Goudsche Courant, donderdag 25 oktober 1894

Directe SDoorwegverWiidlDg met GQU1 A WlDlererdleost 1894 95 AanRevaogeD 1 October fUd va Greeowlch QODDA HOTTEHDAU 7 10 18 61 18 68 1 06 1 18 18 88 1 81 K0TTX8DAH8 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 80 8 10 DKN H1A6 GODDA 7 48 8 07 OODDl DBN B e 8 87 10 48 18 11 18 81 18 64 1 87 8 86 11 01 1 08 1 11 11 10 1 J7 1 88 11 88 1 88 Hw 8 18 18 8 88 10 07 11 87 18 41 18 11 1 881 67 4 86 Qoad 8 86 8 40 7 86 8 08 8 81 10 08 lO l lO BB 18 48 8 Oud w 8 80 8 64 11 0 Wo nl l 8 8 7 08 8 18 i 10 80 11 17 8 VtMkt 8 18 7 88 8 88 8 41 lUlgg S 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4810 1811 8318 161 88 8 16 8 46 8 43 4 16 4 48 6 17 7 10 18 M 0 1 44 f V f f 4 48 7 08 fl V ff 1 49 ff ff f f t Ê 7 X1 ff ff ff ff 10 80 ff ff 1 58 ff ff ff 8 ff 7 0 ff 9 11 ff ff 10 86 ff ff 8 04 ff ff ff ff fff 7 98 ff ff 10 41 ff ff 1 09 ff ff ff M9 7 81 ff 10 9 88 10 18 lO BI 18 0811 48 S SO S 46 8 18 4 18 4 48 6 80 6 47 7 4S 8 IS 10 10 U T R E O H T G O D D A Utrecht 6 88 7 60 9 9 6 S 11 84 IS OS 18 60 8 10 8 80 8 68 4 48 6 80 6 88 8 09 8 60 8 69 10 84 Woerdea 6 66 6 11 10 16 11 60 18 86 ff 8 48 4 16 g 6 47 t 9 119 8410 61 üadewster 7 07 8 19 10 t4 ff ff ff 4 S4 ff t g 9 19 ff Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 1 S 60 4 87 6 80 7 08 8 419 88 11 07 AH8TB1DA M fl O U D A AtutardaaiWp 6 60 8 18 9 66 11 16 11 80 8 86 4 88 4 86 T IO 10 00 eoada 7 S0 t 04 10 44 liJU ll 4t MO 1 10 1 68 9 81 U 10 61 11 46 1 80 8 1 e O D U 1 1 U S T I K I 1 M 10 86 11 1 Uf ons oabMoldlgd r kntldwackin B Behipper toen deze hen omdat zg de orde en rait Ter stoorden aanmaande ztch raitig te bonden te zftmen en in veFeeo ngopEettelgk beleedigand hebben toegefoegd w b hebDeneoh aaaJoa Tegen No 3 werd Terstek rerleend daar deze niet TerBchMMp wai De beide anderen die bn die gelegenheid wegene dronkenttlttp bekeord zyn wisten van nietB Bisck tfigen ieder hnnner drie dagen gerangeniietraf 0 S 22 jaar ycerwerker te Lekkerkerk ter zake als zoude by den 30en Mei 1894 te Lekkerkerk tegen den veldwachter dier gemeente tafens onbezoldigd rgke veld wachter G r d Voi en den rg ka veldwachter A de Groot dia in de rechtmatige nitonfening hunner bediening op het gerucht dat beklaagde daar even te voren met een knipmei een jon gen b gewond hem toen by met een open knipmei boven zyn hoofd stond te zwaaien hadden aangegrepen om zich van bedoeld mes meeiter te maken zich met geweld hebben Terzet door eerstgemelden ambtenaar tegen de keel te itooten en laatst emelden ambtenaar tegen de beenen te schoppen en te trachten zloh van dezen los te rakken De beklaagde die overigeui niet onganstig bekend stoat toonde veel beronw Het O M eiaohte acht dagen gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen Door een nachtel ken jager werd ran Zafeerdag op Zondagnacht te Waddinxveen een haas gevangen lydende aan mond en klanwaear Zaterdag deed zich bg het vertrek van bet detachement suppletietroepen uit Amsterdam het volgende incident voor In de loods kwam n1 een knappe jonge vrOQW nit het volk die den eersten den beste koloniaal om den bals vloog en een fermen xoea gal toen een tweede daarna een derde Toen een luitenant vroeg of dat allen familie van haar was zeide zy dat ze al die jongens een zoen tot afscheid wilde geven c Daar het aoeneu van 232 mannen wel wat veel tjjd zoD weg nemen vond de luitenant dat zy het bg de eente tien maar moest laten en werd de jonge dame nit de loods verwijderd wat se zeioe niet aardig te vinden Biykens een o£5oieele statistiek Itwamen in September in het geheele Ryk voor 113 326 gevallen van mond en klauwzeer bjj het vee van 5828 eigenaren van besmnttel ke vlekziekte en besmettelgke borstziekte der varkens 261 gevallen bg de dieren van 196 eigenaren en van het rotkrenpel onder de schapen 176 gevallen bg de dieren van 12 eigenaren In Zuid Holland dat het zwaarst werd bezooht waren 74 191 gevallen van mond eo klauwzeer hg het vee van 3363 eigenaren Drente Limburg en Overgsel bleven van de ziekte bevrijd Te Groningen wordt onder leiding van den heer J T Van Bruggen de laatste band gelegd aan een logement ea kofBehnia voor geheelonthouders de grootste inrichting van dien urd ia Nederland Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen In het benedengedeelte vindt men een mime ko£BeuaI een groot lokaal voor bet houden van vergaderingen een vertrek voor kleine bijeenkomsten een coneienre woning en een bodieudenkamer De tweede verdieping bevat een zeer groote zaal Toor vergaderingen alsmede de bestuurskamer en een badk mer voor reizigers Op de derde verdieping zyn Tgf nette en ruime ogeerkanere die gemakkelgk tot tien kunnen worden wmeerderd De afdeeling Groningen beeft nierdoor van het boawterrein haar voor dit doel door mej De Ranitz geschonken een uitstekend gebruik gemaakt 08 8 40 8 47 8 84 a ot 8 10 s bi 8 18 il i 88 BwH t iO UwKdiMkt Niinmrlmk f OniwUt f SoUwclu 7 7 86 7 7 88 1 48 7 88 8 8 10 8 18 8 8 8 88 Xottndui Xlmwnbrk Meaidnokt Ooud 7 88 8 86 8 08 Ur K 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 Z Ze W 7 68 8 68 N dL d 8 0S Toolb 8 07 8 08 8 81 8 10 10 06 10 86 Gouda 8 40 7 8 w Door dit onthondersgebouw hoopt de Ver eenigitg te proteeteeren tegen den alcohol het geeft aan vreemdelingen ruimschoots gelegenheid om buiten hotels met vergnnningc te logden Tens gevolge van een onlangs plaats gehad hebbenden brand in de machinekamer heeft de fabkek der firma Qerhard Jannink en zonen Ite Almelo eenige weken moeten stilstaan Toen gister de 400 arbeiders weer aan t werk wilden gaan daar de schade voldoende waa hersteld voojfti zg zich ecbter andermaal bitter lenrgeateld dan vorigen avond was door d n storm een gedeelte muur van het ketelhqis ingestort en de ketel weer beschadigd zoodat I van hervatting van het werk weder geen sprake kon zgn Te Montfoort strompelde in de vorige week een m4n langs de straat die overal diep medelgded wist op te wekken Hg toonde akelig verwrongen handen en beefde daarby zoo erg dat by moest verzoeken de giften die rnim toevloeiden in xgn jaszak te laten glyden Later is gebleken dat de man comedie had gespeeld en zyne banden volkomen normaal zyn Dergielyke dingen gebenren niet alleen te Montfoort De wgkgravera van den aannemer G Boi werkzaam aan bet kanaal in het 5e onderdeel van het waterschap B iderland € konden aanvanket k f 1 40 per strekkenden meter verdienen maar moesten zich later tevreden stellen met 70 ets Nu ecbter de aannemer gister oük dit nog weer verminderde en 50 et aanbood hebben die arbeiders 450 in getal daarvoor bedankt en gisterochtend den arbeid gestaakt De i ar hauasee van Wiusohotan is derwaarts vertrokken om de orde te handhaven duar de aannemer weigert meer loon te geren De 4oiBterdamsche rechtbank veroordeelde Kloostei man wegens aanranding der familie D in den avond van 27 September op den gedemplten Voorburgwal aldaar tot 7 jaren gevangenis Zooals wg onlangs reeds meldden zullen eerlang omstreeks 300 Nederlandera naar de Transvaal vertrekl n om werkzaam te zyn by de welbaat te openen Ign van Pretoria naar Lorengoj Marquez die door de NedertandschZaid Afrikaanache Spoorwegmaatacbappy is aangelegd en geëxploiteerd wordt Tegelykertyd beeft men gezien dat onze regeering officieel bg de opening lal worden vertegenwoordigd eu de ëommelsdgkc tot dat doel naar de Delagoabaai zal gaan Nu bizoo door de opening der Oosterlyu de bannen tmschen Nederlaud en de ZoidAfrikaansche Republiek nog nauwer zullen worden aangehaald is het van veel belang te conijtateeren dat in de laatste maanden de Hollanderhaat die geruimen tyd door de Kpgelsohen met goed gevolg was verspreid aanzienlijk is verminderd Verschillende omstandignedeu hebben daartoe bygedragen Vooreer steekt bet gedrag der Tran vaalsche Hollanders die kalm huns weegs gaan eu politiek geschetter zorgvuldig vermgden zeer gunstig af bg dat van vele Ëngelachen die zich vereenigen tot genootschappen waarin zulke oproerig taal wordt gesproken dat de volksraden nlang9 bet recht van vereenigiug en vergadfli ing in hooge mate hebben beperkt r is evenwel nog een andere reden By den veldtocnt tegen Malaboch hebben de Ëngelscben zich van hun slechtste zyde doen kennen Zy die altyd den mond vol hadden van hunne politieke rechten en zich zeer gegriefd achtten dat bet stomrecbt hun werd onthouden stribbelden lop allerlei wijzen tegen toen het er op aanjkwam het land tegen een tparmantigen Kafferstam te verdedigen Sommigen weigerden zelfs op commando te gaan en moestenl met geweld naar het oorlogsterrein gevoerd 1 wordeu 18 08 40 10 48 11 06 10 86 11 08 11 08 11 18 11 86 7 47 8 36 8 18 10 08 10 11 4 46 6 87 6 68 7 18 8 88 8 87 11 0 11 18 4 67 U 4 1 I t 6 08 8 88 8 68 i n 81 8 80 8 88 10 10 6 86 6 66 41 7 48 8 10 1611 8811 48 T 18 8 61 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 1487 6 87 7 88 10 87 46 8 07 8 06 6 46 8 17 8 07 8 66 10 86 08 8 88 8 60 6 89 8 81 86 8 88 8 11 10 68 7 4B t 4l l lt 6 Si l ll 18 11 1 4 47 MS 10 14 Geen van de Hollanden in de Transvaal heeft zich zoo miüdragen Integendeel hebben allen die daarvoor in de termen vielen gewillig aan de oproeping voldaan en met moed gestreden voor het land naar zij zich een toekomst hebben gebaand Dat i den Transvalere niet ontgaan en veracht tienden hebben hunne erken telg k beid Ikarvoor opeolyk betuigd In de laatst ontvangen Zuid Afrikaanscbe bladen nog weer de beer W J Smith die aan De Volksstem schryft t Heden ben ik van een lange reis terug van den oorlog by Malaboch Ik was waarnemend commandant op den berg iu plaats ran commandant D Botba gedurende yn ziekte Ik wil aieta zeggen van commandant D Botba bg was voor my goed want ik deed al wat hy my gelastte om te doen Dit wil ik zeggen ik was vóór den oorlog tegen den President over de HoUaaders maar ale al onze burgers in den oorlog bij Malaboch zoo goed en getrouw waren als de Hollantiers dan zeg ik alle Kaffen in Znid Afrika knnnen maar morgen oorlog maken dan behoeven wij niet te vreezen Van vandaag ben ik een Hollander vriend en zal ook altoos voor de Hollanders partij trekken De dorpsstraat in eene der Hoeksche Waardache gemeenten leverde in de afgeloopen week een vreemdsoortig en tegelyk vermakelyk schouwspel op Wat toch was het geval Onder een troep koeien grazende in eene weide bniten bet dorp brak mond en klauwzeer uit Daar in de gemeente nog geen gevallen waren voorgekomen vond de diatricts veearts het geraden bet vee op te stallen om verdere besmetting te voorkomen Daar deed zich echter een groote moeilykheid op Waarmee moesteo de beesten worden vervoerd Er was op het gansche dorp geen geschikt voertuig te verkrygen en dit toch waa noodig om de dorpsstraat niet te besmetten Een der autoriteiten kreeg ecbter een lumineus idee de koppen der koeien moesten geslnierd en de pooten van sokken voorzien worden Fluks waren eenige oude zakken tot dit doel gereed gemaakt en in optocht ging de troep bestaande uit ruim 20 stuks vee ddor bet dorp Men meende een reclama optocht te zien voor da wiuter ooareantes van een koeien kleeding magazgn Zoo heeft voor de landelyke bevolking de mond en klauwzeer epidemie toch ook nog hare vermakelyke zyde De bekende Amaterdamsche socialist I A Fortuyn is zeer ernstig ziek tengevolge eener compUcatie van longontsteking en pleuris In Duitscbland heeft man proeven genomen met een voedingsmiddel dat voor paarden geschikt is gebleken en ook voor mensebeo bruikbaar geacht wordt Het is een soort brood waarvan hout voornaamste bestanddeel uitmaakt De Berlgnsche trammaatacbappy heeft reeds sedert eenigen t d hare paarden met boutbrood gevoed en de dieren bevinden zich by 15 kilogram van dit gebak per dag zeer goed Eene inrichting te Berlyn levert dagelyks 200 centenaara houtbrood af De bereiding is als volgt door een scheikundig procea wordt het hoot in den vorm van zaagsel tot gisting gnbracht wat b i het vrg rgke auikergehalte van het bout zeer apoedig gelukt Ook roggemeel en zemelen worden aan een zelfde gistingsproces onderworpen Van dit alles te zamen maakt men een mengael van U s gsöl e V tot V roggemeel met zemelen Men kneedt dit tot een aoort van deeg en vormt bet tot brooden die op de gewone wgze gebakken worden 6 68 08 10 17 6 48 88 8 80 8 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 1 44 4 10 0 O D D 1 11 60 18 80 Toorb 5 S4 N dL de ft9 Z Zegw8 08 g Bl Kr fl li Zev lCe U Onada 8 807 60 8 18 Er wordt verzekerd dat op deze wgze ook voor menschen een vrg smakelijk baksel bereid kan worden dat in den vorm van kleine scbgQes gebakken den smaak van besobnit beeft De prgs van bet houtbrood ïs 5 Mark per centen tar Een van de ecbt Frana ïa ontspanningen zgn naast de poppenkasten de goocheltoeren Steeds heeft Parga en goochelaar gahad die eiken avond geregeld een volle zaal in verbs zing bracht door zgne vlugge kunstgrepen Op dit oogenhlik zgn hettles fères laolac die dan meesteu roep genieten Hun zaal op den boulevard des Capucinea ia eiken avond vol en er is werkelgk is boeiends in gel n te trachten zich te verklaren boe men het zoo ver heeft kunnen brengen in Fingerfertigkeit Gewone goochelkonstjes laat ik boitoo bespreking Zelfs de geheimzinnige kast waarin io een minimnn van tyd de grootste verandenngen plaats grypen is ook bg andere goochelaars te vinden Als het magaetiame begint te werken 7gn echter de Isola a geiaoleerd Zy verstaan de kunut twee houten liniaala door wrgving magnetisch te maken aoodat zy aan elkaar klevcQ alsof het week gzeren ataven zyn en zelfa io de lochthlyvenswel zonder eenig steunpunt en zonder aan een draad te zijn opgehangen Zg weten het gewicht dat giJ hebt opgetild zonder er iets bij te voegen voortdurend zwaarder te maken zoodat na korten tijd gg in deonmogelgkheid zyt bet van den grond op te lichten terwgl deze proef genom bn wordt op elke plaatsnaar uwe keua In overbrenging van gedachten zgn zg niet minder bedreven Ëen der broeders staat geblinddoekt voor een bord de ander beweegt zich onder het publiek met cgne handen op den rug gebonden Het pabliek fluiatert hem een woord in eu terstond zonder eenig gebaar wordt dit woord door den geblinddoekte op het bord geschreven ja zelfs ais men zonder te spreken aan den eenen broeder slechts een geschreven woord laat zien ia dit voldoende om hetzelfde woord door den ander te doen schryven De nieuwste toer is les Lyres Isolienneac Drie houten lieren worden op atokken rry opgesteld tnaschen het publiek dat daarna uitgenoodigd wordt eene melodie op te geven Terstond klinkt deze melodie van de drie lieren die vibreeren in de maat alsof zy bespeeld werden Geeft men eene melodie op met aanwgzing van de lier dan klinkt het alleen uit die lier vibreert deze alleen en bigben de andere onhewegelyk staan In den laatsten tyd ïs iu bet Rijksopvoe dingsgesticht te Alkmaar herbaaldelgk de mat en orde diegewoonlykin datgeaticht heerschen verbroken Als reden wordt opgegeven dat een vyftigtal jongens uit het geaticbt De Kruiakerg hierheen verplaatst allerlei atreken uithalen als byv dat de ingang van een der slaapzalen op een ontydig oogenhlik gebarri kadeerd werd dat de lichten in de schoenmal kery werden uitgedraaid dnt de beambt m onhebbelyk zyn bejegend enz D v H Het mond en klauwzeer woedt in het Westland hevig zich steeds meer en meer verbreidende De veehouders passen daar meer en moer een nieuw middel toe om de ziekte minder gevaarlgk en voor het bedryf minder schadelgk te maken nl het iovrgven van het gezonde vee met siym door de zieke beesten afgescheiden Zy beweren dat het aldus besmette vee de ziekte in zeer lichten graad krggt met een ving beloop zoodat in korten tijd de koppel doorgeziekt is Dit nieuwe middel zal zeker wel onderzocht worden en de uitkomsten daarvan medegedeeld N w s Hoe donker het ook dea avonds in denwinter te Hoon kan wezen tot beden blevende bewoners van alle verhchting verstoken Inde jongste raadsvergadering ia echter tot grootgenoegen van velen bet besloit genomen omdoor petrolenmiantaarns de straat te doen verlichten l 8 43 9 40 11 08 11 10 9 47 r If 9 64 ff ff 10 01 9 08 10 10 11 80 11 80 4 46 6 31 7 07 8 10 8 41 4 66 7 17 80 6 08 7 84 8 88 6 08 7 81 6 16 6 61 7 87 8 80 10 08 46 8 43 4 16 4 48 6 17 7 8 06 8 86 Zekere G F te Arnhem had ongeveer 14 dagen geleden op haar vader die reeds geruimen tgd in het gemeente ziekenhuis werd verpleegd met de Noord HoUandsche LevensTerzekering maatschappg een verzekering gealoten Bg de geneesknndige kenring die daaraan noodzakelijk moet voorafgaan had zg echter een ander in diens plaats gesteld Dit bedrog is toen de vader detter dagen overleed aan het licht gekomen en wel doordien het dan geneesheer bleek dat de overledene niet dezelfde persoon waa ala de door hem gekeurde De zaak ia in handen der politit A C Te Roermond zal eerlang worden overgegaan tot de aanbestediog van bet maken van een nieuwen toren volgeus de plannen vanden architect Weher aldaar op de Kathedrale kerk ii pl ata van den op 20 Mei 1892 algebra ndenw Het loten voor de nationale militie is te Tilborg weder niet zonder penige kloppartyen afgeloopen Zekere A Jansen kreeg een diepen messteek in de zyde De dader is in arrest Zaterdag is een proeftocbt gebonden met het nieuwe stoomschip der Great Eastern de Vienne bestemd voor de vaart tusscheu Harwich en den Hoek van Holland Het ecbip is ijelyk aan de drie andere atsomscbepen op de e Igo Het liep met eene snelheid van 18 kooopen Ken groot aantal journalisten eo vele Nederlanders namen deel aan deu toctit die ongeveer twee uren duurde waarna in bet Great Eastern Hotelt te Harwich werd gedéjeuueerd £ en stalknecht van een tydelgk te Velp vertoevend paardenapel heeft gebruik makende van de afwezigheid van den eigenaar zich een der bitten van het gezelschap toegeëigend eo het beest vermoedelijk ten eigen bate verkocht ll rna by zich met het daarvoor verkregen Id nit de voeten heelt gemaakt De politie heeft Dsar de zaak een onderzoek ingeateld Men achrgft uit Werkendam De verkoopingen van grieudhout zijn in vollen gang Er worden hooge pryzen besteed Veel wordt opgekocht door ingezetenen dnzer gemeente zoodat bet te voorzien is dat er dezen winter geen gebrek aan we k zal zyn Reeds aifn vorigen Zondag waren te Plymouth pogingen aangewend om een van de gaabouders der gasfabriek te beschadigen doch zonder succes Donderdag in den laten avond is evenwel de toeleg gelukt en was een groot deel der stad waaronder twee stations gedurende geruimen lyd van licht verstoken Comité voor Gemeenleraads verkieziDyeD De Voorzitter de heer H Straver opende deze vergadering en bracht in herinnering dat helaas wederom twee vacatures in den gemeenteraad waren en wel een door het bedanken van den beer Dr H IJssel de Schepper die zgne beooemiog niet had aangenomen en eeu door het bedankeo van den beer van der Gurden het past ons niet te vragen wat de beweegreden mag zyn dat die heeren hebben doch wg dankeu en ik meen de tolk der vergadering te zgo de heer van der Garden voor hetgeen bg in het belang der gemeente gedaan heeft De Secretaris leest daarop Art 14 van bet reglement voor wat aldu luidt Zg die ter openbare Vergadering verachy nen moeten kiezers zgn van den Gemeenteraad Zg yti gehouden de presentielyst te tee kenen en hebben zich ta gedragen naar de voorschriften vaa het Reglement van Orde hetwelk bg da opening der vergadering zal worden voorgelezen Het Inidt aldus Art 1 Elk kiezer ms voor iedere vacature één candidaat voorstellen mlta die door twee aanwezige leden worde ondersteund Art 2 Het bespreken der candidatanr is geoorloofd de Voorzitter ia echter verplicht den epreker het woord te ontnemen indien de bespreking in hatelijke personaliteiten mocht ontaarden Art 3 Bg volstredte meerderheid van stemmen wordt de candidaat geproclameerd Bg geen volstrekte meerderheid heeft een tweede vrge stemming plaats zoo noodig wordt na de tweede stemming de candidaat gekozen nit de twee die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd By staking der stemmen wordt deondstein jaren geproclameerd Art 4 Bedanken voor eene eventoeele candidatnur wordt niet aangenomen en kan alzoo geen storing ie de Verkiezing ie weeg brengen De Voorzitter geeft als zyne meening te kennen dat daar na de beide candidaten even lang zitting hebben de namen wel op een biljet knnnen gesteld worden De heer Steenama merkt op dat dit moeiIgk kan de vergadering ia evenwel van meening dat dit wel kan waartoe besloten wordt All na wordt gel enheid gegeven tot het noemen van candidaten De heer N van Krimpen wordt voorgesteld door den heer D O van Vrenmingen en ondersteund door de bh D C W van der Laar en H J Nederhorst De heer C G Spit voorgesteld door den heer S Steenama en ond ratennd door de hh D C W vaa der Laar en F Herman Fz De heer J W Vorster wordt voorgesteld door den heer M J van Bolhuis Hoïtsema en ondersteund door de hb M vau Dantiig en F Herman Fz By bet noemen van dezen naam werd door den beer A van Reedt Dordtland gevraagd of de voorsteller wel zeker wist of de heer Vorater zich eene candidatuur zonde laten welgevallen ia dat geval zou hy gaarne deze candidatuur ondersteunen De heer T G G Valette wenscbte aan de vergadering ata een wenk te kennen te geven dat de beer Vorater aich wel een candidatuur zoude laten welgevallen doch in geen geval indien niemand zich meer duarvoor beschikbaar stelde dat hij dan als candidaat werd gesteld De heer M van Dantzig merkte nog op dat het voor den heer Vorster eene beleediging zou zyn indien bg genoemd en niet oodersteand werd waarom bg gaarne diens candidatuur ondersteunde De hper M van Dantzig werd voorgesteld door den heer I Mogendorf en ondersteund dcor de hb H Straver on C van Veen A Geen namen meer wordende genoemd wordt de candidatenlyat gesloten en tot aanbeveling der candidaten overgegaan De heer van Vrenmingen zeide dat de beer van Krimpen door hem was genoemd omdat hy hem kende als een mao vaa een zelfstandig karakter die mot de behoeften dezer gemeente volkomen vertrouwd eo bekend is en zyne gedachten gemakkelyk kan uitspreken waarom hy hem met het voUte vertrouwen aanbeveelt De heer Nederborst die deze candidatuur had ondersteund onderacbraef evenaU de beer V d Laar het door den heer van Vreumingen gesprokene en behoefde daar verder nieta by te voegen Als nu wordt or den beer S Steensma de candidatunr van den beer C G Spit aanbevolen hy refereerde zich aan hebeen de heer van Vreumiogan over den heer van Krimpen had gezegd dit waa ook voor zgn candidaat voldoende meerdere aanbeveling waa niet noodig De heer Bolhuis Hoitsema nam daarop het woord om de candidatuur van den heer Vorater te verdedigen hy hoopte dat hy zich eene keuze zou laten welgevallen en dat hg tot sieraad voor de gemeente werkzaam zou zyn evenaN iu zyne vorige staudplaats De heer Mogendorf de caudidatuar van den heer van Dantzig besprekende zeide hy was genoeg bekend om hem nog verder aan te bevelen Tot stemming werd overgegaan uitgebracht werden 12p stemmen de heer van Krimpen v rkreeg 8 de heer Spit 59 de heer Vorster 49 en de heer van Dantzig 37 stommen blanco 2 stemmen De heer van Krimpen had dm de volstrekte meerderheid en was candidaat van het Comité Ëen tweede vrye stemming bad uu plaats uitgebracht 118 stemmen de beer Vorster vei kreeg 47 de beer Spit 45 en de heer van Dantzig 25 stemmen blanco was 1 biljet Daar niemand de volstrekte meerderheid verkregen had moest eene herstemming plaats hebben tusschen de hh Voréter en Spit Uitgebracht 108 stemmen daarvan verkreeg de heer Vorster 62 en de heer Spit 43 st blanco waren 3 biljetten De heer Vorster waa alzoo de tweede candidaat van het Comité Da Voorzitter hoopte dat de gestelde heeren zich by verkiezing de keuze zouden laten welgevallen en wekte allen op tot de overwinning mede te werken De heer Ruyter dankte het bestuur van het Comité zooals hy het de vorige maal reeds had gedaan en vooral den vooraitter riep hg een tot weerzien toe op den voorzitterstoel De Voorzitter sloot daarop onder dankzegging voor de groote opkomst deze byeenkomst Baitenlandsch Overzicht De Franacbe Kamer heeft giateren met bet gewone ceremonieel hare werkzaamheden hervat De heer Burdeaa die naar het oiterlyk te oordeelen volkomen hersteld waa van zgne ziekte nam den voorzitterstoel iu De minister president kwam verklaren dat de Hegeering de Kamer verzocht onmiddellgk over te gaan tot de interpellatie an Paacbal Grousset over het royaliatiacb complot waaromtrent kort vóór bet sluiten der vorige zitting ontbnllingen waren gedaan Daartoe werd besloten Paoohal Grousset beste daarop de tribune en gaf zgne verwondering te kennen dat de royatiatische samenzweerders niet gestraft waren terwgl generaal Bonlanger Dillon en f lloffhefort die niet acbnJdiger waren dan de anderen waren vervolgd Hg noemde heteenaj schande dat het parket geen instroetie had geopend naar aanleiding van de onthullingen ran Paul de Cassagnac daar de aan bet licht gekomen feiten nog niet verjaard waren Hg beachuldigde voorts de regeering dat sg de gevangene w van de recbteragde eu vroeg of het de Paaa is die thans de refjllbliek regeert De interpellatie eindigde met het aannemen met 315 tegen 165 stemmen eener motie om over te gaan tot de orde van dan dag zonder meer Wat het meest treft in den uitslag der Belgische verkteziagen is de veraoherping van de Ign welke Vlaanderen vau Waalsoh België scheidt welke er een gevolg van moet zgn Het Handelsblad van Antwerpen zegt Duidelyk onmiskenbaar onweerlegbaar beeft VlaamschBelgië bewezen dat het conservatief ia en wil blyven dat betgeene buïtenlandsche werking wil onderstaan dat het trouw wil blyven aan de orde de rust de grondwet en den Koning De Vlaamicbe provinoifin zgn Belgisch in merg en been de Waalacbe geven zich over aan den invloed van Frankrgk t ïs te hopen dat zy tot inkeer zullen komene Franscfa radicalisme eu socialisme hebben de overhand gekregen iu de Waalacbe provinciën en toeu ds Brusselsche radicalen zich by de socialisten aansloten om hun stemmen te verkrygen hebben ze iu Brusaet dat een Vlaamsche stad ia al de ingezetenen die wat te verliezen hebben al de vrienden van orde en wet al de conservatieven tegen zich gekregen Dit is volgens een correspondent te Brn el de reden van de groote overwinning der fionservatiera candidaten in Broaael en Antwerpen Indien dit gelgk wg vermoeden waar is mogen de radicalen in België wel eens in overweging nemen of het niet juister is de meerderheid die het land regeert de censervatiave party te noemen dan haar ala de clericale party te blyven betitelen Alle conservatieven eo alle gematigden hebben de party van het ministerie gesteund nadat de revolntionnaire party t enover haar stond Ia znlk een crisis heeft een tassohenpartg nooit kans De vra luidde iu deze oriais Behoud der maatichappy of haar omverwerping en Vlaanderen zoowel als da landbouwers en neringdoenden van het land hebben voor ds handhaving der maatschappy gestemd Het Bchgut ons daarom dus vrg kinderachtig de overwinning van het ministerie een victorie van het ciericaliame te noemen De Partijdag der aocialisteu te Frankfort werd door den afgevaardigde Brübne geopend Deze deelde mede dat men slechts met zeer vëël moeite een vergaderlokaal had gevonden De eigenaar van de Lilie had eerst toegegeven toen men met een bierboycctt c had gedreigd Liebkoecht begoc onder stormachtige toujuichiugeu zyue rede Hij schilderde de geaohiedenis der sociaal democratie die vooral in Duitscbland zulke vorderingen maakte fiet proletariaat zeide hg kan alleen door zichzelf overwonnen worden Daarom is het eenige streven der tegenstanders tweedracht in de gelederen der socialisten te zaaien Juist 16 jaar geleden 21 October 1878 Werden de uitzond er ings wetten tegen ons ingevoerd maar het beeft niet gebaat W j hebben den stryd aangebonden met een man die wellicht sedert Napoleon I de machtigste per ooa was met Bismarck Bismarck behoort tot het verleden bet socialisme heeft bet gister en zal ook e toekomst krygen Een nieuwe wet tegen onsi ging Liebknecht voort zou slechts zyn wat de eerste geweest is een school voor de soldaten en troepen van onze zaak Die wet zou slechts gzer in staal veranderen Wy knnnen niet vernietigd worden Terwgl de tegenstandera ons over apinnewebben willen laten struikelen nebben ons de aociaaUdemocraten iu België en Oosteuryk een heerlgk voorbeeld gegeven Onder luide toejaichingen eir igde spr zyn rede met de aansporing Nisnber terug steeds voorwaarts c Op voorstel van b inger werd besloten dat de zittingen gehouden zullen worden van tot 1 en van 3 tot 7 uur Op het coifgres zal dus de aehtar werkdag io toepassing gebracht worden Uit alle deelen van Europa anellen de leden der keizerlgke familie naar het ziekbed van haar hoofd den Igder te Liwadija aar niettegenstaande ennele minder verontrustende tgdiogen de dood schgnt te naderen Sn in ons gansche werelddeel worden in vela kerken gebeden opgezonden voor de genezing van den Keizer En niet tevreden met het einde van den Tsaar te voorspellen deelen de kranten de zonderlingste geruchten mee over den toestand van grootvorst Geoi ij Alezandrowitsj en de Tsaritaa geruchten die enkel gemeeu hebben dat ze bijzonder ongeloöfelyk zgn Het eenige dat allen scbgn heeft waar te agn is dal by da mogelyke troonbeatyging van deu Tsesaréwitsjtroonopvolger Nikolaj Aleiandrowitsj zyn tweede broer Michaïl Alezandrowitaj een jongen van nog geen zestien jaar tot troonopvolger zal worden uitgeroepen Dïe uitroeping van den naitednik den troonopvol ger moet in Rnaland onmiddellgk geaohiedan en daar de tegenwoordige kroonprins geen zoona beeft en grootvorst Oeorgy zgn ondtte broes te zwak ia ka de keus moeilgk op iemand anders vallen dan op den jongen groolN vorst Michaïl De laatste beriobien luiden ganstiger en ar schijnt uit te blyken dat men op t oogenblik niet vr t dat de dood elke minuat kan komen zooals reeds vóór di n werd verteld Maar we hebben langzamerhand voorzichtigheid geloerd eu bovendien is het niet ongewoon dat vóór het sterven een kortstondige beterschap zicb vertoont Het o iverwacbte kan gebenren maar voorloopig staan de vooruitzichten nog niet bgzonder schitterend BultengewooD groote Sorteerlog FOULARDS A nn os Al 1 7 73 Beurs van Amsterdam IS OOTOBUK Vor kra a 1017 lOl imV Va 7 Vt 7 V y 4V 87 M i 6871 101 78 108 aio IM Vu 8t 187 10 87 IM a 00 188 1881 104 ♦ 101 7 108 my 88 w i 180 184 IO alotkafn M 101 lOl 7 V 88 841 18 NlDtauNS CerL Ked W S dll dito dito i dito dito dito 8i Hosua Obl Goudl 1111 88 4 tjlub Inaohr iQg 188841 8 Ooann Obl m papiar 1868 8 dito in lil ar 1888 8 PoKTCsiL Obti met ttokat 8 dito dito 8 EuaLAMD Obl Ooat S Serie 8 dito Oeooni 1880 t dito bij Rothi 18811 4 ditobijHopal8S ao dito in Koud ieea 1888 8 dito dito dito 1884 8 SrAxiM Parpet aobuld 1881 4 TuauiJ Oepr CoDT laan 1810 4 Oae leenlng aarie D Gac leenioK aexia C £ l lDA n 1lir Kac T obl 1888 8 Miiioo Obl Buit 8eb 1810 8 VINIICIU Obl 4 onbep 1881 Bl 64V Maxv L G Pr Lien oert O NlD UoU IJ Spoorv Hij aand Hij tol Expl V at apw aand Kad Ind Spoorvegm und Ned Zuid AMk Spui aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 lTU it 3poorwl 1887 8 A Kobl 8 Znid lUl Bpwmij k H obl 8 PoLIN Warschau Waaaan aand 4 HoaL Gr Suaa 3p U aand 8 Baltiacha dito aand Faatowa dito aand 8 IwaoR Dombr dito aand 8 ICnrak Oh Alow Sp kap aaad 8 Loaowo Bewait 8p Hij oblig 8Oral Vitebak dito oblif 8 MdWaal dUe aand 8 dito dito obli 4 te 3 l 68 7 8 Ti Ï V Z 78 110 r 108 M v v M 1 8 171 i 109 P I 108 10 4 118 j i 11 V 40 107 owtV iuaKjL Out Fac 8p H obl Chio k Nortb W pr C t aand dito dito Win SU Poter obl 7 Danrar k Rio Gr Bpm oert r a lUiooia Caatral obl in goud 4 Ijouiar k NaakrillaCert r aand Mexico N Spw Hij labyp o Miaa ICaoaaa 4 pot praf aand N ïork Ontario k Weat aaad dito Penna Obio oblig 8 Oregon Calif la brp in goud 8 8t Paul Hinn k Manit obl 7 Un Fan Hoofdliin oblif 8 dito dito Lino Col la byp O 8 GiHADl Can Boutb Cart aand TlH O Ballir k Nar Ie b d e O Amaterd Onnibua Hjj aand Rotterd Tramveg Maata aand NlD Stad Amatardam aand 8 Stad Koltcrdam aand 8 BcLsn Stad AntwarpanlB87 l i Stad Bmaael 1888 i a Kom Tbaiaa Beguür Oaaallaeb 4 OoaTIHR Staataleening 1860 8 K K Ooat B Cr 1880 8 Sfaiiji Stad Madrid 8 1868 Var Nls Boa Hyp Spolil eert Posterijen en Telegraphie Pakkatten bmtemd Toor de NwlarUndiolw Antilleii Cura AO Arab BoDaire Sêhê St Martin kaDneo tham mede wntden Tenooden door taiicheDkomtt ran de Duitache poatadminiatratie mot de paketbooteo welke dea 15dea ea 30 tea van elke maand van Hambarg naar Wett Indiii Tertrekken Uat port by entenctiDg langa dien weg bedraagt f 2 12 par pakket Benoemd 1 Not Tot klork in aftar en n tdagnp