Goudsche Courant, maandag 22 oktober 1894

HEEBESTEDIHC r ai De Oaniizoen8 yoedingB Gommiagiete M sal op WOENSOAG den 24 OCTOBER a 8 dea middags ten 12 nre op bet Bareel van den OarnisoensCommattdant Kazerne alhier In het openbaar berbestedeo De LEVËRINQ van lARDAFPELEN benoodigd voor de menage der troepen alhier In Garnizoen voor bet tijdvak van 1 November 1894 tot en met 14 Jnni 1885 De voorwaurden ran aanbesteding en leveng liggen dagelgke behalre dea Kondage van 10 12 nur t m op gemeld bnreel ter inzage Namens de GamizoensVoedingB Commiesie Th U Ijaiteaant Kwartiermeeeter O G M BUÜW BIERHANDEL A NORTJER Gouwe C 34 35 £ cht Engelsch EXTBA STOUT Bass Go i5 Ct par 1 fl £ cht VounmoTaNsou EXTRA STOUT 13 Ot per V fl HEINEKBN B en BAANTJES BIEBEN op fnat en gebotteld p AJurjr8 Maandag SS October 1894 338te Jaargang No 6487 mimm amm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEÏÏ worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere yegel meer 10 Centen Groote letters worde berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gpescbiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 fi anco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN WIKTmASBAPFÉlEN Polk berte GBLDBRSCHE BLAUWEN a BO per H L GELDERSCHE JAMMEN 3 per H L Te beTragen bS W ERBERVELD Tiendeweg Gouda GROOTHANDELAAR aan de Buhr vraagt oliett AOMm met flinke relatiSn Brieven met nadere opgaven te adresseeren A 50 poste restante Duishwg a d Rijn Iu i j L I De prflzen zgn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelnemingf in de Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarborborgde groote Oeldloter waarin zeker 10 Mlllloen 868 900 Mark gewonnen moeten worden Bè prijzen ran deze veel voordeel biedende Oelillolerq die volgens het plan sleohu 110 000 loten bevat zyo de volgende De hoogite pr j is ovenlueel 600 000 Mark HoofdprJ ev MO oooHarfc Ven biede het ijelnkdehaid Premie v 800 Ó00 M 1 priji i 800 000 1 prijs i 100 000 prezen i 76 000 Iprija a 70 000 Iprgs il 66 000 1 prqa i 60 000 1 prijl a 66 000 8 prijzen 60 000 1 priJB a 40 000 8 prijzen i 80 000 81 prijz a 10 000 en worden deze ia oenige maanden in 7 klaaaen nitgeloot l e Hoofdprqi in de klasn bedraagt Mark 60 000 atijgt in de kl tol 66 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4 tot 66 000 M in de B lot 70 0nO M in do 6 tot 76 000 M id de 7 lot 800 000 M en met de premie van 800 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die offloieel li vastgesteld kost een geheel orgineel lot aleohU Ould 3 50 een half orgintiel lot sleohtl önld 1 76 een kwait orgineel lot slelhts Gnld 90 Iedere deelnemer in de loterij ontvangt on gevraagd onmiddel k na de plaats gehad hebbende trekking de offloieele trekkiogslijst Trekkiagsplan vooralen van het wapen van den Staat die den prjjs van ds loten en deverdeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft vervend ilc op aanvrage gratis Do nitbetaling en verzending van de prjjzen geschiedt door mij direkt on prompt aan ds winners en onder d o strengste geheimhouding U ledere l estelliDgkan mea eenvoudig l w per postwissel opgeven M p Men wendde zich dus aet de aani F vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking 100 spoedig mogolök of uiterlijk tot 31 OVTOBBB e k mét veitrouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wisselkantoor in HAHBUBG Suitaohlsnd 46 prijzen a 5000 M 106 prijzen a 8000 06pr jzon 8000 768 prijien 1000 1880 pr ien a 400 80 prijzen i 800 ISOprijt a 800 160 88946 prijzen a IBB 6884 p i 134 100 93 6846 pr i 69 48 80 totaal 86 400 prjjzen acfiHBois Ï1 40 de Lito Da OOONAC mi B I Tan la SaSttl Mcmm Joot bemaalê leeselieii na i Uut iBboad Toorrien vaa het attest n Dr P t linHAlIlïUMXM Dltalttltoad Terkitigbaar bUi P H J y WANKOM J MELKERT OoithaTen firma Wed P B 14 SeiKia BDlteDgewoon groote SorteerlDg FOULARDS A Taa OS A E 73 73 Beurs van Amsterdam 18 OOTOBVB llotkoori v 191 7ÏÏ r i4 611 V 8 lÖ l Vor kn Vil loiVi 101 10 A V 84 108 67 86 16 7 lOSVi 8 10 0 lOO i 88V 644 8S0 10 74 Vm 1011 1 tio 18D 81 A mtu 10 187 100 108 100 198 1861 Vi 64V iii losl i 661 84 100 140 184V tnl Hii iim 0 rt Ked W 8 i dit dito dito dito dito dito Hoxcu Obl Ooudl 1881 tB i Itaxji Imehrynng 186241 6 Oo nin Obl iiipapiiiTl86S B dito in ülitcr 1888 I Fwivul Oblig mot tioket S dito dito S BmuxD übl Ooit la 8 io 8 dito Omou 1880 4 ditobyaotlii lB89 4 dito bq Uopo 18811 80 i dito il Eoud lMB 1888 8 dito dito dito 1884 8 8iui Forpot Hbuld 1881 4 Tiuiu Oepr Conr Iten 1880 4 Ooo leeoing ria D Goo IflenioK lerie C 2ini An BlF Beo T obl 18 8 8 1081 as ii Uaiv li Q Fr lien oerl 6 Hu HaU U apaorir Ul i aand UÜ totBxpL St 8p r aand Had Ind Spooiwagm aand Had Zuid AMk 8pin aaad 8dito dito dito 1881 dito 8 Il H 8poonrl 1887 8 A llobl 8 Zald Ital fipwiiq i U obl 8Foux Wanobau Wianen aand 4 tmu Sr Bua Spw Uy aagd 8 fialiiatka dito uad Vaalnrt dito aand tI u Doubt dito aand 6 Kun CkAuw Sp kap aind Loioira Sawaat Bp ug oblig 8 Oral Titabak dito oblii 8 aidWaat dito aand 8 dita dito oblif 4 lo to so 98 uoy 861 811 198 171 109 109 108 1811 aAÈi 1 V 101 lOBV 86 801 Maiiu Oant Fao 9p Hjj obl 8 OUo k North W pr C t aand I V K K Ooit B Or 1880 8 SruDl Stad Madrid 8 1888 Var NlD Bai Hyp Spobl oert f 1071 APVERTENTIfiN VoaniKWdig berallen ran ne Dochter Hamn P QIEL Ooiuia 16 October 1894 mmÊmmmnmmmmmimÊmmmmmmimmmmmmmmti Openbare Verkoopingr van ruim iangs de Spoorbaan Goada den Haag VRUOAG 26 OGTOBEa 1804 e Toom 11 ore in de Wachtkamer 3e klasse Tan t Station ZOETEBMEER ZEGWAART tan orerstaan ran den te tOnvenhagt geTeatigden Notaris J A tak din BROEK Oonditiën als 10 November 1893 aooda Snalpandrnk TanA Biuuuii fc Zaai j Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons Genoeg en MAANDAG 21 OCTOBER Aanvang 8 nnr aleehta eene Buitengewone BTFNOTISCSE SEANGE te geven door den wereldberoemden Bypnotlseur Charles W olton De Heer WOLTON werkt uitsluitend met personen uit bet publiek Entree Ie Rang 1 2e Rang O 50 Leden half geld Hen biede het Qeluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs ia het gelaltki Bt geval biedt de oieuwite groote Geld verloting dia door de Hooga Begeering vaa Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De Toordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van alechts weinige maanden in 7 verlotingen van 110 000 loten 86 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark tpr volledige beslisaing zullen komen daaronder ziJD kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter 1 pryB a M 300 000 1 prya a M SOO OOO 3 prgzen a M 20000 21pryzenaMl0000 l prija l M 100 000 aprnzenkM 75 000 IprHB aM 70 000 Ipnjs üM 66 000 Iprije IIH 60 000 IpriJB aM 65 000 apriizonaM 60 000 Iprya iM 40 000 46 prijzen a M 5000 lOÖpryzenaM 3000 206 prijzen il M 2000 VBZprgzenèM 1000 1320 pryzen a M 400 38945 prgzen a M 166 13 90prijzenaM800 200 150 134 100 98 69 42 20 Be prijstrekking en zgn volgens plani van I ambtswege vastgesteld 1 Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer 1 groote door den Staat gewaarborgde Geidverlo 1 ting kost I geheel orig lot slechts M 6 of 8 601 half K n H n n 1 76 kwart w IVi 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per poitwisisl Alle oommiaaies worden onmiddellyk met de grootste Borgvnldigheid ui evoerd n ieder speler ontvangt van ons do met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere beitelling wordt het vereisohte offioieele plan waaruit de verdeoUcg der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en eenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioieelelysteo I De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds I prompt onder waarborg vaa den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour het geluk begunatigd en onder vele andere aanEieol ke prijzenhebben wij meermalen volgens oSioieele bewij zen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 j 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hecht sten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve j om alle coaamiaaies te kunnen uitvoeren de l bestellingen zoo spoedig mogel k io elk eval Toor deu Si OCTOBER e fc te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwiaielaari in HAMBU G I P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij hot begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en retJele bedie ning de tevredenheid van onze geëerde Be I gunstigers te verwerven Kneipp sche Qe eesku dige Badinrichting gevestigd STATIONSPLEIN 3 Eoa TEE r A issd van af 1 OCTOBKR 1894 DAGELIJKS GEOPEND Tan 9 12 en lan 2 4 anr Consultatie uren Tan Dr S C M Soer Arts lederen Dinsdag en Vrijdag Tan 1 3 nnr n m D X OBAUDa Friiempi TE PARIJS Zenden gratis an franco et prachtig geïllustreerd lODE ALIHI met fioUandschen of franachen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren damei n kinderen op geflankeerde aanvraag aan I JULES JILUZOT è C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen Welke voor de goede en prompte uitvoeringen 4er bestellingen benoodigd zyn Buletttngen van SU francs en hooger wor den met eene verhooging van 5 0 0 franea eneht tn oHJ oan Inkomende rechten tn alle plaaUen van Nederland aan huls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten TOor de inklaring of andersinta te vervullen daar ons rétxpmUehale xe Roiendaal Noord Brabant daarmede belast is FBAITSCHE STOOMVEBVEBU Chemische WisscheriJ H OPPË HEIMER 19 KruUkade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en vervea Tiua alle Heerenen DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ent worden naar de nieawste en laatste methode geverid Alle goederen hetz gestoomd of K verfd worden onschedel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de prysen 257 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week Stollwerck H Hart Cacao Heogsts swit hoogste throbromin gohslte y r ollwebI cacaI Voordaeligl 1 Hart Oaoao is fijnste FoederCacso in hart vorm geperad Spoedige oplosLaarlieid fijne gear delici ss smaak steeds gelijltmatigheid des dranks I In Mlkkea basten i 25 Cuao hartea = 4S c nt 1 Cicu birt = 1 8 ceot 1 k r Cuio Vsikrytbaar bij H B Conlsenia Banlietbakksn enz ËDgrofl Ëspeditie Julius Mattenklodt Cogn Amstoidam lialverstraat lOii Verkie ing Wij herinneren onzen lezers iJat a s Maandag 32 October de hei temming plaats heeft TOor den gemeenteraad De oandidaa die op de meeting in Ons Genoegen is gesteld heeft de meeste stemmen op ïioh vereenigd het is een bekwaam en onafhankelijk Trijzianig man die den steun van alle kiezers onzer richting verdient De tegencandidaat wordt in strooibiljetten van katholieken en anti revolutionaire zijde aanbevolen als iemand die een zuinig beheer der gemeentefinanciën voorstaat Om die reden behoeft men den heer v d Sanden niet te kiezen dat vrillen wij allen van welke richting ook Het gemeentebestuur en alle raadsleden zijn van dezelfde meening ook onze candidaat V Herman Fz ia een voorstander van bezuiniging De waarheid is dat de heer y d S door de katholieken wordt aanbevolen omdat zij bij voorkeur geloofsgenooten verkiezen en door de anti revolutionairen omdat zy bg de volgende verkiezing als wederdienst rekenen op den steun der katholieken voor een der hunnen yfg hopen dat deze toeleg om de gemeen teraadsverkiezingen te doen beheersohen doop kerkeiyke overwegingen en geloofsquaeatiën zal mislukken en dat met groote meerderheid zal worden verkozen de heer F Hli RMAi Fz BINNENLAND GOUDA 20 October 1894 W veatigen de aandacht op de herstemming TOor den raad die MAANDAG geschiedt en niet zooals gewoonlgk op Dinsdag Docfr de politie is aangehouden zekere Hdie nog eenige dagen hechtenis moest ondergaan De twee hoofdprijzen der Verloting zgn in deze Gemeente getrokken Te Arnhem is voor de acte van onderwyzerea geslaagd Mej J P Kortenoever leerlinge der kweekschool aldaar FEVILLETOX Uit het Zaeedsch door C EÜKMAN 18 Toen zij de voordeur opende vond zij de oude moeder a a tafel zitten met de beide haudea onder het hoofd Het anders zoo nel geboende vertrek vertoonde niet die ordelijkheid en reinheid welke men daar placht aan te treffen de buiarrouw Baheen geene gedachte over te hebben voor hetgeen haar omringde Zij bleef onbewegelijk zitten missohion hoorde Etj niet dat de deur geopend werd of wob het haar onvenohillig te weten wie binnentrad Sllen wai diep getroffen maar gtng evenwel naar haar toe terwjjl xij met bare gewone hartelgke stem zeide Goeden morgen moeder Brila Be toegesprokene sohrikte op haar aangesioht toekende ontsteltenU Het gelaat d r oude vrouw nu door wanhopige snurt misvormd wai een vaa die strenge emitige en eerl ke tooala men niet zelden bij het volk aantreft Juffrouw Sllen zeide zjj op bitteren toon wat wilt gy hier in dese woning der schande en der etlendef Verlaat dit huis voegde zy er met drift Wj gy weet wel dat hier eene nisdaad gepleegd is die vUwk aanbrengt Nog ben ik te zwak ge Geslaagd te Rotterdam voor vrge en ordeoefeningen de dames M N Dirkzwager en G G Schinkel alhier Zondagavond 21 October des avonds ten 7Yi uur zul de Afdeeliug Gouda van den Nederl R K Volksbond eene algemeene vergadering houuen in de zaal Kunstmin der Sociëteit 0ii8 Genoegen c alwaar als spreker zal optreden de Zeer Eerw Heer Pastoor G W Koningg centraal adyiseur te Amsterdim met het onderwerp Wat ia de Ned K K Volksbond In de Verkie7ingabode heden uitgegeven lezen wij bet volgende Liberale Kiezers Jaren lang werd den liberalen kiezers voor Gouds s Gemeenteraad verweten dat zy van de gemeenteraadaverkieziDgen een partijzoak maakten £ n wat doen nu de Katholieken en anti Revolntiunairen t Zy probeeren eerst op het comité om daar hun candidaat te doen zegevieren en toen dat niet gelukte kwamen zij tooh met dienzelfden candidaat in het strydperk Is dat nu partybelang of niet Het comité gtif blylfen van het gemeentebeïang boven alleB te eteUen door hy een vorige vacature den heer Dessiog als candidaat te proctame ren en het comité heeft der Gemeente daarmede een dienst bewezen Maar waarom willen de Katholieken en anti Kev deu candidaat van bet comité thans niet Omdat zy partybelang boven alles stellen Weest dus gewaarschuwd liberale kiezers men wil bekwaam of niet bekwaam antiliberala leden in den Raad brengen om zoodoende binnen kort of lang een antiüberale meerderheid te verkrygen Hunne lenze van bezuiniging c toch is al te mooi om niet door den eenvoudigsten kiezer ah locaaa te worden aangezien Wy vragen bet aan ieder Waarom zou de heer F Herman Fz niet willen bezuinigen Wie heeft ooit vernomen dat deze candidaat een verkwister is Neen kiezers laat u zoo niet beetnemen De beer Herman stnat te goed bekend in Gouda heeft in te veel colleges zitting dan dat wy niet zouden weten dai by een flink degelyk en practi eh mau is een man die zal bezuinigen overat waar dit noodig is Dat by van te voren geen verklaring afgeeft omtrent meewerking tot het al of niet opheffen van eene school of an scholen zal hem by ieder eerlyk man tot aanbeveling strekken Een eerlijk man neemt geen imperatief mandaat op zich zonder de zaak die het geldt met weest om te kunnen vloeken De laatste woorden werden op somberen wanhopigen toon utlgesproken Ëlten ging op een stoel naaat de oude vrouw uitten ttWü hebben het reoht niet te vervloeken zeide zij Die vloekt zal gevloekt worden ttStil juffrouw SUen spreek niet tot mij met de woorden der Schrift Ga van hier laat mij alleen heeft de vloek mij niet getroffen zonder dat ik gevloekt heb f O ongelukkige die ik ben I Weder boog zg het hoofd terwijl zij mompelde = Laat mjj aan mijne ellende over en vergroot mijne schande niet met er over te spreken Ga ga of zyt gij miasohieu hier gekomen om mijne vernedering te aanBohouwet F Moeder Srita fluisterde Ellen in tranen badende fflaat geen bitterheid en toom uwe ziet vervullen Toorn F mompelde de ongelukkige moeder neen de toorn ii mg nog vreemd er is ietihier zg drukte raat de band tegen de borst dat verscheurd is Stina Stina waarom hebt gij ons dit gedaan T vSohrei Brita dan wordt bat beter en daarna kunt gij mg aanhooran Ik kan niet sohreien Van waar zouden de tranen komen r God zal ze u zenden tot leniging uwer smart zeide Ellen die zelve bitter schreide Toen de oude vrouw nog steeds het hoofd bleef schudden begon Ellen in zachte tot bet hart gaande woorden te spreken over onzen pHoht van het geduldig dragen der beproevingen Zij sprak over de ongelukkige dochter die door berouw en boete de eigen oogen onderzocht te hebben maar beslist durven wy z gen dat hy de kosten voor onderwya zal helpen verminderen indien dat na onderzoek blykt noodig en in het belang van Gouda te zyn Laat ons dus niet aan een valsche lente gelooven De tegeuparty heeft nu doidelyk getoond dat zy het wdie van daGemeenteraadsverkiezingeu eene partyzaak maakt en daarmede dwingt zij ons hetzelfde te doen Laten thans alle Liberalen als een man op den candidaat van het comité stemmen hy toob is voldoende bekend als een eerlyk onafhankelyk werkzaam man Liberalen laat thans alle pereoonlyke be Hchonwingen ter zyde vat den u toegeworpen handschoen op het geldt Gonda s belang in de eerste plaats en de eer der liberalen in de tweede Komt op Moandf 22 dezer allen ter sternbas en bezorgt eene schitterende overwinning aan den Candidaat vau het OomSté den heer F EEILÉ Fz VELE LIBERALE KIEZERS De Verkiezing heeft plaats MAANDAG 22 OCTOBER van 9 tot 4 nor Tot lid van het H Geett armbestanr te Berg Ambacbt is herbenoemd de heer A Verhoef Op initiatief van den beer J van Waning burgemeester van Ouderkerk a d IJael is aldaar een comité gevormd Inteekenlijsten circuleerun by de ingezetenen De gem een tebegroo ting te Bergambacht dienst 1895 is vastgesteld op f 20330 89 aan ontvangsten f 30330 84i aan uitgaaf vermoedeiyk batig slot alzoo f 0 04 De eerste Stolksche najaarsbeestenmarkt die onder gewone otuetandigheden den 3den October gebonden zou zyn heeit ons eene markt vertoond zonder koopwaren er was geen enkel bnestje aan de lyn Geen wonder ook want Stolwyk was toen voor den in en doorvoer van vee gesloten Thans echter nn dat groote beletsel is opgeheven komen de veekoopers iiverig onze gemeente bezoeken en worden er flinke pryzen besteed De eerstvolgende markt zal dus hoogstwaaracbynlyk een geheel ander aanzien hebben dan de vorige want na verwacht men groote aanvoer van vee en daar nog zoovele gemeenten zyn afgesloten niet minder koopers vergeving van God kan ertaugen en dat zy do nrmo moeder in eene betere wereld hare dochter met God verzoend zou wedervinden Da oude vrouw zweeg en luisterde naar de vertroostende liefderijke voorden dia over de lippen ran bet jouge nuisje kwamen en nadat Ellen lang over het geduUl en den ootmoed van den Verlosser onder het lyden gesproken had begon eindelijk de diep gewonde moeder te schreien Toeo stond Ellen op legde baar de hand op den schouder en fluisterde De tranen zullen uwe smart veriiohten moeder Brita maar ga van daag niet naar het ting De rechter heeft u immers daarvan ontsligonP Juffrouw Ellen ik moet er heen al zou ik het besterven het oagetukkige meisje is toob mgnkiod en ik kan haar niet san baar lot overlaten zeide moeder Brila snikkende Moge God n dan nfóed eu troost schenken 1 Nadat Ellen nog eenige vriendelijke woorden gesproken had zeide de oude vrouw God zegene u voor hetgeen gg mg gezegd hebt Ellen keerde zich om en wilde de deur uitgaan toen tg Kano op den drempel vond staan Achter hem stond Bengt Bengtson do vader der beschuldigde Hij was een groote stevig gebouwde boer roet een eerlgk gezicht dat de uitdrukking van diepe smart droeg Hij ging voorbij Kuno op Ellen toe en leide Dank juffrouw EJlen HÜ drukte rast hare hand waarna Ellen met eene Hohte boofdbuiging naar den kant van Kuno de w miag verliet Arlburg maakte geen bewogbg om haar te volgen Toen hg haar het hek bad zien uitgaan reikte hij Bengt Bengtson de hand tot afaoheid In iaogeo tüd heeft de sitting te Sctioenboven van het kantongerecht niet too lang geduurd Van 10 tot 4 uur ODoigebroken behandeling van verschillende zaken betreffende o o overtredingen van de wet op de besmettetyke veeziekte jacht en viascherg ens In drie zaken trad een advokaat op lo ïo de voortgezette zaak omtrent hei recht van viechwater onder Leksmond De heer Mr A C Visser advokaat te Gorinohem betoogde in eene rede waarin zelfs besli lngan uit de vorige eenw dienst deden dat bet betwist visohwater niet behoorde aan defB vernieenden eigenaar De ambtenaar van h t Openbaar Ministerie Tvoeg dan ook voor odbepaalden tyd scborsiag van deze xaak 2a Id de voortgezette laak omtrent eene overtreding van de wet op de beam siekte Dü heer Mr M M Schim van der Loeff odvokfeat te Gouda betoogde dat in dete de wet niet na r behooreu was gevolgd dat de iu betlagneming en daarop volgende taxatie en de Ittere her taxatie niet hadden plaats gebod xooali de wet voorsobryft en dien tengevolge ook nen sprake kon zyn vanhetverbeordTerklonn van de gelden doaroit voortsproitende 3o Deze zaak betrof bet zonder verlof verplaatsen van vee uit den afgestoten kring in de gemeente BergAmbocfat en het daarom in beelig nemen en verbeurd verklaren van dat vee De heer Mr K N Hen eveld advokaat te Haienwoude bepaalde in z n pleidooi licfa boofdzakelyk op het feit dat er geen afgesloten kring bestond sooala de wet voorscbryft en alioo ook geen overtreding kon wordeq begaan In de zaak van M De J te Krimpen die zich niet wilden laten ontsmetten mond en klauwzeer werd f 2 boete geëiacht Ten slotte zat op de bank van beuhnldigden een gep Luitenant Kolonel wonende te Am sterdam die zich te verantwoorden bad orer het feit dat ZËdG met den hengel in de hand zonder de vereischte vergnnninggeviaobt bad in Benschopa water ZEdO tas zyne verdediging voor zich hoofdzakelyk beroepende op een arreat van den Hoogen Raad omtrent openbaar viscbwater Maandag jt werd er op de looierü van de firma J C Muller Zonen te Haastrecht feest gevierd want de eerste knecht herdacht den dag waarop hy vóór 40 jaar voor het eerst de inrichting betrad om daar zyn maatschappelyken toestand te verbeteren Met recht werd er feest gebonden want de firmanten badden gezorgd dat er goed wat te gebruiken wa en de overige knechts dat d versiering niet ontbrak De geheele familie Maller wan tegenwoordig en toen de jabilaris MÜnheer de rechter is wel goed dat h ons vu de bgwooing van bet ting ontslaati maar toch zullea wü er komen Schande eu misdaad rusten op ons kind maar wg zullen haar oJet verlaten en haar alleen aan spo en hooo prijs geven En bovendien mijnheer de rechter ik sou den nwm Uien weten van vaa den vader van het kind Bengt Beogtaou trok de hand tot ene vuist te samen en logOK ÏD xiju dreigen vreesslijk uit Maar het gezicht van a beiden wide Knno vriendelijk zat slechts de zwaarte van haar gewetenskwaal vermeerderen en de misdaad des te grooter voor haar ulve maken Dat hindert met mgnheer de reehter die kwaad doet moet straf lijden Hoe grooter misdaad hoe grooter boete Ziet zij onze droefheid zg zal ook zien dat wü baar niet begeren noch rerrlosken KuDO ging maar toen bU buiten het hek kwam sloog hg een zgweg in dien hg ook gegaan was om Ellen in te halen Onderde waodoling docht hg Kooit heb tk iets verrukkelgkers geboord dan de woorden van hft jonge meisje tot de trooslekwge oude vrouw Zou ij inderdaad door barmhartigheid eu warea ootmoed bezield z n P Kuno Knno welke dwaze denkbeelden komen nu in uw brein op Zij behoort zeker tot het vrome volk en meent door hars liefdadigheid den hemel te verwerven of wel wordt zj door ijdelheid gedreven en wil voor eene heilige doorgaan of ook wist zij dat ik in de kamer was en spoelde zg derolemertooneelspeelsler Na eenige oogenblikken bad hij Ellen ingehaald iTarit nreelgi