Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1894

WOERDEN vertrek 2 uur OUDEWATER aank 2 15 GOUDA 2 34 MOORDRECHT 2 60 NIEUWERKERK It 2 57 CAPELLE w 3 04 ROTTERDAM m U 3 15 33ste Jaargang Zaterdag SO October J804 Maatschappij tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen Bij gelegenheid van de ISajaarsmarkten te WOERDEN loopt op = MAANDA6 22eDopWOEraA6 24 0GT 1894 voor DERDE KI Reizigers onderstaande EXTRATREIN No 6486 GOrMM tOIIRilVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des 0444 De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 36 franco per jt Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN nam 13 ü t D ia Met dezen trein kunnen ook wagens paarden en vee tegen verhoogd tarief bevracht verzonden worden ni unroer handel fUuv f f Kaehtare kalnraD red autTOsr hendel tIui K ft 18 OnekalrenD goede aaBvoer handel itug SBa öS AangeToerd 146 partijen kaas Handel vlug Ie aual ƒ 8 i 6 50 8e qual 81 88 Zwaardore f tl i f 81 NoordHol landaobe 88 i 88 Boter redel aaaroer handel Tr wel Gofboter l OB il l SO Welbeter 1 80 l f M p Kilo BuiteDgewoon groote Sorteerlng FOULARDS A vaa OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 17 OOTOBltE Vor kra 88 ll l l 101 1 18 78 7 Va 4 i 74 ♦ ♦ 94 108 67 84 V 87 109 i 66V4 89 100 loo Vi 87 644 680 101 74 1011 810 1891 811 108 108 187 100 68y 108 100 198 1861 1047 Vi 681 1 V 99 661 78 108 97 108 108 94 101 140 1841 10 901 98 m 101 alotkoeis 9sy 1017 108 Wh 89 isov 88 XiDiuuo Oert Ked W S i dUa dito dUo t dito dito dito 8i HOKSU OM Ooudl 1881 88 4 ItaliI Inaohryring 1868 81 S OoBTlHIt Obl in papier 1868 5 dito in EÏlTor 1868 6 tnttsati Ohllg met tioket 8 dito dito 8 EsiliUlD übl Coat Se Seri 6 dlKSeeona 1810 4 ditobüBothi 1869 4 dito bq Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sruui Feipet lehuld 1681 4 Tomnu Oepr Oonr leen 1880 4 Qeo leeoing lerie O Qeo leaning aerie ü ZiniiAn lIlP Beo r obl 1893 S Uxnoo Obl 3uit 8ch 1890 TaMlzuiLA Obl 4 onbep 1881 hMtlxotM Obligatien 1861 S t Borrnliul Sted leen 1886 S i N D N Atr Handola aand Arandab Tab Hg Cartifloaten DaiiMaataohapp dito Amh Hjrpotheekb pandbr 4 Oult Mij der Vontenl aand a Sr Hjrnotheekb pandbr 4 Nederlandaohe bant aand Nad Uandelmaataoh dito N W k Pao Hn h pandbr 6 Kott Hirpotheakb pandbr 4 Utr Hjrpotheekb dito 4 OaanKa Ooai Hong bank aand BviL H rpotheekbank pandb 4 a AuxuKA Vl 68 Uaiw L Q Pr tien eert 6 Nu Holl U 8poarw Mij aand Mij tot Sipl T St Bpw aand Nad Ind Bpoorwegm aand Nod Znid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito IlALn Spoorwl 1887 89 A I obl 8 Zaid Ital Spwmü A U obl 8 FouK Wanehau Weenen aand 4 BnaL Or iElnaa Bpw Hij aand 6 Baltiaeha dito aand 108 66V lOVl 68 ISÜ 361 laatowa dito aand S Iwang Dombr dito aand 5 K mk 0h Aiow 8p kap aaod 6 Loaowo Sewaat Bp llij oblig 6 Orel Vilebek dito oblig S ZiidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 oy 18 AiaHKA O nt Pae 8p Mij obl 6 Ohio fc North W pr 0 t aand dito dito Win Bk Peter obl 7 Denf er fc Bio Or Spm eert T a HUnoia Oaotral obl in goud 4 Louiar fc NaahrilleCert r aand Mexieo N 8pw Mij lehyp o 6 Uiaa Eanaaa r 4 pot pref aand N Tork Ontario fc West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Oalif la hyp in goud 6 St Paul Minn fc Manit obl 7 110 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 108 dito dito Line Col Ie hyp O 87Vi Cahui Can 8outb 0ert T aand if f Tu C Ballw fc Nar la b d o O 88Vm Aautard Omnibua Mij aand 1 8 loltard TramwegMaata aand 171 K Stad Anulerdam aand 8 lO Vu attd Bottanlani aand i 108 Bttan StadAntwerpenI887 8Vi 1087 Stad Bruaaet 1886 t i ID87 Hok Theiat Begullr Saiellioh 4 116 GoanxK Staataleoning 1860 6 181 K K Coat B Cr 1880 S 94 tliXSt Blad Madrid 8 1868 41 Tar NuJae Hyp Bpobl eert 4 107 Vi 411 BurEeriyk Stand OBBOREN 14 Oct Jan ondera H Klein en C Stooker 15 Coruelia lobnnna ondera F J Bokhoven en H A £ Orere ni r 16 Cnrel ondera C Wieeer en A Verkerk Hermine Charlotte ondera P 6iel en C Robette Anna Ggaberta ondera N Vergeer en A ran Vliet Willem oudera B W tan der Velden en H Toornfliet Oeziena oadere H Heikens en O Lnmeris Jacobns ondera G Broere en B van der He 17 Cornelia ondera P van der Boni enO van der Velden Maria Dva ondera D Tan den Berg en B Schipper OVERLEDKN 15 Oct J do öidtj 86j 16 K J de Rooij 5 m S J Spek 7 m GKHUWD 17 Oct A H de Zeeuw n J C C Natigl F B Sohtlten en £ de Vj om BeenwUk GEBOREN Wilhelmioa Johanna ondere P van Mnllem en A Boom Johannes ondera J van Roon en J Breedgk ADVERTENTIËN De Heer en Mevrouw 8CH00TEN HOOGENDUK BaoDWEE betnigen hunnen dank voor de vele bewezen van belangsteUingi ondervonden bg de geboorte van hunnen Zoon Wotrdm 17 October 1894 De GARNIZOENS VOEDINGSCOMMIS SIE te Gouda zal op DONDERDAG den 1 NOVEMBER a dea middaga ten 12 ure op het Bureel van den Oarnizoeni Commandant Kazerne alhier in het openbaar AANBESTEDEN a De levering van Vleegoh en Vet en Spek benoodigd voor de menages der troepen alhier In garnizoen voor het tijdvak van 1 Januari tot en met 30 Juni 1895 i De levering van Brandstofiën benoodigd voor genoemde menages voor het tijdvak van 1 Januari tot en met 31 December 1895 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen dagelgks behalve des Zondags van 10 12 are v m op gemeld bnreel ter inzage Namens de Garnizoens Voedings Commissie De 1 Lnitenant Kwartiermeester Secretaris G Q DB BLAUW GEVRAAGD tegen 1 NOVEMBER een Meisje P G Toor de morgenaren 8 12 Zich aan te melden tam het Bsreaa dezer Ooarant STEEIXROLEI GROOTHANDELAAR aan de Ruhr vraagt soiled AOMl T met flinke relatiSn Brieven met nadere opgaven te adreaseeren A 50 poste restante BuübuTg ajd Rijn mmmmm EN Uummerverwisselaars GEVRAAGD tegen den hoogsten prijs Hlf Aanbrengers genieten flinke provisie Ph ben hertog Hooge Qonwe 231 Gouda STEENKOLEN Aangekomen de Lading PRIMA waaruit ik gedurende de Lossing lal afleveren tot 67 8 Cenl per Hectoliter contant zonder korting vrg in huis bezorgd C M Klijweg Gouwe C 93 hoek Plantsoen Magazgn Turfsingel Bouda October 1894 In voorraad de Echte Belgische Anthracit ITootjes a f 1 40 per Hectoliter BESTELLINGEN worden gaarne spoedig ingevraoht Zeer Uette üesteendrukte mEAAHTJES worden GEXEVERD door i BKlNIiMAN eB Zn 1 Men biede het Qeluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs iu bet gelalckiggt geval biedt de Dieuwate groote Geldverlotiog die door de Hooge Eegeeriag vaa Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De Toordeeliga inrichtiag ran het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts wei □ ige maanden ia 7 rerlotingen van 1X0 000 to ten 56 400 prljien bedragende 10 868 900 Mark t r volledige heslissiag zullen kotneu daaroadftr zijn IcapUale prijzen van eventueel 500 000 Hark hij uitnemendheid echter 1 priis a M 300 000 1 prijs il M 200 000 prijs ü 11100 000 prezen il iM 7S 000 1 prijs M 70 000 Iprqs lyL 65 0001 prijs a M 60 000 1 prijs iiM 55 000 2prijzonaM 60 0001 pr B 8 prijzen i M SOOOO 21 prijzen a M 10000 16 prijsen i M 6000 106 prijzen a M 8000 206 prijzen a M 2000 7B2prgzonaM 1000 1330 prijzen a M 400 3894S prijzen a H 155 181190 pr zenaM300 200 iM 40 000 1B0 134 100 98 89 48 0 De pr etreklcingea zijn volgens plan van ambtswege vnatgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldvarlotlng kost l geheel orig lot sleehU M 6 of 3 501 half 8 1 76 IV 1 kwart tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per poatwisael Alle oommiaaiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van oos do met het wapen van den Staat voorziene Origineele Lotea zelf ia handen Bij iedere beatelliag wordt hatvereiacbteoffi cieele plan waaruit de verdeelicg der prezen op de verschillende klassen als ook de betreffeode inleggelden te vernemea ia gratis bijgevoegd en zendea wij aan oazo Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofiicieele lasten Da uitbetaliag der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eo kan door direots toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbendea in alle grootere plaatsen Tan Nederland bewerkstelligd worden Oas debiet is steeds dour het gelnk begunstigd en oader vele aadere aaBzieDl k prijzen hebben wg meermalen volgens offioieele bewgzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en ooze Beguaatigera zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 euB Het is Ie voorzien dat bij deze op den heohtstea grondslag gevestigde onderneming van aile kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle oommissies to kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk in elk eral Toor deu 31 OCTOBJBJR e h te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Getdwisielaari in HAMBUBO P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ona tot hbrtoe geschonken en daiir wg bg het begin der nieuwe verloting ter deelnemin g inriteertin tullen wg ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geéerde Begunstigers te vnrwerven h 44 GRATIS bekomt elke leier tui dit blad hrt niet alleen voor zlsken nuuuookTooriezonden hoogst lielugrIJkB en nattlga boek DE VKIEID pa iitmi Man Bohrqre eefie kiefkaart un Biobtfr Boekhandel te AWW Kotterdun vwwi a Heden verschgut i I De Kreutzer Sonate door Gr af Leo N Tolstoï Prijs f 0 65 De schrijver schildert in dit verhaal de tinnelijke liefde en hare gevolgen I vóór 1 tydens het huue I lijkeleven zeer interessuit boek j alle boekhandelaren rorkrggb W J BUTS LION BUTS Nieuw endijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM na 1 Tandarts Lion Blitse T £ CONBULTEEBBN Maandags Woensdags en Vrijdags ras 10 tot 3 uren Markt 154 Gouda PDIEE ODDE SCHIEDAMMER GEÏÏEVER Merk NIGBLTOAP Verkrggbaar bg M PEÈTERS Jz N B Als bewgs van echtheid U caohet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE O feilbaar Middel TISIN InflueDza Hoest 6orsl en MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en tioaden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWABD 1893 Eere Diploma en Oonden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddealei is aangenaam van smaak maagventwkend en zacht purgatief Oeneest onniiddeUyk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is bet beste middel der wenld H V vaQScbaik Co Machinale Fabritik DE HONIOBLOEMt Somatra stnat 267 Den Boog Verkrflgbaar bj P H A WOLPP Drogist Markt Gouda Oondi Saalpendrak TanA Biuiuu k Zoon BINNENLAND GOUDA 19 October 1894 Ter Paardenmarkt werd hedea alhier anagetoerd ongereer 700 paarden vele boitenlaodache kooplieden waren aanwezig zoodat de faandol zeer geanimeerd wa De prya der veulens was ran f 100 180 li jarige paarden 150 250 24 200 300 Tuigpaarden 300 500 Werkpaardeo van 150 250 De paardenmarkt kan alzoo als gevestigd worden besclioawd t was niet onaardig zooveel vertier in deze gemeente te zien W wenschen de Landbouw commisfiie geluk met faet behaalde succes en hopen dat die zelfde commissie nog lange jaren zich die opoffering zal willen getroosten De anti rev lutionalre kiasvereenigtng alhier heeit met algeqieane stemmen besloten b de herslemming voor een lid van den Gemeenteraad op Maitndi a s tnsacheu de heeren t Herman Fz lib en J J Van der Sanden katb den oanduJaat der Roomsch Eatholieken te steunen De krij raad te s Gr venhage veroordeelde iMeren k v d V milteieii bg het i reg inl te Oouda tot drie maanden gevangenisstraf wegens mÏBhundeUng van een ambtenaareen tot de gewapende macht behoorend pernoonmet gebruikmaking van zga bajonet een middelbem door zg geschonken De Moordrecbtscbe vereeniging ter bevordering van gezellig sameuzyn heeft in bare laatst gehonden vergadering besloten dezon winter zoo mogeiyk in December een tooneelspel en een blgspel op ie voeren Te Moordrecht znllen dezen winter vier Nutslezingen van de afdeeliog Moordrecht en öoaderakc gebonden worden waarvan de eerste zat vervuld worden door Mej A He van Rotterdam op YrpE 2 November Van den Qonveraeur Generaal van Nederlaudsoh Indië is bericht ontvangen d it by dekrijgsverrichtiugen tegen Mataram op 29 September ook nog zy n gesneuveld sei eant J Woudstra algemeen stamboek no 38274 enfneelier M F van Hoek algemeen stamboek no 31302 Stct FEVILLETOX UU hel Zmeiict door O BUKMAN n Uasr de urgwaBOVoedende Kuno hield ket voor uker dat ËUea hem gezieA en daarom de vleiende woorden omtrent zijn Tooi komeo geuit had Otaohooa Kano s eigenliefde er gewis utets oDTerdienda ia Tond werd h echter door de begeerte aangegrepen om Ellen verlegea te maken door self de TTtag te beantwoorden Ik ben nog niet rerlbofd maar zal het tooh spoedig zijn zeide hij en naderde het gezelscbap wen uftiuliuuu uityuüiuuw Bdudel den moed niet hebben ZDuds haar geluk aaa i dke onwaardige handen toe te rertroQwen hoop ik dat mijne sanitaanda bruid dien bezitten sal zy is van te goede famüie om lafhartig te wezen j Eq BohooD niet waar F zeide Ellen fDat beweert men Hoe TÏel Alba in weet gij dat zelf nietP Hebt gq haar niet geaien f Dan verwondert het mg niet dat aij de moed heeft zioh met u te verloTcn rMqu lieve juffrouw Bendel gq t al te onbarmhartig tegen mg zaide Kuno lachende terwijl hjj plaats uaast Alba aam yBeschoawt gij mij als uo obrik kkuid éak ntainaad die mjj Wiea Te Cbarloia werd gisteren eene harddravery gehonden voor paarden van zessen klaar allo onder den man gereden Veertien paarden namen aan dezen wedatiyd deel Na een hardnekkigen strgd was de uitslag de volgende Ie prys f 250 Plawny eigenaars de heeren Dop en Vermaat te Hilversom au Charlois pikeur B W Schippers 2e prysj f 125 Nobele eigenaar de heer J G Matw te Mijdrecht pikeur de eigenaar 3e piys f 50 Prins eigenaar de beer K dea Hartogb te Charlois pikeur de nestor der pikeurs van Zanten 4e pros f 25 Kutila eigenaar de heer W Ockhorst te Kotterdan pikenrP Doeleman H K H de Groothertogiu van SakaenWeimar Prinses Sophia der Nederlanden beeft aan bet centraal comité voor ondersteuning van nagelaten betrekkingen van Indische krygers doen toekomen eene gift van i 1000 Door de aannemers Gebroeders Lookhorst te Eralingen is bepaald dat geen der werkstakende timmerlieden weder in hnnnen dienst wordt genomen Wegens drie misdryven in dienst gepleegd 1 het opzettel k vervalachen van een kasboek dat by verplicht was btj te houden 2 van dat kuboek opzettelyk gebruik te maken ó bet als ambtenaar opzetteiytc verduisteren van geld dat h in zyne bediening onder zich had is bg vonnis van den krygsraad te s Gravenbage ooa kapitein kwartiermeester laatst dienende by bet regiment hnzaren veroordeeld tot eene gevangenisstraf voor den tyd van 2 jaren Van die uitspraak is de advocaat fiscaal in hooger beroep gekomen by het Hoog Militair Gerechtshof Als verdachten van den in den nacht van 8 op 9 Oct te Haarlem ten nadeele van jhr P Q V ü en S J graaf van L S Florapark geple den diefstal werden kort daarna op den grooten weg van Haarlem naar s Gravenhi a o a onder Oegstgeest en het laatst naby Leiden gezien twee jonge mannen 25 a 30 jaren waarvan een die gebroken Hollandsch spreekt met Duitschen tongval Beiden hebben bet voorkomen van kermisreizigers De oomm v politie te Haarlem verzoekt opsporing aanhouding en bericht Gisterenochtend werd in ket gasthuis te Alkmaar gereohtetyk geschouwd bet lyk van hueft mij zou kunnen beminnen f fflk zou haast zeggen van ja antwoordde Alba die niet kon nalaten over hare eigene woorden U lachen toen hare oogen op zijn schoon gelaat vielen gitaar nn weet ÉUen niet of owe aaastaaode obooo ia f Nv t spreekt van zelf dat ik haar wel aohoon vinden moet maar nok anderen beweren dat zij het is De eigenliovende Kuno hield zich nn vaat overtuigd dat Ellen aobaamrood zoude worden maar zjj aprak met haar zaohten glimlach om de lippen ffO ik waa er zeker van dat zij zoowel schoon als goed moest zijn flDat meisje doet mü de eal nog overloopen dacht Kuno vNiett heeft vat op haar En ik verbeeldde mg nog wel dat ik eenigaii indruk op haar gemaakt had f Ala ik allea in aanmerking neem dan geloof ik dat per slot van rekening Jozef nog het heit bij haar staat aan geaobreven i Mag ik woton wat mij m uwo oogen zoo afBohuweïgfc maakt zeide Kuno tot Alba hO ik ben met van plan te biechten ff Als ik dus om u kwam dan kreeg ik den bona Ja aakar En waarom ffO lieve hemel vraag mjj eerst en dan zal ik u de redeu aeggeo waarom ik u den bona geef fflk ben op weg verloofd te worden en kaa dus belaas I niet meer vragen Het Boupé brak het gesprek af De klok in de zaal van de pastorie had des mor S sna nog geen zes gealagen toen hohte treden op w met MQ looper Mekton trap een awak gakraak zekeren K te Limmen die Woensdag ternglhy met twee anderen ter jacht was door eenongelukkig toeval een schot hagel in den rugkueg aan de gevolgen wtwvim t jj kpxt daarnaoferieed Uit een reierapport van den kommandant van de Zeehond belast met het politietoezicht op de vissebenj in de Noordzee ran 13 September tot 1 October biykt dat geea overtredingen de visschery betreflende zyn geconstateerd en geen klachten vernomen Betreffende de eigenaardige begrippen welke by feommige visschers nog bestaan omtrent het doet der politiekrnisers wordt medegedeeld dat o a een de vfaag deed ot de Zeehond niet even naar binnen kon stoomen om een zieke af te geven die bodem had tooh stoom op en voor ham zou het een gebroken reis worden £ en ander wenscbte dat de Zeehond gednrende den nacbt by hem zou biyven om zooals hy zich uitdrukte drie JSogelecben in de gaten te houden die op grooten afstand van hem gezien werden en hem wellicht pchade zouden knnnen berokkenen Men meldt uit Harlingen van 17 October Het geredde gedeelte der equipage van het door aanvaring met het Daenïohe atoomsobip Christian IXt gezonken Nederlandsobe brikscbip Onderneming c is heden alhier van X nden via Harwich aangekomen Do aanvaring had plaats Vrgdag 12 deter s morgens circa 8 nur tgdens dikken mist op ongeveer 4 myien afstand van Skagerrif en de stoomboot liep met eene circa 8 mgJs vaart zoover in de Onderneming c op ter hoogte van den fokkemast dat binnon den tijd van vijf minaten na de aanvaring de Onderneming c reeds gezonkeu was De stuurman A van Gorcum verdween onmiddellgk in de draaikolk difi door het zinkende achip gemaakt werd en hoewel de jon gen K Fries er iu slaagde zich aan den ankerketting der stoomboot boven water te houden moest hy voordat men hem hulp kon bieden zich loslaten en kwam bg eveneens in de golven om De behandeling aan boord der Christian IX die van Kopenhagen naar Londen bestemd was en aldaar Maandagmiddag arriveerde wordt door de Rohipbreokelingen die bg deze ramp hunne geheele uUrustiog verloren ten zeerste geprezen Door de politie zgn ter verdere verwydering uit het Bgk naar Rotterdam overgebracht de ook te Amsterdam bekende Zoeloes die Zater deden hooren en Ellen zonder dat men haar bgna van boven boorde komen de daar der vestibule opende ea zioh naar den stal begat Daar was een knecht bezig om twee paarden voor eeu boerenwagen te apauaeu Zeg eeua Anders moet ge koren gaan lialen f eside Wleu üJa juffrouw antwoordde Andere au liahtte zgne pet op Gg rijdt zeker door ïorsbyP Ja juffrouw f Dan rijdt ik lot Eorsby meê Dat kan beat Ellen ging op den wagen zitten ffDe juffrouw moet op de zakken gaan itten want als wij op deu nieuwen weg komen dan hotst de wagen zoo erg dat de juffrttuw bet op de harde bank niet uUhoaden kan Anders itapeldo de zakken in den vorm van een kuaaan opeen en Ellen iting er op zitten Daarna legde hy de zweep over de poerden en spoedig was men Akersbol voorbg Hé slaapkop I wie rijdt daar op dien boerenwagen heen F t Is wat te zeggen dat ik zoo bijziende ben zeide Jozef van sgn bed van waar hg den gaheelen weg kon overzien Kuno ia zeker niet wakker mompelde de griffier geeuwende toen er geen antwoord volgde Oef wat ben ik uog alaperig en toch moet ik op t ia altijd maar pannen tk deuk dat ik te avond of te morgen dame juriiprudentia in den steek laat en mij voor het tooueel laat engageercn Wat helpt het al of men eeu mooie stem heeft F Ze moet verloren gaaa onder hst heerLQk genot vin protocollen te dag en Zondag io Mnais Sacramc te Arnhem voordtellingen hadden gegeven en Msder d door hun impreMrio to dier itode waren aeb tergelaten Gisteren kwapi de oonmiial w tejb H t n der Tweede Kamer over het hoo datnV w Wstaat van de Staatsb rootin byeenj hidtm vergadert de commissie voor het hoofdutnfc oorlog en Maandag die voor de algemeene 1 éschouwing over de Staatsbegrootiog Gemiddeld worden w thaoi wekeljkp ongt veer 50 X 0 oesters van Bergen op Zoom nMü het buitenland verzonden De offioieele prgiea blgren OttT nnd rd j niau ondenhands doen legt men TMn h d kweekera lagere aanbiedingen omdAt au gel j moeten maken ten einde honne paohfe aftn disii Staat te kunnn voldoen Door de liberale partg ia ie Ddtknm op ïti October tot oandidaai voor de Provineinhi Staten van Friesland in b gisteren gefaondfftve adering gekozen é beer A van S oótanialhier De anti revolutionaire jputy lMefk nMmMtiverneemt tot oandidaai dta heer Q de Grboil te Wanswerd j de synodal pw j 4eB h n ttiReitsma te Ooatermeer tt4 Men achrgft uit HeerettVèeiL Sen ernstig ongeluk is gisterochtend bg de Oude Veeuhoop te Smilde den postfragte van bier op Assen overkomen Terwgl bg kwam aanryden z de poetiljon dat de brug over de Drentsohe hoofdvaart die afgedraaid wm om een schip door te laten weder gesbten werd Op hetzelfde oogenblik kwam nit de Molenwgk een vaartuig met turf waarvoor de brug weder moest worden geopend De postiljon denkende de brog nog te kunnen paasseren zette zgn paard ann Dit stond reede met de voorpooten op de brug toen debrngwachter haar afdraaide Het paard drong toen het de brug onder zich voelda bewegen achteruit en paard en wagen met conducteur en postiljon stortten van den hoogen wel in de diepe vaart Mei veel moeite verden allen gered en het bleek dat condnoteur en paard geen postiljon en wagen slechts weinig letsel hadden bekomen Nadat de brieven en pakketten waaronder veel wild druipnat waren opgevisoht verloren ging slechts één briefkaart werd de reis door den oondoctaar mei een gewonen wagen en een ander paard voortgezet schrijven over een armen duivel die eea maal aard appelen van dan rijke gestolen heeft over vrouweur die bare kiuderni varworgea over nanben die hunne vrouwen ophangen enz nz Bah men krggt het land aU men naar het ting moet Onder dese alleenspraak deed de grifBer zgn ohamber eloak eaa 9n giug in de kamer ven Kunot maar deze was ledig Kom dat is nooil Hy laai m j alleen voor bet werk zitten 1 riep Arnold misnoegd uit Wij laten deu griffier alleen en volgen fiUen Toen de wagen te Forsby gekomen wu steeg Ellen af o ing een zgpad op dat naar een klein esnuam gelegen huisje geleidde waarover een lotus boom zijna bladerr ke kroon uitbreidde Aan dea eenen kant van de deur zag men een rozen en aan dan anderen ra koolbed Alles zag er rein en ordelijk uit Ellen bleef esn oogenblik aan het bak staan en tranen vau diep medelgden strpomdep lanpi hare wangen want tg stond nu voor de woning der jengdige kiudermoordenares Eena menigte denk beeldeu deden zich plotseling aan haar geest op Hot tevreden en gelukkig waren decs oudera niet iu bun nederigen staat gi weast I Met hoeveel lust hadden s vroegor de kleine lap gronds bebouwd toen tj nog huntie schooae en vlijtige dochter ia huis haddoa ïa nu aa was deze het eeniga kiud der arms ouden als eene misdadigster uit de maatsehappg geatooten en waren hunne grijze haren met aohande bedekt Ellen stond lang iu droevige gedachten verdiept eindelgk droogde rij bare tranen af opende het hek en liep op bei hni e toe k