Goudsche Courant, donderdag 25 oktober 1894

Vrgdag S J ctober 1894 No 6401 Fieuw middel onfeilbaar en onschadelp tegen snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte k 0 45 per fiesch genoegzaam voor 25 i 50 stuks tevens Poeder tegen Inis in hunne hokken per bns 30 60 en 90 et Spaitjes 35 en 60 et alsmede Zniveringsvet Toor kalkpooten of schurfl aan koppen ook voor t vee tegen klauwzeer en hranderige speenen tegen branderigheid kherachtige aangaTer verdelgtng van Katten en Mulxen Doozen voor 40 en 25 et pakjes 15 pt Tegen 338le JttMfgMig zichte en andere lieh Amsroven en wonden strakheid en stekingen bg verzweringen winterhanden en roeten enz Slakken 35 en 20 cent Alles voorzien van gebruikaaanwgzing Onder gedeponeerd merk Nieuws eri Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zuivert van alle insecten onder in en op t vel en haar 10 Cents per Doos 50 et 6 stoks Op aanvrage veertig Atteaten gratig verkrügbaar ran Qem Architecten Bloemisten Landbouwers Houderg van Pluimgedierte en FarUouliereu Warom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het recjhte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing asabrengfende middoleii toevallig ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam genoesbeet eea goed socce hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor da lijdende menschheid geworden 1 den eenvoudige boor Hefft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenïiekteD san de band gedaan dis het lancet der chirurgen reeda minder noodaakelijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneesheeren begint te worden Ook op het get ied ter beperking van seuawziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hnlpmiddelen zoo als hijroorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Ër zijn vele menschon die noch ziek noch gezond zgn en tooh klagen dat zij zich iu lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en £ 00 ziob zelvon en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeaeijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan zgn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpija congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aar rerlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zijn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorién van lijders behoort eu ingelioht wenscht te worden over de wer king eener nieuwe methode adrosseere zich san i Amaterdam H CLEB4N C HeUigsweg 42 De Uitgave flezer Courant g e8e iiedt d a g e I ij k b met uitzonderijig van Zon en Feestdagen prijs jier drie maanden m f 1 25 franco per St 1 70 Afaonderl jke Nommers VIJF ENTE ADVERTENTIEN worden geplaatst T a 1 5 regels è 60 Centen iedere regd mxat 10 Centen Qroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd bU TUI de 2de kluie l Kien Y FaberM W Holder te Ameterdum telegnufliBntoor tot adsiitent ie Rotterdam dekaatoorkoecht P Wiarda aldaar tot ad utent ten epoorwegpojtkantore n 1 landptaata Amsterdam de conducteur der brieTeamaien ran de 3de klaeie H J Limpensaldaar VerplaaUl 1 Mot De commiezen d r triegrapbie van de 3de klane H K Franz van Weeep naar Enschede en F J G Veonik van EnKhade naar Waesp de telegraflst A den Haan Tan Amslerdam naar Bodegrave 1 Febr 1895 De adsistenten G Schaftenaar ran Almeioo naar DeTenter en O ran der Wal T n Deventer naar Almeioo OTerleden De commies der postergen ran de 1ste klesae A Franken tep spoorwegpoatkantore n 4 standplaats Maaatricbt KEXXiSGEf iXG BURGEMSKSTJER an WÜTBOUDEBS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter Toldoening aan art 69 der Wet lao den 4 Jnfl 18S0 Staatsblad No 37 afschriften Tan de Frocesien TerbaaI betreffende de benoeming Tan een lid Tan den Gemeenteraad bedoeld by de artikelen 52 en 7 dier Wet zgn aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gel ke afschriften op de Secretarie der Gemeente zgn nedetgelegd alwaar daarvan iaiage kan srorden genomen op lederen werkdag Tan de morgens tien tot des naniiddsgB Mn ure GOUDA den 23 October 1894 Burgemeester en Wethouders Toornoomd VAN BKEGEN IJZEN DOÜBN t De Secretaris BROUWER Burgarlijka Stand GEBOREN 20 Oct Antoinette Johanna Dorothea oadars J A Verhoeff en A J Verbrugga Emmerentia Jacoba ouders J Tan Uoa en B HoHhnijran 22 Agnei Sopbis Caiolina ooders J G Kropman eu J W C Tack 23 Johannes Petrus ouders A N Snelleman en M Wieser Bernardina Henriette Dirkina ouders K J ran Ingen en B H D Koop OVBDLEDEN 21 Oct J Rnis 8 j 10 m 82 H P Bekkers 65 j 10 m 24 H Qoth K m ADVERTEWTIfilff V BeTallen tan aen Zoon T T naa ROBR EHSXLBltOI a mda U Oct 94 Voof da vela bljjken Tan deelueoing in 008 trmrig verlies ondervonden betuigen wjj onaen hartelgken dank N viH BOOUEN en Famili WaAUngmm 24 Oct 94 Heogbeomraadsi hap RUoland DUKQBAAF EN BOOGHBBMRADEN VAN RIJNLAND brengen bg deae tet kennis TU Ingalanden 1 dat de begrooting voor het dianstjaar 1895 gedntende veertien dagen van 24 October tot en met 6 November aanstaande op eiken werkdag van d a morgana 10 tot dea namiddags 4 nre op de Secretarie van het Hoogheennudsobap voor een ieder ter iniage zal liggen en aldaar verkrggbaar is tegen betaling van 25 cents voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden hanne beiwaren tegen deia begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 14 November aanstaande aan de Vereenigde Vergaderin Oioetw inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Donderdag 15 November 1894 des namiddags ten halfilrie om in ent opatabare sitting aal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde btgiooüng Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland Mr KGUBBT DE VRIES Dökgraaf Mr H P BBBDBNI8 VAN BERLEKOM Secretaris Ltidm 18 October 1894 Omda Saelparsdmk vsn A Baixuuii k Zoox Sociëteit HÉ UK IE Dinsdag 30 October 1894 te f even door de I ameg JOH vu D WISSEL Rotttrdam Piano DBBBU Q0UD8M1T Amiterdam Viool CORRY APPIJ ArmUrdam Violoncel AMANDA EBERLE Rotterdam Zang Uotreé bU Inteekening f 1 00 ballen ƒ 1 25 ENTREE voor Leerlingen der Muziekschool f 0 S0 AAHVASG Un half acM uur Huishoudster Een dagelgk alleen wonend 50 jarig burgerheer fabrikant P G vraagt terstond eene nette fiiake weduwe z k o eene JDFITBOCW uit den burgerstand tusschen de 40 en 50 jaar oud om de kleine hnishonding met behulp eener dienstbode waar te nemen Zich adresaeeren met duidoiyk adres onder letter B 85 met opgave van referentiën franco bg den boekh J L BËIJERS Utrecht Onfeilbaar Middel TaasH Influenza Hoest Borst eo MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Bere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Eiposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagverstnrkend en zacht pnrgatief Geneegt onmMdellljk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken IMELIANTHË is het beste middel der wereld H N vanSchaik Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Sumatra straat 267 Dm Baag Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda i I GEBR TERWINOT Waalsteenfabrikanten JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van § 26 UiUioen Steenen g 1 Fraaie Kleur Scherp gevormd Vitmuiittnd Kwalitnt tg Oonourraerends Prliren r Grootste Stoomwaalsteenfabriek in hj Nederland O Vraagt Prijzen en Monerê i HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTENBIËR uit de Kloosterbrouwery DE 80HAAP8KOÖlc Tüburg door onderscheidene geneeaheeren awibeTolen ala versterkena en ge lonti wordt per fast en gebotteld geleverd door G J Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Agent voor Gouda en Omstreken Cogiac Tin Bols 1 1 40 da Liter o ooa Ao ra bou n rSS Ji TOi door k t nkMl lud om hm goods ho ifiiisB l Hills W wordt rioTOrd r o U Smud fluMbon ns i Litot Inlioud Toorsion vta hat tlMt Di P TlllHAl mLE0OB muUUknd nrkiilitou b firma Wad P B U Qomdtu P H J V WANKÜM J UELKBRT Ooathaven Uen biede het Qehk de hand 500 000 Maik als hoofdpriJB in bot gelakkigst geral biedt de nieuwste groote Geldrerloting dta door ile Hooge Eegeeriag vau Hamburg goedgekeard en gewaarborgd ia De ToordeeligB ioriohting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinilEe maanden in 7 verlotingen van 110 000 o ten 66 400 prezen bedragende 10 868 900 Mark ter votledigft beatisktng EuUen Icomea daaronder v n kapitale pr zso van eventueel 000 000 Hark bij uitnemendheid echter fe M 20000 M 10000 M 5000 800 000 200 000 100 000 75 000 70 000 ÖS OOO 60 000 B 5 000 60 000 40 000 l prgs u M pr ja tt M IprjJB aM prijzen a M 1 prijs a M 1 prijs ii M 1 prijs aM l prijs a M prijzen a M t prijs a M 8 prijzen SI prgzen 46 prijzen aM M iM iM 1m 3000 2000 1000 400 155 108 prijzen 206 prijzen 7B8 prgzen 1820 prijzen 38946 prgzen 18090 prgzen 150 134 100 ÜM300 200 42 20 Dö prijstrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eersto prijatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Qeldverlotmg kost geheel orig lot leobts M 6 of 3 501 hilf r 3 y 1 75 90 IVs 1 kwart tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwisael AUe oQmmissiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origineele Lotan zelf in handen Bij iedere beatelling wordt het vereisohte ofiicieela plan waaruit de verdeeting der prgzen op de verschiUaDde klassen ala ook da betref fende inleggolden te vernemen ia gratis bgge vongd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieelelgsten De uitbelaHog der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door direote toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkateÜigd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienipe prgun hebben wg meermalen volgens offioieele bewijzen de eersto Hoofdtreffera verkregen en onze l Begunstigoni elf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 30 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk cval TOor den 31 OCTOBMR e k te doen toekomeo KAUFMANN SIMON Bankiert eo QeldwUielaan in HAMBURO P S Hiermede danken wg voor het ventouweo ons tot hiertoe geschonken en daar wg bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming invitaeron zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reéele bediening dt tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Sociëteit Ons GenoGgea AaD belanghebbenden wordt by deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 17 NOVEMBER a s en de Ballotage Lijst op ZATERDAG 3 NOVEMBER gesloten wordt Namens bet Bestaar P HEKMAN Fz Seerelarie Gouda 24 October 1894 p A xiua P g OHAwis MAOJLBIKe DV Fristenips TE PARIJS Zenden gratis Bfl franco Ui prachtig geil treerd IttBE iLWHI met fioUandschon of frtrtschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winteraelzoen van kleedaren hoeden enz voor heeren damei n kinderen op gefimnkeerde aanvraag aan II JULES JILUZOT è C PARIJS Stalen van zyden wollen en katoenen itoffen taken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen ier beatellmgen benoodigd zgn Btstelttngen van 35 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 fnncê ncM êft oHJ oaa Inkomandt nekten n aOa plaauen van Nederland aan huls bazorg De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andérsmts te vervullen daar ons rétxpédlUthals w ftoztnitaal Noord Brabant daarmede belast ts AOPm poike oddb SCHIEDAMMER GEHEYEB Merkt NiaHTOAP Verkrqgbuir bij M PEETERS Jz N B Als bewijs vsn echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOFFB Verkiesing Voor de gemeenteraadBverkiezing op haden Vrijdag bevelen wij aan de door de KiezersTergadering in Ons Genoegen gettelde Oandidaten K IMS EEIMPEH J ¥ VOESTEE die ten volle het vertronwen der kieien aardig lijn Wij hennneren dat de stembuB geopend is van 9 tot 4 uur w BINNENLAND GODDA 2B October 1894 Door de R C Kiesvereenigiug Ihier ziJD tot oaadidaten voor bet lidmaaiecbap van deii gemeenteraad gesteld de bh J j van der Banden en A Vingarling By kon besloit zgn benoemd tot voorsitters en bargeriyke leden en hnnne plaatsvervangers vaa den militieraad in de provincie ZaidHol laod voor de lichting der nationale militie vbd 1895 In het 3de militie district tot voorzitter J Binkea Borger lid der Provinciale Stalen tot zgn plaatsvervanger mr A A van Bergen IJtendoorn lid der Provinciale Staten tot lid J A van Hamel lid van den gemeenteraad van Leiden tot zga plaatsvervanger P L C Drieesen lid van den gemeenteraad van Leiden Bgk o besInUisMnde na te melden officier hü da rasteods schntterg op zgn veteoek eervol ontslag verleend en wel aan N Cos kapt bg bet Ie bat Men meldt nit Oonda aan de N R CLc Naar wg vern nen beeft on stadgenoot da ondzesofficier C H Julias in de vorige week aan de noirersiteit te Leik bet diploma lan iqgenieor elsctricien verkregen eo werd hem daarna de Prix Monteiiore toegekend die den bekroonde oplegt eene stutUttreis in bet utenbwd te maken Beedi hmt de jonge ingenieur lich verbonden aan de fabriek der FEVILLETOJX X3 XIs B InTs UU het Zweedich door C EIJKMAN 16 Daar gekomen sprak zij zacbt eaoige woorden tot d oo4e vrouw opeode het veastar sprong er ait en i wig den weg op nnar Bengt Baogtaon £ Uea tprak m dan gestresgen vader die op het bericht dat de proort hij züne dochter was toestond ttat lijne roaw haar dadeïijk zoude bezoekea Ellen lieerde langs denielfden weg temg dien sy geko MUD waa Zy was verhit en had eona roode kleur toen dj met eenige strengen wol in de hand bij kan ffeseltehsp tengkwam lU o hemel wat hebt gy eene ktenr Mi e Albft IHe heb tk all d ale ik gewandeld hab antwoordde ËlIen SSj kadden niet lang gegaan of z hoorden Toet tappen aehter tiefa Knno wendde het hoofd om aliof hy dit geluid verweoht had en om te zien wie liet was Hü ug Stina t moeder in allefgl aankomun Toen z Kuno in het oog kreeg hep zij recht op hem toe n nder het gebogen hoofd op te heffen Hear haar was in deze vijf dagen gr a geworden toen bare dochter geaneateerd werd was het nog zwért vltyokHtlSé reehtar wüt g mq oMUui datik sSociété d Hectrioité et Hydranliquec te Charleroi Eene som van ƒ 1005 is besteed voor het Gobelinbehang uit de woning van Dr M A Q Vorstman Beroepen h de Gereformeerde kerk te Vliat en fionrepas bg Scboonhoveo d8 W J Thgs een te Spgkeniaae Gisterenmorgen ontving de heer P v Z te Oade ater een brief van sgn xood die voor 4 jaren als militair naar ïndië vertrok en thans behoort tot de troepen op Lombok Ofschoon men nit de opgaven in de sienwabladen wist dat hg noch onder de gevaeavelden noch onder de ernstig gewonden behoorde b den verraderlgken aanval der BaKSrs op 25 Aug de bevostigiug van den persoon elf dat hg op den datum der afsending de brief waa verzonden 19 Sept nog frisch en gezond was gaf groote higdschap in t gezin van den heer v Z Hg beschreef dien vreeselgken nacht toen hg met de agneo tasschen de maren van een der poeri s gebivonakeerd overvallen werden door een aanhoudend geweervuur alsof de maren moord en verderf braakten en terwgl bg eader t vluchten ign overste en de meesten zgner kameraden zag vallen gelukkig tot de weinigen behoorde die er het leven heelhuids afbrachten De aanvoer der op Maandag 22 dezer te Woerden gehouden groote najaarspaardenmarkt was Ongekend groot Kr waren 1600 paarden De handel was echter behalve voor IJ jarige rains stug te noemen De antirevolutionaire kiesvereenigiug Nederland en Oranjev te Helder heeft in hare Diasdagavand gebonden vergadering tot candidaat voor bet lidmaatschap van do Tweede jKamer geproclameerd den beer 1 Korver koopman en lid van den gemeenteraad aldaar Hen deelt mede dat het bericht ala wade to Herwijnen een buwelgk gesloten sgu waarvan onmtddellgk daarna bleek dat de ouders er bruid verkeerd waren opgegeven onjaist is Over de beweerde onding van den heer van Dedem naar Stam ter bescherming van Nsderlandsche onderdanen vao Chioeeachen landurd verneemt Het Vaderland nit betrouwoare bron het volgende t dezen naoht bg de aangeklaagde Stina doorbreng T Uwe dochter F zeide Kuao die bemerkte dat fiet haar moeielijk viel haar aldus te noemen ivJa fluisterde de arme moeder en boog het hoofd lOg dieper Knno aohreef eemge odrden op een Una jf papier dat hy nit zijne portefeaille schaarde eo gaf het aan de oude vrouw I De anderen hadden nit medelyden met de arme jrronw bnonen weg voortgezet I wi juffrouw Ellen oiet pas by u goweestP zeide nno tot moeder Brita I yJa 6od loone haar 1 stamelde moeder Brita nam het papier maak e ene buiging en verwydarde lioh met haastige schreden I Ellen s gelaat verried eene stille vrengde zooals meii ontwaart wanneer men zich bewast is zijn plicht gedaan A eene goede daad verricht te hebben Het genot van den sahoonen avond verhoogde hare inwendige vreugde zy was zoo beninnelyk dat non onwillekenrig van haar honden noent Twee dagen later was Stina haar kind in het graf serolgd en de ouden btoaden aan da lijkbaar hunner doehter met droefheid in bet hart ea een door de eehande gebogen hoofd Siioa had het geheim aangaande de bewerker van haar ongeluk en de oorsuk barer mUdaad met zich in het graf genomen Hrt ng waa gesloten Arlborg en Arnold waren lertrokken om het te 8 Z en E voort te zetten I Op zekeren dag toen S3len van baar bezoek b de bedlegerige moeder rita naar de pastorie terugkeerde aag zy op eenigen abtand iemaml baar OBoet koBM ZM Kte tttdeBtmpnt braoM lunr £ r moet een geschil gerezen zyo tasschen onsen consulgeneraal den beer Kean en bet Siameei cbe Hol dat een onderzoek door een onpartgdig persoon wenscbeliik maakt Toen de gouverneurgeneraal met het verlangen der regeering in kennis gesteld verklaard bad niemand voor dese taak beacbikbaar te hebben beeft de heer van Dedem sich op verzoek der regeering bereid verklaard znlk een zending aan z u voorgenomen reis te verbinden Daar dé heer van Dedem voornemens was van Bombay naar Java te vertrekken en dus een belangrgkin omweg moet maken was bet alleszins billgk dat de schatkist de kosten dezer zending droeg Intassohen beeft de heer van Dedem niets anders bedongen dan vergoeding der reiskosten van Bombay naar Stam Naar het Hbld verneemt hebben de antirevolntionaiia kiesvsreenigingen van de districten die la aanun het boofdkiesdistrict üotterdam vormen besloten tot de oprichting van een centrale antirevolutionaire kiesvereaniging Eerstdaags tollen de statuten welke reeds ontworpen zgn aandegoedkaoring aner vergadering worden onderworpen De besturen der timmergeaellenvereenigin gen Door Eendracht Verbotering Concordia Inter Nos en Eenheid onder Oosc te Amsterdam hebben een schrgven gericht aan de patroons en werkgevers in bet bonwvak aldaar ten einde te wgzen op de werkloosbeid die nu reeds onder de timmergezellen bestaat Een appèl onder de werkloose timmerlieden deur dagen gehoaden door bovengenoemde vereeuigingen gaf de namen van een 200 tal timmerlieden een cgfer dat gerust kan worden verdubbeld wanneer men nagaat met welke gebrekkige middelen eene dusdanige statistiek tot staudkomt om nog niet te noemen bet aantal werklieden voor wie binnen zeer korten tgk de werkzaamheden zallen ophouden Onder de pogingen om daaraan tegemoet te komen is in de eerste plaats te noemen bet adres aan den Raad der gemeente Amsterdam ingediend nsmens patroons architecten en werklieden om den werktgd ie stellen op II uur in den zomer en 9 nar daags in den winter ten tweede de notie aangenomen door patroons die een regeling van den werktgd aangaf van 11 uur in den zomer eo 10 uur in den winter Wordt zeggen bovengenoemde bestuoideren deze laatste motie in practgk gebracht dan zal de werkloose er weinig baat bg vinden zoodat zg voorstellen den werktgd te regelen hart in beweging Zg verhaastte haren tred en weldra riop zy rol blüdschap en verrassing nitt Vndolfl en in hetzelfde oogenbUk gevoelde z zich aan de borst van haar broeder goklemd yHaat TriiïoU waarom schreef gy dat gij ditmaal in de vaeaatie i et t huis zon komen F öOmdat ik u wilde verrassen Wat is dal akelig met Bflogt Bengtson en zigae vrouw Komt gjj van hen Ja maar het is goed dat gjj gekomen züt g zult hen zeker beter kunnen trooaten dan ik Latar op den voormiddag vinden wij broeder en zuater op eene met mos bedekte bank zitten die in de holte van eea berg gemaakt en door een groeten boom beschaduwd waa Deze zitplaats wai door ¥ ridolf aangelegd en werd de Fridolfsgrot geheeten BUen bad over den nieuwen rechter en over alles wat er gebaard waa gesproken Na llen g i hebt altyd zooveel op met alba at nieuw is gij zijt zeker al verliefd op dien mijnheer Arlboi van wien gij my zulk eene fraaie achilderg hebt opgehangen V zeide ïridolf en een gltmlaoh gleed over het bleeke ematige gelaat ïrido wat zijt gij toch ondengend gy zijtpas hier zeide y half geraakt kalf lachende HyU al balf en half verloofd Dat ia ook waar Haar hoe vindt kern F ia zie dat weet ik niet Tuasekenbeide mag ik hem wal bet koool my voor dat hi door zijne boedantgfaeden van geest en hart hoog boven auderan staat dat hy de gave bezit iemand vooi zich in te nemen en hem zelfs te bekeenoken maar h behoeft sleehti op zyne eigenaardige leeljjke wBce te Kthalnohw om te maken dat ik ke niat diüdea W zooals die in het adrei aan dM Baad gevm Werd Zelfs dan mauea tg ndlM alhsiailgaM gebaat ign maar kat lal een b laa r ika schrede agn op den go laB igi dit aMtei kelgk bewandeld moet woidaa TaK veto zal bg doorvoaiag hittvaa het gtmm gtwend worden en voor asidam aaapltataoiila komen Dat hM loon van den erkaad belang verlaagd zal worden aehttaa iggtMkHwaar daar het beter is dat de botarham adaald wordt onder all B daa dat dt ata allaa d Ander nivte liMfts De tchriivers hopm dat dt aatcDM dmlaak in bnnne vwMnigiageo mün ktt pwh t n taa aindt de motilgkhaden di bitnit rootkwkannen voortvloeien te overwy f dat a aadtnet Mnig opofitriag het hooU it kauwn bitdm HJJ4 Ta Terneazen ia gisttrta door dt DNMttit stoomboot Alices aanuebraeht dt grimilt bemanning van den HotlandtohtB teii eaat sWilhalminas By dto storm van Zondag verloor dia tobotnei oatttn tn tsig m gtraakte hy vol De schutvistcherg en ds viatehtrg aaa paling op de Herwedt ia opgaboodea Dttgraoti aegeoviawbtrg naar talm zal aitt vo dt baUt fan Novtokbsr wttdtn begouta omdat dt kosten hoogttwaarsohgnljik niat gadaktaondta worden wegene de waiaigt ala dia ttgaa voordig gtvaogta wordt Werkstaking der Typogrthn tn dta ttaad van da werkstaking by de gebr vaa dt Wagtr te lUtrecbl was gisterenavond nog gttavtnHf dering gekomen alles h volkomta rottig Door den gistsrenochtand ootfangm tttaa van d tttan uil Breda kon gisttrauwvad d sUtr Oonraati weder vtrscb JBtn De werklieden die aan het wwk gaWwna tyn verlieton weder ongabindtrd dtdraüktiy De plaatsvervangers solltn in dt dfakkatji oremaehten Door de slakera is weder ata stroaiMytlverspreid gericht san de burgny vanlltottM waarin zg den stoun der bnigan aoowtl w reel als financieel inroepen sD D s Dt heeren Van de WeStr heUttD op dt etscben der werklieden het volgende aatwooid gegeven s Dat tg etu loonrtgeling wtlkt gten rdw nin houdt net gvet en bekwaamheid oartdelgk achten en daaraan niat willen oiMlewerken dat eene verbooging van looo a kan Niet dulden k r ia Ik ben tuMchenbeide in rellen raat ta op hem en sou alles behalve vriendelijk j ena kea e fl vanneer bQ dan tot mQ sprak ffUaar wat ia kd dan voor een meoaohf Ja zeg gy mij dat als gü kunt lillm kieU ket hoofd op zijde eo zag naar boven Ik weet bet niet Ongetwyfeld heeft k een goed hart want hij waa goed jegena de nme Stina on hy ia zachtzinnig ala rechter Ja goed U hy Kd Ellen U goed met hem ingenOMtt dnekt Frldotr toen hij naar tfjne kamer ging in dea kwp van drie weken trokken de ke H van ting tot ting en nn aan ket einde ru us moeiten en bezwaren rolde de oieuwerwetaokelfalla ran den keet Arlborg over de brng naar Akankelfli Zoo siji y dan nu Oode sy dwiki welr t knia leide Kuno tanrül kjj den tnp PfiBg die naar zjjne kamen geleidde Ik meen dat ik n koorde segfaa i Gea zy dank 1 en nog we nadat men vaa bet aokUdenektige FJkaaö In daza afteknweiyke atnek kowt viel Jozef sokertsead in De streek kont my nu niet meer ibekB iyk voor Zie zyn deze met bont bagraride aOMdiM afsckawel r O neen naar de ynirerk k ttoB rlak Uir orer ia een randwoeatyn gategen rerdienea gewia gen betem naam