Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1894

Directe SpoorwegverblDdlog met GOUDA WlötererdleBSt 1894 95 AangevaDgeo 1 October TUd vao Greeowlcli 7 10 1S 51 li SS 1 06 l lt ll l tl KOTTIRDAUt Sl 10 17 10 J7 10 34 10 41 10 47 7 80 4 01 8 10 DEN HAAG GOUDA 1 44 ff ff ff ff ff ff 1 49 ff ff 10 80 ff 1 58 ff 10 86 ff 1 04 ff ff 10 41 ff ff 1 09 9 68 10 1610 5118 0811 45 8 10 1 46 8 15 4 S 4 48 6 10 5 47 7 411 DTIEOHT GOUDA Utrecht 6 83 7 60 0 9 6811 84 11 01 11 50 8 10 8 80 8 514 48 6 80 6 88 8 09 8 JWIVW S4 WoerdtD 6 68 8 11 10 16 11 60 11 15 8 414 16 ff 6 47 9 119 1410 61 üudewaler 7 07 8 19 10 14 4 14 ff ff 0 19 Ooada 7 10 8 88 0 84 10 87 18 06 1 11 8 50 4 87 80 7 08 8 41 9 81 11 07 AMSTEIDAII GOUDA ABfft du Wp 6 50 8 16 9 66 11 15 11 8 1 6 4 1 4 l 7 0 10 00 SeiidA 7 10 9 04 10 44 13 C 11 48 MO 10 I Ml U anders omdat zy mannen van de praktyk c er het meest belang bg hebben is even ongegrond als te meenen dat een vergadering van zieken die meer dan anderen bebopfte hebben aan herstel van gezondbeid nu ook beter over de aan te wenden geneesmiddelen kunnen oordeelen dan de geneesheeren c Dat zyn stellig zeer juiste opmerkingen Ea tevens verheugen wij ons er over dat aldus ook van antirevolutionaire zijde wordt opgekomen i gen de hoogst eenzydige behandeling die be vraa tnk der besckermende rechten in genoemde rereeniging heeft gevonden Handbl Eoelvink 899 op d n candidsat der kttbolieken mr L H Forel en 552 op jdien der aDtireTolaUonaireD mr D P D Fabïne zoodat herstemming moet plaats vinden tusecben de heereu mr Forel kaUi en BoeWiök liberaal Men ichrijft nït Amsterdam van giateren aan het U D Op een werk aan de Prius Hendrikkade te Rotterdam is door de timmerlieden het werk gestaakt Dit werk het bouwen van loodsen voor de firma Van der Lugt is by aanbesteding aangenomen door de aannemers Gebroeders Lookhorst te Krahogen Volgens de timm rlled u U iü g U 5tG=d h=t looi f 11 in de week ongeveer niet in verhouding tot den arbeid door hen verricht Twee hunner konden zich evenwel niet met het 4oor de kameraden genomen besluit vereenigen en hervatten den ttrbeid Dit had ten gevolge dat het misnoegen der stakers werd opgewekt en twee hunaer zich niet ontzagen hen met geweld te bedreigen Nu kwam de politie er bü te pas diedenietstakera in bescherming nam en tegen de beide geweldplegers eene strafvervolging heeft ingesteld Heden surveilleerde de politie den ganschen dag in de nabijheid van het werk ter voorkoming van ongeregeldheden doch ook de stakers houden de wacht HedenwprgeD werd door een der firmanten Tan de firma EUecm ne Harms en Có voorlezing gedaan van een scbr ren van den Boekdrakkersbond waarin medegedeeld werd dat de loonen op de zetterren na 1 November zullen bedragen gemiddeld 20 cents per nar b overwerk 5 cents per nar meer en na tien nnr des avonds tien cents De gezellen moesten het Toor halt drie verklaren of zjj in deze voorwaarden zonden willen treden Geschiedde dit niet dan jonden nadat reeds Zaterdag jl acht gezellen waren ontslagen aaastaanden Zaterdag nog tien zetters gedaan kryguu Mei meerderheid van stemmen is toen door de gezellen uitgemaakt dat zg de voorwaarden der patroons accepteerden De loonstandaard is das in deze zetter vrg wel gelgk gebleven aan die vdor de werkstaking De directie van de IJaeUtoomtramweg Maatlohappg heeft den Baad te s Ilage verzocht de tergunning in 1884 verleend voor den aanleg en de exploitatie van een spoorbaan aanvangende 6p den Scfaenlfweg by het Bezuidenhout en loopende over den Sohenkweg naar Leiden te mogen beschouwen als overgedragen en das te zün rerleend ten name van de Maatschappg tot Exploitatie ran Tramwegen die verklaart tot de overneming bereid te zyn Wy habbeb onlangs onze verwondering te kennen gegeven di in de laatste jaarvergadering der antirev pairooDBvereeniging Boaz zonder tegenspraak de wenich is uitgesproken dat beschermende graanrechten worden ingevoerd Op het belaag van den werkman by goedkoop brood en van den veehouder by goedkoop Toeder was in t geheel niet gelet Met genoegen zien wy dat die eenzydigheid ook aanstoot beeft gegeven in antirevolutionaire kringen De Nederlander het Eotterdamsch antirevolntionair bhul dat onder leiding van dan ondMiuister De Savornin Lohmen staat noemt de bespreking dia het beschermend Btslael in Botto beeft gevonden gebrekkig c Geen enkel woord werd nr gesproken ten Toordeele van vryen handel terwijl er onder de 2600 leden van UoS z zeker tal van voorstanders van Tryhondal zgn Doordat deze in die discussie hiet vertegenwoordigd waren was de bespreking I eemydig hetgeen zeker niet bydragen zal tot het effect van het beslnit der vergadering om zich beslist nit te spreken voor beecbermiag in den ruimsten zin des woords Ware door een bekwaam ooreferent de bezwaren tegen bescherming belder uiteen gezet dan zon zeker een beslissing der vergadering omtrent dit pnnt van grootere waarde zyn g weeit € Aan de Yereeniging wordt daarom de raad gegeven de behandeling der onderwerpen beter Toor te hereiclen Als voorbeeld wordt de Ned JuristenYereeniging gesteld die over elk vraagitak bet advies van twee deakundigen liefst ran verschillend inzicht eenige maanden vóór de vergadering openbaar maakt en dan naar aanleiding der adviezen vraagpunten telt Zoo werd ook op het nociaal congres der antirev partij gehandeld alleen behoorde ook nog voor anderen gelegenheid te bestaan hun gevoelen tydig sohrifteïyk mede te deelen Na weten wg wel zegt De Nederlanderc dat sommige onzer vrienden niet veel met rechtsgeleerdheid op hebben en meenen dat deze lieden niets weten van de praktyk en vol zitten van theorieën maar wat daarvan zy om Mr M aook te oordaelsn moet men ze kennen Te meenen dat een landbouwer over bescherming € of een arbeider over arbeiderspennonneering beter oordeelen kan dan iemand Te Uithoorn werd gisteren een execatoriale verkoop gehouden Evenals meermaleu elders trok Eeens met de zyoen ongeveer 120 man daarheen De meesten van hen hadden den weg te voet afgelegd Om twee uur s namiddags begonnen de denrwaarderi der belastingen deu verkoop Er werd 1 cent geboden maar de te Uithoorn wonende boeren dïe de socialistische b nselen lang niet toegedaan zijn namen met dat bieden van Reeus geen genoegen Zy boden ook maar het geschreenw door elkander maakte dat de deurwaarder met ge n mogelijkheid kon te weten komen wat eigeniyk geboden werd Een der boeren drong op en Reens werd van den stoel waarop hy stond afgeslagen Dit was het sein tot een algemeenen aanval De boeren met stokken gewapend begonnen er op los te slaan ledere socialist zooht uu zyn hexl in de vlnctit vervolgd door de wiedende boeren die ben door de slooten beenjoegen Indien de veldwachters niet tusschenbeide waren gekomen danzonden verscheiden verdronken zyn Inmiddels was Beens met de zyoen nadat meo taem gedwougen had de roode vlag over te geven gevlucht in het huis waar de verkoop gehouden werd De verkooping werd daarna voortgezet De boeren boden een vischnet ter waarde van 250 werd voo 25 verkocht vo r eene arme weduwe werden de stoelen gekocht enz Het einde van alles was dat de wanbetaler der belasting hoegraaamd gem etnk meer over had Na het einde vau den verkoop moest natuurlijk het aanwezige publiek het erf verlaten Baens en de zynen die nog in het hais waren durfden er niet uit Na lang dralen kwam by toch te voorscfayn en verzocht den burgemeeeter en de boeren of hem op hun eerewoord uitgeleide zou worden gedaan zonder dat fay voor mishandeliog zou moeten vreezen Dit werd to estaan en de socialisten kwamen schoorvoetend over de draaibrag Nn ging het in triomf de veldwachter voorop daarna eenboer met de vaderlindsche driekleur onder het zingen van het Wien Neerlandsch bloede en andere liederen de gemeente nib Anderhalf uur moesten de socialisten tegen wil en dank medeloopen tot aan den grenspaal van NieuwerA mstelsob Robiefl ii ot M 10 4 o 40 t 47 l lt a oi 10 a oi IS il i SB 1M IM ï I 4 t a wd MsoidrMlit Niaiwerketk OtM SottKdui lO tl 11 01 11 01 lt 10 T 8 7 47 11 0 7 ll lt 11 s at lottndui Mtmnrkeik Mmrdnoht lO OS 10 11 B lt I A A8 7 4t 4 58 8 07 DEN 11 01 ll lO G udl 7 101 86 8 0 8710 4 ll ll i iilÜ64r i 7 8 66 4745 6 S7 1 08 l U 1 17 1 8 l St Zar U 7 41 8 47 B1 KI 7 47 S Zagv 7 68 8 58 N d L d l O Toorb 07 08 11 J J 1 8 B tO 11 Hani 8 Ï8 ÏS 10 Ö7 11 17 11 4111 1 1 88 1 57 4 15 e O I D A WMidn VteMbt 10 10 1 15 6 56 0 41 7 4t 10 15 11 S8 11 48 eol DAtTlIORT Ooad 16 8 40 7 56 8 09 8 81 10 08 10 11 10 S 11 4 S IS 1 51 8 18 4 47 6 13 6 67 7 46 8 88 10 14 Ondnr 5 0 8 4 11 09 1 87 6 87 7 60 10 175 69 7 08 6 11 10 M 11 17 1 46 8 07 6 06 6 45 8 17 8 07 8 66 10 858 18 7 18 8 18 8 41 9 10 51 11 45 1 10 8 08 t SI 8 60 6 19 6 116 86 8 18 9 1110 68 O O V D A A USTIBDAH 10 08 10 65 11 11 1 51 4 47 5 18 7 45 10 14 10 11 11 1 40 45 1 41 11 11 8 40 7 f e ad liutndui W 11 1 10 Te üilhoorn werd de avond in eenigszina feesteiyke stemming doorgebracht N r d D In een bericht der officieele Russische StaatB courant wordt gemeld dat de hoogleersren Leyden en Sacharin die met twee Russische apecialiteiteo in couault waren te Livadia constateerden dat de nierziekte van den tsaar niet beter is geworden terwyl de krachten zyn verminderd Tevens echter spraken zy de verwachting uit dat het zachte klimaat van de Erim nog een goeden invloed op den toestand zal hebben Jammerlgk gestoorde feestvreugde Te Venray vierden gisteren de echtelieden Wguhoven hun gouden huwelyksfeest nder ftlgemeeue deelneming Druk werd feestgevierd en ook geschoten Toen het ecbtpaar in een rytuig door de straten reed trof een noodlottige Kuijel uit een revolver het hoofd der vrouw waardoor deze levensgevaarlijk verwond werd Een meisje had van het schietwapen gebruik gemaakt Een Engelsch consul maakt zyn landge nooten opmerkzaam hoe de Duitsche kooplie den in het buitenlaud handel drgven en op t geen daaruit te leeren en na te volgen valt Ook voor onze HoIIandsche kooplieden ia daaruit wel eeuig nut te trekken Zou het met bevorderlgk zyn voor den uitvoer uit ons land c zoo schrgft hg ala men zooaU de Duitachers doen den afnemers hot koopen gemakkelyk maakte door de goederen vrachtvry en vry van rechten te leveren in de pakhuizen ze te verpakken en op te maken naar den plaatselyken smaak de offertes te doen uitgedrukt in het geld van het land van bestemming het zenden van reizigers die niet alleen de taal van het land maar ook de zeden en gewoonten verstaan en als een eigen reiziger te duur komt zich te verstaan met andere kooplieden uit andere vakken om voor gezameulgke koaten een vertegenwoordiger te zenden 5 68 8 08 8 10 8 17 8 18 4 S0 4 57 5 04 5 11 i tO 1 45 1 55 t OS 1 09 t lt 1 44 4 10 Q O D S i 11 50 ll SO 11 08 18 40 10 18 Toorb 5 54 N dL d6 69 Z Z gw6 08 Bl Kl e l4 ZOT M 6 19 G ad 8 80 7 608 18 A1 die zaken zyn als t ware de geloofsartikelen van den Duitschen koopman en ieder Engelschman weet hoe vreemd een Britsch handelaar er van opkykt De Engelsche uitvoerhandel bloeide vroeger dan de Duitsche hy had niet zoo aterk met den uitvoer van andere landen te kampen noch met een bloeiende industrie in de streken zyoer afnemers Maar in onze dagen beginnen zelfs landboawdryvende staten als Rusland en Rumenie hun eigen indnstrie te kweeken om zich van andere landen onafbankelgk te maken Die ondernemingen mogen vaak uit een economisch oogpunt onvoordeelig blyken te zgu zy werken veelal met ruime rljkssnbaidiën en zgu van den aanvang af in aanraking met de afuemers in het eigen land waarvan zy de behoeften en den smaak kennen Daarom mag men ze by den uitvoer niet gering schatten Zooala het nu met deze opkomende nationale indoatrie in dergelgke landen gesteld is zoo heeft men ook het oog te houden op de toenemende mededinging van Doitschland en andere laoden als exporteurs van ngverheidsvoortbrengselen Duitschland had by zijn uit voer van den aanvang af rekening te houden met de opkomst van de nationale nyverheid en vond in hooge mate de markt gevold met Britache artikelen Daarom heeft het een nieuwe taktiek en nieuwe hulpmiddelen toegepast op zyn uitvoer en met het beste gevolg Diezelfde middelen zuilen de oudere Ëogelsche eiporthuizen verstandig doen toe te passen als zy op gelyken voet in het buitenland met de Duitsche willen ooncurreeren Men kan het verschil tuaschen de oude Engelsche en de nieuwe Duitsche manier van haudtildryven in weinige woorden aldus beschryven Zoolang Engeland voor zyn uit voerartikelen een onbeperkte heerschappg had op de buitenlandsohe markten waren de afnemers aitteraard verplicht tot Engeland te komen en zich zoo goed zg konden te schikken naar Engelsche gewoon ten Engelschen smaak Engelsche g kÉiikeD en de Engelsche uitvoerhandel heeft omal de wereld verengelscht Thans nu er iu vele takken van nyverheid overproductie bestaat een vermeerderd aanbod en mededinging van andere landen thans moet Mahomet naar den berg gaanc De exporteur moet na zyn afnemers opzoeken en zich zelf schikken naar hunne behoeften en nonr hunne gewoonten zooveel hy maar kan Engeland moet zich inspannen om zich deze nieuwa taktiek in den uitvoerhandel eigen te maken als het niet weuscht by Duitschland achteraf te staan Wij herhalen valt er alleen voor den Britsehen exporteur uit deze raadgevingen iets te leeren In een dorp bg Wilna vond men al de bewoners van een hoeve man vrouw twee knechts twee meiden en een jongen vermoord op de eene meid na die wel zwaar gewond was maar nog teekenen van leren gaf Zg beistelda in zooverre dat ze eeuige aanwyzingen kon geven waarop het gelukte de moordenaars een bende opgeschoten knapen in handen te krygen Diefstal was de aanleiding tot dese bloedige misdaad Lord Rose is een der meest bekende maohine ingenienrs Onlangs komt fay opeen zgner wandelingen voorbg een fabriek een stoommachine stond op een open ruimte te werken Hy gaat naar de machine en kykt haar met gelatenheid eenigen tyd aan Plotseling schudt by het hoofd haalt zyn horloge uit den zak en ziet afwisselend van zyn horloge naar de machine De stoker staart den vreemdeling verwonderd aan Wat is er toch vraagt hyeindelyk Wat Igkt u niet goed t0B c 0 antwoordt lord Rosse my Iijkt alles goed toe Ik wacht alleen maar dat de machine in de lucht zal springer Ia de lucht Zyt ge gek raensch Neen maar wanneer gy nog tien minuten met die lowe schroef werkt vliegt zg zeker in de lucht De stoker kykt de machine na verbleekt en laat stoppen Maar voor den dnivel ei hy daarna waarom hebt gg uw mond niet eerder open gedaan Wel Waarom Ik heb nog nooit een machine in de lucht zien springen c Hij zei niets meer en ging heen Donderdag middag waren in den Arkadenhof van de universiteit te Weenen een menigte dames vergaderd Da dames behoorden allen tot het damescomité dat balaét waa met de regeling der ontvangst van geneesheeren en natuurvorscbers en nu zouden ze allen in één groep worden gefotografeerd De studenten ruimden gewillig het hun toebehoorende gebied doch aan de vensters ston den verscheiden mozenzonen de voorbereidende maatregelen gade te slaan De fotograaf had geen gemakkelyk werk Zestig dames zóó te plaatsen dat teder voldoende in t oog valt is een kunststuk Eindelgk was de fotograaf in zyn moeilyke taak geslaagd alles scheen iu orde en het oogeublik waa daar waarop de fotograaf zou bevelen een oogenblik stilstaan dames U De dames staarden allen naar het objectief en mèt wilde de fotograaf de opname doen toen plotseling uit eea groep studenten geroepen werd Daar loopt een rat 1 1 De uitwerking was zoo noodlottig mogelyk In een oogwenk was de zoo moeilgk gevormde groep uiteengestoven men zag slechts vluchtende dames en men hoorde niets dan gitlelijes van angst Den rat heeft men niet kannen vinden 4 10 4 no io De lage prgzen van het vette vee hebben d harten van enkele BosGche sla ra bewogen Door een afslag van het vleesch ad lOotper KG is dit daar thans verkrygbaa ad 0 80 met en 0 90 zonder been per K G 8 48 9 40 11 01 11 10 9 47 ff ff 9 64 ff ff 10 01 ff ff 9 01 10 10 11 10 11 80 4 46 6 81 7 07 8 10 9 41 4 66 ff 7 17 ff 9 0 6 01 ff 7 14 01 7 tl V ff 6 15 ¥ 1 7 87 B 0 10 0 46 3 48 4 16 4 41 17 7 8 0 9 8 ff 4 48 7 08 f ff ff 7 11 ff ff ff 7 10 9 1 ff 7 18 ff ff 1 7 81 ff 10 Een lid van des Pargiclien gemeentenuid heaft voorgesteld dat jaarlflks sis Grand Pril voor de vielwedttrijdeD wordt beschikbaar gestelt een som Tau 20 000 francs Ër is alle kans op aanneming Onder do paarden Tan het korps rgdende artillerie te Arnhem heerscbt inflnenza Sr zfio er ongeveer 80 aangetast Een schitterend verioviugsfeest te Kealen werd op onaangeoame w ze gertoord door de komst Tau een rechercheur die den aanstaanden brnidegom nitnoodigde hem te volgen naar bet puiitiebareau waar men den man hield t Bleek een oplichter te z n die zich onder den naam van een HolUndschen baron bg een aantal nanzieniyke families ingedrongen eu bet hart eener jonge dame veroTerd had Volgens de Alkm Ct wordt door den heer J Visser Teearts te Oudkarspel ter Toorkomiog van tongblaar een alleen aan hem bekend voorbehoedmiddel aan bet Tee toegediend dat tot heden zeer gunstige uitkomsten heett opgeleverd Van d bgua 40O koeien door den beer Vissei behandeld kregen slechts enkelen tongblaar en dan nog in lichten graad Koeien die reeds door de ziekte waren aangetast vonden bg aanwending van bet middel veel Terlichting De toestand van de werklieden te Hellecoetaluia die brandwonden bekwamen bg het uitbranden van granaten is op een enkele uitEondering na bevredigend De jongeling die het zwaarst gekwetst werd aan den voet en in het hospitaal wordt verpleegd zal dat lichaamsdeel mogen behouden De luitenant t i Ie kl Commga onder wiens leiding de werkzaamheden plaats hadden es die er vlak bg was is ongedeerd gebleTeth Tussolien de Amst eBhet Am8terdamsch Dagblad wordt een polemiek gevoerd over de samensmelting van partgeu In den ooderlingen strgd tnaschen demooraten sociaaldemocraten radicalen liberalen radicaalliberalen TOoraitstrevende liberalen conservatieven anti revolutionairen denkt men aan Hamerling s geestige parodie Teot De vlag van bet ééne Doitschland wordt in zooveel stokken gescheiden en nogeens gescheiden tot er ten slotte als symbool van de eenheid slechts het puntje van de kwast overblgft Is er dan in onzen igd niets anders te doen dap te haarkloven over politiek Aroh Crt over het boekjaar 1893 94 der Kinderbewaarplaats alhier Na het afsluiten van het 16e boekjaar biedt het bestuur der Kinderbewaarplaats aan zgne geëerde stadgenooten een overzicht over den toestand der inrichting aan Br werden dit jaar minder kinderen verpleegd dan iu het vorige jaar De voornaamste oorzaken daarvan zgu 1 dat er gedurende het voorjaar ele kinderen door mazelen werden aangetast eu daarom thuis moesten blgven en 2 dat iu t begin van Juli een der helpsters wonende in het gebouw der Kinderbewaarplaats roodvonk kreeg reden waarom de inricbtiug gedurende drie weken gesloten moest worden Dientengevolge is er een tekort van 22 27 Uitgaven 1162 59 Ontvangsten 1140 32 Met zorg gaan wg dus het nieuwe boekjaar beginnen en mat bescheidenheid willen wg inn vrienden vau de Kinderbewaarplaats vragen of zg iets zooden willen geven om in dit tekort te helpen voorzien tSpgt ons zeer dit te moeten mededeelen want wg ontvingen dit jaar vele bewgzen van empathie waarvoor wg allen hartelgk dankleggen Het St Nic konden wg de kinderen ruim bedeelen dank zy de verschillende belangstellenden die ons door het zenden vankleedingatnkken daartoe in staat stelden De stichter de heer T P Viruly en de directie der Stearine Kaarsenfabriek schonken ons weder de gewone toelagen die door het bestuur steeds dankbaar aanvaard worden rrenals iedere bgdrage hoe klein die ook moge zgu De contributiën zyn dit jaar achteruit gegaan door dat vele leden de stad wetterwoon verlaten hebbeu t Is dus te bopen dat de pogingen die de bestnurdereisen zulleo aanwenden om nieuwe leden voor de inrichting t winnen met goed gevolg bekroond zullen worden Ieder bedenke dat het hier een zeer nuttige bgna onmisbare inrichting voor Gooda geldt U mijnheer de Redacteur dankende voor de Verleende plaatsruimte hebben wg de eer te zgu Wed J VAN 80NSBEEK TAK LBsrwaN Presidente K BHAAT HooGBHDUK Secretaresse C S BRAAT Fenningmeesteresse Leden van het Bestuur C M E DUTHIL J TBN BOSCH SOHOLTENS A C WARTENA KiTs Niedwbnkamp T KITS NIEÜWENKAMP Wed K JONKER DE Lakoe Baiteolandsch Uverzicht Het Oostenrgksche Huis van Afgevaardig 1 den heeft den arbeid hervat De minister van financiën de fcieer Von Plener de bekende leider der Doitsch liberale partg opcode de werkzaamheden met de in 1 diening der begrooting welke bg hooge 1 uitzondering nu met een saldo sluit Van daar I dan ook dat de minister reden had om deu 1 tegenwoordigen staat van zaken te pryzen Wel is waar verkeert de londbouw in Ooaten 1 rgk uog uiei iu ug iuuuer gunstige omstan 1 digheden maar daarentegen maakte de nijverheid 1 aanzienlijke vorderingen 1 In de eerste plaats zou de heer Von Plener I zgne krachten wgden aan de belasting 1 hervorming Men zal zich herinneren dat de 1 heer Von Plentr eene bekende ünancieele I specialiteit vooral tot dat doel in het kabi netWindiachgratz werd opgenomen Vermoe 1 Igk zullen derhalve iu het volgende jaar de tvoorstellen worden ingediend waardoor de I minister eene billgker verdeeliug van den 1 druk der belastingen tot stand hoopt te bren I gen Zoo ergens dan zgn in Oosteuryk de middenklassen zwaarder belast dan de hoogere fstanden eene ongeHikheid waaraan alleen 1 door eene grondige herziening van het belas I tingstelsel een einde kan worden gemaakt 1 In de tweede plaats zul iu het volgende jaar het ontwerp tot uitbreiding van he 1 kiesrecht aan de orde moeten komen Het 1 vorige kabinet Taafle moest vallen omdat bet er niet in slaagde eene dergelgke hervorming 1 tot stand te brengen Prins Windischgratz lde tegenwoordige minister president aanvaardde fgraaf Taafle s nalateosohap ouder voorwaarde I dat het aan de regeering zal worden overge 1 laten te bepalen wanneer zy den tgd voo I kiesrechtuitbreiding geschikt acht Onmiddellgk na de opening van den Kgks I raad werd de regeering daarom over haar I plannen betreffende de regeling vau het kies I recht geïnterpelleerd Prins Windischgratz verklaarde zich bereid daarover de noodige in 1 lichtingen te geven mitar niet onmiddellgk 1 Derhalve werd besloten de behandeling de 1 kiesrechtquaestie op 19 Oct aan de orde te I steil en De kiesrecht quaestie is en bigft steeds he I struikelblok voor het Oostenrgksche kabinet 1 dal zgn steun moet vinden bg eene coalitie van de Daitsch liberaleu de clericalen en d 1 Polen Deze drie groepen bezitten de meer derheid in het Hais van Afgevaardigden maa jhebben geheel verschillende wenschen betref 1 fende de meeste der iogrgpeode qaaesties 1 welke tegenwoordig in Üosteoryk aan de orde 1 zgn in de eerste plaats wat de uitbreiding vanbet kiesrecht aangaat 1 Frius Windischgratz kan zich natuurlgk 1 niet onttrekken aan de nakoming der afge 1 legde belofte dat hg een wetsontwerp za indiencui waarbg het aantal der kiezers in Oostenrgk asomerkelgk zal worden uitge I breid Hoe het hem echter zal gelukken de verschillende weoschen der toongevende partgeu met elkaar in overeenstemming te brengen is nog een raadsel Vermoedelgk za men nu weldra uadeie inlichtingen verkrggen betreffeni e de plannen van het ministerie te dezen opzichte zoodra de aangekondigde in terpellatie aan de orde komt Op België blgft de aandacht gevestigd Men poogt zich overal juist voor te stellen wut ge ohied is welke gevolgen de machtsvertooniug der socialisten in de Waalsche provinciën hebben zal I Zeer veel helpen de opmerkingen der Bel I gisohe pers nog niet De slndépendancec wgd I bgna uitsluitend zgn beschouwingen aan de I nederlagen der clericalen wier meerderheid naar het blad voorspelt na de herstemming van 32 tot 10 verminderen zal I Als of dit de hoofdzaak ware I De nederlaag I van Frère Orbau de nederlaag de liberale partg I de groote kractit van stemmen der socialisten in de niet Vlaamsche provinciën dat is de hoofdzaak De Indépendance beperkt zich tot deze opmerking Het zon kinderachtig zgn te ontkennendat het voortdringen der socialisten een moeiIgken toestand schept voor wat er is overge jbleven van hut parlementaire liberalisme j Zeker dat zou kinderachtig zgn Vooral i daar het blad zelf reeds een der gevolgen door eigen voorbeeld illustreert Het Traag den steun der socialisten om in Nivelles te overwinnen en merkt op dat deze alleen door behulp der liberalen knonen winnen te Charleroi en Soignies Het blad zegt letterlijk Lea bellottages du Hain ut oü les socialistes out obtenu d éclatants succes qu ils ne peuvent completer qn avec Ie concours des élecI teurs Ubéranx ik Charleroi et ib Soignies les i détermineront sans doute prêter it la gauche 1 Bruxelles et Nivelles comme Thuin Ath et Tonrnai l appui qn ils attendeot d elle Charleroi Sonnies et peut étre Verviers c Deze woorden verdienen ernstige aandacht Zooals wel te verwachten was heeft in China de verplaatsing der troepen uit het binnenland naar de kust tot vele ongeregeldheden aanleiding gegeven Een troep oproerlingen behooreode tot bet geheim genootsohap Kolaohwei behoorlgk van wapenen voorzien heeft o a eeu aanval gedaan op eene stad op 150 kilometers afstand van Hankow gelegen en zich zonder veel moeite daarwin meester gemaak Van het onbeduidende garnizoen sneuvelden eenige manschappen de overigen liepen naar de muiters over Twee mandarijnen werden gedood Men gelooft dat de oproerliogen thans naar Utchaog zullen oprukken welke stad geheel van troepen ontbloot ia Te Hankow het middelpunt van den theehandel maakt men zich zeer ongerust over de nadering der muiters voor wie niets veilig is De aanwezigheid van Ëuropeesche oorlogsschepen iu die haven levert echter voldoenden waarborg op voor de bezittingen der Enropeesche kooplieden die gewoonlgk zelf in het laatst van Augustus naar Dhefoo of Japau verhuizen In Hiroschima is thaos het Japunsche Parlement vnor een buitengewone zitting geopend Misschien gaat er nu spoedig licht op over Japan s plannen en hoort men ook iets van het tweede l ercorps dat na reeds drie weken geleden aan bosrd van eeu menigte transportschepen Japan verlaten heelt om een landing te beproeven op Chineesch grondgebied De oppositie party in de Japausche Kamet heeft een manifest uitgevaardigd waarin het volgende gezegd wordt De uitslag van den tegenwoordigen oorlog is van overwegend belang voor ons land Als we er niet in slageu onzen gedachten tegeufitsnder te vernietigen zal dat tot eigen ondergang leiden Of er al eenige Cbiueesohe oorlogsschepen vernield en eeoige duizenden Chiueesche soldaten worden op de vlucht gedreven beteekent weinig China is een onuitputtelgke bron van menschen Honderd ovprwiuniugen in Korea zulten niet voldoende zyn om Japans overwicht in het Oosteu te verzekeren De groote slag moet te Peking worden geslagen zal het Ooaten een dnurzamen vrede kunnen genieten c En verder Wordt de vrede geteekend vóór dat den vgand een doodelgke stoot is toegebracht dan zal China uit z n slaap ontwaken en door alle middelen trachten zich te wreken en Japan zou millioenen na millioenen moeten opofferen om zyn leger en vloot op voet van oorlog te houden Ëeu dergelgke toestand zou noodlottig zgn Binnen twee maanden wordt de rivier waaraan Tientsin ligt door het gs gesloten tot het voorjaar Binnen die twee maanden moet Peking daarom worden aangevalleti Alleen daar moeteu de vredesvoorwaarden worden voorgeschreven Om tot dat doel te geraken zgn we bereid nieuwe be lastiogen te betalen De regeeriog zou haar plicht verzaken wanneer zg deu vrede teekeode vóór onze troepen te Peking zyn c Nu moet iten weten dat de oppositie die dit manifest uitvaardigde zeer eterk is in de Kamer bgua de meerderheid heeft zoodat de regeering wel met haar weoschen zal moeten rekenen Blijkbaar doet ze dit ook Men weet dat Japan geweigerd heeft vredesonderhandelingen te openen op den grondslag der erkenning van Korea s zelfstandigheid en het betalen eener oorlogsschatting door China Volgens een correspondent van de Times t komen de voorwaarden die Japan stelt in hoofdzaak hierop neer 1 een groote oorlogsBchatting 2 de annexatie van het eiland Formosa 3 de onafbankelgk beid van Korea en de invoering van politieke hervormingen waarvan het eerste gevolg zou zyn de uitstoiting van Chineeschen invloed en 4 de openstelling van zekere belaugrgke handelscentra in China die nu voor de buitenlanders gesloten zgn Cbiua moet echter beslist weigeren dergelgke eisohen in te willigen en heeft verklaard liever den oorlog tot het uiterste te willen voortzetten Dat zal de oppositie iu deJapau sche Kamer wel genoegen doen want nu be s aat er veel kans dat een tocht naar Peking I wordt ondernomen om aan de eischen klem bg te zetten Van het oorlogstooneel valt anders geen stellig nieuws te berichten Er loopt te Shanghai een vaag gerucht dat Fort Arthur door de Japanners is ingenomen Eu volhens een ander gerucht is kapitein Von Hannecken stervende san zyu wonden tengevolge van bloedvergiftiging KEXMiSGEnXG IneICHTISOJN WaiKU GETAÜ chide op HINDEK KC NEN TBROORZAKSH BÜKGEMKESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 6 en 7 der Wel van den 2n Juni 1876 gtaatiblad No 96 Brangen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bglagen van G G Dekker om vergunning tot het oprichten esner slachterg in het perceel gelegen aan de Peperstraat Wgk K No 90 Kadastraal bekend Sectie D No 1484 Dat op Woensdag den 31 October 1894 des namiddags ten 1 ure op het Boadhnia gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde Tergonning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 17 October 1894 Burgemeester en Watbondera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaria BROUWER LOTII G TOOE Dl Nationale Militie Tweede Openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende san art 28 der W t van den I9o Augustus 1861 Staatsblad oo 72 en aan art 20 van Zgner Majesteits besluit van den 8n Mei 1862 Staatsblad no 46 brengen ter algemeene kennis dat de Loting der in dit jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze gemeente zal plaats hebhen op Dinsdag den 23n October aanstaande aanvangende des voormiddags 9 ure dat de ingesohrevenen naar Alphabetische orde opgeroepen zetni hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zgn Vader Moeder of Voogd terwyi dit bg hunne afwezigheid door den Burgemeester of oen Lid van I den Gemeenteraad wordt gedaan dat da belanghebbenden ten einde te lotan I en opgaaf te doen van de redenen van vr stelling die zg ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag en nxa zulten moeten bevinden ten Raodhuize dec r Gemeente Dat op Maandag den 29n October daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot dei I namiddags 1 en van 3 tot 5 ure op bet Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot I het opmaken der getuigschriften wegens I Broederdienst of van te zgu Eenige Wettige I Zoon en dat belanghebbenden teu bewgze van I volbrachten of werkelgken Broederdienst daorI bg moeten overleggen een Paspoort Zakboekje I of Attest Tan dienst bg plaatsvervanging en I zich moeten aanmelden veigezeld van twee I met hen bekende ter goeder naam en faam I staande ingezetenen die op hunne VeranlI woordelgkheid de vereisohte getuigenis kunnen I afleggen en het op te maken getuigschrift I ooderteekenen I Voorts dat de benoodigde bewgzen van I werkelgken dienst of uittreksels uit bet StamI boek voor de belanghebbenden bg de betrokI ken korpsen zullen worden aangevraagd indien I zy zich voor de Loting vervoegen ter SecreI tarie dezer gemeente en de daartoe noodige I inlichtingen tgdig verstrekken I en dat zy die bezwaren mochten hebben I tegen de wgze waarop de Loting is geschied I die kunnen inbrengen bg de Qedepnteerde I Staten dezer Provincie binnen vgf dagen te I rekenen van den dag waarop de Loting heeft I plaats gehad bg een op ongezegeld papier I geschreven bezwaarschritt hetwelk met de I noodige bewgsstakken gestaafd tegen bewgs I van ontvang zal behooren te worden ingeleverd I bg den Burgemeester dezer gemeente I Gouda den 19n October 1894 I Bui emeester eu Wethouders voornoemd j VAN BERGEN IJZENDOORN I De Secretaris I BROUWER I SSSSBSÊBBBSSÊÊBSSBBl ÊSBBBama amm I JIIAAJB TBHBIOHTEN I Ooudfl 18 October 1894 I Tengevolge de wer kleine aanvoer van gnoeB I moesten koopers dooreen iets meer betalen 1 Tarwe Jarige Zoeuwsohe 6 40 1 f 6 90 Mindere I dito f ïk f Nieuw Zeeuvschs ƒ 6 50 a I ƒ 0 10 Mindere dito ft a ƒ S 40 h tm vndM I ƒ 4 40 l f 4 80 Nieuwe Folder 4 85 i 6 16 I Hogge ZeeuwHhe 4 10 i f 4 50 Polder f 8 50 I l S S 76 Buitenlandsohe per 70 k 8 80 I 3 40 Gerst Winter f l f 8 60 Zoni I ƒ S i ƒ 8 40 Chevallier i i 6 60 I Haver per heot ƒ 8 i f 8 86 per 100 kilo I 6 85 6 60 HanDepzaad Inlandsob 6 86 I 8 50 BuitenUndsohe 6 86 6 60 Kano I riezaad 9 60 f 10 75 Koolzaad ƒ fl l I ƒ 6 76 Erwten Mestiog f 4 kokende 9 l f 11 Boonen Nieuwe BruineI boonea ƒ 18 60 4 ƒ 14 60 Witte boonen I f Daivenboonon k f PaarI denboonen 4 Mais per 100 Kilo I Bont Amerikaaosohe 6 80 ft 6 60 Cinqnantine I 6 75 6 r I Vddukkt Melkvee redel aanvoer Handel eu I prysen vrg wet Vette varkens goede aanvoer handel I vnjwellS 81 ot per half KG Bigi eD voor llugeI land redel aanvoOT handel rrq wel 17 a 18 ot per I half KG Magere Biggen goede aanvoer handel vrii I wel 0 76 4 1 80 pet week Vette oh8pen Mede aaaroer haadel vlug 18 4 87 Weikmmeren