Goudsche Courant, dinsdag 23 oktober 1894

i Directe Spoorwogverbioillng met GOUDA Wlotererdleost 1894 95 OOSDA SOTTKEDAU AaD evaDgeo 1 October TUd vao Greenwlcli aula 8 80 7 88 8 40 0 40 10 46 10 66 18 08 18 18 11 1 ff 18 61 1 84 8 68 4 60 6 84 6 68 7 10 8 38 8 48 40 11 01 11 10 HwriMlit f 7 88 8 47 11 08 ff ff 4 67 ff 8 08 ff ff ff 9 47 ff 8 64 U O ff 1 0 ff ff 6 04 8 10 ff ff ff 9 64 O I Ua f 7 48 0I r 11 18 ff 1 11 ff ff 6 11 ff 8 17 ff ff ff 10 01 10 S8 10 11 06 11 86 18 88 11 88 1 81 1 44 4 10 6 80 6 48 6 80 7 80 8 68 08 10 10 IIJO 11 80 SOTTEjlDAII GOUDA tttedui 0 08 7 86 7 47 8 S 8E 46 61 f0 17 11 60 18 80 1 46 8 30 8 60 8 48 4 S0 4 46 81 7 07 8 10 41 Oapdttt 810 iSmmbik 8 18 8 18 f v t ff 10 87 ff ff 1 66 ff ff 4 68 ff 7 17 ff IM 8 81 fff f ff ff 10 84 ff ff 10 41 ff ff 8 08 ff ff 6 08 ff 7 84 ff i f ff ff 8 0 ff ff ff ff 6 0 ff 7 81 ff t mnU 888 0 W 7 46 8 07 8 18 ff 10 08 10 11 10 4 18 08 18 40 8 16 8 48 3 10 4 08 4 40 6 16 6 61 7 87 8 88 10 08 OODDA DÏN H AG DBN H A A 8 GOOUi Oaud 7 80 8 SS 8 08 8 87 10 4 18 11 18 81 18 64 1 87 S S6 4 46 6 87 6 6 7 18 8 8 9 87 1U06 11 18 H go 8 48 7 80 7 4S 8 30 8 88 46 10 1 11 8818 161 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 8 8 ZtT ll 7 48 8 47 11 01 1 08 4 57 8 U 1 4 ff voorb 6 64 ff ff ff ff 10 18 ff 1 44 ff 4 48 7 06 1 BL Kr 7 47 f 1 11 18 ff ff ff N d L d6 69 ff 1 4 ff ff ff ff 7 11 ff ff LA W T 88 8 88 11 10 1 17 6 08 8 Z Zogw6 08 ff ff 10 30 ff 1 6 ff 6 7 80 ff 1 K d L a 8 08 f 1 88 8 81 ff ui a K Bl Kr 6 14 ff 2a M 6 1 ff ff ff ff 10 86 ff 8 04 ff ff ff 7 8 I ff Ti rb 8 07 8 08 11 88 1 88 6 80 8 86 10 10 ff ff ff 10 41 ff 8 0 8 09 7 81 10 iHm 8 1 18 10 07 11 87 18 41 18 81 1 88 1 67 4 86 6 86 6 66 8 417 48 10 1611 88 11 48 B wd 30 7 60 8 18 9 68 10 1810 68 18 0318 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 4 8 86 10 10 0 Ol DA UTIlïCHT D T R ï 0 B T G OUD Goud 6 86 8 40 7 66 8 0 8 81 10 06 10 1 10 66 18 48 8 83 8 61 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 S 88 10 14 Utrecht 8 88 7 60 6S 11 84 18 08 18 60 8 10 3 80 8 63 4 48 6 80 6 86 8 09 8 60 8 6 10 84 Oudew 8 60 6 64 n 11 0 8 87 ff r 6 87 ff 7 6 ff 10 87 Woerden 68 8 11 lO U 11 60 18 86 ff ff 8 48 4 1 6 47 ff 9 119 8410 61 Wowdall 6 6 7 08 8 18 10 80 11 17 8 46 8 07 6 06 6 46 6 17 6 07 8 6i 10 86 üudiivater 7 07 8 10 0 4 ff ff ff 4 84 ff ff ff UincM 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 088 88 8 60 6 8 8 81 0 88 8 88 8 11 10 68 1 Gouda 7 80 8 8 B 84 10 87 18 06 l tS 3 60 4 37 6 80 7 08 8 41 SS 11 07 GOUD i A MSTIRDAM AHSTEIDA M G 0 V D A Ooud 8 40 8 11 10 08 10 86 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 14 AElteiduftVp 6 60 8 16 8 66 11 18 11 80 8 66 4 86 4 86 7 0 10 00 AauUrdw Wp 8f 10 10 86 18 1 1 8 40 6 48 6 86 8 48 11 18 e ld 140 04 10 44 1808 11 48 1 60 6 80 88 8 8 IL Door het Comité ter vtrbetering van dan MaatBcbappeiykeu en den rechtatoestand der Trouw in Nederland it aan allen die Terbeteriog wenschen in dien toeitand de toIgende circulaire gericht Dat Terbetering in den toestand der Trouw weuBoheiyk Ib dringend noodig zelfs en ia zeer veel opzichten zal vel niemand loocheneD Dat zij in maatschappeiyke poaitie wordt achtergeflteld bg den man dat zy geweerd wordt uit ambten of slechts tot lager bezoldigde betrekkingen wordt toegelaten en dan nog Teelal voor betzelfde werk minder bezoldiging ontvangt dat de Troawelijke leerling geweerd wordt uit bet door bet ryk gesubaidieerde scholen ierwyi voor hare opleiding door het ryk in Teel mindere mate dan voor die i n den msnneiyken leerling wordt zorg gedragen dat haar reehtitoeatand veel ongunstiger ia d t ay Tan medewerking by burgerlyke aoten ia buitengesloten en aan hare woorden en handelingen dos feiteiyk minder waarde wordt gehecht dan aan die van den eenten den beiteo man al stiat deze in ontwikkeling en gedrag ook verre beneden haar dat voor de strafwet daarentegen volkomen gelijkheid u aangenomen en dat waar z zedeiyk een misstap doet op haar alléén de last wordt gelegd van beider misstap terwgl de wet zelfs bet onderzoek naar het raderscbap verbiedt dal zy van voogdg en corateele is uitgesloten behalve over baar eigen kinderen of oogelnkkigen echtgenoot en dan nog slechts onder de beperkingen door de wet gesteld dat de gehuwde vrouw in veel opzichten roor de wet geiyk staat met een onmondige dat het beheer baar is ontnomen over hetgeen zy verdient terwgl zy gehoodeo is om het Terdiende loon af te staan aan haren echtgenoot die dit naar willekeur kan gebruiken en misbruiken doch dat van de andere zyde door diezelfde wet het bnweiyksgoederenrecht is geregeld op eene wyze die baar slechts zeer onvoldoende waarborgen Terscbaft tegen slecht beheer door haren echtgenoot dnt deze en vele andere leemten en onrecbtTaardigheden in onze wetten voorziening behoeven zat iedere vroaw en ook iedere man gaarne erkennen zoo zg zich kalm rekenschap r van geven tot welke hoogst trearige gevolgen onse gebrekkige wetgeving vaak aanleiding geeft Sene verongeiykte moet echter den moed hebben om ook openlijk tegen acbternitzettiDg op te komen zon men anders niet met recht er nit kunnen bealuiten dat het onrecht 4niet wordt gevoeld of althans niet drukkend ia Doch bet ondervonden onrecht kan ook zóó bitter en heftig stemmen dat men vergeet dat wetten langzaam ontstaan en sedert vele jaren in werking zynde niet in ééns op een gegeven oogenblik te veranderen zyn en dat men slechts door geleideiyke zaakknndige hervorming biyvende Terbetering kan verkrygen Het is daarom dat vTonweo die zelve niet te lijden hadden van deze misstanden omdat in vele gevallen de zeden beter zijn dan de wetten eenige mannen die met baar streTen instemmen hebben ui enoodigd om met Imar een comité te vormen Telkens wanneer de belangen der vrouw niet of genoegzaam behartigd worden in wetten of besluiten door de legeering voorgesteld of uitgevaardigd wil dit comité door requesteu of langs anderen weg de bevoegde macht w zen op de belangen der Nederlandscbe vrouw Alleen wanneer mannen en vrouwen hierin lefzamen werken waardig vastberaden en zonI der politieke nevenbedoelingen is verbetering t Tenraehten Dat velen zich aansluiten by ons streven l Het Comité bestaat uit de Wen Mr Ë Fok ker te Middelburg Lid valideEe ste Kamer mr W L P A Molengraaff Hoogleeraar te Utrecht mr W van der Vlogt Hoogtaeraar te Leiden mr J G Overvoorde Ie Secretaris Arohiraria te Dordrecht en de lUmes Jonkvr J de Bosch Kemper Amftentom Voorzitter Mevr H H Scholten Commelin Amsterdam 2e Seor Penpiagm Mevr M A van der Laan De Joode Haarlem Hevr H F Boddaert Scbunrbeoue Boeye Ommen Nader meldt men uit Deutichem De moord bier gepleegd onderscheidt zich hierdoor dat er bgna 3 weken verliepen vóór de afschnweiyke daad san het licht kwam Eerst toen kwam het den buren verdacht voor dat de heer Brouwiff j m alleenwonend eenzelvig persoon met iét ïT t saa deriinge manieren zich in den laatsten tyd tdt guiten vertoond had De burgemeester ian Ambt Deutichem en de marechaussee alfsar worden gewaarschuwd en gezameniyk werd het bnis opengebroken Wy deelden reeds mede boe het Igk daar gevonden werd en dat men wel aan misdaad dacht doch eerder aan een natnurigken dood bloedspuwing wilde gelooven vooral daar op het eerste gezicht geen wonden zichtbaar waren Den volgenden d werd uw correspondent in het huis toegelaten De ondrageiyke Incht werd getemperd door carbol en nadat men licht gemaakt had zag ik den ongelukkige in een hoek der kamer nitgesirekt liggen Hy lag nog in zyn oorspBonkeiyke positie geheel scheef eu slecbta een gedeelte van het lichaam zichtbaar het overige gedeelte was door een mat bedekt Om hem heen tonden 2 stoelen terwyi een overgordyn over het raam gespannen verhinderde dat het lyk van de straat zichtbaar was Op de tafel stond een bord met york een atuk vleesch geheel verschimmeld terwyi op eenpetroleummachine een pan met eten stond Daar de heer B volgens verklaring der werkvrouw gewoon was tegen half twee uren te eten houdt men het er voor dat omstreeks dien tyd het miadrgf gepleegd is Daar overal de grootst mogelgke orde beerschte mag men ationemen dat de moordenaar wetende dat by niet overvallen kon worden zeer kalm is te werk gegaan Inmiddels kwamen de beide geneesheeren de heeren Bardel en Huber Nordt om op last der justitie het lyk te schouwen Eerst werden nauwkenrig de bloedspatten in de gang en op de deur beschouwd en constateerden zij dat men die spatten getracht had af te vegen De spatten waren zeer verspreid en kon men bemerken dat de deur tydeos het misdryf gepleegd is geopend was Deze deur was tbans met een sleutel gesloten welke slentel in de achterkamer is gevonden Met het oog op den grooteo plas bloed welke by het Iflk lag achtten de geneeebeeren ook zonder onderzoek van het Y k zelf bloedspuwing of zelffnoord uitgesloten daar dan de deur niet weder gealoten was kunnen worden en ook aan de stoelen rich bloedvlekken moesten bevinden Bovendien kon de denr niet van binnen gesloten worden Daarna begon men bet met het lyk zelf Het gelaat waa bedekt met bloed en schimmel en onherkenbaar Nadat he gereinigd was rond men al spoedig een wond boven het hoofd waarna men tot de inwendige achouw orerging Toen eerst bleek overtuigend dat men hier met een moord te doen had De hersenpan was geheel en al Terbryzeld op éen plaata was er een geheel gat in terwyl acheuren welke zich naar alle kanten vertoonden wederom verbrokkelingen veroorzaakten Ook in de huid kwamen gaten voor Deze wonden welke den dood waaraohyniykbeid direct veroorzaakt hebben zyn vermoedeiyk met een hamer of ander zwaar voorwerp toegebracht De schouwing werd hierna voortgezet en duurde tot laat in den avend Het resultaat moeat voorloopig geheim biyven Inmiddels per telegram op de hoogte gebracht kwamen hedenmorgen 9 uur bier aan mr Scbeltema oflBcier van justitie baron Van Haersolte reohtercommisBeris en de grifiSer van Arnhem Zy stelden een onderzoek in en gaven laat in den omtrek van het huia te zoeken naar een voorwerp waarmee het miidrijf gepleegd kan zgo Dit onderzoek had geen resultaat Hedenmiddag werden eenige personen ver hoord doch dit had weinig gerolg De aanleiding van den moord ia niet bekend Vermist zyn tot nog toe een gooden horloge beurs en ring terwyi de trommel met effecten in de vliegenkaat werd gevonden De moordenaar bad ze daar zeker niet gezocht Het lyk vafi den ongelukkige is hedenmiddag om 3 uur ter aarde beateld Als vermo deiyke dader van dan moord te Dentiobem is te s Gravenbage in arrest genomen zekere H Deze ia eentydtaug bewaarder geweest op het gesticht De Kruisberg c en werd de laatste dagen vóór dan moord dikwyis gezien in bgzyo van den vermoorde Te Herwyuan waa juist een hnwelgk gesloten toen de burgemeeater een telegram nit Rnttordam ontviog dat de peraonen die als de ouders der bruid waren opgegcTen niet de ouders waren In eene vergadering van Amaterdamsche typografen Vrydagavond in Fraacatie € gehondeiif is besloten de volgende circulaire aan de patroons te verzenden I M M Het Amsterdamsche looncomité zich kwgtendp van de opdracbt hun door de Amsterdamjche Typografen en aanverwante vakgenoottn a egeven in hoofdzaak ten doel hebbende een minimumloon voor alle drukkeryen hier ter iplaatse in het leven te roepen wat bun tami iyk gelukt is voor den tgd van vier weken als jproeftyd onder voorbehoud dat bg bet einde Tan dien termgn de patroon zich in contact zou stellen met het looncomité lang gezien dat de patroons individueel met hunne gezellen schikkingen hebben getroffen waardoor dj gewenschte eenheid in loon is verbroken verzoekt n met bovengenoemd comité in onderhandeling te treden om met hun het beTan den patroon en gezel te bespreken NamaDS het Amst Loon Gomm P HOLS Secretaris Hnari Houtt 2e N B Antwoord op deze zal gehaald worden in ap eerste dagen van de volgende week Uit een verslftg aan den minister vi Oorlog betreffende de belangen van d Wedflwen eu weezeukas voor de officieren Tan de landmacht welk verslag dezer dagen aan jde belanghebbenden is medegedeeld blgkti met betrekking tot de geldelgke nitkomssen verkregen onder de werking der nieuwe statnten uit eene Tergeiyking der gemiddelden van de inkomsten en uitgaven gedurende de eerste drie jaren nh de invoering d rvan voorafgaande dat de lasten werden vermeerderd door lo de afachaffing der contributie by vermeerdering van traktement tflt eeil bedrag van f 20 000 2o de verhooging der toelagen tot een bedrag van f3078 samen i 25 645 Door de gewgzigde bepalingen omtrent de inl ggeldeo waardoor eene bate van gemiddeljl f 18 759 werd verkregen en door enkele wgzigingen in e befiSng der contributiesj zyn die vermeerderde lasten niet bezwailend geworden voor het geheel der inkomsten bigkens bet meerdere bedrag dat jaarlgl s tot kapitaalvorming kon worden aangewend Bereikend tegen den koers van 82 pot voor de 2 percents N W S bedroeg het gemiddelde der jaarlgkscbe kapitaalvorming voor de rie jaren na de invoering der nieuwe statnten f 106 786 en vóór die invoering f 87 862 Uit deze cyfers biykt dat de wgzigingen in do statuten deu geldelyken toestand ran het fonds niet hebben geschaad By het tegenwoordige overschot van ruim j één ton gonds sjaars zou de vraag gesteld kunnen worden naar vermindering van bijdragen of naar verhoogiog van uitkeering Niet ondieustig schijnt het daarom aanstonds de aandacht ie restigen op het feit dat tegenoter de inkomsten uit de rente van den eigendom der weduwen en weezenkas tbans groot f 140 635 de uitgaven staan voor pensioenen onderstand en toelagen tot een bedrag van f 275 706 zoodat wanneer op dit oogenblik de kas moest liquideeren d w z geeue nieuwe deelganooteu meer werden aangenomen met het tbaos aanwezige kapitaal wellicht niet aan de opgelegde verplichtingen zon knunen worden voldaan Zekerheid daaromtrent bestaat nog niet en zoader die zekerheid zonden wyzigingsToorstelIen van ingrypenden aard bedenkelgke gevolgen kunnen hebben Achtte de directie het eenerzgds onbiliyk om van de tegenwoordig contribueerenden meer hydrogen te vragen dan volstrekt noodig zyn anderzyds kwam het willekeurig Terminderen Tan die bydragen of het Terboogen ren uitkeering baar ongeraden Toor met bet oog op later belanghebbenden In de allereerste plaats is zg er daarom op bedacht geweest tot de kennis vao den wiskundig juisten t iestand der weduwen vu Weezenkas te komen ten einde met behulp daftrran de grondslagen waarop de instelling rust genoegzaam te kunnen versterken De fioancieele gevolgen van latere wyzigingavoorstellen zouden tevens daardoor met voldoende zekei heid kunnen worden aangetoond Thans kan het uitzicht worden geopend dat op een niet ver verwyderd tfldstip een zuiver berekende balans kan worden opgemiiak aanwyzende den toestand op IJannari 1890 Onder de werking der vroegere statuten en de balansen van 1 Januari 1892 en 1 Januari 1894 Zal de fioancieele toestand der kas op deze wyze met de gewenschte nauwkeurigheid aau bet licht zijn gebracht dan hoopt de directie daaraan de vrgbeid te kunnen ontleenen om eventueel ook ter gemoetkoming aan haar bekend geworden wenschen de noodige voorstellen tot wyziging der statuten in te dienen In den Nieuwen Waterweg kwfim gisteren een ecnokker die onder de kuit drie haaien had gevangen In den roorzomer van dit jaar zou te Herwgnen eene gereohteiyke ontruiming plaats hebben van eene woning toebehoorende aan den herbergier C van Krieken aldaar Tengevolge van bet terzet der bevolking kon die echter niet doorgtan Op 25 Jali had de ontruiming plaats echter niet zonder opstootje Tan de dorpelingen Den gebeeleo dag vormden zich oploopjes in de onbgbeid tho den Heuvels de herberg van Van Krieken die des avonds waren aangegroeid tot een steenen werpende en andere batdadigheden nitvoerende oproerige volksmenigte Het einde van deze troebelen was dat het huia van Van Krieken in brand werd gestoken Zaterdag waren deswege voor de arrondiaaements vech thank te Dordrecht op de bank der beschuldigden gebracdt J W D Keppel en J van Krieken de laatste een neef van den herbergier Hun werd ten laste gelegd in den avond vaneden 25 Juli b j den HeuveU alwaar eene oproerige menigte was ssmengeschoold waarvan Terseheidene personen door het werpen met flteenbrokken en keien openlgk met vereenigde krachten tegen die woning geweld pleegden in bet openbaar mondeling die menigte te hebben opgeruid tot het openlgk met Tereenigde krachten geweld plegen tegen die woning en tot het opzettelgk en wederrechtelyk vernielen ran dia woning door op opruiende wgze herbaaldelgk luidkeels de menigte toe te roepen Vooruit jongens de Heuvel moet plat 7 getuigen a charge en 15 a décharge werden gehoord Onder de getuigen a charge bevond zioh behalve de rgksveldwachters ook de borgemeester der gemeente die op den bedoelden avond een hevig bloedende wond aan den mond bekwam De getuigen h décharge moesten dienen om het alibi te bewyzen van J van Krieken Zy a en waren des avonds volgenB hunne rerklaringen langs Den Heuvel gekomen hadden wel gezien dat daar een groote menschenmoasa zich bevond doeh hadden de reden daarvan niet gevraagd noch geweten De officier van justitie reqnireerde roor elk der beklaagden met het oog op art 131 W T S opruiing tot eenig strafbaar feit één jaar gevangenisstraf Voor Keppel trad als verdediger op mr Sigmond ej voor Van Krieken mr Bens die beiden concludeerden tot ontslag van rechtsvervolging De oitslag is bepuld op heden over 14 dagen In Set Sociaal Weekbladc schrgft dr B te S het volgende Bg de behandeling ran het adres van antwoord in de Tweede Kamer heeft de hee Van Kerkwgk aangedrongen op vermindering kon het zgn ahcbaffing van de grondbelasting om daardoor den kwgnenden landbouw tegemoet te komen De mogeiykheid ec wenscbelgkheid met het oog op de vermogensbelasting voor bet oogenblik daargelaten valt het t betwyfelen of znlk een maatregel wel altgd of zelfs wel in de meeste gevallen aan de eigenlgke lau bouwers zon ten goede Icomen zooals bigkeu kan nit de volgende feiten Een bekende familie in het noorden van Frankrgk bezit in Noord Brabant en Zeeland een vyftigtal beste hofsteden in eigendom Door de peraequatie der grondbelasting ia de belasting voor elk dezer hoeven verminderd met f 50 tot 100 Dit maakt een jaarlgkecb bedrag van f 3 a 4000 die tbans door deze buitenlandsche eigenaars minder worden betaald aan de Nederlandscbe schatkist en als zuivere winst door ben kan worden beechouwd want geen enkele pachter heeft eenigen afslag gelÉregen Een enkele die het waagde schoorvoetend de biliykbeid van zulk een afslag te betoogen werd en van het staydpunt der eigenaars waarschynigk terecht er op gewezen dat de waarde van den grond voor hen pachter toch dezelfde was gebleven De jaarlgksche inkomsten van het kantoor van zekeren ontvanger der directe belastingen zyn door dezelfde peraequatie verminderd met f 10 000 Dit kantoor loopt over drie gemeenten meer dan een derde der ongebouwde eigendommen dier gemeenten behoort aan buitenlanders die dus ieder jaar thans een voordeel genieten van ten minate i 3000 Want hoewel goed bekend in die streken is mg ook daar van vermindering van pacht niets ter oore gekomen trouwens znlk een afslag bad aldasr evenmin plaats voor de pachters wier eigenaars hier te lande woonachtig z n Voor en aleer iu de richting van vermindering van deze belasting voort te gaan mogen zulke gevolgen die toch niet precies in de bedoehng liggen nog wel eens ernstig overwogen worden In de modekroniek van het Amsterdamsche groene Weekblad c leest men Ia de twee laatste winters alles fluweel geweest dit jaar komt ook het pnlache weer TOor wintermantels en japonnen in de mode Peluche heeft veel voor bo en fluweel het plet niet zoo gemakkelgk en kan beter tegen den regen zelfs in goedkoops soorten kan het er ryker uitzien dan dnre fluweelen en bij bont past nieta beter dan het glanzige diepe peluche Voor de capes en pélerines zal men het veel zien iu kleuren geboord met Bussiech Bab ont geroerd met rose gebloemde zgde of licht cbangeant taf Het is noodig de voering goed te verzorgen want men ziet op plaatjes en in werkelijkheid vaak de punten van de cape op de schouders omgeslagen ook de zeer versierde corsages komen dan uit en men kiest de voering daarmee in harmonie maar niet eender Hetgeen ons minder behaagt maar veel gezien wordt is hst bevestigen van zulk een golfcape of pélerine door banden die ove de borst gekruist en achter het corsage vastgemaakt worden hetzy dan van de atof van den mantel of van moiré lint Het mqiré gaat voor corsages en zelfs voor geheele japonnen weer door zwart satyn verdron n worden voor garnituren eveuzoo Overigens heeft men ook moiré fluweel dat voor pelisses met bont gevoerd of omzoomd in aanmerking zal komen iets aardig glanzigs is ook de soie verglas sterk blinkend alsof ze met ydel bedekt was de kleuren zgn meest zwart of violet Men zal op de uajaarshoeden zoowel git als staalbordnnrsel en ook bont zien Iets wonderiyka zgn twee platte vlengela van strakan bont aan beide zgden plat van het hoofd uitgespreid vleugels dragen van zwaar bont lykt eene tegenspraak Veel veren zelfs zeven Btmisreeren op ééu hoed worden voorspeld en randen ran bont of ran veeren waarmee men dan den boa in harmonie neemt Als kleuren bg elkaar draagt men te Parys rose en manre oók wordt eene vereeniging van oerife cardinal Francois Ier of andere roode modekleuren met geelachtig bruin biscuit reebmin aangeraden Het overdrijven van good n silTer paaBement voor hoeden met staal git en Boma diamanten gaat nog ateedsdoor toch staat met passende kleuren ofzwart arbg een grond ran gewerkt goud ge wooniyk goed In de afgeloopen week lieten zich in een polder onder Vinkeveen drie hazen met de hand vangen Deze anders zoo vlugge en schnwe langooren konden zich thans niet uit de voeten maken omdat ze lydeude waren aan mond en klauwzeer Het stoomschip Koningin R entest met 220 man troepen voor Indië en den minister van Koloniën tot uitge eide van zgne dochter aan boord is Zalei agochtend 10 uur van Amsterdam vertrokken maar evenals bg de eerste reis in het Noordzeekanoal bg de Hembrug aan den grond gevaren Door sleepbooten ter assistentie gezonden werd de mailboot echter weer vlot gemaakt De zoon van den watermolenaar te Tuil die moorddadig door kermishonders gesneden werd is niet reeds overleden maar integendeel aan de betere hand Een luchtspoorweg Nabg Brighton is Zaterdag een luchtspoorweg ingewyd die op een hoogte van 230 voet boren den beganen grond twee bergtoppen verbindt over een lengte van 1100 voet De reizigers worden in een soort van kooi vervoerd die rust op atrokgespannen kubels Veertien personen kunnen in twee minuten worden overgebracht De beweging gescbiedt door een kabel zonder einde aan de kooi bevestigd die over een winilas loopt De beschrijving van dezen luchtspoorweg die slechts roor rermaak is ingericht doet eenigszins denken aan de in Duitscbland bestaande zeildrahtbahnen ooaU byr naar den Nero berg te Wieabaden Volgens een aan de N R Gtc gedane mededeeling zoude een wetsontwerp Worden ingediend tot strekking bobbende voor machinisten en stuurlieden bet bezit van het diploma wegens met goed gevolg afgelegd staatsexamen verplichtend te stellen Omtrent den gezondheidstoestand van dr Kuyper verneemt De Stand uit Pau dat het rerblgf aldaar aanvankelijk goede reanltaten geeft Volgens de geneesheeren zal bet verblgf te Pau echter niet te kort mogen zgn Vfirgadering van de Afdeeliog Goada van den B K UW De vergadering zou half acht geopend wor den Tegen yf uur ontviog het Bestuur der Afdeeling langs telegrafiacben weg bericht dat de spreker voor dien avond de Zeeroerw heer Konings verhinderd was maar in diens plaata de heer Pastoors zou optreden En zoo geschiedde het Na het lezen der notulen van de vorige vergadering trad ZEd op met het onderwerp op het convocatiebiljet vermeld iWat ia de R K Volksbond v Onvoorbereid als by was immers tot over vier uur had hg nog een vergadering bggewoond van ruim 1800 personen verzocht hg een weinig toegevendheid waar men meer verlangde dan hg gaf hoopte hg dat men met het weinige tevreden zou zgn maf waohting van de komst van den aangekondigden spreker die zeker binnen kort zou komen Nog was men hier niet genoeg doordrongen van het doel en de werking ran den R K Volksbond Volgens zyn statuten was de bond een dam opgeworpen tegen het socialisme en waar men spreker soms verdacht te ver te gaan en op socialistipch spoor te komen daar hoopte hg dat God zou verhoeden dat hg ooit in dat kamp aanlandde Wel was de strgd moeilgk maar biyven kampen wel was de stryd geraariyk maar toch de orerwinning zeker Wat de R K Volksbond is Liever wilde spreker ze en wat de bond niet is lo Oeen instelling ran liefdadigheid al heeft hg in zgn onderafdeelingen wel dergelyke instelliogen 2o Oeen politieke rereeniging want dan zon gewis politiek hoofdschotel worden en de meest gewichtigate zaken achterwegen blgven óo Geen klaase vereeniging neen waar de bond zich ten doel stelt de kloof tusacben patroon en werkman meer en meer te dempen daar behooren ook beiden in den bond naast elkander Stryden moeten we niet alleen roor reebten maar ter zelfder tijd en in dezelfde mate voor plichten geen recht zonder plicht zooals de marktschreenwera dat willen dan alleen zyn de sociale vraagstukken op te lossen niet in een d een week een jaar maar door telkena en telkena herhaalde besprekingen der vela toestanden die verbetering behoeven Pensioeneer ing van oude werklieden verzekering tegen ongelukken bevordering van de binnenlandsche ngverbeid ziedaar drie pnnten van bet program vastgeateld dezen zoAer op het congres te Rotterdam Dit te verkrygen stelt zich de bond ten doel maar dan ook vereenigingen vooral vakvereenigingen Organiseeren in de eerste plaat We hebben al weer een voorbeeld in België wat organisatie uitwerkt daar heeft het liberalisme het neutrale uitgediend daar zyn voortaan twee partgen waarvan de katholieke ala de oudste zal triomfeeren Ook voor ona Katholieken is geen samenwerking mogelijk met het nentrale waar het geldt de oplossing vap de groote vraagstukken We moeten kleur bekennen en dat zal bet Cbristelgke volk in het Chriatelgke Nederland niet alleen strgden voOr rechten maar ook voor plichten Nooit zullen wij meedoen met de revolutionaire beweging en dat dn begrepen wordt bewyst de achting en onderscheiding onzerKgdB in den laatiten tgd alweer bg de werkataking der typografen Gevaariyke tijden zulten voor ons aanbreken maar laten we aaneensluiten Twee partgen zullen ook hier welhaast tegenover elkander ftaau geloof en ongeloof Maar Roomsch tyo wij Roomsch in merg en been eu daarom bestaat er geen gevaar dat we in socialistisch water verzeild zullen roken maar is de over winning eenmaal aan ona als we roor de eer van Christus zullen Iriompheeren BaiteolaDdscli Overzicht Volgens niet officieele opgaren omtrent de herstemmlDgea in België was de stand gisteravond te 10 uur dat te Brussel de katholieken aonden lorkozen worden tegenoTer de Tereenigde liberalen en socialisten Achttien libeiftle Kamerleden zooden verrangen worden door katholieken hetgeen in de regeering een sterke meerderheid zon Tersebaffen Te Charleroi geren de cijfers voor zooTer zy bekend zyn een meerderheid aan de socialisten die door de liberalen gesteand zjn Te Lnik z n de liberale senatoren verkozen met den steun der socialisten Voor de Kamer zgn aldaar gekozen socialisten en progressiataa met de hulp der liberalen Te Huy behaalden de liberalen de over winning Te Verviers zullen de socialisten gesteund door de liberalen verkozen worden roor de Kamer Te Waremme zijn de katholieken verkozen en te Thuin de liberalen Te Doornik zgn 4 liberalen onder wie Bara minister van staat vervangen door i Katholieken hetgeen de meerderheid der regeorings party nog verder zal versterken l Zag er voor de liberalen t Brussel anders niet kwaad uit bg de herstemming De zeven liberale candidateo die het voorbeeld van hun radicale collega s niet wilden volgen en aan den eisch der socialen voldoen om zich voor de gemeente en provinciale verkiezingen te verbinden tot eenvondig algemeen stemrecht hebben een even netten als haodigen brief gdschreven aan de socialen waarin zy verklaren dat zü wel weigeren maar dat er aan den soderen kant bedacht moet worden dat het hier in de eerste plaats gold de clericaie meerderheid te verslaan en dat meu dit zeer goed kon doen met behoud van eigen program al stemde dit niet geheel overeen De socialen hebben zich daarop nog eens bedacht en een nieuw manifest uitgevaardigd waarin lo als hoofddoel van de verkiezing wordt verklaard dé nederlaag der clericslen 2o dringend verEocht wordt de stemmen voor de 11 radicalen met namen genoemd die de sociale eischen hebben geaccepteerd 3o wat de gemachtigde liberalen betreft zy worden niet genoemd gezegd wordt dat aan elks geweten wordt overgelaten al of niet voor hen te stemmen bet wenschelyk overigens verklarend dat de rierioalen niet verkozen worden JVIen zal nu morgen ervaren hoe de sociale gewetens er nitzien Men denkt algemeen wat ruimer dan gisteren Overal hebbon de socialen en liberalen kiesbonden aangegaan voor de Keritemmingen waarom zou Brussel uit roode gemoedsbezwaren eeu uitzondering moeten maken In de benauwdheid dat de olericalen van de sociaal liberale verdeeldheid t Brussel zouden profiteeren en de zetels bezetten had de radicale Janson nog een ander middel bedacht om de socialen voor de herstemming te lymeo By stelde op een zeer druk bezochte radicale vergadering de volgende motie voor De vergadering is van oordeel dat aoo elke andere schikking onmogelyk blijkt het ontalag der verkozen afgevaardigden uiterlyk I Jan 1895 strekken zal om bg de herstemming de saraen erking van al de anticlericale krachten te bevorderen Gelukkig is dit paardenmiddel niet noodig geweest De jnbeltonen van de clericalea zgn intnsschen vrg wat gezakt nu het vooruitzicht bestaat dat te Brussel de 18 broeders zullen vallen en ook elders de meeste herstemmingen een minder gunstige wending znllen nemen ten gevolge van de sociaal liberaaUradicale coalitie Wat deze coalitie vooral drgft is de hoop da clericaie meerderheid in de Ejtmar zoo klein te maken dat het Miniaterie wel gedwongen is heen te gaan £ n dan De berichten nit Livadia aangaande den toestand van Ciaar Aleiander worden atesda ongonatigar Alle hoop op herstel na d n keizer is reed ioo goed als opgegeven Het sterke gestel des Czaren biedt nog stmda weerstand aan de siekta welke zyn krachtig lichaam sloopt De zwakte van den patient wordt grooter en allengs vertoooan zioh meer ver chgnselen welke reeda spoedig een noodlottigen afloop doen vermoeden Met het oog op het snelle verloop dat de ziekte gedurende de laatste dagen heeft genomen wordt het niet waarscbgniyk geacht dat nog een regentschap zal worden ingeateld Prinsds Alii van Bessen de verloofden van den Czarewitoh is reeds te Warschau aangekomen en zal van daar zoo spoedig mogelgk naar Livadia vertrekken Blgkbaar bestati derhalve bet plan om het hnweiyk nog i6it den dood des Czaren te doen voltrekken De professoren Leyden en Sacharin berinden zich nog te Livadia met den Igfarts des CiiKn de geneesheeren Popoff Hirsch en Vetiaminoff Het bulletin dat gisteren door deie geneeshaf ren werd uitgevaardigd luidde niet gunstig Dat Czaar Alexander deze crisis te boven zal komen is derhalve niet te verwachten want met geen enkel woord werd door de geneesbeeren zelfs van de kans op hersMi gewaagd Het laatste bulletin gisteravond is iati gunstiger en luidt aldus De laaUte 24 uur heeft de Czaar iets meer geslapen en is op den gewonen tgd opgestaan De eetlnst is iets toegenomen en de Ciaar gevoelt zioh iets beter Voor het overige is de toestand onveranderd Van verdere krygsbedrgven hoort men nit het verre Oosten nog niet £ r komen wel lange dépêches in mai r die handelen over de toernstingtn tot den krgg en wat daarme in verband staat niet over den slag di aan de Yaloe rivier reeda heette geleverd ta zyn China en Japan gaan beiden voort met hei nemen van maatregelen Beiden hebben echter t meest behoefte aan geld De regeering van het hemelsohe ryk is sleede in de weer om eeu flinke leening aan de Londeoaobe markt te sluiten maar de mannen der haate finance zgn niet erg toeschietelijk Te veel risico donken ze blgkbaar Het gonvernement van Japan wil een boitenlandsohe leening sluiten van 100 mill jren of dollars maar men weet nog niet waar de regeering ter markt zal gaan Waaraohgnlük zal Japan heel wat gemakkelgker dan zgn tegenstander dat geld kunnen krggen Het waaroo ligt voor de hand Uit de telegrammen cag meo gisteren dat in het Parlement te Hiroshima de loon niet weinig krygszuchtig is Uwe Majesteit zoo heette het in het adres van antwoord aan den Mikado beschouwt China terecht als den lyand der beechaving Wy willen aan de wenschen des keizers gehoor geven en debarbaararbe hardnekkigheid van China den kop indrukken c Voor de rest biyven dd berichten uit Japan en China Oostersoh overdreven en onbétroairbaar Het is niet waar dat er troepen van HU roshima uitgezonden zyn om een inval in China te doen daar aan zoo iets niet kon gedacht worden wegens den ontredderden toeataad der Japaniche vloot Het is niet waar dat Sjeng de taotai van Tientsin gestolen en verraad gepield heeft Het is ook niet waar dat hg een neef van Li Bung Chang is Hy is schandeluk belasterd By is de esriykste taotai van China en staat nog steeds aan bet hoofd der stad Het is niet waar dat er een opstand op 100 mglen afstands van Hankow is uitgebroken Het is niet waar doch we zouden zoo nog lang kunnen voortgaan zonder dat men er veel wyzer door werd Want het is best mogelgk dat morgen weer wél waar heet te zgn wat heden ontkend wordt Posteryen eo Telegraphte Benoemd 1 November Tot brievengaarder te Heemskerk de postbode A J H Bindels te Beverwyk Belast 1 October H J van der Scheer met het tydeiyk beheer van het hulpkantoor ta Feize Verplaatst 13 October De klerk der telegraphic van de 2de klasse H W de Boude van Bodegrave naar Amsterdam 16 October De snrnomeralr der posteryen D Verhaaf van Oosterbeek naar het bureel van den Inspecteur te Zwolle 1 November De vronwelgko klerk der telegraphie van de 1ste klasse L S Roos van het hoofdtelegraafkantoor te Amsterdam naar het bykantoor in de P C Hooftstraat aldaar Verlenging van verlof verleend aan de vronweiyke klerk der postargen ea telegraphic van de 2de klasse P Bappel tt Amsterdam telagraafkantbor tot 15 Jano ri 1B96