Goudsche Courant, maandag 29 oktober 1894

Maandag 29 October J894 338te Jaargang No 6403 ftOlMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVÈRTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte bizending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 36 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN DM anANoa MAaA aiKa so FrMemps TE PhRIJS Zenden gratis en franco let prachtig geillUBtreerd iSK UNI met AoUandschen offranachon tekst beratteoda de afbeeldingen der laatst aitgekoman modellen voor het Wlnt i ixo n tul kleederen hoeden enz voorheeren damei w kinderen op gefr nkeei de aanvraag a a IL JUL£8 MLUZOT IT PARUS Stalen Tan xJjden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden efeneen tnnco toegezonden doch men geliere daar TOor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inUchtingea Welke voor de goede en prompte uitvoeringen 4er bestellingen benoodigd zijn B $têllingtn van 35 francs en hoogtr worden met eene verhooging van 5 0 0 franoê oneM fffl orfj oan inkomend r cM n in alU ptaauen van Ntderiand aan hul bezorgtt De klanten hebben geene formali iteo TOordeinklaringofandersintstevervulleD ttaar onB ré xpéiuU kal t Boz nitaat ff oord Brahant daarmede betast is FBAISCEE SiTOOMTEBVEBU aN Chemische Vasscherij TA H OPPE HEIiUER 19 KruUkade Botterdapi Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HooiddepAt wor QOUDA de Baer A VAN OS Az Spwnaliteit Toor het atooman en Terren tu alle Hêeren ea Dameagardeioben alaook alle K ndergoederen Speciale inrichting roor het atoomen ran plnohemantela veeren bont eni Oordgnen tafelkleedes eni worden naar da nieawate en laatate methode gererid Alle goederen hettj geatoomd of gaverfii worden onachadelgk roor de geaondheid en Tolgena ataal bewerkt Wegena nitbreiding der fabrieken ign d prnien 25 gedaald Te atoomen goederen ala nieaw afleTerbaat in 3 dagéi te Terren goederen in eene week Gopae fin Bois a 40 1aLttar mualtni TMitlftiarklu F B J T WANKDM 3 MSLEBBT Ooatharaa riulgnoaim aiti i TMgMfa uaJm mgan om oni door ave oDmubara Raran hurion in tMt tfi iteUen de ernriag tui Torlgt juen boe rol liafd dit belaogrgk work door U werd gooUnDd dood ou rertiooweii tp die lalfde offftrtMrdigheid En Toonl werden wg opgewekt door de gaduhte nan den Hgen en de rreagde die wg hierdoor aan honderden arme kinderen konden bewgien Bg da cekerbeid dat ala hat atraks zoo bitter kond ia an hongerige kinderen zullen bankaren naar een atuk broodj wenachen wy in den aanetaanden week ona tot U t wenden en U rriendelgk Terzoekao help ona ook nn weder wia kan een hongerig kind afwgzen Oetronw aan ona begioael wenachen wij sooala altgd het hen aoo rriendelgk en ordalgk oogaigk voor te Betten in ona goed rerwarmd n Terlieht lokaal in de Vogeleqiang en onnartgdig alleen tot roorwaarde t atellan Ia het een arm hongerig kind öewihte atadgenooten weaa dan too rriaodelgk ala in aanataainde week een pur leden der commiaaie aich tot U wenden ona te Torhlgden met owe garen en gg znlt bonderde arme kinderen rarblüdeo Namena de Ckimmiaeie H A TOEN Seeretaria Ruime Keuze in Ueeren Dassen L van OS A £ 73 73 Beurs van Amsterdam 6 OOTOBKi Vor kra 91 101 loiV 8 16 S ll v loiVi 87 841 41 101 lOS 110 140V 100 a 17 111 laev 10 07 1 loov 180 10 7 IV iV IS loiV HO lOS at M nv 171 108 110 16 114 107 lalotkoan I löïv V 8 V lao 8 Hiniiuiis Oart Ned W S dite dilo dito I dito dito dito Heil AS Obl Uoudl 18 l sa 4 ItAua lDaohr jfiDg U6S 81 I Ooan ObLinpapiaiUM i ditoinaUrarltM i PeinaiL ObU mat tioket S dito dito I EoaLuis Obl Ooit ia Serie t dito Oeeou lilS 4 ditob Bolhi lll 4 ditobijUapaUSll B0 4 Maiw L O Pr Lisa Mrt 8 Hn iIoll U 8poor r M aaad l liq lOtKipl 8t apw Mnd Nad Ind Bpoonragm aand Had Zuid AMk Spm aand t dito dito diloiaai dilo a lTauI Bpoorwl 1887 at A lobl a tl 186 8 S 1 6 Zaid Ital Bpwnl 1 H obl 8 FoLIIc Wancbau Waanan aaiid 4 BoBL Sr Buaa Spv Mij aand i Baliiaobe dito aand laalova dito aand 8 Iwaaf Dembr dito aand 8 Karik 81 1 101 711 AKiaiu Cent Pao Bp llij obl Obls k Nortb W pr C t aand dito dite WbLBt Peter aU 7 Dearer k Blo Qr Bpm eert T a IlliaobOeatial obl in goud 4 Lonlar k NaakrUlaCart r aand Kuieo M Spw Uy lab p o t Miaa Kanaaa r 4 pot praf aand N Tork Ontario k W i aand dito Fanna Obio oblig Orann Calif la brp in goud 8 8t Paul Minn fc Maait obl 7 Cn Pao Hoofdliin oblig a dito dito Line Col la b p O 8 OaMU Oan Bottlh Gart r aand Tix C Ballw k Nar la k d e Oi Amalard Oauibu Mij aand lottard Tramireg Mwta aand Kan Btad Amaterdam aand 8 Btad Bolterdam aand t Biun 8iadAntirerpanU87 i Stad BniHal laaa S il HoKs TbaiH Begullr Qa illioh 4 Oowwx Btaatalaening 1880 8 40 K E Ooat B Cr laaos Sfawb Stad Madrid S 1 88 Tar Mu JaLH p 8pobleart 4 BnrcarlUkt Stand Koordrecbt GBBOBEN 19 Oet Pieo Nicolaaa ondera A de Vriea en N Tgn 24 Joaina ondera J Verwejj ea A ran Dgklend ONDERTROUWD 20 Oct J W Verhrg te NieowLekkerland en K de Vrua GEHUWD 24 Oct h ran Vliet te Waddiniteen en M Strenbergao OVERLEDEN 21 Oct J Koeiiafla 26 j 22 M M Pronk 22 jaar ADVERTENTIfiN V Voor de rele blgken ran beUngatelling bg het orerlgden ran ona oadate Dochtertje onderronden betnigen wg onien hartelgken dank T EDI8 A BÜI8 MiBKUIP Öouda 28 Oct U ATTEST Ik ondergeteekende rerklaar bg dezp dat het nienwe middel tegen anot bg kippen rerraardigd door J DE JONG Az Koiperetraat 227 te Qouda mg oitatekende dienaten heeft bewezen daar ik onder eenige zw HoU witte Knitkippen in herige mate de snot had en door het toepasaen ran borengenoemd middel die kippen binnen betrekkelgk korten tgd geheel en al ign genezen zander er een aan te rerliezeo en kan ik daarom een ieder borengenoemd middel ten zeerate aanberelen Qmda 13 October 1894 A LAMBKHT Vqpr de eerste maal ia gearrireerd C SCHIAiSSER mtX eene GROOTS COLLBCTIE echte Saksische Kanarlevogels welke de Belrol Waterrol enz zingen en tegen billgke prgzen worden rerkocht bg den Heer W A BUZBW8KI Spooretraat alhier Borst en Onfeilbaar Uiddel MELIANTHE Sgpcrlor Borsl Uonig Ëxtrtet Bekroond met Ëere Diploma en Gonden Medaille GENT 1893 Gonden Medaille BüIiSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meeat heilzame bestanddeelen ie aangenaam ran smaak maagversterkend en zacht purgatief 0 ne êt onmMOeUifk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHE is het beate middel de wereld H N vanSchaik Go Machinale Fabriek DE BONIGBLOEMa Snmatra straat 267 Dm Baag Verkrggbaar bg F fl A WOLFF Drogist Markt Omtia 3f FDIKE OUDE SCHIEDAMMER JEITEVEE müfl Uerkt NIOHTCAP Verkrügbsar bü M ir B PEETERS Jz AU bewys ran echtheid ia cachet en kurk ataeds Toorliea ran deu aaam der Finpa F HOFPB Zeer ITette Gesteendrukte mmiBTJES worden GËLËYERD door A BRINKMAN eo Zo SÓHT X rocrttl op de JDberiahnstein C omeercuiioai vmoniABitoH ob£riahiiswiI Overal S 2££H22 vwkrijgfctar Maataéhappij tot ExpMtaHe der Vict ria Brit ffevestigd te RnHerdam ZwMblaak 8 Verkrjtgbaar in t Hoofddepót roor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch ü 18 cents per halre Flesch 13 cents Kmik k 17 Kmik k 13 terwgl roor de ledige Fleeachen en Kruiken wordt rergoed per heele Flesch 3 cents per halre Flesch 2 cents Kmik 1 cent Kmik 1 cent Uen biede het Qehk de hani 500 000 Mark ala hoofdprija in het gelakkij t geval biedt de nisuwite groote Geldverlotiog dia door de Uoogfl KageeriDg vao Hamburg goedgikaard bq gewaarborgd is De Toordealiga inrichting ran het nieawe plaa bestaat daarin dat in dea loop ran alechts weiDitce maandeii ia 7 verlotiiigeD raa 110 000 lo tan 56 400 prijieo bedragende 10 868 900 Mark ter Tolledige besliaaing zullen komen daaronder EÜQ kapitale prijten lan arentuael 600 000 Rsrk b uitnemeDdheid echter 8 pryzen a M 20000 21 prijzen a M 10000 46pnJzenaM 5000 106 pryzen l M 206 priJMn l M 753prijceDaM ISSOprhzenaM 3B045prgEenüU 13990 prgzeD M300 200 160 134 100 g8 6 4S S0 8000 2000 1000 400 156 IpnJB aMSOO OOO l prya ü M 2OO U00 l prÜB ik M 100 000 SpriJMn H 75 000 Iprija iM 70 000 Iprja iM 66 000 1 ptijt a M 60 000 1 prijs aM 66 000 SprüEonaM 60 000 Ipryi iM 40 00 0 Db pnjst rekkingen a o rolgsni plan ran ambtawege Tastgeiteld Voor de aanstaande eerste prgatrekking deier groote door den Staat gewaarborgde Geldrerloting koit l geheel orig lot aleohU M 6 of 8 60 l half V ir 8 1 75 1 kwart M H u IVi 90 tegen ïnzeDding van het bedrag in bankpapier of per poatwiasel Alle oommiaaiea worden onmiddellijk met de grootste zorgT4ldighetd uitgevoerd en ieder speler ontvangt van oni do met het wapen van den 8taat voortiene Origineele Loten self ia handen By iedere bestelling v ordt het vereisohte offioieele plan waarait de verdeeticg der pryzen op de versohiHende klasaeo als ook de betreffende inlBi elden te vernemen ie gra a bijgevof d en zenden wjj aan onzo Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de o oïeele lasten De uitbetaling der prezen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en Jken door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelHgfl worden Ons debiet is steeds door hot geluk beguostigd en onder vete andere aactïeDlMhe prijzen hebben wjj meermalen volgens offlcieele bew ceB de eerste lioofdtreffera verkregen en onze l Begunstigers self uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voonien dat by dese op den boobtsten grondslag gevestigde onderneming van alle ilinten op eene aaer werkzame deelneming be taaid kan worden gerekend en erzoeke derhalve om alle ooilbmisaies te kunnen uitroBren de bestellingen zoo apoodig nogelgk in elk eral Toor den 31 OCTOBBM e k te doen toekomMi KAÜFMANN SIMON Bankiers an Qeldwiaielaan in HAMIUEO F 8 Hiermede danken wg voor het verurouwen OQS tot hiertoe geschonken en daar wg bij het begin der nieuwe verloting tor deelneminit inviteeron luUen wij ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven VAN Blommestein s Inkt firma Wed P B U Oauda IS proefondervindelijk de BESTE en volkomen ON SCHADELI IK Oooda Saelpan ak ran k Baraiuiilk Zoo BINNENLAND GOUDA 27 October 1894 VERGADÏRING ta om GEMEENTERAAD Dinadag 30 Ootobei 1894 dea namiddaga ten twaalf nar Aan de orde Bat Tooratel betrefiende da heffing ran kaai of liggelden en ran een bruggeld in de Gemeente De Oeraeente bagrooliog roor bet dienat jaar 1895 Uitslag der rerkiezing roor twee Leden ran den Gemeenlenwd op Vrjdag 26 Octoboi 1894 Uitgebracht 878 atemmen Van onwaard 2 Geldige 876 atemmen Tolatrekte larterheid 439 atemmen Hiarfan lerkregan da Beeren J J ran der Sanden 454 atemmen A Vingerling 422 I W Voreter 420 N ran Krimpen 406 A K T d Garden 14 J J Grootendorat 6 M T Dantiig 5 en P r d Broek J Maatwyk B Heil J L Uakhorst en C W t d Velde 1 aUm Zoodat gakoaen ia de Heer J J jTAK DIE SANDEN Terwgl hdratammiog moet plaata taebbea toaachen de Beeren A VINGERLING en J W VORSTER IRadi per SulhHn aan tmH geaboHMtrdm Ml Ua gmutnU belcmd gtmaaki Giateranmiddag omatreeks 3 onr ii ran een toonbank ia de Spoorairaat ontrreemd een lap bukekin ran 2 el door een onbekenden De politie heeft bet in de Bank ran Leening opgeapoord en ia den dader op het apoor Giateranmiddag omaireeka 5 uar ia bij merr Schadee eeoe pianino welke men afliet door het breken ran het touw ter aarde gestort Giateren namiddag ia in het cafécCoomana te Rotterdam aanbesteed het maken ran fabriekagebonwen kantoren laboratorium fundeeringen roor achoorsteenon pekput haren en beaoluNdingen roor een fabriek tot bereiding ran koolteerprodocten op een terrein in den Stormpolder te Krimpen a d IJael FEViLLETOM door O BUKMAN 18 Dat inlt gg toch niet van my gelooren Het deed m i £ ulk een genoegen te booren dat gy naar bier verlangde dat ik in bet geToel mijner eigene rreugde n wilde faerionereD hoeveel redenen gq hebt om u in het leven te verheugen Ellen reikte hem met eene onvchutdige beweging de hand Kano greep die maar nn waa by weder onder dan it Tloed van zgn gevoel fan bitterheid gekomen en hij antwoordde bijna koel Gij zgt al te goed JgngetOelig alt een kniidje roer my niet trok Ktlen here hand weg en zeide haastig en tamel k uit haar haneur f Mama ii in de taiakuner £ n hiermede ipoedde tq tioh weg Den volgenden morgen wendelde onte rechter naar Vwraby om te tien hoe Bengt Bengteon en diens virouw bet maakten In het dorp vernam hy at het er jammerl k met de bejaarde ouders uitzag ICoader Brita was sedert den dood barer dochter aanhoudend siek en Bengteon rro r een vlug eo arbeidsaam man wu maDsefaeatahaw geworden en iwierf rond under cieh om d beboaam vansÜB i grond te bekonmna Ingeschreven werd o a door onze atedgenooten de hb J J bniu en A t d Kekem f 56723 C P W DeüiDtc f 57010 Ned Awrne mbgMy f 57443 H J Nederhoret i 60900 C W de Hoed teStolwiikeralais 67990 3 H de Wilde 168050 W Bokhoven f 68800 eo D Ameai f 73800 De hoogste inschrijving bedroeg i 73800 en de laagete f 49200 Vrydagmorgeu ontsniipte Waddingaveen uu een groot gevaar Dit gevaar bestond niet meer of minder dan in bet doorbreken van de rivier de QüQve Gebleken vaa reedi dat de kade dexer rivier voor de Hkenratokery vau dea beer J H V d Torren in ulechten toeataad waa Vrijdag joiat toen de kadewerker v d Berg ÏD den omtrek aan het werk was zakte de ondergrond ia waardoor tegelykertyd de bauUkade in de diepte verdween Op verscheidene plaataen tweiyk stroomde het rivierwater den polder in Niet genoeg te prljxen xjjade doortastende maatregelen van den heer van den Berg die van den heer Eialto oplichter der Gouwe reeds Troeger eene waarachnwing ontvangen hebbende direct aan het werk toog en het onheil in zyn begin ataitte De lotelingeQ van dit jaar te Waddingsveen 42 in getal toonde zich ditmaal wat rumoerig Behalve groote woorden en vele vloekenf werden meaaen getrokken met dat gevolg dat de adspirant militair Btnnenknde een acede over de band ontving De politie belette verdere handtaatelgk beden Toen gisterenmiddag G K zoon van de wad F Kraan met een tarfacbuit een der vaarten in den Middelburgachen polder te Reenwyk afvoer had ky hot ongeluk door het zeil overboord gealagen te worden en te verdrinken Het mond en kUowzeer in de gemeente Polsbroek begint te verminderen Op veracbeidene hofsteden is de besmetting geweken en Eyu de met borden voorsiene palen ingehaald Op slechts 5 van de 78 in die gemeente gelegen hoeven kwam de ziekte niet voor Naar men verneemt zal op 7 November a s Ds Van der Meer van Koifeler te Moordrecht vflf entwintig jaar zyn ambt als C kuat vervuld hebben terwgl hy dit op ag U Nov daaraanvolgende kerkeiyk hoopt te herdenken De eenige die wat op hem vermag en hein nu en dan agn werk doet opvatten ib de engelachtige juffrouw Ellen maar wanneer hij we8r tot zich zelren komt dan houdt bjj op en kan uren lang b zqn ploeg of t no spade in gepeins verdiept blijven staan uide de vrouw van den buurman met welke Kuno sprak Zy hebbeu het nooit breed gehad want uj bezitten maar een klein stokje grond dücb nu zal het spoedig heel met hen gedaan aijn Kuno liep den weg op maar wilde de arme ouders niet bezoeken omdat hij met reden vreesde dat rgn gezicht hen zou doen ontotellen H j behoefde echter niet lang te wachten om iets naders aangaande ben te vernemen want hij zag weldra Xllen ui het huisje van BeogUon komen Hij ging haar tegemoet Ik had gisteren het ongeluk a te mishagen en dit heeft mij zeer geepeten leide Kuno nadat b ËHoQ gegroet bad Neen dat hebt gy niet het was eer alsof ik u zoo diep xgewond had dat mgne verontschuldiging dit bezwaartqk kon goedmaken Kr lag tets koels in ËUen b toon Nn sijt gg niet oprecht Kono s bük werd donker Gij gingt misnoegd van mij Nu ja 4 ik raakte uit mgn humeur ik was niet ver tan boM op u te zgo iete wat mg dikwgls omtrent u gebeurt eo om uiet aan dit geroel lucht te geven ging ik weg Ik gevoelde dat wanneer ik gesproken had ik scherp zou vordeo zijn eo dit EOQ mg later beroowd hebbeo Boos £ 0 dit gebeort u omtrent my dikwgla Hoe moet ik dit verstaan f £ a Ik verbeeldde mg nog wat dat gH welwUtaBdhaid voor mq kosetwdfc Sy het atoomgemaal van Stein heeft dftn den put vóór de machine drooggemookt om daar de muren te herstellen De zoon van den machinist V D aou met een kroiwagon steen aanbrengen Daartoe was en plank golegd Oftr de opening van den seer diepen pat By het ryden had by het ongeluk van do plank te vallen en kwam daardoor op den bodem van den pat terecht Met moeite werd hy daaruit gehaald en oomiddellyk geneesknn d hulp ingeroepen Dr Idenburg onn atateerde dat de beide boenen erg gekneosd waren Den eersten nacht heett hy onder veel pyn doorgebracht Door den rpksveld wachter Van t Hof to Lopik werd in den vroegen morgen van Dinsdag jl aangehouden de H aldaar by zich hebbende een zak met vruchten Aangezien den ryks veld wachter op zyoe oan hem gedane vragen do herkomst dier vruchten niet waoracfayntyk voorkwam werd een onderzoek ingesteld woarnit bleek dat de peren waron outI vreemd uit den boomgaard van de wed K De H werd voorloopig in arrest gehouden en later in verhoor genomen door den bargemeeater Daarna Iwgaf zich de politie in tegenwoordigheid van den Burgemrester naar zyne woning die geheel doortocht werd Verscheidene van dieistal verdachte voorwerpen werden daar nog gevonden en in beslag genomen die door verschilleuda eigenaren ab hei hoono zyn berkood Natonrlyk sol k zich hebben te verantwoorden op welke wyie hij daaraan is gekomen Dank zy het flink optreden vao den bnrge meester en de politie waardoor zeer veel aan t licht gekomen is Naar wy vernemen is de dader met zyn gezin gisternacht mol de noorderzon vertrokken Den Isten November a s zal A Ëndeveld te Jaarsveld gedurende 50 jaren in betrekking zyn geweest by de waterschappen iVogelzang en Wiel onder die gemeente namelyk 28 jaren als molenaar en de laatste 22 jaren ala machinist an het in de plaats vao dau watermolen gesticht atoomgebioal Zyn er in die halve eeuw drogejaren voorgekomen niet mindisr ia het tegendeel betge t geweest zoodat soms weken ja maanden voortdurend en niet zelden dag en nacht moest worden gewerkt 166 zwaar en langdarig echter kon de taak nooit zyn of Eodeveid bleef op zyn poat totdat de laatste overtollige droppel water was uitgemalen Bovendien ging zyn ijver teeda vergezeld van de nilerste voor en omzichtigheid met de n achine zoodat daaraan in al die jaren nimmer eenig ge ffDat doD ik ook ik gevoel waarlijk vrieodaohap voor u maar Maar niettegeosiaande uwe vriendschap kant gfj boos worden f Ja soo als on bjj voorbeeld Wanoeer g zoo overmoedig verachtelijk gltmtaoht dan wordt ik boos want dan ia bet mg alsof Ëllec 4iietd io Zg had driftig geaproken Houd niet op De waarheid is nooit gevaarlijk Alsof gij door een booieo geest bebaersoht wordt voegde Ellen er bij m ik zie niet gaarne dat gjj u aan verkeerde g iacbt n en indrukken overgeeft Gg iet dtt niet gaarne F De toon waarop Kuno deze woorden uitsprak had iets zoo wellnideods wtfgslependa dat eeo meisje mioder gevoelig dan Ellen er door getroffen moest worden W0I na ik zal io uwe tegenwoordigheid dat gevoel van twgfet eo verachting verbannen Het is mg voldoende uw wil te kennen Niet ter wille van m maar van God van a ulven van uwe aanstaande hrqid moetgH betdoeo Spreek niet vu mijne broid ik kan dat uit aweli mond niet hooreh Nu hond ik niets vad n riep Ellen nit Oy seide ieta dat niet goed dat verkeerd is on dat n kwetst Zijt g na weder boos op mg T tJti want het is leelgk van u ie eeggen dat gn bet woord braid niet hooreo knoL Wat zou wal vao u denkm als t o hoorde Dat u mij onversohillig Voot mfj bestaat er sleehu ééoe wier aipbtiog en vrieodschap mij golakkig m die tijt gü Kano aprak bedaard bedaardkeitrUi eens amU dio bo ia dU brek door lyne schuld te wüien is onUtauu Waar op tya 50 jarig jobiloom dien gotrouwen beambte bewyzwi van aehüng n tevredenheid zyn gegeven is hot zoor tokor te verwachten dat dio nu op ayn goadon ImnI niet zullen ontbrokon Moge en dat is oogotwyfeld ook de Moh zoo van hot bottuur ali tob de tagoUodM der beide waterschappen hot Endoveld geven worden ondanks lyo reods govorderMS leeftyd nog verocheidoDo jaren dv betrekking waar te nemen dia hy godareadt oon half eenw zoo eervol hooft boklood Qistorsvond laat bod tê Woordoo op i kormii in de aioomdrnaiJDoloD oon ongolak plaats een militair werd door onvoortiohtighoid zoodanig aan den voet gewond dat het boea boven don voet moest ordoa algoast Hen hoopt hem oohter in bot Uvon to bshpndon De mijoor J Doomboo van bot 4 rog ioi te Uiden hoeft wagens iMito uoi aotTvitoil oongorraagd Donderdagavond eic a 10 nar oniiloDd w brand ia da stoomtimmerUbriek van den boor J van Vendeloo atoanda op do baitouploato sKozoQ8tein to Veloea Binnen weinige oogonbl kon stond hst kolossale gebouw met do daaraan grenioodo woningen on atatlen in liohto laoia Alhoowol de brandspuit spoedig tor plaatse oanwoiig was viel er oon blnssoben niet te donkon soodol alles verbrandde Door den sterken vind vlogen do vonkoa op de boerenwoning bewoond door G vaa Bensohorn staande op draa 6 k 600 motor afstand van genoemde timmerfabriek Ook dit groote gebouw is totaal afgebrand met al hol daarb zich bevindende ooi De bewoners van genoemdo huizon konden slechts weinig van den inboedel redden Het voo is gond knnnen worden Do huizen on inboedels sya tegen brandscbade voroakerd Door den Algemeenon Ned Wiolr dorsboad is heden morgen te Kralingon oan é korte kade een begin gemaakt tawt hot plaatoen van rood wit en blauw gekleurde polen waarooa zyarmen zyn bevostigil aaoMvendo de tf no men riohtiag en d n afstand in kUomoters van Rotterdam naar Utroeht ton behoeve n do wielryders die van een wedstryd vanwege don Bond uitgeschreven deelnemen De palen worden geplaatst op zekere afstonden van fioitor dam naar Utrecht smettalgk was Ellen bleef staan zag kem met osa ssurtolQkso blik aan en riep alt Hoe knot g sulka wooidso tot mU spreken fQ de verloofde van eeoe andere I 0 hebt mQ beleodigd 24 loaakto eene boweglag omsisk van ken te verwijderen maar bfj volgde haar Hoor mü bid ik n U ben niet verkwfdi ik heb geen brald Maar aoowel g sU nv vriend hebt gese d dat gij verloofd waart Niet dat ik verlooN was maar dat ik kei m worden Aoh Etteul veroordeel mg niet v ï r g mij gehoord hebt Zegt gij dan het ia a pUokt te huwen dan ui ik hel doen Tot aoo tang gesa woord hier over Aoh ware ik 100 g ukkig a ab eeae vriendin eens zuster te mogen besoboawen Weder was Kuno blijveo staan wader fatie bg baro hand met die oitdrukkiag van kalmte opbetgelsal welke veel sterker indrak op Kllen maakte daa wanneer zijoe woordao deo stempel der waroMto verrukking gedragen haddon Hebt gy gehoord wat er gistsreoavond mei de huiafaoodster van den onden keer Grön gebeun isr begon Kuno om eeo aodsre wending aan het gesprek te geven v Amorina H wat is er swt haar voorgevallea F vro Ellen vol belaogttalliog Omdat de beer Gr6n wilde dat 4 vertrekkoa loucjs heeft tg zic in een aanval van toon ia ó amen gesneden om te doen gelooven dat zij dok van het leven borooven wild Hst wu eene boslo drukte en dj verdient er eeoe ernstige borispiag voor rer oarMVA