Goudsche Courant, zaterdag 20 oktober 1894

6 6 7 10 8 89 8 4 t 40 11 09 11 10 8 08 jr 9 47 f f 8 10 0 9 6i 6 17 f t 10 01 f 6 96 7 S0 8 69 9 03 10 10 IIJO 11 30 9 60 S 48 4 90 4 46 6 81 7 07 8 10 9 4l 4 66 ff 7 17 9 60 f t 6 09 V 7 94 9 66 6 09 7 81 f 3 10 4 0 4 40 6 16 6 61 7 37 8 30 10 08 DEN H 1 A a EOCDA 10 1911 8819 161 88 8 16 9 46 3 48 4 16 4 49 6 17 7 8 01 8 10 18 1 44 7 06 1 49 V f 7 11 10 80 1 68 8 7 90 61 10 86 9 04 r IM f 10 41 9 09 6 0 7 81 10 BIrecte SpoorwegverWodlng met GOUDA WlotererdleDSt 1894 95 AanRevaogeo I October TUd van Greenwlcft 19 6l 19168 1 06 1 18 1 91 1 44 R D t U O O n s A lo ir 10 97 10 84 10 41 10 47 1S 06 18 40 8HBge6 487 S07 4S8 S Voorb 6 64 f f j N d L d6 B9 I Z Zegw6 08 I BI Kr e U t Zev M 6 19 L Oottda 8 80 7 S0 8 18 9 58 10 16 lO SS 1S 0812 4fi 8 S0 2 4 8 16 4 18 4 48 6 S0 6 47 7 48 8 SB 10 10 ÜTHECHT GOUD A Utreobt 6 88 7 60 9 9 6811 84 18 08 18 60 8 10 3 80 8 68 4 48 6 80 6 88 8 09 8 608 6910 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 86 8 48 4 16 g 6 47 9 119 84 10 61 Oudewiter 7 07 8 19 10 24 g tan 4 84 9 19 Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 41 9 88 U OT AH8TESDA M O OUD A j AjEstardalb Wv 6 60 8 16 9 66 1 M 11 80 8 6S 4 8S 4 81 T iO 10 00 e da 7J0 04 10 M U 11 48 8 10 I M 8 it 0 8 U t e HAAgwbe correipösdent Tan de Zatph Ct Twnraebt dat dt Tweede Kmu6i da aisawa gevereawet de aEnrrAfl e vaa 94 millioeo fOor geweren ol witronen wel tegelyfcmet o terstond na 1 liegrooUog nn oorlog Ml behandelen tudie tfaais 4e eeluiffftijke voorbereiding van dSNIntwarp dati ïeefts is abeloopen Enkele oagen getodBB schryf i hy boorde k een Tèttraan van de Kamer zoggen orer de l i ordracbt zal eea uitroorig en boos feralag worden nifgebracht maar de Uegeering behoeft zich tocb met ongernet te maken zg kr gt haar geweren BTeugoad ali de kroiura die op Marine worden voorgesteld maar de Earner is aan haar antecedenten verplicht om wat tegen te atribbeleu en vooral met bet o op den financieelön toestand by het voteeren een bedenkeiyk gezicht te aetften Die woorden ernstig opvattende zon mon dns eigeniyk eene comedie vooratelUng te verwachten hebben en dat mag men toob niet aannemen Uaar dat do aangovroagde vermeerdering Tftn militaire uitgaven niet zonder oppositie zal wOi den toegeataaa dot kan men teét gemakkeiyk voorspellen al zit ook de heer Van WfaW nint ni r q de gewone baaly Aè ongeluk ia overkomen De ongelukkige beschikte niet over zyn volle verstandelgke vermogens De Transvaal tol waarBchyniyk opoedig ia t bezit komen van een Hollandsch Dagblad De sVolksatemc die tweemaal s weeks uitkomt zal trachten om naast deze uilgave een dageiykaofae courant te doen verscbyoen Zy zal naar dr £ ngtiIenbo de radactenr der Volksateon hierby voegt meer geredigeerd worden naar de beginselen der Tranavaalache joarnalUtiek dau naar het voorbeeld der onverteerbare vervelendernstige knnstelooze Ëngelacbe perorganen Het plan vindt in Pretoria en elders eeï byval De dichter Tennyson nam een waardeloos fltnk papier en terwyt by er een gedicht op nchreef verdiende by 60 000 gulden Dat IA genie Van der Bildt kan op het een of ander stok papier tyn naam zetten en geeft aan dat papier een waarde van 60 000 000 galden Dat is kapitaal Zatei gnacht beeft bg dikken mist op de Sehelde een aanvaring plaat gehad tnsschen de stoomboot Balder c en de Wa eii hu l AIice Pe Koopb D tchryft hiervan Èe stoomboot Boeed het Walenichip leilwInk doW vlak voor de kajuit zoodat de Alice ia qnkele oogenblikkeu onder water verdween Öp het achterdeel der schnit was aan dek eèoe afge7onderde kajuit aangebracht die losgeraakt is en op hel water biyven draven tot rond 6 ure s morgens zonder te kunnen wordtil opgetnerki tot zg tegen eene schait aandivëf Met dat deel der lohnit waren twee slapêijfde kinderen van des schipper weggedreven ett bret door den bots tegen de scbaitaoodeu xp ontwaakt rjn Die botsivg bad plaats teganover bet Kiel De bemanning der schnit iproug in eene sloep en klampte de drgvendo dekkajait aan waaruit Inaderstemmett opgingett maar alvorens dezen kofideo orden geholpen had alle hulpgeroep a ig hotiden vVernoedeiyk wat door het stoeten tegen de schnit het water dapper de schuit ingedtoogw en ww dit aldas hooger gestegen dan de bedstede d r kiaderen want toen cindelyk dé deuf waa open geslagen waren de elaobt ffers dood tTot nog toe zyn de lyken vau schipper Honrdean en die zgner twee andere kinderen oiet opgevischt Het lijk van de moeder ia reede gevonden De Vereeoigde Staten kunnen 14 ona goud nemen en stempelen daarop een vogel adelaar genaamd die een waarde beeft van 250 gulden Dat noemt men geldl De werktuigkundige koopt voor een ryks ï daalder materiaal en maakt daaruit een hor loge van 60 golden Dat ia knapheid I i Ëen koopman neemt een artikel van een lubbeltje en verkoopt het voor een kwartje Dat noemt men zaken Ëen dame kan een heel mooieo hoed koopen voor een daiüder doch zy staat er op eeu van een tientje te willen hebben Dat is dwaasheid I De werkman neemt een schop werkt tien uur en verplaatst een schuit vol zand vopr een galden Dat is arbeid En ik die dit schryf kan eeu wissel van 80 000 000 gulden trekken en die zon geen stniver waard zyn Dat noem ik een flchondaal 1 Te Borger is eene eigenaardige volkaveiteeniging of eriobt die hare vergadering zal honden in de woningen der leden en door zang aa voordracht het gezellig verkeer endemaataobapipelvike beschaving onder de srheideade bevolking aal traOhten te bevorderen Onderde bepalingen van het reglement komt o a voor dat geen vergaderingen mogen gehouden worden op plaatsen waar drankverkoop ia vergnnd De leden agn allen gehewde lieden tot den arbeidenden stand bebooiende In den afgeloopen nabht te 12 uren werddoor vrouw v G wonende op het NieoweLand te Arnhen aan bet politiebureau assistentie gevraagd tegen haar meerderjarigen zoonG die baar bedreigde uit bare woning te verwgderen £ ea paar politieagenten derwaartsgezonden houden niet bewerken dat de zoonde woning varliet integendeel sloot deze zichdaarin op ei weigerde zyne moeder toegaug Op verzoek der moeder werd de deur nu metgeweld door de politie genpend waarop G eenvyftal revolverschoten op de politiebeambUnloste zoodat de k els hen langs de oorenvlogen gelukkig echter zender te treffen Tenalotte werd v G overmeeaterd en naar betpolitiebareau overgebracht om na opgemaaktprooeaver baal ter beschikking der juatitie teworden gesteld A C Te Weerditigermottd is gistereMvond de 18 jilrige dochter van den heer L Hof op ergeiyke wgzé aangerand door eenige jongelui in beschonken toestaodt die bet meisje drie sneden in den rug en in de zyde hebben toe brocht Zy werd door eenige buren bewusteloos thnis gebracht De daders die de vincht hebben genomen zgn bekend ea er is reeds door de politüs proces verbaal opgemaakt Men leest in een der Belgische bladen £ en schoenmaker uit Brnssel heeft Zondag morgen zyn woning verlaten om aan de verkieiing deel te nemen Men heeft niets meer van hem geboord en vreest dat hem een GOD 19 18 10 66 11 08 11 09 11 18 11 96 8 86 Een Deenscbe dame gravin Scbimmelmann beeft een workje uitgegeven dat te Berlyn vooral zeer veel opschudding beeft veroorzaakt zy is vele jaren hofdame geweest by de oude Iteizerin Aaguata en was de rechterhand van doze by hare talrijke bemoeiingen voor liefdadigheid Na het overlyden der keizerin vestigde zy zich om gezondheidsredenen op het eiland Kagen en beeft daar een groot deel van haar vermogen besteed ten behoeve van arme zeelieden waarvoor zy ook steun vond by het Duitsche keizerpaar Haar broeders agen zeer oogaarne dat zy baar vermogen nldna wegschonk Toen zij eenige maanden geleden ben bezocht eu nieuwe plannen mededeelde o a bet verzorgen van verwaarloosde knapen werd zij naar een krankxinnigengesticht gelokt en daar opgesloten Na vyf weken echter volgde het ontslag omdat zy volkomen by haar verstand bleek te zyn Zelf heeft zy nu het verbaal van haar wedervaren openbaar gemaakt 9 08 8 40 8 47 8 64 t Ol 9 10 8 09 e is 8 91 8 99 8 86 7 7 89 7 89 7 46 7 66 i t lO 6 19 6 98 6 8 11 06 19 88 O T T 1 9 61 9t i 10 7 Boad lioordtwht Kieanrkerk 0 p ll Bottttfdun 7 47 8 7 86 Botlanlui OkpgU Kiemntkwk Uoordnoht lO Ot 10 11 U 7 46 8 07 eODDA DEN Goud 7 80 8 86 9 09 9 87 10 49 18 11 19 81 19 64 1 97 8 66 4 4S 6 97 6 69 7 1 8 89 9 37 11 0611 18 11 01 8 11 6 16 e 99 6 81 8 8 4 67 1 08 1 11 1 IJ 1 98 1 89 Kn M 7 49 8 47 BUKt 7 47 Z egw 7 68 8 6 N dL d 8 09 Voorb 8 07 08 6 90 11 99 10 10 10 1611 88 Hi 8 U 9 1 9 10 07 11 97 18 4119 61 1 88 1 67 4 96 6 96 6 66 8 41 7 48 9 OMd 6 86 8 40 7 66 8 09 8 91 10 0810 19 10 66 19 48 9 8S 9 618 18 4 47 6 98 6 67 7 46 8 88 10 14 tr JJ8 o o sii o 6 Ï6 i7 o 7 8r66ir8 Kr 8 18 798 MS 8 41 9 1 10 61 11 46 1 80 8 08 88 8 60 6 8 6 91 6 86 8 88 9J1 10 68 GOUU A iMSTÏBD A M 0 40 8 91 10 08 10 86 18 11 8 11 4 47 6 98 7 46 iil Mrdu Wp 7 6f 9 10 10 66 11 1 1 1 40 8 46 H éi Voor de Heerenveenscfae rechtbank atond Donderdag 11 terecht F H S die zich had te verantwoorden ter zake van een den 27 September j l door hem gepleegden diefetal van eene koe uit eene onder Öpeiodegelegeu weide Beklaagde bekende het feit gepleegd te hebbeu uit armoede en gaf op dat hy metdegnstolen koe was gegaan naar Groningen waar by na eenig loven en bieden baar hafl verkocht aan een veehandelaar Daar deze echter vermoedde dat de zaak met in orde was wilde de konper den koopprys slechts uitbetalen in tegenwoordigheid der politin De agent wfena byatand te dien einde werd verzocht kreeg ook arg waau vooral daar beklaagde opgaf geboren te yn in Drente en daar ook steeds gewoond te bebben terwyi toch uit zyn accent duidelyk bleek dat hy vpu Friesche afkomat was Medegenomen naar het politiebureau bekende by al spoedig den diefatal De offioier van juatitie deed in zyn requisitor uitkomen dat beklaasde reeds meermalen was veroordeeld wegeas dielstal van vee uit de weide eens zelfs tot tien jaren tacbtboidstrai verder oordeeleude dat voldoend bewys geleverd waa vorderde Z ë A achuldverklaring aan diefstal van vee uit de weide by herhaling gepleegd en veroordeeling tot een gevangenisstnf voor den tyd van zes jaren Nadat de toegevoegde verdediger mr Binuerts eenige woorden had gesproken om den beklaagde by de rechtbank voor eene lichtere straf aan te bevelen werd de uitspraak bepaald op 25 dezer In de Nederlandacfae kamer van koophaode te Londen is de vraag ter sprake gebracht in boeverre eene telephonische gemeenachap tusschen Engeland en Nederland mogelyk zoude zyn De vQordeelen van zulk eene verbinding liggen zoozeer voor de band dat bet niet noo lig schyat daarover in bijzonderheden te treden Alleen zy er op gewezen dat er met slechts een zeer levendige handel tuaschen Engeland en Nei rland beataat maar dat Londen ook het centrum van den wereldbauflel is Het komt haar van het hoogste gewicht voor dat Nederland in de gelegenheid gesteld worde party te trekken yau de middelen tot uitbreiding van den handel die deze wereldmarkt aanbiedt door onmiddotlyke kenui ueming van belangryke gebeurteoisaen die op den gang van zaken invloed kunnen oefenen en van berichten ujt Indië China Japan Australië Noorden Zuid Amerika enz die daar meestal het eerst bekend zyn Het is haar by onderzoek gebleken dat het denkbeeld voor uitvoering vatbaar is en dat ook in andere hoofdsteden met name Brnssel en Berlyn M n zulk eene verbiodiog met Londen ernstig gedacht wordt De reeds bestaande gemeenschap tnsschen Londen en Parys werkt met succes en hoewel deze wegens den gruoteren afstand tuaschen Eogeland en Nederland geen maatstaf kan zyn voor de bezwaren en kosten verbonden aan eene gemeenschap met Nederland heeft zy toch bet belf ng van zulk eene verbinding voor den handel doidelyk in het licht gesteld Technische moeiiykbeden die de wetenschap tot nog toe niet beeft kunnen overwiunen maken een rechtstreekschen kabel tusnchen Engeland en Nederland onmogelyk Maar men zou een landlyn tuaschen Londen en Dover kunnen aanleggen toaachen Dover en Sangatte in Frankryk zou een onderzeeache kabel moeten gelegd worden van Sangatte zon de lyn over land moeten gaan via Duinkerken Licbtevelde Gent Antwerpen Bozendaaï en Dordrecht naar Rotterdam en van daar via Gouda naar Amsterdam 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 1 46 1 66 9 09 9 09 8 16 1 94 6 49 19 90 Alvorens echter verdere stappen te doen zoude de Earner gaarne vernemen in boeverre de wenacben en behoeften van den handel den aanleg van zulk eeae telephoon gemeeoschap eventueel zouden rechtvaardigen en heeft zg daarom verschillende lichamen en firma s uitgenoodigd hunne denkbeelden daarover vóór I December te doen kennen Gasten als fignranten Te Antwerpen beeft men in den koninkiykeu schouwburg een eerevoorstelling gegeven aan Dhanis Voor de Arabieren en hun zwart gevolg door den held van de Congo meegebracht waren loges gereserveerd Deze swarte gasten werden tevens gebruikt als figuranten ia een ballet Le paya noirc t Denkbeeld is origiueel en voor uitbreiding vatbaar Zoo zou men byv bg aalonstukken eenige dames en heeren uit de loges knnnen uitnoodigen eventjes ala balgaaten en dergelijke te fuDgeeren Ziekten ouder de visschen Op de algemeeoe visschery vergadering te Breslau hield dr Eofer uit München een heertyke voordracht over bovengenoemd onderwerp waarvan we hier een klein uittreksel govea Het onderzoek der ziektegevallen is uiterst uboeielijk daar meestal dan een exemplaar ter reeds tot ontbinding is overgegaan ook zyn er geen iuricbtingao waarin het ziekteverloop nagegaan kan worden Ziekteverschynselen ontstaan door inwerking tan oorzaken van buiten vooral van bedorven water vallen om die reden zeer weinig te constateeren Zooals we reeds vroeger in dit blad hebben meegedeeld beeft de ïDeotscbe Fiscberei Verreiof een prys van 2000 M uitgeloofd voor deugeufi die op deie kwestie het noodige licht laat vallen Woekerinsecten die uitwendig de visscbers benadeelen zyn er niet veel De viachlaizen die zich voornamelyk op het vischbroed nederzetten bebooren er toe Een tweede groep parasieten zyn de krabben die op de buid en iu de kieuwen der visschen leven en nog gevuarjyker zyn dan die der vorige groep De derde groep zyn de wormen waarvan een groot aautai vooral by de seevisschen voorkomea Sproker twyfelde echter niet of er £ yn wel middelen te vinden dit schadelyk gedierte te verwijderen Behalve deze woekerdieren zyn er ook woeker planten Zoo zet bet schimmel zich op elk plekje van huid of kieuwen dat weinig of veel verwond is By eene darmsteking heeft men den aard der bacteriën nagegaan Eveneens heeft men ontdekt dat bacteriën van vrarmbloedige dieren ook op de koudbloedige kuonen overgaan waarom bet aangeraden wordt doode dieren die als voedsel voot visschen gebruikt moeten worden niet anders dan gekookt ter verorberiug te geven Baotariën spelen by de visschen eene groote rol zelfs de eieren worden door bacteriën bezocht Een wyd veld van onderzoek ligt bier nog open Ten slotte raadt spreker aan eiken zieken visob die men vindt naar de naaatbygol en universiteit op te zenden Dr SiegUn voegde hierbij dat men aan deuniversiteiten van Duitacbland het verzoekmoest doen om een pjrofeaaor aan te wyzen die zich vrywUlig tot die onderzoekingen bereid verklaarde VI Ct c Dat bet hooi niet zoo duaria als het vorige blykt hieruit dat een landb te Rya 50 000 Kilo s van beete kwaliteit heeft gekocht voor f 14 de 500 Kilo t Vorige jaar werd voor een gelyke boeveelheid van dezelfde kwaliteit ruim f 25 betaald In navolging van de meer socialistisch gezinde typografen die in OoBVakbelaAg hna orgaan vinden beeft de Ned R K Tjpografenbond een afdeeling der R K Volksbond het eerste nummer verspreid van een vakorgaan Ooze Gildestem Zooals in de inleiding wordt gezegd ia het blad in de eerste plaats bestemd voor de vakgenooten van de Koomsch Katbolieke richting en daarom zal bet zich steeda bewegen op de banen der Roomscb Katbolieke Kerk optredende voor de belangen dier beginsalen waar deze in verband zyn te brengen met de persoonlyke belangen Over de loonsbeweging der typogratea laat het Onze Gildestemc zich ala volgt uit Vooreerst moet ons van het hart dab de eerste oorzaak dezer beweging voor een groot deel moet gezocht worden in de nalatigheid en de zorgeloosheid der patroons in t algemeen door niet tydig toe te geven aan een reeds lang bestaanden drang naar verbetenng van de bonen der typografen daar deze loonen lang niet in overeenstemming waren met de vooral in de laatste jaren zoozeer gew zigde maatschappeiyke verhoudingen Onwetendheid knnnen de patro S althans te Amsterdam niet voorwenden want herhiialdelgk reeds was hun van dien drang blük gegeven zonder dat ze tot afdoende verbetering geneigd bleken Daarom mogen we hun bet verwijt niet onthouden veel te hebben b gedragen tot het provoceeren dezer beweging Voor die nalatigheid is hun na echter eene gevoelige les gegeven die zy uaar wy hopen in de toekomst met spoedig zullen vergeten en waaraan de patroons op andere plaatsen wijs zullen doen een voorbeeld te nemen Maar nu wat betreft de beweginf zelve Vraagt men ons oordeel daarover dan lean dit uit den aard der zaak niet instemmend luiden omdat in de eerste plaats by de gestelde eiacben geen rekening is gehouden met billgkheid en rechtvaardigheid en omdat daarby te weinig gelet is op de gevolgen die voor velen onzer drukkend zullen blyken te worden Vervolgens mogen wy ona niet vereenigen met den eisch van een minimum lo n van 23 cents per uur Men verata ons hier goed wy vinden dit loon niet te hoog voor een typograaf Integendeel we meenen dat bet daarheen zal moetan wyl dit voor Amsterdam niet meer is dan een loon waarmee men slechts op zeer gewone wyze in bet noodzakelyk onderbond van een gezin kan voorzien Maar wy achten den sprong van 15 18 cents per uur zooals de meeate Amsterdamsche typografen tot nu toe ontvingen tot 23 cents per uur in eens te groot daar op zoo n plotselinge aanmerkelyke verhooging door de patroons niet kon gerekend worden bg de aanneming van drukwerk Liever zagen we no een algemeen minimum aangenomen van 20 cents omdat dit meer in overeenstemming ia met de oogenblikkelüke draagkracht der patroons om dan te gelyk bepalingen te maken waarby het minimum loon op een zeker nader aan te wyzen tydstip iou moeten zyn opgevoerd tot 23 cents Verder knnnen wy met de beweging niet geheel meegaan omdat m de gestelde eiichen het loon is regeld naar don leeftyd en met naar vakbekwaamheid Hot moge waarheid zyn dat de minder bekwame werklieden dezelfde behoeften bebben te bevredigen als de meer bekwame toch ia dit op dit oogenblik althans ïeker niet het juiste ataudpunt Wy zien als eerate gevolg daaruit voortkomen dat deminder bekwamen en de bejaarden ouder onze ooUegaV in de allereerste plaats het offer zullen worden van zoodanige bepaling OnEe grootste grief echter tegen de beweging is dat ze niet zonder geweld en dwang geleidis Ëen comité regelt de beweging geeft de eiscben aan enz en verplicht openlyk een ieder ook hen die uit beginsel niet mogen meegaan de door dat comité gegeven bevelen op te volgen waardoor ook aan de andersgezindan het werken belet wordt Tegen goweld in zulke zaken moeten we ona ateeds bly ven verzetten en vooral hier waar verznimd is bet oordeel vooraf te vragen van allo vakgenooten Eene groep heeft van bare oogenblikkelyke macht misbroik gemaakt door andersdenkende te dwingen haar te volgen zonder zelfs huu oordeel te vragen £ u dat mogen wg niet goedkeuren IHt neemt niet weg dat het blad verbetering van den U nwoordigeil toestand geweeacbt acht Het eindigt met de hoop uit te spr en dat van beide zijden naar toenadering zal gestreefd worden sMen vergete niet dat in den eerstenroes der overwinning eene koortsachtige overspanning is ontstaan en dat wanneer hetgewone overleg weer de overhand zal hebbengekregen het velen zal blyken dat een overbid besluit met styfhoofdigbeid doorgevoerdnooit tot een bestendigen toestand voertnkon c Bsn klaohtig geval wordt nit de provincie Loxembarg gemeld In verschillende kantons vsn het arrondissement Nenfchateau had men in de laatate dogen voor de verkiezing Btemoefeningenc g ehouden om onkundige nieuwe kiezers met de geheimen van het iaoleerhokje en het merken der gedrnkte candidateolysten in de veilige eenzaamheid waa gezegd hokje Ten einde hen te beter op de hoogte té brengen hadden de voorzitters van verschillende stembureauz biljetten gebruikt voor den groeten dag zelf bestemd met het gevolg dat toen de gedrilde kiezers nu Zondag iheasch zonden stemmen men biljetten te kort kwam en de lieden ooverricbter zake naar huis moesten gaan Is het bericht waar dan kan een nieuwe vrye stemming er niet uitblyven Keizer Wilhelm heeft giater te Wiesbaden de onthulling van het standbeeld van Wilhelm I en de opening van den nieawen schoawborg by gewoond Den vorigen had Z M Darmstad bezocht vaar als gala voorstelling rd opgevoerd Madame Sans Géif e Door den heer W G Boele Sr sigarenfabrikaat te Kampen is de diensttyd voor het vaste personeel op zyn fabriek weder met een nor da s verminderd het loon zal onveranderd bljiven s Zomers wordt nu 9i en s winters slechts 9 Qur per dag gewerkt Te Limmen is de heer M Kuis met eenen vriend op de jacht zynde by ongelak door dezen in deu rug geschoten tengevo gi waarvan hy eenige minuten hiter overloed De Dnitacbe wietrüdster mevrouw Caapari heef op den weg 205 kilometers gereden in 11 uur 53 min Gisterenmorgen ia nit de Maaa aan de boeien te Rotjbardam opgehaald eec in vergevorderden staat van ontbinding verkeerend lyk van een jongen man Hy ia gebleken te zyn een schippersknecht die sedert 4 weken van zyn schuit die toen in de Binnenhaven lag vermist werd Gisteruamiddag ia de heer M v H adjanetcommies ter prov griffie te s Bosch door een noodlottig toeval om het leven gekomen Hy was sedert ecnigen tyd lydende aan zwaarmoedigheid Op de wielerbaan te Sacramento Ver St heeft de wielrenner Ziegler een nieuweling van groote beteekenis de Eng mijl met gangmakers en een flying start gereden in 1 min 50 sec I Te lerseke heeft men van een pruimeboom voor de tweede maal in dit jaar eenige ongeveer 25 rype smakelyke vrachten geplukt De oud paoselyke zouaven zullen volgens het Centrum in het volgende jaar te sHer togenboacb een algemeene vergadering houden waarin de generaal baron de Charette tegenwoordig zal zyn Door de Franscbe oudzouaven zal dan aan bun Hollandache kameraden een banier worden aangeboden TOOIsTEEL Gisterenavond werd de eerste voorstelling in bet abonnement in de Sociëteit xOns Genoegen f gegeven Het bleek weder dat het Goudache publiek van drama s hoadt daar de zaal zeer goed bezet was op de balcons evenwel waren nog plaatsen onbezot Opgevoerd werd Konikgen drama in 4 bedrijven uit het Fransch van Jalea Lemaïtre door C F van der Borst waarin de hoofdrollen in uitstekende handen waren Christian de beer D Haspels vertolkte zyn rol uitmuntend men is dit steeds van hem gewoon vooral in het laatste bedryf by de bekentenis van prinses Wilhelmine was hy onberispelyk De prinsen Herman en Otto stonden hem waardig ter zyde eerstgenoemde die zyn ideaal om ook koning voor de armen als voor de ryken t e zyn ea later streng optrad toen hy zag dat zyn ideaal niet verwezenlykt werd was niet hartstocbtelyk genoeg volgens onze meeabg De losbol Otto was in de scène met Kate zeer goed Gottlieb vertolkte de hem toebedeelde rol zooals het behoorde evenwel was het jammer dat de soufSeur nu en dan by hem gehoord werd De overige heeren waren allen op hun plaata en deden het hunne om het geheel te doen sli en Prinses Wilhelmine vertolkte hare rol op eene uitstekende wyze en zou door nu en dan een weinig meer klem en kracht aan hare woorden toe te voegen haar rol nog beter hebhen weergegeven Frida van Thalberg de minnares van Prins Herman as geheel op bare plaats een weinig meer bartelykheid kwam ona voor zonde ook niet geschaad heb ben Eate de kleindochter van Gottlieb zag er als dienstmeisje zeer aardig uit en waa m haar omgang met Otto en by bet verhoor voor Christian uitmuntend Tot ons genoegen kunnen wij constateeren dat deze eer te voorstelling goed geslaagd is Laat het een goed voorteeken zijn voor de overigen die ons nog wachten IJ en Z Baiteolaodscb Overzicht De Liberale Liga gematigde liberalen te Brnsaél weigert de voorwaarden aan te nemen waarvan de werklieden party haar stenn by de heratemmiogen te Brussel afhankelyk maakt 1 De Patriottec achtte bet naar men zag MOT woanehünlvlrf dat da togenwoordig pn 1 mier van BelgiS nog een lang ministerieel leren voor de borat zon hebben na de roomschen hun meerderheid behouden Er zyn er echter niet weinigen die het even waarschynlyk achten dat De Borlet binnen korten tijd afscheid neemt van het staatstooneel Ten eerate ia zyn herkieziog te Nyvel allen behalve verzekerd De clericalen wier candidaat bij is hellen daar 24 700 25 500 stemmen kr en de liberalen ongeveer evenveel en de socialisten omstreeks 6700 Deo Zondag vóór de verkiezingen hebben de liberalen en socialisten een afspraak gemaakt waaruit moet volgen dat de laatsten aanstaanden Zondag voor de liberalen zullen stemmen Door dezelfde afspraak zyn de liberale candïdaten voor den Senaat te Nyvel by eerste stemming gekozen Als nu de socialisten bon woord gestand doen dau valt De Burlet misschien en treedt hy af als ministerpresident Maar er drei t voor hem nog een ander gevaar Ofschoon de Roomacbeo de meerder uvm ueuieiueo irüen bun cHodidaten tocb do uederlai in die districten waar de atryd hoofdzakelyk werd gevoerd over de vraag of men bet protection iame verlangt dan wel den vrijen handel En nu weet men dat De Burlet een yverig voorataoder ia van protectie Indien by dus ondersteld dat b ipremierc blyft zyn protectionistische denkbeelden tracht te verwezenlyken kon hem wel eens van geestverwanten en vyanden een zoo krachtige tegenstand geboden worden dat hy zwichten moest Heden komen de ministers te Brussel b een ten einde onder voorzitterschap van koning Leopold te beraadslagen over hetgeen hun met het oog op den uitslag der verkiezingen te doen staat Naar alle waarachyolykhmd zal geen definitief bnluit worden genomen voordat ook de qitalag der herstemming bekend ia Met de verkiezing in Aalst ia het heel wonderl k gebopen liet offioieele bericht over den uitslag dat de heer Woeste was gekozen is niet juist gebleken zoodat er nieuwe telling der stambiljetten volgen moest En daarby bleek nu dat de stemmen van een geheele streek waren vergeten Dientengevolge zal de verkiezing van den heer Woeste niet geldig worden verklaard en komen hy en Van Wambeke ia herstemming met de chriatelyke democraten den abt Daena en den advocaat De Backer die 93 atemmen meer kr en Het was in een buitengewone editie van de Officieele Staatscourant dat bet ongunstig verslag der geneesheeren omtrent de gezindheid van den Czaar werd bekend gen aukt aan het volk En alle kerken van het land wordt na voor bem gebeden Het veralag was g teekend door dr Leyden van Berlyn dr Zakharin en twee andere geneesheeren Ze doelen mede dat de nierzieiÉte niet gelenigd is door bun behandeling terwyl de krachten van den leider zyn afgenomen Ze drukken de hoop uit dat de Czaar baat moge vinden by het klimaat van Zoid Rusland De Köln Ztg verneemt uit Petersburg dat het einde van den czaar snel schynt te naderen Alle leden van de keizerlyke familie z n op weg naar Livadia Naar men verneemt zal de overgung van prinses Alix tot het orthodoie geloof daar plaats hebben en bet hnwelyh met den groot vorsttroonopvolger dan in alle stilte voltrokken worden in ieder geval vóór 20 November bet begin der groote feesten Ten stelligste wordt verzekerd dat PobedonoBzew de procnrenr der H Synode vóór aeht dagen zyn ontolag beeft gevraagd wat niet is aangenomenDe overdracht van bet regentschap op den grootvorst troon op volger wordt elk oogenblik verwacht Een ander bericht nit Rusland verdient ook aandacht al schijnt het aanvankelijk van minder gewicht Het was algemeen bekend dat prinaes Alix van Hease de kleindochter van Koningin Vic toria die verloofd is mot den Czarewitch groote bezwaren had tegen bare opneming in de Grieksche kerk welke ontontbeerlyk is voor een aanstaande keizerin van Bnsland Zy is ene Lnthersche en wilde haar geloof niet afzweren Na eischt het formulier der Grieksche kerk dat wie er in wordt opgenomen z n vorig gelooft vervloekt Volgens doKreaZ Zeitungc is de jonge prinses van die verklaring vrygesteld Ze zal ook niet behoeven te verzekeren dat haar toetreding tot de Grieksche kerk een gevolg is van haar persoonlyke overtuiging dat de kerk waarin ze is opgevoed niet de waarheid onderweea De synode def orthodoxe kerk zal zich voldaan toonen met de enkele vArklaring dat ij tnetri edt tot de Grieksche kerk ten einde met haar aanstaanden echtgenoot tot een en dezelfde kerk te bebooren I1 est avec Ie ciel des accc modementa zal glimlachend de een of ander opmerken Maar iets betera dan een glimlach verdient de moedige jonge prinses die tot het laatst heeft volgehouden om niet ter wille van de keizerinnekroon iets te verklaren dat ay niet gelooft Het is goed voor Rusland dat zijn nanfhoande keizerin das eenvoadig ma JHT i zettelök karakter getoond beeft weigereftde te verklaren wat ze niet gelooft De Portugeezen hebben het in hun kolonie van Mozambiqne op Afrika a Oostknat nog steeds te kwaad met de Kaffisrs die Loren Marquez bedreigen maar de Engelsche pers blykï de zaak toch oeer overdreven te hebben Het heette reeds dat het gouvernement der Kaapkolonie hulptroepen bad geboden die geweigerd waren en dat na vermoedetljk de Boeren van Transvaal den Portugeezen te hulp zouden komen wat natanriyk de Engelachen grootelyks zon ergeren Dit wordt echter officieel tegengesproken de Portogeeun kunnen het tronwena best alleen af Maandag zyn Dit Lissabon nog 800 man veraterkingeti oepen uitgezonden By verkenning is girte i ren gebleken dat de vgand op drie mgl D ofstands van Lorenzo Marqaez zich voor den aanval gereed maakt maar de stad bevindt zich thans in voldoenden staat van tegenweer De zitting der Spaansohe Cortes zal waar aehyniyk den U November geopend worden De weinige tyd die er tneschen dien dag en Kerstmis overblyft zal naar men nn reeds kan voorzien ingenomen worc en door atoatkundige debatten en de handetaqusBstie De leening en de zaak der spoorwegen zonden eerst in behandeling komen in de eitting van het volgende jaar jaar als wanneer ook de begrooting in discussie zal komen Moret minister van Bnitenlandaohe Zaken is naar Parys vertrokken waar hy naOf gemeld wordt hy de Franscbe Rageering verk zaam zal zyn ter ondersteuning van de stappen die de Spaanaohe gezant ds beer Leon j Castillo gedaan heeft om den op3l December 1894 eindigende modns vivendi te veraienwm ten aanzien van de handelsbetrekkingen tnsschen de beide landen die aan Frankryk de behandeling op den voet der meest b nnstigde natie verzekert VERGADERINGVAPENGEHKENmAiD VRIJDAG 19 OCTOBEE1894 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendooro Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor van Vreumingen Derckaen Koning Prince Hoogeoboom Straver Desaing en van Iteraon Afwezig de hh van der Garden Jager van der Post van Veen en Fortuijn Droogleever De bh van der Garden Jager van der Post en van Veen hadden kennis gegeven v r hinderd te zyn deze vergadering by te wonen Door den Voorzitter werd medegedeeld dat door Gedep Staten waa berust in de bealoitan waarby aan de Instellingen van Weldadigheid subaidiën z o verleend De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen een vooratel van B en W betrefiende de beffing van kaai of liggelden en van een bruggeld voor het opendraaien der Kleiwegabrug t welk eene vermoedelyke opbrengst zal hebben van f 9739 Ter rioie Aan de orde 1 De sDppletoire begrooting van de Volksgaarkeuken dienst 1894 Wordt goedgekeurd Aan de orde 2 Het voorstel betrefiende de rpoiing vanboomen op Scjapja nd s Hoogen Zeedyk en denBruggedykJp De beer I Mver vroeg of bet niet beter woi die boomen op stam te verknopen daar dit voor de gemeente voordeelïger zon zgn De voorzitter merkte op dat bet wet voordeelïger zou zijn doch dat de gebouwen der Stearine Kaarsenfabriek daar gelegen Wi en dat daarom de gemeente die zou laten vellen ter voorkoming van schade Wordt goadgekenrd Aan de orde 3 De voorstellen betrefiende den ovwgwtf van de Goawe met Jaagpad in FrovinoioiSbeheer De heer van Iterson vraagt wat B en W denken te doen met dia f lden en was er voor om die gelden die van die overdracht komen niet in de gemeentekas te storten maar ze rentegevend te maken De voorzitter zeide dat later omtrent die gelden eene beslissing kon genomen worden zoodra zy ontvangen waren Wordt goedgekeurd Aan de orde 4 De benoeming van eenen Voorzitter envier leden en hanne plaatsvervangers in deStembureaux voor de verkie ng van tweeLeden voor den Gemeenteraad Benoemd worden Tot iste lid in het hoofdbnreaa de heer C C H Prince tot 2de lid in het hoofdbureau de heer G O v d Pont tot 1ste plafttsv lid de beer A van Veen tot 2de plaatsv lid de heer H M Dercksen tot Voorzitter van het onderburean de heer G Straver tot plaatsverv de Jttsr J M Noothoven van Goor tot Istik lid de heer H Jager tot 2da lid de heer D G V Vrenmingen tot 1ste plaatsv lid de hett 0 Hoogebboom tot 2de plaatsv lid de heev C P W DessiDg Niets meer aan de orde i ndSf vrordt dt Vergadering door den Voorsitter geeloten t