j Slechts twee minuten heeft hg nog na ds verwonding geleefd Maandag ging het naar Ampenan terug met het rosteerend gedeelte van Tjakranegara en Mataram De aftocht was prachtig sleobts twee doQden en 2 gewonden Ampenan is versterkt de Baliërs zallen het waarschyoiyk verlieseo Het verraad heeft geen succes genoeg gehad want alles is nietvermoord ran bataljon of lisver ib 500 syn buiten gevecht gesteld Latar naer alsik iai den kogel kryg Van harte gegroet i Uw lieffa F I Voooft By de gisteren te Amsterdam gebooden verkiezing van eea lid der Froviaeiale Staten van Noord Holland zyn uitgebracht 2534 geldige stemmen waarvan 1075 op den caodidaat der drie liberale vereeuigiogen den beer A ren in de aangrenzende kamw too geplaatst waa M Kuno la een apiegol die vlak over de deur ïiii de minste bewaging die ay maakte kon waameaea Hu zag haar met Arnold praten en lachen KunoV vrge acherts hield op zgne aandacht op het tdA werd verdnld oodkt hti dm eene misatag na den anderen beging alleen omdat hg ajjae on va op deu apiegel gericht bad au daarbij dacht Nu bij mgn ziel 1 dat onschuldige meüye ia gaanweinigje behaagziek I Zie eens hoe tg met de oogenkoketteert boe is alles leven aan baar Dwaas dieik was 1 Ik had pag bijna door hareu blik en harestem laten foppen Niets anders dan koketterie My wil ai vacgen door het seatime leelo en disaooooozeleu Jozef door hare vroolijkheid Arlborg verloor tweemaal acbter elkander het sp wierp zgn glaa om en liet eindelgk zijne plaata aaa dac oommiaaaris over Hij ging de aa ljn dronk ea glas water en kwam toen weder ia het vertrek net ago veraohtendan glinlash eu aobarpe uitdrukking in den blik sHg verloofd 1 riep een van de jonge danea Lóweu vHoe dutft iemand het wagen lidi mti ham te verloven P Ofschoon ik zee ea d ni jaar ben ton ik er den moed niet toe hebben saide Alba Zoo ia de rechter verloofd T zeide Ellen langsaam yZeker met een rjtjk en nooi meiaje voegde z er bg H met c n voordeelig uiterlijk kan geene andere kissen Niemand van de apraksndm lud bSmerict dal Artborg in ds deur atond FarA Sirw