Goudsche Courant, woensdag 24 oktober 1894

directe SpoorwegverbiodlDg met GOUDA Wlntererdlesst 1894 95 AangevaDgeo 1 Oclober Tijd vaa Greonwicb 0ODD4ROTTERDAM 7 10 18 51 18 58 l OS 1 18 1 81 7 80 g ii 10 7 8B 7 47 IIOTTBHDAM 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 S IO BEN HAAO OODDA SODDl DKN iHaae 6 48 7 S07 48 8 80 88 9 4810 18 11 8818 15 1 88 2 1B 8 46 3 48 4 16 4 48 6 17 7 8 01 Voorb 6 64 t 10 18 1 44 4 48 7 0 r Goud 7 80 8 86 9 09 9 8710 49 18 1118 8118 54 1 87 8 56 4 46 6 87 5 68 7 IS 8 89 S 87 11 05 11 18 Z t M 7 4 8 47 11 01 Bl Ki 7 4T Z Ze ir T I8 8 68 11 10 N dL d 8 0S Toorb 8 07 9 08 11 88 iHlga 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 18 4119 81 1 0 1 11 1 17 I 8 1 88 K 1 8 1 67 4 85 r V Vii aai V 10 80 1 68 5 7 80 9 11 10 86 8 04 f J j 10 41 8 09 0 f 7 81 10 9 68 10 1610 68 18 0818 46 9 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 5 47 7 48 8 86 10 10 Utrecht 6 88 7 60 8 9 BS 11 84 12 08 18 60 8 10 8 80 8 69 4 48 6 80 6 86 8 09 8 60 8 6910 84 Woerden 8 68 8 11 10 16 U 60 18 86 8 48 4 16 5 47 t 9 11 9 S4 10 61 Oudowster 7 07 8 19 10 24 4 24 i m Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 41 9 82 11 07 A M 8 T K 1 D A M OO U D 1 6 60 8 16 9 66 ll f6 11 8 9 68 4 86 4 86 7 60 10 00 TJO 9 04 10 44 UM 1 8 MO 6 80 8 68 9 88 II 6 6 40 7 66 8 0 8 81 10 0810 19 10 6K 18 41 8 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 45 8 88 10 146 60 0 S4 n 09 8 87 w 6 87 w 7 69 10 87 6 69 7 08 8 18 10 80 11 17 8 46 8 07 6 06 6 45 6 17 8 07 8 6B 10 868 18 7 88 8 88 8 41 10 81 U 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 8 6 81 6 8fr 88 9 11 10 68 O O U U A i MSTBRDAM 6 4r 8 81 10 06 10 1 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 lO U 11 18 10 il 11 1 officteoh gegereiu Dit werk nU de namen rermeldea Tan alle hotela eo logementeo in dorpni in Nedarlant benereus de ligging het aantal karaerst de prijzen kortom alle lulichtiagen die trekken kannen om bet gebruik er van tot een behoefte te maken Toor allen die hetzy reken hetzy een gedeelte ran het jaar buiten U plaat hunne woning doorbrengen De Hooge Raad verwierp isUren o a het beroep van lo de vrouw uit Wuubrugge thans fe Leiden wegens opiettelyke brandstichting in hare woning reroordeeld tot drie jaren geTangenisstraf en 2o een Amsterdamschen boekhandelaar wegena het ter verspreiding in voorraad hebben van zedekwetseude afbeeldin gen ept veroordeeld tot gevangenisstraf van drie maanden De behandeling der valsche bankbiljettensaak in hooger beroep voor het gerechtshof te Amsterdam ving gisteren ochtend om 11 uur aan De tien beklaagden Kraasse Toebaerts Thum van Liemt Frey Sianige Arozt Rempt K e en LöMhke welke laaUte door de rechtbank werd vrygoriproken vertoonden niet de minste verandering in niterlyk en stemming De negen eerstgenoemden werden gelgk men sioh herinneren zal door de rechtbank op 28 Jnni jl veroordenld tot eene gevangenisstraf van onderscheideniyk 5 4 3 2i 2 2 2 2k en 2i jaren Het gerechtshof was samengesteld uit de beeren mr van Valkenburg president mrs Tan Lennep Vogel Star Bubeusuu de Koek Domis en van Deinse raadsheeren mr Op ten Noort advocaatgeneraal en mr Kann snbst grlffier All getuige décharge werd eerst gehoord Schönlem die verklaarde door verscheidene betötken tfp Kransae s werkplaats te weten dat dil WM ingericht als een gewoon zincografisch atelier dat er bestellingen werdsn aangenomen en uitgevoerd en dat de valsche biljetten met Kranisa s materiaal en w ze van werken veel beter hadden vervaardigd kunnen worden dan gtuhiad il Vervolgens Kostka een phototypograaf die ene verklaring van dezelfde strekking aflegde Voorts werd a charge geboord getuige IJdo die machinerieën aan Krausse heeft geleverd doch op navraag van Kraosse s verdediger mr Sintons verklaarde dat die machines voor alle soort werk niet voor het vervaardigen vau valsch papier alleen konden dienen vervolgens getuige Ouds die evenzeer machineriën aan Krausse verkocht heeft en gelijke verklaring als IJdo kon afleggen daarna Hartkamp de timmerman makelaar die Krausse s werkplaats heeft ingericht en betimmerd en weder op navraag van mr Simoos getuigen moest dat de werkplaats als een volalageo zincografisch atelier werd ingericht Kischweiler kruier die menbelen door Sinnige voor Krausse gekocht naar het atelier vervoerde die zgn vroeger reeds afgelegd voor Surafina Toebaerts bezwarend getuigenis betreffende hare houding bg Batelts bezoek te baren hitize herbaalde Batelt gaf op verzoek der verdedigers nog eenige inlichtingen welke uit de behandeling der saak voor de rechtbank reeds bekend zgn hoe vrouw Toebaerts zich zeer zenuwachtig aanstelde bj zgn bezoek hoe sij beweerde niet te weten wat er in het by haar gebrachte kofier e atak maar eren te voren reedi had geroepen t ik heb alles verbrande en later toen Batelt haar mededeelde dat hy kennis droeg van den inhoud van het kofiertje klaagde dat iij Kransse cum suis haar reeds ongelukkig gemaakt hadden zy had Kraanse vier dnitend gulden voorgeschoten e 40 8 47 g 6i 9 01 10 g oi e is ia 6 85 I SO 7 9s 7 7 8 7 66 S t lO i lt t lt t s Ili MMldmllt Ni avark k CoptU SottwiUa J MMuim Vinwnknk Moordnoht Sail Ooada Oudaw Woerdm VlTMht Oeuda 9 10 XwtKdaa Wp f ir De volgende getuige a chai de koopman Jordan deelde eenige byzonderfaeden mede omtMnt het feit dat by van Sinnige een ralich blljdt Tan f 100 in betaling kreeg later ran d Een een telegram ontving waaruit de bedoeling bleek hem naar Amsterdam te doen torogkonken daar hy onmiddellgk na de betaling uaiir Duitschland was gereisd maar aan dat verzoek geen gevolg gaf In het telegram werd iets omtrent werkstaking maar niets over een vaUcb biljet gezegd Getuige Jordan werd gevolgd door den winkelier Beauaar die gQlyke verklaringen ali voorde rechtbank flegde omtrent het aanbiedenvan een valsch biljet door Keese in zynenmanufacturen win kei en diens zonderlinge bonding toen Beauaar hem op de onechtheid vanbet biljet opmerksaam maakte Beaaaar s getuigenis vood steun by die zg er winkeldocbter Julia Coater De volgende getuige was dej wed Leugens de tappery boud eter die ook al geen nieuwe gezichtspunten aan de hund deed Daarna werden in het belang vun Suzanna Toebaerts nog voorgeroepen de hoisopzichter Bos reedn vroeger geboord de dienstboden Maria de Brnyo en Hermine ten Dylr die in hoofdzaak getuigden dat de onderdenr van Toebaerts woning gewoonljik openstond voor goede bekenden en dat Krausse derhalve de gelegenheid had zoo big wilde oobemerkt binnen te komen en naar boven te gaan dat Toebaerts het plan koesterde met Kransse naar Antwerpen te gaan ook oog op den dag na dien waarop Krausse in hechtenis was genomen Nil een korLe pauze werd den beklaagden de gelegenheid gegeven tot nader verweer Zg herhaalden de verklaringen voor de rechtbank afgelegd Krausse bleef dus beweren dat hg de biljetten heeft vervaardigd alleen om 8usaone Toebaerts te misleiden niet om d e uit te geven al bekende hg zelf van die biljetten te hebben uitgegeven volgens zgn zeggen echter in abnormalen toestand Toebaerts verklaarde dut zg gold had voorgeschoten voor de inrichting van een gewoon zinkografisch atelier en niet bekend was met den inhoud van het koffertje dat Krausse en Frey haar brachten Tbnmm beweerde dat hy Krausse in bet algemeen g holpen had bg de oprichting zgner zaak maar nooit gedacht bad dat het Krausse ernst was met de vervaardiging van valsch bankpapier Frey Sinnige Arnat en Keese verklaarden dat zg niet geweten hadden waartoe zg eigeoiyk hun geld en steun beschikbaar stelden en dat zg niet Wisten dat de biljetten welke zy uigaven valsch waren Loesohke bepleitte opnieuw zgne onschuld van Liemt en LUmpt hadden zooals men weet reeds voor de rechtbank eene volledige bekentenis afgelegd Mr Op ten Noort requisitoir nemende vestigde de aandacht op bet feit dat in het vonnis der rechtbank eene onjuistheid in den vorm voorkomt welke nietig verkluriog van dat vonnis eiscbt boewei spr het overigeos met den inhoud van dat vonnis eens is De onjuistheid in den vorm betrof het niet vermelden van eenige wetsartikelen waarbg de ten laste gelegde feiten strafbaar zijn gesteld 18 08 lO SB 11 08 U 0 11 18 11 85 8 8S 18 88 9 51 10 08 1041 8 18 B A AO 6 11 e 18 88 0 81 a 8 10 10 10 1511 88 5 80 1 48 5 86 5 55 e 41 7 48 9 9 48 1 6 81 M 8 40 De advocaat generaal achtte in de eerste plaats bewezen dat de quaestieuse bankbiljet n valsch zgn vervaardigd ter nabootsing van echte dat Krausse deze had vervaardigd met bet oogmerk ze te doen uitgeven of zelf uit te geven en eindelgk dat hg er inderdaad zelf enkele uitgaf en daardoor in omloop bracht Wat Krausae s medeplichtigen by de uitvoering van zgn misdadig plan betreft verschilde de advocaat slechts op enkele punten van ondergeschikt belang in meening met de rechtbank Zoo achtte hg de uitgifte van valsch pspier in Cafélliche te s Gravenbage door Rempt niet wettig en overtnigend bewezen en meende hg dat evenmin in rechten kon vaststaan dat Keeze vaUche baokbiljetteu in Toorraad heeft gehad Hy meende dat Löscbke terecht waa vrygesproken maar daarent en was bij van oordeel dat de hoofdaan logger Krausse te licbt was gitvonnisd en dat Van Liemt en Frey by de veroordeeling op ééne Ign moesten worden gesteld met Tbnmm Voorts wierp hg een nieuw licht op Krausae s gedrag in verband met zgne houding voor den rechter By alle verbooren liet Krausse het voorkomen als had bg met de vervaardiging ran valsch papier geen ernst gemaakt als was hg die slechts SnzanuB Toebaerts eischen door middel van eenen sohgnwaarborg wilde stillen het slacht offer geworden van zghe vrienden die tegen zgne bedoeling bankbiljetten medenamen en uitgaven £ n toch de ernst van het boos opzet was gemakkelyk af te leiden uit Kraosse s gedrag vóór zyne inhechtenisneming Krausse was gehuwd en leidde een zeer uitbnizig leven zorgde slecht voor zgn gezin en hield geregeld verkeer met de bewoonsters van het beruchte perceel aan de Achtergracht weken achtereen bracht hg soms dag eo nacht bg Sazanna Toebaerts door Ja zelfu bekende hy den oudejaarsnacht in de uren dus welke de meest uitfauizige hoisvader nog dn den schoot zgns gezios doorbrengt gevierd te hebbeu in een publiek huis Dit alles veroorzaakte grove verteringen geldnood en zedeiyke achteruitgang door ongeregeldeu levenswandel voerden hem tot de misdaad waartoe zgn ambacht hem in staat stelde Die misdaad had zeer ernstige gevolgen voor de maatschappg kunnen hebbeo ware het verspreiden der biljetten niet zeer spoedig gestuit door den yver der politie die in het zeer lofwaardig gedrag van den heer Levedag te Leiden ooverwachten en krachtdadigen steun vond Door s beeren Levedags bemoeiingen toch en op diens aanwgzing wsrd Rempt aan bet station te s Gravenbage reeds gevat nadat by slechts vyf biljetten aan den man bad kunnen brengen Mr Op ten Noort requireerde vernietiging van het vonnis der rechtbank d d 28 Juni om de bovenvermelde reden en eischte dat het Hof opnieuw recht doende Krausse zou veroordeelen tot 6 jaren gevangenisstraf wegtina het plegen van valschheid is geschrifte ter nabootsing van krediet en handelspapiM en wegens het opzetteiyk gebruik maken van dat papier Suzanne Toebaerts tot gevaogenscbap van vier jaren wegens medeplichtigheid aan de venalsching en het in voorraad hebben van valsch papier Thumm tot gevangenschap van drie jaren wegens medeplichtigheid aan de vervafsching het in voorraad hebben en op ettelgk gebruik makeu Van Liemt Frey en Kempt tot gevangenschap van drie jaren ieder eermgeooemde wegena medeplichtigheid aan de vervalsohiog het in voorraad hebben en opzettelgk gebruik maken de tweede wegens medeplichtigheid en bet in voorraad hebben ile derde wegens het in voorraad hebben en opzettelgk gebruik maken Sinnige en Arnzt tot gevangenschap van 2 jaren eerstgenoemde wegens opzettelijk gebruik maken de ander wegeoa het in voorraad hebbeo en medeplichtigheid aan opzettelgke gebruikmaking Keeze eindelgk tot gevangenisstraf van 2 jaren en 6 maanden w ens opzettelgk gebruik maken der valsrbu bankbiljetten terwyi voor al de 9 beklaagden veroordeeling in de kosten van het geding en voor LÖschke den tienden beklaagde vrgspraak van bet hem ten laste gelegde werd gereqüireerd De advocnat generaal zeide met nadruk by het eischen der genoemde straffen den langen tgd welken de 9 eerstgenoemde beklaagden reeds in preventieve hechtenis hebben doorgebracht in aanmerking te hebben genomen Heden om half elf komen de verdedigers aae het woord Aan een particulier schryven van een landgenoot die tgdelijk in het land der Dajaka te Serawak vertoeft herwaarts gezonden en aan het HaudM c welwillend afgestaan ontleenen wy het volgende 6 56 08 O IO 17 8 8 60 4 50 4 57 8 04 5 11 6 80 1 45 1 55 8 08 8 0 8 16 1 44 4 10 0 O II D A 11 50 18 80 18 08 N d L dB B9 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zev M e l9 Gouda 6 80 7 608 18 AKBterdam Wp eottda Ik ben na reeda twee maanden in dit land van slangen orang oetabs en Dajakkoppen snellers Dank zg der welwillendheid vau den tiajab van Serawak Charles Brooke oen quite English gentleman c bezocht ik met hem als zgn gast het noorden en het zuiden van zgn ryk en leerde aldus de Dajaks kennen die door zyh beleidvol bestuur van onbeschaafde ruwe koppensnellende en zeeroovende nstuurmenschen in rustige handeldnjvende of landbouweode onderdanen zijn herschapen Aldus ten minste aan de groote riviermonden en aim de zeekust In het binnenland kan het af en toe nog wel eens spoken en kunoen de inlanders hnn oude gewoonte nog niet afleggen om naburige dorpen te oferrompeten gebruik makenda van het oogenblik dat de mannen in het veld zgn om dan wreedaardig vrouwen en kinderen te vermoorden ten einde in het bezit te komen van bun hoofden Wie de meeste hoofden aan den zolder in zgn huis heeft hangen is de grootste held en het meest in aanzien Juist vóór drie maanden had een dergeiyke rooftocht in het binnenland plaats gehad een tuchtiging wai noodzakelyk de Rajab riep zyn onderdanen op en in geen tyd was hg ongeveer door 5000 sterke Dajaks die met hem en met zgu officieren in hnn lange oor logabooten de rivier opvoeren en den laffea moordenaar een flinke straf toedienden Hun huizen met have en goed werden verbrand een zevental huuner kwam om in den strgd Na belofte het nooit weer te zullen doenc werd de vrede gesloten Sen maand daarna begaf zich de jRajah weer naar deze barbaarsche streek om betere politiemaatregelen te nemen eo de holdigiug der pas onderworpen stamicen aan te nemen Op dien tocht had ik bet voorrecht Z H te vergezellen Het was een hoogst merkwaardig gezicht die 400 naakte getalten op hun hurken om den Rajah te zien zitten Z H sprak hnn toe kalm en waardig de hoofden betuigden namens allen faun spgt over bet gebeurde en stonden er voor in dat hun volk zich van die wreede gebruiken zon onthooden Handdrukkeu werden gewisaeld en overtuigd dat na de ontvangen tuchtiging deze stammen zich jaren lang rustig zouden houden trok de rajah weer naar gn residentie Wanneer men weet dat vóór 50 jaar geen enkele Europeaan bier woonde en dat de Chineeache Zee toen voortdurend onveilig werd gemaakt door de Zec Dajaka vaij Sera wak die den roep hadden de meest beruchte piraten van den Archipel te zgn dan moet men de energie en wilskracht bewonderen van den eenvpodigen Engelacbman James Brooke oom van den tegen woo rdigen R ab die geprikkeld door de verhalen van roof moord en anarchie die omtrent deze landen giogen hierheen zeilde van den sultan van Broeoci het bestuur van Serawak wiat te verkrijgen en na een jaar of negen reeda van c it land een welgeordenden staat heeft gemaakt Hg leefde met en voor zyn volk en wist zich zeer bemind te tpaken zooala o a bleek bg den opstand der Ohineezen in 1852 die zich van het b tuur van Serawak wilden meester maken Alle zee en laod Dajaks kwamen toen al één man op om voor nun Rajah te vechten en herstelden binnen enkele dagen den geviuchteo Rajah op zgn troon Thans heerscht hier rust en vrede Steen kool zilver goud en aolimonium mgnen worden ontgonnen koffie thee en suikerplantages aangelegd vooral gutta percha il en bron van ickomst en ofschoon niet ryk is Serawak toch een welvarend land Kuching de hoofdplaats telt 20 000 inwoners vooral Cbineezen en Maleiera met een twintigtal Europeanen de Rajah zgn ofBcieren de resident de ingenieur do postmeester de Anglicaaosche bisschop enz Hier is ook de hoofdplaats der katholieke missie van Borneo Twee missionares onderwyzen een 50tal jongens meest Cbineezen er is een klooster met vier zusters die verlaten kinderen opvoeden en een 15 tal Chineeache meisjes onderrichten De groote school die meo bezig is te bouwen en de kerk met haar twee siertyke torenspitsen behooren tot de statigste gebouwen van Kuching Het Roomsche orgaan de Residentipbodè acht met het voorstel tot sabsidieering van H B S voor meisjes opnieuw de onderwgsquaeatie aan de orde gesteld Dit voorstel zegt het blad verdient meer belangstelling dan men het totdusver waardig keurde Twee zaken toch zgn mogelgk 8 48 9 4 1 9 47 9 64 10 01 9 08 10 10 1 4 45 6 81 7 07 4 55 7 17 6 09 7 84 5 09 7 81 6 15 5 51 7 87 11 80 11 W 8 1 t 4I WO 0 S iS 8 80 lft Ó 8 1 De Regeering wil de door de anti liberalen gedurende den korten tijd hunner macht geschrapte Inbsidie aan enkele H B scholen voor meisjes heratellen maar dan wacht haar natourlgk van de z de der katholieken een verklaring zoo dnidelyk dat mocht zy desniettemin bij haar voornemen volharden onze geestverwanten liever het geheele kabinet zullen doen tuimelen dan een dergelyke subsidieëring tot stand te helpen brengen of ook maarte dalden De Regeering kan voorstellen aan alle lioogere burgerscholen voor meisjes t zg openbare of bgcondere neutrale of katholieke een evenredig geiyke subsidie te verleenen Znlk een regeling zou het blad hoogetijk waardeeren al zou het ook speciaal met deze subsidie niet bgster zgn ingenomen Want zoo redeneert de Reaidentiebodec meer dan aan geld hebben wy behoefte aan vrgbeid en gelgkheid op het gebied van onderwgs c Waarom staat de wet tot regeling van hethooger onderwgs aan de gemeente Amsterdam toe zyn Athenaeum lUustre tot universiteit in ie richten onder bepaalde voorwaarden en waarom wordt diezelfde vergunningniet verleend onder dezelfde voorwaarden aan ieder eventueel op te richten bgzonderehoogeschool ils het niet al te dwaas om te beweren dat men moet zgn hoogleeraar aan de Rgksuniversiteit of aan het Atheuaeum ilustre oi een voldoenne kennis eu onpartgdigheid te bezitten tot het examineeren van een student Vrees Toor te groote toegeeflykheid voor de atodenten acht bet blad ongegrond want dan zou het gering auccea van de onbekwaam afgeleverde advocaten literatoren enz zeker deze universiteit onmogelgk maken Het tegendeel blgkt echter te Leuven Waar wg dus geen voorrechten vragen en behoudens natnorlgk de verplichting tot het oprichten van een protestantsche theologische faculteit slechts op geliikateHing met den Staat en de stad Amsterdam aandringen daar kan slechts onvurdraagzaamheid ons dit weigeren c En verryzen er particuliere universiteiten zeker ook mogelgk voor de katholieken dan ia er geen enkele raden waarom de band tusschen de schatkist en de rgksuniversiteiten niet zou verbroken worden of vrgeeo rgkauniversiteiteu geen gelgkeo steun zooden verwerven c Doch ook op het gebied van midd onderwgs voor jongens en gymnasiaal onderwgs worden wg nog zonder eenige reden achtergestelde klaagt het blad verder Het ouderwys te Katwyk en Rolduc ia toch niet minder dan dat aan neutrale gymnasia xWaarom dan aan dergulyke gymnasia niet onder gelgke waarborgen als by de fitedelijke gymnasia bestaan het recht gegeven tot het afnemen van het examen 0u7 e eischen op het gebied der lagere school zoo besluit De Reaïdentiebodec zulten wy laten rusten Het bovenstaande is voldoende om aan te toonen dat op onderwysgebied een gverige hand wel iets anders en beters te doen vindt dan met stoom en vliegwerk met of t eu ons een subsidieëring van meiqeascfaolen voor te stellen Oplichters Het volgend geval van oplicbterg dat voor korten tyd beeft plaats gehad deelt de Winterswgksche Grt 4 ter waarschuwing voor belanghebbenden mede By den winkelier V vervoegde zich een net gekleed heer zich voorstellend als de zoon van den heer Y chef der gelyknamige firma te Rotterdam met welke V sinds meerdere jaren zaken doet De vreemde heer scheen van deze handelsrelatie zóó wel op de hoogte dat hg tot argwaan volstrekt geen reden gaf Zoo kwam ook een zeker bedrij ter sprake ruim f32 die V aan de firma Y schuldig was er bestond tuaschen beiden een klein verschil van meening ten opzichte van den termyn van betaling Om dit verschil op te lossen verklaarde de vreemde heer zich bereid het bedrag in ontvangst te nemen tegen bebooriyke quitantie V kon dan 1 pCt voor contante betaling korten Y ging op dien voorslag in maar waa niet weinig verdrietig toen hem uit een latere mededeeling van do Rotterdamache firma bleek dat er geen zoon van den hoofdfirmant als door V omschreven was bestond en deze door een brotalen oplichter was beetgenomen De briefschrgver voegde er bg dat zwendelargen van dezen aard tegenwoordig veelvnidig gepleegd wordea Ook te Pargs blijkt bet gasgloeilicht de nitvinding van Auer te Weenen een geduchte mededinger voor de electriciteit te zyn Tn vele winkels en magazijnen schryffc de Figaro ziet men het toegepast het wordt gebruikt voor de verlichting van het Elysée van bet kasteel Ghantilly van den hertog van Anmale van prinses Mathilda s kasteel SaintGratien en in tal van Parysche cafe s en restanranta Zyn byral beeft het te danken aan de lichtsterkte bg gasverbraik dat vgf maal zoo klein is als bg andere branders aan zgn gflttadig iioht aan de weinige warmte die het aitslTaalt eo aan het fait dat het nooit stroomt Tot dusver werd het echter nog niet gebruikt voor de openbare verlichting en ook daarin is thans verandering De Place de Ia Concorde het plein voor bet Theatre Franfaia en het v y rplein der Notre Dame worden met Aner s gasgloeilampen verlicht nadat de Parysche gemeenteraad de kosten van een etectrisChe verlicöting te hoog achtte De verlichting van do Place de la Concorde alleen geeft eene besparing in bet gasverbruik van 9625 L in het uur Tn eene Duitsche school kwam bghetgodsdi natonderricht de bekeode geschiedenis van het penninkske der weduwe ter sprake De onderwgzer bad met een paar voorbeelden de zaak toegelicht en vroeg eindelgk aan de klasse hoeveel wel het penninkske dat de arme weduwe geofferd had waard zon zyn geweest Ken meisje gaf zonder zich te bedenken ten antwoord 12 mark 43 pfennigt Toen haar gevraagd werd hoe zy aan dit antwoord kwnm toonde zy den katechismas waarin stond Het peuninkse der arme weduwe Mark 12 43 Markus hoofdstuk 12 vers 43 De 68 jarige horlogemaker Julien wonend op een zesde verdieping in de rue Mereaa te Parijs was in eenige dagen niet gezien Men vond de deur van zgn kamer gesloten brak die open en vond zgn Igk reeda in staat van ontbinding Bg het verzegelen van de hem ter reparatie toevertrouwde horloges werd eeo oude horlogekiat gevonden vol met goudstukken bankbiljetten en effecten te zamon meer dan 300000 frs Julien was een vondeling en had geen erfgenamen zgn geld komt dus aan den Staat Recht van successie voor uitkeeringon van levensverzekering Moet van de vordering krachtens eene door den erflater met eene maatscbappg van levensverzekering gesloten overeenkomst snccesaierecht betaald worden anvankelyk werd dezen vraag door het hestor der registratie bevestigend beantwoord zoo ïe uitkeering was bedongen ten bate van den verzekering nemer of van zgnen erfgenamen De verzekeringnemer werd in elk geval geacht die vordering op de maatschappij na te laten Toen echter met vonnissen van de rechtbank te Utrecht van 6 Maart 1889 te Rotterdam van 9 Maart 1891 en te Maastricht van 2 April 1891 de vordering aan het bestuur werd ontzegd voor het geval dat de uitkeeriog was bedongen ten bate der erfgenamen bleef de administratie successierecht hE ffen bg aldan de uitkeering volgens het contract moest geschieden aan den verzekeringnemer zelveii By aan chryving van den tegenwoordigen minister van financiën is thans gelast voortaan van uitkeeringen die tengevolge van het overIgden uit levensverzekeringen worden genoten geen aangifte voor het recht van successie meer te vorderen onverschillig ten wiens name de polis is gesteld Te New York komt een Protestantscb klooster Aan het hoofd zal staan Kusell Whitcomp vun Boston die vroeger te Oxford studeerde De monnikeu zullen een gelofte moeten doen van armoede kuiachheid en gehoorzaamhied zg zullen zich wgden aan bet ouderwys eo aan godsdienstige propaganda Een agent zag Vrgdagnaeht dat de deur van een horlogewinkel in de P C Hooftstroot te Amsterdam was vastgemaakt en door een drietal personen pogingen werden aangewend om het luik voor het raam van dien winkel te verwyderen Op de komst vanden agent kozen de drie mannen het bazenpad zoodat het hem niet ia gelakt een hunner te grgpen Da horlogemaker was wakker geworden door de aangewende pogingen tot verwyderiog van het luik Kort daarop is aangehouden eon 26jarig werkman die zich in de P C Hooftstraat bevond in gezelschap van nog twee personen die zich hebben verwgderd De man is door den eersten agent herkend voor ééa der personen die poging tot braak hadden gepleegd aan bovengenoeniden winkel Hij is tot nader onderzoek in bewaring gesteld en bleek eerst Donderdagmorgen uit de gevangenis aldaar waar hg ter zake van diefstal was gedetineerd geweest ontslageu te zgn Zondagmorgen woonden HEI MM de Koninginnen met gevolg de godsdienstoefen iug bg in de Hervormde Kerk te Apeldoorn Voorganger was ds Hattink die tot tekst gekozen had 1 Huniuel 3 vers 10 laatste gedeelte De ïMiddelbnrgsche Ct meldt uit Philippine Zekere Leo van Vlaenderen een ongehuwd arbeider heeft gisterochtend om balf negen een gehuwde vrouw te Boucbante haven en daarna zichzelf doodgeschoten De justitie nit Middelburg kwam beden bier aan Bnltenlandscli Overzicht De Belgische liberalen hebben Zaterdag een verpletterende nederlaag geleden Zo sgn in het arrondissement Brussel verslagen met neer dan 10 000 stemmen meerderheid Dat de uitslag zoo noodlottig is voor het liberalisme moet aan verscbillenA oorzaken worden toegeschreven Ten eerste is de aan eensluiting te laat gekomen zoodat er geen tyd was om de dissidenten over te halen Ta van gematigd liberaien lieden uit den gezeten bui erstaud en kooplui afgeschrikt door het succes var de socialisten in de provincie hebben zich niet willen verbinden met de Bruaselsche werklieden om de liberale lyst te laten zegevieren Ook een groot aantal socialisten heeft niet voor de liberale candidaten willen stemmen De katholieken winnen 18 zetels te Brussel Het tweede voorname feit van den dag is de overwinning welke do liberalen in Ngvet hebben behaald De minister van binnenland sche zaken de Burlet chef van het Kabinet j is gevallen Dat is voor de regeerlng een ge I voelig échec Daardoor zal de Burlet zeker I aftreden en de weg worden bereid voor den terugkeer van Beerntert Ngvel werd in t vorig parlement vertegenwoordigd door drie clericalen en een liberaal tfu is het juist omgekeerd De gevallen liberaal is de heer Olin oud minister va i openbare werken lig had maar zes en twintig atetnmen miuder dan de Burlet Voor de liberal n is het een gruot verlies dat in Doornik de oud minister Bara en zgn medecaodidateu niet zgn gekozen Bara heeft in den goheelen verkiezingstyd geen vroolgke rol gespeeld Dat zgn vriend Frère Orban niet was gekóz eu de aocialiaten zooveel pucces hadden gehad bad hem zeer ontmoedigd Zouden de kiezers van Doornik hem daarom den zetel hebben ontnomen dien by bgiia dertig jaar met eere heeft bekleed In Ath zyn de liberalen ook verslagen de ond gouverneur van Henegouwen graaf de Kerckhove de Denterghem is niet gekozen In Hoei hebben ze één plaats gewonnen en in Thuin behouden ze hun vroegere positie De cle icalen hebben do betwiste zetels in I Waremme en Tongeren behouden I In Zounigen Charleroi en Verviers zyn I socialisten gekozen In laatstgenoemd arron I di sement verliezen de iberalen een zetel in I den Senaat maar in Luik zgn de liberale se I natoreo gekozen en de radicaal socialistisch e afgevaardigden eveneens met een ontzaglijke meerderheid De nitalag van dezen gedenkwaardigen dag ia dat de clerioalen in de Kamer 104 tellen de socialisten 25 en de liberalen gematigd en I radicaal 23 De meerderheid der katholieken j is inet 8 steuiraen versterkt Wat de aldus verdeelde Kamer zal doen I ia onmogelgk te voorzien maar zeker is dat I een deel van de staatkunde van het tegenwoordig Kabinet door den nitiilag van gisteren I en den 14n dezer is vernietigd namelgk de protectioonistische politiek Die is door de kiezers formeel veroordeeld De positie van het Japanscbe leger aan de Yalu rivier schgnt enkelen deskundigen niet zeer gunstig toe Achter zich heeft het een land bgna zoo groot als Engeland met ongeveer 11 000 000 inwoners oen land vol mooiIgke bergstreken en bgna zonder verkeerswegen De taak om in zulk een land de orde te herBtellen is zeer moeilyk en het bericht dat een opstand tegen de Japanners uitgebroken zou zgn klinkt niet onwaarschgnlijk wanneer men bedenkt dat de berichten van de vriendschappelgke gezindheid der Koreanen jegens hunne bevrgders steeds uit Japanscbe bron kwomen En eene correipo dent schryft dat de vriendschap tusschen de Japanners en de Koreanen niet zoo algemeen is als de eersten gaarne zouden zien In den slag bg PingYang hebben zelfs Koreanen gestreden aan de zgde van hunce onderdrukkers Vóór zich hebben de Japanners aan de Yalurivier het Chineesche leger dat hen volgens de laatste berichten uit China en Japan na een bloedigen strijd teruggeslagen heeft zonder dat een van beide partyen zich de eer eeuer beslissende overwinning kan toeëigenen En zetfs indien generaal Yamagata er in slaagt den Chineeschen opperbevelhebber op de vlucht te jagen is zgn positie niet veel verbeterd Het Japanscbe leger kan dan naar Mukden oprnkken maar de tgd nadert snel waarop I in deze streken de winter invalt Mantsjoerye i ia een hoogvlakte die door ge n booge bergketenen tegen de Noordenwinden beschut is Men beschryft bet klimaat ala zeer wisselvallig en fioede wegen zgn er schaarscb Een dergelgk land is voor krygsoperatiën at zeer ongunstig Bovendien zal het Japanscbe leger vermoedelyk veel te yden hebben van kleine ongf ordende benden die zullen trachten den trein te plunderen Volgens de berichten die nit St Petersburg zyn ontvangen berusten de gemchten dat de Czarewitch afstand wil doen van den troon op eene verkeerde opvatting der Russische wet Volgens de bepalioget in Rusland I ten opzichte van de troonopvolging geldig I moet tegelykert d met de troonbeatgging y van den nienvren Czaar de fcrooBopvolgar als zoodanig worden gehuldigd Is de troonopvolger kinderloos wanneer de Ciaar e regeering aanvaardt dan wordt de eerst volgende mannelyke agnaat tot irnonopvolm geproclameerd en dat blgft hg totdat oen nieuwen Ciaar een zoon ia geboren De Oaariiia lijdt nog steeds aan aenawioiH vallen tengevolge van de gtbeurtenisaea dir laatste weken dia baar toch reeds zwak gestel hebben geeobokt Ook heeft da toestand van grootvorst Qeorge den tweeden zoon des Czaren die aan eene longziekte lydt aanleiding tot ernstige ongernstheid Men beschouwt den toestand van dezen prins als hopeloos Over de ziekte van den keiier verneemt men thans meer byzonderheden Zeisdetgn Brightsche nierziekte een chronische ontsteking en langzame verwoesting der nieren Deze organen zgn de filters van het bloed die het ontdoen van zgn onzuiver heden van de vergiften die de afvalproducten der voeding zyn Als nu de filters niet in goeden ataat verkeeren wordon die vergiften niet voldoende afgeacfaeiden en komt er eiwit in de arine Somtyds sterft men aan eene congestie der longen nitputtiog van bet hart of beroerte dech in de meeste gevallen treed een vergiftiging in van het bloed door de urine Deze zoogenaamde uremie gaat gepaard nu eens met stuiptrekkingen dan weer met delirium met verslapping van bet zennwatelsel of bezwaren by de ademhaling tot de dood er op volgt Het gebeurt maar zeer zelden dot men van deze ziekte er weer bovenop komt Gedurende de laatste dagen leed de Czaar aan krampaanvallen zooals gewoonlyk het overly en voorafgaan welke aanvallen dan ge pnard gingen met tydelgke bewuateloosbeid en hevige pynen die men toeschreef aan araemiiche vergiftigiuK zoodat bet einde dea Keizers werd verwacht Te meer daar men ook eene aanmerkelgka hartverzwaking waarnam die dikwyia voorkomt in de laatste perioden eeuer acute Brightsche ziekte Om deze redenen zal men dos gelgk reeds gezegd ia aan de ingetreden bsterschap nog niet tis veel waarde mogen hechten De interpellatie van den demooratiaehea afgevaardigde Pornestorfler in het Oostenryksche Huis van Afgevaardigden heeft geen besliasenden nitalag oj eleverd Prins Windiscbgriltz de minister president verklaarde dat de regeering haar belofte tot het indienen van een wetsontwerp tot nitbreidÏDg van het kiesrecht zonder twgfel zal nakomen Nog in den loop derer zitting zou het ministerie dit ontwerp bg dfln Ugkitraad indienen Met deze verklaring waarmede de meerderheid genoegen nam moet men ich voorloopig tevreden stellen Opmerking verdient evenwel nog hetgeen Prins Windiachgratz eo de minister van binuenlandsche Zaken markiea van Baqaehem over de atgemeene bew ing tot verkrgging van het algemeen stemrecht mededeelden Het is bekend dat deze beweging in Oostenrgk gedurende de laatste maanden steeds grootere afmetingen heeft aangenomen De sociaaldemocraten hebben zich aan het hoofd gesteld van de werkllieden die algemeen stemrecht eischen Tot bereiking van dat doel worden steeds hgeenkomsten georganiseerd zoowel in de hoofditad als in andere voorname steden van het rgk welke doorgaans uogal rumoerig afloopeo Zoo o a kwam het dezer dagen ook te Weenen weer toteene ernstige botsing tusaoben da betoogers en de werklitiden toen dezen na den afloop hnouer bijeenkomsten ook in de straten betoogingen wilden houden Beide ministers spoorden de leiders der beweging ernstig tot gematigdhed aan De regeering zeide o a prins Windisohgrtttz heeft geen argumenten noodig vau de straat om te weten wat haar te doen straat Mochten de voorstanders van algemeen stemrecht voortgaan met hnn pogingen om op deze wyze hun doel te bereiken dan zal de regeering krachtig daartegen optreden Handhaving van do openbare rust blijft in de eerste pla haar taak Het ia niet te verwachten dat de leiderridezer kiesrechtrbeweging zich tevreden zullanstellen met het antwoord door de ministenop de interpellatie van den heer Perneatorffergegeven De byeenkomsten en betoogingei zullen waarschgnlijk wel worden voortgezet maar natonrlgk blgven de ministera na hai uilxirukkeluke verklaring eveneeua bg ddbonding welke zg tegenover hen hf WQ aangenomen jr è De bonding der regeeriog werd timtÖ tegen 43 stemmen bekrachtigd DM Ïf i derheid bestaande uit de liberale en ctmpw i Dnitscberi ea de Poleo wensoht derhitte eerst af te wachten totdat het kabinet met zgn kiestechtontwerp gereed ii terwgl inmiddels de zorg voor de handhaving der openbare rust aan de regeering wordt overgelaten B a r K e rl ü k e Stand Zevenlmlson GEBOREN Jacobns ondeis L Rook dï K na Helden