Goudsche Courant, dinsdag 23 oktober 1894

Woensdag 24 October J894 33ste Jaargang No 6489 mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgfive dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uify ondering van Zon en Feestdagen De prijs j er dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Cognac fin Bols X X 40 de I UeT n COON1 C rw bou TUI ds SoeUU Anoinifnt üoor b t nhosle lUid om h i Kaed hoeaüiiglieden gunatlg twIiBiid wordt geleverd In verEegeld benDtnde fleasohen T 1 5 Llt Inhoad Toorclen TUI het ttnrt TknDr P P TAllHAllXLBOOS Dluiultond verkrljgbur bU P H J V WANKüM firma Wed F J MSLKEBT Oestluveu B 14 Gouda FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GElifEVEE Merk NiaHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B A la bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE P AJUCJS FriDtenips TE PhRIJS Zenden gratisan franco iet pruhtig geilluatreerd IIIIIE tLHI met toUandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlntepeolxoen van Ueederen hoeden enz voor heeren damei en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan I JULES JALUZOT A C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni ft nco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer M ppüzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtiügeD welke voor de goede en prompte uitvoeringen Aer bestellingen benoodigd aijn B$stelling0n van S5 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 frt IJft oracht in orfi oan Inkomende rechten o plaatten van Nederland aan hals bexof De klanten hebben geene formaliteiten TOor de inklaring of andersmta te verrullaa daar ons réêxpédltiebuie n Rozendaal Noord Brcdfant daarmede belast is Btrrol ontslagen op Tarn k 7 October De btierengearder G Bnndjet te Landemeer Overleden 7 October De commiu der legrapbie tsu de lite klame L Eeck te a Grateubage Vacante Directies Post en telegraaikantooi üappemeer Jaarwedde f 1500 met l April 1895 f 1600 en Trye woning Ofechonn aan de ambtenaten Tan de beide dienst aklien vrnheid wordt gelaten om zich Toor deze Directie aan te melden bebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninkigk beiluit van 21 Maart jl No 17 de poBtambtenaren den voorrang Sollicitatiën In te dienen vóór 27 October a BniteogewooD groote Sorteering FOULARDS A van OS Ai £ 73 73 Beurs vao Ainslerdain 80 OOTOBEE Vor kr loiV loiv IM l 77Vl 7 74 88 y 108V 66 88 y 7Vi 109 i 68 891 mf 1007 88V 844 6S5 100 74 10 810 180 81 ml 101 187 100 68 87 lOt U lOOV 198 1861 1041 46 81 1881 991 68 71 108 7V 10 sV 1017 681 M V m i 140 1841 91 697 Jf 101 76 110 108 St 5 V 80 198 171 109 108 108 lOSl 116 11 ♦ 401 107V alotkoera 981 101 10 1 79 BV 98 93 89 737 Nmaum Gert Ned W B I dito dito dito a dito dits dito HoiiaAa Obl aaudl 18S1 88 i iTUn luehriJTieg 186 81 8 PosTixa Obl ID papier 1868 6 dito in rilver 1888 8 PeaTooiii Oblig met ticket 8 dito dito I KntUKo UU Omt te Serie 6 ditaOeeoM 1880 4 ditab jBatbi l 8 4 dito bg Hope 18SV 90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 8 iruin Ferpel ohuld 1881 i Tnuiu Ocpr Coav leen 18 0 4 Geo leeuiog erie D 6eo leeoiDK terie C ioinAra llIF Beo T obl 1898 8 llllico Obl Buit Bob ISSO VixUüiLA Obl i onbep U91 kwnitBiX OUigiitieii 1861 8 SoTTlaSAH Sted leen 1886 8 i Nio N Afr Uacdeliv und ireadal Tlb llij Oertificaten DeuHutichAppij dito Ank Hypotheekb peadbr 4 Oult M j d r Vonteal uud ér Uypotbeakb piudbr 4 Nedarlandaohe bink aud Ned HandelmiatKih dito N W il Fio Hf p b pandbr 8 Kott HTpotkeekb pandbr 4 Utr Hjrpotbeekb dito Ooaxaxa Óoit HoDg bank aand CS1 Hypotheekbank pandb 4 Vi ijlBalKA Ëquit hypotb pandb B Maxir h Q Fr Lieo oert 8 Ku Holl lJ Spoarw Mij aaed Mj tot Bipl V St Bpir aand Had Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito ditolBtl dito 8 IlAU Saoorirl 18a7 8 A obl 8 61 641 Znld Iul Bpwm i H obl 8 FoUM Warsobau Weenen aaDd 4 Koil Or BilBS Spv Iiy aand 8 BalliMba dito aand ïaatova dito aand 8 Iwaag Dombr dito aand 8 Kink Cb Aaoir Sp kap aand 8 Loiovo Sawaat 8p Hij oblig 8 Orel Titebik dito oblig t ZlidWaat dito aand 6 dito dito oblig 4 l l 81 iliauXA Cent Fee Bp Mij obl 6 Chio k North W pr O v aand dito dito Win Bt Fetor obl 7 Deaver fc Bio Or Spm eert v Ulinoii Oeatnd obl in goud 4 Louiiv k NaakTilleCert v aand Mezioo N Spv Mjj lehyp o 6 KIh Kansaa r 4 pot pref aand N Tork Ontario fc Weit aand dito Fenai Obio oblig 6 Oragon Oalif Ie byp in goud 8 St Faul HiDn fc ittaoit obl 7 Va Fae HooIdUfn oblig 8 dito dito Lino Col la byp O 8 Camaba Cu aouth Cert T laod Tan C Ballw fc NaT la h d e O AlBitird OmnibuB Mjj aand Xotterd Tramweg Maats und Nan Stad Amaterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Buoil Stad Aiitwerpenl887 i i Stad Bruaaal 1886 i l Hotia Theiu BeguUr Qeielliob 4 OoniHX StaaUleeniog 1860 t K K Ooit B Cr 1880 8 BFAna Blad Madrid 8 1868 Var Nl0 Bi Hyp Spohl eert 4 KENNISGEVING Do VOORZITTER van den RAAD dor Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zyn toegezonden de Oproepingnbrieren en Stembiljetten tot het benoemen Tan twee leden van 4eo Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer Zgn atembriefje veïloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hg zich tot bekoming daar van ter Plaateelgke Secretarie zal konnen vev voegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanTangen op den 26 October anostaande des morgen ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat bet Stembriefje schrifteiyk ingevnld door den Kiezer in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen andt r Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien is mag worden gebraikt dat de in het Briefje in te vullen persoon dnideiyk met oaam en voornaam moet worden aangewezen dat het Briefje niet onderteekend mag z n en geene andere briefjes omTHlten of daaraan opzettplgk ziïn vastgehecht GOUDA den 20 October 1894 De Voorzitter Toornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN AOVERTENTIfiN 1 V Heden orerleed tot onz diepe droef 1 1 heid ons geliefd oudste Dochtertje JO 1 1 BANNA in den onderdom van 8 jaa 1 1 en 10 maanden T BDIS 1 1 A EÜI3 1 Mabkau I 1 Gouda 21 Oct 1894 hhhJ By dezen betuigen wy onzen harteiyken dank voor de vele blgken van deelneming in ons treurig verlies ondervonden Wed A GROOTHOFF T KoootN en Familie GEVRAAGD tegen 1 NOVEMBER een Meisje P G voor de morgeuuren 8 12 Zich aan te melden Ooathaven B SB iimïÏMPËLËï Puik beste ÜELD1R80HB BLAUWEN a SO per H I GELDERSCHE JAMMEN 3 per B L Te bevragen bg W ERBERVELD Tiendeweg Gouda STEEl ROLEl In loBBtng de lading Grove Kachelkolen waaruit tot 67V Ct per H L k Contant wordt geleverd P KRIJGSMylN t viTnau o KOMNKI Mkl Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te Güuda Een ware Schat voor de ongelukkige slncbtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandsche niigave met 27 afh Prgs 2 gnlden Ieder die aan de Terschrikkelgke gevolgen van deze onden d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het hedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Oosda Snslperadrak van A BawaMAH k Zoos ECHT op dB JDberiahnstein M OlfUCTEURDinVierORMBROH OaEltlAHIISTilll Overal ffCENT verkrijgliaar Maatscha ppij tol Explmtulie der Victoria Bron ffevestiffd te Molieirdnim Zuidblaak 8 Verkrggbaar in t Hoofddepdt voor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co pet heele Flesch ii 18 cents per halve Flesch 13 cents Kruik 17 Kruik i 13 terwgl voor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Krnik 1 cent Kruik 1 cent Hen biede bet Qeluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geral biedt de nieuwste g ote Geldverlotiag dia door de Hooga BagBering van Haoiburg goedgekeard eu gewaarborgd ia De voordeeligs inrichting van bet nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran aleobts weini e maanden in 7 verlotirgeo van 110 000 loten 6fi 400 prijzen bedragende 44 GRATIS bekomt elke lezer Tan dit blad het niet alleen voor zieken our ook TOOT gezonden hoogst belugrijko en nuttige boek DE VRIEID DER ZIEKEI 10 868 900 Mark ter Tolledige beslissing zullen komon daaronder zijn kapitale prijzen ran eventueel 500 000 Mttrk bg uitnemendheid echter Ipriis oM 800 000 1 1 prijs a M 800 000 1 prijs a M 100 000 S prijzen 4 M 76 000 1 prijs M 70 000 1 prijs its 66 000 IM 60 000 1 prijs i H BS OOO SprijscnsM 60 000 1 prijs a M 40 000 8 prijzen a M 20000 21 prijzen a M 10000 46 prijzen a M 6000 Hen sohrjJTe oene briefkaart aan Biohter i Boekhimdel te AWMftM Botterdam w v va 106 prijzen Si M 3000 306 prijzen a M 2000 7B2prgzenaM 1000 13S0 prijzen è M 400 38945 prijzen a 165 f 13990 prijzen MSOO BOO 16Q 1S4 100 98 69 4 80 De prijst rekking en zijn rolgens plan tbc ambtswege TAstgesteld Voor de aanstaande eerste prijatrekking dezer groote door den Stoat gewaarborgde Gelürerloting kost 1 geheel orig lot slechts M 6 of ƒ 8 S0 1 half 8 1 7B l kwart nana iVi ii 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle oommiasies worden onmiddellijk met de grootate zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat Toortiene Origineele Loten zelf in handen By iedere bestelling wordt het vereiaohtfl ofli oieele plan waaruit de rerdeeling der prijzen op de venchillende klassen ala ook de betreffende inleggfilden te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieele lasten De uitbetaling der prijzen geachiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door direote toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in allo grootere plaatsen van Nedtrland bewerkstelligd worden Ons debiüt ia steeds dour het geluk beguustigd en onder vele andere aanzieDl ke prijzen bebben wjj meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dni bij deze up den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle oommissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelyk in elk eval Toor den 31 OCTOBMR e k te doen toekomen KAUFMANJV SIMON Bankiers en Qeldwisielaari in UAMBUKO F S Uiermede danken wy voor bet veruouwen ons tot biertoe geschonken en da r wij bij het begin der nieuwe verloting tor deelneminK inviteeron zullen jvij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bedic ning d tevredenheid van onze geëerde Begunstiger 3 te verwerven Zeer Uette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRIiNKMiN eo Zn BINNENLAND QOÜDA 23 October 1894 De aitalag der herstemuiing voor een Lid van den Gemeenteraad op Maandag 22 Oct 1894 is als volgt Uitgebracht 821 stemmen Van onwaarde 14 Geldige 807 stemmen Hiecvan verkregen de Heeren F Herman Fz 405 stemmen J J van dei Sanden 402 Zoodat gekozen is de Heor ö HERMAN Fz Hedenmorgen per Bulletin aan onze geabonneerden bekend gemaakt Wij berinneren de Kiezers dat hedenavond ten 8 uur eene openbare Vergadering wor gehouden van het Comité voor gemeenteraadsverkiezingen tot bet stellen van tw e Cftudidateu voor den Gemeenteraad Gistereiltavond werd bij de politie aangifte gedaan van diefstal van eenige kleeiiingstukken die uitgestald voor een winkel hingen De politie heeft deze goederen opgespoord by oen uitdrager die ze naar zijn zeggen gekocht had van twee onbekenden mannen behahe dat hier misdrijf in het spel is zal dp oitdrager zirh te verantwoorden hebben omdat hy zondigde tegen de bepalingen door te koopen van onbekenden zonder zich te voorzien van de voorgeBchreven getuigen Door de politie te dezer plaatse is aangehouden zekere D S die ten nadeele van z n kameraad diens kist met gereedschappen kleeren en geld bad ontvreemd De gereedschappen waren gedeeltelijk verkocht en het geld daarvan vetteerd Zondagavond is door insluiping een parapluie ontvreemd uit een gang eeuer wouiug De eigenaar die den volgenden dag aangifte deed zag zich spoedig weder in het bezit daarvan gesteld daar dezelve door de politie was opgespoord Ze was ontvreemd door den beruchten Jan Steevens die dezelve verkocht had bg een uitdrager alhier en de opbrengst bad verteerd Het wordt tijd dat deze beruchte dader ook wegens andere bedreven feiten achter slot en grendel komt FEVILLETODI 3 SIL Uit het Zweedich door C EUKUAN 14 Mynheer Aflborg nu houd ik nietB ran u zoide Kllen met zulk eene naïeve aiisnoegdh id dal Kuno moest lacheu maar zij n lach was niet meer rerachlelijk Dea avonds bevond zioh Kano met de andere ledea van liet ting op de pastorie Hoe la het met do ongelukkige Stina vroeg KUen fSliua was zoo liek en zoo zwak dat zij uit de zaal moest gedragen worden Maar waarom kwelt Rij u zelve met de gedachte aan oeze ongelukkige vroeg Kuno j Grelooft gy dan dat men het leed hetwelk wij zoo in onze onmiddellijke nabijheid aanschouwen vergeten kan Kuno Dam geen deel aan het spel maar zat den f nachen avond met mevrouw Gallnor ea Ellen te praten Banmaal sprak de laatste Speelt myuheer Arlborg van avond niet P uNeea zoo spoedig vergeot ik de waarachuwing niet die gy mij van daag gegeven hebt Eenige oogenblikken later werd er punch aangebodes Zondag was by het einde van de wekeiykscbe schietoefeningen van het kader der dd Scbuttery eene wedstryd voor de deelnemersuitgeschreven De deelnemers waren in tweeklassen verdeeld De uitslag was aldus Ie Klasse Serg Majoor Sliedrecbt Iste prgs Fourier Crebas 2de Sergeant Mul 3de Serg Majoor van Vliet 4de Muziekant Kraneveld 5de Serg den Hoedt 6de 2e Klasse Serg Schiedon late pr js Korp Nieuwent uixen 2de Fourier v d Pool Sda Schutter Slootjes 4de Hofstede 5do Muziekant A de Jong 6de Bovendien was door den MajoorKomman dant eene prgs uitgeloofd voor de beide schotturi die het hoogste aantal punten in de beide klassen behaalden De prys viel ten deel aan den Serg Majoor Sliedrecht Voor een tamelgk bezette zaal trad gisterenavond op in de zaal Kunstmin der Sociëteit nOns Genoegen € de hepr Charles Wolton die ons vergastte op eenige hypnotische toeren met pprsoneu uit bet publiek Eenige personen die zich niet konden laten hypnotiseeren werden door hom weder in de zaal teruggevoerd Met een jongmenach slaagde de proeven uitnemend Het publiek amuseerde zich uitstekend die proeven op dat jongmensch wekte den Inchiost ten ïeerate op Nog eene voorstelling zal door den hypnotiseur worden gegevea Wi raden ieder aan deze tweede voorstelling bi te wonen Uit goede bron wordt ons medegedeeld dal in den loop der volgende maand door de onderofficieren van het 5e bataljon 4e regiment infanterie in garnizoen alhier eene voorstelling zal worden gegeven tn de zaal Kunstmin c van de sociëteit ïOns Genoegen waarvan de opbrengst zal worden afgedragen atiu het Lombok comité De nitvoering zal bestaan in tooneelspel en scherm en gymnaatische oefeningen De choleralyder te Boskoop is hersteld Tot heden bebben zich geen nieuwe gevallen van cholera asiatica voorgedaan De arrondissements rechtbank te Maastricht veroordeelde gister J P S dngloouer wonende en rpdetineerd aldaar beschuldigd van lo wZal mijuhöür Arlhorg niet P vroeg de vrouw van den proost l Neen ik dank u nutwoorddtj Kuno en vesligdo een veelbetoekonendcn blik op Ellen Maar gisteren dronk gij toch punch Ik verzeker n mijnhaer Arlborg dat deze goed is Daaraan twgfel ik niet maar ik heb mij zelven de gelofte gedaan geen punch meer to drinken EllüQ keek op en de bhic diou zij op Kuno sloeg waa zoo welaprükend dat hfj rijkolgk scbndaloos gestold tverd voor de ontbering dm hij zicli oplugdo Wij zullen den k er niet vermoeien met iederon ochtend Ellen op hare wandolingen uaar de ongelukkige ouders te vergezellen Wij willen nllften vermelden dat hal jonge meisje zonder het te vermoeden op hora tochten door Kuno bespied werd die zien wilde zonder gezioB te worden Twee dagen waren voorbijgegaan on Kuno en Jozef warah op do pastorie waar ij bijna ioderen avond doorbracbten Op den vermolden avond was Kuno Ellen niet genadord maar acheen met den prouat in een staatkundig onderwerp verdiep geraakt De grilïier hield voor juffrouw Bendel Uie daar op baeoek was een streng garen op De trme Stina ia zoo ziek dat zij waarachijnlijk morgen het verhoor niet sal kunnon doorataan Ik vraea dut zij er mee hoen gaat Ia zij zoo ziekP vroeg Rllen fJa zeer ziek De dokter zeide dat er weinig hoop op herstel waa ffHoe gelukkig ala zy kwam te sterven zeide ffJa het zou zeker voor haar zoowel ala voor hars ondera het beate syn hot maken van buitenlandscho muntspeciën en 2o het voorhanden hebben van stoffen en werktuigen waarvan do dader weet dat z bestemd zyn tot het plegen van een muntmisdryf tot 2 jaren gevangenisstraf £ J U wollenaaister wonende en gedetineerd aldaar ter lake van het driemaal opzettelyk als echt en ouvervalscht uitgeven van muntspeciën waarvan de valschbeid haar bekend was tot 1 jaar gevangenisstraf Gistermorgen heeft op de Engelscbe stoomboot Ballinge van Teriieozen komende en bestemd uaar Londen een man terwyi men bezig was de asflh op te wippen en overboord te werpen een slag van den handel tegen het hoofd gekregen hy is dientengevolge zwaar aan bet hcoid geblesseerd en te Vlissingen in het hospitaal ter verpleging gebracht Nader meldt men ntt Deutiobem Zooals reeds met een enkel woord gemeld werd is de te a Gravenhage gearreateerde persoon die inmiddels reeds naar Arnhem 19 overgebracht tot vóór enkele weken infunetie gQWee t als smid bewaarder op het ryksopvoediogsgesticht De Kruisberg Reeds terstond toen de moord vaststond vatte de justitie ernstige verdenking op tegen dezen persoon die in de laatste dagen voor den moürd dikwyls mot dun verslagene was te zaofen gezien en den dag na den moord wedei naar zyne vroegere woonplaats s Gravenhage was teruggekeerd Daar de heer Brouwer zeer wantrouwend wa liet hy slechts bekenden in zyne woning toe terwijl ook uit alles blykt dat de moord gepleegd is door iemand die de gesteldheid van bet huis kende Ook moet de slag zooals ook de doctoren met hot oog o de uitwerking vermoeden toegebracht zyn door iemand die met kracht een zwaren hamer weet te hanteeren en daarbij denkt men natuurlyk in de eerste plaats aan een smid In al deze aanwyzingeu waarby wellicht nog andere om nog onbekende gevoegd mogen worden heeft de justitie aanleiding gevonden om dezen persoon voorloopig in arrest to houden De familie van den verslagene is hier Zaterdag aangekomen Haar verzoek om het lyk naar Groningen te mogen vervoeren kon met het oog op den verren staat van ontbinding waarin het reeds verkeerde niet worden toegestaan Het lyk ir daarop zooals is gemeld te 5 aren op de begraafplaats te ArabtDeutichem in alle stilte ter aarde beateld Tamelyk veel personen waren bg de plechtigheid tegenwoordig fGod zal wel met orbarming op hen neerzien sprak KUon zacht Men bogou over iets anders te spreken De dames Dorg en Loiiner waren intuaschon ook gekomen Kr werd oene spueltafel gereed geret en loen het spel in vollen gang was meende Ellen ongemerkt te kunnen wogaluipen zij atond op en verliet het vertrok OfsohooQ Kuno 111 do zaal zat en de damea in do huiskamer gezeten waren had hij het gesprok gehoord eu tevens gezien dat Ellen zich Tcrw derde Zonder iets te laten merken stond ook hij op en ging aan een der venstora staan van waar men hot uitzicht op do laan had die van do pastorie naar dü brug geleidde liij bad daar met lang geataan toen hy Ellen met haar herdorinue hoed op haastig zag voortgaan Hg zag haar de brug overgaan on ontdekLe ofschoon het op een afstand waa dat zq iets onder don arm had Na zioh overtuigd te bebben dat ZIJ den weg naar het bruk insloeg nam hg zijn hoed on deelde den prooi mede dat zgne tegenwoordigheid voor het oogeoblik eldera vereiboht werd Na zgne verontschuldiging gemaakt en beloofd te hebben terug te komen wanneer het niet te laat werd verliet hij du poatorie on begaf iich naar Akoraholm dat in tegengestelde richting lag van den wog dien Ellen was opgegaan Hij waa daar nauweltjka anngekomet of bg spoedde zich naar een der oilnndjes maakte eene boot loa en roeide naar het bruk Daarop richtte hij zijns Bcbrsden naar het tingagebouw dat bg het bruk gelegen was Aan de deur van de gavangenia gekomen vond hij aldaar den cipier li er iemand bg de gevangene vroeg Kano gJi manheer de reobter de joofe juffrouw van Vermelding verdient nog dat bet rnrken ran den beer B dat byoa 3 weken zonder eten was geweest op het oogenblik der ootdekkinf nog leefde Men is er in geslaagd het io leven te honden Heden werd to s Gravenhage door de rcM cherche het onderzoek voortgezet in sake dm moord te Deotichem Men zoekt naftr voor werpen aan den verslagene toebehoord hebbende om daaruit bet bewgs te leveren voor de schuld van den vermöedelyken dader Dexe ongeveer 34 jaar oud beweerde Zaterdag bQ zyne arrestatie eenvoudig van niets te w teD De toestand van mevrouw Bearimani bljjft bevredigend De zieke neemt langzaMEi in beterschap toe A an de Donne Bierkade is te sHaff i den afgetoopen nacht het Igk opgehaald vaa een onbekenden man Het is naar da Alg Begraafplaats vervoerd De man wai gekleed in dqaker iaotaaia jacquet bombazgnen broek rood baaien bemd bruin baaien onderdroek alles ceer armoedig Op bet lyk werd gevonden een ood aiUervn horloge met nikkelen ketting en em pcwttmonnaie met f O Mi Het signalement Inidt lengte 1 65 meier voorhoofd neus mond lippen en kin gewoon bruin krullend haar wenkbrauwen brum oogen blaaw tanden gaaf kaevoltje geen byzondere teekeoen Door den commissaris van politie in de Ie afd wordt onderzoek en bericht verzocht IJlt een der grachten is door een man der Reiniging het in vergevorderden staat van ontbinding verkeereude lykje van een pasgeboren kind opgehaald Voor de stoomtramverbinding Rotterdam Hoeksche Waard wordt door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland voorgesteld aan de Rotterdamsche Trammaatschappg ie verlernen een provinciaal renteloos voorschot vkn get k een derde in de kotten van aanleg tot een maximum van f 266 666 verminderd nMt f 30 772 te verstrekken onder znlke voorwaarden van aflossing en andere bepalingen als later na overleg tusscben de ftegeerÏDg Gedeputeerde Blaten en de Maatschappg door Provint ale Staten zullen worden vastgesteld Te Arnhem beeft zich eene Maatschappg gevormd die met 1 Jan e k een door den oud directeur van het b6tel dea Pays Bas den heer F Simon saamgeatelden Hótelgids voor geheel Nederland zal uitgeven bewerkt naar den proost Zg verzocht mg de duur te oponen eu dewgl mgnhoer mg niet verbo len had dtt te doen 800 ifllobt gij opengemaakt t s nieta ga nu maar ik zal zelf wol alHitaa d u d tlwtsU bnagwb Kuno zond den gevaogen bewaarder mat eene gebiedende beweging van het hoofd weg Tegen de dunne deur geleund die hem van du gevaogenia aoheidde luisterde hg terwijl de volgende gedUshten door zgn brein woelden Zoa ik ia dit eonyoudig opgevoede meisje alles gevonden bebben wat ik ia do jaren mgner jeugd gedroomd beb P Ooed tonder berekening barmhartig zonder aanspraak te maken het to zgu P Nauwgezet van geweten bemionendQ ea onachuldig P Ia waarheid hol ia vedl meft itöu mot minder tevreden kunnen zijn Maar atil Ü aproekt In de ongo gevangenia lag eene jonge vrouv op eene stroomatraa Het zwarte weelderige haar viet om een gelaat dat met reden ackoon kou genoemd worden wanneer het niet door de sporen der wanhoop en een atorken koortagloed ontsteld gaveeat waa Klten atond over het leger gebogen Het Was en eigenaardig sohouKspel bat onteerde mi dadige uil de maatschappij verbannen meiaje bij wier aanblik iedere moeder met recht eene hniveriag door de le n voer en elke maagd zioh met schaamte afkeerde daar te zien liggen door haar aobuldig geweten en bare achando naar llphoam en ziel gemarteld ia tegnnwoordigUfÜd van de goede reine en onaohuldige Ellen die in het rsrblijf der miidaad waa afgwlaald oni gelijk oen engel der barmhartigheid troost te verleenen en het hart tot berouw te bewegen renM esryeVA