Goudsche Courant, maandag 22 oktober 1894

WAARSCHÜWIl G De Sima P aOPPJB maakt hare geachte afnemen bekaiid dat d ftOn oude J never merk SigHteap niialnitend wordt afgelarerd in geMempelde kalderfleaaohen waarvan de kttrk is voonien van het brandmerk en bovendien ventegéld met h t oodiakaempel Flessohen die van Ie verpakking afwgken egn niet aikomitig van gwoemdé firm n moeten Mschoon zy het oorspronkel ke etiket oadeo drkg n ala namaabaal ordm beschouwd ia het Tenierd toloul kwanifWefd by door dea heer J C Maller hartelgk welkom ge heeten en geluk gewenscht met bet feest maar TOoraL met den persoon van Dirk Hollander daar b noch zign rader in de gehee e40jaren ieU hadden aan te qaerketi gehad ophetgedr van hem Hy ontTing aa de firma keurige geiohenken die seer zeker SEyne eenroadige woning zallen knieren Dm avonds werd het feest met do Troanen voortgezet ca noode scheidde men toen het klokje ran geboorzaambeid alo £ en zoodanig feest mag tegenwoordig wel op prya geateld worden Het geeft een blik op welke wyze firmanten en knechts samenwerken Ons artikel orer de roorgestelde ryWielbe lasting te Oonda roorkomend in oni vorig nnmmer schynt aan de oevers van de Use biionder de aandacht te hebben getrokken want de beide Gondsche dagbladen hebben ons opatel in zyn geheel overgenomen Dit ieit op aich zelve daargelaten deed t 0B8 seer reei genoegen in heiulfde blad der Gondsche couranten waarin ons artikel werd ovMfedrnlcti ook een verslag van de laatste Oemeenteraadzitting aan te treffen in welke met een eukrl woord ook nog melding wordt gemaakt ran de door ons afgekeurde heffing op de rüwielen De Voorzitter zeide nml Het denkbeeld over een nieuwe belaatinfc op velocipedes ook t oordeel van B en W Toor heigrootste deel een weeldeartikel komt B en W niet onbillgk voor doch het ia de vraag oC bet wel in overeenstemming is met de gemeentewet 6 en W verklaren zich berera dit te onderzoeken c Qoed aoo B en W sck nen zelf te betiryfelen of de Gemeentewet hen t he£Fej deur onbiliyke belasting wel toestaat Ën het leven van dit pa eborea belaating kindje is dns nu al gelukkig in gevaar gebracfaï De Gemeentewet De gemeentewet schgnt lioh dns tegen deze heffiug te verzetten I Maar B en W zeggen niet op welken grond welk artikel welke bepaling 1 Waarooi niet We zgn du verplicht zelf een ooderMsk in te atellen en dit is niet moeilgk daar de gemeentewet geen gesloten heilig boek is maar ook door gewone stervelingen bedreigde belastingplichtigen I gelezen en nagesnufield mag worden Zoo bladerend komt man aan Hoofdstuk II getiteld Yan de by zondere soorten rui plaatoelgke belastingen enz waarvan arükel 243 luidt als volgt iHoofdelykeomslagen en andere plaatsetyke directe belastingen worden geheven naar grondslagen die voor een redelgken maatstaf van het inkomen der belastin buldigen te houden zyn Isgiondslagec kannen niet uitsluitend worden aangenomen een of meer grondslagen ran de personeele belasting c enz Nu blgfl due alleen de vraag over of de rigwielen ressorteeren onder een der grondslagen van de personeele belasting Zoo niet dan mag de Goudsche Kaad ze belasten zoo ja dan zon dit buiten het belastiuggebiedeener Gemeente vallen en zouden wy wielryderv alleen door een algemaene ryksbelastiug ge troffen knnnen worden Volgens onze meening valt het rywiel uit t oogpant der personeele belasting wel degelyk onder de rubriek rij of voertuigen die wederom resaorteeren onder een der grondslagen ran genoemde belasting Kn dat dit niet twyfel chtig is blykt wel hieruit dat in baast alle prorinoiale en gemeeutelyke Verordeningen op net gebruik ran wegen en voetpaden het rywiel Rclyk wordt geateld met alle andere soorten van ry en voertuigen en dan ook aan deaelfde bepalingen ia onderworpen Mocht echter de Raad der vroede mannen c te Gouda een andere meeniug zyn to edaau dan gelieve men te bedenken dut men van diena uitspraken in hooger beroep kan komen en men dna in diens beslissing niet behoeft te berasten We gelooven echter dat men te Gouda roor een luttel sommetje van 450 de riaioo niet zal willen loopen van een gemeenteraadabesluit in hooger icatantia vernietigd te zieh en dat men liever zal trachten uit te zien naar voorwerpen die men veiliger zal kunnen belasten zonder met de faooge autoriteiten in moeilijkbeid te komen Voor ons wielrydera kan deze Goudsche kvrestie dit voordeel hebben dat zy aanleiding kan geven tot een decisieve beslissing over het rra pnnt of de Gemeentebelastingheffer gerechtigd is de rywialen te belasten al dan niet Wy en andere Gemeenten zullen dan weten waaraan men atcb te houden heeft in de toekomst Overgenomen uit De Kampioen t Dinsdagavond vei erde in t Hotel Doelen te Oudewater de afdeeiing Oadewater en omstreken c der Hollandsche Maatscbappg van Landbouw Aan de orde voorzetting der bespreking over het houden eener tentoonstelling met verloting in 1895 een en ander op de vorige vergadering wegens het vergevorderde nar verdaagd Na eeaige discussiSn werd besloten op den tweeden Dinsdag in September van t volgend jaar aldaar eene tentoooatelling te bonden van ree landbouw voortbrengselen en werktnigen vrachten bloemen en pluim gedierte waaraan eene verloting zal worden verbonden van vermoedelyk 5000 loten ik f 1 bet lot benevens eene heffing van 10 percent van getrokken prigzen boven de f 10 Verder werd bepaald dat aan de leden eene nitnoodiging zou worden gezonden om bydragen of schenkingen van medailles als pryzen uit te loven aan de inzenders alsmede om een verzoek te richten aan t Gemeentebestuur roor eene subsidie uit de gemeentekas ter gemoetkomiog in de daaraan rerbonden kosten Voorts werden door het bestour rerscbillende oommissiên benoemd als keurmeeslers en eenige leden aangewezen om het bestuur der rerloting ter zgde te staan Niets meer aan de orde zynde werd door den heer A van Aelst als voorzitter de rergadering gesloten Te Brakel werd Donderdag door de zalmvisschers met de z en een groote zeehond gevangen terwgl er in do nabgheid nog twee gezien werden Naar men meldt wordt aan het verslag orer hoofdstuk I der staatsbegrooting waterstaat jiandel en ngrerheid een nota toegevoegd oor den heer mr B Goeman Borgesiaa lu de door hem gepresideerde 4e afdeeiing der Kamer voorgelezeu waarin op zakelijkti gron4en wordt aangedrongen op een reorganisatie van het korps ambtenaren van post en tele raphie in verband met een verbetering van de positio der klerken en een gewenscbte af haffing der auroumeraira der jongeliedeu ie na afgelegd examen in afwachting eener t enoeraing tot commies in dienst worden geateld zonder eenig salaris I Dit heeft tot gevolg dat de hoogere betrekkingen by beide takken van dienst alleen openataan voor zulke jongelieden wier ouders in de gelegenheid zyn ze nog gedarende eenige jaren op hun kosten te laton Ievea I Gisteren werd ter terechtzitting van de rechtiiank te Zotfen een zaak behandeld tetreffende meineed Eïenige weken geleden werd eene tnisbandeling behandeld Eene vrouw ala getuige geboord verklaarde niets van die miafaandeliug te hebbon gezien doch dit week geheel af van hetgeen zy ooropronkelyk aan de marechanasee had verklaard herhaaldelgk werd zy èn door den voorzitter èa door het openbaar ministerie daarop gewezen daar zq er by bleef niets gezien te hebben werd de behandeling der zaak geschorst n werd de verklaring van do vrouw nader onderzocht Toen bleek dat zy het wèl had gezien Voor hare valscbe verklariog nu stond zy in de vorige week terecht met bewogen stem zeide zy het voorgevallene wel te hebben gezien en herriep zy thana hare eerste verklaring iets wat haar natonrlyk tiet meer hielp Toen zy om als getuige op te treden met den trein was aangekomen kreeg zy van hem die toen ala Oekla de moest terecht staan en ten wiena behoeve zy genoemde onware verklaring aflegde èen borrel I Het O M vorderde een gevangenisstraf van 9 maanden de uitspraak van de rechtbank was conform den eisch £ en veekooper uit Sandpoort die gisterochtend de markt te Leiden had bezocht ont moette naby het Huygenspark in Den Haag een paar zoogenaamde kwartjesvindera die hem meetroonden naar eene herberg op genoemd plein om een kaartje te leggen Het boertje liep er in voor ongeveer i 500 Voor de vacante betrekking van inspecteur der rgksveld wacht standplaats s Gravenhage hebben zich tot heden reeds ruim 130 solliciitanten aangemeld waaronder behalve tal van politiebeambten zich bevinden gepensioneerde hoofd en actief dienende officieren Uit Hellevoetaluis wordt gemeld De marinier 3e kl Spr bad Donderdngavond Iwacht Dat scheen hem niet te befallen althans hy smeerde hem zooala t iu de inarine taal luidt Eindelijk terugkomende Ymet een vest aan liep hy de kleine valreep 00 Toen hg echter zyn stap zou nemen om t n boord te komen stapte hg mis n viel rst op het vlot naast het wachtschip liggend en daarna te water Tot gistermiddag heeft men alle pogingen in het werk gesteld om hem te vinden totdat bet eindelgk gelukte hem met baken op te dr en Het hoofd was schier rerbrgzeld althans overal ingedrukt I De schildwacht die aan de groote valreep stond is door den commandant gestraft met 8 di en prorooat omdat hg den marinier Bpr niet belette de kleine valreep op te gaan wat 0B aon niet geoorloofd u L Directeuren der tMaatscdappg t b van gverheid hebben een adrea aan de Tweede Kamer gericht over het wetsontwerp houdende bepalingen tot beveiliging van personen die 10 fabrieken en werkplaatsen arbeid verrichten tegen ziekten of ongeralleo Een onderzoek zoowel door een byzondere jBOmmiaaie als in hare departamenten alsmede in hare jongste algemeene vergadering heeft aan de maatschappy de overtuiging gegeven dat een wet als thans bij de Staten Generaal in onderzoek ia in het belang kan on waarichynlyk zal zyn van de arbeiders eenerzyda en van de ondernemers ran nyverheid anderzyde weahalve zy de aanneming van dat ont werp zy t met enkele noodige wyzigingeo verzoekt De groote ruimte by het wetsontwerp aan de uitvoerende macht verleend om eenige onderwerpen by algemeene maatregel van bestuur te roeien komt aan adresaanten Qoodzakelyk en onvermydelijk voor omdat de wetgever niet kan treden in alle byzooderfaedeu van een zeer groot getal bedryven van nyverheid en ook omdat by eventueele altyd mogelyke dwaling omtrent eenig byzonder punt daarop gemakkelyker kan worden leraggekomen door een nieuw kouinklyk bealuit dan door een herziening der wet Met het denkbeeld om de ambtenaren van het stoomwezen in één korps samen te vatten met de ioapeclenrs van den arbeid kan de Maatschappy echter niet instemmen daar de atoomtoestelleo een andere studie en oefening vereiacben dat het onderzoek van den arbeid en de werkplaatsen en omdat vele inapectiea van Btoom etela voor schepen en roor tractie bestemd baiten de eigenlijke werkplaatsen moeten plaats hebben Het zeker niet alledaagsche feit deed zich gister te J a Hage voor dat drie weduwnaars trouwden met drie weduwen Gisternacht omstreeks 5 aren werd te Amsterdam de brandweer gealarmeerd voor een ernstigeu oitrtlaandsn brand in de Nes Het café chantaat De Oude Rykshallan heeft deerlijk van het vernielend element te lyden gehad Er werden in het lokaal geen uitvoeringen gegeven daar de huurster verbeteringen liet aanbrengen en van plan was op 1 Nor te heropenen De huurster die met haar zoontje de bovenverdieping aan de straat bewoond was te één uur ter ruate gegaan zonder dat iets verdachts waa bespeurd Door het lawaai wakker geworden zag zy de geheele slaapkamer in rook en langs het portaal kon men de trap niet meer af daar de gang vol rerstikkenden rook stond Moeder en zoon werden daarna door het raam aan de straat langs brandladders gered De brandweer apoedig ter plaatse was met behulp van drie Vechtkranen het vuur binnen twintig minuten meester doch de schade ia groot Het gebeele tooneel de kleedkamera zaal en zolderkamer zyn uitgebrand Het huis was verzekerd doch niet hetgeenin huis waa roor de verbouwing Ook dehuurster heeft veel schade aangezien zy hareninboedel nog niet bij de assurantie had laten orerschry ven Hbl De maatregelen tegen de veeziekte Een 70 tal landbouwers uit Sliedrecht hebben aan den Miniater van Binnenlandsche Zaken eeu adres verzonden terzake van de maatregelen tegen de veeziekte Dit adres laten wy hier in zyn geheel volgen Excellentie Geven met den meeaten eerbied te kennen oodnrgeteekenden allen veehouders en landbouwers wonende te Sliedrecht dat hun toestand langzamerhand onverdragelgk ja onuithoadbaar is geworden dat die hachelyke toestand hootdzakelgk ontstaat door de heersoheude ziekte mond en klauwzeer onder hun vee doch nog wordt verergerd door de behandelingen en besmetverklaring van den heer plaatsvervangerdis trictsveearta geveatigd te Dordrecht dat de ziekte mond en klauwzeer reeds zeer scbadelyk is voor ondergeteekenden doch die schade wordt vergroot doordat alle landeryeo in eigendom of huur toebehoorende aan hem niena vee door gemelde siekte wordt aangetast al zgn die ook nog zoo ver of in een niet besmetten kring gelegen worden besmet verklaard waardoor t vee honger moet lyden te meer daar t toevoeren van voeder nit de andere landerüen ten strengste is verboden dat door alechte enkele verklaring van den diatricts veearts het mond en klauwzeer vpordt geconstateerd waarop volgens de wet dit door borden wordt bekend gemaakt doch dat het is gebleken dat ook die heer zieh kan rergissen aangezien by den landbouwer P Koreraar wiens koe ladende verklaard was aan monden klauwzeer een dag vóór en één dag n dia verklaring slechts Igdende was aan zoogenaamde Grouwe Meer dat de twee koeien behoorende aan Cornelns Baan Hofman alhier van welke wel één mankeerende was doch niet door den eigenaar ala lydende aan mond en klauwzeer waren aangegeven door gemelden heer plaatsvervanger diatrictaveoarta ala lydende aan mond en klauwzeer werden verklaard zoodat toen volgens de wet op beamettelyke veeziekte wegens het niet aangeven bejide koeien door denbar gemeeater alhier werden onteigend en onderhands verkocht aan een slager van elders roor een bedrij van tien gulden dat verschillende landbouwers overtuigd zynde dat die koeien niet aan mond en klauwzeer lydende waren zich hebben verzet t en de afmaking dat ia gebleken door de re klaring faierby gevoegd van beide veeartsen uit Dordrecht en Ond Albtaa dat die beide beesten niet lydende waren aan mond en klauwzeer zoodat het een zekerheid ia dat gemelde diatricts veearts soma willekeurig onbehoorlyk of onkundig handelt waardoor ondergeteekenden en meer anderen veel echade lyden en wellicht reeda veel geleden hebben dat in andere gemeenten t gezonde van t zieke vee wordt gescheiden en in aangren zende of eldera gelegen landeryen wordt ge bracht waardoor het hongerlyden en de verdere nitbrtiiding der ziekte wordt voorkomen dat hier de oppassers van t zieke vee aanhoudend van t zieke naar t gezonde tm loopen terwyl het aan de eigetiaren wordt verboden waardoor eveneens de ziekte wordt bevorderd Waarom adressanten zich met vorigen eerbied tot Uwe Excellentie wenden tuet eerbiedig verzoek de noodige maatregelen te willen doen nemen tot verbetering van den to tand waarin de ondergeteekenden en vele anderen thans verkeeren welke toestand bepaald onuithoudbaar ia en nog verder wordt gemaakt In eeu klein theater te Parys heeft zich onlanga eeu komisch geval voorgedaan Het pabUek was reeds ongeduldig geworden ten gerolge van het lauge wachten vóór het scherm werd opgehaald toen de regisseur op het tooneel kwam en vertelde dat een der acteurs wegens ongesteldheid niet kon spelen Zyn rol zou door een ander gelezen wordcqi Terwyl het stuk goed en wel aan den gang was kwam de zieke tOoneelspeler het tooneel opbollen roepende dat by niet apelen wilde omdat hy geen geld kreeg Hij had nog niet gegeten en weigerde op te treden met een ledige maag Het medelydende publiek wierp een regen van geldstukken op het tooneel en na e n pauze van een kwartier trad de acteur met gevulde maag en dito beurs in zyn rol op onder grooten byval der toeschonwera Gevallen ala dat waardoor Salomo zich ouaterfetyken roem heeft verworven komen weinig voor Eea rechter in Georgia evenwel is de gelegenheid geboden Salomo na te kunnen volgen Twee vrouwen betwistten elkander het recht op een kind dat voor den rechter werd gebracht ala bewgsstok Uit het geharrewar van de beweerde moedera kon de rechter niet wys wordeu en hij zon op een Hat Daar valt hem zyn beroemden voorganger in die zooveel succes met zijn oordeel had Dat was een oploaoing I De Edelachtbare haalt een mes uit den kap van zyn laars zwaait het in de Incht en spreekt zyn veracbrikkelyk oordeel uit het kind worde in twee deelen gesneden en ieder der vrouwen krygt een helft Een oogenblik van spanning heerachte in de gerechtz aal De rechter wachtte met een angatig voorgevoel het woord van een der vrouwen dat hem beroemd zou maken Zooala uwe Edelachtbaarheid beveelt Helaaa I het mocht niet zgn In plaata daarvan klonk het uit beider mond Sng het niet door t Houd het dan maar liever zelt De Edelachtbare was een en al verbazing Hij liet apytig bet mee weder in zyn laars verdwynen en vond dat men de wgaheid van Salomo overschat had Twee veulens wisten Dinsdag op de Aohthovebsche waard tegenover de gemeente Jaars veld aan hun eigenaars te ootanappeu door de rivier over te zwemmen Merkwaardig was t het tweetal altéén met de koppen boven dien watertocht te zien maken Nadat ze goed en wel aldaar tot aan den oever waren genaderd werden ze door den veerman De G op Jaaraveld a vasten bodem geholpen en aan de inmiddels ook herwaarts overgekomen eigenaars teruggegeven de laatsten waren natuurlyk de rivier ovei evaren BDitenlaodsch Overzicht Het Hongaarscbe Huis van Aigeraardigden heeft met groote meerderheid het roorstel ran Wekerle aangenomen om het wetsontwerp op de vrye uitoefening der godsdiensten in zyn oorspronkelyken vorm terug te zenden naar de Magnatentafel ten einde op nienw in behundeling te worden genomen In het Oosteorykacbe Hnis van A eraardig den stelde Pernerstoffer eene motie roor waarin de kieswet hervorming dringend werd verklaard Spreker trok heftig te velde t en de politie wegens de wgze waarop zg was opgetreden by het staastumolt van gisteren De M mieter president protesteerde tegen het rerwyt dat de orders door de politie amb tenaren ontvangen by gelefjpnheid ran de be toogiugen van den vorigen dag waaren gegeven met eene bybedoeling de minister verklaarde dat de outoriteiten de wanordelykheden krachtig zullen onderdrukken en de burgere zullen beschermen De urgentie van hot voorstel Pernerstoifer werd met 120 tegen 43 stemmen verworpen De Belgiaobe bladen geven een statistiek van het get l stemmen door de verachilleude partyen by de verkiezingen behaald De Igat kan natuurlyk slechts globaal zyn ook omdat het gotal ctor enkele groepen niet juist kan worden berekend waar twee of meer groepen zioh hadden rereenigd Het totaal bedreigt 915 000 stemmen voor de roomaoben 533 0 X voor de liberalen 318 000 voor de socialisten en 31 500 diaatdeoteo De laatsten daargelaten is de verhouding dus roomschen 15 tegen liberaïm 9 en aocialietea 5 Op deze cijfers afgaande zon men dna oordeelen dat proportioneel de roomschen te veel zetels innemen io de Kamer en de liberalen en Booialiaten te weinig Maar men moet eerst den nitslag der herstemmingen afwachten voor iets definitiefs te concludeeren valt Van geheel andere beteekenis dan de verkiezingen in België zyn die welke in Noorwegeii plaats vmden Wel loopt ook hier de etryd tosaohen het cóaserratisme en de democratie doch de directie prys waarom gevochten wordt ligt verborgöu op een geheel ander reld Onder de leuze ran zelfatandige consulaten roor Noorwegen aanvaardden de radicalen de veikiezingcampagne maar niemand maakt er zich illueiën over of het einddoel van den strijd te ontbiodmg der Unie met Zweden Zelf koesterde de radicale party geen hooge verwachtingen ran deze verkiezingen zg vreesde dat de Noorsohe boeren boe goede democraten ook in hnn hart hefe politiek gehaspel moede zioh zoudan aoharen aan de zyden der conservatieven want dit weet iedere Noor en tedere Zweed maar al te goed de overwiooing der radicalen beteekent eeu krachtige voOrtilettiug ran den oorlog tusscfaen de beide rijken De uitslag der verkiezingen tot dusver verschafte deu radicalen geen teleurstelling zelfs heeft de uitelag te Cbrietiania hun verwachtingen verre overtroöen Met dezen triomf zgn alle ge 3en verlieicen nitgewischt In een zoo democratiach land ala Noorwegen zou men een zeer uitgebreid kiesrecht moge veronderstellen het tegendeel is waar het ia zoo beperkt dat het ten spoedigste verdient o eruimd te worden Welke ourechtvaardighedso het Noorsche kiesrecht begaat blykt o a uit het volgende Een kleme stad ala Flekkefjotd met 300 kiezers zendt eeu vertegenwoordiger naar dej Shorthing terwyl de 17 500 kiezers der hoofdstad slechts vier afgefaardigden mogen kiezen Tot dusrer heeft de linkerzyde acht zetels gewonnen en tien verloren Alles hangt du af van den uitslag der ttemming te Jariaherg welk district door vier afgevaardigde ïq den Shorthing wordt vertegenwoordigd Vroeger behoorde dit district nan de rechterzgde in 1891 werd het echter veroverd door de linkerzyde hoewel slechts met een kleine meerderheid Ingeval nu de radicalen Jarlaberg behouden zullen zy 62 leden sterk zyp tegen 52 der reohterzgde Hun meerderheid zou dus niet meer dan 10 bedragen Met zulk een kleine meerderheid zou er niet aan te denken vallen om de regeeriug voor een ryksgerecht te roepen want daartoe behoeft men een meerderheid van twee derden Niet onwaarschynlyk wordt het geacht dat de heer Stang op zyn post aan het hoofd van het ministerie blyft en beproeft zoo goed als bet gaat zich met den nieuwen Shorthing te verdragen Waarop zulk een inconstitutioneel bestnur ten slotte zuu moeten uitloopen valt niet moeilyk te voorspellen als men denkt aan de hevige verbittering welke er onder de Noorsche radicalen ameult tegen Zweden De berichten omtrent de gezondheid van den Czaar blgven zoo ongunstig mogelyk De Voortdurende bedreiging van zyn leven door de nihilisten heeft het krachtig gestel van den Czaar geschokt die ook den ontzettendeu dood van zyn vader nooit uit de gedachten kon zetten Zyu gestel schynt ondermynd te zyn De verloofde vaa den Ozarewitch on al de verwauten van den Czaar die in het buitenland wonen haasten zich naar bet ziekbed De algemeene zwakte die de genee beeren zoozeer vreesden ia toegenomen de reis naar Corfu waarvan men gunstee resultaten verwachtte moet opgegeven worden Een specialiteit in zenowziekten professor Merahejeffski i nit Petersburg ontboden Het officieele bulletin van Dinsdag heeft natuurlyk diepen indruk gemaakt in Rusland In Berlyn is men echter overtuigd dat in de buitenlandache staatkunde van Rusland geen verandering gebracht zal worden Burgerltike Stand GEBOREN 16 Oct Jacobus ouders C Broere en B van der Hey 18 Johanna Maria ouders A A Bezem en G M de Does 19 Aal e ouders J Noorlander en F van Leennen Sara Jacoba ondera A J Lafeber en G Verkaaik 20 Jan Willem ouders D Prille en 0 Iloogendooro ONDERTROUWD 16 Oct P de Pat r te Vliat 52 j en M Palsgra if 39 j H H van Rogge to Rotterdam 27 j pu O C Kettner 24 j C van der Kaa 28 j en W Spruit 22 j J Motder te Sappemeer 22 j en L Rietveld 22 j A Oosterling 80 i en E P Berlyu 25 j A D van der Pool 38 j en A J de Hoop 35 j INGEZONDEN Mijnfu r de Redacteur f Vergun my aan U die in politieke zaken thuis bent een vraag te doeu Onlauga vernam ik uit vertrouwbnre bron dat df heer IJssel de Schepper zwnrt pp wit aan de Katholieke kiesvereeniging had egeveB dnibygeea candidatnur voor den Gemeenteraad weuvchtp te aanvaarden En dit zwart op wit hebbende stelde die Kiesvereenigine den heer IJ de S toch candidaat Kunt U my nu ook zeggen boe dit te verklaren is en met welk doel de Roomschen een candidaat stellen van ien zy eeu bedankje in handen hebbeu EEN WEETGIERIG KIEZER Onze Gemeenteraad in het jaar Geachte Redactie In onzen Gemeenteraad hebben ihana zitting 2 Anti revolutionairen en 1 Katholiek zooals iedereen weet Hiertegen heb ik niets maar nu ik zie dat de Katholieken en AotirevoUi iionairen samenspannen om er weer een Katholiek in te breuften vermoed ik dat y de volgende keer weer zullen samen spannen om er nofï weer twee van hunne partij in te brengen dan zitten er einde van dit jaar al 6 K en A R in den Gemeenteraad Veroorloof mij de vraag in welk jaar onzes Heeren dan de ëbeete Gemeeui raad zal bestaan uit Katho Heken en A uti re volution ren EEN NIEUWSGIERIG KIEZER BiiiteDgewooH groote Sorteering FOULARDS A van OS Ai £ 73 73 ADVERTENTIISW TANDAHTSEN W J EU LION slit Nieuw indijk 241 ii erste liuis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TB CONSULTEEREN Maandags Woe sdaga en Vrijdag van 10 tot 3 uren M rkt 134 Gouda KOOPT geen duren eieren doch gebruikt de gerenommeerde ÏLf t en i 1 20 per flesch van Af HERHAX Zn TIendcw BOERENJONGENS BS Ct per flacon Vrncbten op Brandewyn 70 Ct per flacon Fijne Punsch bU SLOTKMAKEK ACo TÈ KOOI 12 ISeiasplarLlzerL 4 SCHEPELSEMMERS een PAARDENBUIF met krip een TDIG bjj R LOMMERSE Spieringstraat raTiïïmppËLËï Pnik beste ÜELDERSCBE BLAUWEN ƒ 3 S0 per H L GELDERSCHE JAMMEN ƒ 5 per H L Te bevragen bij W ERBERVELD Tiendeweg Oouda Zaal KUINSTMIN Sociëteit Ons Genoegden MAAXDAG 22 OCTOBER Aanvang 8 uur slechts eene Buitengeiootie mmmi seance te geven door den wereldberoemden HypnotlseurCharlesWolton De Heer WOLTON werkt uitsluitend met personen uit het publiek Entree Ie Rang ƒ 1 2e Rang 0 50 Z Leden half geld W i m LEEÜWEH SPIERINGSTRAAT F 41 Gouda Ontvangen een uitmuntende Groote en fraaie Sorteering der NIEUWSTE HANGen STAANDE PETROLEnm LAlPEN waarin byzonder nitmunteu de Echte Lamp BelgCi Gaoglantaarns Huarlamp enz van de allernieuvste systeem Branders Glazen en Katoen Hanglampen van af f 2 PRIMA QÜALITEIT Potroleum Kacliels STEE1 R0LEI GROOTHANDELAAR aan de Ruhr vraagt 8oUed AOENT met flinke relation Brieven met nadere opgaven te adresseeren A 50 poste restante Duiahurg a d Rijn Openbare Vrijwillige Verkooping Ten overstaan van den Notaria H GRÜENENDAAL te Gouda op WOENSDAG den 3t OCTOBER 1894 des voormiddag U uur in het Posthuis bewoond door Mej de Wed C na BRABER teMoordrecht in ééuziiüag b veiling verhooging en afslag van Een TU11 nitstekend geachikt voor Wartnoexenierderij of KweekeriJr gelegen ie Moordrecht tn het oosteinde naby het dorp in den Oostpolder groot 1 Hectare 37 Aren 80 Centiaren de lasten over 1894 bedragen Grondlasten f 9 83 Polderlasten 3 p h a en Schielands geld 1 40 p h a Vr van huur te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 15 December 1894 Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Notaris H GROENENDAAL Westhaven B 175 te Oouda STEENKOLEN Aangekomen de Lading PRIMA iU waaruit ik gedurende de Lossing zal afleveren tot 67y2 Cenl per Hectoliter contant zonder korting vr in huis bezorgd C M Klijweg Gouwe G 93 hoek Plantsoen Magaz n Tnrfsingel Gouda October 1894 In voorraad de Echte Belgische Anthracit Uootjes Af 1 40 per Hectoliter BESTELLINGEN worden gaarne spoedig ingewacht Kiezers In verschillende atrooibilletten is de hew J J v K OER SANDëN voorgesteld ala é man der zuinigheidiparty aUef het daarmede uitgemaakt ia dat de heer F HERMAN Fzv geen zuinigneid op het oog heeft en de ga meentefinanciëa tot altea weoseht dienatbwr t maken behalve tot datgene wat de drok der burgary kan verlichten Niets ia minder waar dan dat Ieder Dia den heer HERMAN kent weet dat hy 4eil tegenstander van verkwisten is iemand die door noeste vlgt aioh een onaf hankelgk standpunt heeft weten te verwerven iemand die door gepast overleg de dobbeltjrB bgeen weel te houden £ n zoo iemand hébben wg juist noodig Men hettft den kiezers wys gemaakt dfti bgv den Heer HËHMaN n 0t ayn etem soodt geven aan de opheffing eener school dia velm in den tegen woordïgen tgd overbodig aofateni en dat heeft men gedaan onder de lease dat de heer HERMAN weidt aanbevolen door sohool meesters Is er ooit in eene verkiexingstyd een grooter lengen gebroikt dan wet dtitef Ebmtaan eerigken kiezen noeasi diaebtf r meeaten eene die zich voor den Heer HERMAK 700 byzonder in de bres stellen Heeft null hier soma he oog op den Heer Julios dü op de openbare vergadering de candidatnnt HERMAN inleidde Maar is de Heer van der Laan dan gMAF schoolmeester die hdt verkiezingsbillet van dNi Heer van dbi BANDEN onderteekend Evenmin als den Heer van der Laan ign stam zoude ontbonden aan een voontel tot opheffing eener school die als luxe geldt evenmin Bond de Heer HERMAN dat doen wanneer bet inderdaad btaek dat de opheffing der 2a Bor gerschool voor jongens in hetfinanoiael belang der gemeente is IHmrvoor tOOn wij U borg En voor het overige dit Wanneer het u blght kieiers dat da Heer HERMAN wordt hij gekozen zich niet toont een man voor da zuinigheid wanneer bg niet meegaat met alle voorstellen door wie ze z ja voorgesteld welke er toe kunnen leiden ont den druk der belasting lichter te maken dan faeht p het volste recht den Heer HERMAN by zgn eerstvolgend aftreden voor goed uit den raad te lyeren Dos kiezers stemt met ons op den Heer F HERMAN F n hg heeft tgd en lust om onze belant en te behartigen Daarhy komt nog dat niemand meer persoonlgk belang heeft bg den bloei der gemeente Gouda dan juist den Heer HERMAN £ en elk weet dat iemand die zich in het publieke leven vrg hawoegt als den heer HERMAN een ruimen blik heeft in alle aangelegenheden die met de gemeente in bet nauwste verband staan Dus allen die het goed met de gemeente Gouda meenen komen MAANDAG hun stem uitbrengen op den Heer F HEEMAIT Fzn Ue Notaris 11 GBOENENDAAL te Oouda is voornemens op VRIJDAG den 26 OCTOBER 1894 des morgens 10 nnr op het terrein aohter het R C Weeshuis aan de Gouwe te Gouda ingang in de Peperstraat naast den Heer na RAADT in het openbaar om contant geld te verkoopen DEUREN RAMEN BALKEN Zware RIBBEN PLANKEN STEIGERHOOT PANKEN TEGELS en BRANDHOUT Nadere informatiën geelt voornoemde Notaria UÜOENENDAAL te Oouda Firma J WELTEH W1JD8TKAAT A 42 SPECIALITEIT IN de nieuwste modellen ONTVANGEN V iDterrokken Blouses HERCULES KOUSEN Handschoenen enz