Goudsche Courant, donderdag 25 oktober 1894

V 33ste Jaargang Donderdag 85 October 1894 NieuwS en Advertentieblad voor GouHa en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des micUU De Jitg ave dezer Courant geschiedt dagpelijkg met uitzondering van Zon en Feestdagen tte prijs i er dne maanden is 1 25 franco perpost 1 70 I Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Kraepelien en HohrCs QiiinaLarocheQ uyifARSHE I is de meest Krachtige en Versterkende RINA WUN 1 aanbevolen door tal van binnen en buitenlandscbe geneesheeren Bekroond met j EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in fiacons 4 f 1 90 1 t en ƒ i Depot te Gouda bfl den Heer A E TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Dcelmatige door de nieuwste uitvindingen op macninaal gebied Terb terde fabricatie 1 on uitalnitend gebruik van f jne ea Hjnsto grondstofl eii garandoerei en Terbruiker vonl Stollwerck s Chocolade en Cacao oen Mnbevelenswaardig fabrikaat nauwtcurig beantwoordende aan den inhoud der resp 1 Etiketten De Ilrma boiiaalde I 27 Brerets als HofltTerancier 44 Eere DIploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fljn fabrikaat Keeds 18J4 schreef de Accademie national 1 Ida Paris Houa TOU déoemona une IledBille d or pnsmlire elsaae on oonaldératjon do Totre exoellento fabrication de Ohoool t bonbons varies eto eto Stoll ercl fabrikaat ia verbygbaar bij IL H Cünfiseors Bauketbakkers enz enr GeneraalTertegenwoordiger Toor Nederhuid Joliiu Katt nklodt Amsterdam Kalverstraat 103 GEHUWD L W Veminlm en A Hoo Buitengewoon groote Sorteerlng FOULARDS A vaa OS Az E 73 73 mym Beurs van Amsterdam Si OOTOBKE alotkoen loi Via iVor kn 101 yii Vi V V nv SVir ny ir r 8 lOOf s 100 88V 644 688 101 78 lOül 10 1801 8i lOS i 10 Vl 187 100 lil 101 18 V lojv UV 186 4Vl 71V 103 07 108 1017 667 81 100 130 184V 10 6S 987 1 1 iiov 103 38 81 807 198 171 109 108 lOSV 108 116 UB 94 40 107 79 887 93 100 1007 ISV 1897 KiBiBum Gert Ned W 8 dite dito dito t dito dito dito 5i Haiieu Obl Ooudl 1S8181 4 iTun InnbriJTiag 1S6 81 6 Ooainii Obl inpipierisei s dito in ftilrer 1868 6 PolTDOil Oblig met ticket 8 dito dito anum OU Oott te Beria 6 diu aaoom 1880 t ditobijBolh 1889 4 ditobüHop 188M0 4 dito ia goud Ibob 1888 8 dito dUo dito 1814 8 NII Perpet iDhuld 18M 4 TbMKIIJ Oepr Cou Ixn 18 tt 4 Geo leoDiag rio D Geo teeniDKMrieO ïmiiAn KlP Beo r oU 18 t ltUloa OU Buit 8cb IStO TmniiiLA Obl 4 onbep 1881 AvnuDui Obligitieii 1881 S i Sonnnui 8ted leen 1886 S iflD N Air HacdellT taud Awdib Tab Hij Oertlaoalan DwuUaatMbappi dito Arak Hrpotheekb piodbr 4 Oult i ij dir Vonteol uod Gr HjDolbeokb paudbr 4 Nodarla dioha baak aaad Ned HandelmaaUoh dito N W I Pao Hn b pandbr 6 Hott UTpotbeakb paadbr 4 Utt H otbMkb dito 4 Oamil Ooat HoQg baak aaad KuaL H potbmkbaak paadb 1 I AulliKA Ëquit liypoth paadb 6 TV 99 64 71 Uaxw L O Fr Lien eert t Hin Uoll U Spa3r r Mii aaad Mij tot Xipl T St 8pw aand N d lad Spoorwegm aand Ned ZutdAfrik 8pm aaad 6 dito dito dito 1 sa 1 dito t I ü Bpoonrl 1887 89 A Kobl S lnidlUl Spwa ij A U obl 8 FOLH Waraobau Weanea aand 4 tDil ar Kuw Spw Mij aaad 8 Balliaobe dito und lOO lO i ïutowa dito aand 8 IiraBg Dombr dito aaad 6 Kank Cb Aiov Sp kapaand Loaowo A iaKji Coot Pao 8p Mij obl 6 OUe It North W pr 0 r aaad iUa dito Wla St Peter ob 7 Vmnw k Bto Or Spm eert T a lUiaoilCaatral obl la goud 4 duiar fc NBiktilleCert T aand l Maxico N 8pir M lehyp o 8 Uiai Kaaua t 4 pot pref aand N Tork OaUrio fc Woat aaad dito Pon Ohio oblig 6 Dragon Calif Ie hyp in goud 8 81 Panl Mian fc Maait obl 7 Ua Pae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie bjrp O 8 üinana Can 8outh 0 rt T aand Tbh C Ballw fc Nar Ie h d e o Anaterd Omaibna Mjj aand Kotterd Traniweg Maais aand Nan Stad Amiterdam aand 3 8tad Bolterdan aand 8 Bsiisil 8tadAatwarpeal887SVi 8l d Bruwal 1886 Heil Tkeiat Begnllr Qeaallach 4 Omtuir StaaUleening I860 8 C K Coat B Cr 1880 8 hmn Stad Madrid 8 1868 Taf Nni Bei H p Spohl eert 4 ADVERTENTXfiN Onimi isnigea dwk toot de vele bl bolangstelHag deiar dagen onder TOIld D Joh Q ARKNTZ ea Ëchtgenoote DIENSTBODE Teraidnd of met 1 NOT ge ra gd een flinke Dienstbode Adres Wed BLOM KleiWeg ADVERTENTIES t t aBinnen nBuitenlandacht Couranten wor dadelgk opgeionden door het AdTertentie Bnrs n ran A BBINKMAN ItOOS te eotufa Gouda Bnelparadnk Tan A BuxufAX fc Zwk Tegen l NOV i wekt een JOSOM MSSCB te Oouda eene Qsmeu bileerde Kamer SLAAPKAMER of ALCOOF metkoat en bedienini Fr brieven onder No 2354 aan het Bore n dezer Conmnt met opgaye van prjJB per maand w ieo biede bet geluk de band Hoofdprijs er 500 000 Mark De prjzen zün door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan door de den 8taat Hamburg gewaarborborgde groote Geldloterij waarin wker 10 Mlllloen 868 900 Mark gewonnen moeten worden De prijzen vbd deze voel voordeel biedeodo Geldlotery die volgens het plan bIscMs 110 000 lotan bevat z o de volgeode De hoogste prijs is eveotueel 600 000 Mark 46prijzeaii 100 prijzeu a 206 prgzeo 7K2 prijzen ü 1320 prgzeni SO prjjzen ü iSOprijz iilOO lGO 88945 prijzen 165 6 H p a 134 100 98 6846 pr ü 69 42 20 totaal 56 400 prijzen 6000 M 8000 8000 1000 400 800 Premie r 800 000 M 1 prgs 300 000 prgs k 100 000 prezen a 76 000 1 prijs Ü 70 000 1 prijs Èi 65 000 l prijs a 60 000 LI prijs K 55 000 3 prijzen d 60 000 1 prlJB a 40 000 8 prijzen a 20 000 Slpryz a 10 00p on worden dete in eenige maanclen in 7 klassen uitgeloot Do Uoofd r s ia de klasse bedraagt Mark 60 000 sl gt in de 8 kl tot 65 000 M in de 3e tot 60 000 M in de 4c tot 65 000 M in de 6e lot 70 0 0 M in de 6e tot 76 000 M in de 7 tot 200 000 M en met de premie van 800 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel orgineel lot slechts Quid 3 60 een half orgineel lot slechts Ould 1 75 een kwait orgineel lot slelhU Quid 90 ledere deelnemer in de loterij ontvangt on gerraigd oiimiddelijk n de plaats gehad hebbende trekking de ofüuieele trekkingilijst Trekkingsplan voorzien van hot wapen van den Slaat die den prgs van de loten en de verdeeling van de prijzen over da 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis Do nitbetaling en verzending vso de prijzen geschiedt door mij direkt en prompt aao de winners en onder de strengste geheimhouding ledore bestelling kan men eenvoudig 1 per postwiasel opgeven W ÊK Men wendde zich dus met de annW F vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking 200 spoedig mogelijk of uiterlyk tot 31 OCTOBER e k met veitrouwen tot Joseph Heckseher Bankier en Wiwelkanloor in HAMBURG Duitsobland I la de beate tawiiJTiag tagaa Jiobt Rlwamaliak Lanlenptaan kortom Ë AnkBr PaiiiExpeiJer Wal b aaat bat Mtl man aan te wenden tegen sa Anlierfain Expelier Anker Painfxpeiler Wla 50 omt T6 oaa aa 1 26 de imih TdoikaadM ia 4a maaata Ajwtlieken ea bg I Ad Biohtar t Co la Bottaidam Te Gouda bji A WOLFF Markt A Ulb en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FEAirSCHE STOOMVEBVEBU KI Chemisohe WtssoheriJ TAS H OPPEI HEIMER 19 KruUkade Rotterdam Gebrereteetd dooi Z M den Koning der Belgen HooiddepAt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Speoinliteit oor het etoomen en Teryeo Tan alle Heerenen Dameagardoroben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het etoomen Tan plncWmaatela Teeren bont eni Oordynen tafelkteeden eni worden naar de nionwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetifl gestoomd of geverfd worden onaohadelak Toor de gezondheid en Tolgena ataal bewerkt Wegena uitbreiding fler fabrieken zgn de prnien 25 gedaald Te stoomen goederen als nienw afl erbaar in 3 dagen te TcrTea goederen in eeoe week Uen biede het Qeluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval hiedt de nieuwste groote Geld verloting dis door de Hooge Eegeerlog van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeeliga inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechU weinige maanden in 7 verlotiogen van 110 000 loten 56 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder lijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 ÜRfk bij uitnemendheid echter Iprys a M 300 000 prijs a M 200 000 Iprys a M 100 000 prijzen a M 75 000 l prijs 8 M 1 prys l M 1 prys M 1 prijs k M2pryzonaM 60 000 1 prijs 8 M 40 000 3 prijzen a M 20000 21 prijzen a M 10000 46 prijzen a M 5000 106 prezen M 3000 70 000 85 000 60 000 55 000 206 prezen Ik M 2000 752pryzenaM 1000 1320 prezen a M 400 38945 prüz9na 155 13990 pryzenÈiM300 200 lCto 134 I00 98 69 42 20 De prystrekkingen zgn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor do asnstnande eerste prijatrekking dezer groote door den Staat gewasrtwrgdo Geldverlo ting kost 1 geheet orig lot sleohts M 6 of ƒ 8 60 1 half 3 1 75 l kwart n IVl n 80 tegen inzending van het bedrag in bankpnpier of per postwiasel Alle oommiasies Worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ooa do met het wapen van don Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisohte officieele plan waaruit de verdeelicg der prijzen op de verschillende klaasen als ook de betreffende inlüggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij a n onze Benunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzeu geschiedt steeda prompt onder waarborg van den Staat en kau door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstulligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienled prijzen hebbon vij meermalen volgeus otficieele bewijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 006 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van ftlle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle conamiasies te kunnen uitvouron de bcatullingen zoo apoodig mogelijk in elk eval voor den 31 OCTOBER e fe te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisielaart in HAMBUBO P S Hiefmede danken wij voor het veriiouwon ons tot hiertoe geschonken en daar wy bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geèerde Begunstigers to verwerven Openbare Vérkoopingp van ruim langs de Sprbaao Goada deii Haag VIUJDAG 26 OCTOHEH 1894 s Toorm IL ure in de Wachtkamer 3e klasse Tan t Station ZOETERMEER ZEGWAAHT ten overstaan Tan den te $ Gravenhage geTeatigden Notaris J A tan dbn BROEK Conditiën ala 10 November 1893 W J BIITZ LION BLITS Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dam A MSTERDA M Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandags Woensdag en Vrijdags van 10 tot 3 uren Markt IM Gouda Influenza Hoest Borst en r Onfeilbaar Middel MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met ËeT Diploma en üouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Uiploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposilion Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wen d H N van Schaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Sumatrastraat 267 Den Haag Verkrygbaar bji F H A WOLFF Drogist Markt Gouda No 64 0 JE VEHKIEZIUG VOOR DEN QEMEENTERAAD Be kiezers hebben bet dezer dagen in onze gemeente druk Fns is eene verkiezing in twee tempo s afgeloopen of de stembus is weder geopend Het geldt tbans de vacatures ontstaan door bet bedanken van den heer A K van der Garden au de niet aanneming van bet lidmaatschap door Dr IJssel de Schepper Wij twijfelen niet of de groote meerderheid der kiesgerechtigden zal zich ook ditmaal niet onbetuigd laten daar ieder wel weet dat op het Stadhuis onze eigen zaken worden behandeld Klagen en morren helpt niet maar flink de gelegenheid aangrijpen om door inlevering van zijn stembiljet de richting aan te wijzen waarin men verlangt dat de gemeente huishouding wordt bestuurd De kiezers die gewoon zijn gehoor te geven aan de oproeping van het bekende Comité hebben gisteravond weer getoond dat hun ijver voor de publieke zaak niet il erflauwd In een talrijk bezochte bijeenkomst heeft men zich bezig gehouden met het voorbereidende verkiezingswerk dat zeker veel tijdroijvender maar niet minder noodzakelijk is dan de inlevering van het stembiljet zelve Men is tot overeenstemming gekomen omtrent een tweetal namen die een goeden klank hebben De heer N van Krimpen is een geboren Gouwenaar die door de degelijkheid van zyn karakter en zijn bekendheid met toestanden en personen alhier zeker alleszins waardig is in den raad plaats te nemen Hij kan en durft duidelijk voor zijn gevoelen uitkomen zoodat de kiezers niet behoeven te vreezen dat bij niet onothankelyk zjjn eigen weg zal gaan De heer J W Vorster ia reeds herhaaldelijk genoemd en aanbevolen hetgeen bewijst dat bij zich gedurende zijn verblijf alhier heeft doen kennen als een bekwaam man die zich veler sympathie heeft weten te verwerven Zijne belangstelling in de openbare zaak ia door velerlei werk FEVILLETOX EIïT l it latZxtedKh door O BUKMAN 16 Op het rooilioofd tm do eene troonde de machte msjeiteit der onsoliuld op dat Tan de andere bad de misdaad baar brandmerk gedrukt fStina gij zijt ziek weet Bwe moeder het P luffroaw Ellen gij hierl mompelde Stina eo bedekte het gelaat met hare handen Weet uwe moeder hoe ziek gij zyt Ellen herhaalde hare vraag mot zaehte stem 0 ipreek niet tan haar merkte Stina wat is er nn geworden ran mijne arme onders die zoo trottoh op mij waren hZij z ja gebogen door droefheid en smart Waarom hebt gü hen Tergeten F tOmdat mijn hart in het kwaad veratrikt was en toen toen kon ik mijoe schande niet dragen Stina men kan eterren Tan vernedering ran uaberouw ran aehaamU maar dat Ellen zweeg kara laehtraoedigheid belette haar roort te gaan Maar te moorden kreet Stina hare handen wringende ia eflna aoode dia God noch meoachen kunnen rergeren EUen zweeg fna pOM lij weende Daarna zeide zq met hare uohte iadrakawkende atem eWq msoaoban konnaa d grootheid ran fiod zaamheid gehleken terwijl bovendien bekend is dat hij in zijn vorige woonplaats een gewaardeerd raadslid is geweest een man dus van ondervinding ook op het terrein der raadsbemoeiingen Zulk een kundig humaan en onafhandelijk ambtenaar zou voor den raad een aanwinst zijn Wel werd in de vergadering verzekerd dat hij niet wenscht benoemd te worden maar wij twijfelen niet of de heer Vorster zal burgerzin genoeg hebben om zich het ambt te laten welgevallen indien de kiezers toonen dat zij op zijne medewerking in bet belang der gemeente prijs stellen Wij vereenigen ons dus ten volle met de gisteren gestelde candidaturen en bevelen den kiezers aan door trouwe opkomst de verkiezing te verzekeren der heeren N VAI EEIMPEir EN J W VOESTER BINNENLAND GODDA 24 October 1894 lü bare laatst geUoudeo ier Bderin besloot do alhier beataands vereeniging Oranje en NedertaQdf om ook ia den nanstaandeD winter we r eenige sprekera te laten optreden Ia navolging van audcre plaatsen o a Rotterdam en den Haag besloot men tevens om zoo biertoe mot eiykbeid toe bestaat die spreekbeurten op te luisteren door het laten iiit oer6n van een pftar zangnuramvrs Aan de twee Cbr Zangvereenigingen Halleluja dir dn hr J van de Putte en de Kinderen van Korahf dir de hr J van Oei werd daartoe ds uitnoodiging gedaan Genoemde Zangvereenigingen hebben die nittioodiging aangenomen Waarscbyulgk zal de eerste spreekbeurt plnats hebben op Donderdag 22 Nor a 9 ttlrwyl dan de Zangvereeoiging kHalleloja een paar nummer ten beste zal geven Hedenmorgen is op de Fluweelen Singel aangereden door een wagen zekere A die daarbij eene lichte kneuzing van eon zgner beeneo opliep De gewonde is naar het gastfania overgebracht ontferming niet vatten en ook bon ik niet akoraen Stina om u te oordeelen maar om zooverre hel in myne macht itaat u te trooBten en op te beuren 2eg mü wilt gy uiet met uwe moeder sproken wilt g geen leeraar hebbeo V Vader is hier gewnst antwoordt Siina snikkende maar hij zeide dat ik moeder niet eer zou preken of hij moest dan naam welen vao van Zij koD dan zm niet voltooien Ën de proost zal zulk een verlorea schepsel als ik ben ook niet wil len zi a ffWUt g ook iets anders F vNeen Och boe gaarne zou ik mqne moedw spraken hoe gaarne zou ik miJQ gemoed voor den proost willen uitstorten rDat zult gij Btiua Etlen King op een gebrekkigen stoel zitten en goot uit een üasobja dat zy medegebracht had een weinig bessenaap in een kopje dat zij Stina gaf om nit te drinken Daama gal zg in eenige ernstige woorden Stina te verstaan dat tot God moest vlnohten om vorgiffanis voor hare zocden te smaekeo Kij sprak dit het hart en de woorden gingen tot het hart Eindelijk stond zy op en gaf Stina een Nieuw Testament dat z j medege bracht had waarna z haar vertiet UHen klopte aan de deur die geepend en dadelijk achter haar gesbtea werd Weder bevond zij zich van aangezicht tot aangezicht tegenover Kuno Zij bloosde een woord van verontwaanliging zweefde op hare lippen maar hlij hield baar tegen terw t hij hare hand vkttenda en die kussende met eene aao gedane stem zeide Vloek mq niet bid ik o Daarop spoedde hij noh weg Onder bet presidiom van den heer C C Regt ia gepaweerde week te Waddinxveen een nieuwe Bchaaken Damvereeniging opgericht De jeugdige Toreeniging telt aanvankeiyk f f leden Met het delven vftn aardappeU en bieten loopt de veldarbeid voor Waddinzveen ten e nde Wat het gewas van eerstgenoemde betreft daarvan liep de oogat erg aiteen Moch ten Telen een genoegzamen voorrMd voor den winter thaia brengen anderen daarentegen achtten den oogst het rooien niet waard 1 Heten alle voor rekening van den boar De wensch van den 15 jarigen knaap t Schoonhoven die zoo graag soldaat wil worden en in een met potlood geeobreven bfief aan Zyne lieve Koningin plaatsing verzocht b de instructie compognie zal eerstdaags in vervnlling treden Ë n bezwaar whb nog dat de jongen die nog ouders noch andere bloedverwanten beeft niet ia het bezit kon worden gesteld van de stakken vereischt voor de indiensttreding vao een minderjarige Thans la dit bezwaar ook opgelost daar twee ingezeteneo van Schoonhoven voor den kpaap ala voogd en toeziende voogd zgn opgetreden U D Te Krimpen a d ÏJsel heeft eene collecte voor de nagelaten betrekkingen van de geanen Iden opgebracht 115 De recttbank te Rotterdam veroordeelde gisteren C J v L pottenbakker alhier wegens diefstal van een horloge mft ketting tot eene maand H v Z arbeider te Jaaraveld wegens mishandeling van een ambtenaar tot 14 dagen L da H werkman te Benschop wegena gebruikmaking van een vervalacht geschrift tot negen maanden Daarna verscheen O R 39 jaar arbeider te Ouderkerk a d IJsel die in Juli 1894 te Ouderkerk a d IJsel twee aan rie Kalkman toebehoorende palingfuiken zou hjbben weggenomen met het doel van toeëigeuiog De bjltolene verklaart dat bedoelde fuiken reeds sedert April ia den IJsel hadden gestaag Tuen beklaagde over die voorwerpen werd aangesproken deed hy allerlei leganstrljdige opgaven Ëerat beweerde hy ze gekocht te hebben en later dat hij ze tien jaar te voren gekregen bad Thana verklaarde hy weer ze te Rotterdam op de markt gekocht e hebben De gem veldw Schipper die de fuiken voor den eigenaar heeft gfibreid herkende ze positief Het 0 M eischte drie maanden gevangenisstraf KUan kaarde mat rerstrooidou droomaodeD blik terug Zij nam een omweg zoodat zij door eene achterdeur ia hois kwam en eea weinig later in de huiskamer dan Kuno in de zaal trad Waar zyt gij geweest Ellen vroeg Alba Ik hsb eens naar mijne bloemen gezien antwoordde ËUen HoQ gaat hat mot bet spel vroeg lü en nam naast Alba plaats Ik heb van don gevangen bewaarder gehoord dat Stina Bengtion een leeraar b j zich verlangde sprak Kano tot dan proost Ellen luisterde met gespannen aaudaobt ffZoudt gij de beklagenswaardige niet eens willen bezoeken P Dat is niet alleen mlja wensch maar ook mijn pUoht antwoordde de proost ik zal morgen by tgds naar haar toe gaan Ellen I riep mevrouw Gallner aan de deur van de keuken Kllen spoedde zich naar hare moeder Zag my eens EMau waar is de beasansa geblerec die gij dezen middag mt uw mond gespaard hebt en voor van avond soadt bewaren F Oij xjjt immers niet bij Stina geweest sprak mevrouw Oallner met haar oobeschr fclijk zachten glimlaoh Och waarom moet mama niij dtp zoo plagea P Ik vind het nïeUi pleizierig dat mama zoo praat antwoordde Ellen niet zooder gemsHjkheid Nu als gy niet bekaoRea wilt dat g hjj baar geweest zjjt dan kunt gjj ook oist voor mij naar baar toe gaan seide de morder even vriendelijk als te voren Mama mama gü weet bet immers waarom vraagt gQ er dan aaarr KHbft sloeg de arasa o Beklaagde vroeg om nsUtutia zyoer reifr kosten Ta Tanntwoordsn bad lioh duurnk J K 22 jaar zonder beroep te WaddingivMo b klaagd dat zy den ISeo September 1894 t Waddingsvean moedwillig K van der Ben lot hebben gestompt waardoor deze Ïd het water werd geworpen Beklaagde verklaarde dat sij arifUg WMffH worden omdat de 12 iariga v d B baar broer tje had geslagen Tengevolge van den d w was V d B ia het water gevallen en het bleek dat deze zeer goed bad kunuen verdrinken daar bet water te dier plaatse mer diep ie Het O M vorderde hare veroordeeling tot twee maanden gevangeniietraf Behandeld werd de taak tegen J v R Jt 16 jaar arbeider te Lopik tegen vrieo deaaokUcbt luidde dat b den 4en Jali 1894 te Jaarsveld aan het waterschap Batawe toebehoorend itroo zon hebben weggenonenf netdoel van toeëigening Beklajgde was niet verieheneo Het O M eischtedriedAgengeTtngeiiiMtrtrf Nog stonden terecht A J K 28 jaar kteermeker alhier ter fBlfil van als zoude hg den 6 Aaguatai 1894 alhier moedwillig D van Dam hebben beetgegrepen op den grood gegooid eu met de vaiii op het hoofd geelagen Uit de behandeling van dit nakje blijkt del d mishandelde een halfbcpedar van den beklaagde il en dat het feit ten bat vao eerst genoemde was gepleegd naar aanleiding van een bf oek door demowier aan dien half broeder gebracht Ëiech acht dagen gevangeoisetraf D de B 28 jaar saeviaseber te VlaardiQgen en H v O 29 jaar zeeTiaacher te Poortugaal ter zake van als zouden zgdeo26itili 1894 te VlaardinRen met vereenigde krachten zich met geweld hebben verzet tegen de agenten van politie dier gemeente C Biyieven S 8prngt en H Laroog die op verzoek van J Jongejan schipper van het N derlandeoha zeevitiobenraartuig Marie Jan vau der Werf van boord van dit vaartuig wilden verwyderen en desen daartoe hadden aangegrroen Zg heddea getracht gemelden v d W nit de handen van bedoelde beambten te bevrgden door hem T it te honden en aan tgn klecren te trekken Tegen iedfir banner werd een maand gevengenisstraf geSiicbt C V d W 26 jaar P Z 20 jtar en J V d H 26 jaar arbeiden te Krimpen Ui den IJsel ter zake als zonden zg op den 24 Juni 1894 te Ooderkerk s n den Ueelopden openbaren weg den aldaar als politiebeambte sur veil leerenden veldwachter dier gemeente baars moe tera bals en kuste haar Zie kind Ixiuise zal deze melktp en een r kussens naar het meisje brengea maar als g alet mede gaat sat zy aiet alleen naar dat hnis derven gaan Xerw l de betren n danes lene boterham gebruikten en zloh io lof nttUeten over bat anakelHke van hetgeen hun verder ward aangeboden spoedde zich KtTen vao Loai Rovolgd nogmaals naar de gevangenb zonder dat iemand ditmaal hare verw dering had opgemerkt Stina was too ziek dat Kllea zoo kort mogelijk bg haar vertoefde en toen zij de zaal wedr binnentrad fluisterde zü hare moeder iets in het oor die daarop dadelijk naar haar eehtgenoQt ging De oude leeraar sprak eenige woorden ofli xich wegens zgne verw deriDg te veroDtaehoIdigü en begaf zich naar het ttnghuls Nadat men gegeten en vervolgens aboheid geoo men had uide Ellen tot Alba 1 Hebt lij lost dan wandelea w naar Fonby i bet is zoo a heertyke avood Ja gaarne antwoordde Alba 2oa myBheer Arnold onze oavelier willen zjjn voegde z er bj noh tot dezen wendeode De heeren vwzoehten beiden de dames te vergesellen o ook de fanilia Loaners verhuigde mede te gaan Ik wil de wol gaan hales die da moeder vao Anders Person voor mij ges nen heeft ea waar van Nora E nil een rok brsiea lal Men ging Voor de hot vaa Anders Person gUw het overige gezeUahap op eene baak zitten tuwm Ellw naar binnen gi g