Goudsche Courant, zaterdag 27 oktober 1894

Directe SpoorwegvcrblsdlBg met GOUDA Wlolerdleost JSM JS AaDgevangeD 1 October TUd vao Greeowlcli 7 10 ll OS 11 18 1 08 1 11 l il KOTTIRSA H fi O D S il 1 10 11 11 80 IS IO 1 11 10 T H l il 7 80 10 87 10 84 10 41 10 47 8 10 4 08 D CN HAAI 8 07 8 18 SOOBi DEN Bi 9 Q H 1 7 80 8 86 0 87 10 4 18 11 18 8118 84 1 87 8 88 4 45 8 17 8 8 7 18 8 8 87 11 0611 18 Z T M 7 4 8 47 11 01 1 08 4 87 BI KI 7 47 1 11 Ut i i n n 11 10 i 7 N d L a 8 0 J J VooA 8 07 08 n 1 S Hag 6 48 7 807 48 8 80 88 9 4610 1811 8818 161 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 8 81 10 18 1 44 I 4 48 7 0 lii 10 80 1 68 6 7 80 8 81 10 86 8 04 I I 7 M 10 41 8 0 6 0 7 81 10 6810 1610 68 isia 18 46 3 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 C TE I C R T 0 O O O A VtntU 88 7 60 6811 84 18 08 18 60 8 10 8 80 8 684 48 8 80 88 8 0 8 60 8 6 10 84 Woerden 6 68 11 10 16 11 60 18 86 8 48 4 16 6 47 f i U 1410 81 Oudenler 7 07 8 1 10 84 4 84 l l i i Ooudt 7 80 8 88 8 84 10 87 18 06 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 41 8 11 07 AHSTXEDAKeoDDA AuterduWp l iO 8 16 M 11 88 11 8 8 68 4J8 4 t T 8 10 00 JM 8 04 1M4 l 4f U M M iM Mt M 11 VooA 8 07 08 11 8 1 a 8 1 18 M 10 07 11 87 18 4118 61 1 86 1 67 4 86 6 86 6 66 41 7 48 10 1611 8811 48 Good 6 86 6 40 7 66 8 0 8 81 10 0610 1 10 66 18 48 8 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 Srjl o lu ï 7 o r4 6 n M 8r6 ro 6 S k U IMiVt 8 41 1 1 1 O 1110 68 e O C D A A H S T 11 D A H 10 10 88 18 U 1 81 4 47 M 7 46 10 14 lt 18 M4 1 ♦ TMWshülsncie comiU i Toor dfl Wenldieniooii stelling Tftn hst hotelwezen te Amiterdam in 1895 zullen worden gerormd Wegens plutigebrek moeten wy de mededeeling durran achterwege laten Hei nitToerend comité ferzocht ons bet volgende mede te deelea In de eerste plaats dat de Hollandsche Uwren SpoorwegMaatscbapp c geheel Trg Tervoer van goederen zal toestsan als vracht g oed alleen voor zoover dat het locaal vervoer Btreft heen en weer van tentoon steHiDgsgoederen Maar overigens alleen vrijen terugvoer van goederen die na de tentoonstelling worden teruggezonden Dit ter verduidelgking van bet algeineeD programma De Koninkiykti Nederlandsohe StoombootMaatschappy heeft besloten van terngkeerende onverkochte goederen den halven vrachtprgs te haffen mits die goederen door baar zgn aangebracht Ook in andere landen blijken personen van naam én aanzien belang te stellen in dev e tentoonstelling Zoo heett reeds de Cavalisrec Tommaso Silombra te Turijn de benoeming tot cOKmiosaris generaal voor Italië aanvaard ter wgl niet alleen in dat land msar ook in Frankr k en België comité s van zeer aanzianIgke persnnen zullen worden gevormd De deetneining van het buitenland is tronwens nu reeds de tentoonstelling wordt op I Mei geopend zeer groot Alleen Frankrgk heeft al 5000 vierk meter genomen in de zalen zgnde 1 5 van de beichikbare overdekte ruimte terwfll Italië vermoedelflk zal willen bwcbikken over 2U00 ik 2500 vierk meter en België over 3000 4000 Nu reeds ie dan ook met zekerheid te zeggen dat de besshikbsre raimte 25000 30000 V meter in de overdekte zalen veel to gering zal blgken in verhouding tot de aanvragen Wat Engeland betreft is door ket uitvoerend comité besloten in onderhandeling te treden met de Hollandsche Kamer van Koophandel to Londen voor de vorming van een £ agelsch comité te Lnnden Keer waarscbijnlgk zullen door de Londensche firma Cook Sons reizen worden georganiseerd van vreemdelingen die ttit Amerika en andere landen de tentoonstoUing willen bezoeken Ten slotte kunnen wg nog mededeelen dat evenals hg de Bakkerg tentoonitelUng ook thans weer een perscomité is gevormd Het bestaat oit de heeren Vierhout Derkiuderen Peanx Scblieck en Elont De iuliohtiogen aan de bladen zullen niteluitond door dii comité worden verstrekt dat daartegenover ook aan redacti8n en correspondenten alle gewansohte inlichtingen zooveel doenlgk zal verschaffen Het secretariaat ii gevestigd bg den heer C K Slont aan het bureau van het sAJ meen Handelsblad c Nog altijd is de staking der sigaremnakers van de firma Erven Wed J van Nelle te Eotterdam niet geëindigd Daar de patroons weigeren met een commissie te onderhandelen ia nu de tuswhenkomst ingeroepen der sigarenfabrikanten te Rotterdam ten einde ala bemiddelaars op te treden Het comité erkent dat het voortbestaan van den stryd een indirect gevaar is voor de industrie in t algemeen en een directe schade voor de onmiddellflk betrokken partgen en de werklieden zgn bereid den arbeid te hervatten wanneer de firma besluit tot toelating van alle werklieden die op den datnm toen de strgd aanving werkzaam waren en tot een loousverbooging van f 0 50 per 1000 0 i o t u a oi t io 6 01 e ii a i 8t 1M 1M IA 7 tt I 1 10 l lt l it e M to ilMdlMht Minvwlnrli i Oiirdl Stttodui 7 BottenUa OimU Hi ainrk k Mwrdnolit e md 7 4S 8 11 t I Otodl 140 Het voorstel Trenb Daar het nog een week of wat moet duren eer hg de hoofdredactie Tan De Amsterdammer kan aanvaarden heeft de heer Van Loenen Martinet in den vorm van een brief aan de directie van dat blad zgn meening uiteengezet omtrent de door mr Treub voorgestelde vereeniging van de radicalen met da ünkerzgde der liberalen party Niemand kan zich begint de heer Van Loenen te verklaren bevreemden over hetgeen de heer Treub in uitzicht heeft willen stellen en juist van hem was het eerste woord in dien est te verwachten Mg dachtc schrgft de heer v L M idat heel de politieke gang van zaken in de laatste jaren vanzelf op bet punt moest uitloopen waarheen de artikelen van mr Treub wgzen Men kan verschillend oordeelen over het feit dat de radicalen zich indertgd a oheidden van de liberale partg Eveneens over het andere dat de vooruitstrevende liberalen zich met de conservatiefliberalen in één partgverband hielden Doch erkend moet worden dat JDist het laatete door het optreden van een mioisterie Ték de gelesienbeid opende en daardoor de natie onmiddellgk voor het kiesrecht vrai tok werd geplaatet niet alleen maar kiesrecht uitbreiding zoo vér mogelgk als een onafwijsbare eisch op den voon rond trad voorgoed c In dat opzicht heeft de oude liberale partij het hare gedaan zg kan gaan en is reeds aan het verdwguen Want heel haar geschiedenis van de laatste jaren is een zifting geweest En die ziftmg wacht verdere voltooiing sZg moet verder worden voltrokken aan de t enwoordige linkerzijde der liberalen zelf Wie weet niet dat er in haar velen worden aangetroffeo die uit gansch andere overwegingen voor uitbreiding van het kiesrecht in Tak s geest gterden of althans er zich bg neerlegden dan uit echt democratischen zin en gedreven door de begeerte om voor sociale hervormingen als waar de tgden om roepen de noodzakelgke basis te effenen iVan dezen zgn zg gescheiden die in de zelfde tegenwoordige gauche der liberale partg met hen vereenigd staan e liberalen of radicaal liberalen ais ge wilt die voor zoo ruim mogelgke uitbreidiog van het kiesrecht gverden èn ter wille der sociale rechtvaardigheid dn om tot een sociale we eving te kannen komen die alleen van een parlement dat heel de natie in stee van een pays legal alleen vert enwoordigt zal te verkrggen zgn die breken willen met het dootrioarisme eener telistiscbe oeconomie een deel des volks doemend ton doode opdat het andere kunne leven Moeton desen niet vanzelf zich samen zien met dienen door wie wat immers ook ban streven is geformuleerd werd in art 1 der statuten van den Radicalen Boud xVan deze Bcbeiding in de gauche der liberalen self is in de Kamer nog niet veel te bespenren Maar komen moet zg ïu de gauche der liberalen Mr Treub beeft in zgne artikelen naar het mg voorkomt anders dan hg kan bedoeld hebben gesproken van de linkerzgde der liberalen als bad hg haar op het oog in haar geheel Mr Treub had meer op den voorgrond moeten stellen dat worden de beginselen scherp geformuleerd als toetesteen aangelegd wel van vele liberalen der huidige linkerzgde zal blgken dat zg niet door den drang van het democratisch beginsel gedreven staan waar zg stean Dat de radioalen er tegen op hun hoede zgn dezen In huu partijverband binnen te halen ia de natuurlgkste zsak ter wereld Wie uit de Tweede Kamer zullen ingaan op bet voorstel Trenb acht de heer v L M onder de tegenwoord p trlementaire periode van minder belang In het land echter zou zich uit de radicalen en radicaal liberalen een krachtige partij kunnen rormen En dit is van belang voor den tgd die aanstaande is Een krachtige partg tegenover het veelkleurig conservatisme en naast Calvinistische en Boomsche democraten tegenover de vage theorieën ook en het utoputisch streven veler democratische kringen Dan wgst de aanstaande hoofdredacteur opde nieuw gestichte kiesvereenigingen te Winschoten en te Zaandam lO tt U 0 11 0 ll K 11 11 8 9 t 40 10 4a 11 18 11 0t 10 01 10 11 4 U 8 1 8 88 6 81 86 68 6 08 10 10 8 80 De hoofdstrekking van de artileleh van mr Treub is voor hem het wgzen op een mis verstond dat de tactische grenzen vnn voor heen voor natourlgke grenzen doet aanzien ot op een wantroowen dat w g ons moeten begveren te doen verdwgnen Voor zoover za van wgder itrekking zgn zal de heer Treub na al wat er over geschreven is nadere verklaring zeker niet lebuldigbtgveD Denken kan ik mg niet dat hg de tbans bestaande linkerzgde der liberaleo zooals zg in de laatste politieke campagne aan den dag trad maar voetetoote zon wenacben aaamge molten te zien met de radicale psrtg De scheiding tusschen hervorming gezinden en conservatieven onder de liberalen waarop door de radicalen reeds werd aangedrongen is gekomen en moet met den dag acherper afgeteekond worden Dns schreef hg Dit zal alleen als waar kunnen blgken wanneer ik aan het slot van den zin cursiveerde door scherpe omlgning van beginselen klaar en helder voor de oogen zal staan Laat hen die mr Treub radicaal liberaal noemt daartoe het hunne doQD eu mogen de radicalen van hun kant tonnen dat de beginselen waaruit een partij alleen leven kan voor hen boven partgbelang gaan Voor de Haarlemsche rechtbank had zich gisteren te verantwoorden de 24 jarige J D Wester uit Beverwgk tor zake dat zg op 21 Juli j l op de Breestraat aldaar des avonds te 10 unr opzettelgk en moedwillig den huzaar A Hoebe vitnout of een ander scherp bgtend vocht in het gelast heeft geworpen waardoor hg werd verwond en wel zoodanig dat hg den dinnat heeft moeten verlaten De oorzaak was de volgende Hoebe had vroeger verkeeriog met het meisje dat in Msart j een kind ter wereld bracht Uit brieven door H aan het meisje geschreven in judioio aanwezig bleek dut hg tronw beloften had gedaan en niet kon ontkennen dat bet kind het zijne was In plaats van zgne belofte alles te zullen goedmaken na te komen brak hy nog voor de geboorte van bet kind de verkeeriog af ging met verschillende andere meisjes om zeide tegec beklaagde met bet kind niete uitstaande te hebben en sarde haar door te beweren nog wel drie andere meisjes te hebben Van beklaagde die bare betrekking was kwgtgeraakt en hem naar zgn garnizoen s Hertogeubosch was gevolgd hsd hg al het geld opgemaakt zoodat zg geheel hulpeloos stond en slechte doer tusBobenkomst van Hoebe s chef reisgeld kreeg naar Amsterdam Toen hg op 21 Juli te Beverwgk met verlof was kreeg beklaagde hiervan kennis door haar zusje Van stedgenooten had zg gehoord van bet schilderg Vitriool te Amaterdam tentoongesteld en hierdoor was zg op de gedachte gekomen Honbe zfjn verloltgd te vergallen Bg eene buurvrouw die zg wist dat vitriool in huis had leende zg een fleschje van het vocht s avonds liep zg Hoebe achterop vroeg hem of bg zgu kind niet eens wilde zien en toen deze zeide dat zg kon doodvallen had zg hem het vocht in het gelaat gegooid Zg wist niet dat het zooveel kwaad kon anders had zg het niet gedaan Zg was van meening geweest dat hg er een paar dagen mooi mede zou geweest zgn Drae verklaring vrgmoedig afgelegd gaf den officier aanleiding beklaagde voorbedachten fade ten laste te l gen In zgn requisitoir liet mr Macaré de vele verzachtende omstandigheden uitkomen die voor het meisje waren aan te voeren msar tevens sprak hg als zgn oordeel uit dat de straf niet te gering mocht wesen opdat een misdrgf dat gelukkig in ons land liog slechte seMen voorkomt niet als van geringen aard zon worden beschouwd Wegens mishandeling met voorbedachten rade gepleegd waarvan zwaar lichamelijk letsel het gevolg was geweest eischte Z E A één jaar gevangenisstraf verminderd met de preventieve hechtenis Uitepraak 8 November 6 84 6 68 8 08 8 10 8 17 8 88 8 60 S H 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 s oa 1 16 l 4 4 10 1 44 8 48 1 08 Toorb 6 64 N dL d6 6 Z gw 08 1 Bl Kr 6 14 Zof ILO l Goud a 80 7 60 8 18 Op den 18en September jl was Arie van Delft die zich pas als fupelier had verbonden bg het Indische l r en daarvoor f 300 bandgeld had ontvangen met verlof te Haarlem Hg ontmoette daar de 19jarige Lysbeth Burghout ecbtgenoote van P J Kraaj bezocht met haar eenige kroegen werd beèchonken zonderde zich met haar af en ontdekte een Qur later dat hem f 200 waren ontvreemd Dadelgk gaf hg daarvan kennis aan de politie en deze I de de hand op Lysbeth Gisteren had zg zich voor de arrondissementsrechtbank te Haarlem te verantwoorden Zg Ontkende diefiital te hebbeo gepleegd Van Delft bad haar het geld gegeven Van Delft kon het niet tegenspreken want die is reeds naar Indië vertrokken Dat haar beweren waar zon we en ia wel wat on waarscbijnlgk want zg heett getracht het biljet in de kro gewisseld te krggen en den herbergier en diens vrouw verzocht er niet over te spreken Dat zg met het geld raad wist bigkt nït het volgende Zg tracteerde een ieder die in de kroeg zat kocht voor zich een mantel en een hoed voor haar huisbaas een paar bottïnes en voor zgn kind een paar schoentjes tracteerde daarop nog eens ineen andere kroeg en ging vervolgens nog denzelfden avond met den kroeghouder diens broeder en vronw naar Amsterdam waar zg echter werd aaujgehouden Tegen de pertinente ontkdntonis van beklaa e atelde de ofiïcier tel van aanwgzingen en reqaireerde 2 jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr Von Beeken conolndeerde tot vrijspraak omdat hier van diefstel geen sprake kon wezen doch wel van verdaiatering en deze is niet ten laste De beklaagke stelde zich zeer brnteal aan lachte aanhoudend en uitte verschillende ruwe uitdrokkiugeii Da rechtbank doet over 14 dagen niteprsak De door de werkloozen optochten te Amsterdam bekend geworden Samson stond gisteren voor de rechtbank aldaar terecht wf gens hem ten laite gelegde wederspannigheid tegen de politie In den nacht van 5 op 6 Augustus moet hg volgens de dagvaarding zich in de Kalverstraat verzet hebben tegen de poging van twee ptjflitieagenten om een jongen die ondanks waarschuwing was blgveu zingen naar het politie bnreau te brengen en moet bg daarbg den agent Boaboom een slag op deu helm hebben to ebracbt De twee politieagenten werden als getuigen chargegeboord op verzoek van Samson kwamen voorts drie getuigen ii décharge voor wier verklaringen alleen hiertoe strekten dat zg hoewel voortdurend in de nabgheid van Samson geloopen hebbende niet gezien badden dat dsse den sl op den helm van den ent toebracht eo uit wier verklaringen Samson buitondien trachtte aan te toonen dat de agenten eene niet volkomen jniste voorstelling badden gegeven ran de wgze waarop de arrestatie van den jongen plaate voud dat Samson zonder eenige geldige reden door den agent Boaboom in den nek was gegrepen en op zgn geroep dnt bg half gesmoord werd door zgne vrienden werd ontzet zonder dat hg zelf verzet pleegde en dat het toebrengen van den alag op den helm in alten gevalle niet kon zgn geschied op de wgze als door de agenten was verklaard Het Openbaar Ministerie ftchtte bet toebrengen van den slag en de Weerspannigheid wettig en overtuigend beween stelde in het licht dat de verklaringen der getuigen h décharge in geen enkel opzicht dia der getnigen h charge onteenuwden en eischte tegen Samson eene gevangenisstraf van eene maand Gelgk nit het bovenstaande reeds blgkt nam Samson zgne eigene verdediging opzien Meer dan eenmaal werd hij door den president tot de orde geroepen daar hg zich nu en dan afdwalende van do zaak zelve minder gepaste uitlatingen tot den president over diens leiding van het getuigenverhoor veroorloofde 4S 47 t 64 10 01 10 10 IIJIO 8 68 9 08 4 80 4 46 4 66 6 08 6 0 4 40 6 16 GOUDA Een der getuigen k décharge meende Samson s belangen bet best te kunnen dienen door tegen een en ander wat hem minder noodig voorkwam te protesteereu en hoewel hg ver 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 41 60 t 8 klurd had den brulietiacheii godedienat te beiyden het eedaformulier oit te spraken op eene wgie die un Uen ongeloofigen zoow la geloofigen weerrinwekkend moet Toorkomen In de tweede litting i n het Frankfurter Booialiatencongrea werden door veraohillende a Taardigden een twintigtal hervormillgen opgenoemd waarvan de bespreking in den Kjjksdag wenicheiyk werd geacht Vooral werd in den bieede nitgeweid OTer eene noodzakelgke herforming der fabrieksinapectie Finter uit Berlgn betoogde dat het toch niet hielp bg den Bgksdag ieder jaar met alle mogelgke Tooratellen aan te komen althani niet met zoo veel te gelgk De afgevaardigde Adier nit Weenen deelde het een en ander mede over den toestand der oci al4emocraten in Oostenrgk In Dnitichland wist men niet hoe gemakkalgk men het heeft maar bg hem te lande was ds strgd Triel heviger Toch is er verbetering te bemerken voor een paar jaar was er gepo denken aan iets in de bestaande wetten veranderd te krggen tbans zgn allen van de keizer tot de miuisteis overtuigd dat er veel te hervormen is Bg bet congres kwam tgdens de middagzitting een scbrgven in van 4000 wevers die te Malaga het werk gestaakt hebben en om ondersteoniog vragen De beer Van Kol bracht de gelukwenacben der Nederlandache socialisten over Op den derden zittingsdag zettte do Nederlandsohe afgevaardigde den tegenwoordigen staat van zaken in de aocialiatische partg van ons land uiteen Aan het slot zgner rede zeide bjj volgens de Frankf Ztg c den Duitachen sociaal demoeraten dank wgl dezen het kleine NederlandBehe bataljon op zoo edele solidaire wgze badden geholpen De Daitache aociaal democraten hebben volgens Recht voor Allen c een geldelgke ondersteoniog verleend aao de Nederlandscbe parlementaire partg Singer antwoordde op de rede van den heer T Kol dat zoover het mogelgk was de aolidariteit zoa blgven bestaan Twee vaderlandsche steden rerzoeken de aganst en recommandatie van bet publiek dat plan mocht hebben op verandering van woonplaata Het zgn Kampen en Den Jlaag Aan Kampen om meer origioeela befaamd aobgnt de eer vao die vinding toe te komen De vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer aldaar begon onlangs te adverteeren det het in Kampen zuo n goed eb goedkoop wonen was en dus bg gelegenheid Tot deze reclame neemt i en nu ook in de residentie de toevlucht Sen dagblad correspondent nit Haarlem schreef dezer dagen dat vermoedelgk veel families die atad metterwoon zouden verlaten om de nieuwe stedelgke belasting £ u nn grgpt het Vaderland haastig naar de lokflnit Aan het Haarlemsche bericht knoopt het de volgende invitatie vast Wg herinneren er aan dat hier in Den Haag nog een groot aantal groote en kleine panden open is en zeer vele in aanbonw Er is hier daa nog plaats voor alle vertrekkend Haarlemmers Misachieu dat nu in andere stede de recla megeest ook wel wakker wordt want daar zgn er nog wel meer die belastingbetalende a inwoners gebraiken kannen Te Arnhem beeft eene rrouw om haar vader die reeds gernimen tgd ziek was in eene lerensveriekering te kuiuaen krggen in plaats Tan dezen een ander opdieos naam aan de geneeskundige keuring onderworpen De zaak is nn in handen van de justitie Door benirhanden Gedurende de regeering van Hendrik VIII werden 71 400 personen door benlahanden terdood gebracht In ééa jaar warden 300 bedelaars opgehangen omdat ze aan de huizen een atn1 brood gevraagd hadden om hun honger te stillen De logger Vooruit M A 56 schipper C van der Stolk reeder de beer M Wnister te Maasslnis verloor op 28 September jt in de Noordzee door het breken ran de leep 6hatiognetten Bji de volgende reis op 55 N B komende ontmoeten zg daar den logger A £ Emden No 1 schipper F Wöboeking die op de vraag tan schipper Van der Stolk zeide netten gevonden en in zgn bezit te hebben en terug te willen geven Op de vraag van schipper Stolk wat bg schuldig waa luide het antwoord niets Tisacherslieden moeten voor elkaar wat over hebben De reeder van de M A 56 haastte zich evenwel den hnmanen vinder van zgne netten een flink bedrag toot zpne eqnipagne ie zend n Het ongeluk in dé kolonmgn van Anina ia veroorzaakt door de onvoorzichtigheid van een mgnwerker wiens naam men nog niet weet maar die in allen gevalle het alaohtoBer is geworden Tan zgn eigen dwaasheid Hg had om de opbrengst van zga schacht te vergrooten een gedeelte van den steen met dynamiet laten springen in een schacht waar het gebruik van dynamiet streng waa verboden Oe opzichtera hadden niet gemerkt dat hij het gevaarlgke goed meenam Door de ontploffing werd bet koolstof dat uit oude schachten naar binnen gigdt aangestoken en een vreeselgke ontploffing en brand was bet gevolg Êen deel der mgnwerkers kon vlnchten en werd zoo spoedig mogelgk opgehaald maar reeds 25 lijken zgu ook te vooracbgn gebracht en ten mioate 13 ago nog in de diepte 31 andere arbeidere waren zwaar gewond en eenige Tan deze agn reeds bezweken Het toeatroomende volk hield zich roortreffelgk geen oogeobtik werd de orde verstoord Uit Amsterdam meldt men D hulp der brandweer werd gisterenmorgen vroeg ingeroepen voor een pakboia aan de Korte Prinaen racht waar door een ongeluk by het aanmaken van de kachel brand was ontstaan op een der zolders In bet benedengedeelte van het perceel was een magazgn van brandato£fen gevestigij de drie zolders waren in bealag genomen door de Koniokigke Nederlandsohe Dekenstikkerg Gisteren ochtend omstreeks 7 uur kwamen de werkmeiajea op het atelier en ging een knecht de kachel aanleggen Plotseling aloeg de vlam uit de kachel en tastte onmiddellgk eenige dekens aan Door het vnnr verschrikt vloden allen heen terwgl deken na deken door de vlammen werden aangetast zoodat men al spoedig met een ernstigen oitslaanden brand te doen had De hellt der meiiijea bolde de trap af de andere helft vincbtte over het dak Twee der werksters sprongen onbezonnen uit een zgraam en kwamen op het dak van het aangrenzeud perceel terecht maar bezeerden zich beiden zoo ernstig dat zg naar het gasthois vervoerd moeaten worden De brandweer als gewoonigk zeer spoedig ter plaatse had het vuur weldra onder bedwang maar kon toch niet verhinderen dat de beide hovenzolders met den vlug vlamvattenden en vlug verteerden voorraad dekens geheel uitbrandde De benedenste zolder der dekenatikkerg waar beteigealgka magaïsyn waa ingericht wist men vuurvrg te houden zoodat hier eo in het brandstofienmagazijn alleen door het water schade werd aangericht Omstreeks half tien kon de br tudweer inrokken De beide werksters die oit een raam sprongen worden in het gasthuis verpleegd de meisjes bekwamen min of meer ernstige brandwonden maar zullen waarschgolgk spoedig weder geheel hersteld vgn Wg vernemen nog dat de geheete voorraad verbrande dekens verzekerd waa De patroon der fabriek was terwijl de brand uitbrak niet in de atad Op de Naasaukade stond Dinsdag een aapje waarvan de koetsier die den geheelen dag eenige kolonialen had rondgereden tamelgk aangeachoten was Eenige knapen meenden den man na zijn zwaren dag eenig genoegen te moeten gunnen Zg zetten hem daarom in zgn rgtnig eenige gingen bg hem xitteu twee anderen beklommen den bok en Toort ging het OTer de brug bg de Kaampoort naar de Mnrnixatraat Binnen in het rgtnig bleef bet echter niet rustig het dronken koetsiertje lag al heel spoedig onder de bank waarachgnlgk door het achokken van bet rgtnig dat door de nieuwe Toerlieden zeer onhandig werd bestuurd zoo onhandig dat een oud man en eenige kinderen werden omvergereden In de Marnixstraat wilde eene aldaar wachtende koetsier het rijtuig aanhouden maar zgne pogingen bleven zonder gevolg en eer t op den Haarlemmerdgk wisten twee andere koetsiers die het rgtuig Tan bon dronken collega achterop waren gereden het Toertoig tot stilstaan te brengen en de jongena te verjagen Kinderen als het zand aan den oaTer der zee Uit Almeria wordt beticht dat daar een man leeft Benitez genaamd die door een en dezelfde vrouw met 32 kinderen gezegend is 26 zgn er nog Tan inleven nl 20 jongena en 6 meisjes Van de broers en zusters ran Benitez zgn er 14 gehuwd een beeft reeds 10 kinderen een andere 8 een derde 7 Kinderen en kleinkinderen ran het echtpaar Benilez Tormen een schaar van verscheidene honderden Nadat Benitez voor 10 jongens remplafanten gekocht had schreef hg aan de koningin dat hg niet wist hoe hg voor de andere 14 aan het geld TOor een rempla ant moest komen Deze een beetje dom schreef hem niet laat ze dan soldaat worden maar stelde er 8 Tan den militairen dwnst Trgl Xe Sahgndel hebhen eenige onTerlatan op het oogenblik dat de sneltrein van 9 30 daar Boa ToarbgkoD i en boomatam ntn 7é aii timeter in omtrek in sehaine richting OTer de raila gelegd en dezen met een gzerdraad aan de dwarsicggers Tastgebonden Gelukkig heeft de trein met zgn baanTCger den stam op zgde gesmeten met Terliea erenwel Tan een zgner scheppers en het Terwringen Tan den anderen De politie hoopt de bedrgrers van deze lage daad spoedig op te aporen BniteslaBdscli Overzicht Van het oorlogstooueel in Oost Azië hlgven de berichten nog steeds even onzeker Nu weer wjstdt uit Yohohama gemeld dat de Japausche troepen die onder bevel van den minister van oorlog graaf Oyama van Hiros cbima zgn vertrokken op OhmeeBch grondgebied sgo geland Men weet erenwel nog niet jnist waar deze troepen aan wal zga gezet Volgens het eene benoht zgn de Japanners gelaud in de n ibgheid van Port Arthur met bet doel om een aanval te wagen tegen dezo gewichtige Chineesche baveu terwgl daarentegen van andere zgde wordt gemeld dat de aanval gericht ia tegen Wei bai wei de bekende Chmeesohe oorlogsbaveu aan de overzgde jhd Port Arthur Uit Londen waar men zich niet gaarne aan eene vergissing waagt wordt zelfs gemeld dat de Japausche vloot twee legercorpsen op Chiueescb grondgebied aan wal heeft gezet één bg PortArtbar en ééa bg Wei haF wei In elk geval schgnt het wel zeker dat de Japausche transportvloot die naar het heette r i zoo lang onderweg is nu eindelgk de plaate barer bestemming heeft bereikt Men kan derhalve nog voor den winter eene beslissing v wacbten Volgeus particuliere berichten is de toostend van deu Czaar eruotiger dan de officieeU bulletins der laatete dagen deden vermoeden Het Ber Tageblait verneemt dat bezwgmingen onruBibarend dikwgls voorkomen Het oedeem dat door teppen verminderd waa neemt weder toe Oe geueesheeren zullen consult houden De Daily News deelt mede dat de Russische gezanten bevel hebben gekregen bet geruoht vau deo afkeer van den Czarewiteh voor de regeering en zgn huwelgk tegen te spreken De Czarewiteh moet dikwgls gezegd hebben dat zgu ooms beter af waren dan zgn vader want zg konden des zomers naar een Fransche of Doitsche badplaats des winters naar een warm klimaat gaan Wel wil Nicolaas niet gaarne zguR vaders plaats ionemon maar dit spruit meer voort uit kiudertgke genegenheid De groot vorst troonopvolger heeft eon afflcfiuw van een conventioneel huwelgk maar hg is zoo gelukkig geweest eeu prinses te viodeo die hg teeder lief heeft eo die bg aebt sn bewondert om hare booga verstKodelgke en zedelijke ontwikkeling Dn geopgeuheid van den Czarewiteh ia reeds vao onden datum De nauwe b trekkingen tusschen prinsei Alii en de familie van Alexander van Battenberg was eerst een hinderpaal die echter door Alexander s huwelijk en lateren dood wegviel Ruf sen te Pargs hebben verklaard dat de Czarewiteh geheel het evenbf ld zguer moeder ia spraakzaam en beminnelgk Zg zal zeker haren invloed op hem behouden na zgn troonabe tgging De troonopvolger ia een groot liefhebber van muziek en dansen maar geeft weinig om schilder of beeldhouwkunst Wiuoeer ik ooit tot de troia enoiiU zou behooren placht hg Scfaerteend te zeggen zon ik om mgn muzikale Ulenten en om mgu tenor gevierd zgn Als kind was Nicolaas zwak maar nn is hg gezond en is hg gehard dóór de tucht van bet militaire leven De beroemde Amerikaanscbe predikant De Witt Talmi e heeft in een interview een beeld graven van het familieleven aan het Rassische bof Voor twee jaren heeft de predikant langen tgd doorgebracht op het pa leis te Peterhof toen bg dasr bet hongersnoodfonds oitdeelde ik kwam izeide hg dikwgls in aanraking met den Czaar en de Czarina en met de keizerIgke familie in het algemreu Nimmer zag ik een paar dat meer van elkander hield dan de Czaar en zgn gemalin en wat de kinderen betreft deze aanbaden hunne ouders Van den groot vorst troonopvolger kreeg ik een nitetekenden iodrnk Velen wachten thans met belangstelling af wat er gebeuren zal wanneer de Czarewitsch op den troon komt of hg op oorlogzuchtige dan wel op vredelievende wijze zal optreden Ik kan verzekeren dat zgne gevoelens met die van zgn vader overeenkomen Hg is een zeer innemend jongmenscb degelgk ontwikkeld sn die door zgne reizen een ruimen blik heeft gekr en Noch Rusland noch Europa behoeven te vreezen dst hg oorlogzuchtig of beerzuchtig zal zgn Toen De Witt Talmage den grootvorsttroonopvolger ontmoette vond hg hem in uitstekende gezondheid eeD flink genouwd man van zeaen twintig jaren en met alle kenteekenen van en goede gezondheid c De NorddeDteche Allgemeine Zeitang spreekt over het ook bg haar ingekomen be iebt dat op iaitiaÜaf van den rgktkamaUar verschillende ministers der Dnitiohe boadstalm reeds dadelgk te Berlgn werden verwaobt tan behoeve van gameenscha jjke beraadslaging over maatraten van ryksvrega tet scherper bestrgding partgen van omvarwarping f Ia dat bericht zegt sg is het doel dezer confe rentie slechts onnauwkeurig eo onvolledig aangegeven A en si den geheelen parlementeiren toestend binnen d n kring der disennia betrekken de fiuaacieele plsnnen oiteenietten en zich met elkaar verstaan omtrent de vraag vf welke voorstellen in hek algemaen opnieuw of voor de eerste maal hg dan I ksdag behooren te worden ingediend Br zulten geene bestuiten worden genomen er sullen alleen beraadslagingen worden gebonden c £ ene tweede opmerking betreft de uitdrukking maatregelen van rgksw tot scherper beBtrgding der partgou van omverwerping Het zou juister zgu geweest te spreken van maatregelen waardoor ds machtmiddelen der regeering t nover de pogingen ter omverwerping behoorden te worden versterkt Want er moet geen voedsel worden gegeven aan de opvatting alsof men eene verhoogiog van suecds in den strüd tegen die woelingen thans alleen zoekt te bereike i door soberper politie maatregelep en niet ivoornamelgk ook langs den weg van hervormingen Het hooge nut der aangekondigde beraadslagingen zegt de Norddautscbet varder ligt voor de band Zgn de leidende sntoriteiten des rgks bet mat de Proiiisoha rege ring eens dan is het voor haar toch van leer groot belang ook dé ervaringw der andera bondsstaten te booren die bg alle quaastlSn betreffende da sociaaldemocratie zeer zwaar gewicht in de schaal leggen Wanneer ar no in de bladen reeds wordt gesproken van een geheel gereed ontwerp dan is het eea voorbarig gesohrgf Het ontwerp voor een vnwsM welk voorstel bg den Bondsnuul als uitgaande van het presidium en niet als nitgaanda van Pruisen moet worden ingediend is nog niet vastgesteld In de Franache Kamer werd da Regeering door den afgev Bernis van bet dnp Gard en Denis van het dep des Landes gelntarpelleerd over het verbieden der stierengevechten en speciaal over het ontelaan van den bui emeester van Dax waarin Denis ees schennis der Gemeentewet ziet Hel wekte niet wfiaig gelach toen Denis verhaalde dat de commissaris van politie in de arena verschgnende om het tepel t te doaa ophouden bgoa door een stisr gepakt ware en wat bljjde was dat een terrero hem ontzette De minister president aniwoordde dat d Kamer uit een oogpunt van humaniteit h t verbod ongetwgfeld zon goedkeuren De door de Etegeering gevraagde eenvoudige orde van den dag werd dan ook met groote meerder beid aangenomen De Fransche rijkspolitie heeft aan alle com missarisien van politie een Igst gezonden van de vreemde anarchisten die tot ultimo Augus tus II over de grenzen zgu gezet Deze Igst telt 199 namen waaronder 103 Iteliauen da overigen zyn meest Belgen Duitsohera n Spanjaarden verder drie Russen sn twee Zwiistsrs Den oommissarissen is oitdrukketgk aanbevolen deze Igst telkens te raadpl n wanneer een buiteulander om welke reden ook vóór hen gebracht wordt President Caaimir Perier beeft een bszodr gebracht tan hetioatituut Pasteur om dr Ronz geluk te wenscben met zgn ontdekking vaneen middel tegen cronpi Voor de bereiding van bet serum f is bg den Figaro creeds 327 543 frs ingekomen Twee Fransche kruisers zgn Dinsdag naar Madagaacar verteokkeu met veel oorlogsmateriaal waaronder KKX Lebelgeweren Aan bet eind dezer week vertrekt nog een advinjacht De Fransohen zga druk bezig de haven van Diego Snarez te versterken om er een betangrgk scheepsatetion van te maken De buitengewone commisaarls Le Myre de Villen is bebonden te Antonanarivo op Madi asoar aangekomen INGEZONDEN Geachte Stadgmootmf Gouda October 1894 Het zal zeker nwe goedkeuring wegdragen dat de Ver Tot heil des Volkse in bant laatste vergadering ter sprake bracht het droavig lot der arme kinderen in den aanstaanden winter Met goed gevolg mochten wg reedi eenige jaren pogingen aanwenden hon lot te verzachten en een groot getel der armstM onder de armen des avonds van d eiyk voedsel voorzien Hoe gaarne wenscben wg ook ouden van di n die door armoede met veel kommer daa winter te gemoet gaan wel te doen Met dankbaarheid werd herinnerd aan h fc vertronwen dat onze vereeniging bg J geachte stedgenooteft verwierf en het béslnit kon niak aohterw blgven weder eene commissie oit ons midden te benoemen om op nieuw dia taak te aanvaarden De benoemde commissie aantalde dan ook geen o nblik om dit belangrgke werk tot heil van arme kinderen aan te vatten Voond bemoadigd door da gadachtea dat wg gwahw