Goudsche Courant, maandag 29 oktober 1894

éDlrecte Spoorwegverbinding met GUUÜA WlDteldieost JJM JJ Aangevangen 1 Octolwr TUd van Greenwicli 7 10 li ti la ss l Oi 1 11 i ii 0 40 7 ao a it 10 KoiTmoa M e o d o i i to a aa 8 10 1 41 10 t t 1 80 10 0 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 3 10 OIN HAAS eOCDA eOODl BtN HAAS iHsft 1 48 7 i07 t t 80 8I a 4 10 1111 88 li li 1 88 i ll i 4l 8 48 4 114 48 1 17 7 8 08 i at l Ot 1 11 1 17 l il 1 81 I IO 3 10 10 10 1111 88 11 48 Ooada 8 i 40 7 11 i oa a ii lo oaio ii i oTji li n i ia i ti 8 u 4 47 i m t t7 7 4t g aa lo u Oudsw i tO t i4 OJ Woetdaa t ti 7 081 11 lO iO 11 17 Vlnskt t li 7 18 t ia 8 41 lO tl U 4I 10 08 10 11 11 11 iii ♦ li li li li 1 t Mi 8 11 Utreebt 8 88 7 80 8 8 18 11J4 IS Oi 11 10 8 10 S iOi ti 4 41 I iO 8 88 8 01 8 10 8 1110 84 Woerdeii 88 8 11 10 18 ll to üiide tltr NI7 8 18 10 84 4 i4 t t i li Gouda 7T 0 4 li 8 8410 87 li Ot l ii 8 80 4 87 I iO 7 0i t 41 i ii 11 07 AMBTIIDIM GOODA ABsterdaa Wp I iO i ll i ll 7J0 i 04 Mm lijn ILU I M MO kU tön t ïia ia i ii 1 87 ta7 7 18 10 87 i 41 8 07 I OI t 4t 17 8 07 8 11 10 81 10 a 08 8 88 3 10 1 88 B il 8 81 t il 8 11 10 81 U l H t wat in da itill dagm nn Jali dnet JMn dst mr D O 8ag T n in bet H ndelibladi DMt klam betoogde dat het wal at te groote weelde was van de Maat8cbappy tot Not van het Algaaieeat elk jaar een algemeeoe Tergaderiag te boaden Immera de koataa daarran bedngto gtmiddald 5000 tarwgl da gebeele begrootiag over wn bedrag Tan 82 000 loopt Na zon een dergeljjke lom gareefatTaardigd sgn too redeneerde de heer Eanlen indien het Nat met zgn geld geen raad wist maar het tegendeel is waar om de aitgaren te bekoitigen heelt men reedt het kapitaal moeten aanspraken en hel ledental daalt Twee Toordaelen aoaden aan de afschaf fing er algemeene rergadering verbonden zgn lo Meer leren in de departementen Thans worden er de roorstelleo besproken maar de afgeraardigde is rry lo zyastem De belangatalling roor de rooratellen zal rgzen indien elk lid weet dat zjjn steni meeweegt roor de al of niet aanneming van het roorgeetelde daar dan de parlementerergaderingen beslisten zouden 2o Men hondt zg het dan ook niet de Tolla öOOOi omdat daaronder de drnkkoslen Toor de Toorstellen zijn begrepen een belangrgke som orer roor nottige doeleinden een bewaarschool hier een teekenschool daar een arbeidsraad elders kan er mede worden opgericht zjjn eenmaal solke zaken goed aangepakt biyken tg roldoen aan eene behoefte meestal is er dan wel plattaelgk geld beacbikbaar voor het roortbeitaao thans joist snkkelt men dikwerf met de kosten ran oprichting ran werkelgk nnttige instellingen Uochi men de afechaffing der algemoeoe vergadering wat al te radicaal riuden aldas batoogda mr Engelen welon dat men dan om de twee jaar bgeenkome dat ia in ieder geral 25U per jaar nitgeepaard wat in een dpark nn tien jaar 2500 zon geren om dé Maatachappg in staat te stellen haar kracht door nnttige instellingen to bigren ootwikkahn llr Engelen had hoewel het in den komkommertgd was een good oogenblik gekozen om op deze geidrertpilliDg te wgzen Om de tien jaar moet n l de wet van bet Nut aan aena herziening worden onderworpen en in 1895 zgn er weder tien jaren rerloopen sinds de laatste herziening De depatlementen hebben dan ook reedt ter behandeling ontrangen hel ontwerp ran wet dst in de algemeene rergadering ran 1896 zal behandeld worden Art 20 bepaalt daarin echter eveaals in het thans geldende reglement dat elk jaar aldaar een algemeene reigadering zal rden gehouden De denkbeelden door den heer Engelen ontwikkeld hebben dus blijkbaar geen weerklank geronden bg de oommissie Tan wetsheraiening Daarom Teitigen we op de zaak nogmaals de aandacht ip de hoop dat de departementen zich uu barer aan zullen trekken Mooht een er Tan zich kannen rereenigen met da Toorstellen tan den heer Engelen dan ia er betrekkelijk haast bjg het werk Vóór 1 Januari toch dient eeu rooretel om art 20 alsnog te wijzigen bg den algemeeoen secretaris te worden ingezonden en als niet ruor 1 April Tgftien departemout zich er Toor Terklaard hebben kan het amendement niet in beraadalaging komen In alle afdealingen der Tweede Kamer werd bg het onderzoek ran de begroeiing Tan Jattitie geklaagd orer de opruiende taal in sommige Tergaderingen en bladen en orer de rnitTerstoringen waartoe de bedoelde tameukomtten en het renten dier bladen aanleiding geren waarait telkens ongeregeldheden ToortTloeien tot groeten orerlast van de rustige ingezetenen 40 1 17 M 01 1 10 01 i lt il ia 4M t 7 M 7 M 7 T ti I IO 1 t l i ll Bead S enda Meordiaehl Mitnwarkvk Oapalla Sotteidam ottaidaB Oapelle Ktaaweikork Moordreekl Beoda Chiwla T aOS Sil O Ur U 1At A1 Bl Kr T t7 t S It W t U Lit e N d Ii d t 01 Taorb 07 a OI J 7 4 11 01 ILIO 11 11 8 11 i io 40 w 7 r Groot rersohil Tan geroelen heersohte echter orer de maatregelen tegen dat kwaad Aanberolen werd een wet tegan de misbruiken der abtolnte rrgbeid Tan drukpers en Tan die Tan vergaderen door o a te bepalen dat ille laBbltdartikelcn ondertefceiid monton rjjn waarin echter andere leden weinig heil zagen die huanerzgds ongaarne de grondwettig gewaarborgde vrghedeo wilden prgtgereo Sommigen leetigdeu de saadacht op het strafbaar stellen niet alleen ran opruiing tot een strafbaar feit doeb ook opruiing tegen de rechtertorde sooalt bv aanzettiug tot jt niet betalen van belasting Van aitbreiüing ran de bevoegdheid der burgemeeeters om het venten van aanstoot gevende blaadjes te verbieden werd wegneming van de aanleiding tot wanordelgkheden verwacht Vertcfaeideoe leden zochten de oorzaken van de onrntt in de te zachte behandeling die de gevangenen ondervinden Ten slotte vroeg men den minister wat hg denkt te doen om de opruiingen en rustver storingen tegen te gaan Tot wegneming van de onveiligheid in sommige steden werd de vorming van een goed korps deteclives aanbevolen Ook het wangedrag van jendige personen kwam weer ter sprake Alt middelen tot beteugeling van de baldadigheid der jeugd werden aaof eprezen ailbreiding van de maoht der ooderwg eri om tegen wangedrag der kinderen halten de ichool te kunnen opkomen en het itraffo met lichamelgke kastgding bjj betrapping op heeterdaad l e toenemende bedelarg en landlooperg leidden mede tot het verzoek om maatregelen tegen die plagen Enkele leden wenachten met het oog op de afschaffing van het pstendrecht dat het maximum van het tvergunningtrechte zon worden verhoogd lu zake het notariaat werd weer geklaagd over te hooge rekeningen der notariaten en over de misbraiken iu hunne beraociingen tegen welk kwaad als eenig afdoend middel werd aanbevalen bet maken van de notarissen tot ttaatsambtenaren met een vast triktement Omtrent den bouw van het nieuwe postkantoor te Amsterdam wordt gemeld dat de oppervlakte voor den bonw aan de Voorburgwal te klein is gebleken en pogingen zgn gedaan om de Bodegat en de Fort van Clevet te koopen doch dat men dit plan moest laten varen omdat eeu kolossale lom gelds werd gevraagd Men zon toen op andere plannen en liet het oog vallen op het gedempte Damrak Üet Bgk stelde aan de gemeente Amsterdam voor van haar te koopen een terrein ter grootte van 1200 M gelegen op het Damrak tuttchen de Oadebrugsteeg en het tegenwoordige hnippostkantoor Kon men dien grond krggen dan zou men er een gebouw kunnen plaatsen beantwoordende okn de eiichen des tgds en zoodanig ingericht tevens dat het Toor de tllengs toenemende bevolking der hoofdstad eene vermeerdering die ongeveer 10 000 ziele e jaart bedraagt in di eerste 50 jaren voldoende zou wezen Het zou verder zoo gebouwd worden dat het aan alle vier zgden voldoende licht eilangt en de postrjjtuigen het gebouw zonoin linnnen inrgden Aaa de drukke zgde van het Damrak zou men krijgen een straat ter breedte van 30 en aan de stille zgde een van 20 M breedte Het Oemeentebeatunr of beter de afdeeling Publieke Vyerken heeft volgens het Hbl echter op dit voorstel met een kort non postnmnst geantwoord In den Raad althans in de openbare zittingen ii er geen woord over gerept en ook in de vergaderingen van de kamer van koophandel is er niet over geiproken Na wordt weer gemeld dat van particuliere zgde pogingen worden aangewend om al d perceelen tuischen Rosmarijn en Wgdeeteeg Spuistraat en N Z Voorburgwal in handen te krjjgen ten einde daarover met het Bgk in onderhandeling te treden ll Ot 10 41 10 6 11 01 u oa 11 11 11 I W ma 11 01 a ii a 4i 7 47 lo oi la ii 11 8 1 a ii 81 3 4 67 t oa a ta Hedenmiddag te 2i uren zal ten raodhuize te Leiden plaata nebben de aanbieding aan de gemeente van het portret van wyien den heer L M do Laa de Kanter strekkende ter blgvende gedachtenis aan de diensten ie de waardi overledine in hoedani aheill a ls borge measter der gemeente Leiden gedurende 14 jaren beeft bewezen Dit portret geschilderd door mej Thérèse Schwartze zal der gemeente worden aangeboden door de commissie welke zich indertijd tot dat doeleinde heeft samengesteld bg monde van haren voorzitter prof dr H J de Goeje De burgemeester de heer mr F Was tevens eerevoorzitter der commissie zal iu hoedanigheid als hoofd van het gemeentebestuur hel huldeblgk voor en nsmens de gemeente aanvaarden Tot bgtroning van deze plechtigheid zgnuitgenoodigd mevr de wed De Lsat de Kanteren verdere naaste lamilieleden van den gehnldigden overledene benevens de leden van dengemeenteraad aldaar L C J B verlaten huiavrouw van G W te Dordrecht werd gisteren door e arroud rechtbank aldaar wegens brandatichting veroordeeld tot 2 jaar gevaogeuiattraf met vermindering der preventieve hechtenis Van de haar ten latte gelegde poging tot doodtlag werd bekl vrjpesproken Uit Amerika komen soms wonderlgke beriebten Thans verneemt men weder van niet minder dan het verknopen van een gebeele stad De stad Manchester in New Yersey namelgk is gebouwd op grond die door den oortpronkelgken eigenaar verkocht ia zonder voorkennit ran den hypotheekhouder wat hg de bjpotlieekocte uitdrakkelgk was verboden Dit gebeurd in het begin dezer eeuw en de zaak geraakte op de een of andere wgre in het vergeetboek tot de erfgenamen van den hypotheekhouder tot de tchitterende ontdekking kwamen dat de grond eigeulgk aan hen behoorde Daar men verbrokkelen wil voorkomen zal waartcbynlgk een gehtele etad en bloc verkocht worden zeer tot ongerief natuurlgk van de bewoners die in de verbeelding hunne eigeudommetjes eerljjk gekocht te hebben belangrijke schade Igden Een ander wonderbericht komt nit het dorp Settrorezk hg Petersburg Hier is een brng van 90 meter lengte geetolen 1 Op zekeren morgen werd n l door een inspecteur Tan een kruitfabriek ontdekt dat een brug die van de straat naur eeu magazgn liep op de pglers en de groote dwarsbalken na geheel was verdwenen Eei onderzoek werd ingesteld en het volgeode kwam aan het licht Oen vorigen avond waren eenige timmerlieden aan den brug die reedt zeer lang in gebruik was bezig geweest met bet opnemen van eenige planken ten einde na te zien of ook herstelling tan de onderste bslklaog noodig was Op de vragen van eeu paar voorbygangers gaven de werklieden bet Qiet zeer juitte antwoord dat de brug vernieuwd moest worden Dit nieuwtje vertpreidde zich door hst dorp en nauwelgki waren de timmerlieden verdwenen of van alle kaoten kwamen de bewoners toestroomen om een brandboutje voor den winter op te doen Zoo itond in weinig tjjds de gebeele brag alt een geraamte afgehaald terwgl het hout bg gebeele karren vol word weggevoerd De brug werd later bij 58 gezinnen in het dorp bg elkaar verzameld en verschillende zuinihe huismoeders die eeu blokje voor den baard hadden opgedaan zullen zich voor het gerecht te verantwoorden hehben t ti a 08 a io 17 it J4 Ui 4 eo 4 S7 i 04 S ll t iO 1 4i l i i oi t oa i ia ii ei ii 4o Voorb 1 14 N dL dt iB z zegw8 oa Bl Kr 8 14 Zev I la Gouds 80 7 108 18 10 80 10 88 10 41 De Engeltohe theefabriekaatenc White en Gabill kochten uitgekookte theebleren van de restaurants op droogde die in een gzereu buis en bracbte st dan onder de naam van thee opnieuw in den handel Wegens de lage prgt hadden zg natuurlgk een reueachtigen debiet maar door de administratie werd een aanklacht ingediend omdat op deze wgze aan de schatkist f 0 20 op elk pond thee weid te kort gedaan en de rechter heeft nn met toepaaaing van een oude wet van Goorge III White en Cabill veroordeeld tot betaling van eene boete van f435 000 Ala bewgs dat tusachenheide bnitegewoon Teel haring bgeen zwemt meldt men dat de logger sFriealandt van Moaasluit de vorige week zooveel faanoK in de vleet kreeg dat men van de 70 netten sleehta 10 aan boord kon krögen De overigen 60 gingen met reepea en al naar de diepte De schade aan viachtuig en aan verloren viteh bedraagt zeker wel f5000 Op verzoek nemen wg het volgende nit Handelsbelangen € over Brieven uit Zuid Afiïka IV Na in mga Torige brisran de soeiaU ioeliandea vao Johanoeiberg te hebben beschrsreitt wil ik na iet mededeelen vat waarscbynlgk b awe lezers niet van zoo aigumeene bekendbeid ïb hoewel misschien D belangrgker dan de goadindnstrie Zoodra de Treemdeling den Toet in ZnidAfrika zet treft het zgoe aandacht dat hg bijna nergens boomen beapeart Om in dit gebrek ie roorzien heeft meu bier bet aanplanten van boomeu beproefd Deze proeven hebben een aitelag gehad die elke rerwaehting te boTeo ging Dit is het onderwerp dat ik ia dezen brief behandefeo wil Door eenige vrienden daartoe in staat geateld WRS ik in de get enheid eenige zoogenaamde boomptaotages te bezichtigen en wat ik daar gezien heb doet mg denken aan de sprookjes der jeugd Ik bezocht dan een der grootste zoo niet de grootste boomplaatage van ZnidAfrikat nl de Braamfontein Estate een ui estrektheid van 2000 morgen een morgen is ab 10000 yard 1 yard = 0 92 meter voor de helft met boomeo beplant Deze plantage vier jaar geleden een dorre plek met niets dan luelgk geel gras begroeid ii on herschapen in een jong wond van boomen ait zaad geteeld biet gestekt en die reedt een hoogte van Js 15 meter bereikt hebben met een omvang 1 meter boven den grond van 45 tot 60 centimeter Door de welwillendheid ran den manager den heer G Geoth een specialiteit op t gebied van boschcultoar kan ik U eenige verdere bgzonderheden omtrent deze merkwaardige cnltnar mededeelen terwijl zgn naam erborg voor staat dat het hier medegedeeldevolkomen joist is Op zgne plaats beeft bgmet niet minder dan 280 soorten zaïd proeven genomen en bet lesnltaat dezer onderzoekingen is geweest dat elke boom hier op imerkwaardig snelle wijze groeit doch de mefgroeikracht wordt ontwikkeld door delyptus soorten speciaal deescalypbus globoIaTmeer bekend onder den naam van blue gdterwgl daarop volgt de blackwortel en deipi nuHsoorten Zooals reeds boren gezegd worden deze boomen alle nit zaad grootendeela Aoatralisch aangekweekt Op de Braamfontein Estate toonde mg de manager de gebeele kweekerg d i een groote overdekte ruimte zoodanig ingericht dat lucht en warmte op ge makkelgke wgze kunnen circuteoren Het klimaat is hier nl zóó dat men geen vrees behoeft te koesteren dat de jonge plantjes door de vorst zu llen worden aangetst De zaadjes een honderdtal worden in grooia potten of ledige petroleum blikken geplant Na eenige weken zijn deze zaadjes reeds zoodp nig ontwikkeld dat men tot orerplantint in andere blikken waarin zg meer ruimte tot verderen r oei krggen kan overgaan en na hoogstens maanden ia het stekje reeds zao krachtig dat men ze aan de vooraf beploegde en zoover noodig bemeste aarne kan toevertronwen Is dit eenmaal geschied dan wordt de verdere zorg aan moeder natuur overgelaten De nachtvorsten doen zelden kwaad alleen heeft men gedurende de eerate 2 jaar het altgd welig groeiende onkruid te Wieden Ik beb boompjes gezien van nog geen 6 maanden ondf De derde brief schgnt verloren te zgn geraakt 40 47 a t4 10 01 10 10 11 10 IIJO ll iO 4 41 4 81 I OI i oa i ll 7 07 7 17 7 14 7 11 7 01 7 11 7 iO 7 18 7 81 1 44 1 48 1 88 i 04 i oa 8 08 10 IL 7 87 die ongeveer een naBahoogte bereikt hadden LQ één woord men stut verbaasd over een dergelgke groeikracht Irrigatie wordt bg boomplantagee onnoodig geacht de ruim vlomende regens in het zomersaison geven den grond voldoende vochtigheid Op de plaats Braamfoatein heeft men thansreeds op deze wyze 2 millioen boomen geplant en men berekent dat na zes jaar groeiiedere boom een waarde van minstens tienshilling heeft Berekent men dat de aankoopTan den grond het bewerken bemesten beploegen aanleg van kweekergen en de werkkrachten waartoe hoofdzakelgk koelies enkaffers gebrnikt worden maniHTement en verdere onkosten hoogstens £ 33 000 bedragen dan wil dat zeggen dat na S jaar ik rekendat men om 2 millioen boomen te plantenft saieojis noodig heeft met zgn kapitaal verdertigvondigd beeft Heb ik dus te veel gezegd met mgn bewering dat dit ons doet terog denken aan de gondsn sprookjes ouzer jeugd Bg de berekening van 10 shilling per boom heb ik speciaal op het oog gehad de eucalyptus soorten die als dwarsleggers voor sporen als stuthout voor mijoen bg welke industrie het verbruik grooter wordt naarmate men dieper moet graven als timmerhout vooral voor buitenwerk wegens bardheid en hoog soortelgk gewicht als tchntpalen enz oititekeud kunnep gebrnik worden deze taxatie is dus zeer ztoker met boog te noemen te meer daar de prijs voor hout vori bovengenoemde doeleinden thans 2 6 per loopendeu voet is Dan volgen de pinas soorten die met de enealyptna kunnen wedgveren en eindelgk de blackwortel en silver wattle welker baat een enorm tannine gehalte heef Dit laatste artikel wordt thans reeds van Natal naar de £ ngelsche markt uitgevoerd a £ 4 per ton Zelfs als brandhout waaraan hier totaal gebrek is eu waarby men zich moet behelpen met de slechtste stompen oode kisten eoz zonden de boomen nog bovengenoemde waarde lepresenteeren Vrees voor overproductie behoeft reker niet te bestaan bg een land welke bevolking zoo toeneemt en waar hout een zoo enorm ver bruikaartikel is Ten bewijze hiervan dient dat alleen voor de KobioBonmgn deze maand een zending van 35000 boomen nit Amerika gekomen ia waarToor aan vracht £ 300U0 betaald werd Laat ik hier nu op volgen dat de bladeren der encalyptus wegens bet groote oliegehalte TOOT industrieele doeleinden reeds een handelsartikel belooft te worden men begint er hier reeds zeep uit te bereiden en dat de gezuiverde eucalyptus olie met uitstekend gevolg TOor rheamatiek wordt aangewend dat meen ik dat u mg in mgne berekening niet van overdrgving kunt beachuligen Eigenaardig is het dat deze cultuur waarTan reeds proefou dervindelgk bewezen is dat ag aan den meest pessimistisch gestemden geldbelegger bgna zonder risico groote winsten waarborgt zeer weinig in handen is der speculatieve Ëagelschen zoo is de Braamfontein BIstate ook genaamd Saxenwald grootendeuls eigendom der bekende heeren Eckstein Beit E Lippert terwgl de meesten der grootere of kleinere plantages aan Duitschera Afrikaanders of Hollanders bebooren Want deze eer moet ik mgn landgenoot hier geren op t gebied van boomplantages hebben zg hier een groote kracht ontwikkeld Dat het voordeel van boomplanti eB in Transvaal den onderneiueoden Doitschers niet ontgaan is bewgzen eenige artikelen in het teBerlgn versohgnende Export Blatt fflr SudAfrikac en hoop ik maar roor mgne landgenooten dat zg een goede gelegenheid niet zullen voorbg laten gaan om bgna zonder risico reel geld te verdienen of is de ondernemingsgeest van Oud HoHaod geheel uitgedoofd Johannesburg 1 Oct 94 X Bnitenlandscii Overzicht üen balangrgke tgding brengt de telegraaf nit Berlyn Graaf Capriri zou zgn ontslag hebben genomen alt rykskansejier en graaf ünlenburg als miaister prerident van Pruisen Het aftreden van Caprivi wordt nog niet als lekw gemeld maar aan het ontslag van graaf Eulenburg achgnt niet meer getw feld te worden Komt de tiding voor zoover Caprivi betreft geheel onverwacht andere ia het met £ nlenburg men wist dat hg sedert eenigen tgd een tamelijk geïsoleerd standpunt innam en dat hjj op den dour zyne poeitie moeilgk zon kunnen handhaven De sociaal democratische partgdag te Frankfort heeft beeloten den eerate Mei van 1895 te proclamaeren als een feestdag voor de arbeidere De aanbeveling om dien dag alt een rostdrag te beschouwen geldt alleen voor degenen die den arbeid kunnen laten rusten zonder er nadeel van te ondervinden Voorts werd besloten tegenover werkgevers beaoherming van de werklieden en volle vrgheid van vereeniging te verlangen Da toaataud van den Oaaar schgnt onverudMrd tt blfven Er ia nog geen bericht van het hnwelgk van den Caarawiti en volgena de Doitsche bladen zon de president der tjnode van de orthodoxe Griektche kerk daaraan schuld hebben doordien hg blijft eiachen dat prinses Alix den Lutherschen godsdienst waarin zij werd opgevoed vervloeken zal wat zg blgft weigeren De nieuwe Kamers iu België zullen niet door den Koning zelf met een troonrede worden geopend maar een koninkigke boodschap zal worden voorgelezen door den miniaterpresideot in den Senaat en door minister Begerem lu de Kamer Naar onder voorbehoud wordt medegedeeld zouden in die boodscnap belangrijke consossiei worden gedaan aan de wentcheu der socialisten Onder anderen moeten erin voorkomen een ontwerp op de verzekering van vee een op een pentioenkai voor werklieden een waarbg de maximale werkdag ia de mgnen en steengroeven wordt bepaald op acht nnr een op de verplichte Zoodagsrost iu de verschitlcnde takken van staatsbestuur ook op de spoorwegen Engeland t premier lord Roaebery heeft de lang beloofde redevoering gehouden over buitenlandscbe zaken Hg begon met eene welverdiende hulde te brengen aan den Gzaar wiens dood de beste waarborg foor den wereldvrede zoude wegnemen Wat bg zeide omtrent den bernchten miniaterraad welks plotselinge bgeenroepiog paniek wekte op de beurzen van Pargt en Londen it niet bevredigend Ofacboon den vorigen dag enkele ministers op reis waren gegaan naar het buitenland werd per telegram plotseling een ministerraad bijeengeroepen Dit werd bekend gemaakt zooder mededeeling van de aanleiding Weldra wist men dat tusschenkomtt iu China besproken werd Neenc zegt de minister we bespraken niet interventie in den oorlog maar Engeland kan niet zooder bezorgdheid denken san de mogelijkheid van China s nederlaag eu ontbinding en daarom vroegen wg aan de verschillende mogendheden van Europa on aan de Vereeuigde Staten of ze het mogelgk achtten den vrede te sluiten Twee Frankrgk en Kusland achten den tgd om voorwaarden voor te atelieu nog niet gekomen Maar dat is juist wat gewone menachen interventie noemen Tosschenkomst zonder gewapende macht achter sich ware onzinnig bg een oorlog als dien in bet Oosten De verklaring dat de minister gedurende de twee laatste jaren bezorgd is geweest over de verhouding tusschen Frankrijk en Engeland is minder geruatatellend dan lord Koseber icbgnt te meenen En zgn verwonderIgke toespelling op Frankrgk s nederlaag te Agioconrt maakt de redevoering tot sombere lectuur Maandag zullen de wetsontwerpen op het burgerlgk huweiyk en den godsdienst van kinderen uit gemengde huwelgken aan den Koning van Hongarije ter bekrachtiging worden voorgelegd De oorlogscommissie van het Oostenrgkscbe Huis van Afgevaardigden beeft bet recrotencontingeut voor 1895 goedgekeurd niettegenstaande de oppositie van de jong Tsjechen Deze verklaarden ertegen te stemmin ten errste omdat het militarisme dat teogevolge van bet Drievoudig Verbond up het land drukt de oeconomische en financiSele toestanden te gronde nobt ten tweede omdat de regeeriag aan de uationale eischen der Tsjechen in het leger niet tegemoet wil komen en teo slotte omdat het politiek stelsel thans van kracht de rechten van het Tsjechische volk miskent Gisteren hebben de aanvoerders der gecoaliseerde partgen in de Kamer en eenige leden der regeeriag weer een beraadslaging van versoheiden uren gehouden over de kiesrechtbervorming De bgeenkomst had een streng vertroowelgk karakter evenals de vorige Van bet resultaat der discussies is dan ook niets bekend In Italië zjjn gelgk reeds kortelijk gemeld bg dictatorialen maatregel van den minister Crispi alle socialistische en auarcbigtiscbe vereenigingen ontbonden In Milaan alleen dat ia den laataten tgd een middelpnni van revolutionnaire beweging was geschiedde dit met niet minder dan 55 vereenigingen Had Crispi vroeger aan de Kamer svolmaohtc gevraagd nu zij hem die weigerde doet hg het bg koninklijke decreet eu moet daar dut wal zeer gewichtige redenen voor hebben Alt men den Komeinschen correspondent van the Times mag gelooven zal het ItaliaauBche Kabinet financieele maatregelen voordragen waardoor beboudens onvoorziene gebeurtenissen werkelgk en volkomen het evenwicht hg de rgksgeldmiddelen zal bereikt worden Als waarborg daarvoor beschouwt hij de gebleken waarheidtliefde van den miaister Sonnino wi a vroegere ongunstige mede deelingen volkomen door de feilen zgn bevestigd Daarentegen wordt aan The Standard bericht dat het financieele vraagstuk nog niet is opgelost en dat de vrienden van het Kabinet tekort waarin nog moet worden voorzien op 60 millioen lire schatten De ministerieels bladen zeggen wel dat dit bedrag zal worden gevonden door 20 millioen te bezuinigen On 40 millioen aan nieuwe belastingen te heffen maar men gelooft niet dat die plannen tot aitroarittg nuen komen Ruime Reuze in Heeren Dassen A van os Al E 73 73 Beurs van Amsterdam i OOTOBltK Var kn lOll 8 TT t Vis it il 781 ii t aVt loiVi 87 Vs i7 lojv a t looy 1001 8 V 844 841 1011 74 lOt ilO lao s ai s IMl loiv J40I 100 68 87 loiv 100 lii 1881 104 J llI s 184 8 64 78 lil s lOi l lOi s 88 iS lOO 180 188 10 8 t 18 l VlS loi i 108 8iV 8i lii 171 1081 110 1081 lOil Hf 401 107 slotkoen 18 1 1 101 ia KansaLAxn Cert Ned W 8 ii dite dito dito I dito dito dito 8i HoKeAl 0U Ooadl 188188 4 iTAUa lotcbrijviag I88i Sl t OotTBXa Obl in pspior 1888 I 4 dito m silver 1868 t i V PaanoAU Oblig met Ueket 8 dibi dils 8 Sdsluid uu Oott ie Serie I dile Oeeoei 1180 4 ditobg Hoths Uit 4 dito bij Hope 18SII 90 4 dito ia goud leea 1888 6 dito dite dito 1884 I iru Psrpet sobuld 1881 4 Toazau Oepr Conv Iten I8i0 4 Ote leeoug serie D Qte leeDiD serie G 2lilliAra Bap B v obl 18 i 8 Uaiioo Obl Buit Soh lliO 8 Vaaazuau Obl 4 onbep 1881 AUTtaDU ObUgstien 1881 81 Bonaanui Stad leen 1186 81 Nln N Xii liscdsliv stad iwiilsti Tsb Mn CertUoaleD D iiMs tuhspp dito Amh Hypothaekb ptndbr 4 Gult My der Vorsteal tand s Or H BOtheekb paudbr 4 NtdtrUnasflhe bank saad Ned HsadelmssUoh dito N W k c Hyp b ptndbr t Rett Il petbeekb pandbr 4 Utr Hjnothaekb dito 4 OotraKa Oott Uocg bank tand Kusi Hjipotheekbauk nsodb I utiaiL Eeiiit hjrpotli pandb t Hatv L O Fr lien eert 6 Nu Holl U 8poarw Hij aind Uü lot Kipt V Bt Spw und Ntd Ind SpooTwegm tand Ntd Zuid Afrik Spa tand 6 dito dito dito 1891 dito t lTUlB Spoerwl 1187 t A iCobl 8 11 lil 6 V Zuid lul Spwmü k H obl 8 Poi n Wirtohiu Weeaeo taod 4 llDtL Or Auat Spw HIj tand i Bahiseht dito tand 6 V Futowa dito asnd I Iwtna Dombr dito tand I ICarsk Ch A£0W Sp ksp taad t Lotowo Bewist 8p Uil oblig I Oi l Vitebtk dilo oblig t ZaidWttt dito tand t dito dito obUg 4 lil 1 lananu Ceot Fto Sp Hij obl 8 Ohio fc North W pr ü v seed dito dite Win St Peter obl 7 Denver It Blo ür Spm eert v t Illinois Ceotrtl obl in goud 4 Louisv k XiakvilieCertr tand Mexico N Spw Hg lebyp o 6 Mits Ktnsts r 4 pot prtf ttnd N ïork Oelsrio k Wett tand dito Peani Ohio oblig 6 Orteon Calif Ie hvp in goud 8 St Paal Kina k Maait obL 7 Uo Pte Hoofdlijn oblig 6 dito dit Line Col Ie bjp O I Oknxnx Cu Sonth Cert v taad VZK C Ballw k Nav It h d e O Amsterd Omnibus Mij tand Kotterd Trtrnweg Maati tand Nan Stad Amsterdam tand 8 Stad Uolterdtm ttnd 8 BaiAlB Stad Aiilirerpeoll87 i t Sttd Brussel 1886 i Hoaa Tbeist Begullr Ottellsob 4 OotTaNK StaaUleening 1880 t K K Oost B Cr 1880 8 Srxiija Sttd Madrid 8 1168 Va Nsn Bet Hyp BpobI eert 4 BÜRGEMEE8TEH en WETHOÜDEKS van Gouda brengen ter openbare kennia dal ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juh 1850 sStnattblud No 37 afachriften van de Processen verbaal betrefiénde de benoeming van twee leden van den Gemeenteraad bedoeld hg de artikelen 52 ep 07 dier Wet zgn aangeplakt in den Korten Groenendaal altmede dat gelijke aftchriften op de Secretarie der Gemeente zgn n dergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van doi morgens tien tot des namiddags een ure GOUDA den 27 October 1894 Burgemeester en Wethouders voprooemd VAN BEUGEN UZENDOOBN De Secretaris BBOUWEB BurgerlUka Stand GEBOREN 26 Oct Johannes Hendrikns ouders J H Neef en D Damer 37 Cornelia ouders T Loeve en M Verkaik OVËULEDEN 25 Oct J van der Laan 80 j 11 m 26 J Hardenhol 76 j Sm 27 M P Hent 3 m ONDEHTttODWD 28 Get P J H ogtB boon 24 j en 6 Boiwman 26 j A vu Vliet 21 j en 6 J BnUKltma 38 j UMrtreoht GEBOREN Johanna oodera 0 Ikkkeren J Oottarwjk OVERLEDEN G da Korte 8 waktn Tint GEBOREN Oerrit ondera J W da Jour en A de Groot ADVERTENTIfiN De oodergeteekenden gevoelen zich gedrongen openlgk hnnnen harteiyken dank ta betuigen aan de Familie VBRMAAT voor da vele en ondubbelzinnige bavrijaen van toewjjding en liefde gednrande de aiekte bü en na het overlgden van hnnna innig geliefde Dochter HDIBBRTHA ondervonden G W V MAffTRIQT W J T MASTBIGT t Haa Ztit 27 Ooi 94 Onzen harteiyken en welgemaandaB dank atn allen voor da ondervonden bawgiMi van deelneming bjj het treatig varliaa nn owM innig geliefde Znalar HUIBKBTHA Uit aller naam D J 1 T UA8TB1QT owia Ztil 27 Oct 94 De ondergeteekende betuigt zgndaharialijkan dank voor de talrijke bewgzen van baUngstelling dezer dagen ondervonden by gelagenheid zgner benoeming tot LU vu dan Oameentanad t HIBHAN Ph aouda 27 October 1894 BBT BESTUUR der Steankolen Veromiglng ONS VOORDEEL brengt nament alle ledaa zgnen hartelgken dank aan B R Directannll dn Stearine Kaarsentabriak voor lu itMW ook n weder ondervonden bg hot opdoen van onzen winlervoorraad BKT BüerUOB AFSLUITII G van llen BURGEMEESTER en W£TH0UDBR8 van Niiuuiirlttrt a d Uut piakan hakend dat de Paaaage over een gedeelte van dan t QrO venweg en wel van af de graniaehaiding dar gemeente CofulU a d IJul tot aan da fVim urktriitAe laan van 29 OCT tot den 19 NOT a s Toor RIJ VOBBTUIGBN an TIE zal xgn AFGESLOTEN en dat tydens de aftloiting da route kan gtnomen worden langs den bennweg van tal polder Pr n i a nit r Meumritric a d IJtl 26 Dot 1894 Bnrgemeeater en Wethondert voornoemd De Secretaria De Burgemeester LAUAAR Vaii VOORTUUIJSBN VAIIBAIITSEII W J BLIT2 LI0HSLIT2 Nleuweidijk 241 Eente kils T d Dta A MSTERDA M Tandarts Lion Blits TE CONSULTEBRBN Maandag Woetudagtm Vtifdagina 10 tot 8 wren Markt 154 Gouda Een EÏÏIS met TT7Z $r te Z3 u ux Bevat drie Kamers Logeerkamers Drasgzoldar Waterleiding en vale gemakken Ta bevragen bg O u QBUUL Nianm Havan N 282 t Oond f