Goudsche Courant, vrijdag 26 oktober 1894

AauKevaogeo 1 October TUd vao Greeovick Directe Spoorwegverblodiog met GOUDA Wlotererdienst 7 10 8 08 4 10 48 J8 10 11 01 7 18 7 47 i 7 80 KOTTIXSl M e O I D 1 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 8 10 4 08 4 DEN Hll S 60D DA Hm 6 48 7 80 7 48 8 80 88 9 4610 1911 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 0 7 45 8 07 BODDlDIN eoU U 7 80S 88 9 0 8 8710 48 18 11 18 8118 641 87 8 66 4 46 6 87 6 68 7 18 8 8 9 8711 0611 18 1 44 4 48 7 08 1 49 7 11 1 68 6 7 80 8 81 04 7 86 09 6 0 7 81 10 68 10 1810 6 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 0 8 47 7 48 8 86 10 10 mïKOHTGOBD mnoht 6 88 7 60 9 9 68 11 84 18 08 18 60 8 10 8 10 8 68 4 48 80 6 88 8 09 8 60 8 8 10 84 Woardra 8 68 8 11 10 16 11 60 1S 6 8 48 4 16 6 47 ll 84 10 81 8 1 10 84 4 84 l Goud 7 80 8 38 8 84 10 87 18 06 1 88 8 60 4 7 6 80 7 08 8 41 88 11 07 1 0 1 11 1 17 1 88 1 88 tHua 8 19 9 18 9 19 10 07 11 87 18 4118 81 1 88 1 67 4 86 6 86 6 68 8 41 7 48 Oaid 6 86 8 40 7 86 8 0 8 81 10 08 10 18 10 66 18 48 8 88 61 8 18 4 47 8 88 6 67 7 46 8 88 10 14 W ïd 6 6 7 08 8 1 10 80 11 17 8 46 8 07 6 06 6 46 8 17 8 07 8 66 10 86 UhlSt 8 18 7 18 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 89 6 816 88 8 88 8 1110 68 lliBTEtDAH 60CDA 6 60 8 16 8 66 11 86 ILH 8 68 4 88 1M 8 04 10 44 Uit 11 48 Ut MO e o n D A 1 USTIXDAH 10 08 10 88 It U 8 61 4 47 6 88 7 48 10 U 10 86 IS l 1 k 4 8 48 8 86 4I getiMbtf op hanne wvrkpluiMB te m er osgemotireera ia omdat nog Toor ilechta enkelemundeo de loooen van het geheele per oneelsyo geregeld niut allflea in omleg met demeeiterknechtB miar ook in orerlpg met tweecommiaaiën door bet personeel mU benoemd dat toen tali TerhoogiogeD hebben plaatfgehad en de comuiisaies voornoemd de eehriftelyke verklaring hebben afgelegd dat dsIconen ep hunne inrichting naar billgkheidzgn gengftld Het D € Terneemt dat db rMberche der politie in Den Haag tot dusverre by het door haar ingeateld onderzoek niets heeft ontdekt hetwelk eenig Uobt verspreidt io den te Dentiichem dezer dagen gepleegden moord in verband WMrmeds Zaterdag jl een bewaarderimid op den Kraiabergc is aangehouden Het jaarverslag der Rgkspostspaarbsnk over 1893 reeds opgenomen io de 8taaiBcoarant is thans aisonderlijk in het licht gegeven bü Oebr Yftn Gleei Aan dece aitgaven zgn echter to evoegd een zeatal grnphische voorstellingen die voor opneming in de Staatsconiintc minder geschikt waren Die teekeaiogen sobetsen Io de toeneming van het gemiddeld saldotegoedf voor elke provincie ai nderlijk So de Terfaonding tnsichen het aantal inleggen en de bevolking mede voor elke provincie a aderlgk 3o btt getal boekjes nitgegeveo geheel flWtaald en per saldo in omloop in het gansche Rgk 4o het bedng der inlagen der terngbeta Hagen n van het saldo tegoed over het gan mké Hflk 5o het aantal ia omloop agude boekjes benevens het saldo tegoed der inleggers wederom tvor elke provincie afeonderlpk 60 de vcigelyking per maand van bet bedrag der inlagen met dat der terugbetalingen om het gansche Bjik Balangr k is wat aan het slot van het versli mfiegedeeld wordt omtrent de maateohappslljke positie der inleggers Wg ontleenen daaromtrent het volgende er aan Bg gemis van eene algemeene beroepsstatiatiek bier te lande is men nog niet tot ene algemeene splitsing der inleggers by de Bykapostspaarbaok naar hnnna beroepen OTdrgegaan omdat zonder het bsstaau daarvan dese splitsing wier aanhonding veel arbeid aonde eisohen te weinig beteekenis zonde belitten Toch verdient de uitkomst van de ter directie gebonden aanteekeningen betrekkelgk de beroepen der in 1893 toegetreden inleggers belangstelling genoeg om er te deser plastse het een en ander nit over te nemen Van de 62 623 personen in dat jaar als oienwc inleggen toegetreden en als zoodanig hahOnden heeit naar verhouding de jeugd het grootste contingent gevormd Daarna bleken b dienstboden alsmede de bedienden van allerlei aard verreweg het sterkst vertegeniroordigdi terwyl v erder met een bevredigend yenentagt volgen enkele andere categoriën van personen welke nog gerekend kannen woidfla tot die kringen te bcbooren uit welke da Bgkspostspaarbank hare deelnemen bg voorktnr diMt te trekken Bet bg het opmaken van deze statistiek wederom gebleken reraohgnsel dat zoovele boeVies ten name van kinderen geplaatst zgn heeft vooral dé rom beteekenis w l zoo bg beo fenmaal de gewoonte is opgewekt om te paren de kans Iwstuat dat die gewoonte geModha d blgftjvoor het gansche leven 8 40 8 47 8 84 8 01 8 10 8 01 8 18 8 81 6 88 8 88 T 8t 7 88 7 8 7 7 8 8 8 10 8 18 8 88 8 88 nd 8 80 ÜMidiwU Kirawnkark kpalU SotUrdui T sitndM Kimmrbrit HoordnAc Ï T M 7 48 8 47 M Ir T 47 E Zmw 7 68 8 68 N dLJ 8 08 Toorb 8 07 8 11 10 f 11 88 40 T f 8 1 10 e ai w Hierbg dient echter te worden uf emerkt dat soms personen die gaarne grootere sommen dan het bg de wet vastgestelde maiimum reottgerend bedrag van f 800 bg de Rykspoat paarbank vrochtdragend wenscben te beleggen bet fofplos op naam hunner minderjarige kinderen doen stellen een feit dat eenigszinsde beteekenis van het groot aantal boekjesi ten aame van kinderen gesteld vermindert Een ingezetene van Droebtster Oonpagnie die te Drachten goederen had afgeleverd keerde vrg laat in den avond naar zgne woonplaats terog Op eene eenzame plek werd hg staande gebonden door twee kerels die vermoedelgk wisten dat bg eene vrg aaozienlgke som geld bg zi had Ken banner eischte zgn geld of zyn leven Daa het leven maar antwoordde de voetganger doodkalm doch tegelgkort d gaf hg den aanrander zulk een geduchten slag dat doe in de Marewijk terechtkwam waarop de tweede het hazepad koof In den afgeloopen nacht heeft er een brntale dieMal plaste gehad te Hees bg Ngmegen ten hnize van de weduwe Schamp die daar alleen woont m t eene dienstbode Twee mannen zgn door eene sshuur binnengekomen en dwongen met eene revolver dreigende de weduwe tot afgifte van de slentela Geld papier en gonden en zilveren voorwerpen werden meegenomen De dienstbode nam de vlucht en zag dat er nog eeu derd persoon buiten stond Het drietal dieven is onbekend Men weet alleen dat er een Pransch sprak De twee te Leeuwarden geareiteerde personen nit Amsterdam 20 en 28 jrar oud zgn uu te Amsterdam met den heer C den benadeelde geconfronteerd Alhoewel deze de inbrekers niet heeft opgemerkt en dns niets positiefs kon verklaren en de twee aangehoadenen hardnekkig blevou ontkennen dezen die tal met braak bedreven te hebben blijven zg toch nog verdacht omdat zg geen voldoeode herkomst van het op hen bevonden geld w bedrag vrg wel overeenkomt met het vermiste kunnen opgeven Het zal niet gemakkelgk gaan het wettig bewgs van bon schuld te leveren daar de nummers der gestolen bankbiljetten niet bekend zgn De N Sohied Ct bevat de volgende nabetrachtiug over het proces van den exge meeute ontvanger Nu het openbaar onderzoek in de laikfieffers is gesloten en de uitspraak op Donderdag 1 November bepaald rest ons nog den indruk weer te geven dien de behandeling van dit proces op ons heeft gemaakt Sn dan moeten wg tot ons leedwezen getuigen dat bet meerendeel van hetgeen wg in den loop van het tweedaagsche proces hebben gezien en gehoord op ons een hoogst trenrigen en pgnlgken indrok heeft gemaakt De verklaringen door verschillende getuigen in het proces Beflfers afgelegd de mededeelingen minder door den beklaagde dan wel door sgn veirdediger ten processe verstrekt de opmerkmgen door deu ambtenaar van het openbaar ministerie meermalen tegenover de betrokken autoriteiten gemaakt g maalden ons een zoo treurig beeld van gemeeDte admioiatratie dat wij het ons zelfs na al hetgeen wg tn den laatste tgd hebben gehoord niet aldus in al zgn schrille klenren hadden durven voorstellen Wg hebben ons als Schiedammers geachaamd toen wg bet hoofd onzer gemeente de woorden boorden toespreken die de ambtenaar van het openbaar ministerie hem in de sitting van Donderdag meende te moeten toevoegen dit incident aal zeker bg alten die er getuige van waren onvergetelgk bigven Wat voor velen ondenkbaar was zouden wg na het nitvoerig onderzoek in deze hoogst treurige zaak voor waar moeten honden SOODi 18 18 18 08 10 88 11 08 11 08 11 18 11 81 8 88 IMI 10 08 18 11 8 18 Bi AS 4 67 8 11 8 18 8 88 8 81 8 88 6 80 10 10 10 1611 8811 48 Vooral om de ernstige schade door al hetgeen iu de laatste dagen te dnidelgker gebleken en gerecbtelgk geconstateerd is aan het gezag toegebracht maakte deze procedure op ous een zno pgniyken indruk Ouder de omatandigheden die wg beleven nu door de partg die in een omwerping der maatschappelgke orde alleen heil voor de toekomat ziet al het mogelgke gedaan wordt om het gezag af te breken achten wg zaken als iu deze tweedaagsche procedure aan het licht zgn gekomen hoogst ernstig de eerbied voor het gezi wordt daardoor bedeokelgk geschokt Welk besluit zal d groote meerderheid der ïngeretenen trekken nit al hetgeen zg gehoord en vernomen heeft f ent de wgze vraarop haar hoogste stoffe belangen werden behartigd door hen die bg herbsling met haar vertrouwen had vereerd Met bet oog vooral op die bedenkelgke zgde van deze geruchtmakende zaak verheugt het ons dat bet onderzoek zoowel bg de voorafgaande instructie als bg de openbare behande ling zoo minutieus en gestreng is gevoerd Daardoor zullen alle weldenkenden overtuigd worden van de onwaarheid der bescholdigiog tegen onze rechterlgke macht door de partij dea oproers gealingerd dat zg alleen voor zekere klasse recht zon doen De torgvolle be handeling dezer zaak leert ons dat onze Ne derlandscfae justitie het recht weiK te wreken ook waar het in de hoogere kringen der maètBchappg geschouden wordti Omtrent de brutale inbraak te Hees wordt nit Ngmegen nog het volgende gemeld Het huis door de 77jarige weduwe Schamp met eene bejaarde dienstbode bewoond staat op korten afstand van den weg De vrouwBo werden gisterennacht gewekt door het breki van een glasruit £ ven later werd aan de deak geklopt De niets kwaads vermoedende dienstbode opende deze waarop onmiddellgk een drietal onbekende mannen biucendrongeu Zg wilden haar aan een stoel binden doch hare verzekering dst z zich rustig zou houden deed de mannen van dat voornemen afzien De wed Schamp werd vervolgens uit het bed getrokken en onder bedreiging haar met eene revolver dia men haar voorhield te zullen omrschieteu werd zg tot afgifte der sleutels gedwongen De vrouwen moesten bet Igdelgk aanzien dat alle kasten werden doorsnuffeld eu al wat waarde had bgeeu werd gepakt o m een trommel waarin een effect van pi m f 600 contracten twee gevnlde benrzen en gouden en zilveren sieraden Zij hadden gelegeubeid de dieven terwgl deze bezig waren goed op te nemen en gaven an beu de volgende signalementen Ken was klein van gestatte had een zwart kneveltje en droeg een korte bruine jas en gewonen fantoMehoed de tweede vaa langer had een geheel geschoren gezicht droeg een zoogeuaamden Garibaldihoed en sprak Franach de derde was klein bleek mager en lOg jong Toen de kerels al wat Van hunne gadiog was bgeen hadden waren zg nog zoo brutaal ds vrouwen te verbieden van hun bezoek aan de politie keunis te geven deden zg dat dan zou dat bezoek over drie dagen worden herhaald en dan met het oogmerk om haar te dooden eu het huis in brand te nteken Naar dat verbod werd echter niet geluisterd nauwelgks waa het gevsarlgk drietal vertrokken of de buren werden geroepen on na dezen waren ook de veldwachters te He en N eerboech en de politie te Ngmegen spoedig van het voorgevallene verwittigd De politie doet gverig onderzoek maar was heden de daders nog niet op het spoor 4 60 4 57 8 04 8 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 S I8 8 08 8 10 8 17 8 88 4 10 18 80 8 48 18 08 10 18 10 80 10 88 10 41 Toorb 6 64 N dL d6 69 Z Z KIW8 08 Bl Kr 6 l4 Z r M 6 19 Smid 8 80 7 608 18 Aiut4idu Wp Een treffend ongeluk had in den nacht van Maandag op Dinsdag plaats op de Sambre vóór Charleroi die door de veelvuldige regens in de laatste dagen sterk gezwollen was Ooot de kracht en de woeatheid van het water braken de kettingen van verscheidene schepen die aan de qoai de la Prison gemeerd lagen De schepen sloegen daarop hevig tegen elkaar waardoor verscheidene lek werden en zonken Keu vreeselgk toooeel was het gevolg daarTan daar al die schepen bewoond werden De aohippen en bun gezinnen werden van alle zgdeo door den dood aangeg eiusd en het gevaar werd nog vertienvoudigd door de volslagen duisternis die er beerachte Zg die behouden aan den wal kwamen konden den in nood verkeerenden wier angstkreten zg vernamen ge n hulp bieden Kerst toen de dag aanbrak kon men zich eenigszina rekenschap geven van de uitgebreidheid der ramp Zeren schepen waren gazonken in het braisende geelachtige water Ücon men nog onduiddgk de bovengedeelten onderscheiden Gelukkig is er geen enkel menschenleren te betreuren alleen da niaterieele schade is omvangrgk Het schip Victor Hogo sloeg van den ketting loi bekwam e lek en werd door den stroom 1000 meters ver meegesleurd tot het nabg QiWj zonk De schipper August Sommelette van Dinant sprong half gekleed met zgn vrouir in een roeiboot maar deze sloeg om zoodat de schipper zich met zgne vrouw ten tweede male moest redden en zwemmende den oever bereikte Naawelgks aan land bespeurde bg dat een man in de ri ier lag en zonder aarzeling begaf hg zich weer te wat f Het g lukte hem in de dni ternis een ond man ie bereiken en aan laAd te brengen De Circéc sloeg tegen de kade en zonk onmiddellgk De Goncouc werd te en de brug van Leuven geworpen on zonk daar De schipper ea zgn vrouw uit Thoin afkomstig redden zioh met de grootste moeite De Trébouartc wi de Georges c lagen aan een paal die uit den grond gerokt werd stootten togen elkaar en zonken evenals de Fran9ais i en de Laborieux c van Antwerpen die tegen de sluisdeuren lek stootten en zooken Bovendien hebben een groot getal schepen belangrgke averg bekomen De Union voer p de spourwegbiag en brak haar mast Zij ward boveu water gebonden doordat 30 man terstpnd bronnen te pompen Aan boord van de aBoduognntf bevond zich de schipper met vrouw en drie kinderen De vrouw kon nog intijds op den wal springen toen het schip losraakte de schipper wierp haar de kinderen toe en redde zichzelf toen door zwammen Den volgenden morgen vond men het schip bgna doormidden op den oever gestrand De verliezen die up ongeveer 300 000 francs zgn geschat worden door vier assurantiemaatscbappgen gedragen Het water waat onrostbarend men vreest voor overstroomingen Moeilgk is het in de Indische berichten waarheid te ondersobeidea van verdichting parti pris eu zelfs kwade touw Verademend werkt het dan ook als men in het Haagache Dagblad c het volgende leest Van hooggeëerde zgde ontvangen wg onderitannd fragment uit een brief hier ter stede ontvangen van een aanzienigk ingezetene van Batavia Wg zgn hier zeer onder den indruk van die Lomboksohe geschiedenis De gouverneurGeneraal heeft zich kranig gedragen in acht dagen tgds was de geheele legermacht op Lombok weder aangevuld Het ia bgna onmogelgk om aan tichtgeloovigheid na de ernstige vermaniugen tot groote omzichtigheid waarmee deze expeditie bronnen werd te denken Wg onthouden ona hier in Indië ook van alle oordeel tot tgd en wgle dat de juiste toestand ons bekend zal zgn Zie zool Daar heeft men nog eens wat aan t Vooral als al dat nieuws tot ons komt van hooggeëerde zïjdec Ja want kwam het van een minder aanzienigk ingezetene dan zon men het niet eens opnemen I Tgd In het voorjaar vertrok uit Liverpool een stoomjacht de 3axon voor een tocht naar de IJszee Aan boord bevonden zich o a twee heeren nit Londen Ponny en Bsittye die natnurkundige ouderzoekingrn wilden doen Bg ongunstig weer landde de Saxon op het eiland Eolgajew dat in de IJszee aan de knst van Rusland ligt nabg de Tjeskajabaai en zeer dun bevolkt is door visscoen en jagers Het eiland is ongeveer 150 Kngelacbe roÖI ti in omtripk De natuurvorschers braven zioh hier aan Htnd en trokken het binnenland in terwgl het schip aan de kunst hou terugkeer zou afwachten Het weer werd al slechter en slechter het gs schoof tegen het strand op en om niet verpletterd te worden moeat het yacht met de acbtergAlftten bemanning weer in zoe steken 8 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 08 11 10 9 08 4 46 4 88 6 08 8 09 6 18 11 80 11 80 8 18 7 07 7 17 7 84 T 81 7 87 S l M t 8 4 88 U 0 T lt Mt M 10 M Durn ward de Suonf door Mneareryun de muhine gedwongen de bkren van Archuiget binnen te loopen De henteUinK eiiehte een week durna utte men koere naar NoTa Zembla en op weg daarheen trachtte men op Eolgujew te hmdeD hetgeen eehler wegens de groote masia drgfji niet gelakte Op de terugreis van NoraZembla deed men nogmaale vrnehtelooze pogingen om het eiland te bereiken en sterende toen naar Petershead Hier riep men de halp in der Bnesiecbe regeering en werd eene kanonneerboot afge inden en ilechts met de grootste moeite gelukte het den tcommandant aich eenen weg door het ysreld te banen De beide Ëngelschon werden na een Terblgf Tan roim drie maanden nit de ongastvrye oord berrgd In den Conrrier Tan den Figaro wordt de Tolgende Traag gedsan Moet een vronw die alleen wandelt of rergezeid ie ran een Triesd het eerst groeten in gersl zy door een beer ontmoet wordt of moet zg afwachten dat men haar groet Het antwoord loidt Eeo man mag nooit een Trouw groeten als zg alleen is of vergezeld wordt door een heer lenzg zg daartoe wordt gemachtigd door een blik of een teekeu Een andere rrnag Wanneer een vriend n komt bezoeken T rgezeld van een vreemdeling dien hg aan u voorstett moet men dan eerst aan den vreemdeling of aan den vriend de hand reikeu Antwoord Vroeger was het gewoonte nooit de hand te i eiken aan iemand dien men niet goed kende eu na Toorgesteld te zgn maakte men een meer of minder diepe boiging naar gelang van den ouderdom en de betrekking van den Toorgestelden persoon Tegenwoordig ziet men niet zelden personen uit deftigen stand elkaar de hand reiken wanneer slechte kun namen zgn genoemd Dat is minder correct doch schgut vriendBcbappelijker In t MTeugenoemde geTal is het antwoord gemakkelgk Men moet eerst den Triend de hand reiken en zoolang hg den tgd oog niet gehad heeft den persoon voor te stellen dia hem vergezelt doen alsof deze er niet bg was Traag no 3 Baataat er Mn middel tegen het snorken Antwoord Sr beetaat een middel maar het lijkt zoo onwaarschgnlgk dat ik het nauwelgks darf vertellen ik heb er echter baat bg gevonden Het middel is het volgende Wanneer ge gewoon zgt op de linkerzgde te slapen doet dan een watje in uw rechter oor slaapt ge op nw rechterzgde doe het dan in uw linker oor In 1892 heeft de Nederlandsche Maatscbsppg ter bevordering van Nijverheid een prgsvrasg uitgeschreven voor een model diploma waarop zgn ingekomen zes teekeniugen die volgens het rapport der jury geen bekroning zgn waardig gekeurd 0e algemeene vergaderi dor Maatschappij gebonden te Arnhem deu lOden Juli jl zich vereenigde met deze oitspraak heeft besloten de prgsvraag opuieqw nit te Bchrgveo Mitedien looft de Maatschappij hare 2de gouden medaille nit Toor een model diploma ter begeleiding van de medailles of certificaten dia door of vanwege de Maatschappij worden uitgereikt onder de volgeode voorwaaarded Io De teekeniug moet geschikt zgn voor reprodoctie De beantwoordere moeten opgeven welke soort van reproductie lichtdruk steendruk enz zg voor hunne ontwerpen wenscheJSgjk achten 2o De grootte Tan het blad moet zgn iot den bnitearand lengte 53 cM breedte HfA cM De smalste zgden moe an den boTenJM Jianedenraad Tormen de breedste zgden de ruden BoTsnaan de woorden aNederlandsche Maataohappg ter beiordering Tan Ngrerheidc to daaronder genoeg ruimte om den verderen taket te bavattsn AU tweede prgs lal een zilveren medaille worden toegekend De antwoorden moeten worden ingezonden TÓór 1 Jnni 1895 en Tergezeld zgn lan een Terzegeld briefje waarin de naam des inzenden is geschreTen en dat op de bnitenzgde dezelfde zinspreuk of hetzelfde kenmerk als het ingezonden antwoord Toert Hg die zich TÓór de toewgzing Tan den prgs op eeoige wgze bekend gemaakt heeft verliest MiVipraak op bekroning Omtrent de Terdara bepalingen voor de beantwoording gesteld wordt rerwezen naar het reglement TOor het uitachrgTen der prgsiragen wiarTan belanglebbeoden desTerlangd inzage knnnen bekomen De inzendingen znllen worden beoordeeld door een jury bestaande nit de heeren jhr mr Victor de Stoers te s Onvenhage A Ie Comte te Delft en £ d Ton Saher e Haarlem Den 3 Augustus werd te Orsbooh Frnisen Termootd gevonden zekere J J Felzar Van dan laooid worden vatdaoht Joaephina Chan tillion hnisvronw van den verslagene en Leouardus Cruts arbeider beiden wonende te Bocfaoltz L en thans te Maastricht gedetineerd Tot heden waren nog geen voldoende bewgzen omtrent de schold van beklaagden voorhanden Naar men thans verneemt heeft zich een persoon bg de justitie te Maastricht aangemeld die omtrent den moord aauwgzigingen heeft gedaan Gisternamiddag had de 60 jarigen H v d Heavel wonende te Schiedam met het brengen van steenkolen iu eene woning aan den Nienwehavenweg aldaar het ongeluk io het kolengat te vallen en zich daarbg zoodanig te bezeeren dat bg op lost van dr B De Brugn per rgtnig naar zgne woning moeat worden gebracht waar hjj echter na aankomst ia overleden Ken winkelier te Schiedam geelt aan alken kooper van sigaren een genummerd zakje Evenals dit ook elders wel geschiedt wordt indien op zulk een nummer in de Staatsloterg i een prgs valt door dien winkelier aan Hn bezitter van het zakje een geschenk uitgereikt hetzg eeu kistje ligareu een huiehoudel k artikel of een bedrag in geld Twee Schiedammers hadden dezer dagen het geluk elk een prgs van f 25 te winnen welke bedragen door den winkelier werden uitbetaald tegen qmtantie Bjj wgze van reclame had hg vervolgens die quitanties in zgn winkel voor het raam tentoongesteld Weldra echter ontving de winkelier bezoek van de politie en werden beide quitanties io beslag genomen omdat zg niet behoorlgk van zegel waren voorzien Tegen de aanvankelgk gelukkige prjjswiuners werd nu procesverbaal opgemaakt wegens overtreding van de zegelwet en er bestaat nu kans dat het gewonnene zoo niet geheel dan toch zeker Toor eeu groot gedeelte door de boete zat worden verzwolgen Een brutaal stukje Gisteravond kwam eeajoffronwbijden koeken banketbakker P fi op de Prins Hendrikkade te Amsterdam in den winkel om het een en ander te koopen Bg het betalen legde zg een muntje van f 10 op de toonbank Een jongen van de straat die haar bespied had liep plotseling deu winkel binnen greep het muutbiljet en maakte zich uit de voeten Het aantal noodigdende gemeenten van Friesland is weder met één Termeerderd Door den Raad der gemeente Idaarderadeel toc i is besloten eene KijksHubsidie aan te Tragen van 1 8000 Bij het niet verkrijgen der subsidie zal de hoofdelgke omslag over 1895 moeten bedragen f 28 800 met een procent voor de gemeente van 9 17 Wordt de subsidie verkregen dau zal bat procent 6 60 bedragen Naar wg vernemen is het ontwerp vaaldenspoorweg ÉramerikIsselborg Bocholt BorkenAhauB Rheine waarbjj de gem Dinxperloo belang heeft benevens bet ontwerp van de daarbgbehoorende fgign Wioterswgk Coesveld gesteld in handen der firma Spiekerhoff en deVereeoiging tot Aanleg van Spoorwegen teBerlgn Te zemen zullen zg voor dat doel deconcessie aanvageu A C Van 13 19 October zgn te Vlissengen uit Qoeenboro met de mailbooten der atoomvaartmaatschappg Zeeland aangekomen met de dsgbooten 146 en met de nachtbooten 355 daarheen vertrokken met de dagbooten 173 an met de nachtbooteo 461 alzoo aamen aangekomen 501 en vertrokken 634 dns in het geheel vervoerd 1135 passagiers Da bomschnit Minerva van den reedar N A de Niet Mzn te Scheveningen die Zondagochtend den Nienwen Waterweg mat zware lading haring trachtte binnen te loopen verdaagde echter door t ongunstig veder zuidwaarts van de hoofden waar de ligging op de bank bg deu kraobtigen zuidwesten wind niet zonder gevaar was Vergeefs werd van den wal door vnnrpglen getracht gemeenschap met de schuit te krggen Later is de schuit op het strand terecht gekomen nadat met t oog op den steeds meer hachelgken toestand touw en ankers gekapt an 80 ton haring over boord waren geworpen De equipage bleef san boord daar t weder giateravond verbeterde waardoor de acbnit in minder gevaar verkeerde Heden is da equipage bezig de lading te lossen op een andere schuit welke van den Boek van Holland daarheen is gevaren In wearwil van de groote kracht in de koperzaken van 1889 bereikte de koperproductie in 1890 haar maximum Zy bedroeg toen 178 000 ton of 130 000 toni meer dan in 1879 Het meeste koper komj nit Amerika In Europa gn Portogal an Spanje hat r kat aan dit naisal Sinds 1860 was da laagate prgs 25 cents het Eng pond = 0 453 kilogr in 1886 de hoogata f 1 24 in 1864 Dinsdagavond ia te Barnereld de groote boerderg Dennenbroek van den lieer H M Hartog tot den grond a ebrand Oegeveer 100 vim Ikoren ging mede verloren Het vee kon nog juist gered worden Alles was tegen btandichade verzekerd Dezelfde boerderg is ook in 1868 verbrand toen door het inslaan van den bhksem Baitenlaodsch Overzicht De verkiezingen in België zgn nog niet afgeloopen Aanstaanden Zondag moeten nog de leden van de negen provinciale raden gekozen worden Deze verkiezingen zgn van veel belang De provinciale raden hebben ook politieke beteekenis Door hun vergaderingen en permanente commissies oefenen zg invloed en I door de nieuwe kieswet hebben zg bovendien de bevoegdheid gekregen uit de Belgische burgers 26 leden van den Senaat te kiezen Van der Velde de Belgische aocialistmilli ooair heeft san een correepondeut van den Temps verteld wat hjj en zgn geestverwanten alzoo van plan zgn in de Kamer te doen In de eerste plaats moet een kieswet worden gemsakt voor de gemeenteraadistemmingen opdat de socialisten meeeter worden in de steden Voor don Kongo staat vullen zg alle subsidie weigeren en daar hebben ze misschien geen oogelgk in maar ze zullen een onderzoek vragen nsar den waren toestaud in die kolonie Verder stemmen ze tegen de civiele lijst van den Koning en de apanage van den graaf van Vlaanderen De gebroeders Defuisaeaox en hun aanhangers zullen in de Kamer onmiddellgk propaganda maken voor de republiek en soolang de strgd een strgd van grondbeginselen bigft en niet op ander terrein wordt overgebracht zullen alle socialisten meegaan Verder zal worden gewerkt voor regeling van het werk instelling van pensioenkaaaen afkooping van mgnen monopolie op de jenever enz De werkstaking onder de Schotsche mijnwerkers is tbaos geheel geëindigd De mgnwerkers der Oostelgke districten die den strgd bet langst hadden volgehonden hebben Maandag het werk hervat De werkstaking heeft 17 weken geduurd en is geëindigd met de volkomen nederlaag der werklieden Behalve de ellende waantan hun gezinnen ten prooi zgn geweest heeft de werkstaking voor velen oog bet nadeel dat zg geen werk kunnen vin den nu zg het houweel weder opnemen willen Tal van bestellingen moesten door de mgoeigenaars geweigerd worden en zijn naar elders gegaan Bg den Oostenrgkschen Kgksroad zgn twee wetsontwerpen ingediend waarvan het eene betrekking heeft op de Zondagrnst en het aantal uitzonderingen beperkt Men verwacht dat dit ontwerp hevigen tegenitand zal ontmoeten Het tweede bepaalt dat in fabrieken en bandelaetablisaemantan werkliedencommissiSn opgeriaht mogen worden wier taak zal zgn een goede verstandhouding tusacben patrooDS en werklieden te berordereo Zg zullen bg geheime stemming door de werklieden gekozen warden Omtrent de verzoeniugsradeo bepaalt het ontwerp dat zg door de provinciale overheid in sommige gevallen door den minister van koophandel znllen georganiseerd worden Zg znllen bestaan uit vertegenwoordigers van werklieden en patroons en door deze beiden bg rechtstreeksche stemming gekozen worden Zooala men weet is een weteoutwerp waarbg het instellen van verzoeniogsradeu bevolen werd door de regeering ingetrokken De Kamer is begonnen met de behande ling van bet nieuwe strafwetsootwerp dat het W V 8 van 1803 moet vervangen Hat heeft twintig jaren geduurd voordat het ontwerp gereed was Daarbg worden de voorwaardelijke veroordeeliog de veroordeeling van minderjarigen tot opzeodiug naar een iadustrieele aehool de voorloopige hechtenis voor onbepaslden tgd eu eenige andere nieuwigheden ingevoerd De doodstraf wordt niet afgeschaft maar zal alleen toegepast worden bij moorden met voorbedachten rade en aanslagen op het teven van den vorst Hat nieuw ontworpen W v S kent ook aan enstodia hooeata voor politieke miadrgven duels enz Dan bevat het een bepaling waarbg bat recht van vereeniging zoo beperkt wordt dat het strafbaar wordt zich te organiseren voor een werkstaking ea waarbg de vrgheid der drukpera zno ingekrompen wordt dat gelgk een der afgevaardigden opmerkte de bladen nog slechts de regeering van den dag zullen kninen prgzan en dit nog niet aena in alle gevsUen De bericbtao van den Ozaar laiden tenminste niet ongunstiger Het bnlletin van gisterenavond ia va dezen inhood In den loop van dea dag toonde de keizer na en dan neiging tot alaap an vardan lichte krwnpaobüge TatHhgaaelstt opgamerkl Of eetlust waa beter dan gisteren Prinias Atica van Heaaen da verloofde van den Gzarewitch is reeda te Livadia aangatw men Man verwaeht dal het hnwalgk taaaokaB den troonopvolger en da Heaaiaehe priaaea na apoedig zal worden voltrokken maar ieta atelliga is daarover nog niet baksnd Van zakan zgda wordt self gezegd dat het huwalgk niat aan bat ziekbed van den Oaaar zal gaalotaB worden De Keizer zon allean den wanaoh la kennen hebben gegaven alle ledea aynar familie bg zioh te si om han zgn legea la schenken Z M moet bnitengewoon varmagard agi een gedeelte van den dag brengt hg op aan rolstoel door De ademhaling wordt staeJB moailjjkar door het zwellen van den buik In alle kerken van bet Rnaaisoha rgk worden nn op last van da Synode dagalgka bedan opgazonden voor het haratel van aan Czaar Ook in hst leger eu de vloot in da kapellen der verschillende ministeries departamentan en openbare instelliogeu wordt dagtIgks gebeden Een zeer bekend Rnsiisoh wonjeidoanara die io een reuk van heiligheid staat vadar Iwan uit Kroonstad is nu naar Livadia gegaan om daar aan het bed van den Czaar voor zgn herstal te bidden Hfj ataat bg den keiiar in hoog aanzien om zgn vroomheid en de mirakelen die hg rerrichtan kan De Hongaarsche Magnaten Kamar haalt kasloten dan 4den Novambor waar bgaan ta komen Dan zullen de Magnaten ease baaliaaing nemen betrffenda da beide kerkelgke walt ontwerpen over da vrgatelling der godsdianft oefeningen voor alle gezindten en da galfikstelling der Israëlieten met de baljjdera van andera kerkalgke genoolaobappao De Hf natenKamer heeft deze wetaontwerpao varworpen da Tweede Kamer heeft bealotan za ta handhaven en het ministerie denkt ar nial aan zgne bervormiugsplanoan ta wjjaigan Van de beslissing welke de Magnaten nn bg de tweede beiaadalaging znllen nemen aal het derhalve afhangen of da nog niet a jadana kerkelgke wetsontwerpen tonder verdaran alr tot stand zullen komen dan wel of de atr d van de MagHaten tegen het miniatariaWae kerlé en de Tweede Kamai aan anMtifir karakter zal aannemen De nieuwe Bulgaaraaha Sobranja al nair gemeld wordt door Vorst Ferdiaand in persoon geopend worden Hg komt daartoe eatatdaags in Sofia aan Met het oog op den slaatkundigon toaatand in Balgarge verdient hei feit zeker da andacht dat de snitan van Tnrkge dan ministerpresident Stoiloff het grootkrnis der Osmaniéord en den minister van bnitenlandache zaken N fohewitcfa dat der Medsehedjé orde beeft verleend Dit is de eeretamaal datBolgaaraoha ministers dergelgke hooge onderscheidingan ran den eultan ontvangen Men beachonwt dit ala een bewgs dat de Porte in de Bolgaarsobe regeer ig hetzelfde vertrouwen bIgft atellen ala vroeger En ook mag verwacht worden dat de premiers Stoiloff ondanka da toaoadariag tot Riuland de goede betrekkingen met Turkge niet tal verbreken Ware dal agn aoinemen hg zou zoo n hooge onderscheiding zeker niet ontvangen hebben HARK TBS BIOBTIi Qoud 6 üotober 1894 Bij klehien taaroer wsren aaukkel jk voilfa prüsen te bedingen Tsrwe Jarige Zaauwsaka 6 40 i 6 80 lUadaredito i Nieuw ZaeuwHhe 8 60 i ƒ Kind dito 6 a 6 40 Alirpenda 4 40 il 4 80 Nieuwe Polder 4 86 l 6 86 Bogge Zeeuwaike 4 10 il 4 60 Polder f 8 60 i 8 76 Boitanlaadsche pet 70 k SJ8 i 8 60 Oersti Wiotor 8 i 8 60 Zoata 8 80 il 8 60 Chevslller 4 l ƒ 6 80 Haver per heet i 8 86 per 100 kilo 6 i 6 60 Henoepisad lalsndseb 8 86 i 8 50 BuilealsadMlie 6 86 il 6 60 Kawriesoed 60 i 10 76 Koolzaad 6 k 6 76 Erwten UesUni i 6 60 kokende 60 k 10 76 Boonaai NlaaweBnla boenen ƒ 18 i 14 60 Wiita booaeo i f Pnivenboonan Paardenboooen i Uais per 100 EUeiBont Amerikaansohs f 6 80 k 6 80 Oiaqaaatfaa 6 76 II 6 VxBHAaKT Melkvee redel aanvoer Hoadet aa prijzen gewoon Vette varkens goede aanvoer ksndal matig 18 i 80 et per half KO Biggen voor Kngeland goede aanvoer handel matig 17 il 18 ot per half Ka Magere Biggen goede aanvoer handel vrij wal 0 76 i l SO per week Vette sohspen oeda aanvoer handel matig 16 i 84 Wailamnufaa red aanvoer handel aaw k Naeb afa kalveren red aanvosr handel vlug 6 k 18 Qraskslvareo goede aoavoer handel stog 84 il 88 Aangevoerd 84 partijen ksss Handel vlug la quel 84 i 86 60 8e aaal 81rk IS Zwaardere hooger ia prijs Neoid Hal Iand ihe 8 k ƒ 88 Boter radel aoavoer headel tIbc S Goebotev ƒ 1 80 l ƒ 1 46 Weiboter 1 06 k 1 80 p EUe BnrgerlUk Stand OEBèREN 24 Oei Oerrit ouders T O HolmaaT en B Appeldoorn Agalha Adriana oodora S Majjar an A Bofmna MiooUm