Goudsche Courant, dinsdag 30 oktober 1894

ZATERDAG 5 iVOVEMBER I894L Opemg der Nieuwe Winkel op de MABKT A 70 3e huis van af de Korte Tiendeweg Oroote ken in BEEBENDASSEN FB0NT8 BOOBUE N en MA VCHETTEN TRICOT ONDEBOPEDBBEN C0E8BTTEN TR1C0T TAILLE8 Tricot en Gebreide JONGENSBEOEKEN DAMESSCHOETJES KEUKENSCHOBTEN eni en Specialiteit io gebreide Dames en Kinderkousen Aan bevelend CA B BANTZINGER Dinsdag 30 October J804 33s e Jaargang No 6404 Wgl is 4a hile hwiMst t aa liekt wall Bksi MA LMs faaa kastaa j MBT Fiii Exiwfcr Vat IsBstketMilsIMautaweatatV tirmm mïmm mmm ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken yf WMt te liaadB io iader hoi aiu faAerlaiilxiielJer Fiil H asa n alKt aa 1 2S de AaKh Tooakaala la 4s awals Apotlukn sn bg r Ad SieMst A Os is Batlnilam ADVERTENTIEN worden gpeplaatst van 1 6 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Qfoote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a § f e 1 ij k s met uif ondering van Zon en Feestdag en De prijs 1 er dne maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Patent H Stollen ti Du iiiiii tn UuU tir ilaiu Fltrlititi ittu iturl Iniiiirin UlllUCl 1 m sS Der ffroMse JSr otif oen wiun S atetU H Stollen 9rrungtn hit A du zu ter l tohMtim wertfiloëeit Jfacfuthmunt en gegtben Mên kêuf dêhir unurê ttetë scharfen H StoUeit uur na urn dtrtct odae in tolehen titmhvidiungan In Otnm uinêr Plêkêt wh nabanttehtnd êa$gêltAngt ¥ S PreUUtt n wtd Zeugnis e gratli utHt j Warnutiff WAARSCHIJWII G De 0rmB P SOPPS maakt hare geachte afnemers bekend dat de pnike onde Jenerer merk JHyhtoap nitslnitend wordt afgelererd in geftempelde kelderSessohen waarTan de kurk is roonien Tan het brandmerk en bovendien verzegeld met het roodlaketempel oftiwla FleafMben die Tan dene verpakking afwjjken ign niet aikomstig lan genoemde Srma en moeten olschoon ijj het oorspronkelijke etiket sonden dragen als namaaksel worden beschouwd Firma N te Goiid Sociëteit HÉÜÏÏIE Dinsdag 30 October 1894 te geven door de Dames JOH Tin o WISUEL Rotterdam Piano DEBBU 00DD8M1T Amterdam Viool COBRT APPU Amêleniam VioloDMl AMANDA EBEBLE RoUtriam Zang EDireé bU Inteekenlng f 1 00 bDiten f 1 25 KNTBKÉ Toor Leerlingen der Haiiekehool 0 50 AJjrVASG ten halt aeM uur Kon ZoOI Botanische Tuin te g GRAVKNHAGE fltrysantl emTuns en Sierplanten il het Baofdgeboow m 1 8 Not 1894 Geopend DONDBBDAO 1 NOV 2 5 jlWf VBUDAG 2 10 6 SiATBBDAG 8 10 5 ZONDAG 12 5 6V 10 MAANDAG 5 10 5 ZONDAG 4 NOV 7j uur MOZIEK UITYOERING ToegangeprSüen loor Treemdelingen OoBtUrdag 0 75 Vrijdag en ZondagaTond 0 50 Zaterdag Zondag behaWe i arond en Uaaadag 0 26 de pervwn Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaria H 6B0ENEN DAAL te Ooudo ia Toornemen op WOENSDAG den U NOVEMBER 1894 dei TdBrmiddagi 11 nnr ten hdiu Tan den Heer C Oom C te flemifcro in M P W S Terhooging en aSlag te Terkoopen Sivene ARBSIBERSHUIZEN en ERVEN allen gelegen op het dorp te GOVDERAR banaTeBt een p nwl QROND en LUNBAAN eren bniten hel dorp gelegen Sn anlka in 7 perceelen breeder onBohreTen bg biljetten Betaling kooppenningen 10 Januari 18B5 Nader inÜtingen en biljetten ign te bekomen ten kantor Tan den Notaris H GBOEN8NDAAL WeethaTen B 175 te Oouda Openbare Verhuring voor 6 jaren au te Tangen 15 NOV 1894 te eindigen 1 NOV 1900 Ti o VrilftABSIB Tw dan Heer Mr J A ALTINO B8SKKN la Ooriakm alleignnsligit gelegen in den Zmi iUufKiUtr Tiak bg t dorp binnen Waddüuwim agnde de poldemnramen 11 11 19 94 k 100 105 ik 108 111 116 ta aimaa groat 07 Hestarvn Sê Aran op Woensdag 7 November 1894 morgens ten 11 nre in het Kofflehms ran Ds Tilt NIEKBRK a h dorp te Waddüunetm ten oTerstaan Tan den aldaar geTeatigden No t ru UOLBNAAB 4J hnnrders mpeten 9 toMe borgen stellen Nadere informatiBn geren de Notarissen t ic B008ENDAAL te Gorindum en MOLEIfAAR genoemd bg wie gedmkte Igsten derpereeeleu ia nrkrggen agn Openbare Vrijwillige Verkooping jf De Notaris Jt0l J F MABLSTEDE te Hfl H Btrgambaclil is Toomemens S MÊÊ f DINSDAG 6 NOVEMBEB 1894 des Toormiddag 11 nnr ten huize Tan Mejnftr de Wed L BLANKEN te Baattridtt in het openbaar te Terkoopen PEBCBML 1 m 11 i fflKUis geteekend wgk B No 51 waarin sedert onheugelgke jarsn is en nog met het besta gerolg DE GRUTTERIJ en de groot en kleinhandel in Grutters Kruideniers deniersen aanrerwante waren wordt uitgeoefend annex KOBT8HDI8 en STALLING TUIN en BEF leer gunstig staande en gelegen aan de Dorpsstraat on achter uitkomende aan den Usel onder de gemeente Haastrecht strekt Tan de Dorpsstraat tot haWer ririet de Usel kadaster Sectie B Nos 78 en 79 samen groot 4 Aren 4fl Centiaren PBBCMML Bene party uitmuntend WSI en BOOlLASD met Weg en Water gelegen onder da gemeente Baaetreeht aan den Bilwijkerweg strekt met den Bilwjjkerwog inidop tot de Btolwgksohe landscheiding kadaste Sectie A nos 1123 U24 1125en 1126 samen groot 1 Beotare 00 Aren 10 C ntiarwn Perceel 1 is te aanvaarden den 1 JANCARl 1895 df lOOTeel rroeger als lal worden OTereengekomen en perceel 2bg detoewgaing Inlichtingen bg genoemden Notaris Firma J WELTEE WIJDSTBAAT A 42 SPECIALITEIT IN de nieuwste modellen ONTVANGEN Winlerrokken Blouses HESICULES EOON Handschoenen enz ümida an lpM iruk tm A Bamuii k Zj Hen biede het geluk de hanil Hoofdprgs eT MO OOO Hark De prgzen zgn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door de den Stsst Helnburg gewaarborbotgdo groote Qeldloterjj waarin zeker lUNIIiloen 868 900 Mark gewonnen moeten worden De prÜEen van deso Véél voordeol biedende Oeidtotery die volgens het pUn Bleohta 110 000 loten bevnt sgo de volgende De hoogite prija ts eveotaeel 600 000 Mark Premie v 800 000 M 46 prgseo a 6000 M l pr s a 300 000 106 prgzea a SOOO I pf i il 100 000 H S08 prüsen i 8000 Sprjsen a 76 000 V 75Spry3eDa 1000 IpnJB i 70 000 V ISSO pryseti i 400 1 pr e a 65 000 80 prezen i 800 g Ipriji ik 60 000 ISOpr z iSOO lBO V l prija a 66 000 0 38945 pryzen a I S SprgteiKï 60 000 6B94 p 1 4 100 08 1 prga 40 000 6846 pr a 69 42 20 8 pryien a 80 000 totaal 66 400 prij D 81 prüz 10 000 w en worden deae io eeniga maaodeo ie 7 klaaaen aitgelont Ua Hoofdprjja in de Ie klaue bedraagt Mark 60 000 stygt io de 2 kl tot 66 000 M in la 3 tot 60 000 M ia de 4e tot 66 000 M in de 6e tot 70 0 0 M in da 6a tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M on met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerate pryatrekking die officieel ia Vaalgeateld koat e o goheet orgineel tot aleobta Guld 3 60 een half orgineel lot aleohta Quid 1 75 eeik kwait orgineel lot alelbta Ould 90 ledere deelnemer iu de loterjj ontvangt ongerraagd onmtddel jk na de plaats gehaid bobbende trekking de offieieele trekkingaiyat Trekkingsplan roorziea van het wapen van den 9taat die den prijs van de loten en de verdeeling Tan de pr aen over de 7 klaaaen aangeeft vanend ik op aanvrage gratis Bo nitbetaling en verzending van de prjJEen geaohiedt door mij dirakt en prom rt aan de ffinnera en onder de strengate gebeimhouding M ledore bestelling kan meo eenvoudig l per poatwiasel opgeven M Men wendde nch dua met de aanI V rraag om toeseDding van loten voor de apoedig plaats hebbende trekking soo apoedig mogelyk of uiterlyk tot 31 OCTOBER e k met veitrouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wiuelkantoor in HAMBUBO Daitaohland Weda M MOL Korte Tieodeweg 0 3 18 het goedkoopste adrei ran Nieuwe paraploien en reparatie Jttslaan ran ROKKEN EN LUIERS Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144h en DE LAAT en VAN SON apothekar Markt Westlandscbe Uypotheekbank te GBAVENBAGB De DIBECTIE bericht dat de COVPOSS der Pandirrieven rerTalIende 1 November 189é betaalbaar zgn gesteld haj de Heeien MONTUN Co ALEIER De ZTïrscfü J HOOFT GBAAFLAND J A VAN EBPBB8 R0YAABD8 Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht ia Toomemens om op ZATERDAG 10 NOVEMBER 1894 deaToormiddagsll nnr in het Toormalig Rechthuis te Ammerttot in het openbaar te Terkoopen Het Woonhuis geteekend nra 45 en 46 in twee gedeelten bewoond met Getimmerten en Ert ataande en gelegen aan den Lekdgk beneden hei dorp AllMERSTOL alsmede eene party BOUWZASD ondai BERGAMR IGHT groot 17 Aren 10 Centiaren Om te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen den 2 JANUARI 1895 Breeder bg biljetten en inlichtingen by genoemden Notaris LIEFHEBBERS Tan een goed bewerkte geurige sigaar worden beleeid uitgenoodigd de rgke sorteering sigaren eens te komen bezichtigen in het Depot van A BILLEN DELFT LASOB TISNDMWBG D No 8 Benig magaign in GOUDA t welk speciaal ingericht is tot de rerkoop Tan sigaren en sigaretten IDE ï LEVERT PUIKE BELDSmE WORST looals Torig jaar k 46 Cent de 5 Ons tOrjb F 0 1KB O O DB f SCHIEDAMMER GEKEVEE NiaHTOAP Verkr gbaar bg M PEETERS Jz Wed N B Als bewijs na echtheid ie oaohet en kurk steeda reerzien Tan den naem der Firma P BOFFE BINNENLAND GODDA 29 October 1894 Wg herinneren onze stadgeDooteu aan het concert op OinsdagaTODÜ Ic de zaal Nut en Vermaak c te geven dqor de dames J vao der Wissel O Goudamit A Ëberie en C Ap y Reeds ten vorige jaren zijn genoemde dames hier ter stede opgetreden en hebben het grootst mogelgk SQCces behaald Wy tvryfelen niot o de zaal zal uber ook nu erenaU het vorigi jaar goed bezet zyQ de renommé ran het vorige jaar is om een waarborg daardoor De dader van den op Vrijdag jl gepleegdeii diefstal ran een stuk bukakin uit een winkel in de Spoorstraat ii door den hootd agent ran politie D ran Geoderen opgespoord By nader onderzoek ia gebleken dat bedoeld peraoon een heel geraarlgk sujet ia vao 71 jaar die wegens verschillende miadryveo reedsmeer dan 40 jaren in jde gerangenissen heeftdoorgebracht Door Burg en Weth ran Leeuwarden in opgemaakt e n roordracht voor de betrebkiot ▼ an directeur der gemeentewerken waarop zyn geplaatst de boeren W O A Hofkamp bouwkundige te Nymegen en L ran Krimpen ciriel iogeoiear te Leeawardeo De raogordf werd bepaald door het lot Tn de laatste raadt vergade ring teOudewater werd de begrooting voor i895 onderzocht en roorloopig vastgesteld op f 31000 Een verzoek van de afdeeling O ode water en Omstreken c van de HoUandsche Maatscbappy van Landbouw om toelage met bet oog op de dooi haar te houden tentoonstelling werd niet ingewilligd Tot aanrulling van teerste bericht omtrent de Gouwedoorbraak Liene pog t volgende In den nacht van Zatardag op Zondag begon trote de voortoopige reparatie de kade weir te werken Langzaam maar zeker zakte d kade de Gouwe in onmiddeiyk werd om den aannemer an hut Gouwewerk Van den Ber gezonden die dadetyk met een knecht aan t werk toog tot Zondagmorgen zeven uur Al spoedig bleek den aannemer dat van de fnndeering niets meer over was met geen vaarboom kon nlen vlak tegen den kant aan grond peiler Geen wonder dat de naastbywonenden FEVILL ETOIM B r X E3 InT Uit iet ZwfedtchJ door C EUKHAN Nu zijt gjj weder te itreng Vnoroodenttil dat zg hat ta eeo vlaag van wanhoop gedaan heeft dan verdient z ons medetqden KiiDQ glimtachle maar niet veraohteljjk alles te boved gjj zyt 19 Uwe toegeeftQkbeid gaat wel heel goed Ik ben taasekeiibeide alh I altea behalve goed zeida Sljen laobeade dat hebt gij pos geledon geeier Zij waren na a het hek dw ptAtom gekomen Gg zyt ooh Diet boos op mij vervolgde i en aUk hem de hand toe Boos op uf O Kllen dat zon my onmogelijk a a Dan tot van avond Elleii boog het hoofd en ging de laan in Kuao bleef stfaa en zag haar aohtsma terwijl hg dacbta Wat ia het toch dat mfj betoovert en zoo weel maakt wanneer ik ia haar gezelschap ben Ik heb zoo vele meii et gezien die haar in sohooQ heid en geett overtroffoa maar io onschuld eu goe dheid des bsrten niet 66oe die zelfs met haar te skjelgkea waa en daarom spreekt zS nit het birt hat hart Ter nanvaniood veertien diyen later bidd de dieu uacbt ui t te bod gingen maar iii aiigRtige spanning het verloop der werkzaamheden gadeslof en Heden Zondag vertoonde zich geeu rerontrustende verschyDseleo Üe breuk in de kade heen een lengte van fc 10 Meter Nog kan ik o melden dat Zondag omstreeks driti uur op de plaats zn het onheil tegenwoordig waren Den WelËd Achtb heer Burgemeester van Gouda de heer an Veen Kortenoerer eo K r d Torren Jz van Waddings veen By het departement van koloniën is sedert de vong opgave de volgende gift ontvangen voor de militairen of gewonden der Lombok expeditie f 18 87 door tusschenkomst van denburgemeester van Ammerstol f 3 onder drletters A Z uit Zotfen Naar ons uit Pau bericht wordt blyft dtoestand van dr Kujper steeds roorai aaoDe kracbteD nemen merkbaar toe en de aandoening vat de rechterloog is byna geheel totzwygen gebracht Std De minister van koloniën brengt in herinnering het ia de 3taal8coDrBnt van 14 15 dezer Nont241 gedaan verzoek om de giften dia men reïder roor de nagelaten bebrekkingeii van gesneovelde militairen mocht wiljen schenken voortaan sechtstreeks te zenden aan het Centraal Comité dat te snGravenhage voor bet bgeenbrengeu van bet hooger bedoeld Nationaal Fonds c is opgericht De aanvraag bitjetten voor plaatsen op de orerdekte terreiurutmte dor tuinen in d i overdekte expositiegebouwen en de machinegalery van de wereldteatoonatelling van het hotel en reiswezen zyn roE dgezonden H t tarief voor den toin wordt vastgesteld op nader overeen te komen voorwaarden dat voor de beide andere afdeelingen ia bepaald op f 30 per vierkante meter Een zelfde tarief bestaat voor de afdeeling Vervoermiddelen te land en te water Het hoofdbestuur der Ned Mnatachftppjj ldt bevordering der geneeskunst heeft zich tot den mini ter van waterstaat handel en nyverbeil gewend met verzoek dat door den minister aan de Nederlaod che spoorwegmaatscbappyen worde voorgeschreven 1 dat in iederen nieuw aan te mskeu spoorwegwngon minstens éen van uit den geheelen wagen te bereiken closet worde aangebracht en heor Gron bruiloft voor sijno uioht Alle buren waren uitgecoo ligd In de voorzaal waren al de bruilvftsgaatcn fenarr meld Ka de huwelgksptachtighetd wureo Ellen en Albe naast elkander gaan ei ti n op een plaatjetuaaoheo de kaohel en de deor Kuno Mond tegen dh deurpon geluond en beschouwde da vrouw van den proost Kmdeljjk stond AIba op en ving met hare zuster praten ICuao nam dadeiyk de ledige plaats naast Rilen in Weet gij seide hg wie de schoonste dame in bet gezdsohap is t Haona I nnor Z ij ziet er zoo lief uil met hare mooie krullen vO ja wie ziet er op zestieDJarisen leultgd niet goed uit F Toch hebt gij niet goed geradea ik meende uwe moeder Mama l len sloeg met eene beweging van verraising de handen ineen terwijl zij een bewonderenden bhk op hare moeder vestigde r Ja eij is sehoen Maar zij ia aog moer goed gg weet niet hoe goed hg is Dat weet ik wel want gij zijt hare dochter 1 j Kr lag iets in Jeu toon waarop deze woorden Werden uitgesproken hetwelk maakte dat Ellen niet liooe kon worden Na oen kort zwggen hernam Kuno ff Herinner gg u dat gg boloofd hebt eene vertrouw gke imededceling vsn mg san te hooren en een ronnia over mgae toekomst te vellen Uaar heb ik reeds lang op gewacht antwoordde Elteo met hare bekoorlijke naïeve oprechtheid maar verlang niet dat ik een vonaia zal valloo Uw eigen hart is de best rechter want van naar kannen geeoe aoderri dan edale bealuiiea aitgaao 2o dat by het epidemisch heericbeu vau bflsmettelgke ziekten deze closets niet buiten gebruik mogen worden gesteld doch datjaan ae trechters der privaten recipiënten van do intecteerende stotfen voorzien bevestigd moeten worden Omtrent het ongeluk te Leiden rornemen vy nader De voerman vao een met turf beladen wagen getrokken tjoor een hond reed eene helling al ten gevolge waarvan hg een en ander woc 474 kilo den wagen met houden mUi de richting niot besturen koe waardoor de wi n tegen een boom terecht kwam waarbg een 7jarig knaapje stond Hut toorstuk van den wagen kwam tegen het lioofd aan met zulk een kracht dat bet verbrgzeld werd en het kind onmiddellyk overleed De vervoerder en de wagen werden aan het politiebureau gebracht terwgl bet lykjn in beslag genomen werd hetwelk door den commissaris van politie ali hulpofficier ran justitie ter uit en inwendige sehoow werd overgegeven aan een der hoogleerareo daarton aangewezen Uit Ënkhuizen wordt gemeldt Senigen tyd geleden werd alhier eene vrouw R et vier kinderen op straat geaet Wegena verregaande onzindelgklieid wilde niemand baar een buis verhuren totdat haar eiodelyk een kelderwoning werd verschaft door eeu w ddadig ingezetene die tevens verschillende huiselyke benoodigdhedeu eo kleuren voor baar kocht Hoewel jong en gezond verkeerde zg al spoedig weer iu een staut van vervuiling en werd dientengevolge ook de kelderwoning uitgezet Het algemeen armbestuur trachtte nu een geschikter rerblyf voor haar te vinden fiemukkalpk ging dit niet doch eindelgk gelukte hot haar een onderkomen te bezorgen voor 2 50 per dag of 17 60 per week Goed dat het algemeen armbestuur slechts één zoo kostbare c protegee heeft Volgens eene medeeling van den heer W E Oliphant hebben de officieren van het Leger des Heils in bet afgeloopen jaar ÜO OOO uren besteed aan huisbezoek 12000 byeeokomiten gehouden 5000 bekoi rlinijen gemaakt en 1 millioen exemplaren van De Oorlogokreet en De Jonge Strydcr erspreid Voor de arr rechtbank te Arnhem itomi Zaterdag terecht Abr Wess zon oud 33 jaar banketbakker te Velp thans gedetineerd ter zake dat by na v ioraf hH plan gevoptitd Ie giiij kent mijn hart Diet gij bsoordeijlt het naar het uwe Laat ons niut twisten ik geloof selfa dat g bsler zyt dan gg zelf meent Ik luister Hier Ja wg zitten bier heel rdatig Nu dan Ik heb eene nioht eene freule Grsns kjöld Zea jaar geleden was ik die gedurende een gerutmen tyd niet met saij ne bloedverwanten in aanraking geweest waa zeer dikwyls bij haar Zij waa jong en schoon Ofschoon een gevoel vsel diepe droefheid ja ran hopeloosheid zich van mjj had meester gemaakt maakte zy toch een teveodiseo indruk op mij Ik beminda haar miader met bfet hart don met de verbeelding en meende tn myn toenmaligon ougelukkigen cielstoeatand dat het aan genaam zgn zoude iemand te hemidnen iemand te hebben dia oiij weder met het leven konde verzoenen Kortom ik bood haar mya hirt en myne hand aan zeide haar dat il op hare liefde de hoop bouade eenmaal met moed en vertrouwen in het leren om my heen te kunnen zien Kuno hield op en in tgne trekken vertoond zioh wt 6r dien bateljjken grimlach dien men er iu den laaisten R miader dikwgla waarnam Nadat Ellen eene poos op de voorzetting gewacht had zag zg hem aan en zeide Ga voort met niet met die uitdrukking in uw gelaat die og waarlyk bang qaakt Vergeef mg Kano atreek met de haad over het voorhoofd No dan ik vroeg ha e hand en haar antwoord waa Ik geloof inderdaad dat ik u zou kunnen beminnen Moar ik wit mg aiet door eae bebfU binden derrjjl oase verlovkii looais hebbeu aau zgue haiirrouw Gernly L Schut een hoeveelheid van het voor de gesoDdkeid en bet leven Bchadelgk vergift Itopergroeo toe te dienen met het oogmerk haar van hel le 6ii te beroorea in of omstreeks den aomer van 1893 bij het middageten in zgo wooJDg Ie Velp onder de door hem roor geoiMmde vroow op haar bord opgeachepta luade eene hoeveelheid kopergroen heeft gemengd evenwel zijn doel niet heeft bereikt omthl de vrouw wogens den onaaDgenamen smaak vao wat zg in den mond kre poodig allee heeft uitti braakt zonder er iets ran in te stikken Bekl ontkende bet hem te last gel e In deze zaak werden gehoord iet getolgea lüs deskundige prof dr Wefen Bettinkte Utrecht Na eene oitroerige raeomeering ran het in het onderzoek geblekene werd door hei O M geconcludeerd dat het aan bekl ten laste gelegde overtuigend gebleken ia ea dal aleobli door gelukkige omsiand bedeD v a poging tot moord geene noodlottige gavolgea heaft gehad ei tégen bakl gaëiacbt eene gavaagenisitraf van 6 jaren Jbr mr O ran Niipen tot Zarenaeri aan bekl aU verdediger toügeroagd coaoladearde bg gebrek aan ovcftoigend n wettig bew s tot Tryspraak Uitspraak 6 NoTembar Voor de rachtbaak ta Utrroht kamn lan hrafuken ia zooals raeds gmeld w rd behandeld eene strafuuik dia in de gaBwaate Zeilt de gemoederen zaer in bfir pag bracht De 3öjarige J F winkelcbef te Zeist stond terecht heklaa d ran aanranding dar eerbaarheid den 13 AugRatus jl op een of bg de Doodlaan gepleegd op eeo 16 jarig meisje Den dag daarna werd de reHaohte ran s morgens Il tot s arondi 9 aur in het politinboreaa te Zeist in bewaring gebonden Ia den loop der inatroctie werd hg in prerentiere hechtenis gesteld op initiatief ran den rscbtarcoramistaris waarin fag ongereer twee maanden is rerbleren De zaak is door de rechtbank met gesloten deuren behandeld Drie dagen Maandag Donderdag en Vrydag zgn door de reehthank aan de behandeling dozer zaak gewijd Nadat da langdurige getoigenrerhooren een vUfUglal getuigen was gedagvaard waren a lM Ma werd door den ambtenaar vaa bet O U dan suhst ufficier van justitie mr E A Smidt rrgspraak gevorderd op grond dal niet het oveitnigend bewga der schuld van doira beklaagd geleverd was U rerdedigw mr A A Pit eonoludaardo svanaana tot rrgspraak echter niet alleen op grond van gemii aan overtnigeod bewga maar ook omdat het wettelgk bewijs der schuld ontbrak hel uu uitziet oog geheel iu het verschiet ligt en my een voordeeligar aanbod sou kunoeo gedaaa worden Voor bet overige behoort degene die m z ne band aanbiedt mg ook een met yn rang passeaden staat te koanen vereebaAm Werd fk Bssak dat gij eeae betrekking a a rfohler hebt ea kom daa weder om mga Jawoord te haUa Ik sol u ene sohildering van sagne gevouleoi beaparea Uezinoer n dat ik door het verliea ah eeo geacht vader en eeoe geliefde zBster in diepe dmefbmd verzonken was en gjj lult u welUeht kunaea voorsteltoa wat ik gevoelde Vgf jaar later ontving ik eene erfenis van een oom Ik wu na rjjk H n gver en eerznoht hadden gemaakt dat f e tMk omst rol bigde verwaehling roor mg lag maar dit aJ ea bezorgde mij geen vreugde Myn geloof aan het goede waa vordweneo