Goudsche Courant, zaterdag 27 oktober 1894

No 6402 Zaterdag 27 October 1804 338te Jaargang MMMMMIMÉ fiOMCHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN Kiesers voor den Gemeenteraad gehouden SiJ October 1894 in de Sociëteit On8 Genobobn Tot Candidaten voor de verkiezing op a g VRIJDAG 26 OCTOBER zijn gesteld de Heeren W VAW J W VORSTER die alzoo met den meesten aandrang worden aanbevolen Vooral naar aanleiding Tan de eergisteren aTond afgelegde rerklaring ten opzichte Tan den heer V0B8TËR achten wy het een plicht mede te deelen dat wy na een langdnrig onderhond met genoemdea Heer den persooniyken indrnk hebben gekregen dat hy mits mat groote meerderheid gekozen zich die kenze zal laten welgerallen In het belang der stad Qonda roepen wg alle kiezers op hunne stem op deze heide Candidaten oit te brengen Namens het ComiW fl 8TEAVEB VMTtitUr y J L Tis EIJK Secretarii Gouda 24 October 1894 P S Het stembureau ia geopend op a s THjdag van dea morgena 9 tot dea namiddga 4 uur Het gerucht als zou de Heer ê W VOKSTËR gfeene benoeming aannemen is geheel uit de lucht gfegrepen en strekt alleen ten voordeele van de tegfenpartij EEIVIGE KIEZERS De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Ghroote leitters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd XSUmMUoA TCriotlaeeer bU P H J T WANKOai J MELKEBT Ooethiren Ooada Snalperednk Tan A Bmmuuii k Zos MieliaJl oaden H E u dar B r an T Engelbragt 25 Adrianus Anton en Andrau Jacobss ooderi i Ooaternyk en W Sefaoonderwoard OVHBRUIDBN 23 Oct H Seboonderwoerd wed J Tf n Brenkalen 72 j U 3 Blok 5 m BuiteDgewoon groote Sorteeriog FOULARDS A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam U OOTOBEK alotkoera 99 lOlV 101 Vor kre l Vi 101 1017 08 1 7 5V I 781 Vl 8V 98V IM l 86 84V IB 17 109 64 8 100 100 8 V 844 689 101 Va loa 110 180 101 101 mi 100 63 17 101 100 190 186 104 81 186 84 71 lOl e 96 108 108 98 100 180 188 10 1 637 Il 18 loiV 76 110 108 86 BS Il 191 171 108 110 10 l 101 US 119 B 407 107 IB 9sy 10 l 8 V 844 H V KromuTO Cart Nad W B i dito dito dito 8 dito dito dito Homu OU Ooudl 1811 88 i ITILII InubryviDg 186S 81 5 OoBTin Obl in pipior 1868 t dito in tilrer 1808 6 FoktuaiL Oblig met tioket S dito dito 8 ntULiin Obl Oom la Serie 6 Ou Oaoona 1180 4 ditobijBolbi l88 4 dito bij Hope 189 90 4 dito in goud leen 188S 8 dito dita dito 1884 5 SriXiM Perpet lebuld 1881 4 Timilu Gepr ConT leen 1890 4 Qea leening eerie D Oee leeoÏQ eerie U lDI An IllP Bee r obl 1898 i Miuoo Obl Buit Sob 1890 i VxNISCILA Obl 4 onbep IBSl Akriuui Obligetien 1881 S i SomuuK SM leen 1888 8 Km N Xfr Heedeler und ieandab Teb IIii Oertiloaten DuiiMuleebeppg dito Ank Urpotheekb pM dbr 4 Ottlt IUf der TonUnl awd e Qr Hjpotbeetb pudbr 4 Kaderludiobe btok eend Ned Utndelmwtaeb dito H W k P o Hyp b pendbr I Katt Hn lkeakb pendbr 4 Utl Hnotheekb dito 4 OoaniO Oaet Uong benk auid BnaL Ujrpotbeekbeek pandb 1 MyTTA Kquit hjrpotn pandb B BI 64y 66V Maxv L O Fr Lien eert 8 Km Holl IJ 8poorw M j eend UIJ tot Bipl T St 8pv und Ned led gpoorwegm aand Ned ïuidAfrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito t IlUal apoorwl 1887 89 A lIobl 8 ZnidIul Spirmu A H obL 8 S OLlN Wareobau Weenen aaDd 4 va Or Enee 8pir M i aand BBalllioka dito aand faatoera dito aand I Iwau Dombi dito aand B Karak Oh Aiow Bp kap aand 5 Loaoiro Sewaal Sp Hu oblig B Ore Titebek dilo oblii B ZnidWeet dito aand B dito dito oblig 4 i V 78y lÖÏ Allnnu Oant Fae Bp Mg obl 8 Okie fc North W pr O t aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Danrar fc Hio Gr Spm Mrt T a lUinoii Ceelral obl in goud 4 Louiar k NaehTÜleCert r aand 1Bl eo W Bjftr Mq lehyp o 6 Ifiaa Ki naaa t 4 pet pref aand N torkOnUriofc Weet aasd dito Fanni Ohio oblig 8 Oregon Oalif Ie h Tp in gond i Bt Paul Minn fcManit obl 7 Un Pae Hoofdüin oblig 8 dito dile Line Gol Ie bjrp O B OaillSJi Can Soutb Cert T aand Tik 0 Rallw k Na Ie h d e O Aaiterd Omnlbiu M aand ottard Tramweg Maata aand Nn Btad Amsterdam aand 8 Stad Bollerdsm aand I Bnan Stad AntwerpenU87 S iSiad Brunei 1888 i iHtnts Tbèiu Begnllr Qeiellich 4 t aainnt Staataleening 1880 B K K ODet B Cr 1880 8 ttiilia Stad Madrid 8 1888 Ter Nan Bai Hyp Spohl eert ADVERTENTICN KIEZERS waarom zouden wij vergeefsch werk doen De HeerVORSTER Trenscht niet gekozen te worden Kiest daarom in zijn plaats den Sew M VAN PASTftQ Zoer ITette Qesteendrukte SAMAABTJES worden GELEVERD door A BRINKNAN eo Zo AANBESTEDIUti De GABNIZOENS V0EDIN08C0MUIS BIE te öouda ui op DONDEBDAO den 1 NOVEMBEK dea middaga ten 12 ure op het Bnreel Tan den Gamiioeoe Conmiandant Kazerne alhier in het openbaar AANBESTEDEN o De levering vao Vleeich en Vet en Spek benoodigd voor de menages der troepen alhier in garnizoen voor het tttdrsk van 1 Januari tot en met 30 Juni 189B i De levering van BrandstoSen benoodigd voor genoemde menages voor het tUdvak van 1 Januari tot en met 81 December 189S De Toorwaarden Tan lanbeateding en lerering liggen dagelyka behalre dea Zondags ran 10 12 nro T m op gemeld bnreel tor inzage Namens de Garnizoena Voedinga Gommissie De ie Lnitenant Ewaitiermeeater Secretaris G G Di BLADW Kennisgeving De ondergeteekende geelt kennis dat hg op Terzoek Tan den door ziekte in de nitoefening zjner bediening tgdeljjk Terhinderden Notaris G C FOETUUN DBOOOLEEVEB te Gouda OTeroenkomstig art 13 der Wet op het Notarisambt door de Arrondiasementa Bechtbank te RolUrdam is aangewezen om ton aanzien T n de minnten en Terder aan hem in bewaring gegcTen stnkken tfldelgk al datgene toTefrichten waartoe deze andera beToegd en Terplicht zonde zyn Üouda 25 October 1891 H GBOBNENDAAL A otari Voor de eerste maaliagearriToerd C SCHLoaSMB mei eene OBOOTB COLLECTIE ecbte Saksische Kaoarlevogels welke de Belrol Watenol enz zingen en tegen billgke pryaen worden Terkocht hg den Heer W A BL1ZEW8EI Spoorstnuit alhier Heden ONTVANGEN eene Zending Versclie KIPEIEHEIT è 6 Ct per Stuk De Kippen worden niet gevoed met Viach maar met BaTcr M P OOSTERBEÉK Turfmarkt BIJ SLOTEMAEER CO TANDAHTSEIf W J B1IT2 LI0K BLITZ Nieuweodljk 241 Eerste kuis v d Dam AMSTERDAM t Tandarts Lion Blitz TE CONSÜLTEEBKS Maandtiga Woenad4igs en Vrijdag Tan 10 tot 3 uren Markt 154 Gouda 44 GRATIS bekamt elke leaer Tan dit Uad kat niet eDeen Teer ilekea maar eekToer asaadaB baaaat Mtafrijka en aatbia boek K wiai miifm Man eolntre eene brieftaart aan Biehtai Boekbudal te MM Bettardam Hoofdprya eT SOO OOO Hark Hen biede het geluk de hand De pryzen zyn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan door de den Staat Hamburg p ewaarbor borgde groote Oeldioterg waarin zeker 10 Nlllioen 868 900 Mark ffewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Qeldlotery dïe volgena het plan ateohtB 110 000 lotflD beval ziJD de volgeotla De hoogste prqs Ib eventaesl 500 000 Mark Premie v 800 000 M 46 prijzen a BOOO M 1 pryo 800 000 106 pryzen a 8000 l prijs a 100 000 206 prezen u 2000 S pryzen a 7S 000 i VSUprjjzena 1000 Iprgs k 70 000 1330 pryzen i 400 Ipnji it 85 000 ff 80 prijzen B 300 t Iprja a 60 000 y 130 prjjz kSOO lBO Ipr a a 6K D00 3S94K pnjzen 155 8 prijzen 50 000 6994 p a 134 100 98 prjJB h 40 000 6846 pr a 69 42 80 8 prijzen a 20 000 totaal 66 400 pryzen Slpr z a 10 000 en worden dete in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot i e Hoofdprijs in de 1 e klaue bedraagt Mark 50 000 stygt in de 2a ki tot 55 000 M i de Se tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 6e tot 70 0 0 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 300 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerate prijatrokkiog die officieel ia vastgesteld kost een geheel orgineel lot sleohts Quid 3 50 en half oi tueel lot aleehts Ould 1 75 een kwait orgineel lot slelhts Guld 90 ledere deelnemer in de lotery ontvangt ougerraagd onmiddelijk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trekkingsljjat Trakkingaplan voonien van het wapen van den Staat die den prijs van de loten en de verdcding van de prezen over de 7 klassen aangeeft remnd ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzending van de pryzen geschiedt door my direkt en prompt aan de winners en ondor de strengste geheimhouding g ledore bestelling kan men eenvoudig l v per postwissel opgeven m g Men wendde zich das met de aanw F vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogeüjk of uiterijjk tot 31 OCTOBER e k met veitronwen tot Joseph Heekscher Bankier en Wiiaelkantoor in HAUBaBO Duitse bland ADVERTEN TIEJN inMtJBinnen m Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgeaonden door het Adrertentie Borean Tan k BRINKMAN ZOON te Qouda Nieuw Middel Onfeilbaar en onachadelgk middel roor HOENDERS tegen Snot a 0 45 Per Vi flösch A voor alle Ploim genoegzaam voor H gedierte en bon25 a 50 toka H HH hokken 30 Tevens poeder Hr ÖO en 90 cent tegen Luis ook SmSmV 1 Qa Spuitjes 3ö en 60 cent ZuiTeringsvet voor Kalkpooten of Bcfaofft aan Koppen ook Toor het VEK Zeer heilzaam iÉn MB i oo tegen Elaaw Wm r mensch tezeer Brandige jLZVI gen WintotrSpenenenRlier handen en Voeten Klooven Doawirorm Berg enz ens Tegen Ternietiging Tan BATTBN en MUIZEN doozen met voer 25 en 40 cent pakjes 15 cent Alles met gehrnikBaanwgzing alleen Terkrjjg aar met gedeponeerd merk bg J DË JONG AzNe ZniToraar ran Vee ens ena ATIBSTBS GBATIS EeB ware 8cbat TOor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitopsttingen is net beroemde werk Z Dr Retau S ELFBEWARING Hollandsohe ai rOf i ct 27 afb Prhs 2 galden leder die aan de Tersohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka daizend van een zekeren dood Te verkrygen bg faetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in postzegels sn in eiken boekhandel in floUuid 1 1 f JL40 da Utar De ooaaAo ra bou Tea d SoeUU nelwata deer het cehMla laad om Sue ede keè£al liedra a a öd oidt ielereid ia Tueefelde keeiude awMheB T a 5 Liter firma Wed P B U Oouda CogDae fin Bois BINNENLAND GOUDA 26 October 1894 6g de heden hier ter stede gehouden stemming voor twee leden van den gemeenteraad zga in de beide stembureaaz uitgebracht 878 stemmen Gisteren is ait een wagen die nitgespannen was en geplaatst in de Nieuwsteeg een kaas ontvreemd ter zwaarte van 9 a 10 kilo Aangifte is by de politie hiervan gedaan Donderdagavond ontstond een begin van brand in bet band werk lokaal van school B te Waddingaveen Onder de les bad een der leerlingen bg t opstaan t ongeluk een brandende pfl oleumlamp af ta werpen In minder dan eeo miDUut tgds stond de halve vloer van het lokaal in lichterlaaie Ontzettende paniek onder de ± I5jarige leerlingen gillende als recht groote dames vlogen ze ter deore nit Gelakkig wist de direatricö Mej 0 Hooftmau doeltreffende maatr elen te nemen die den verderen voortgang van het vuur stuitten Op het verzoek van den heer J M Schoonenberg onderwgzer aan school D te Waddingsveen om eene gratificatie voor zyne tgdeiyke waarneming aan school B werd door de finantiéele commissie ongunstig gerappor teerd en daardoor door den Raad afwgzend beschikt Met welwillende medewerking van eenige dames gaf de rederykerakamer iBorgere te Oudewater l I Woensdag in het lokaal der vroegere openbare school hare eerste tooneel vooratelling van t seizoen voor bare konstl vende leden De familie va Horeo een blyspel naar t Doitscb van Anton Anno werd tot groot genoegen der vele aanwezigen opgevoerd De voorstelling werd opgeluisterd door zeer goede strykmuziek onder directie van den heer J Posthumus aldaar en besloten met een geïmproviseerd zepr geanimeerd bal Te Ouderkerk a d IJsel heeft de inzameling voor de nagelaten betrekkingen der in Indië gesneuvelden opgebracht f 136 50 teOnd en Nieuw ïioosdrecht f 72 38 Van den gouverneur generaal van Nederlandsch IndiS is telegraphisch bericht ontvangen FEVILLETOX Uit hei Ztceedach door C feUKMAN U Bak 1 ik sie nsar de eïlaDdjm naar den spiegeU klaren vijver naar de besohaduwde paatorie en ik bU myae oogen niel op naar bet afscbuwelyke strand hierover Za de pastorie niet uitlokkend gelegsD P yO ja men eet er goed maar die ongevleugelde eiHel ia seer behaagziek Z plakt btoeroea en ond niet van meisjes die bloemen plukken zeide da griffier met veel zelfvoldoening den neus opstekende terwijl hij den boonenden glimlach en den veraohtelijken toon van Kuoo traoblle na te bootsen i Ik bemerk dat gy een goed geheugen hebt hernam Kano lachende Baar kant gij seker van zyn Apropos wanneer EuU gij met niohtjfl Amalia en haar geeerden vader de verlovings uik in orde brengen Gy Bchjjot ei niet aan te deak dat ow hoc edel geboren heer oom er op zit te wachten dat gij Eijae doohter uw ring sendt om a den haren ta kaaoen doen toekomen Ik vrees dat sg daar lang op wachten sal Kaao streek mM ds baad over het bleeke voorhoofd ffB s je au heel aa al dcdP Oy suit ons tooh kat toooyd wel wiUaa be ana vaa de versohyaiBg dat do fuselier L H Ogg algemeen stamboek no 34840 aan zyne op Lombok bekomen wonden overleden is en dat de sergeant J Hettema algemeen stamboek no 30202 de kanonniers W F Buchter en W Feller algemeen stamboek no 31056 en 36716 en de eavalerist W W van Zuilen algemeen stamboek no 26918 die inhet bericht in de Staatsooarant van 4 September jl no 206 als vermist werden opgegeven geauenveld zyn St Ct De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van 25 October Morgen zal de Radja van Goa een nieaw contract teekenen hoofdzakelijk benelzende dat hg het Nederlandsche oppergezag accepteert De uitbarsting van den Ualoeuggoeng hoeft geen onheilen veroorzaakt Het st Salaka van de Rotterdamsebe Lloyd heeft de reis van Marseille naar Batavia in 23j dag volbracht De mail was dus in ongeveer 25 dogen naar Ned Indië overgebracht Tot dusver waren het steeds de Fransche muilsteamera die het spoedigste de mail overbrachten doch de SaUkM ia hen voor geweest De geheele reiaj van Rotterdam naar Batavia legde de Salak i in byoa 36 dagen af Genoemd schip ia op de Maatschappy De Schelde te Vlissingen gebouwd Het O M heeft berust in het door den kantonrechter gegeten ontslag van rechtavervolging VBQ de personcD die vervolgd waren wegens het deelnemen aan een begraienis De smid te s Gravenhage die Vrydag middag jl op verzoek van den officier van justitie te Arnhem Terd aangehouden en gevankelyk derwaarts overgebracht als vermoedelyke dader van den moord te Deuticbem is giatereoavond in vryheid gesteld en in Den Haag teruggekeerd By eene teu zynen huize zoowel als in de woning van iemand waar by eenige dagen in den kost is geweest gebonden onderzoek zijn geen voorwerpen gevonden welke als vermist werden opgegeven De arrestatie moet zyn geschied op grond van een gezegde van den onderwyzer van het gesticbt de Kruisberg die den smid in gezelschap van den VQrsUgene heeft gezien De smid beweert den verslagene slechts éénmaal te hebben ont moet en hem niet eens by name tu hebben gekend Omtrent het verblyf van den smid te Deu tichem verneemt men dat hg zich aldaar bevond in afwachting van eene p aateing in eene van ow oom met zijne doohter en uwe moeder die traohten zullen het verloren ichnap terug te btecgen ff Jozef l riep Kuno ait en sloeg mei de voiit op de tafel Sproek zoo niet over Vergeef mijl Jozef stak Kuno methartet kheiiA de hand toe ik had haar uiet moeten noemen maar acherta ter zyde Kuno gg moet aan uw oom achrijven uit Kuno wierp zich op eene sofa legde de armen kruiaelinga over de borat en verzonk in ge dachten dia hem zeker smartelyk aandeden want oeae uitdrukking vaa bitterheid was op zijn bleeke aohoone gelaat te lezen Jozef ging in zyne kamer alwaar hij zyne stoffige reiskteedereu tegen andere verwisselde en van de huishoadster mejuffrouw 3 te weten kwam dat de zoon van den proost t huu gekomen was Toen hy klaar was ging hij naar Kano ylk ga naar de pastorie zeide hg vgaot gg mear Ik kom later antwoordde Kuno De zoon des huizes is gekomen Het moet een nonplna ultra van volmaaktheid zgn ffHet sobgnt dat die paalorie niet andera dan volmaaktheden voortgebracht heeft zeide Kuno met zgn veracbtelgken glimlaob flKano zou eeae moeder als mevrouw Oallner wel andere dan ongewone kinderen kunnen bebbeD Deze woorden werden door dea kleinen griffier met eea zeldzamen ernst uitgesproken Gij treft weder de pgolgke snaar in rayne siel riep Kano nit en stond driftig op f Dat waa m na bedoeliug nist maar leg mij g venoktsr vu al wat goed is g tw Maar aaa si betrekking aan het gesticht de Kruisberg waar by voorloopïg op proef werkzaam was Daar de proef voor hem geen gunstig resultaat opleverde was het tydatip van zijn vertrek 1 October reeds sedert eenigen tyd te voren bepaald Hy begaf ztch op genoemden datum naar zyn vorigen patroon in Den Haag terug dia hem welwillend gelegenheid had gegeven om op proef aan iDe Kruisberg te gaan werken en die hem nu weer in zyn dienst f terugnam Op den avond waarop men vermoedde datde moord zon zyn gepleegd was de smid volgens zyn zeggen in zyne eigen woning waarhy een gezelTjg avondje had omdat een zynerkinderen jarig was Werkstaking der Typognifen Gisterenoohtend was er geene verandering in de werkstaking op de drukkerg Van da Weyer te Utrecht Alles bleef rostig Van de zyde der patroons wordt betwist dat de werkstaking een uitvloeisel sou zyn van bestaande ontevredenheid omtrent de 1 loonen Nog onlangs waren de werklieden zdf in de gelegenheid gesteld om de loonen naar hunne opvatting van billykheid te regelen In Maart jl waren ter tegemoetkoming aan geopperde bezwaren de werklieden in de gelegenheid gesteld om commissies door hen zelf en uil hnn midden te kiezen ten einde ihi overleg met de meesterkoeebta de loonen van het geheele personeel aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen In een rapport werden hunne voorstellen en bevinding den patroons voorgelegd die alle wenschen londer eenige nitzoedering hebben ingewilligd Bedoelde commissies legden dtarna de scbriftelyke verklsriog af dat de loonen bij de firma s P W van de Weyer ea firma F B van Ditmar naar billykheid en overeenkomstig den Utrachtsohen loonstandaard waren geregeld De posten bleven ook dezen nacht weder bezet doch niets byzonders ia voorgevallen Men zegt dat gisterenmorgen weder een zet ter van buiten aan den arbeid is gegaan Gisterenmorgen te 10 uren b f de commissie die de werkstaking regelt bestaande uit den voorz van de Typografeobond Hnydelaar en den voorzitter van de afd Utrecht van den Bond Van Haisel zich naar de drukkerg om de heeren v d Weyer te spreken Hun werd verzocht over een half nnr terng te komen Toen werd te kennen gegeven dat de hh v d Weger geeu conferentie wenschten Dit antwoord xou te elf nar in het gebouw De Nyverheid door de stakers besproken worden wat aohoon en edel ia wat dankt gy van mevrouw OftUner Moet uw tw fel ook haar treffen Neen I antwoordde Kuno en boog met eene treurige ea nederige bewt ng bet boofd Neen miijne ziel koestert geen twijfel omtrent bet karakter en gemoed dezer eenvoudige en beminnelijke vrouw Ik begryp dat hare kinderen haar moetea beminaen sla de verpenoootyking van het goede maar ook zy heeft in stilheid haar leven geleid wie weet Kuno hield in en Arnold legde hem de hand op den Bohouder Ik zou u hebben kunnen verachten wanneer nitgesprokea badt wat gy dacht Op mij beeft bet gezicht van de vrouw vaa dea proost eene uitwerking als van eene openbaring uit eene betere wereld in baar geheele wezen ligt ieta van het zachte ea liefelijke van een engel I e griffier ging en Kuno bleef eene pooa op dezelfde plek atsaa Kiudelgk mompflds by Zulk eene moeder moet volmaakte kinderen bobben Waarom had ik aiet zulk eene moeder Hy barstte in een akelig gelae uit en ging toen om zich te kleedeu In dea tuin van den prooat ronden z een heel gezelschap jonge lieden die van 8 bergC brak gekomen waren om Fridolf ta verwelkonun Ellen was ongemeen verheugd maar toen de griffier alleeo kwam ea baar groette vroeg sjj blykbaar in hare verwachting bedrogen Zullen w mynheer Arïborg niet zien Ja hij ia van plan wat latw te komen Jozef ea Fridolf waren van vroeger net elkander bekend Pe stakende gezellen ayn voornemens waaneer zy een lokaal kannen krygen eene grooUopenbare vei adering ta honden om den Btandvan taken niteen te zetten Het garucfat eergisteren venpreid dat op dadrokkery van den heer Van Boekhovan hetwerk is gestaakt is geheel bezyden de waarheid U D Bg de behandeling dar begrootiag ia din Haagschen gemeenteraad werd door dea baar Polak Daniels herinnerd aan hetgeen de haer A C Lofielt in Het Vaderland lohretC over de waglyka tentoonstalling van liohaaolti overblijfiwien van Johan en Cornelia Da WM in het Gemeente Museum Spreker gaf Ïb overweging die voorwerpen zoo noodig te ba waren maar ze niet aan t publiek te var toonen De heer Snouok Huigronj id dercommiè sie deelde mede dat hy indertyd die voorwerpen op uitnoodiging van den eiganaar zorgvuldig naar het Muaeum had ovsrgabraoht £ r behoort een zeer fraai gecisaleerdetilv t R doos by Later aün de voorwerpen echter ia een mioiatanr lykkistje gel gd en op aa zwart voetstuk ten toon gesteld Da eommisaia zal den wenk van den beer Polak Daniahi in ernstige overweging nemen De alg vergadering van de Zaid riMv r eeniging gisteren te Amsterdam gehoodan werd geopend door den heer A C Wertheim met een buide aan de m edaohtaois van danheer Buma stichter van de vereeoiging Davoorzitter betoogde daarna dat nu het bodemonderzoek is geëindigd de taak der veraantgingdaarom niet is a eloopeo Thans moet eenonderzoek nopens de voorbareiding van balwerk worden gedaan Het ledental der rereeniging ging adhterait het bedraagt tha s 466 De rekening leverde een saldo op In vacaturen van het bestuur werdvoorzieB door benoeming van de heeren mgeniean Lely LeemsQB en Vermaes Deking Dura taZwolla Breebasrt e Winkel Aug Hottdrieha an Hm te Amsterdam van Benningen te Utredik h Do e te Groningen J M Telden ea van Nagelt tot Ampsen Besloten werd tot nitffave van een popttlair boek over de zaak en het honden vm veof drachten Aan de Regeering cal worden varzoeht hart plannen naar aanleiding van het rapport der Staatscommissie openbaar te maken Wy ontvingen de aamlgat der leden van de commissie van bystand waaruit later da Ken uur later ging het hek vaa den tuin open en Kuno trad Uagtaam binnen H was boitengawoon bleek £ llBn stood aan dea sehoiaawl sa keuvelde met den jongsten zoon vaa mevrouw Berg terwyl sB ham aaobtJM sehomnelde Nooit had Bllea sfm soo btyde gevoeld dan toen bet bek openging en Kuno ziebtbaar werd maar hoe nader hy kwam des ta merkbaarder werd ayne bleekheid ea eea l dnde trek teekeod z a geheele gelaat Nooit had b j hem zoo aohoon gevonden Het was of haar hart door droefheid werd bevangen toen by naderde Eiadel k stond hy daar bet zwartlokkig9 hoofd gebogaa voor Ellen U wedei te zien is zyn inweudigen vrede tarag bekomen zeide Kuno met aandoening yTsn n gescheiden te zijn is ten prooi te worden vaa all booze machten Ach juffrouw Bllao koe onmttg heeft myn hart verlaagd terug te knaaen keersa Het wat mij als konde ik zulli oeu zacht ao wam gevoel niet meer koesteren als datgene wat fflfj aaa de pastorie bindt Ktlea keek op met dien betoovereodn blik welken Kano iu den b inoe voor koketterie gehooitai bod en antwoordde laoheade G vergeet het gevoel dat n aan nws unstaaode verbindt Waartoe deakioorden V Dv eea oogMlihuk ta voreo zoo wanaa bartelyka uitdfi l ia l dao a trekken vardwaen nwa sag er aan Sweem vanJ ittarbsid ia wedrkaaiat tooa hy ar bjftoeffde f ms l t uit lost oBs my ta kwetsen f